Beginselen van goed NBA-bestuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beginselen van goed NBA-bestuur"

Transcriptie

1 en van goed NBA-bestuur 0. Maatschappelijke context De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is een bij wet ingestelde organisatie die tot taak heeft de goede beroepsuitoefening door accountants te bevorderen. Dat de NBA (en daarmee het accountantsberoep in Nederland) bij wet geregeld is, is met name een gevolg van de bijzondere rol die het accountantsberoep vervult binnen het economisch verkeer. Dit economisch verkeer kan immers alleen maar goed functioneren door het vertrouwen dat zij heeft in financiële informatie. Financiële informatie, die is opgesteld dan wel getoetst door een onafhankelijke deskundige: de accountant. Vanwege deze bijzondere (vertrouwens)positie van het accountantsberoep, wordt door het maatschappelijk verkeer niet alleen zeer kritisch gekeken naar het functioneren van het accountantsberoep maar ook naar het functioneren van (het bestuur van) de beroepsorganisatie van accountants. Hierdoor staan gebeurtenissen in het beroep en de beroepsorganisatie snel in het middelpunt van de publieke belangstelling, en worden zij afgemeten aan de hoge verwachtingen die het maatschappelijk verkeer in het algemeen en de gebruikers van financiële informatie in het bijzonder, hebben van het beroep en diens beroepsorganisatie. Een van de methoden om bij te dragen aan het maatschappelijk vertrouwen is transparant te zijn over de wijze waarop de functie wordt vervuld. Dat geldt niet alleen voor het accountantsberoep, maar ook voor het bestuur van de beroepsorganisatie van accountants. Het is om deze reden dat het bestuur van de NBA heeft besloten om een gedragscode op te stellen over de wijze waarop het bestuur van de NBA dient te worden vormgegeven. Deze gedragscode is gebaseerd op de code die ook veelvuldig in het Nederlandse bedrijfsleven wordt gehanteerd, die vervolgens is toegesneden op de specifieke situatie van de NBA. Met het opstellen en onderschrijven van deze gedragscode brengt het bestuur van de NBA tot uitdrukking dat het accountantsberoep helderheid over de gehanteerde normen aan zijn stand verplicht is ( noblesse oblige ) en dat de NBA daarin een voorbeeldrol heeft te vervullen. Tevens wordt daarmee onderstreept dat het besturen van een beroepsorganisatie, waarbij niet alleen rekening moet worden gehouden met de belangen van de aangesloten accountants maar vooral ook met de belangen van de gebruikers van door accountants getoetste financiële informatie (het maatschappelijk verkeer), iets wezenlijk anders is dan het managen van een onderneming. 1. Taak en werkwijze bestuur Het bestuur is belast met het besturen van de beroepsorganisatie, hetgeen onder meer inhoudt dat het verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de in de wet omschreven taken van de beroepsorganisatie en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de ledenvergadering. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het algemeen belang en op het gemeenschappelijk belang van de accountants. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico s verbonden aan de activiteiten van de beroepsorganisatie en voor de financiering van de beroepsorganisatie Het bestuur is dusdanig samengesteld dat het een evenwichtige afspiegeling van de accountantsberoepsgroep vormt, waarin de verschillende categorieën accountants naar de aard van hun werkzaamheden in het bestuur zijn vertegenwoordigd Een lid van het bestuur stelt zijn functie ter beschikking zodra hij geen deel meer uitmaakt van de categorie accountants die hij geacht wordt binnen het bestuur te vertegenwoordigen Het aantal leden van het bestuur wordt door de ledenvergadering bepaald, doch bedraagt ten minste zeven. Het bestuur bestaat uit leden die door de ledenvergadering worden benoemd en uit afgevaardigden van de ledengroepbesturen Het bestuur, dat op hoofdlijnen bestuurt, bestuurt de beroepsorganisatie en beheert het vermogen van de beroepsorganisatie en het accountantsregister Het bestuur vertegenwoordigt de beroepsorganisatie in en buiten rechte. en van goed NBA-bestuur 2013 Pagina 1 van 5

2 1.6. Het bestuur is zowel verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren als voor de kwaliteit van het functioneren van de NBA als geheel. Om die reden bespreekt het bestuur een keer per jaar zijn eigen functioneren en de conclusies die hieraan worden verbonden. Het bestuur kan uit zijn midden bestuursleden aanwijzen om de governance c.q. het functioneren van (delen van) de NBA te beoordelen en de bevindingen daaromtrent te rapporteren aan het bestuur Alle bestuursleden volgen na hun benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan de specifieke aspecten die eigen zijn aan de beroepsorganisatie en haar activiteiten, en de verantwoordelijkheden van een bestuurslid Het bestuur beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen het gedurende de benoemingsperiode behoefte heeft aan nadere training of opleiding Het bestuur draagt er zorg voor dat mondeling of schriftelijk ingediende klachten behoorlijk en zorgvuldig worden behandeld. Het bureau van de beroepsorganisatie handelt daartoe conform de regeling voor klachtbehandeling van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers van de beroepsorganisatie zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de beroepsorganisatie aan de voorzitter van het bestuur of aan een door het bestuur aangewezen functionaris. Ook vermeende onregelmatigheden die het functioneren van bestuursleden betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van het bestuur of de door hem aangewezen functionaris. De klokkenluidersregeling wordt in ieder geval op de website van de beroepsorganisatie geplaatst. 2. Taak en werkwijze voorzitter De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van het bestuur, ziet toe op het goed functioneren van het bestuur en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de bestuursleden, zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor het introductie- en opleidings- of trainingsprogramma voor de bestuursleden, is namens het bestuur het voornaamste aanspreekpunt voor de leden, initieert de evaluatie van het functioneren van het bestuur en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de ledenvergadering De voorzitter van het bestuur, dan wel bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter, bekleedt tijdens de bestuursen ledenvergaderingen het voorzitterschap De voorzitter ziet er op toe dat: a. de bestuursleden hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen; b. de bestuursleden tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak; c. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de bestuursleden; d. de commissies van het bestuur naar behoren functioneren De voorzitter wordt ondersteund door een bestuurssecretaris die werkzaam is bij het bureau van de beroepsorganisatie. De bestuurssecretaris ziet er op toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. Hij ondersteunt de voorzitter van het bestuur in de daadwerkelijke organisatie van bestuursvergaderingen (informatie, agendering, evaluatie, opleidingsprogramma, etc.). 3. Tegenstrijdige belangen / bedreiging objectiviteit Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen beroepsorganisatie en bestuursleden wordt vermeden. Besluiten waarbij tegenstrijdige belangen van een bestuurslid spelen, die van betekenis zijn voor de beroepsorganisatie en/of voor het betreffende bestuurslid, behoeven de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij bestuursleden en de externe accountant in relatie tot de beroepsorganisatie De leden van het bestuur stemmen zonder last De leden van het bestuur houden geen informatie achter, tenzij deze vertrouwelijk is Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang voor de beroepsorganisatie en/of voor het betreffende bestuurslid terstond aan de voorzitter van het bestuur (of, als het de voorzitter betreft: aan de plaatsvervangend voorzitter) en verschaft daarover alle relevante informatie Alle besluiten over aangelegenheden waarbij tegenstrijdige belangen van een bestuurslid spelen, worden genomen met inachtneming van in de branche gebruikelijke voorwaarden. Besluiten waarbij tegenstrijdige belangen van een bestuurslid spelen die van betekenis zijn voor de beroepsorganisatie en/of voor het betreffende bestuurslid behoeven goedkeuring van het bestuur In een bestuursvergadering onthouden de leden van het bestuur zich (door middel van het verlaten van de vergadering) van de beraadslaging met betrekking tot en het stemmen over aangelegenheden die specifiek betrekking hebben op: a. henzelf; en van goed NBA-bestuur 2013 Pagina 2 van 5

3 b. hun echtgenoten of geregistreerde partners; c. hun bloed- of aanverwanten tot de derde graad; d. degenen met wie zij in de uitoefening van een beroep voor gemene rekening of onder gemeenschappelijke naam optreden; e. hun werknemers; f. hun werkgevers; g. hun opdrachtgevers; h. degenen, op wie de in de uitoefening van hun beroep verrichte werkzaamheden rechtstreeks betrekking hebben; i. de organisatie waaraan zij verbonden zijn Een bestuurslid zal: a. geen (substantiële) schenkingen van de beroepsorganisatie voor een van de in het vijfde lid genoemde personen of instanties vorderen of aannemen; b. ten laste van de beroepsorganisatie derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; c. geen zakelijke kansen die aan de beroepsorganisatie toekomen voor een van de in het vijfde lid genoemde personen of instanties benutten Een bestuurslid vervult geen nevenfuncties die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van zijn functie als bestuurslid van de beroepsorganisatie. Hij meldt hiertoe voor het aanvaarden van de bestuursfunctie zijn nevenfuncties en overlegt zo nodig tijdens zijn functioneren als bestuurslid over nieuwe nevenfuncties met de voorzitter (of, als het de voorzitter betreft: met de plaatsvervangend voorzitter). 4. Samenstelling en rol bestuurscommissies Het bestuur stelt uit zijn midden een Dagelijks Bestuur, een Financiële Commissie en een Selectiecommissie in. De taak van deze bestuurscommissies is om de besluitvorming van het bestuur voor te bereiden. Bij de uitvoering van hun werkzaamheden houden de bestuurscommissies zich aan de beginselen van goed NBA-bestuur. Dagelijks Bestuur 4.1. Het Dagelijks Bestuur heeft onder andere tot taak: a. het voorbereiden van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur; b. het nemen van besluiten van operationele aard en besluiten aangaande zaken die door het Algemeen Bestuur aan het Dagelijks Bestuur zijn gedelegeerd Het Dagelijks Bestuur bestaat uit ten hoogste vijf personen en wordt gevormd uit de leden van het Algemeen Bestuur. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter uit het Algemeen Bestuur maken deel uit van het Dagelijks Bestuur. Financiële Commissie 4.3. De Financiële Commissie richt zich op het voorbereiden van de behandeling van financiële zaken in de vergadering van het bestuur. In dat kader houdt de Financiële Commissie in ieder geval toezicht op: a. de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes; b. de financiële informatieverschaffing door de beroepsorganisatie (keuze van grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van schattingsposten in de jaarrekening, prognoses, werk van externe accountants terzake, etc.); c. de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant; d. de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn objectiviteit, de bezoldiging en eventuele nietcontrolewerkzaamheden voor de beroepsorganisatie; e. de financiering van de beroepsorganisatie De Financiële Commissie is het eerste aanspreekpunt voor de externe accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële verslaglegging De Financiële Commissie bepaalt of en wanneer de directie, de business controller en de externe accountant bij haar vergaderingen aanwezig zijn De Financiële Commissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie met de externe accountant De voorzitter van het bestuur bekleedt geen functie in de Financiële Commissie. Selectiecommissie 4.8. De selectiecommissie richt zich in ieder geval op: a. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake bestuursleden; b. het doen van een voorstel voor een profielschets voor de bestuursleden; c. de werving en selectie van bestuursleden; d. de benoeming, beoordeling en vaststelling van de beloning voor directie, managementteam en leden van adviescollege voor beroepsreglementering, en overige door het bestuur nader te bepalen functionarissen De selectiecommissie gaat bij benoemingen na of de voorgedragen kandidaat voldoet aan de in paragraaf 3.7 genoemde beginselen van goed (NBA-) bestuur De selectiecommissie legt een voorstel tot benoeming van een lid van de directie of het management team slechts aan het bestuur voor nadat de directie hierin is gekend. en van goed NBA-bestuur 2013 Pagina 3 van 5

4 5. Bezoldiging De bestuursleden alsmede leden van bepaalde commissies ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de beroepsorganisatie een vergoeding die een gedeeltelijke compensatie is voor de tijd die zij (door hun functie voor de NBA) niet op andere wijze (voor zichzelf, hun eigen bedrijf of voor hun werkgever) hebben kunnen besteden De vergoedingen die aan het bestuur als gedeeltelijke compensatie voor gederfde baten c.q. gemaakte kosten worden uitbetaald, worden door de ledenvergadering bij verordening vastgesteld De vergoedingen die aan commissieleden als gedeeltelijke compensatie voor gederfde baten c.q. gemaakte kosten worden uitbetaald, worden door het bestuur vastgesteld. 6. Ledenvergadering Goed bestuur veronderstelt een volwaardige deelname van leden aan de besluitvorming in de ledenvergadering. Het is in het belang van de beroepsorganisatie dat zoveel mogelijk leden deelnemen aan de besluitvorming in de ledenvergadering. Het bestuur verschaft de ledenvergadering alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden Tot de taken van de ledenvergadering behoren het vaststellen van verordeningen en het toezien op het bestuur De ledenvergadering benoemt uit de leden van de beroepsorganisatie de bestuursleden die niet namens een ledengroep in het bestuur participeren De ledenvergadering stelt voor de aanvang van het boekjaar de begroting van de beroepsorganisatie vast De ledenvergadering stelt de financiële verantwoording vast en verleent decharge aan het bestuur De ledenvergadering stelt een verordening vast met betrekking tot de wijze waarop zijn vergaderingen worden bijeengeroepen en georganiseerd. Deze verordening wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 7. Financiële verslaglegging Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de financiële verslaglegging. De externe accountant, belast met de controle van de financiële verslaglegging, wordt benoemd door de ledenvergadering. Het bestuur doet daartoe een voordracht, waarbij zowel de Financiële Commissie als de directie advies uitbrengt aan het bestuur. De bezoldiging van en de opdrachtverlening tot het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant worden goedgekeurd door het bestuur op voorstel van de Financiële Commissie en na overleg met de directie. De externe accountant woont op verzoek van het bestuur de bestuursvergadering bij waarin over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de directie en het bestuur Het opstellen en de publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening vergen zorgvuldige interne procedures. Het bestuur houdt toezicht op het volgen van deze procedures De directie is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de financiële verslaggeving worden gewaarborgd. Vanuit dit oogpunt zorgt de directie ervoor dat de financiële informatie rechtstreeks aan haar wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast. Het bestuur houdt toezicht op de instelling en handhaving van deze interne procedures De externe accountant kan over zijn controleverklaring worden bevraagd door de ledenvergadering. De externe accountant woont deze vergadering bij en is daarin bevoegd het woord te voeren De directie en de Financiële Commissie rapporteren jaarlijks aan het bestuur over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn objectiviteit (met inbegrip van de wenselijkheid van de wisseling van accountantsorganisatie dan wel de rotatie van verantwoordelijke partner binnen een accountantsorganisatie die met de controle is belast en van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor de beroepsorganisatie verricht door diezelfde accountantsorganisatie). Mede op grond hiervan bepaalt het bestuur zijn voordracht aan de ledenvergadering tot benoeming van een externe accountant. en van goed NBA-bestuur 2013 Pagina 4 van 5

5 7.5. De externe accountant woont op verzoek van het bestuur de bestuursvergadering bij waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en wordt besloten over de goedkeuring van de jaarrekening. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse financiële berichten, en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren De externe accountant kan in voorkomende gevallen de voorzitter van de Financiële Commissie verzoeken om bij een vergadering van de commissie aanwezig te mogen zijn Het verslag van de externe accountant ingevolge artikel 29 lid 2 Wab bevat datgene wat de externe accountant met betrekking tot zijn controle van de jaarrekening en de daaraan gerelateerde controles onder de aandacht van de directie en het bestuur wil brengen. en van goed NBA-bestuur 2013 Pagina 5 van 5

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen Reglement Raad van Commissarissen 23 januari 2013 1 van 13 Inhoudsopgave Overwegingen 3 Reglement 3 1. Definities 3 2. Taak en werkwijze 4 3. Verslag RvC 5 4. Functioneren RvC 5 5. Deskundigheid en samenstelling

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht 30-10-2014 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Reglement Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN vastgesteld door de Raad van Toezicht 3 oktober 2012 INHOUDSOPGAVE 1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT... 3 2. BENOEMING EN ONTSLAG... 3 3. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

Checklist NCR Code 2011 In de onderstaande checklist zijn de principes en regels uit hoofdstuk 3, 4 en 5 uit de NCR Code 2011 opgenomen.

Checklist NCR Code 2011 In de onderstaande checklist zijn de principes en regels uit hoofdstuk 3, 4 en 5 uit de NCR Code 2011 opgenomen. Checklist NCR Code 2011 In de onderstaande checklist zijn de principes en regels uit hoofdstuk 3, 4 en 5 uit de NCR Code 2011 opgenomen. Principes en regels Toegepast? Waar te vinden? Waarom afgeweken?

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement voor de raad van commissarissen van Accell Group N.V. (het "Reglement") is voor het eerst vastgesteld

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

OVERZICHT VERWERKING BRANCHECODE

OVERZICHT VERWERKING BRANCHECODE OVERZICHT VERWERKING BRANCHECODE Inleiding De HBO-raad heeft in februari 2006 door middel van een bindingsbesluit de Branchecode Governance vastgesteld. Dat houdt in dat alle hogescholen ermee instemmen

Nadere informatie

Corporate Governance code SRO

Corporate Governance code SRO Corporate Governance code SRO Preambule Achtergrond 1. NV SRO is een maatschappelijk gedreven onderneming, vooral gericht op het uitvoeren van overheidsbeleid op het gebied van sport en maatschappelijk

Nadere informatie

TOEPASSING VOLLEDIGE NCR-CODE VASTLEGGING TOELICHTING

TOEPASSING VOLLEDIGE NCR-CODE VASTLEGGING TOELICHTING 3. Directie 3.1 Principes directie Principe 3.1.A De directie is belast met het besturen van de coöperatie. Dit betekent meer in het bijzonder dat de directie de verantwoordelijkheid draagt voor de realisatie

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7.1 van het reglement van de raad van commissarissen. Artikel 1: Instelling, samenstelling en doelstelling 1. De raad van commissarissen

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Reglement audit committee

Reglement audit committee Reglement audit committee Artikel 1. Vaststelling en wijziging reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen op 19 augustus 2013, gewijzigd op 2 december 2013 en laatstelijk

Nadere informatie

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011)

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011) HULPINSTRUMENT EVALUATIE GVERNANCECDE WNINGCRPRATIES (1 juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC: Niet van toepassing: I Naleving en handhaving van de code 1. Hoofdlijnen governance

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur van AND International Publishers N.V. op 15 april 2010 en goedgekeurd door de

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Code goed bestuur universiteiten 2007

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Code goed bestuur universiteiten 2007 goed bestuur universiteiten 2007 Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Naleving en handhaving van de code goed bestuur...4 2. Het college van bestuur...4 2.1 Taak en werkwijze...5 2.2 Bezoldiging en benoeming...6

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA Vastgesteld op 26 juni 2013 Pagina 1 van 8 Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Reglement audit committee van de raad van commissarissen

Reglement audit committee van de raad van commissarissen Reglement audit committee van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016.

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

Governancecode De Goede Woning 2012

Governancecode De Goede Woning 2012 Governancecode De Goede Woning 2012 I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie

Nadere informatie

Corporate governance code Wageningen UR. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen

Corporate governance code Wageningen UR. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Corporate governance code Wageningen UR Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen raad van toezicht 17 maart 2014 PRINCIPES EN BEST PRACTICE BEPALINGEN 0 Algemeen Deze corporate

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 5 Artikel 1 Definities Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) RvC : Raad van Commissarissen van de maatschappij Directie

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. 20 november 2015 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 20 november 2015 1 / 11 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 3 3. TAKEN

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen 2 zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

DIRECTIEREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE

DIRECTIEREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE DIRECTIEREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE ARTIKEL 1 Stichting Statuten RvC Directie DEFINITIES de stichting Woonstede, met inbegrip van haar dochterondernemingen, gevestigd te Ede, en opgericht voor onbepaalde

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Selectiecommissie. Regelement 2015

Selectiecommissie. Regelement 2015 Selectiecommissie Regelement 2015 Woningstichting Het Grootslag Versie 1.0 Vastgesteld door de RVC op: 10 april 2015 Inhoud 1. Inleiding en definities... 3 2. Vaststelling van het reglement... 3 3. Samenstelling

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Commissaris reglement

Commissaris reglement Commissaris reglement Datum 24 mei 2004 Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van TenneT, Transmission System Operator B.V. (de vennootschap ) op 24 mei 2004. Artikel 1 Status en

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES Juli 2011 1 GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen 2 zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014

COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014 COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014 1. INLEIDING De Branchecode goed bestuur hogescholen bepaalt dat het college van bestuur en de raad van toezicht verantwoordelijk zijn voor de inrichting

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE BIJ. BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD)

GOVERNANCE CODE BIJ. BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD) GOVERNANCE CODE BIJ BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD) Vastgesteld op 22 december 2014. GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 7 Artikel 1 Definities 1.1. Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) Directie : directie van de maatschappij RvC : Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

Reglement. Bestuur SWB

Reglement. Bestuur SWB Reglement Bestuur SWB Raymond Rensen Status: definitief RvC 14-3-2012 Lienden, maart 2012 Reglement Bestuur SWB. Maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte reglement... 3 2 Benoeming en ontslag...

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016.

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. Stichting VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Datum: 25 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Status en inhoud van het reglement... 3 Artikel 2 Taak van de Raad van Commissarissen... 3 Artikel 3 Onverenigbare

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommittee van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam

Reglement van de Auditcommittee van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam Reglement van de Auditcommittee van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam (vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam d.d. 28 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Reglement Audit Committee Delta Lloyd N.V. Reglement Audit Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Audit Committee Delta Lloyd N.V. Reglement Audit Committee Delta Lloyd N.V. Reglement Audit Committee Versie 16 december 2011 1 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. TAKEN BETREFFENDE DE EXTERNE ACCOUNTANT...4 4. VERGADERINGEN...5 5. RAPPORTAGE AAN

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V.

Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V. Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V. Dit reglement ( Reglement ) is vastgesteld door de raad van commissarissen (de Raad van Commissarissen ) van APG Groep N.V. (de Vennootschap ) op 2 juli

Nadere informatie

integraal management systeem

integraal management systeem integraal management systeem Document : Reglat Directie en Directieteam Eigenaar : CEO(/ Coordinator : Gene(al Counsel Datum : 20 maart 2013 Artikel 1. Inleidende bepalingen, status en inhoud van het reglement

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V.

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I - Inleiding 1. Vaststelling.. Hoofdstuk II - Samenstelling; integriteit; functies 2. Samenstelling. Onafhankelijkheid. Tegenstrijdig

Nadere informatie

RaadvoorRechtsbijstand ReglementRaadvanAdvies

RaadvoorRechtsbijstand ReglementRaadvanAdvies RaadvoorRechtsbijstand ReglementRaadvanAdvies De raad van advies van de Raad voor Rechtsbijstand, Overwegende dat bij de Wet van 17 december 2009 tot aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband

Nadere informatie

Governancecode Woningcorporaties

Governancecode Woningcorporaties Governancecode Woningcorporaties 2011 Volgende pagina COLOFON De Governancecode Woningcorporaties is een uitgave van Aedes vereniging van woningcorporaties en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

Nadere informatie

Stichting Portaal. Toezichtskader. Vastgesteld door het bestuur: 16 december 2013

Stichting Portaal. Toezichtskader. Vastgesteld door het bestuur: 16 december 2013 Stichting Portaal Toezichtskader Vastgesteld door het bestuur: 16 december 2013 Goedgekeurd door de raad van commissarissen: 16 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 I Naleving en handhaving van de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting WoonInvest

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting WoonInvest Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting WoonInvest Artikel 1 Naleving en handhaving van de Governancecode 1. De Raad van Commissarissen en het bestuur van WoonInvest zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: bestuur de directie van de stichting deelnemersraad de deelnemersraad van de stichting, als omschreven

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Propertize B.V. is een 100% dochtervennootschap van Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen. De Vennootschap

Nadere informatie

Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties

Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties (juli 2011) Colofon Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties (juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe

Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting Over- en Midden-Betuwe (de Stichting ) op 24 november 2010.

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. Dit Reglement ("Reglement") is laatstelijk herzien en opnieuw vastgesteld door de raad van commissarissen

Nadere informatie

CNB-Code Gebaseerd op de NCR-code van november 2011 April 2012

CNB-Code Gebaseerd op de NCR-code van november 2011 April 2012 CNB-Code Gebaseerd op de NCR-code van november 2011 April 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Corporate governance en codes 1.2 De coöperatieve onderneming 1.3 Doel van de code; coöperatief ondernemerschap

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES. Toegepast bij SWB

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES. Toegepast bij SWB GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES Toegepast bij SWB Status definitief Raymond Rensen MT 6-9-2011 RvC 21-9-2011 Lienden, september 2011 2 3 INHOUDSOPGAVE CORPORATE GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES I. Naleving

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 22 april 2009 ingestemd door de Medezeggenschapsraad d.d. 31 maart 2009 1 Bestuursreglement

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Branchecode Governance

Branchecode Governance HBO-raad, vereniging van hogescholen Postbus 123 2501 CC Den Haag telefoon : (070) 312 21 21 fax : (070) 312 21 00 e-mail : post@hbo-raad.nl internet : www.hbo-raad.nl Inhoudsopgave Preambule I I. II.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap )

Reglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Reglement voor de Raad van Commissarissen van Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 29 november 2004. 1 Reglement Dit

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 december 2015 en is van toepassing vanaf 1 januari 2016. Algemeen Status en inhoud van het

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van AND International Publishers N.V. op 22 april 2010. Artikel

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

DELTA N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN DELTA N.V.

DELTA N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN DELTA N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INHOUD Blz. Inleiding 4 Hoofdstuk I Samenstelling RvC, functies, commissies 1. Profielschets RvC, omvang, deskundigheid en onafhankelijkheid 4 2. (Her)benoeming, zittingstermijn,

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Oranjewoud N.V.

Reglement Raad van Commissarissen Oranjewoud N.V. Reglement Raad van Commissarissen Oranjewoud N.V. Artikel 1. Inleiding 1.1 Dit reglement is opgesteld door de raad van commissarissen van Oranjewoud N.V., hierna 'de Vennootschap', en dient ter aanvulling

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Comply Explain. Comply

Comply Explain. Comply 1.1 1.2 II.1.1 Naleving en handhaving van de Coporate Governance Code Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag besproken Wijzigingen in de corporate governance

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ENEXIS HOLDING N.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ENEXIS HOLDING N.V. RvC Enexis Holding N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ENEXIS HOLDING N.V. INHOUDSOPGAVE Blz. Hoofdstuk I - Inleiding 1. Vaststelling. 2 Hoofdstuk II - Samenstelling; integriteit; functies 2. Samenstelling.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Reglement voor de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Reglement voor de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dit reglement is integraal gewijzigd door de Raad van Toezicht van Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis op 2 september 2008. Artikel 1

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. USG People N.V.

Reglement Auditcommissie. USG People N.V. Reglement Auditcommissie USG People N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 31 augustus 2006 en laatstelijk gewijzigd december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenstelling... 3 3.

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie