!!!! SCHOOLGIDS! ! Vastgesteld!door!het!bevoegd!gezag!op!2!juli!2015.!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!!! SCHOOLGIDS!2015.2016! Vastgesteld!door!het!bevoegd!gezag!op!2!juli!2015.!"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Vastgestelddoorhetbevoegdgezagop2juli2015.

2 SchoolgidsCaland22015=2016 VOORWOORD DitisdeschoolgidsvanCaland2voorhetschooljaar Eenschoolgidsiseenmanieromaan anderenduidelijktemakenwatvoortypeschooljewiltzijnenopwelkemanierjeditwiltbereiken. Indezegidszullenwijdaaromonderandereingaanop: onzedoelstellingen, deinrichtingvanonsonderwijs, dedagelijkseonderwijspraktijk, deleerlingenzorg, informatieoverfinanciëlezaken, kwaliteitszorg, onderwijstijd, onzeorganisatie. Wijdenkendatuzoeenalgemeenbeeldzultkrijgenvanonzeschool. Alsschoolgevenwijmedevormaandeontwikkelingendeidentiteitvanonzeleerlingen.Wijleidenkinderen optotzelfstandigeenverantwoordelijkemensenendagenhenuitopeenzohoogmogelijkniveaueen diplomatehalen.wijbereikenditdoorhetaanbiedenvanuitdagendelessen,waarinruimteisvooraandacht voorelkindividu.doordelesstof,onderanderemetbehulpvandeipad,opverschillendemanierente presenterenenteverwerken,kanelkeleerlingdelesstofoppikkenopdemanierdiehetbestbijhempast. Ookbuitendelessengaathetonderwijsdoor.Netjesomgaanmetelkaarenmetjeomgevingis vanzelfsprekend.optijdkomenisjeeigenverantwoordelijkheid;mededaaromhebbenwegeenschoolbel. Goedomgaanmetinformatiebronnen,socialemediaenandereinternetmogelijkhedenzienwijalseen voortdurendleerproces. Caland2iseenschoolinopbouw.Deinbrengvanleerlingenenoudersisdaarbijvangrotewaarde.Zoisereen actieveleerlingraaddieeenduidelijkeinbrengindeschoolheeft.ookhetleerlingmentoraat,waarbijleerlingen uiteenhogerleerjaardeleerling=mentorvanenkeleleerlingenuiteenlagerleerjaarzijn,zorgtervoordatwij metelkaardeschoolvormen. Onderwijsisgeenconsumptieartikel.DeoudersdievoorCaland2kiezen,moetenerookwatvoordoen.Wij, medewerkersenleerlingen,makendeschoolnietalleen.datdoenwijsamenmetouders.daaromhechtenwij veelwaardeaanhuninbreng.opformeleeninformelewijze,maarinalleopenheidwedagenudanookuit meetedenkenoveronsonderwijs,bijvoorbeeldindeouderraad. Zoscheppenwijeenomgevingwaarinrespectvoorelkaarenveiligheidvooropstaan. Onzeschooliseenleefgemeenschapwaarwetrotsopzijn. Mochtunahetlezenvandezegidsnogopmerkingenofvragenhebben,aarzeltunietomditdoortegevenof eenafspraakmetonstemaken. S.Dönmez,directeurCaland2 2

3 SchoolgidsCaland22015= INHOUDSOPGAVE DOELSTELLINGEN...5 Missie,uitgangspuntenenprioriteiten...5 Burgerschap...5 Veiligheid...6 Milieuzorg...6 Eengezondeschool...6 INRICHTINGVANHETONDERWIJS...7 Mavo...7 Havo...7 VWO...7 STARTENOPCaland2...8 Aanmelding...8 Leerlingenmeteenonderwijsbeperkingen/ofhandicap...8 Kennismakingsmiddag...8 Kennismakingsdagen...8 Kennismakingvoordeouders...9 DEONDERBOUW...10 Watisdeonderbouw?...10 Kerndoelen...10 Vakken...10 Syllabi...10 Studiebegeleidingencoaching...10 Extraondersteuning...10 DEBRUGPERIODE...11 Devakkenindeonderbouw...11 Eerstoriënteren,dankiezen...11 Doorstroommogelijkheden...11 Schoolkamp...11 Mavo...12 Duurenopbouwmavo...12 Mavo...12 Bovenbouw...12 Vervolgonderwijs...13 HAVO...14 Onderbouwhavo...14 BovenbouwhavoofTweedefase...14 Hetderdeleerjaar...14 Tweedefasehavo...14 Hetexamendossier...15 Hetprofielwerkstuk...15 Vervolgonderwijs...15 VWO...16 Onderbouwvwo...16 Hetderdeleerjaar...16 Bovenbouwvwo...16 Tweedefasevwo...16 Hetexamendossier...17 Hetprofielwerkstuk...17 Vervolgonderwijs...17 HETEXAMEN...18 Examenvoorbereiding...18 Schoolexamenencentraalexamen...18 Hetexamenreglement...18 PTA(Programmavantoetsingenafsluiting)...18 Hetschoolexamen...18

4 SchoolgidsCaland22015= Overtoetsen,praktijkopdrachtenenwerkstukken...19 Hetcentraalexamen...19 Toezichtophetexamen:gecommitteerden...19 Deeindcijfers...19 Cijferlijstendiploma...19 BIJZONDEREACTIVITEITEN...20 Kampenenwerkweken...20 Vooralleleerlingen...20 DAGELIJKSEONDERWIJSPRAKTIJK...21 Leerplicht...21 Goedvoorbereidnaarschool...21 Lestijden,roostersenverkortroosters...21 Lesuitvalentussenuren...21 Leerlingenstatuut...21 Rapportage...22 Schoolverzuim...22 Onderwijstijd...23 Schoolregels...25 Fotoenvideo...25 Schorsingofverwijdering...25 Videoregistratie...25 LEERLINGBEGELEIDING...26 Zorgstructuur...26 Deeerstelijnszorg...26 Detweedelijnszorg...27 Ouder=enKindcentrum...27 ABCPraktijk:zowordtlerenweerleuk...27 Extraondersteuning...28 Betrokkenenvandeschool...28 Oudersenleerlingen...29 Klachtenregeling...29 Privacyreglement...30 FINANCIËLEENOVERIGEZAKEN...31 Ouderbijdrage...31 Extrakosten(naastdeouderbijdrage)...31 Verzekeringen...31 Sieradenenkostbaarhedenindesporthal...31 Werkweken...32 Tegemoetkomingstudiekosten...32 Schoolfotograaf...32 Studieboeken...32 Audiovisuelehulpmiddelen...32 E=learning...33 BurgerServiceNummer...33 KWALITEITSZORG...34 VenstersvoorVerantwoording...34 VAKANTIE2015= NADEREINFORMATIE...36 Website/MijnCaland...36 Objectieveinformatie...36 Urentabelonderbouw...37 Urentabelbovenbouw...38 Naamenrichting...39 Contact...40

5 SchoolgidsCaland22015=2016 DOELSTELLINGEN DedoelstellingenvandeschoolzijnvastgelegdinonsschoolplandatvooroudersbeschikbaarisinMijnCaland. Missie,uitgangspuntenenprioriteiten Oponzeschoolstaatdeleerlingcentraal.Datisnietsbijzonders,elkeschooliservoordeleerlingen.Het verschiltussenscholenwordtduidelijkdoortekijkennaardemanierwaarophetonderwijsisvormgegeven. HoedoetCaland2datdan? Wijwillenonzeleerlingenvoorbereidenopdemaatschappij.Endemaatschappijisnietonderverdeeldin verschillendevakken.inhetdagelijkslevenwordtinallemogelijkecombinatieseenberoepgedaanopde kennisdiebijdeafzonderlijkevakkenwordtonderwezen. Daaromzijnveelvakkensamengevoegdtotdomeinen(MensenMaatschappij,Science,Expressie)enisde lesstofvandevakkenendomeinenzoveelmogelijkopelkaarafgestemd. Wijvindendatelkeleerlingdelesstofopdewijzediepastbijzijnleerstijlaangebodenmoetkrijgen.Dezelfde lesstofmoetdusopdiversemanierenvoordeleerlingbeschikbaarzijn.ditvereisteengrotematevan flexibiliteitbinnendelessen. Daaromdurendemeestelesseneenhalvedagenzijnergeenvastetijdstippenvoordepauzes. Hetinternetisnietmeerwegtedenken.Eenmaatschappijzonderinternetkannietmeerbestaan.Hetisdus vanbelangdatonzeleerlingenlerenomgaanmetdemogelijkhedendieinternetbiedt.ditbetreftnietalleen demogelijkhedenominformatiedieindelessennodigisteverzamelen,maargaathetookomhetopwaarde schattenvandieinformatie,hetverantwoordomgaanmetsocialemedia,hetbewakenvandeidentiteitop internetenhetgebruikmakenvandiverseappsenkantoorapplicaties. Daaromlerenwijdeleerlingenopverantwoordemanieromtegaanmetdemogelijkhedendieinternet biedtendaaromkomenbijallevakkenopdrachtenvoor,waarbijgebruikvandiverseappsnoodzakelijkis. Indezesnelveranderendewereldishetvanbelangdathetlesmateriaalup=to=dateis.Ookdevaardighedendie leerlingengaanbeheersenmoetenaansluitenbijdeeisendiedemodernemaatschappijaandeburgersstelt. OmdathetlesmateriaalopdeiPadvandeleerlingenstaat,kandelesstofnietalleenvoortdurendaangepasten gemoderniseerdworden,maarookwordenaangepastaanhetniveauvandeindividueleleerling. DaaromstaatdelesstofopdeiPadenkomenbijallevakkenopdrachtenvoorwaarbijleerlingenophun eigenniveaukunnenoefenenomzichdevaardighedensteedsbetereigentemaken. Ineenveilige,aangenamemaatschappijgaanmensenrespectvolmetelkaarom.Iedersmeningdoetertoe. Respectvolmetelkaaromgaan,betekentookdatdeeigenvrijheidstoptalsdevrijheidvaneenanderinhet gedingdreigttekomen. Daaromaccepterenwijvechten,pestenenvervelendgedragniet. Burgerschap Caland2hechtveelwaardeaandeontwikkelingenvandeleerlingentotverantwoordelijkewereldburgers. Daarombevorderenwijactiefburgerschapensocialeintegratie.BurgerschapsvormingisechteropCaland2 geendoelopzich,maaronlosmakelijkverbondenmetbeleidenlesaanbod.respectvoorelkaarenvoorelkaars eigendommenisnormaalbijonsopschool.ditkomttotuitingindemanierwaaropwijmetelkaaromgaanen 5

6 SchoolgidsCaland22015=2016 indeactiviteitendiedoorhunaardenuitvoeringburgerschapensocialeintegratiebevorderen.daarbijvalt o.a.tedenkenaancultureleactiviteiten,leerling=participatie(zoalsdeleerlingenraad),leerlingmentoren, ouderparticipatie(educatiefpartnerschap),veiligheidsbeleid(socialeveiligheidenpestprotocol).uiteraard sluitenonzegedragsregelsaanbijdenormenenwaardendieinonzesamenlevinggebruikelijkenbelangrijk zijn.onsuitgangspuntisdatleerlingeninzichtinenrespectkrijgenvoordediversiteit(etnisch,ethisch, religieusencultureel)vandesamenleving.bijhetverlatenvandeschoolkunnenonzeleerlingenalsvolwaardig burgerfunctionerenindenederlandsesamenleving. Veiligheid Veiligheidstaatbijonszeerhooginhetvaandel.Gedurendedelesdaghebbendocentenvoortdurendcontact metdeleerlingen.hoewelweonsbestdoeneenwarmeenopenleeromgevingtescheppen,ontkomenookwij nietaanhulpmiddelenzoalsbeveiligingscamera senhekken.deschoolheefteenconvenantmetdepolitieen werkt,ookpreventief,nauwsamenmetdebuurtregisseur. Milieuzorg Caland2iseenschoolmetzorgvoorhetmilieu.Zowordtpapiergescheidenopgehaaldenwordthetchemisch afval(bijvoorbeeldvandepracticumlessenscheikunde)opeenverantwoordewijzeafgevoerd.elketweejaar wordtdoordemilieudienstamsterdamgecontroleerdofwijonsaanderichtlijnenhouden.hetdrukwerkdat deschoollaatmaken,voldoetaandenormenvandeforeststewardshipcouncil(raadvoorgoedbosbeheer). DoordemaniervanwerkenvandeFSCwordendeverschillendebelangen=milieu,menseneconomie= evenwichtigafgewogen.voormeerinformatiehieroverkuntuhttp://www.fscnl.orgraadplegen. Eengezondeschool OokCaland2wilbijdragenomdejeugdbewusttemakenwatgezondleveninhoudt.Inditkaderkrijgende leerlingenbijsciencevoedingslessenenvoedingsadviezen.vanuitdeschoolpromotenwijdatleerlingenmeer gaanbewegendoorzetestimulerenomopdefietsnaarschooltekomen. 6

7 SchoolgidsCaland22015=2016 INRICHTINGVANHETONDERWIJS Mavo Mavoduurtvierjaarenleidtopvoordehogereniveausvanhetmiddelbaarberoepsonderwijs(mbo)envoor debovenbouwvandehavo.doorstroomnaarhavokanalleenonderbepaaldevoorwaarden,waarondergoede cijferseneenpositiefadviesvandevakdocenten. Havo Dehavoduurtvijfjaar.Dekeuzevandeexamenvakken(profielen)bepaaltinwelkerichtingdeleerlingen verderkunnenstuderen.meteendiplomakunnenzijhunopleidingvervolgeninhetmiddelbaarofhoger beroepsonderwijs.doorstroomnaarvwokanalleenonderbepaaldevoorwaarden,waarondergoedecijfersen eenpositiefadviesvandevakdocenten. VWO Hetvwoduurtzesjaar.Wieeenvwo=diplomahaalt,kanverderstudereninhethogerberoepsonderwijs(hbo) ofinhetwetenschappelijkonderwijs(universiteit). 7

8 SchoolgidsCaland22015=2016 STARTENOPCALAND2 Aanmelding Caland2houdtzichaanderegelsvandekernprocedure.Leerlingenmetdeadviezenvmbo=theoretisch,vmbo= theoretisch/havo,havo,havo/vwo,vwo(atheneum/gymnasium)kunnenwordentoegelatentotcaland2. DegemeenteAmsterdamendeAmsterdamseVO=scholenhebbenafsprakengemaaktoverdetoelatinginde zogehetenkernprocedure. Inhetcursusjaar2014=2015isdeAmsterdamsekernprocedureingrijpendgewijzigd.Loting&Matchingis ingevoerdinamsterdam,waarbijleerlingendeschoolvanhunkeuzevantevorenaangeven.debasisscholen geveneenplaatsingsbesluitafdatinprincipebindendisvoorhettevolgenniveauopeenschoolvoorvo.de geheleprocedureisbeschrevenindekeuzegids.dezegidswordtuitgereiktaanleerlingendieingroep8vande basisschoolzitten. Leerlingenmeteenonderwijsbeperkingen/ofhandicap InovereenstemmingmetdewetLeerlinggebondenFinanciering(LGF)=onderdeelvandewetopderegionale expertisecentra=heefthetbevoegdgezagvancaland2hetvolgendebeleidvastgesteld.inhetkadervanhet rechtopkeuzevrijheidendetoenemendevraagnaarintegratievangehandicaptekinderenindesamenleving, kunnenoudersvankinderenmeteenonderwijsbeperkingen/ofhandicapkiezenvoorhetreguliervoortgezet onderwijsinplaatsvanhetspeciaalvoortgezetonderwijs.hetrechtopdevrijeonderwijskeusbetekentechter nietdatkinderenmeteenhandicapautomatischopeenreguliereschoolvoorvoortgezetonderwijsgeplaatst kunnenworden.deaardendezwaartevandeonderwijsbeperkingen/ofhandicapendefeitelijke (on=)mogelijkhedenbinnendeschoolkunneneenredenvormeneenplaatsingsverzoekniettehonoreren.een andercriteriumvoorplaatsingisdatvandebetreffendeleerlingredelijkerwijskanwordenverwachtdathij/zij opcaland2eendiplomakanbehalen.voorelkeleerlingwaarvanbijaanmeldingduidelijkisdatervancaland 2eenextrazorginvesteringwordtgevraagd,wordteenindividueelbesluitgenomen. Kennismakingsmiddag Deleerlingendievooronzeschoolzijnaangemeld,wordenvoordezomervakantieuitgenodigdomeenmiddag opschooltekomenkijken.caland2conformeertzichmeestalaandedatumdiehiervoorisgereserveerdinde kernprocedure.zemakendankennismetdocentenenmetdeandereleerlingenvanhunklas,eris gelegenheidomallerleivragenoverdeschooltestellenenhetnieuweschoolgebouwalvasteenbeetjeteleren kennen. Kennismakingsdagen Indeeersteschoolweekgaandeeersteschoolweekzijnerkennismakingsdagen.InhetAmsterdamseBosdoen leerlingenkennismakingsspelletjesenandereopdrachtenofwedstrijdjesomelkaaropeenprettigeen ontspannenmaniergoedtelerenkennen.natuurlijkgaanookveelvanhundocentenmee. 8

9 SchoolgidsCaland22015=2016 Kennismakingvoordeouders Kortnaaanvangvanhetcursusjaarwordendeouders/verzorgersvandenieuweleerlingenuitgenodigd.Zij krijgendaninformatieoverdegangvanzakenopschoolenkunnenkennismakenmetdeschoolleidingen docenten. 9

10 SchoolgidsCaland22015=2016 DEONDERBOUW Watisdeonderbouw? Deeerstetweeleerjarenvanhetvoortgezetonderwijswordensamen onderbouwvoortgezetonderwijs genoemd.ookhetderdeleerjaarhavoenvwowordttotdeonderbouwgerekend. Kerndoelen Dezogenaamdekerndoelenstaanbeschreveninhetbesluitkerndoelenonderbouwvoortgezetonderwijs,op basisvandewetvoorhetvoortgezetonderwijs.erstaatbeschrevenwatdeleerlingenindeonderbouw moetenleren.doordekerndoelenleerjewatiedereenmoetkennenenkunnenomlaterindemaatschappij goedtekunnenfunctioneren.ookwordtindeonderbouwdebasisgelegdvoorhetvervolgonderwijs,omte beginnenvoordebovenbouwvanhetvoortgezetonderwijs. Vakken Alleleerlingenkrijgendezelfdevakken.Invwo/havo=klassenligthettempohogerenwordtdieperopde leerstofingegaan.inhettweedeleerjaarkrijgenalleleerlingenduitseneconomie.voornadereinformatie overdelesurenverwijzenweunaardeurentabelindezegids. Syllabi Vanafheteersteleerjaarwennendeleerlingenaanzelfstandiglerenenwerken.Ditiseenbelangrijke vaardigheidvooralleleerjarenenvoorhetvervolgonderwijs.elkvakmaaktvoorelkvandevijfperiodeneen syllabus,waarindekerndoelen,deleerdoelenvoordevakkenendevaardigheden,eningrotelijnendemanier waaropdestofwordtaangebodenwordenweergegeven.zowordtdelesstofendeteverwervenvaardigheden voorafgaandaandeperiodeaandeleerlingbekendgemaakt.metdezeinformatieendelesopdrachteninonze ELO'Peppels'kandeleerling,gebruikmakendvandedigitaleagenda,zijnschoolwerkplannen.Dedocenten hebbenhierineenbegeleidenderol. Studiebegeleidingencoaching Alleleerlingenhebbeneendocentalsstudiecoach.Regelmatigheeftelkeleerlingeenvoortgangsgesprekmet zijncoach,waarbijresultaatafsprakenwordengemaakt.daarnaastzijnerdocententeams,waarindedocenten overleggenoverdeleerlingenenonderlingafsprakenmakenoverdetaakverdeling.hetteamis verantwoordelijkvoordestudievoortgangenfunctionerenvandeleerlingen. Extraondersteuning Alsblijktdateenleerlingbijeenvakoponderdelenextraondersteuningnodigheeft,wordenextralessen aangeboden.ditkanindigitalevormmetaangepasteopdrachtenofdoorhetwerkenaandatvakineen huiswerkklasofineenbijlesuur.leerlingendieeenachterstandinwoordenschatoftekstbegriphebben,krijgen extrataalondersteuning. 10

11 SchoolgidsCaland22015=2016 DEBRUGPERIODE Brugklassenwordengevormdmetleerlingendieongeveerhetzelfdeschooladvieshebben,bijvoorbeeldvmbo= tl,vmbo=tl/havo,havo/vwoofvwo.deklassenvmbo=tl/havoenhavo/vwowordendakpanklassenof kansklassengenoemd.caland2kenteentweejarigebrugperiode.indieperiodewordtbepaaldwatvoor iedereleerlingdemeestpassendeonderwijssoortis:mavo,havoofvwo. Devakkenindeonderbouw Indeonderbouwvolgenalleleerlingeneenbreedvakkenpakket.Doelhiervanisomleerlingenniettesnelin eenbepaalderichtingtesturen.alleleerlingenkrijgendanookdezelfdebredebasisvoorhetvervolgonderwijs. Eerstoriënteren,dankiezen Nadeonderbouwmoetereenvakkenpakketwordengekozeneneensectorofprofiel.Mavo=leerlingen moetenaanheteindevanhettweedeleerjaarwetenwelkesectorzewillenvolgenindebovenbouw.havo=en vwo=leerlingenmoetenaanheteindvanhetderdeleerjaaréénvandeprofielenkiezen.dedocentengeven informatieoversectorenofprofielenenbegeleidenhetkeuzeproces.hetisnoodzakelijkdatookdeouders nauwbetrokkenzijnbijdiekeuze.samenmetdeschoolmoetwordenbepaald: waardeleerlingaanlegvoorheeft; watdeambitieszijn; welkecapaciteitendeleerlingheeft; waardebestekansenliggenomdetalentenvandeleerlingmaximaalteontwikkelen. Metdeantwoordenopdezeviervrageninhetachterhoofdkandeleerlingsamenmetdeouderseen verstandigekeuzemakenvooreensectorofprofielenhetvakkenpakket.desamenstellingvanhet vakkenpakketisheelbelangrijk.hetpakketvakkenwaarineindexamenisgedaan,bepaaltgrotendeelswelke mogelijkhedenerzijnomverdertestudereninhetmiddelbaarberoepsonderwijs,hethogerberoepsonderwijs ofhetwetenschappelijkonderwijs. Doorstroommogelijkheden DeschooltypenbinnenCaland2sluitengoedopelkaaraan.Daardoorzijnervoldoende doorstroommogelijkheden.doorstromennaareenhogerschooltypeisechternietvanzelfsprekend,wanthetis gekoppeldaanstrengeeisen.bijdecoachgesprekkenkomtditaandeorde. Schoolkamp Aanheteindevanhettweedeschooljaarvindtereenschoolkampplaats.Nadetweejarigebrugperiodezullen deleerlingeninhundefinitieveafdeling(mavo,havo,vwo)geplaatstworden,enzaldeklassamenstellingdus veranderen.methetschoolkamp,waarnaastveelgezelligheidookruimteisvoorhetuitvoerenvan lesopdrachten,sluitendeleerlingenhunbrugperiodeaf.hetisergbelangrijkdatalleleerlingendeelnemenaan hetschoolkamp. 11

12 SchoolgidsCaland22015=2016 MAVO Mavostaatvoormiddelbaaralgemeenvoortgezetonderwijsenstaatgelijkaanvmbo=tl(voorbereidend middelbaarberoepsonderwijstheoretischeleerweg).demavobereidtleerlingenvoorophetmboendehavo. Duurenopbouwmavo Hetmavoduurt4jaar.Deeerste2jaar(deonderbouw)volgtiedereendezelfdevakken.Daarnakiestelke leerlingeensector,bijvoorbeeldzorgoftechniek.ookkiestelkeleerlingeenleerweg.ditiseenmaniervan lerendiehetbestebijdeleerlingpast:theoretischofpraktisch. Mavo Eendiplomavandemavogeefttoegangtotvakopleidingen(niveau3)enmiddenkaderopleidingen(niveau4) vanhetmbo.meteendiplomavandemavokandeleerlingonderbepaaldevoorwaardenookinstromeninhet vierdeleerjaarvandehavo. Bovenbouw Aanheteindvanhettweedeleerjaarkiezendeleerlingeneenvakkenpakket,waarmeezijkiezenvoordesector ZorgenWelzijn,desectorEconomie,desectorLandbouwofdesectorTechniek.Inhetderdeenvierdeleerjaar mavowordendeleerlingenvoorbereidopheteindexamen. Examendossier,, Vanafhetbeginvanhetderdeleerjaarbouwteenleerlinghetexamendossierop,waarinallecijfersen beoordelingenvandetoetsenenopdrachtendiemeetellenvoorhetschoolexamen(se)wordenverzameld. Dezecijferstellenmeeindedefinitievebepalingvanhetcijferopdecijferlijstvanheteindexamen.Inhet ProgrammavanToetsingenAfsluiting(hetPTA)staatprecieswelketoetsenenopdrachteninhet examendossierhoren. Sectorwerkstuk,, Demavo=leerlingmaakteensectorwerkstukinhetvierdeleerjaar.Hetwerkstukstaatinhettekenvan oriëntatieopeenberoepsopleidingofberoepenwordtopgenomeninhetportfolio.deleerlinglegthierinuit hoehijtotdekeuzevoordevervolgopleidingisgekomen.hetsectorwerkstukbevatbewijsstukkenvandiverse competentiesdiedeleerlingbezitendievanbelangzijnvoordegekozenopleiding. Praktische,opdracht,, Demavoleerlingmaakttweegrotepraktischeopdrachtenvanelktienlesuren.Deopdrachtwordtafgesloten meteenpresentatie.deopdrachtentellenmeevoorheteindexamen. Handelingsdelen,, Elkeleerlingmoeteenaantalvakkenvolgendiemeteenvoldoendemoetenwordenafgesloten.Ditgeldtvoor devakkencultureleenkunstzinnigevormingenlichamelijkeopvoeding.eenvoldoendevoordezevakkenis noodzakelijkomaanhetcentraalexamenmeetemogendoen.daarnaastkunnenbijallevakkenopdrachten voorkomen,diegeencijferopleverenmaareenbeoordelingonvoldoende/voldoende/goed.dergelijke opdrachtenmoetenookmettenminstedebeoordeling'voldoende'wordenafgesloten. 12

13 SchoolgidsCaland22015=2016 Vervolgonderwijs HetonderwijsopCaland2sluitgoedaanopdiversevormenvanhetvervolgonderwijs.Omdeaansluitingook indetoekomstteverzekeren,isereengoedcontactmetdiverseroc's.methetrocvanamsterdamworden samenwerkingsprojectenopgezet. 13

14 SchoolgidsCaland22015=2016 HAVO Havostaatvoorhogeralgemeenvoortgezetonderwijsenduurtvijfjaar.Dehavobereidtleerlingenvoorophet hogerberoepsonderwijs(hbo).indebovenbouwkunnenleerlingenprofielenkiezen.daarmeekunnenzijzich ineenbepaalderichtingspecialiseren.daarnaastkunjemeteenhavodiplomaonderbepaaldevoorwaarden ookdoorstromennaarhetvwo. Onderbouwhavo Indeeerstedriejaarvandeonderbouwvandehavovolgenleerlingenalgemenevakken.Deinvullingvandeze vakkenisglobaalbeschreveninkerndoelen.meteenbewijsdatdeeerstedriejaargoedzijndoorlopen (overgangsrapport),kaneenleerlingdoorstromennaareenvakopleidingofeenmiddenkaderopleidinginhet middelbaarberoepsonderwijs.demeesteleerlingengaandoornaardebovenbouwvandehavo. BovenbouwhavoofTweedefase Debovenbouwhavo,klasvierenvijf,wordtookwelTweedefasegenoemd.IndeTweedefasekiezen leerlingeneenrichtingofprofielwaarinzijzichspecialiseren.zijkunnenkiezenuitdevolgendevierrichtingen ofprofielen: natuurentechniek; natuurengezondheid; economieenmaatschappij; cultuurenmaatschappij. Elkprofielheefteengemeenschappelijkdeel,datvooralleprofielengelijkis.Daarnaastisereenprofieldeeldat elkvandeprofielenkenmerkt.tenslotteisereenvrijdeel.dezevrijeruimtekandeleerlinggebruikenom vakkentevolgenuiteenanderprofieldeel.wijstrevenernaarzoveelmogelijkvakkencombinatiesaante bieden,waaruitdeleerlingenkunnenkiezen.datwilechternietzeggendatallekeuzesgehonoreerdkunnen worden. Hetderdeleerjaar HetderdeleerjaarhavoiseenvoorbereidendjaaropdeTweedefase.Inhetderdeleerjaarwordteen uitgebreidvakkenpakketaangeboden.leerlingenkunnenzichzogoedoriënterenopeendefinitievekeuzevan deexamenvakken.inhetderdeleerjaarkiezendeleerlingeneenprofielvoordetweedefaseeneendaarbij behorendvakkenpakket.overdewijzewaaropdekeuzevoorprofielenpakketverloopt,zoekenleerlingen veelinformatie.elkeleerlingkrijgtophemvantoepassingzijndeonderzoeksopdrachtendiehemhelpenopzijn weginhetkeuzeproces.uiteraardwordenookdeoudersgeïnformeerdenbetrokkenbijdekeuze. Tweedefasehavo IndeTweedefasegaandeleerlingenzelfstandigerwerkenenstuderen.Dithoudteenanderemaniervan denkenenorganiserenin.nietalleenkennisverwerving,maarvooralookhetlerenomgaanmetenhet toepassenvangrotehoeveelhedeninformatieisbelangrijk. 14

15 SchoolgidsCaland22015=2016 Hetexamendossier AllecijfersdiedeleerlingenindeTweedefasehalentellenmeeinhetuiteindelijkeschoolexamencijfer(SE).Dit SE=cijferbepaaltsamenmethetcentraalexamencijferdedefinitievescoreophetdiplomavandeleerling.De inhoud,devormenhetgewichtvaniederese=toetswordtvastgelegdinhetpta(programmavantoetsingen afsluiting),datinhetbeginvaniederschooljaarwordtuitgereikt. Hetprofielwerkstuk Iedereleerlingmaakteenprofielwerkstuk.Ditwerkstukheeftbetrekkingopéénvandevakkenwaarinde leerlingeindexamendoet.overdewijzevanbeoordelingenbegeleidingwordtaanhetbeginvanhet examenjaarinformatiegegevenaandeleerlingen. Vervolgonderwijs HetonderwijsopCaland2sluitgoedaanopdiversevormenvanhetvervolgonderwijs.Omdeaansluitingook indetoekomstteverzekeren,neemtcaland2deelaansamenwerkingsprojectenmetuniversiteitenen hogescholeninderegio. 15

16 SchoolgidsCaland22015=2016 VWO VWOstaatvoorvoorbereidendwetenschappelijkonderwijsenduurtzesjaar.Meteenvwo=diplomakunnen leerlingendoorstromennaareenuniversiteitofhogeschool.erzijndrietypenvwo:atheneum,gymnasiumen Technasium.HetgymnasiumenhetTechnasiumkunnenalleenbijdehetCalandlyceumwordengevolgd.Voor informatieoverdezeafdelingenverwijzenwijdanooknaardeschoolgidsvanhetcalandlyceum. Hetvwoisverdeeldineenalgemeendeel:deonderbouweneenspecialisatie:debovenbouw.Inde bovenbouwkunnenleerlingenprofielenkiezen.daarmeespecialiserenzijzichineenbepaalderichting. Onderbouwvwo Indeeerstedriejarenvanhetvwo,deonderbouw,volgenleerlingenalgemenevakken.Deinvullingvandeze vakkenisglobaalbeschreveninonzekerndoelen.meteenbewijsdatdeeerstedrieleerjarenvanhetvwogoed zijndoorlopen(overgangsrapport),kunnenleerlingendoorstromennaareenvakopleidingofeen middenkaderopleidinginhetmiddelbaarberoepsonderwijs(mbo).demeesteleerlingengaandoornaarde bovenbouwvanhetvwo. Hetderdeleerjaar HetderdeleerjaarvanhavoenvwoiseenvoorbereidendjaaropdeTweedefase.Inhetderdeleerjaarwordt eenuitgebreidvakkenpakketaangeboden.leerlingenkunnenzichzogoedoriënterenopeendefinitievekeuze vandeexamenvakken.inhetderdeleerjaarkiezendeleerlingeneenprofielvoordetweedefaseeneen daarbijbehorendvakkenpakket.overdewijzewaaropdekeuzevoorprofielenpakketverloopt,krijgende leerlingenveelinformatie.uiteraardwordenookdeoudersgeïnformeerdenbetrokkenbijdekeuze. Bovenbouwvwo Indebovenbouwvwo(klasvier,vijfenzes)kunnenleerlingeneenrichtingofprofielkiezenwaarinzijzich specialiseren.debovenbouwvanhetvoortgezetonderwijswordttweedefasegenoemd.indetweedefase vwokunnenleerlingenkiezenuitvierrichtingenofprofielen: natuurentechniek; natuurengezondheid; economieenmaatschappij; cultuurenmaatschappij. Elkprofielheefteengemeenschappelijkdeel,datvooralleprofielengelijkis.Daarnaastisereenprofieldeeldat elkvandeprofielenkenmerkt.tenslotteisereenvrijdeel.dezevrijeruimtekandeleerlinggebruikenom vakkentevolgenuiteenanderprofieldeel.wijstrevenernaarzoveelmogelijkvakkencombinatiesaante bieden,waaruitdeleerlingenkunnenkiezen.datwilechternietzeggendatwijallekeuzesaltijdkunnen honoreren. Tweedefasevwo IndeTweedefasegaandeleerlingenzelfstandigerwerkenenstuderen.Dithoudteenanderemaniervan denkenenorganiserenin.nietalleenkennisverwerving,maarvooralookhetlerenomgaanmetenhet toepassenvangrotehoeveelhedeninformatieisbelangrijk. 16

17 SchoolgidsCaland22015=2016 Hetexamendossier AllecijfersdiedeleerlingenindeTweedefasehalentellenmeeinhetuiteindelijkeschoolexamencijfer(SE).Dit SE=cijferbepaaltsamenmethetcentraalexamencijferdedefinitievescoreophetdiplomavandeleerling.De inhoud,devormenhetgewichtvaniederese=toetswordtvastgelegdinhetpta(programmavantoetsingen afsluiting),datinhetbeginvaniederschooljaarwordtuitgereikt. Hetprofielwerkstuk Iedereleerlingmaakteenprofielwerkstuk.Ditwerkstukheeftbetrekkingopéénvandevakkenwaarinde leerlingeindexamendoet.overdewijzevanbeoordelingenbegeleidingwordtaanhetbeginvanhet examenjaarinformatiegegevenaandeleerlingen. Vervolgonderwijs HetonderwijsopCaland2sluitgoedaanopdiversevormenvanhetvervolgonderwijs.Omdeaansluitingook indetoekomstteverzekeren,neemtcaland2deelaansamenwerkingsprojectenmetdeuniversiteitenen hogescholeninderegio. 17

18 SchoolgidsCaland22015=2016 HETEXAMEN Examenvoorbereiding Indelaatstetweejaarvanhetvoortgezetonderwijsbereidenleerlingenzichvoorophetexamen.Ophetvwo startdatalinhetvierdeleerjaar.hetgrootstedeelvandelesurenindezelaatstejarenwordtbesteedaande examenvakken.inhoeveeleninwelkevakkenexamenwordtafgelegd,hangtafvandeopleiding(mavo,havo, vwo)endegekozensectorbinnenhetmavoofhetgekozenprofielinhethavoofvwo. Schoolexamenencentraalexamen Heteindexamenbestaatinderegeluittweedelen:hetschoolexamenenhetcentraalexamen.Ommethet centraalexamentebeginnen:ditwordtgehoudenaanheteindevanhetlaatsteschooljaarenisvoorheel Nederlandhetzelfdevooralleleerlingenvandezelfdeonderwijssoort.HetministerievanOCWbepaaltde programma'svoorhetgeheleeindexamen.hierinstaatvooriedervakwatdeexamenstofisenhoede examenstofisverdeeldoverhetschoolexamenenhetcentraalexamen.daarnaastbepaalthetcollegevoor examens(cve)opwelkedagenentijdstippendecentraleexamensmoetenwordenafgenomen.de schoolexamensvindenverspreidoverhetvoorlaatsteenlaatsteschooljaarplaats,maaraltijdvóórhetcentraal examen.deschoolmaaktzelfhetroostervoorhetschoolexamenenbepaaltookdeschoolexamenopgaven (dezestaanopgegeveninhetpta).deinspectiebeoordeeltdekwaliteitvandeschoolexamens. Hetexamenreglement HetexamenreglementisopgenomeninhetPTA=boekjedatiedereleerlingontvangtenbeschikbaarisviade websitevandeschool.hierinstaatonderanderehoedegangvanzakenistijdenshetexamen:watmagwelen watmagniet?ookstaaterinhetreglementwelkemaatregelendedirecteurvandeschoolkannemen,alser zichonregelmatighedenvoordoen. Bijvoorbeeld:watmagdedirecteurdoenalseenleerlingbetraptwordtopspiekenoftelaatkomtopeen examendag?daarnaastvertelthetreglementwelkeberoepsmogelijkhedendeleerlingenoudershebben.de laatstgeldendeversievanhetexamenreglementstaatinmijncaland. PTA(Programmavantoetsingenafsluiting) Naasthetexamenreglementheeftiedereschoolenelkeafdelingeenprogrammavantoetsingenafsluiting (PTA)perexamenvak.Hierinstaatonderanderehoedeexamenstofisverdeeldoverhetschoolexamenen welkelesstofwanneerwordtgetoetst.erstaatookinhoedecijfersvoorhetschoolexamentotstandkomen: hoezwaarallesmeetelt,hetrechtopherkansing,enzovoort. Hetschoolexamen Bijhetmakenvandetoetsenvoorhetschoolexamenhoudendocentenzichaanhetofficiële examenprogramma.toetsenvoorhetschoolexamenbeginnenalinhetvoorlaatstejaarofdevoorlaatstejaren. Hetschoolexamenbestaatdoorgaansuiteenaantaltoetsenpervak.Ditkunnenmondelinge,praktischeen schriftelijketoetsenzijn.detoetsenwordennagekekendoorde(eigen)vakdocent.sommigevakkenworden afgeslotenmetalleeneenschoolexamen. 18

19 SchoolgidsCaland22015=2016 Overtoetsen,praktijkopdrachtenenwerkstukken Inhetmavo,havoenvwobestaathetschoolexamenvooreendeeluittoetsenmetopenengeslotenvragen, envooreenanderdeeluitpraktischeopdrachten.toetsenenpraktischeopdrachtenwordenbeoordeeldmet eencijfer.erzijnookpraktischeonderdelenwaarvanslechtswordtbeoordeeldofdiewelofnietnaarbehoren zijnuitgevoerd.ditzijndezogeheten handelingsdelen. Doetdeleerlingschoolexamenindetheoretischeleerwegvanhetmavo,danmaakthijeenpraktische opdrachtindevormvaneensectorwerkstukdatzalwordenbeoordeeld.bijdezeopdrachtisminimaaléénvak uitjesectorbetrokken.leerlingeninhethavoenvwomakeneenprofielwerkstukwaarvanhetcijfermeeweegt inhetzogenaamdecombinatiecijfer. Hetcentraalexamen Hetcentraalexamenwordtinhetlaatsteschooljaarafgenomen.Inmeidoenalleleerlingencentraalexamen. Eriseeneerste=entweedetijdvakdatopschoolwordtafgenomen.Hettweedetijdvakisvoorde herkansingen.iedereleerlingmagéénvakherkansenofverbeteren.aanhetderdetijdvakkanbijvoorbeeld wordendeelgenomeningevalvanziektetijdenstijdvakéénoftwee. Toezichtophetexamen:gecommitteerden Hetexamenisaanstrengeregelsgebonden.Daaromisgoedtoezichtnodig.Iedereschoolwijstzogeheten gecommitteerdenaan.degecommitteerdenwordenopbasisvaneenkoppelingvanscholendoordeoverheid aandeschooltoegewezen.gecommitteerdenzijnlerarenvananderescholendiezorgdragenvoordeeerste correctievanhetexamenwerk.eerstbeoordeelteendocentvaneenandereschoolhetexamen.pasdaarnais de'eigen'docentaandebeurt.opdiemanieriseengoedeencorrectewijzevannakijkengewaarborgd. Deeindcijfers Heteindcijferishetgemiddeldevanhetcijfervoorhetschoolexamenenhetcijfervoorhetcentraalexamen. Alleeindcijferssamenbepalenofeenleerlingisgeslaagdvoorheteindexamen.Voorvakkenmetalleeneen schoolexamenishetcijfervoorhetschoolexamen=naafronding=heteindcijfer.raadpleeghet examenreglementvooreenpreciezebeschrijvingvanallevantoepassingzijnderegels. Cijferlijstendiploma Iedereeindexamenkandidaatkrijgtvandedirecteurvandeschooleencijferlijst.Opdezelijststaanpervakhet cijfervoorhetschoolexamen,heteventuelecijfervoorhetcentraalexamenenheteindcijfer.ookde uiteindelijkeuitslagvanheteindexamenstaathieropvermeld.wiegeslaagdis,krijgtnaasteencijferlijstook eendiploma.eencijferlijstendiplomamogenoplastvandeoverheidslechtséénkeerwordenverstrekt.goed bewarendus 19

20 SchoolgidsCaland22015=2016 BIJZONDEREACTIVITEITEN Kampenenwerkweken Deeersteschoolweekvanhetcursusjaarisdeintroductieweek.Leerlingenvanheteersteleerjaarhebben kennismakingsdagenbuitendeschool.leerlingenvandehogereleerjarenvoerenprojectenuit.deweekwordt afgeslotenmetdeofficiëlestartvanhetleerlingmentoraat. Aanheteindevanhettweedeleerjaarwordteenactievewerkweekgeorganiseerd,bijvoorbeeldnaarde Ardennen.InhetvierdeleerjaarvindtdewerkweeknaareenEuropesestadplaats. Vooralleleerlingen Excursies, Gedurendehetschooljaardoorwordenbijverschillendevakkenprojectenenexcursiesindeomgeving georganiseerd. Schoolfeesten, Iederjaarwordenertweeschoolfeestengeorganiseerd,voordeleerlingenvandeeindexamenklassenwordt eenexamenfeestgeorganiseerd.opschoolfeestenwordengeenintroducéstoegelaten.overdeorganisatie vandefeestenwordenouderstijdiggeïnformeerd. 20

Lichamelijke Opvoeding Niveau mavo. Jaar Toetsnaam Type Omschrijving Afnamemoment Weegfactor Herkansbaar 10 handelingsdeel 1 handelingsdeel

Lichamelijke Opvoeding Niveau mavo. Jaar Toetsnaam Type Omschrijving Afnamemoment Weegfactor Herkansbaar 10 handelingsdeel 1 handelingsdeel Opvoeding Niveau mavo 1) Leerlingen die hun absentie niet op orde hebben dienen dit in te halen door lessen te volgen van andere klassen. Dit gaat in samenspraak met de betreffende docent. medische redenen,

Nadere informatie

2015 : 2016. Schoolgids. Vestiging Bellingwedde. Dollard College

2015 : 2016. Schoolgids. Vestiging Bellingwedde. Dollard College 2015 : 2016 Schoolgids Vestiging Bellingwedde Dollard College Inhoud Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Inrichting onderwijs/toelating 4 2.1 Onderbouw (eerste twee jaren) 2.2 Onderwijstijd 2.3 Voorwaarden

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Vastgesteld door het bevoegd gezag op 9 juli 2015.

SCHOOLGIDS 2015-2016. Vastgesteld door het bevoegd gezag op 9 juli 2015. SCHOOLGIDS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op 9 juli 2015. VOORWOORD Dit is de schoolgids van het Calandlyceum voor het schooljaar 2015-2016. Een schoolgids is een manier om aan anderen duidelijk

Nadere informatie

Aanpak verzuim. Regeling. Inhoudsopgave

Aanpak verzuim. Regeling. Inhoudsopgave Regeling Aanpak verzuim Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Te laat... 2 1.1. Met geldige reden:... 2 1.2. Zonder geldige reden... 2 1.3. Bureau leerplicht... 2 1.4. Magister... 2 2. Absenties... 3 2.1.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 LOCATIE PIETER CALANDLAAN

SCHOOLGIDS 2014-2015 LOCATIE PIETER CALANDLAAN SCHOOLGIDS 2014-2015 LOCATIE PIETER CALANDLAAN Instemming van de medezeggenschapsraad ontvangen op 28 augustus 2014, vastgesteld door het bevoegd gezag op 4 september 2014. VOORWOORD Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. atheneum havo mavo 1

Schoolgids 2015-2016. atheneum havo mavo 1 Schoolgids 2015-2016 atheneum havo mavo 1 atheneum havo mavo Rombouts, tel. 045-5258616 Inhoudsopgave inleiding pagina 3 Rombouts pagina 5 schoolleiding pagina 6 onderwijsvormen pagina 7 opbouw pagina

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

PDYR KDYR HAVO 3 DWKHQHXP DWKHQHXP SOXV J\PQDVLXP PDYR KDYR DWKHQHXP DWKHQHXP SOXV J\PQDVLXP

PDYR KDYR HAVO 3 DWKHQHXP DWKHQHXP SOXV J\PQDVLXP PDYR KDYR DWKHQHXP DWKHQHXP SOXV J\PQDVLXP HAVO 3 Dit kompas is van: Naam: Straat: Postcode: Plaats: Klas: Leerlingen van het Mill-Hillcollege ontvangen in klas 1, 2 en 3 een leerlingkompas. Voor klas 1, 2 en 3 is het kompas in de agenda opgenomen.

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 VASTGESTELD OP: 29-09-2014

SCHOOLGIDS 2014-2015 VASTGESTELD OP: 29-09-2014 SCHOOLGIDS 2014-2015 VASTGESTELD OP: 29-09-2014 Inleiding Het Kennemer Lyceum is een school voor Gymnasium, Atheneum en Havo. De school verzorgt onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. Algemeen betekent

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Kennemer College

Leerlingenstatuut Kennemer College Leerlingenstatuut Kennemer College mei 2012 Inhoudsopgave Algemeen... 3 A) Onderwijs... 4 1. Algemeen... 4 2. Begeleiding... 4 3. Huiswerk... 4 4. Toetsen... 5 5. PTA-toetsen... 5 6. Onregelmatigheden

Nadere informatie

index Studieleider 21 Verlof aanvragen 34 Schoolplan en -visie 8 Vertrouwenspersoon 21 Te laat komen 34 Kernkwaliteiten 9

index Studieleider 21 Verlof aanvragen 34 Schoolplan en -visie 8 Vertrouwenspersoon 21 Te laat komen 34 Kernkwaliteiten 9 1 Wat voor school is het Calandlyceum? 8 Studieleider 21 Verlof aanvragen 34 Schoolplan en -visie 8 Vertrouwenspersoon 21 Te laat komen 34 Kernkwaliteiten 9 Huiswerkklas 21 Goed voorbereid naar school

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Algemeen deel

Schoolgids 2015-2016. Algemeen deel Schoolgids 2015-2016 Algemeen deel Inhoud Algemene informatie Wellantcollege 1. Dit is Wellantcollege 5 1.1 Identiteit 5 1.2 De koers van Wellantcollege 5 2. De inrichting van ons onderwijs 8 2.1 Toelating

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

2015 : 2016. Schoolgids. Vestiging Bovenburen-De Flint. Dollard College

2015 : 2016. Schoolgids. Vestiging Bovenburen-De Flint. Dollard College 2015 : 2016 Schoolgids Vestiging Bovenburen-De Flint Dollard College Inhoud Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Inrichting onderwijs/toelating 4 2.1 Onderbouw 2.2 Onderwijstijd 2.3 Voorwaarden toelating,

Nadere informatie

Informatie-avond. 4 havo

Informatie-avond. 4 havo Informatie-avond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector interne organisatie dhr. A. Plevoets

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6 Beste ouders/verzorgers, De maand januari stond in het teken van de Open Dagen voor nieuwe brugklasleerlingen. Onze school is zeer druk bezocht. Het is nu afwachten welke leerlingen zich uiteindelijk gaan

Nadere informatie

Informatie-avond. 4 havo

Informatie-avond. 4 havo Informatie-avond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector interne organisatie dhr. A. Plevoets

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

leerlingen en ouders 2015-2016

leerlingen en ouders 2015-2016 Zodoenwedat @Oscar! leerlingen en ouders 2015-2016 versie 06-11-2015 2 Inleiding Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Op Oscar Romero vinden we het belangrijk om te doen wat we beloven en dat wat

Nadere informatie

Informatiebulletin voor ouders en leerlingen van de locatie Van Kinsbergen college Nummer: 1 juli 2014

Informatiebulletin voor ouders en leerlingen van de locatie Van Kinsbergen college Nummer: 1 juli 2014 Informatiebulletin voor ouders en leerlingen van de locatie Van Kinsbergen college Nummer: 1 juli 2014 Agenda t/m 24 oktober 2014 maandag 25 augustus ophalen sleutels en roosters klas 2, 3 en 4 volgens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Algemeen Identiteit 35 Dagopeningen en vieringen 35 Solidariteitsacties 35 De schoolorganisatie 35. 7 Decanaat 49

Inhoudsopgave. 2 Algemeen Identiteit 35 Dagopeningen en vieringen 35 Solidariteitsacties 35 De schoolorganisatie 35. 7 Decanaat 49 Inhoudsopgave 2 Algemeen Identiteit 35 Dagopeningen en vieringen 35 Solidariteitsacties 35 De schoolorganisatie 35 3 Onderwijs Onderwijskundige en pedagogische identiteit 36 Talentontwikkeling 36 Gymnasium

Nadere informatie

Een paar belangrijke data:

Een paar belangrijke data: 2 voorwoord 3 Bijna is het zover, nog een paar maanden en dan gaan we naar de nieuwe school. Het schoolgebouw is bijna af, er wordt deze zomer nog hard aan gewerkt. Wij kunnen haast niet wachten tot het

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012. Wellant vmbo

Schoolgids 2011-2012. Wellant vmbo Schoolgids 2011-2012 Wellant vmbo Inhoud Wellantcollege Oegstgeest 5 1. Het onderwijs 6 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 6 1.2 Lessentabel en schooltijden 6 1.3 Stages: rondneuzen in de

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

De opleiding die je toekomst biedt! schoolgids esdal vakcollege emmen

De opleiding die je toekomst biedt! schoolgids esdal vakcollege emmen De opleiding die je toekomst biedt! schoolgids esdal vakcollege emmen 2014-2015 Inhoudsopgave De school voor kwaliteit en veiligheid! Locatie Esdal Vakcollege Emmen Het Esdal Vakcollege Emmen...5 Het onderwijsaanbod...6

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA INHOUD 1 Uitkomst onderzoek Libertad te Breda 5 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 6 3 Samenvattend oordeel 13 Bijlage 1A: Overzicht resultaten

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Emmen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Emmen Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Emmen Wij zijn groen... Inhoudsopgave Welkom bij AOC Terra Emmen! 2 1 Dagelijkse onderwijspraktijk 4 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Lestijd 4 1.3 Maatschappelijke stage

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Udens College

Leerlingenstatuut Udens College Diro Besproken 18-11-2010; n.a.v. bespreking MR 19-1-2011 besproken en pnt.4.2 aangepast in Diro op 10-2-2011 Leerlingenraad Advies op 20-1-2011: geen opmerkingen of aanvullingen MR Instemming leerling

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017 Den Haag, juli 2016 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT BEGIN SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUD Telefoonnummers locatiedirectie 2 Cursusjaar 2014-2015 3 Ontvangst klassen, roosters uitdelen 4/5 Zelf

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016 Artikel 1 betekenis Het huishoudelijk reglement is een overzicht van rechten en plichten van leerlingen en/of medewerkers van OSG Willem Blaeu. Artikel

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol Schoolverzuim Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol A. Inleiding B. Leerplicht C. Wat is leerplicht? 1. Leerlingen van 4 jaar niet leerplichtig 2. Leerplicht

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

JOUW SCHOOl! schoolgids 2014-2015

JOUW SCHOOl! schoolgids 2014-2015 1 JOUW SCHOOl! schoolgids 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Klik op het hoofdstuk om hier direct naar toe te gaan 1. Vooraf 3 2. Inleiding 4 3. Onderwijsgroep Galilei 5 4. Missie 6 5. Schoolplan 7 6. Onderwijs 8

Nadere informatie

JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en

JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en hoger 2-9-2014 introductiedag alle leerjaren, schoolfotograaf

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Eelde Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 4 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

2015/2016. schoolgids

2015/2016. schoolgids 2015/2016 schoolgids Inhoudsopgave 1. DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK 1.1 Onderwijsprogramma...4 1.2 Maatschappelijke stage...4 1.3 Buitenschoolse activiteiten...5 1.4 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.5

Nadere informatie

BOEKJE. Sancta Maria Mavo Aartshertogenlaan 108 5212 CM s-hertogenbosch T 073-64 11 712 F 073-64 27 050 E info@desancta.nl I www.desancta.

BOEKJE. Sancta Maria Mavo Aartshertogenlaan 108 5212 CM s-hertogenbosch T 073-64 11 712 F 073-64 27 050 E info@desancta.nl I www.desancta. S A N C T A M A R I A M A V O INFO 2016 BOEKJE Sancta Maria Mavo Aartshertogenlaan 108 5212 CM s-hertogenbosch T 073-64 11 712 F 073-64 27 050 E info@desancta.nl I www.desancta.nl Voorwoord Voor jullie

Nadere informatie

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZAT/ZON /11 Eerste schooldag Hoofdluiscontrole. Afspraakvrije middag

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZAT/ZON /11 Eerste schooldag Hoofdluiscontrole. Afspraakvrije middag SEPTEMBER 2016 zomervakantie 2 3/4 1 vakantie 5 6 7 8 9 10/11 Eerste schooldag Hoofdluiscontrole 12 13 14 15 16 17/18 2 13.30 Mad Science show 19 20 21 22 23 24/25 3 Leerlingenraad Kennismakingsavond (19.00

Nadere informatie

Schoolgids. Bijlage. Schooljaar 2013-2014

Schoolgids. Bijlage. Schooljaar 2013-2014 Schoolgids Bijlage Schooljaar OBS Villa Kakelbont, Stoekeplein 1, 7902 HM Hoogeveen 0528-270080, info@obsvillakakelbont.nl www.obsvillakakelbont.nl 1. VILLA KAKELBONT 1.1 Schoolgrootte Bijlage schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/2015. voor de Toekomst!

SCHOOLGIDS 2014/2015. voor de Toekomst! SCHOOLGIDS 2014/2015 Talent voor de Toekomst! PIETER SAENREDAM SCHOOLGIDS 2014/2015 De schoolgids 2014-2015 geeft een beknopt overzicht van wat het Saenredam College te bieden heeft. Wij hebben geprobeerd

Nadere informatie

Inhoud. Welkom 4. Samen bouwen 20 Ouderbetrokkenheid 20 SOMtoday 20 Medezeggenschapsraad 20 Ouderadviesraad 21 Leerlingenraad 21 Privacy 21

Inhoud. Welkom 4. Samen bouwen 20 Ouderbetrokkenheid 20 SOMtoday 20 Medezeggenschapsraad 20 Ouderadviesraad 21 Leerlingenraad 21 Privacy 21 Haarlemmermeer Inhoud Welkom 4 Over Altra College 6 Afdelingen 6 Na Altra College 8 Over Altra College Haarlemmermeer 9 Inrichting school 9 De leerlingen 9 De docenten 10 Ziektevervanging 10 Speerpunten

Nadere informatie

Ouderavond bovenbouw PTA en Staatsexamen. vmbo-tl/havo/vwo

Ouderavond bovenbouw PTA en Staatsexamen. vmbo-tl/havo/vwo Ouderavond bovenbouw PTA en Staatsexamen vmbo-tl/havo/vwo Programma Welkom en voorstellen Examen- en Mentoraat zaken Programma van Toetsing en Afsluiting Examendossier Examen Vespucci College (ook in voor-eindexamenjaar

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK HET UTRECHTS STEDELIJK GYMNASIUM

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK HET UTRECHTS STEDELIJK GYMNASIUM RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK HET UTRECHTS STEDELIJK GYMNASIUM School : het Utrechts Stedelijk Gymnasium Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 15JM Onderzoeksnummer : 90169 Datum schoolbezoek : 28 en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS MATTIAS COLLEGE 2013-2014. Mattias College Oosterstreek 23 8388 NA OOSTERSTREEK 0561-432413 www.mattiascollege.nl

SCHOOLGIDS MATTIAS COLLEGE 2013-2014. Mattias College Oosterstreek 23 8388 NA OOSTERSTREEK 0561-432413 www.mattiascollege.nl SCHOOLGIDS MATTIAS COLLEGE 2013-2014 Mattias College Oosterstreek 23 8388 NA OOSTERSTREEK 0561-432413 www.mattiascollege.nl Inhoud 1 De schoolgids 4 4 2 Kenmerken van het Mattias College 5 2.1 Identiteit

Nadere informatie

Welkom op de infoavond

Welkom op de infoavond Welkom op de infoavond Locatie Stadion Richard van Ommen directeur locatie Stadion Programma voor deze avond De avond is in twee delen: Eerste deel: Tweede deel: ouders en kinderen gescheiden. - kinderen

Nadere informatie

BIJLAGE LOCATIEGIDS 2014/2015

BIJLAGE LOCATIEGIDS 2014/2015 BIJLAGE LOCATIEGIDS 2014/2015 Schooljaar 2014 2015 EEN WOORD VOORAF Nieuw in 2014! Vanaf 1 augustus 2014 zijn wij een 5-jarige school! De arbeidsmarkt zit voor jongeren op slot, het ROC is strenger geworden

Nadere informatie

9 Toets A PO Pluriforme samenleving Inleveren week 46 10% nee

9 Toets A PO Pluriforme samenleving Inleveren week 46 10% nee 2015-2016 Naam vak Maatschappijleer Niveau Mavo geldend voor klas 9 9 Toets A PO Pluriforme samenleving Inleveren week 46 10% nee 9 Toets B Toets Pluriforme samenleving + Criminaliteit 9/trim2/TW2B 20%

Nadere informatie

SCHOOLGIDS MATTIAS COLLEGE 2012-2013. Mattias College Oosterstreek 23 8388 NA OOSTERSTREEK 0561-432413 www.mattiascollege.nl

SCHOOLGIDS MATTIAS COLLEGE 2012-2013. Mattias College Oosterstreek 23 8388 NA OOSTERSTREEK 0561-432413 www.mattiascollege.nl SCHOOLGIDS MATTIAS COLLEGE 2012-2013 Mattias College Oosterstreek 23 8388 NA OOSTERSTREEK 0561-432413 www.mattiascollege.nl Inhoud 1 De schoolgids 4 2 Kenmerken van het Mattias College 5 2.1 Identiteit

Nadere informatie

Brief van de directie 3. 1. Algemene informatie 4. 2. Belangrijke data 5. 3. Lestijden 8. 4. Pasfoto s / schoolpasjes 8. 5. Het bestellen van boeken 9

Brief van de directie 3. 1. Algemene informatie 4. 2. Belangrijke data 5. 3. Lestijden 8. 4. Pasfoto s / schoolpasjes 8. 5. Het bestellen van boeken 9 1 INHOUDSOPGAVE Brief van de directie 3 1. Algemene informatie 4 2. Belangrijke data 5 3. Lestijden 8 4. Pasfoto s / schoolpasjes 8 5. Het bestellen van boeken 9 6. Tegemoetkoming studiekosten - Delftpas

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Hofstede Praktijkschool 2011-2013

Leerlingenstatuut Hofstede Praktijkschool 2011-2013 Leerlingenstatuut Hofstede Praktijkschool 2011-2013 Leerlingenstatuut 17 nov. 11, SZ Pagina 1 Voorwoord. Voor jullie ligt het leerlingenstatuut. In dit statuut staan alle regels en afspraken die er bij

Nadere informatie

O U D E R AV O N D 1 4 S E P T E M B E R 2 0 1 5 K L A S 1 M AV O WELKOM

O U D E R AV O N D 1 4 S E P T E M B E R 2 0 1 5 K L A S 1 M AV O WELKOM O U D E R AV O N D 1 4 S E P T E M B E R 2 0 1 5 K L A S 1 M AV O WELKOM Programma Even voorstellen.. Algemene informatie van de adjunct-directeur Praktische informatie van de afdelingscoördinator Sport

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Merkbare veranderingen

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Merkbare veranderingen Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Emmen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Emmen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Emmen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 4 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

Het schooljaar is reeds volop aan de gang en ook via onze vernieuwde nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen van diverse schoolzaken.

Het schooljaar is reeds volop aan de gang en ook via onze vernieuwde nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen van diverse schoolzaken. Oktober 2011 Oktober 2011 Het schooljaar is reeds volop aan de gang en ook via onze vernieuwde nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen van diverse schoolzaken. Van de directeur Fusienieuws

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE ORGANISATIE 4

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE ORGANISATIE 4 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE ORGANISATIE 4 2.1 het schoolplan en de missie 4 2.2 de functionarissen 4 2.3 de rol van de ouders en de leerlingen in de organisatie 5 2.4 klachtenregeling, milieuzorg

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. Wellant vmbo

Schoolgids 2013-2014. Wellant vmbo Schoolgids 2013-2014 Wellant vmbo Inhoud Wellantcollege Naarden 5 1. Het onderwijs 6 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 6 1.2 Lessentabel en schooltijden 7 1.3 Stages: rondneuzen in de praktijk

Nadere informatie

WEGWIJS IN HET VMBO EEN BROCHURE VOOR OUDERS EN LEERKRACHTEN VAN BASISSCHOOLLEERLINGEN GROEP 7/8

WEGWIJS IN HET VMBO EEN BROCHURE VOOR OUDERS EN LEERKRACHTEN VAN BASISSCHOOLLEERLINGEN GROEP 7/8 Wegwijs in het vmbo is een gezamenlijke uitgave van de vmbo-scholen in Bergen op Zoom en omgeving: Steenspil ZuidWestHoek College t R@velijn Pomona Bergen op Zoom, november 2015 WEGWIJS IN HET VMBO EEN

Nadere informatie

Gerrit Rietveld College. interconfessionele (rk/pc) scholengemeenschap. Schoolgids 2012-2013. voor gymnasium, technasium, atheneum, havo en mavo

Gerrit Rietveld College. interconfessionele (rk/pc) scholengemeenschap. Schoolgids 2012-2013. voor gymnasium, technasium, atheneum, havo en mavo Schoolgids 2012-2013 Gerrit Rietveld College interconfessionele (rk/pc) scholengemeenschap voor gymnasium, technasium, atheneum, havo en mavo Gerrit Rietveld College Interconfessionele (rk/pc) scholengemeenschap

Nadere informatie

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos:

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Jouw slimste keuze Welkom Frank Werlich Locatiedirecteur Nienke van Kooij van Wamelen Afdelingsleider onderbouw Programma Algemene informatie

Nadere informatie

Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4!

Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4! Verzuimprotocol INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4! 2 Verzuim 5! 2.1 Geoordloofd

Nadere informatie

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds Regius College Schagen Postbus 282 1740 AG Schagen www.regiuscollege.nl Financiën Leermiddelen Het Regius College ontvangt van de overheid een financiële vergoeding om leermiddelen kosteloos ter beschikking

Nadere informatie

Onze Lieve Vrouwelyceum 2012-2013 3 september 2012 AUGUSTUS 2012. Ma di wo do vr za zo

Onze Lieve Vrouwelyceum 2012-2013 3 september 2012 AUGUSTUS 2012. Ma di wo do vr za zo 31 AUGUSTUS 2012 1 2 3 4 5 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 32 6 7 8 9 10 11 12 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 33 34 35 13 14 15 16 17 18 19 Zomervakantie

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

O U D E R AVO N D 2 3 S E P T E M B E R 2 0 1 5 K L A S 4 V M B O B A S I S E N K A D E R K L A S 4 M AVO WELKOM

O U D E R AVO N D 2 3 S E P T E M B E R 2 0 1 5 K L A S 4 V M B O B A S I S E N K A D E R K L A S 4 M AVO WELKOM O U D E R AVO N D 2 3 S E P T E M B E R 2 0 1 5 K L A S 4 V M B O B A S I S E N K A D E R K L A S 4 M AVO WELKOM Programma Even voorstellen. Algemene informatie van de adjunct-directeur en de afdelingscoördinator

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. hetstreek.nl. Ondernemende school, hetstreek.nl. een goede basis voor een succesvolle toekomst! Ondernemende school,

Schoolgids 2013-2014. hetstreek.nl. Ondernemende school, hetstreek.nl. een goede basis voor een succesvolle toekomst! Ondernemende school, Locatie Bovenbuurtweg Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede Postbus 460, 6710 BL Ede Telefoon: 0318 63 25 05 E-mail: loc.bbw@ Locatie Zandlaan Zandlaan 25, 6717 LN Ede Postbus 460, 6710 BL Ede Telefoon: 0318 47

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012. Wellant vmbo Wellant praktijkonderwijs

Schoolgids 2011-2012. Wellant vmbo Wellant praktijkonderwijs Schoolgids 2011-2012 Wellant vmbo Wellant praktijkonderwijs Inhoud Wellantcollege Linnaeus 5 1. Het onderwijs 6 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 6 1.2 Lessentabel en schooltijden 6 1.3

Nadere informatie

Informatie Taalklas 2014-2015

Informatie Taalklas 2014-2015 Algemene inleiding De Taalklas is een voorziening binnen het Stedelijk Dalton College Alkmaar, die speciaal bestemd is voor anderstalige leerlingen. Naar dit schooltype gaan leerlingen die nog niet toe

Nadere informatie

Ouderinformatie avond 4 MAVO

Ouderinformatie avond 4 MAVO Ouderinformatie avond 4 MAVO Maandag 14 september 2015 Tijd: 20.00 uur Mentor Eerste aanspreekpunt voor leerlingen Op de hoogte van resultaten & cijfers Eerste aanspreekpunt voor ouders (ziekte, cijfers

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 2 DE ORGANISATIE

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 2 DE ORGANISATIE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 3 2. DE ORGANISATIE 4 2.1 HET SCHOOLPLAN EN DE MISSIE...4 2.2 DE FUNCTIONARISSEN...4 2.3 DE ROL VAN OUDERS EN LEERLINGEN IN DE SCHOOL...5 2.4 KLACHTENREGELING

Nadere informatie

Beste ouders en verzorgers,

Beste ouders en verzorgers, ABC Beste ouders en verzorgers, Uw kind begint aan de brugklas op het Montessori Lyceum Amsterdam. De overstap van groep acht naar de middelbare school is natuurlijk groot en het kan goed zijn dat u als

Nadere informatie

Onderwijs met hoofd en hart

Onderwijs met hoofd en hart Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven Onderwijs met hoofd en hart www.altra.nl minigids_school2care.indd 1 18-06-15 14:22 Beste leerling, welkom bij School2Care! School2Care

Nadere informatie

dichter bij de leerling! Schoolgids 2014-2015

dichter bij de leerling! Schoolgids 2014-2015 dichter bij de leerling! Schoolgids 2014-2015 2 Ziek of afwezig melden Als uw kind door ziekte of een andere reden één of meer lessen moet missen, ontvangen we uw telefoontje graag voor aanvang van zijn/haar

Nadere informatie

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij School2Care! CoachJ Je coach is de komende tijd je steun en toeverlaat.

Nadere informatie

Jaarkalender 2015-2016. is onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Jaarkalender 2015-2016. is onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Noord Jaarkalender 2015-2016 is onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Noord AUGUSTUS 2015 27 28 29 30 31 1 2 Week 31 3 4 5 6 7 8 9 Week 32 10 11 12 13 14 15 16 Week 33 17 18 19 20 21 22 23 Eerste schooldag

Nadere informatie

Voorwoord. Apeldoorn, 12 april 2012. P.D. Bergambagt rector LYC 11/12 213

Voorwoord. Apeldoorn, 12 april 2012. P.D. Bergambagt rector LYC 11/12 213 Voorwoord Statuut is een statig woord en het klinkt verheven. Letterlijk betekent het dat wat is vastgesteld. Voor leerlingen is het prettig dat zij weten wat er van hen in de school wordt verwacht en

Nadere informatie

Voorlichting havo-4 september 2014

Voorlichting havo-4 september 2014 Voorlichting havo-4 september 2014 EVEN VOORSTELLEN Dhr. N. Janssen Economie H4A Dhr. R.J. Diehle Duits H4B EVEN VOORSTELLEN Dhr. F. Schot Aardrijkskunde H4C Mw. S. Stout Biologie H4D Dhr. H. de Heus Tekenen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! hetstreek.nl

SCHOOLGIDS 2015-2016. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! hetstreek.nl SCHOOLGIDS 2015-2016 CSG HET STREEK Locatie Bovenbuurtweg Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede Postbus 460, 6710 BL Ede Telefoon: 0318 63 25 05 E-mail: loc.bbw@ Locatie Zandlaan Zandlaan 25, 6717 LN Ede Postbus

Nadere informatie

OVERKAMPWEG VWO ATHENEUM, GYMNASIUM, TWEETALIG ATHENEUM, TWEETALIG GYMNASIUM

OVERKAMPWEG VWO ATHENEUM, GYMNASIUM, TWEETALIG ATHENEUM, TWEETALIG GYMNASIUM OVERKAMPWEG VWO ATHENEUM, GYMNASIUM, TWEETALIG ATHENEUM, TWEETALIG GYMNASIUM Schoolgids 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Jaarprogramma schooljaar 2014 2015 4 Onderwijsaanbod 5 Daltononderwijs Tweetalig onderwijs

Nadere informatie

Jaarplan VMBO 2015-2016 augustus

Jaarplan VMBO 2015-2016 augustus Jaarplan VMBO 2015-2016 augustus weeknummer 32 33 34 35 schoolweek 0 1 2 Zomervakantie SCHOOL OPEN maandag 3 10 24 12.00 uur Lunch OOP alle vestigingen 17 Centrale opening op HAVO/VWO vanaf 08.45 uur /

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Wellant vmbo Wellant mavo

Schoolgids 2012-2013. Wellant vmbo Wellant mavo Schoolgids 2012-2013 Wellant vmbo Wellant mavo Inhoud Wellantcollege Amersfoort 5 1. Het onderwijs 6 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 6 1.2 Lessentabel en schooltijden 6 1.3 Stages: rondneuzen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

de schoolgids op je telefoon

de schoolgids op je telefoon WINDOWS Ga naar: haarlemcollege.nl Klik de more button (drie stipjes) Klik pin to start de schoolgids op je telefoon schoolgids 2015-2016 de schoolgids op je telefoon android Ga naar: haarlemcollege.nl/schoolgids

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

Brochure. boeken en financiële zaken. Schooljaar 2015 2016

Brochure. boeken en financiële zaken. Schooljaar 2015 2016 Brochure boeken en financiële zaken Schooljaar 2015 2016 Inhoudsopgave I Inhoudsopgave... 1 1. De gratis boeken en leermiddelen... 2 1.1 Algemene informatie... 2 1.2 De medewerkers van het boekenfonds...

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Ouderavond vmbo GT4. Aalten, Stationsplein

Ouderavond vmbo GT4. Aalten, Stationsplein Ouderavond vmbo GT4 Aalten, Stationsplein Donderdag 25 september 2014 Inhoud ouderavond Welkom / voorstellen Algemene informatie over leerjaar GT 4 Annette Brons in haar rol als decaan Training omgaan

Nadere informatie