!!!! SCHOOLGIDS! ! Vastgesteld!door!het!bevoegd!gezag!op!2!juli!2015.!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!!! SCHOOLGIDS!2015.2016! Vastgesteld!door!het!bevoegd!gezag!op!2!juli!2015.!"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Vastgestelddoorhetbevoegdgezagop2juli2015.

2 SchoolgidsCaland22015=2016 VOORWOORD DitisdeschoolgidsvanCaland2voorhetschooljaar Eenschoolgidsiseenmanieromaan anderenduidelijktemakenwatvoortypeschooljewiltzijnenopwelkemanierjeditwiltbereiken. Indezegidszullenwijdaaromonderandereingaanop: onzedoelstellingen, deinrichtingvanonsonderwijs, dedagelijkseonderwijspraktijk, deleerlingenzorg, informatieoverfinanciëlezaken, kwaliteitszorg, onderwijstijd, onzeorganisatie. Wijdenkendatuzoeenalgemeenbeeldzultkrijgenvanonzeschool. Alsschoolgevenwijmedevormaandeontwikkelingendeidentiteitvanonzeleerlingen.Wijleidenkinderen optotzelfstandigeenverantwoordelijkemensenendagenhenuitopeenzohoogmogelijkniveaueen diplomatehalen.wijbereikenditdoorhetaanbiedenvanuitdagendelessen,waarinruimteisvooraandacht voorelkindividu.doordelesstof,onderanderemetbehulpvandeipad,opverschillendemanierente presenterenenteverwerken,kanelkeleerlingdelesstofoppikkenopdemanierdiehetbestbijhempast. Ookbuitendelessengaathetonderwijsdoor.Netjesomgaanmetelkaarenmetjeomgevingis vanzelfsprekend.optijdkomenisjeeigenverantwoordelijkheid;mededaaromhebbenwegeenschoolbel. Goedomgaanmetinformatiebronnen,socialemediaenandereinternetmogelijkhedenzienwijalseen voortdurendleerproces. Caland2iseenschoolinopbouw.Deinbrengvanleerlingenenoudersisdaarbijvangrotewaarde.Zoisereen actieveleerlingraaddieeenduidelijkeinbrengindeschoolheeft.ookhetleerlingmentoraat,waarbijleerlingen uiteenhogerleerjaardeleerling=mentorvanenkeleleerlingenuiteenlagerleerjaarzijn,zorgtervoordatwij metelkaardeschoolvormen. Onderwijsisgeenconsumptieartikel.DeoudersdievoorCaland2kiezen,moetenerookwatvoordoen.Wij, medewerkersenleerlingen,makendeschoolnietalleen.datdoenwijsamenmetouders.daaromhechtenwij veelwaardeaanhuninbreng.opformeleeninformelewijze,maarinalleopenheidwedagenudanookuit meetedenkenoveronsonderwijs,bijvoorbeeldindeouderraad. Zoscheppenwijeenomgevingwaarinrespectvoorelkaarenveiligheidvooropstaan. Onzeschooliseenleefgemeenschapwaarwetrotsopzijn. Mochtunahetlezenvandezegidsnogopmerkingenofvragenhebben,aarzeltunietomditdoortegevenof eenafspraakmetonstemaken. S.Dönmez,directeurCaland2 2

3 SchoolgidsCaland22015= INHOUDSOPGAVE DOELSTELLINGEN...5 Missie,uitgangspuntenenprioriteiten...5 Burgerschap...5 Veiligheid...6 Milieuzorg...6 Eengezondeschool...6 INRICHTINGVANHETONDERWIJS...7 Mavo...7 Havo...7 VWO...7 STARTENOPCaland2...8 Aanmelding...8 Leerlingenmeteenonderwijsbeperkingen/ofhandicap...8 Kennismakingsmiddag...8 Kennismakingsdagen...8 Kennismakingvoordeouders...9 DEONDERBOUW...10 Watisdeonderbouw?...10 Kerndoelen...10 Vakken...10 Syllabi...10 Studiebegeleidingencoaching...10 Extraondersteuning...10 DEBRUGPERIODE...11 Devakkenindeonderbouw...11 Eerstoriënteren,dankiezen...11 Doorstroommogelijkheden...11 Schoolkamp...11 Mavo...12 Duurenopbouwmavo...12 Mavo...12 Bovenbouw...12 Vervolgonderwijs...13 HAVO...14 Onderbouwhavo...14 BovenbouwhavoofTweedefase...14 Hetderdeleerjaar...14 Tweedefasehavo...14 Hetexamendossier...15 Hetprofielwerkstuk...15 Vervolgonderwijs...15 VWO...16 Onderbouwvwo...16 Hetderdeleerjaar...16 Bovenbouwvwo...16 Tweedefasevwo...16 Hetexamendossier...17 Hetprofielwerkstuk...17 Vervolgonderwijs...17 HETEXAMEN...18 Examenvoorbereiding...18 Schoolexamenencentraalexamen...18 Hetexamenreglement...18 PTA(Programmavantoetsingenafsluiting)...18 Hetschoolexamen...18

4 SchoolgidsCaland22015= Overtoetsen,praktijkopdrachtenenwerkstukken...19 Hetcentraalexamen...19 Toezichtophetexamen:gecommitteerden...19 Deeindcijfers...19 Cijferlijstendiploma...19 BIJZONDEREACTIVITEITEN...20 Kampenenwerkweken...20 Vooralleleerlingen...20 DAGELIJKSEONDERWIJSPRAKTIJK...21 Leerplicht...21 Goedvoorbereidnaarschool...21 Lestijden,roostersenverkortroosters...21 Lesuitvalentussenuren...21 Leerlingenstatuut...21 Rapportage...22 Schoolverzuim...22 Onderwijstijd...23 Schoolregels...25 Fotoenvideo...25 Schorsingofverwijdering...25 Videoregistratie...25 LEERLINGBEGELEIDING...26 Zorgstructuur...26 Deeerstelijnszorg...26 Detweedelijnszorg...27 Ouder=enKindcentrum...27 ABCPraktijk:zowordtlerenweerleuk...27 Extraondersteuning...28 Betrokkenenvandeschool...28 Oudersenleerlingen...29 Klachtenregeling...29 Privacyreglement...30 FINANCIËLEENOVERIGEZAKEN...31 Ouderbijdrage...31 Extrakosten(naastdeouderbijdrage)...31 Verzekeringen...31 Sieradenenkostbaarhedenindesporthal...31 Werkweken...32 Tegemoetkomingstudiekosten...32 Schoolfotograaf...32 Studieboeken...32 Audiovisuelehulpmiddelen...32 E=learning...33 BurgerServiceNummer...33 KWALITEITSZORG...34 VenstersvoorVerantwoording...34 VAKANTIE2015= NADEREINFORMATIE...36 Website/MijnCaland...36 Objectieveinformatie...36 Urentabelonderbouw...37 Urentabelbovenbouw...38 Naamenrichting...39 Contact...40

5 SchoolgidsCaland22015=2016 DOELSTELLINGEN DedoelstellingenvandeschoolzijnvastgelegdinonsschoolplandatvooroudersbeschikbaarisinMijnCaland. Missie,uitgangspuntenenprioriteiten Oponzeschoolstaatdeleerlingcentraal.Datisnietsbijzonders,elkeschooliservoordeleerlingen.Het verschiltussenscholenwordtduidelijkdoortekijkennaardemanierwaarophetonderwijsisvormgegeven. HoedoetCaland2datdan? Wijwillenonzeleerlingenvoorbereidenopdemaatschappij.Endemaatschappijisnietonderverdeeldin verschillendevakken.inhetdagelijkslevenwordtinallemogelijkecombinatieseenberoepgedaanopde kennisdiebijdeafzonderlijkevakkenwordtonderwezen. Daaromzijnveelvakkensamengevoegdtotdomeinen(MensenMaatschappij,Science,Expressie)enisde lesstofvandevakkenendomeinenzoveelmogelijkopelkaarafgestemd. Wijvindendatelkeleerlingdelesstofopdewijzediepastbijzijnleerstijlaangebodenmoetkrijgen.Dezelfde lesstofmoetdusopdiversemanierenvoordeleerlingbeschikbaarzijn.ditvereisteengrotematevan flexibiliteitbinnendelessen. Daaromdurendemeestelesseneenhalvedagenzijnergeenvastetijdstippenvoordepauzes. Hetinternetisnietmeerwegtedenken.Eenmaatschappijzonderinternetkannietmeerbestaan.Hetisdus vanbelangdatonzeleerlingenlerenomgaanmetdemogelijkhedendieinternetbiedt.ditbetreftnietalleen demogelijkhedenominformatiedieindelessennodigisteverzamelen,maargaathetookomhetopwaarde schattenvandieinformatie,hetverantwoordomgaanmetsocialemedia,hetbewakenvandeidentiteitop internetenhetgebruikmakenvandiverseappsenkantoorapplicaties. Daaromlerenwijdeleerlingenopverantwoordemanieromtegaanmetdemogelijkhedendieinternet biedtendaaromkomenbijallevakkenopdrachtenvoor,waarbijgebruikvandiverseappsnoodzakelijkis. Indezesnelveranderendewereldishetvanbelangdathetlesmateriaalup=to=dateis.Ookdevaardighedendie leerlingengaanbeheersenmoetenaansluitenbijdeeisendiedemodernemaatschappijaandeburgersstelt. OmdathetlesmateriaalopdeiPadvandeleerlingenstaat,kandelesstofnietalleenvoortdurendaangepasten gemoderniseerdworden,maarookwordenaangepastaanhetniveauvandeindividueleleerling. DaaromstaatdelesstofopdeiPadenkomenbijallevakkenopdrachtenvoorwaarbijleerlingenophun eigenniveaukunnenoefenenomzichdevaardighedensteedsbetereigentemaken. Ineenveilige,aangenamemaatschappijgaanmensenrespectvolmetelkaarom.Iedersmeningdoetertoe. Respectvolmetelkaaromgaan,betekentookdatdeeigenvrijheidstoptalsdevrijheidvaneenanderinhet gedingdreigttekomen. Daaromaccepterenwijvechten,pestenenvervelendgedragniet. Burgerschap Caland2hechtveelwaardeaandeontwikkelingenvandeleerlingentotverantwoordelijkewereldburgers. Daarombevorderenwijactiefburgerschapensocialeintegratie.BurgerschapsvormingisechteropCaland2 geendoelopzich,maaronlosmakelijkverbondenmetbeleidenlesaanbod.respectvoorelkaarenvoorelkaars eigendommenisnormaalbijonsopschool.ditkomttotuitingindemanierwaaropwijmetelkaaromgaanen 5

6 SchoolgidsCaland22015=2016 indeactiviteitendiedoorhunaardenuitvoeringburgerschapensocialeintegratiebevorderen.daarbijvalt o.a.tedenkenaancultureleactiviteiten,leerling=participatie(zoalsdeleerlingenraad),leerlingmentoren, ouderparticipatie(educatiefpartnerschap),veiligheidsbeleid(socialeveiligheidenpestprotocol).uiteraard sluitenonzegedragsregelsaanbijdenormenenwaardendieinonzesamenlevinggebruikelijkenbelangrijk zijn.onsuitgangspuntisdatleerlingeninzichtinenrespectkrijgenvoordediversiteit(etnisch,ethisch, religieusencultureel)vandesamenleving.bijhetverlatenvandeschoolkunnenonzeleerlingenalsvolwaardig burgerfunctionerenindenederlandsesamenleving. Veiligheid Veiligheidstaatbijonszeerhooginhetvaandel.Gedurendedelesdaghebbendocentenvoortdurendcontact metdeleerlingen.hoewelweonsbestdoeneenwarmeenopenleeromgevingtescheppen,ontkomenookwij nietaanhulpmiddelenzoalsbeveiligingscamera senhekken.deschoolheefteenconvenantmetdepolitieen werkt,ookpreventief,nauwsamenmetdebuurtregisseur. Milieuzorg Caland2iseenschoolmetzorgvoorhetmilieu.Zowordtpapiergescheidenopgehaaldenwordthetchemisch afval(bijvoorbeeldvandepracticumlessenscheikunde)opeenverantwoordewijzeafgevoerd.elketweejaar wordtdoordemilieudienstamsterdamgecontroleerdofwijonsaanderichtlijnenhouden.hetdrukwerkdat deschoollaatmaken,voldoetaandenormenvandeforeststewardshipcouncil(raadvoorgoedbosbeheer). DoordemaniervanwerkenvandeFSCwordendeverschillendebelangen=milieu,menseneconomie= evenwichtigafgewogen.voormeerinformatiehieroverkuntuhttp://www.fscnl.orgraadplegen. Eengezondeschool OokCaland2wilbijdragenomdejeugdbewusttemakenwatgezondleveninhoudt.Inditkaderkrijgende leerlingenbijsciencevoedingslessenenvoedingsadviezen.vanuitdeschoolpromotenwijdatleerlingenmeer gaanbewegendoorzetestimulerenomopdefietsnaarschooltekomen. 6

7 SchoolgidsCaland22015=2016 INRICHTINGVANHETONDERWIJS Mavo Mavoduurtvierjaarenleidtopvoordehogereniveausvanhetmiddelbaarberoepsonderwijs(mbo)envoor debovenbouwvandehavo.doorstroomnaarhavokanalleenonderbepaaldevoorwaarden,waarondergoede cijferseneenpositiefadviesvandevakdocenten. Havo Dehavoduurtvijfjaar.Dekeuzevandeexamenvakken(profielen)bepaaltinwelkerichtingdeleerlingen verderkunnenstuderen.meteendiplomakunnenzijhunopleidingvervolgeninhetmiddelbaarofhoger beroepsonderwijs.doorstroomnaarvwokanalleenonderbepaaldevoorwaarden,waarondergoedecijfersen eenpositiefadviesvandevakdocenten. VWO Hetvwoduurtzesjaar.Wieeenvwo=diplomahaalt,kanverderstudereninhethogerberoepsonderwijs(hbo) ofinhetwetenschappelijkonderwijs(universiteit). 7

8 SchoolgidsCaland22015=2016 STARTENOPCALAND2 Aanmelding Caland2houdtzichaanderegelsvandekernprocedure.Leerlingenmetdeadviezenvmbo=theoretisch,vmbo= theoretisch/havo,havo,havo/vwo,vwo(atheneum/gymnasium)kunnenwordentoegelatentotcaland2. DegemeenteAmsterdamendeAmsterdamseVO=scholenhebbenafsprakengemaaktoverdetoelatinginde zogehetenkernprocedure. Inhetcursusjaar2014=2015isdeAmsterdamsekernprocedureingrijpendgewijzigd.Loting&Matchingis ingevoerdinamsterdam,waarbijleerlingendeschoolvanhunkeuzevantevorenaangeven.debasisscholen geveneenplaatsingsbesluitafdatinprincipebindendisvoorhettevolgenniveauopeenschoolvoorvo.de geheleprocedureisbeschrevenindekeuzegids.dezegidswordtuitgereiktaanleerlingendieingroep8vande basisschoolzitten. Leerlingenmeteenonderwijsbeperkingen/ofhandicap InovereenstemmingmetdewetLeerlinggebondenFinanciering(LGF)=onderdeelvandewetopderegionale expertisecentra=heefthetbevoegdgezagvancaland2hetvolgendebeleidvastgesteld.inhetkadervanhet rechtopkeuzevrijheidendetoenemendevraagnaarintegratievangehandicaptekinderenindesamenleving, kunnenoudersvankinderenmeteenonderwijsbeperkingen/ofhandicapkiezenvoorhetreguliervoortgezet onderwijsinplaatsvanhetspeciaalvoortgezetonderwijs.hetrechtopdevrijeonderwijskeusbetekentechter nietdatkinderenmeteenhandicapautomatischopeenreguliereschoolvoorvoortgezetonderwijsgeplaatst kunnenworden.deaardendezwaartevandeonderwijsbeperkingen/ofhandicapendefeitelijke (on=)mogelijkhedenbinnendeschoolkunneneenredenvormeneenplaatsingsverzoekniettehonoreren.een andercriteriumvoorplaatsingisdatvandebetreffendeleerlingredelijkerwijskanwordenverwachtdathij/zij opcaland2eendiplomakanbehalen.voorelkeleerlingwaarvanbijaanmeldingduidelijkisdatervancaland 2eenextrazorginvesteringwordtgevraagd,wordteenindividueelbesluitgenomen. Kennismakingsmiddag Deleerlingendievooronzeschoolzijnaangemeld,wordenvoordezomervakantieuitgenodigdomeenmiddag opschooltekomenkijken.caland2conformeertzichmeestalaandedatumdiehiervoorisgereserveerdinde kernprocedure.zemakendankennismetdocentenenmetdeandereleerlingenvanhunklas,eris gelegenheidomallerleivragenoverdeschooltestellenenhetnieuweschoolgebouwalvasteenbeetjeteleren kennen. Kennismakingsdagen Indeeersteschoolweekgaandeeersteschoolweekzijnerkennismakingsdagen.InhetAmsterdamseBosdoen leerlingenkennismakingsspelletjesenandereopdrachtenofwedstrijdjesomelkaaropeenprettigeen ontspannenmaniergoedtelerenkennen.natuurlijkgaanookveelvanhundocentenmee. 8

9 SchoolgidsCaland22015=2016 Kennismakingvoordeouders Kortnaaanvangvanhetcursusjaarwordendeouders/verzorgersvandenieuweleerlingenuitgenodigd.Zij krijgendaninformatieoverdegangvanzakenopschoolenkunnenkennismakenmetdeschoolleidingen docenten. 9

10 SchoolgidsCaland22015=2016 DEONDERBOUW Watisdeonderbouw? Deeerstetweeleerjarenvanhetvoortgezetonderwijswordensamen onderbouwvoortgezetonderwijs genoemd.ookhetderdeleerjaarhavoenvwowordttotdeonderbouwgerekend. Kerndoelen Dezogenaamdekerndoelenstaanbeschreveninhetbesluitkerndoelenonderbouwvoortgezetonderwijs,op basisvandewetvoorhetvoortgezetonderwijs.erstaatbeschrevenwatdeleerlingenindeonderbouw moetenleren.doordekerndoelenleerjewatiedereenmoetkennenenkunnenomlaterindemaatschappij goedtekunnenfunctioneren.ookwordtindeonderbouwdebasisgelegdvoorhetvervolgonderwijs,omte beginnenvoordebovenbouwvanhetvoortgezetonderwijs. Vakken Alleleerlingenkrijgendezelfdevakken.Invwo/havo=klassenligthettempohogerenwordtdieperopde leerstofingegaan.inhettweedeleerjaarkrijgenalleleerlingenduitseneconomie.voornadereinformatie overdelesurenverwijzenweunaardeurentabelindezegids. Syllabi Vanafheteersteleerjaarwennendeleerlingenaanzelfstandiglerenenwerken.Ditiseenbelangrijke vaardigheidvooralleleerjarenenvoorhetvervolgonderwijs.elkvakmaaktvoorelkvandevijfperiodeneen syllabus,waarindekerndoelen,deleerdoelenvoordevakkenendevaardigheden,eningrotelijnendemanier waaropdestofwordtaangebodenwordenweergegeven.zowordtdelesstofendeteverwervenvaardigheden voorafgaandaandeperiodeaandeleerlingbekendgemaakt.metdezeinformatieendelesopdrachteninonze ELO'Peppels'kandeleerling,gebruikmakendvandedigitaleagenda,zijnschoolwerkplannen.Dedocenten hebbenhierineenbegeleidenderol. Studiebegeleidingencoaching Alleleerlingenhebbeneendocentalsstudiecoach.Regelmatigheeftelkeleerlingeenvoortgangsgesprekmet zijncoach,waarbijresultaatafsprakenwordengemaakt.daarnaastzijnerdocententeams,waarindedocenten overleggenoverdeleerlingenenonderlingafsprakenmakenoverdetaakverdeling.hetteamis verantwoordelijkvoordestudievoortgangenfunctionerenvandeleerlingen. Extraondersteuning Alsblijktdateenleerlingbijeenvakoponderdelenextraondersteuningnodigheeft,wordenextralessen aangeboden.ditkanindigitalevormmetaangepasteopdrachtenofdoorhetwerkenaandatvakineen huiswerkklasofineenbijlesuur.leerlingendieeenachterstandinwoordenschatoftekstbegriphebben,krijgen extrataalondersteuning. 10

11 SchoolgidsCaland22015=2016 DEBRUGPERIODE Brugklassenwordengevormdmetleerlingendieongeveerhetzelfdeschooladvieshebben,bijvoorbeeldvmbo= tl,vmbo=tl/havo,havo/vwoofvwo.deklassenvmbo=tl/havoenhavo/vwowordendakpanklassenof kansklassengenoemd.caland2kenteentweejarigebrugperiode.indieperiodewordtbepaaldwatvoor iedereleerlingdemeestpassendeonderwijssoortis:mavo,havoofvwo. Devakkenindeonderbouw Indeonderbouwvolgenalleleerlingeneenbreedvakkenpakket.Doelhiervanisomleerlingenniettesnelin eenbepaalderichtingtesturen.alleleerlingenkrijgendanookdezelfdebredebasisvoorhetvervolgonderwijs. Eerstoriënteren,dankiezen Nadeonderbouwmoetereenvakkenpakketwordengekozeneneensectorofprofiel.Mavo=leerlingen moetenaanheteindevanhettweedeleerjaarwetenwelkesectorzewillenvolgenindebovenbouw.havo=en vwo=leerlingenmoetenaanheteindvanhetderdeleerjaaréénvandeprofielenkiezen.dedocentengeven informatieoversectorenofprofielenenbegeleidenhetkeuzeproces.hetisnoodzakelijkdatookdeouders nauwbetrokkenzijnbijdiekeuze.samenmetdeschoolmoetwordenbepaald: waardeleerlingaanlegvoorheeft; watdeambitieszijn; welkecapaciteitendeleerlingheeft; waardebestekansenliggenomdetalentenvandeleerlingmaximaalteontwikkelen. Metdeantwoordenopdezeviervrageninhetachterhoofdkandeleerlingsamenmetdeouderseen verstandigekeuzemakenvooreensectorofprofielenhetvakkenpakket.desamenstellingvanhet vakkenpakketisheelbelangrijk.hetpakketvakkenwaarineindexamenisgedaan,bepaaltgrotendeelswelke mogelijkhedenerzijnomverdertestudereninhetmiddelbaarberoepsonderwijs,hethogerberoepsonderwijs ofhetwetenschappelijkonderwijs. Doorstroommogelijkheden DeschooltypenbinnenCaland2sluitengoedopelkaaraan.Daardoorzijnervoldoende doorstroommogelijkheden.doorstromennaareenhogerschooltypeisechternietvanzelfsprekend,wanthetis gekoppeldaanstrengeeisen.bijdecoachgesprekkenkomtditaandeorde. Schoolkamp Aanheteindevanhettweedeschooljaarvindtereenschoolkampplaats.Nadetweejarigebrugperiodezullen deleerlingeninhundefinitieveafdeling(mavo,havo,vwo)geplaatstworden,enzaldeklassamenstellingdus veranderen.methetschoolkamp,waarnaastveelgezelligheidookruimteisvoorhetuitvoerenvan lesopdrachten,sluitendeleerlingenhunbrugperiodeaf.hetisergbelangrijkdatalleleerlingendeelnemenaan hetschoolkamp. 11

12 SchoolgidsCaland22015=2016 MAVO Mavostaatvoormiddelbaaralgemeenvoortgezetonderwijsenstaatgelijkaanvmbo=tl(voorbereidend middelbaarberoepsonderwijstheoretischeleerweg).demavobereidtleerlingenvoorophetmboendehavo. Duurenopbouwmavo Hetmavoduurt4jaar.Deeerste2jaar(deonderbouw)volgtiedereendezelfdevakken.Daarnakiestelke leerlingeensector,bijvoorbeeldzorgoftechniek.ookkiestelkeleerlingeenleerweg.ditiseenmaniervan lerendiehetbestebijdeleerlingpast:theoretischofpraktisch. Mavo Eendiplomavandemavogeefttoegangtotvakopleidingen(niveau3)enmiddenkaderopleidingen(niveau4) vanhetmbo.meteendiplomavandemavokandeleerlingonderbepaaldevoorwaardenookinstromeninhet vierdeleerjaarvandehavo. Bovenbouw Aanheteindvanhettweedeleerjaarkiezendeleerlingeneenvakkenpakket,waarmeezijkiezenvoordesector ZorgenWelzijn,desectorEconomie,desectorLandbouwofdesectorTechniek.Inhetderdeenvierdeleerjaar mavowordendeleerlingenvoorbereidopheteindexamen. Examendossier,, Vanafhetbeginvanhetderdeleerjaarbouwteenleerlinghetexamendossierop,waarinallecijfersen beoordelingenvandetoetsenenopdrachtendiemeetellenvoorhetschoolexamen(se)wordenverzameld. Dezecijferstellenmeeindedefinitievebepalingvanhetcijferopdecijferlijstvanheteindexamen.Inhet ProgrammavanToetsingenAfsluiting(hetPTA)staatprecieswelketoetsenenopdrachteninhet examendossierhoren. Sectorwerkstuk,, Demavo=leerlingmaakteensectorwerkstukinhetvierdeleerjaar.Hetwerkstukstaatinhettekenvan oriëntatieopeenberoepsopleidingofberoepenwordtopgenomeninhetportfolio.deleerlinglegthierinuit hoehijtotdekeuzevoordevervolgopleidingisgekomen.hetsectorwerkstukbevatbewijsstukkenvandiverse competentiesdiedeleerlingbezitendievanbelangzijnvoordegekozenopleiding. Praktische,opdracht,, Demavoleerlingmaakttweegrotepraktischeopdrachtenvanelktienlesuren.Deopdrachtwordtafgesloten meteenpresentatie.deopdrachtentellenmeevoorheteindexamen. Handelingsdelen,, Elkeleerlingmoeteenaantalvakkenvolgendiemeteenvoldoendemoetenwordenafgesloten.Ditgeldtvoor devakkencultureleenkunstzinnigevormingenlichamelijkeopvoeding.eenvoldoendevoordezevakkenis noodzakelijkomaanhetcentraalexamenmeetemogendoen.daarnaastkunnenbijallevakkenopdrachten voorkomen,diegeencijferopleverenmaareenbeoordelingonvoldoende/voldoende/goed.dergelijke opdrachtenmoetenookmettenminstedebeoordeling'voldoende'wordenafgesloten. 12

13 SchoolgidsCaland22015=2016 Vervolgonderwijs HetonderwijsopCaland2sluitgoedaanopdiversevormenvanhetvervolgonderwijs.Omdeaansluitingook indetoekomstteverzekeren,isereengoedcontactmetdiverseroc's.methetrocvanamsterdamworden samenwerkingsprojectenopgezet. 13

14 SchoolgidsCaland22015=2016 HAVO Havostaatvoorhogeralgemeenvoortgezetonderwijsenduurtvijfjaar.Dehavobereidtleerlingenvoorophet hogerberoepsonderwijs(hbo).indebovenbouwkunnenleerlingenprofielenkiezen.daarmeekunnenzijzich ineenbepaalderichtingspecialiseren.daarnaastkunjemeteenhavodiplomaonderbepaaldevoorwaarden ookdoorstromennaarhetvwo. Onderbouwhavo Indeeerstedriejaarvandeonderbouwvandehavovolgenleerlingenalgemenevakken.Deinvullingvandeze vakkenisglobaalbeschreveninkerndoelen.meteenbewijsdatdeeerstedriejaargoedzijndoorlopen (overgangsrapport),kaneenleerlingdoorstromennaareenvakopleidingofeenmiddenkaderopleidinginhet middelbaarberoepsonderwijs.demeesteleerlingengaandoornaardebovenbouwvandehavo. BovenbouwhavoofTweedefase Debovenbouwhavo,klasvierenvijf,wordtookwelTweedefasegenoemd.IndeTweedefasekiezen leerlingeneenrichtingofprofielwaarinzijzichspecialiseren.zijkunnenkiezenuitdevolgendevierrichtingen ofprofielen: natuurentechniek; natuurengezondheid; economieenmaatschappij; cultuurenmaatschappij. Elkprofielheefteengemeenschappelijkdeel,datvooralleprofielengelijkis.Daarnaastisereenprofieldeeldat elkvandeprofielenkenmerkt.tenslotteisereenvrijdeel.dezevrijeruimtekandeleerlinggebruikenom vakkentevolgenuiteenanderprofieldeel.wijstrevenernaarzoveelmogelijkvakkencombinatiesaante bieden,waaruitdeleerlingenkunnenkiezen.datwilechternietzeggendatallekeuzesgehonoreerdkunnen worden. Hetderdeleerjaar HetderdeleerjaarhavoiseenvoorbereidendjaaropdeTweedefase.Inhetderdeleerjaarwordteen uitgebreidvakkenpakketaangeboden.leerlingenkunnenzichzogoedoriënterenopeendefinitievekeuzevan deexamenvakken.inhetderdeleerjaarkiezendeleerlingeneenprofielvoordetweedefaseeneendaarbij behorendvakkenpakket.overdewijzewaaropdekeuzevoorprofielenpakketverloopt,zoekenleerlingen veelinformatie.elkeleerlingkrijgtophemvantoepassingzijndeonderzoeksopdrachtendiehemhelpenopzijn weginhetkeuzeproces.uiteraardwordenookdeoudersgeïnformeerdenbetrokkenbijdekeuze. Tweedefasehavo IndeTweedefasegaandeleerlingenzelfstandigerwerkenenstuderen.Dithoudteenanderemaniervan denkenenorganiserenin.nietalleenkennisverwerving,maarvooralookhetlerenomgaanmetenhet toepassenvangrotehoeveelhedeninformatieisbelangrijk. 14

15 SchoolgidsCaland22015=2016 Hetexamendossier AllecijfersdiedeleerlingenindeTweedefasehalentellenmeeinhetuiteindelijkeschoolexamencijfer(SE).Dit SE=cijferbepaaltsamenmethetcentraalexamencijferdedefinitievescoreophetdiplomavandeleerling.De inhoud,devormenhetgewichtvaniederese=toetswordtvastgelegdinhetpta(programmavantoetsingen afsluiting),datinhetbeginvaniederschooljaarwordtuitgereikt. Hetprofielwerkstuk Iedereleerlingmaakteenprofielwerkstuk.Ditwerkstukheeftbetrekkingopéénvandevakkenwaarinde leerlingeindexamendoet.overdewijzevanbeoordelingenbegeleidingwordtaanhetbeginvanhet examenjaarinformatiegegevenaandeleerlingen. Vervolgonderwijs HetonderwijsopCaland2sluitgoedaanopdiversevormenvanhetvervolgonderwijs.Omdeaansluitingook indetoekomstteverzekeren,neemtcaland2deelaansamenwerkingsprojectenmetuniversiteitenen hogescholeninderegio. 15

16 SchoolgidsCaland22015=2016 VWO VWOstaatvoorvoorbereidendwetenschappelijkonderwijsenduurtzesjaar.Meteenvwo=diplomakunnen leerlingendoorstromennaareenuniversiteitofhogeschool.erzijndrietypenvwo:atheneum,gymnasiumen Technasium.HetgymnasiumenhetTechnasiumkunnenalleenbijdehetCalandlyceumwordengevolgd.Voor informatieoverdezeafdelingenverwijzenwijdanooknaardeschoolgidsvanhetcalandlyceum. Hetvwoisverdeeldineenalgemeendeel:deonderbouweneenspecialisatie:debovenbouw.Inde bovenbouwkunnenleerlingenprofielenkiezen.daarmeespecialiserenzijzichineenbepaalderichting. Onderbouwvwo Indeeerstedriejarenvanhetvwo,deonderbouw,volgenleerlingenalgemenevakken.Deinvullingvandeze vakkenisglobaalbeschreveninonzekerndoelen.meteenbewijsdatdeeerstedrieleerjarenvanhetvwogoed zijndoorlopen(overgangsrapport),kunnenleerlingendoorstromennaareenvakopleidingofeen middenkaderopleidinginhetmiddelbaarberoepsonderwijs(mbo).demeesteleerlingengaandoornaarde bovenbouwvanhetvwo. Hetderdeleerjaar HetderdeleerjaarvanhavoenvwoiseenvoorbereidendjaaropdeTweedefase.Inhetderdeleerjaarwordt eenuitgebreidvakkenpakketaangeboden.leerlingenkunnenzichzogoedoriënterenopeendefinitievekeuze vandeexamenvakken.inhetderdeleerjaarkiezendeleerlingeneenprofielvoordetweedefaseeneen daarbijbehorendvakkenpakket.overdewijzewaaropdekeuzevoorprofielenpakketverloopt,krijgende leerlingenveelinformatie.uiteraardwordenookdeoudersgeïnformeerdenbetrokkenbijdekeuze. Bovenbouwvwo Indebovenbouwvwo(klasvier,vijfenzes)kunnenleerlingeneenrichtingofprofielkiezenwaarinzijzich specialiseren.debovenbouwvanhetvoortgezetonderwijswordttweedefasegenoemd.indetweedefase vwokunnenleerlingenkiezenuitvierrichtingenofprofielen: natuurentechniek; natuurengezondheid; economieenmaatschappij; cultuurenmaatschappij. Elkprofielheefteengemeenschappelijkdeel,datvooralleprofielengelijkis.Daarnaastisereenprofieldeeldat elkvandeprofielenkenmerkt.tenslotteisereenvrijdeel.dezevrijeruimtekandeleerlinggebruikenom vakkentevolgenuiteenanderprofieldeel.wijstrevenernaarzoveelmogelijkvakkencombinatiesaante bieden,waaruitdeleerlingenkunnenkiezen.datwilechternietzeggendatwijallekeuzesaltijdkunnen honoreren. Tweedefasevwo IndeTweedefasegaandeleerlingenzelfstandigerwerkenenstuderen.Dithoudteenanderemaniervan denkenenorganiserenin.nietalleenkennisverwerving,maarvooralookhetlerenomgaanmetenhet toepassenvangrotehoeveelhedeninformatieisbelangrijk. 16

17 SchoolgidsCaland22015=2016 Hetexamendossier AllecijfersdiedeleerlingenindeTweedefasehalentellenmeeinhetuiteindelijkeschoolexamencijfer(SE).Dit SE=cijferbepaaltsamenmethetcentraalexamencijferdedefinitievescoreophetdiplomavandeleerling.De inhoud,devormenhetgewichtvaniederese=toetswordtvastgelegdinhetpta(programmavantoetsingen afsluiting),datinhetbeginvaniederschooljaarwordtuitgereikt. Hetprofielwerkstuk Iedereleerlingmaakteenprofielwerkstuk.Ditwerkstukheeftbetrekkingopéénvandevakkenwaarinde leerlingeindexamendoet.overdewijzevanbeoordelingenbegeleidingwordtaanhetbeginvanhet examenjaarinformatiegegevenaandeleerlingen. Vervolgonderwijs HetonderwijsopCaland2sluitgoedaanopdiversevormenvanhetvervolgonderwijs.Omdeaansluitingook indetoekomstteverzekeren,neemtcaland2deelaansamenwerkingsprojectenmetdeuniversiteitenen hogescholeninderegio. 17

18 SchoolgidsCaland22015=2016 HETEXAMEN Examenvoorbereiding Indelaatstetweejaarvanhetvoortgezetonderwijsbereidenleerlingenzichvoorophetexamen.Ophetvwo startdatalinhetvierdeleerjaar.hetgrootstedeelvandelesurenindezelaatstejarenwordtbesteedaande examenvakken.inhoeveeleninwelkevakkenexamenwordtafgelegd,hangtafvandeopleiding(mavo,havo, vwo)endegekozensectorbinnenhetmavoofhetgekozenprofielinhethavoofvwo. Schoolexamenencentraalexamen Heteindexamenbestaatinderegeluittweedelen:hetschoolexamenenhetcentraalexamen.Ommethet centraalexamentebeginnen:ditwordtgehoudenaanheteindevanhetlaatsteschooljaarenisvoorheel Nederlandhetzelfdevooralleleerlingenvandezelfdeonderwijssoort.HetministerievanOCWbepaaltde programma'svoorhetgeheleeindexamen.hierinstaatvooriedervakwatdeexamenstofisenhoede examenstofisverdeeldoverhetschoolexamenenhetcentraalexamen.daarnaastbepaalthetcollegevoor examens(cve)opwelkedagenentijdstippendecentraleexamensmoetenwordenafgenomen.de schoolexamensvindenverspreidoverhetvoorlaatsteenlaatsteschooljaarplaats,maaraltijdvóórhetcentraal examen.deschoolmaaktzelfhetroostervoorhetschoolexamenenbepaaltookdeschoolexamenopgaven (dezestaanopgegeveninhetpta).deinspectiebeoordeeltdekwaliteitvandeschoolexamens. Hetexamenreglement HetexamenreglementisopgenomeninhetPTA=boekjedatiedereleerlingontvangtenbeschikbaarisviade websitevandeschool.hierinstaatonderanderehoedegangvanzakenistijdenshetexamen:watmagwelen watmagniet?ookstaaterinhetreglementwelkemaatregelendedirecteurvandeschoolkannemen,alser zichonregelmatighedenvoordoen. Bijvoorbeeld:watmagdedirecteurdoenalseenleerlingbetraptwordtopspiekenoftelaatkomtopeen examendag?daarnaastvertelthetreglementwelkeberoepsmogelijkhedendeleerlingenoudershebben.de laatstgeldendeversievanhetexamenreglementstaatinmijncaland. PTA(Programmavantoetsingenafsluiting) Naasthetexamenreglementheeftiedereschoolenelkeafdelingeenprogrammavantoetsingenafsluiting (PTA)perexamenvak.Hierinstaatonderanderehoedeexamenstofisverdeeldoverhetschoolexamenen welkelesstofwanneerwordtgetoetst.erstaatookinhoedecijfersvoorhetschoolexamentotstandkomen: hoezwaarallesmeetelt,hetrechtopherkansing,enzovoort. Hetschoolexamen Bijhetmakenvandetoetsenvoorhetschoolexamenhoudendocentenzichaanhetofficiële examenprogramma.toetsenvoorhetschoolexamenbeginnenalinhetvoorlaatstejaarofdevoorlaatstejaren. Hetschoolexamenbestaatdoorgaansuiteenaantaltoetsenpervak.Ditkunnenmondelinge,praktischeen schriftelijketoetsenzijn.detoetsenwordennagekekendoorde(eigen)vakdocent.sommigevakkenworden afgeslotenmetalleeneenschoolexamen. 18

19 SchoolgidsCaland22015=2016 Overtoetsen,praktijkopdrachtenenwerkstukken Inhetmavo,havoenvwobestaathetschoolexamenvooreendeeluittoetsenmetopenengeslotenvragen, envooreenanderdeeluitpraktischeopdrachten.toetsenenpraktischeopdrachtenwordenbeoordeeldmet eencijfer.erzijnookpraktischeonderdelenwaarvanslechtswordtbeoordeeldofdiewelofnietnaarbehoren zijnuitgevoerd.ditzijndezogeheten handelingsdelen. Doetdeleerlingschoolexamenindetheoretischeleerwegvanhetmavo,danmaakthijeenpraktische opdrachtindevormvaneensectorwerkstukdatzalwordenbeoordeeld.bijdezeopdrachtisminimaaléénvak uitjesectorbetrokken.leerlingeninhethavoenvwomakeneenprofielwerkstukwaarvanhetcijfermeeweegt inhetzogenaamdecombinatiecijfer. Hetcentraalexamen Hetcentraalexamenwordtinhetlaatsteschooljaarafgenomen.Inmeidoenalleleerlingencentraalexamen. Eriseeneerste=entweedetijdvakdatopschoolwordtafgenomen.Hettweedetijdvakisvoorde herkansingen.iedereleerlingmagéénvakherkansenofverbeteren.aanhetderdetijdvakkanbijvoorbeeld wordendeelgenomeningevalvanziektetijdenstijdvakéénoftwee. Toezichtophetexamen:gecommitteerden Hetexamenisaanstrengeregelsgebonden.Daaromisgoedtoezichtnodig.Iedereschoolwijstzogeheten gecommitteerdenaan.degecommitteerdenwordenopbasisvaneenkoppelingvanscholendoordeoverheid aandeschooltoegewezen.gecommitteerdenzijnlerarenvananderescholendiezorgdragenvoordeeerste correctievanhetexamenwerk.eerstbeoordeelteendocentvaneenandereschoolhetexamen.pasdaarnais de'eigen'docentaandebeurt.opdiemanieriseengoedeencorrectewijzevannakijkengewaarborgd. Deeindcijfers Heteindcijferishetgemiddeldevanhetcijfervoorhetschoolexamenenhetcijfervoorhetcentraalexamen. Alleeindcijferssamenbepalenofeenleerlingisgeslaagdvoorheteindexamen.Voorvakkenmetalleeneen schoolexamenishetcijfervoorhetschoolexamen=naafronding=heteindcijfer.raadpleeghet examenreglementvooreenpreciezebeschrijvingvanallevantoepassingzijnderegels. Cijferlijstendiploma Iedereeindexamenkandidaatkrijgtvandedirecteurvandeschooleencijferlijst.Opdezelijststaanpervakhet cijfervoorhetschoolexamen,heteventuelecijfervoorhetcentraalexamenenheteindcijfer.ookde uiteindelijkeuitslagvanheteindexamenstaathieropvermeld.wiegeslaagdis,krijgtnaasteencijferlijstook eendiploma.eencijferlijstendiplomamogenoplastvandeoverheidslechtséénkeerwordenverstrekt.goed bewarendus 19

20 SchoolgidsCaland22015=2016 BIJZONDEREACTIVITEITEN Kampenenwerkweken Deeersteschoolweekvanhetcursusjaarisdeintroductieweek.Leerlingenvanheteersteleerjaarhebben kennismakingsdagenbuitendeschool.leerlingenvandehogereleerjarenvoerenprojectenuit.deweekwordt afgeslotenmetdeofficiëlestartvanhetleerlingmentoraat. Aanheteindevanhettweedeleerjaarwordteenactievewerkweekgeorganiseerd,bijvoorbeeldnaarde Ardennen.InhetvierdeleerjaarvindtdewerkweeknaareenEuropesestadplaats. Vooralleleerlingen Excursies, Gedurendehetschooljaardoorwordenbijverschillendevakkenprojectenenexcursiesindeomgeving georganiseerd. Schoolfeesten, Iederjaarwordenertweeschoolfeestengeorganiseerd,voordeleerlingenvandeeindexamenklassenwordt eenexamenfeestgeorganiseerd.opschoolfeestenwordengeenintroducéstoegelaten.overdeorganisatie vandefeestenwordenouderstijdiggeïnformeerd. 20

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College.

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Schoolgids 2014-2015 Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Het Bindelmeer College is een brede VMBO-school met een nieuwe uitstraling

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

SCHOOLGIDS VMBO HAVO TTO ATHENEUM GYMNASIUM

SCHOOLGIDS VMBO HAVO TTO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS 2015 2016 VMBO HAVO TTO ATHENEUM GYMNASIUM Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Carmelinstelling Pius Canisius... 5 Missie en visie Pius X College... 7 Organisatiemodel Pius X College... 9 Wie, wat,

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids is niet

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

School gids 2013 2014

School gids 2013 2014 School gids 2013 2014 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van het Twickel College. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! hetstreek.nl

SCHOOLGIDS 2014-2015. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! hetstreek.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 CSG HET STREEK Locatie Bovenbuurtweg Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede Postbus 460, 6710 BL Ede Telefoon: 0318 63 25 05 E-mail: loc.bbw@ Locatie Zandlaan Zandlaan 25, 6717 LN Ede Postbus

Nadere informatie

Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids

Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids 20-205 Eindhoven Helicon VMBO OPEN Kijk voor onze open dagen op helicon.nl dag! Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids 20-205 vmbo Eindhoven Locatellistraat 5 565 JB Eindhoven

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM

DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM SCHOOLGIDS SCHOOLJAAR 2014/15 DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM Pagina 1 Pagina 2 VOORWOORD Geachte ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van het Don Bosco College

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

Calvijn Lombardijen. Schoolgids 2013-2014. Projectnaam : LOGO. Laatste correctie : 07-09-04. Status : Operator : Lex

Calvijn Lombardijen. Schoolgids 2013-2014. Projectnaam : LOGO. Laatste correctie : 07-09-04. Status : Operator : Lex Calvijn Lombardijen Klantnaam : CALVIJN Projectnaam : LOGO Projectnummer : 15820005 Documentnaam : 15820005_Calvijn_logo_fc.eps Laatste correctie : 07-09-04 Gebruikte kleuren : CYAAN MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

jaargids 2013-2014 mondriaan

jaargids 2013-2014 mondriaan jaargids 2013-2014 mondriaan inhouds opgave Voorwoord De school Openbare school 5 MISSIE EN DOELSTELLINGEN Missie 6 Doel van de school 7 Toezicht en overleg Raad van toezicht 8 Inspectie 8 Schoolleiding

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

schoolgids 2014/2015 Esborg

schoolgids 2014/2015 Esborg schoolgids 2014/2015 Esborg Inhoud 1 De Esborg 1.1 School voor praktijkonderwijs 2 Schoolpraktijk 2.1 Voor wie? 2.2 Toelating 2.3 De onderwijsorganisatie 2.4 De lestijden 2.5 Onderwijstijd 2.6 Absentie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat SCHOOLGIDS Inspecteur Boelensschool Inspecteur Onderwijs op maat Boelensschool Onderwijs 2014/2015 op maat I Inhoudsopgave Onderwerp pagina Inhoudsopgave 5 Algemene Informatie 7 Voorwoord 8 1. Inspecteur

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Schoolgids Mendelcollege

Schoolgids Mendelcollege Schoolontwikkelingen Schoolafspraken Wie-is-wie? Schoolgids Mendelcollege 2014-2015 Interconfessionele (rk + pc) school voor tto, gymnasium, atheneum, havo en mavo Pim Mulierlaan 4 2024 BT Haarlem tel.

Nadere informatie

Schoolgids Sint-Janscollege (LVO Parkstad) 2012-2013: algemeen deel

Schoolgids Sint-Janscollege (LVO Parkstad) 2012-2013: algemeen deel Schoolgids Sint-Janscollege (LVO Parkstad) 2012-2013: algemeen deel Inhoudsopgave Organisatie pagina 2 - bevoegd gezag pagina 2 - LVO Parkstad pagina 2 De 10 gouden regels pagina 3 Inspectie pagina 3 Vertrouwensinspecteur

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie