!!!! SCHOOLGIDS! ! Vastgesteld!door!het!bevoegd!gezag!op!2!juli!2015.!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!!! SCHOOLGIDS!2015.2016! Vastgesteld!door!het!bevoegd!gezag!op!2!juli!2015.!"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Vastgestelddoorhetbevoegdgezagop2juli2015.

2 SchoolgidsCaland22015=2016 VOORWOORD DitisdeschoolgidsvanCaland2voorhetschooljaar Eenschoolgidsiseenmanieromaan anderenduidelijktemakenwatvoortypeschooljewiltzijnenopwelkemanierjeditwiltbereiken. Indezegidszullenwijdaaromonderandereingaanop: onzedoelstellingen, deinrichtingvanonsonderwijs, dedagelijkseonderwijspraktijk, deleerlingenzorg, informatieoverfinanciëlezaken, kwaliteitszorg, onderwijstijd, onzeorganisatie. Wijdenkendatuzoeenalgemeenbeeldzultkrijgenvanonzeschool. Alsschoolgevenwijmedevormaandeontwikkelingendeidentiteitvanonzeleerlingen.Wijleidenkinderen optotzelfstandigeenverantwoordelijkemensenendagenhenuitopeenzohoogmogelijkniveaueen diplomatehalen.wijbereikenditdoorhetaanbiedenvanuitdagendelessen,waarinruimteisvooraandacht voorelkindividu.doordelesstof,onderanderemetbehulpvandeipad,opverschillendemanierente presenterenenteverwerken,kanelkeleerlingdelesstofoppikkenopdemanierdiehetbestbijhempast. Ookbuitendelessengaathetonderwijsdoor.Netjesomgaanmetelkaarenmetjeomgevingis vanzelfsprekend.optijdkomenisjeeigenverantwoordelijkheid;mededaaromhebbenwegeenschoolbel. Goedomgaanmetinformatiebronnen,socialemediaenandereinternetmogelijkhedenzienwijalseen voortdurendleerproces. Caland2iseenschoolinopbouw.Deinbrengvanleerlingenenoudersisdaarbijvangrotewaarde.Zoisereen actieveleerlingraaddieeenduidelijkeinbrengindeschoolheeft.ookhetleerlingmentoraat,waarbijleerlingen uiteenhogerleerjaardeleerling=mentorvanenkeleleerlingenuiteenlagerleerjaarzijn,zorgtervoordatwij metelkaardeschoolvormen. Onderwijsisgeenconsumptieartikel.DeoudersdievoorCaland2kiezen,moetenerookwatvoordoen.Wij, medewerkersenleerlingen,makendeschoolnietalleen.datdoenwijsamenmetouders.daaromhechtenwij veelwaardeaanhuninbreng.opformeleeninformelewijze,maarinalleopenheidwedagenudanookuit meetedenkenoveronsonderwijs,bijvoorbeeldindeouderraad. Zoscheppenwijeenomgevingwaarinrespectvoorelkaarenveiligheidvooropstaan. Onzeschooliseenleefgemeenschapwaarwetrotsopzijn. Mochtunahetlezenvandezegidsnogopmerkingenofvragenhebben,aarzeltunietomditdoortegevenof eenafspraakmetonstemaken. S.Dönmez,directeurCaland2 2

3 SchoolgidsCaland22015= INHOUDSOPGAVE DOELSTELLINGEN...5 Missie,uitgangspuntenenprioriteiten...5 Burgerschap...5 Veiligheid...6 Milieuzorg...6 Eengezondeschool...6 INRICHTINGVANHETONDERWIJS...7 Mavo...7 Havo...7 VWO...7 STARTENOPCaland2...8 Aanmelding...8 Leerlingenmeteenonderwijsbeperkingen/ofhandicap...8 Kennismakingsmiddag...8 Kennismakingsdagen...8 Kennismakingvoordeouders...9 DEONDERBOUW...10 Watisdeonderbouw?...10 Kerndoelen...10 Vakken...10 Syllabi...10 Studiebegeleidingencoaching...10 Extraondersteuning...10 DEBRUGPERIODE...11 Devakkenindeonderbouw...11 Eerstoriënteren,dankiezen...11 Doorstroommogelijkheden...11 Schoolkamp...11 Mavo...12 Duurenopbouwmavo...12 Mavo...12 Bovenbouw...12 Vervolgonderwijs...13 HAVO...14 Onderbouwhavo...14 BovenbouwhavoofTweedefase...14 Hetderdeleerjaar...14 Tweedefasehavo...14 Hetexamendossier...15 Hetprofielwerkstuk...15 Vervolgonderwijs...15 VWO...16 Onderbouwvwo...16 Hetderdeleerjaar...16 Bovenbouwvwo...16 Tweedefasevwo...16 Hetexamendossier...17 Hetprofielwerkstuk...17 Vervolgonderwijs...17 HETEXAMEN...18 Examenvoorbereiding...18 Schoolexamenencentraalexamen...18 Hetexamenreglement...18 PTA(Programmavantoetsingenafsluiting)...18 Hetschoolexamen...18

4 SchoolgidsCaland22015= Overtoetsen,praktijkopdrachtenenwerkstukken...19 Hetcentraalexamen...19 Toezichtophetexamen:gecommitteerden...19 Deeindcijfers...19 Cijferlijstendiploma...19 BIJZONDEREACTIVITEITEN...20 Kampenenwerkweken...20 Vooralleleerlingen...20 DAGELIJKSEONDERWIJSPRAKTIJK...21 Leerplicht...21 Goedvoorbereidnaarschool...21 Lestijden,roostersenverkortroosters...21 Lesuitvalentussenuren...21 Leerlingenstatuut...21 Rapportage...22 Schoolverzuim...22 Onderwijstijd...23 Schoolregels...25 Fotoenvideo...25 Schorsingofverwijdering...25 Videoregistratie...25 LEERLINGBEGELEIDING...26 Zorgstructuur...26 Deeerstelijnszorg...26 Detweedelijnszorg...27 Ouder=enKindcentrum...27 ABCPraktijk:zowordtlerenweerleuk...27 Extraondersteuning...28 Betrokkenenvandeschool...28 Oudersenleerlingen...29 Klachtenregeling...29 Privacyreglement...30 FINANCIËLEENOVERIGEZAKEN...31 Ouderbijdrage...31 Extrakosten(naastdeouderbijdrage)...31 Verzekeringen...31 Sieradenenkostbaarhedenindesporthal...31 Werkweken...32 Tegemoetkomingstudiekosten...32 Schoolfotograaf...32 Studieboeken...32 Audiovisuelehulpmiddelen...32 E=learning...33 BurgerServiceNummer...33 KWALITEITSZORG...34 VenstersvoorVerantwoording...34 VAKANTIE2015= NADEREINFORMATIE...36 Website/MijnCaland...36 Objectieveinformatie...36 Urentabelonderbouw...37 Urentabelbovenbouw...38 Naamenrichting...39 Contact...40

5 SchoolgidsCaland22015=2016 DOELSTELLINGEN DedoelstellingenvandeschoolzijnvastgelegdinonsschoolplandatvooroudersbeschikbaarisinMijnCaland. Missie,uitgangspuntenenprioriteiten Oponzeschoolstaatdeleerlingcentraal.Datisnietsbijzonders,elkeschooliservoordeleerlingen.Het verschiltussenscholenwordtduidelijkdoortekijkennaardemanierwaarophetonderwijsisvormgegeven. HoedoetCaland2datdan? Wijwillenonzeleerlingenvoorbereidenopdemaatschappij.Endemaatschappijisnietonderverdeeldin verschillendevakken.inhetdagelijkslevenwordtinallemogelijkecombinatieseenberoepgedaanopde kennisdiebijdeafzonderlijkevakkenwordtonderwezen. Daaromzijnveelvakkensamengevoegdtotdomeinen(MensenMaatschappij,Science,Expressie)enisde lesstofvandevakkenendomeinenzoveelmogelijkopelkaarafgestemd. Wijvindendatelkeleerlingdelesstofopdewijzediepastbijzijnleerstijlaangebodenmoetkrijgen.Dezelfde lesstofmoetdusopdiversemanierenvoordeleerlingbeschikbaarzijn.ditvereisteengrotematevan flexibiliteitbinnendelessen. Daaromdurendemeestelesseneenhalvedagenzijnergeenvastetijdstippenvoordepauzes. Hetinternetisnietmeerwegtedenken.Eenmaatschappijzonderinternetkannietmeerbestaan.Hetisdus vanbelangdatonzeleerlingenlerenomgaanmetdemogelijkhedendieinternetbiedt.ditbetreftnietalleen demogelijkhedenominformatiedieindelessennodigisteverzamelen,maargaathetookomhetopwaarde schattenvandieinformatie,hetverantwoordomgaanmetsocialemedia,hetbewakenvandeidentiteitop internetenhetgebruikmakenvandiverseappsenkantoorapplicaties. Daaromlerenwijdeleerlingenopverantwoordemanieromtegaanmetdemogelijkhedendieinternet biedtendaaromkomenbijallevakkenopdrachtenvoor,waarbijgebruikvandiverseappsnoodzakelijkis. Indezesnelveranderendewereldishetvanbelangdathetlesmateriaalup=to=dateis.Ookdevaardighedendie leerlingengaanbeheersenmoetenaansluitenbijdeeisendiedemodernemaatschappijaandeburgersstelt. OmdathetlesmateriaalopdeiPadvandeleerlingenstaat,kandelesstofnietalleenvoortdurendaangepasten gemoderniseerdworden,maarookwordenaangepastaanhetniveauvandeindividueleleerling. DaaromstaatdelesstofopdeiPadenkomenbijallevakkenopdrachtenvoorwaarbijleerlingenophun eigenniveaukunnenoefenenomzichdevaardighedensteedsbetereigentemaken. Ineenveilige,aangenamemaatschappijgaanmensenrespectvolmetelkaarom.Iedersmeningdoetertoe. Respectvolmetelkaaromgaan,betekentookdatdeeigenvrijheidstoptalsdevrijheidvaneenanderinhet gedingdreigttekomen. Daaromaccepterenwijvechten,pestenenvervelendgedragniet. Burgerschap Caland2hechtveelwaardeaandeontwikkelingenvandeleerlingentotverantwoordelijkewereldburgers. Daarombevorderenwijactiefburgerschapensocialeintegratie.BurgerschapsvormingisechteropCaland2 geendoelopzich,maaronlosmakelijkverbondenmetbeleidenlesaanbod.respectvoorelkaarenvoorelkaars eigendommenisnormaalbijonsopschool.ditkomttotuitingindemanierwaaropwijmetelkaaromgaanen 5

6 SchoolgidsCaland22015=2016 indeactiviteitendiedoorhunaardenuitvoeringburgerschapensocialeintegratiebevorderen.daarbijvalt o.a.tedenkenaancultureleactiviteiten,leerling=participatie(zoalsdeleerlingenraad),leerlingmentoren, ouderparticipatie(educatiefpartnerschap),veiligheidsbeleid(socialeveiligheidenpestprotocol).uiteraard sluitenonzegedragsregelsaanbijdenormenenwaardendieinonzesamenlevinggebruikelijkenbelangrijk zijn.onsuitgangspuntisdatleerlingeninzichtinenrespectkrijgenvoordediversiteit(etnisch,ethisch, religieusencultureel)vandesamenleving.bijhetverlatenvandeschoolkunnenonzeleerlingenalsvolwaardig burgerfunctionerenindenederlandsesamenleving. Veiligheid Veiligheidstaatbijonszeerhooginhetvaandel.Gedurendedelesdaghebbendocentenvoortdurendcontact metdeleerlingen.hoewelweonsbestdoeneenwarmeenopenleeromgevingtescheppen,ontkomenookwij nietaanhulpmiddelenzoalsbeveiligingscamera senhekken.deschoolheefteenconvenantmetdepolitieen werkt,ookpreventief,nauwsamenmetdebuurtregisseur. Milieuzorg Caland2iseenschoolmetzorgvoorhetmilieu.Zowordtpapiergescheidenopgehaaldenwordthetchemisch afval(bijvoorbeeldvandepracticumlessenscheikunde)opeenverantwoordewijzeafgevoerd.elketweejaar wordtdoordemilieudienstamsterdamgecontroleerdofwijonsaanderichtlijnenhouden.hetdrukwerkdat deschoollaatmaken,voldoetaandenormenvandeforeststewardshipcouncil(raadvoorgoedbosbeheer). DoordemaniervanwerkenvandeFSCwordendeverschillendebelangen=milieu,menseneconomie= evenwichtigafgewogen.voormeerinformatiehieroverkuntuhttp:// Eengezondeschool OokCaland2wilbijdragenomdejeugdbewusttemakenwatgezondleveninhoudt.Inditkaderkrijgende leerlingenbijsciencevoedingslessenenvoedingsadviezen.vanuitdeschoolpromotenwijdatleerlingenmeer gaanbewegendoorzetestimulerenomopdefietsnaarschooltekomen. 6

7 SchoolgidsCaland22015=2016 INRICHTINGVANHETONDERWIJS Mavo Mavoduurtvierjaarenleidtopvoordehogereniveausvanhetmiddelbaarberoepsonderwijs(mbo)envoor debovenbouwvandehavo.doorstroomnaarhavokanalleenonderbepaaldevoorwaarden,waarondergoede cijferseneenpositiefadviesvandevakdocenten. Havo Dehavoduurtvijfjaar.Dekeuzevandeexamenvakken(profielen)bepaaltinwelkerichtingdeleerlingen verderkunnenstuderen.meteendiplomakunnenzijhunopleidingvervolgeninhetmiddelbaarofhoger beroepsonderwijs.doorstroomnaarvwokanalleenonderbepaaldevoorwaarden,waarondergoedecijfersen eenpositiefadviesvandevakdocenten. VWO Hetvwoduurtzesjaar.Wieeenvwo=diplomahaalt,kanverderstudereninhethogerberoepsonderwijs(hbo) ofinhetwetenschappelijkonderwijs(universiteit). 7

8 SchoolgidsCaland22015=2016 STARTENOPCALAND2 Aanmelding Caland2houdtzichaanderegelsvandekernprocedure.Leerlingenmetdeadviezenvmbo=theoretisch,vmbo= theoretisch/havo,havo,havo/vwo,vwo(atheneum/gymnasium)kunnenwordentoegelatentotcaland2. DegemeenteAmsterdamendeAmsterdamseVO=scholenhebbenafsprakengemaaktoverdetoelatinginde zogehetenkernprocedure. Inhetcursusjaar2014=2015isdeAmsterdamsekernprocedureingrijpendgewijzigd.Loting&Matchingis ingevoerdinamsterdam,waarbijleerlingendeschoolvanhunkeuzevantevorenaangeven.debasisscholen geveneenplaatsingsbesluitafdatinprincipebindendisvoorhettevolgenniveauopeenschoolvoorvo.de geheleprocedureisbeschrevenindekeuzegids.dezegidswordtuitgereiktaanleerlingendieingroep8vande basisschoolzitten. Leerlingenmeteenonderwijsbeperkingen/ofhandicap InovereenstemmingmetdewetLeerlinggebondenFinanciering(LGF)=onderdeelvandewetopderegionale expertisecentra=heefthetbevoegdgezagvancaland2hetvolgendebeleidvastgesteld.inhetkadervanhet rechtopkeuzevrijheidendetoenemendevraagnaarintegratievangehandicaptekinderenindesamenleving, kunnenoudersvankinderenmeteenonderwijsbeperkingen/ofhandicapkiezenvoorhetreguliervoortgezet onderwijsinplaatsvanhetspeciaalvoortgezetonderwijs.hetrechtopdevrijeonderwijskeusbetekentechter nietdatkinderenmeteenhandicapautomatischopeenreguliereschoolvoorvoortgezetonderwijsgeplaatst kunnenworden.deaardendezwaartevandeonderwijsbeperkingen/ofhandicapendefeitelijke (on=)mogelijkhedenbinnendeschoolkunneneenredenvormeneenplaatsingsverzoekniettehonoreren.een andercriteriumvoorplaatsingisdatvandebetreffendeleerlingredelijkerwijskanwordenverwachtdathij/zij opcaland2eendiplomakanbehalen.voorelkeleerlingwaarvanbijaanmeldingduidelijkisdatervancaland 2eenextrazorginvesteringwordtgevraagd,wordteenindividueelbesluitgenomen. Kennismakingsmiddag Deleerlingendievooronzeschoolzijnaangemeld,wordenvoordezomervakantieuitgenodigdomeenmiddag opschooltekomenkijken.caland2conformeertzichmeestalaandedatumdiehiervoorisgereserveerdinde kernprocedure.zemakendankennismetdocentenenmetdeandereleerlingenvanhunklas,eris gelegenheidomallerleivragenoverdeschooltestellenenhetnieuweschoolgebouwalvasteenbeetjeteleren kennen. Kennismakingsdagen Indeeersteschoolweekgaandeeersteschoolweekzijnerkennismakingsdagen.InhetAmsterdamseBosdoen leerlingenkennismakingsspelletjesenandereopdrachtenofwedstrijdjesomelkaaropeenprettigeen ontspannenmaniergoedtelerenkennen.natuurlijkgaanookveelvanhundocentenmee. 8

9 SchoolgidsCaland22015=2016 Kennismakingvoordeouders Kortnaaanvangvanhetcursusjaarwordendeouders/verzorgersvandenieuweleerlingenuitgenodigd.Zij krijgendaninformatieoverdegangvanzakenopschoolenkunnenkennismakenmetdeschoolleidingen docenten. 9

10 SchoolgidsCaland22015=2016 DEONDERBOUW Watisdeonderbouw? Deeerstetweeleerjarenvanhetvoortgezetonderwijswordensamen onderbouwvoortgezetonderwijs genoemd.ookhetderdeleerjaarhavoenvwowordttotdeonderbouwgerekend. Kerndoelen Dezogenaamdekerndoelenstaanbeschreveninhetbesluitkerndoelenonderbouwvoortgezetonderwijs,op basisvandewetvoorhetvoortgezetonderwijs.erstaatbeschrevenwatdeleerlingenindeonderbouw moetenleren.doordekerndoelenleerjewatiedereenmoetkennenenkunnenomlaterindemaatschappij goedtekunnenfunctioneren.ookwordtindeonderbouwdebasisgelegdvoorhetvervolgonderwijs,omte beginnenvoordebovenbouwvanhetvoortgezetonderwijs. Vakken Alleleerlingenkrijgendezelfdevakken.Invwo/havo=klassenligthettempohogerenwordtdieperopde leerstofingegaan.inhettweedeleerjaarkrijgenalleleerlingenduitseneconomie.voornadereinformatie overdelesurenverwijzenweunaardeurentabelindezegids. Syllabi Vanafheteersteleerjaarwennendeleerlingenaanzelfstandiglerenenwerken.Ditiseenbelangrijke vaardigheidvooralleleerjarenenvoorhetvervolgonderwijs.elkvakmaaktvoorelkvandevijfperiodeneen syllabus,waarindekerndoelen,deleerdoelenvoordevakkenendevaardigheden,eningrotelijnendemanier waaropdestofwordtaangebodenwordenweergegeven.zowordtdelesstofendeteverwervenvaardigheden voorafgaandaandeperiodeaandeleerlingbekendgemaakt.metdezeinformatieendelesopdrachteninonze ELO'Peppels'kandeleerling,gebruikmakendvandedigitaleagenda,zijnschoolwerkplannen.Dedocenten hebbenhierineenbegeleidenderol. Studiebegeleidingencoaching Alleleerlingenhebbeneendocentalsstudiecoach.Regelmatigheeftelkeleerlingeenvoortgangsgesprekmet zijncoach,waarbijresultaatafsprakenwordengemaakt.daarnaastzijnerdocententeams,waarindedocenten overleggenoverdeleerlingenenonderlingafsprakenmakenoverdetaakverdeling.hetteamis verantwoordelijkvoordestudievoortgangenfunctionerenvandeleerlingen. Extraondersteuning Alsblijktdateenleerlingbijeenvakoponderdelenextraondersteuningnodigheeft,wordenextralessen aangeboden.ditkanindigitalevormmetaangepasteopdrachtenofdoorhetwerkenaandatvakineen huiswerkklasofineenbijlesuur.leerlingendieeenachterstandinwoordenschatoftekstbegriphebben,krijgen extrataalondersteuning. 10

11 SchoolgidsCaland22015=2016 DEBRUGPERIODE Brugklassenwordengevormdmetleerlingendieongeveerhetzelfdeschooladvieshebben,bijvoorbeeldvmbo= tl,vmbo=tl/havo,havo/vwoofvwo.deklassenvmbo=tl/havoenhavo/vwowordendakpanklassenof kansklassengenoemd.caland2kenteentweejarigebrugperiode.indieperiodewordtbepaaldwatvoor iedereleerlingdemeestpassendeonderwijssoortis:mavo,havoofvwo. Devakkenindeonderbouw Indeonderbouwvolgenalleleerlingeneenbreedvakkenpakket.Doelhiervanisomleerlingenniettesnelin eenbepaalderichtingtesturen.alleleerlingenkrijgendanookdezelfdebredebasisvoorhetvervolgonderwijs. Eerstoriënteren,dankiezen Nadeonderbouwmoetereenvakkenpakketwordengekozeneneensectorofprofiel.Mavo=leerlingen moetenaanheteindevanhettweedeleerjaarwetenwelkesectorzewillenvolgenindebovenbouw.havo=en vwo=leerlingenmoetenaanheteindvanhetderdeleerjaaréénvandeprofielenkiezen.dedocentengeven informatieoversectorenofprofielenenbegeleidenhetkeuzeproces.hetisnoodzakelijkdatookdeouders nauwbetrokkenzijnbijdiekeuze.samenmetdeschoolmoetwordenbepaald: waardeleerlingaanlegvoorheeft; watdeambitieszijn; welkecapaciteitendeleerlingheeft; waardebestekansenliggenomdetalentenvandeleerlingmaximaalteontwikkelen. Metdeantwoordenopdezeviervrageninhetachterhoofdkandeleerlingsamenmetdeouderseen verstandigekeuzemakenvooreensectorofprofielenhetvakkenpakket.desamenstellingvanhet vakkenpakketisheelbelangrijk.hetpakketvakkenwaarineindexamenisgedaan,bepaaltgrotendeelswelke mogelijkhedenerzijnomverdertestudereninhetmiddelbaarberoepsonderwijs,hethogerberoepsonderwijs ofhetwetenschappelijkonderwijs. Doorstroommogelijkheden DeschooltypenbinnenCaland2sluitengoedopelkaaraan.Daardoorzijnervoldoende doorstroommogelijkheden.doorstromennaareenhogerschooltypeisechternietvanzelfsprekend,wanthetis gekoppeldaanstrengeeisen.bijdecoachgesprekkenkomtditaandeorde. Schoolkamp Aanheteindevanhettweedeschooljaarvindtereenschoolkampplaats.Nadetweejarigebrugperiodezullen deleerlingeninhundefinitieveafdeling(mavo,havo,vwo)geplaatstworden,enzaldeklassamenstellingdus veranderen.methetschoolkamp,waarnaastveelgezelligheidookruimteisvoorhetuitvoerenvan lesopdrachten,sluitendeleerlingenhunbrugperiodeaf.hetisergbelangrijkdatalleleerlingendeelnemenaan hetschoolkamp. 11

12 SchoolgidsCaland22015=2016 MAVO Mavostaatvoormiddelbaaralgemeenvoortgezetonderwijsenstaatgelijkaanvmbo=tl(voorbereidend middelbaarberoepsonderwijstheoretischeleerweg).demavobereidtleerlingenvoorophetmboendehavo. Duurenopbouwmavo Hetmavoduurt4jaar.Deeerste2jaar(deonderbouw)volgtiedereendezelfdevakken.Daarnakiestelke leerlingeensector,bijvoorbeeldzorgoftechniek.ookkiestelkeleerlingeenleerweg.ditiseenmaniervan lerendiehetbestebijdeleerlingpast:theoretischofpraktisch. Mavo Eendiplomavandemavogeefttoegangtotvakopleidingen(niveau3)enmiddenkaderopleidingen(niveau4) vanhetmbo.meteendiplomavandemavokandeleerlingonderbepaaldevoorwaardenookinstromeninhet vierdeleerjaarvandehavo. Bovenbouw Aanheteindvanhettweedeleerjaarkiezendeleerlingeneenvakkenpakket,waarmeezijkiezenvoordesector ZorgenWelzijn,desectorEconomie,desectorLandbouwofdesectorTechniek.Inhetderdeenvierdeleerjaar mavowordendeleerlingenvoorbereidopheteindexamen. Examendossier,, Vanafhetbeginvanhetderdeleerjaarbouwteenleerlinghetexamendossierop,waarinallecijfersen beoordelingenvandetoetsenenopdrachtendiemeetellenvoorhetschoolexamen(se)wordenverzameld. Dezecijferstellenmeeindedefinitievebepalingvanhetcijferopdecijferlijstvanheteindexamen.Inhet ProgrammavanToetsingenAfsluiting(hetPTA)staatprecieswelketoetsenenopdrachteninhet examendossierhoren. Sectorwerkstuk,, Demavo=leerlingmaakteensectorwerkstukinhetvierdeleerjaar.Hetwerkstukstaatinhettekenvan oriëntatieopeenberoepsopleidingofberoepenwordtopgenomeninhetportfolio.deleerlinglegthierinuit hoehijtotdekeuzevoordevervolgopleidingisgekomen.hetsectorwerkstukbevatbewijsstukkenvandiverse competentiesdiedeleerlingbezitendievanbelangzijnvoordegekozenopleiding. Praktische,opdracht,, Demavoleerlingmaakttweegrotepraktischeopdrachtenvanelktienlesuren.Deopdrachtwordtafgesloten meteenpresentatie.deopdrachtentellenmeevoorheteindexamen. Handelingsdelen,, Elkeleerlingmoeteenaantalvakkenvolgendiemeteenvoldoendemoetenwordenafgesloten.Ditgeldtvoor devakkencultureleenkunstzinnigevormingenlichamelijkeopvoeding.eenvoldoendevoordezevakkenis noodzakelijkomaanhetcentraalexamenmeetemogendoen.daarnaastkunnenbijallevakkenopdrachten voorkomen,diegeencijferopleverenmaareenbeoordelingonvoldoende/voldoende/goed.dergelijke opdrachtenmoetenookmettenminstedebeoordeling'voldoende'wordenafgesloten. 12

13 SchoolgidsCaland22015=2016 Vervolgonderwijs HetonderwijsopCaland2sluitgoedaanopdiversevormenvanhetvervolgonderwijs.Omdeaansluitingook indetoekomstteverzekeren,isereengoedcontactmetdiverseroc's.methetrocvanamsterdamworden samenwerkingsprojectenopgezet. 13

14 SchoolgidsCaland22015=2016 HAVO Havostaatvoorhogeralgemeenvoortgezetonderwijsenduurtvijfjaar.Dehavobereidtleerlingenvoorophet hogerberoepsonderwijs(hbo).indebovenbouwkunnenleerlingenprofielenkiezen.daarmeekunnenzijzich ineenbepaalderichtingspecialiseren.daarnaastkunjemeteenhavodiplomaonderbepaaldevoorwaarden ookdoorstromennaarhetvwo. Onderbouwhavo Indeeerstedriejaarvandeonderbouwvandehavovolgenleerlingenalgemenevakken.Deinvullingvandeze vakkenisglobaalbeschreveninkerndoelen.meteenbewijsdatdeeerstedriejaargoedzijndoorlopen (overgangsrapport),kaneenleerlingdoorstromennaareenvakopleidingofeenmiddenkaderopleidinginhet middelbaarberoepsonderwijs.demeesteleerlingengaandoornaardebovenbouwvandehavo. BovenbouwhavoofTweedefase Debovenbouwhavo,klasvierenvijf,wordtookwelTweedefasegenoemd.IndeTweedefasekiezen leerlingeneenrichtingofprofielwaarinzijzichspecialiseren.zijkunnenkiezenuitdevolgendevierrichtingen ofprofielen: natuurentechniek; natuurengezondheid; economieenmaatschappij; cultuurenmaatschappij. Elkprofielheefteengemeenschappelijkdeel,datvooralleprofielengelijkis.Daarnaastisereenprofieldeeldat elkvandeprofielenkenmerkt.tenslotteisereenvrijdeel.dezevrijeruimtekandeleerlinggebruikenom vakkentevolgenuiteenanderprofieldeel.wijstrevenernaarzoveelmogelijkvakkencombinatiesaante bieden,waaruitdeleerlingenkunnenkiezen.datwilechternietzeggendatallekeuzesgehonoreerdkunnen worden. Hetderdeleerjaar HetderdeleerjaarhavoiseenvoorbereidendjaaropdeTweedefase.Inhetderdeleerjaarwordteen uitgebreidvakkenpakketaangeboden.leerlingenkunnenzichzogoedoriënterenopeendefinitievekeuzevan deexamenvakken.inhetderdeleerjaarkiezendeleerlingeneenprofielvoordetweedefaseeneendaarbij behorendvakkenpakket.overdewijzewaaropdekeuzevoorprofielenpakketverloopt,zoekenleerlingen veelinformatie.elkeleerlingkrijgtophemvantoepassingzijndeonderzoeksopdrachtendiehemhelpenopzijn weginhetkeuzeproces.uiteraardwordenookdeoudersgeïnformeerdenbetrokkenbijdekeuze. Tweedefasehavo IndeTweedefasegaandeleerlingenzelfstandigerwerkenenstuderen.Dithoudteenanderemaniervan denkenenorganiserenin.nietalleenkennisverwerving,maarvooralookhetlerenomgaanmetenhet toepassenvangrotehoeveelhedeninformatieisbelangrijk. 14

15 SchoolgidsCaland22015=2016 Hetexamendossier AllecijfersdiedeleerlingenindeTweedefasehalentellenmeeinhetuiteindelijkeschoolexamencijfer(SE).Dit SE=cijferbepaaltsamenmethetcentraalexamencijferdedefinitievescoreophetdiplomavandeleerling.De inhoud,devormenhetgewichtvaniederese=toetswordtvastgelegdinhetpta(programmavantoetsingen afsluiting),datinhetbeginvaniederschooljaarwordtuitgereikt. Hetprofielwerkstuk Iedereleerlingmaakteenprofielwerkstuk.Ditwerkstukheeftbetrekkingopéénvandevakkenwaarinde leerlingeindexamendoet.overdewijzevanbeoordelingenbegeleidingwordtaanhetbeginvanhet examenjaarinformatiegegevenaandeleerlingen. Vervolgonderwijs HetonderwijsopCaland2sluitgoedaanopdiversevormenvanhetvervolgonderwijs.Omdeaansluitingook indetoekomstteverzekeren,neemtcaland2deelaansamenwerkingsprojectenmetuniversiteitenen hogescholeninderegio. 15

16 SchoolgidsCaland22015=2016 VWO VWOstaatvoorvoorbereidendwetenschappelijkonderwijsenduurtzesjaar.Meteenvwo=diplomakunnen leerlingendoorstromennaareenuniversiteitofhogeschool.erzijndrietypenvwo:atheneum,gymnasiumen Technasium.HetgymnasiumenhetTechnasiumkunnenalleenbijdehetCalandlyceumwordengevolgd.Voor informatieoverdezeafdelingenverwijzenwijdanooknaardeschoolgidsvanhetcalandlyceum. Hetvwoisverdeeldineenalgemeendeel:deonderbouweneenspecialisatie:debovenbouw.Inde bovenbouwkunnenleerlingenprofielenkiezen.daarmeespecialiserenzijzichineenbepaalderichting. Onderbouwvwo Indeeerstedriejarenvanhetvwo,deonderbouw,volgenleerlingenalgemenevakken.Deinvullingvandeze vakkenisglobaalbeschreveninonzekerndoelen.meteenbewijsdatdeeerstedrieleerjarenvanhetvwogoed zijndoorlopen(overgangsrapport),kunnenleerlingendoorstromennaareenvakopleidingofeen middenkaderopleidinginhetmiddelbaarberoepsonderwijs(mbo).demeesteleerlingengaandoornaarde bovenbouwvanhetvwo. Hetderdeleerjaar HetderdeleerjaarvanhavoenvwoiseenvoorbereidendjaaropdeTweedefase.Inhetderdeleerjaarwordt eenuitgebreidvakkenpakketaangeboden.leerlingenkunnenzichzogoedoriënterenopeendefinitievekeuze vandeexamenvakken.inhetderdeleerjaarkiezendeleerlingeneenprofielvoordetweedefaseeneen daarbijbehorendvakkenpakket.overdewijzewaaropdekeuzevoorprofielenpakketverloopt,krijgende leerlingenveelinformatie.uiteraardwordenookdeoudersgeïnformeerdenbetrokkenbijdekeuze. Bovenbouwvwo Indebovenbouwvwo(klasvier,vijfenzes)kunnenleerlingeneenrichtingofprofielkiezenwaarinzijzich specialiseren.debovenbouwvanhetvoortgezetonderwijswordttweedefasegenoemd.indetweedefase vwokunnenleerlingenkiezenuitvierrichtingenofprofielen: natuurentechniek; natuurengezondheid; economieenmaatschappij; cultuurenmaatschappij. Elkprofielheefteengemeenschappelijkdeel,datvooralleprofielengelijkis.Daarnaastisereenprofieldeeldat elkvandeprofielenkenmerkt.tenslotteisereenvrijdeel.dezevrijeruimtekandeleerlinggebruikenom vakkentevolgenuiteenanderprofieldeel.wijstrevenernaarzoveelmogelijkvakkencombinatiesaante bieden,waaruitdeleerlingenkunnenkiezen.datwilechternietzeggendatwijallekeuzesaltijdkunnen honoreren. Tweedefasevwo IndeTweedefasegaandeleerlingenzelfstandigerwerkenenstuderen.Dithoudteenanderemaniervan denkenenorganiserenin.nietalleenkennisverwerving,maarvooralookhetlerenomgaanmetenhet toepassenvangrotehoeveelhedeninformatieisbelangrijk. 16

17 SchoolgidsCaland22015=2016 Hetexamendossier AllecijfersdiedeleerlingenindeTweedefasehalentellenmeeinhetuiteindelijkeschoolexamencijfer(SE).Dit SE=cijferbepaaltsamenmethetcentraalexamencijferdedefinitievescoreophetdiplomavandeleerling.De inhoud,devormenhetgewichtvaniederese=toetswordtvastgelegdinhetpta(programmavantoetsingen afsluiting),datinhetbeginvaniederschooljaarwordtuitgereikt. Hetprofielwerkstuk Iedereleerlingmaakteenprofielwerkstuk.Ditwerkstukheeftbetrekkingopéénvandevakkenwaarinde leerlingeindexamendoet.overdewijzevanbeoordelingenbegeleidingwordtaanhetbeginvanhet examenjaarinformatiegegevenaandeleerlingen. Vervolgonderwijs HetonderwijsopCaland2sluitgoedaanopdiversevormenvanhetvervolgonderwijs.Omdeaansluitingook indetoekomstteverzekeren,neemtcaland2deelaansamenwerkingsprojectenmetdeuniversiteitenen hogescholeninderegio. 17

18 SchoolgidsCaland22015=2016 HETEXAMEN Examenvoorbereiding Indelaatstetweejaarvanhetvoortgezetonderwijsbereidenleerlingenzichvoorophetexamen.Ophetvwo startdatalinhetvierdeleerjaar.hetgrootstedeelvandelesurenindezelaatstejarenwordtbesteedaande examenvakken.inhoeveeleninwelkevakkenexamenwordtafgelegd,hangtafvandeopleiding(mavo,havo, vwo)endegekozensectorbinnenhetmavoofhetgekozenprofielinhethavoofvwo. Schoolexamenencentraalexamen Heteindexamenbestaatinderegeluittweedelen:hetschoolexamenenhetcentraalexamen.Ommethet centraalexamentebeginnen:ditwordtgehoudenaanheteindevanhetlaatsteschooljaarenisvoorheel Nederlandhetzelfdevooralleleerlingenvandezelfdeonderwijssoort.HetministerievanOCWbepaaltde programma'svoorhetgeheleeindexamen.hierinstaatvooriedervakwatdeexamenstofisenhoede examenstofisverdeeldoverhetschoolexamenenhetcentraalexamen.daarnaastbepaalthetcollegevoor examens(cve)opwelkedagenentijdstippendecentraleexamensmoetenwordenafgenomen.de schoolexamensvindenverspreidoverhetvoorlaatsteenlaatsteschooljaarplaats,maaraltijdvóórhetcentraal examen.deschoolmaaktzelfhetroostervoorhetschoolexamenenbepaaltookdeschoolexamenopgaven (dezestaanopgegeveninhetpta).deinspectiebeoordeeltdekwaliteitvandeschoolexamens. Hetexamenreglement HetexamenreglementisopgenomeninhetPTA=boekjedatiedereleerlingontvangtenbeschikbaarisviade websitevandeschool.hierinstaatonderanderehoedegangvanzakenistijdenshetexamen:watmagwelen watmagniet?ookstaaterinhetreglementwelkemaatregelendedirecteurvandeschoolkannemen,alser zichonregelmatighedenvoordoen. Bijvoorbeeld:watmagdedirecteurdoenalseenleerlingbetraptwordtopspiekenoftelaatkomtopeen examendag?daarnaastvertelthetreglementwelkeberoepsmogelijkhedendeleerlingenoudershebben.de laatstgeldendeversievanhetexamenreglementstaatinmijncaland. PTA(Programmavantoetsingenafsluiting) Naasthetexamenreglementheeftiedereschoolenelkeafdelingeenprogrammavantoetsingenafsluiting (PTA)perexamenvak.Hierinstaatonderanderehoedeexamenstofisverdeeldoverhetschoolexamenen welkelesstofwanneerwordtgetoetst.erstaatookinhoedecijfersvoorhetschoolexamentotstandkomen: hoezwaarallesmeetelt,hetrechtopherkansing,enzovoort. Hetschoolexamen Bijhetmakenvandetoetsenvoorhetschoolexamenhoudendocentenzichaanhetofficiële examenprogramma.toetsenvoorhetschoolexamenbeginnenalinhetvoorlaatstejaarofdevoorlaatstejaren. Hetschoolexamenbestaatdoorgaansuiteenaantaltoetsenpervak.Ditkunnenmondelinge,praktischeen schriftelijketoetsenzijn.detoetsenwordennagekekendoorde(eigen)vakdocent.sommigevakkenworden afgeslotenmetalleeneenschoolexamen. 18

19 SchoolgidsCaland22015=2016 Overtoetsen,praktijkopdrachtenenwerkstukken Inhetmavo,havoenvwobestaathetschoolexamenvooreendeeluittoetsenmetopenengeslotenvragen, envooreenanderdeeluitpraktischeopdrachten.toetsenenpraktischeopdrachtenwordenbeoordeeldmet eencijfer.erzijnookpraktischeonderdelenwaarvanslechtswordtbeoordeeldofdiewelofnietnaarbehoren zijnuitgevoerd.ditzijndezogeheten handelingsdelen. Doetdeleerlingschoolexamenindetheoretischeleerwegvanhetmavo,danmaakthijeenpraktische opdrachtindevormvaneensectorwerkstukdatzalwordenbeoordeeld.bijdezeopdrachtisminimaaléénvak uitjesectorbetrokken.leerlingeninhethavoenvwomakeneenprofielwerkstukwaarvanhetcijfermeeweegt inhetzogenaamdecombinatiecijfer. Hetcentraalexamen Hetcentraalexamenwordtinhetlaatsteschooljaarafgenomen.Inmeidoenalleleerlingencentraalexamen. Eriseeneerste=entweedetijdvakdatopschoolwordtafgenomen.Hettweedetijdvakisvoorde herkansingen.iedereleerlingmagéénvakherkansenofverbeteren.aanhetderdetijdvakkanbijvoorbeeld wordendeelgenomeningevalvanziektetijdenstijdvakéénoftwee. Toezichtophetexamen:gecommitteerden Hetexamenisaanstrengeregelsgebonden.Daaromisgoedtoezichtnodig.Iedereschoolwijstzogeheten gecommitteerdenaan.degecommitteerdenwordenopbasisvaneenkoppelingvanscholendoordeoverheid aandeschooltoegewezen.gecommitteerdenzijnlerarenvananderescholendiezorgdragenvoordeeerste correctievanhetexamenwerk.eerstbeoordeelteendocentvaneenandereschoolhetexamen.pasdaarnais de'eigen'docentaandebeurt.opdiemanieriseengoedeencorrectewijzevannakijkengewaarborgd. Deeindcijfers Heteindcijferishetgemiddeldevanhetcijfervoorhetschoolexamenenhetcijfervoorhetcentraalexamen. Alleeindcijferssamenbepalenofeenleerlingisgeslaagdvoorheteindexamen.Voorvakkenmetalleeneen schoolexamenishetcijfervoorhetschoolexamen=naafronding=heteindcijfer.raadpleeghet examenreglementvooreenpreciezebeschrijvingvanallevantoepassingzijnderegels. Cijferlijstendiploma Iedereeindexamenkandidaatkrijgtvandedirecteurvandeschooleencijferlijst.Opdezelijststaanpervakhet cijfervoorhetschoolexamen,heteventuelecijfervoorhetcentraalexamenenheteindcijfer.ookde uiteindelijkeuitslagvanheteindexamenstaathieropvermeld.wiegeslaagdis,krijgtnaasteencijferlijstook eendiploma.eencijferlijstendiplomamogenoplastvandeoverheidslechtséénkeerwordenverstrekt.goed bewarendus 19

20 SchoolgidsCaland22015=2016 BIJZONDEREACTIVITEITEN Kampenenwerkweken Deeersteschoolweekvanhetcursusjaarisdeintroductieweek.Leerlingenvanheteersteleerjaarhebben kennismakingsdagenbuitendeschool.leerlingenvandehogereleerjarenvoerenprojectenuit.deweekwordt afgeslotenmetdeofficiëlestartvanhetleerlingmentoraat. Aanheteindevanhettweedeleerjaarwordteenactievewerkweekgeorganiseerd,bijvoorbeeldnaarde Ardennen.InhetvierdeleerjaarvindtdewerkweeknaareenEuropesestadplaats. Vooralleleerlingen Excursies, Gedurendehetschooljaardoorwordenbijverschillendevakkenprojectenenexcursiesindeomgeving georganiseerd. Schoolfeesten, Iederjaarwordenertweeschoolfeestengeorganiseerd,voordeleerlingenvandeeindexamenklassenwordt eenexamenfeestgeorganiseerd.opschoolfeestenwordengeenintroducéstoegelaten.overdeorganisatie vandefeestenwordenouderstijdiggeïnformeerd. 20

SCHOOLGIDS Instemming van de medezeggenschapsraad ontvangen op 05 juli 2016, vastgesteld door het bevoegd gezag op 15 juli 2016.

SCHOOLGIDS Instemming van de medezeggenschapsraad ontvangen op 05 juli 2016, vastgesteld door het bevoegd gezag op 15 juli 2016. SCHOOLGIDS 2016-2017 Instemming van de medezeggenschapsraad ontvangen op 05 juli 2016, vastgesteld door het bevoegd gezag op 15 juli 2016. VOORWOORD Dit is de schoolgids van Lumion voor het schooljaar

Nadere informatie

SCHOOLGIDS CALAND 2

SCHOOLGIDS CALAND 2 SCHOOLGIDS 2014-2015 CALAND 2 Instemming van de medezeggenschapsraad ontvangen op 25 september 2014, vastgesteld door het bevoegd gezag op 26 september 2014. VOORWOORD Dit is de schoolgids van Caland 2

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding Niveau mavo. Jaar Toetsnaam Type Omschrijving Afnamemoment Weegfactor Herkansbaar 10 handelingsdeel 1 handelingsdeel

Lichamelijke Opvoeding Niveau mavo. Jaar Toetsnaam Type Omschrijving Afnamemoment Weegfactor Herkansbaar 10 handelingsdeel 1 handelingsdeel Opvoeding Niveau mavo 1) Leerlingen die hun absentie niet op orde hebben dienen dit in te halen door lessen te volgen van andere klassen. Dit gaat in samenspraak met de betreffende docent. medische redenen,

Nadere informatie

2015 : 2016. Schoolgids. Vestiging Bellingwedde. Dollard College

2015 : 2016. Schoolgids. Vestiging Bellingwedde. Dollard College 2015 : 2016 Schoolgids Vestiging Bellingwedde Dollard College Inhoud Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Inrichting onderwijs/toelating 4 2.1 Onderbouw (eerste twee jaren) 2.2 Onderwijstijd 2.3 Voorwaarden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Vastgesteld door het bevoegd gezag op 9 juli 2015.

SCHOOLGIDS 2015-2016. Vastgesteld door het bevoegd gezag op 9 juli 2015. SCHOOLGIDS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op 9 juli 2015. VOORWOORD Dit is de schoolgids van het Calandlyceum voor het schooljaar 2015-2016. Een schoolgids is een manier om aan anderen duidelijk

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. atheneum havo mavo 1

Schoolgids 2015-2016. atheneum havo mavo 1 Schoolgids 2015-2016 atheneum havo mavo 1 atheneum havo mavo Rombouts, tel. 045-5258616 Inhoudsopgave inleiding pagina 3 Rombouts pagina 5 schoolleiding pagina 6 onderwijsvormen pagina 7 opbouw pagina

Nadere informatie

Aanpak verzuim. Regeling. Inhoudsopgave

Aanpak verzuim. Regeling. Inhoudsopgave Regeling Aanpak verzuim Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Te laat... 2 1.1. Met geldige reden:... 2 1.2. Zonder geldige reden... 2 1.3. Bureau leerplicht... 2 1.4. Magister... 2 2. Absenties... 3 2.1.

Nadere informatie

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig?

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Schoolverzuim Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Voorwoord Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1 e schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 LOCATIE PIETER CALANDLAAN

SCHOOLGIDS 2014-2015 LOCATIE PIETER CALANDLAAN SCHOOLGIDS 2014-2015 LOCATIE PIETER CALANDLAAN Instemming van de medezeggenschapsraad ontvangen op 28 augustus 2014, vastgesteld door het bevoegd gezag op 4 september 2014. VOORWOORD Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Kennemer College

Leerlingenstatuut Kennemer College Leerlingenstatuut Kennemer College mei 2012 Inhoudsopgave Algemeen... 3 A) Onderwijs... 4 1. Algemeen... 4 2. Begeleiding... 4 3. Huiswerk... 4 4. Toetsen... 5 5. PTA-toetsen... 5 6. Onregelmatigheden

Nadere informatie

OUDERAVOND 19 SEPTEMBER 2016 WELKOM

OUDERAVOND 19 SEPTEMBER 2016 WELKOM KLAS: OUDERAVOND 19 SEPTEMBER 2016 MENTOR: WELKOM Spoorboekje Voorstelrondje (mentor + ouders aan elkaar) Rol van de mentor Ondersteuning Rooster & rapportage Periodisering van vakken Ouderavonden De school

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

PDYR KDYR HAVO 3 DWKHQHXP DWKHQHXP SOXV J\PQDVLXP PDYR KDYR DWKHQHXP DWKHQHXP SOXV J\PQDVLXP

PDYR KDYR HAVO 3 DWKHQHXP DWKHQHXP SOXV J\PQDVLXP PDYR KDYR DWKHQHXP DWKHQHXP SOXV J\PQDVLXP HAVO 3 Dit kompas is van: Naam: Straat: Postcode: Plaats: Klas: Leerlingen van het Mill-Hillcollege ontvangen in klas 1, 2 en 3 een leerlingkompas. Voor klas 1, 2 en 3 is het kompas in de agenda opgenomen.

Nadere informatie

Schoolgids. facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

Schoolgids. facebook.com/ fritsphilipslyceummavo Schoolgids facebook.com/ fritsphilipslyceummavo Frits Philips lyceum-mavo christelijke school voor voortgezet onderwijs Gymnasium (vanaf klas 2), vwo, havo, mavo Adres: Avignonlaan 1 5627 GA Eindhoven

Nadere informatie

index Studieleider 21 Verlof aanvragen 34 Schoolplan en -visie 8 Vertrouwenspersoon 21 Te laat komen 34 Kernkwaliteiten 9

index Studieleider 21 Verlof aanvragen 34 Schoolplan en -visie 8 Vertrouwenspersoon 21 Te laat komen 34 Kernkwaliteiten 9 1 Wat voor school is het Calandlyceum? 8 Studieleider 21 Verlof aanvragen 34 Schoolplan en -visie 8 Vertrouwenspersoon 21 Te laat komen 34 Kernkwaliteiten 9 Huiswerkklas 21 Goed voorbereid naar school

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Algemeen deel

Schoolgids 2015-2016. Algemeen deel Schoolgids 2015-2016 Algemeen deel Inhoud Algemene informatie Wellantcollege 1. Dit is Wellantcollege 5 1.1 Identiteit 5 1.2 De koers van Wellantcollege 5 2. De inrichting van ons onderwijs 8 2.1 Toelating

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 VASTGESTELD OP: 29-09-2014

SCHOOLGIDS 2014-2015 VASTGESTELD OP: 29-09-2014 SCHOOLGIDS 2014-2015 VASTGESTELD OP: 29-09-2014 Inleiding Het Kennemer Lyceum is een school voor Gymnasium, Atheneum en Havo. De school verzorgt onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. Algemeen betekent

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Praktijkschool Uithoorn

Leerlingenstatuut Praktijkschool Uithoorn Leerlingenstatuut Praktijkschool Uithoorn 1 2015-2017 2 Voorwoord. Dit is het leerlingenstatuut van Praktijkschool Uithoorn. Hierin staan de regels en afspraken, die de school, maar ook de wet, heeft bepaald.

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

hommesplein - stikkerlaan

hommesplein - stikkerlaan hommesplein - stikkerlaan Schoolgids 2016-2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Inrichting onderwijs/toelating 4 2.1 Onderbouw (eerste twee jaren) 2.2 Onderwijstijd 2.3 Voorwaarden toelating,

Nadere informatie

Informatie-avond. 4 havo

Informatie-avond. 4 havo Informatie-avond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector interne organisatie dhr. A. Plevoets

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X OPEN DAG 3 FEBRUARI Voortgezet Onderwijs in Veghel praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X mavo X havo vwo X X Wat is vmbo? Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Kernwaarden Fioretti College

Nadere informatie

2015 : 2016. Schoolgids. Vestiging Bovenburen-De Flint. Dollard College

2015 : 2016. Schoolgids. Vestiging Bovenburen-De Flint. Dollard College 2015 : 2016 Schoolgids Vestiging Bovenburen-De Flint Dollard College Inhoud Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Inrichting onderwijs/toelating 4 2.1 Onderbouw 2.2 Onderwijstijd 2.3 Voorwaarden toelating,

Nadere informatie

Informatie-avond. 4 havo

Informatie-avond. 4 havo Informatie-avond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector interne organisatie dhr. A. Plevoets

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6 Beste ouders/verzorgers, De maand januari stond in het teken van de Open Dagen voor nieuwe brugklasleerlingen. Onze school is zeer druk bezocht. Het is nu afwachten welke leerlingen zich uiteindelijk gaan

Nadere informatie

Contactavond (T)VWO 3. 6 oktober 2016

Contactavond (T)VWO 3. 6 oktober 2016 Contactavond (T)VWO 3 6 oktober 2016 programma Opening door mw. Van der Walle, plaatsvervangend voor de afdelingsleider, dhr. Van der Gaag informatie leerlingencoördinator klas 2 tot en met 6 vwo: mw.

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X OPEN DAG 4 FEBRUARI Voortgezet Onderwijs in Veghel praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X mavo X havo vwo X X Wat is vmbo? Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Kernwaarden Fioretti College

Nadere informatie

Informatiebulletin voor ouders en leerlingen van de locatie Van Kinsbergen college Nummer: 1 juli 2014

Informatiebulletin voor ouders en leerlingen van de locatie Van Kinsbergen college Nummer: 1 juli 2014 Informatiebulletin voor ouders en leerlingen van de locatie Van Kinsbergen college Nummer: 1 juli 2014 Agenda t/m 24 oktober 2014 maandag 25 augustus ophalen sleutels en roosters klas 2, 3 en 4 volgens

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

SchoolgidS 16/17 veilig, duidelijk, en betrokken

SchoolgidS 16/17 veilig, duidelijk, en betrokken Schoolgids 16/17 veilig, duidelijk, en betrokken Pieter Saenredam Pieter Saenredam is een beroemd schilder, die van 1597 tot 1665 leefde. Hij werd geboren in Assendelft en verhuisde tijdens zijn jeugd

Nadere informatie

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES INHOUD Uitkomst onderzoek Essenzo Goes BV te Goes 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 3 schooljaar

Ouderavond leerjaar 3 schooljaar Ouderavond leerjaar 3 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

Kies je eigen weg naar jouw diploma En verder!

Kies je eigen weg naar jouw diploma En verder! 1 Kies je eigen weg naar jouw diploma En verder! Op Het Stedelijk leer je leren Je zult wel denken leer ik leren...dat kan ik toch al! Dat leerde ik op de basisschool. Dat klopt helemaal! Natuurlijk leerde

Nadere informatie

Informatieavond 4 VMBO-t & EXAMENVOORLICHTING. 4 september 2013

Informatieavond 4 VMBO-t & EXAMENVOORLICHTING. 4 september 2013 Informatieavond 4 VMBO-t & EXAMENVOORLICHTING 4 september 2013 Absentie en algemene zaken te laat, melding absentie voortgangstoets en schoolexamentoets vooraf bij de afdelingsleider doen (juiste afmelding=inhaalwerk)

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA INHOUD 1 Uitkomst onderzoek Libertad te Breda 5 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 6 3 Samenvattend oordeel 13 Bijlage 1A: Overzicht resultaten

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Informatie schooljaar facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

Informatie schooljaar facebook.com/ fritsphilipslyceummavo Informatie schooljaar 2016-2017 facebook.com/ fritsphilipslyceummavo Frits Philips lyceum-mavo christelijke school voor voortgezet onderwijs vwo (atheneum, vanaf klas 2 gymnasium), havo, mavo Adres: Locatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Algemeen Identiteit 35 Dagopeningen en vieringen 35 Solidariteitsacties 35 De schoolorganisatie 35. 7 Decanaat 49

Inhoudsopgave. 2 Algemeen Identiteit 35 Dagopeningen en vieringen 35 Solidariteitsacties 35 De schoolorganisatie 35. 7 Decanaat 49 Inhoudsopgave 2 Algemeen Identiteit 35 Dagopeningen en vieringen 35 Solidariteitsacties 35 De schoolorganisatie 35 3 Onderwijs Onderwijskundige en pedagogische identiteit 36 Talentontwikkeling 36 Gymnasium

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

De opleiding die je toekomst biedt! schoolgids esdal vakcollege emmen

De opleiding die je toekomst biedt! schoolgids esdal vakcollege emmen De opleiding die je toekomst biedt! schoolgids esdal vakcollege emmen 2014-2015 Inhoudsopgave De school voor kwaliteit en veiligheid! Locatie Esdal Vakcollege Emmen Het Esdal Vakcollege Emmen...5 Het onderwijsaanbod...6

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Schoolgids Wellant vmbo

Schoolgids Wellant vmbo Schoolgids 2011-2012 Wellant vmbo Inhoud Wellantcollege Naarden 5 1. Het onderwijs 6 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 6 1.2 Lessentabel en schooltijden 6 1.3 Stages: rondneuzen in de praktijk

Nadere informatie

INHOUD. Ondersteuningsstructuur Verzuim Lesuitval. Voorwoord. LOB (Loopbaan oriëntatie begeleiding) Schoolactiviteiten Herkomst leerlingen.

INHOUD. Ondersteuningsstructuur Verzuim Lesuitval. Voorwoord. LOB (Loopbaan oriëntatie begeleiding) Schoolactiviteiten Herkomst leerlingen. INHOUD 02 Voorwoord 08 Ondersteuningsstructuur Verzuim Lesuitval 03 Inhoud 09 LOB (Loopbaan oriëntatie begeleiding) Schoolactiviteiten Herkomst leerlingen Even voorstellen 04 Dimensies Klein maar fijn

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017 Den Haag, juli 2016 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Udens College

Leerlingenstatuut Udens College Diro Besproken 18-11-2010; n.a.v. bespreking MR 19-1-2011 besproken en pnt.4.2 aangepast in Diro op 10-2-2011 Leerlingenraad Advies op 20-1-2011: geen opmerkingen of aanvullingen MR Instemming leerling

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT BEGIN SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUD Telefoonnummers locatiedirectie 2 Cursusjaar 2014-2015 3 Ontvangst klassen, roosters uitdelen 4/5 Zelf

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. Wellant vmbo

Schoolgids 2013-2014. Wellant vmbo Schoolgids 2013-2014 Wellant vmbo Inhoud Wellantcollege Naarden 5 1. Het onderwijs 6 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 6 1.2 Lessentabel en schooltijden 7 1.3 Stages: rondneuzen in de praktijk

Nadere informatie

Kennismakingsavond. MAVO 2, HAVO 2 en VWO 2

Kennismakingsavond. MAVO 2, HAVO 2 en VWO 2 Kennismakingsavond MAVO 2, HAVO 2 en VWO 2 Welkom Plenaire introductie - rector mevrouw Janssen - Sterker in Studie, mevrouw Smid - coördinator Kennismaking met de mentor Sterker in Studie Huiswerkbegeleiding

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE ORGANISATIE 4

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE ORGANISATIE 4 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE ORGANISATIE 4 2.1 het schoolplan en de missie 4 2.2 de functionarissen 4 2.3 de rol van de ouders en de leerlingen in de organisatie 5 2.4 klachtenregeling, milieuzorg

Nadere informatie

Gerrit Rietveld College. interconfessionele (rk/pc) scholengemeenschap. Schoolgids voor gymnasium, technasium, atheneum, havo en mavo

Gerrit Rietveld College. interconfessionele (rk/pc) scholengemeenschap. Schoolgids voor gymnasium, technasium, atheneum, havo en mavo Schoolgids 2011-2012 Gerrit Rietveld College interconfessionele (rk/pc) scholengemeenschap voor gymnasium, technasium, atheneum, havo en mavo Gerrit Rietveld College Interconfessionele (rk/pc) scholengemeenschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016 Artikel 1 betekenis Het huishoudelijk reglement is een overzicht van rechten en plichten van leerlingen en/of medewerkers van OSG Willem Blaeu. Artikel

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT HAVO VWO Joodse SG Cheider

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT HAVO VWO Joodse SG Cheider TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK VMBOGT HAVO VWO Joodse SG Cheider Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 23GF 00 VMBOGT BRIN nummer : 23GF 00 HAVO BRIN nummer : 23GF 00 VWO BRIN nummer : 23GF C1 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Emmen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Emmen Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Emmen Wij zijn groen... Inhoudsopgave Welkom bij AOC Terra Emmen! 2 1 Dagelijkse onderwijspraktijk 4 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Lestijd 4 1.3 Maatschappelijke stage

Nadere informatie

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol Schoolverzuim Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol A. Inleiding B. Leerplicht C. Wat is leerplicht? 1. Leerlingen van 4 jaar niet leerplichtig 2. Leerplicht

Nadere informatie

leerlingen en ouders 2015-2016

leerlingen en ouders 2015-2016 Zodoenwedat @Oscar! leerlingen en ouders 2015-2016 versie 06-11-2015 2 Inleiding Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Op Oscar Romero vinden we het belangrijk om te doen wat we beloven en dat wat

Nadere informatie

JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en

JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en hoger 2-9-2014 introductiedag alle leerjaren, schoolfotograaf

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Voorlichtingsavond GSg Schagen. 18 & 19 januari 2006

Voorlichtingsavond GSg Schagen. 18 & 19 januari 2006 Voorlichtingsavond GSg Schagen 18 & 19 januari 2006 CONCEPT ONDERWIJS en BEGELEIDING De GSg Schagen is een dynamische leer-, leef- en werkgemeenschap, gekenmerkt door: respect, vertrouwen en een veilig

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond voor de Havo. 16 januari 2017

Welkom op de informatieavond voor de Havo. 16 januari 2017 Welkom op de informatieavond voor de Havo 16 januari 2017 Programma van vanavond Muziek deel 1 Introductie door gastvrouw Willy van Bree t Groen directeur Harry Chambone Het mentoraat Jurre Bakker Korte

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. hetstreek.nl. Ondernemende school, hetstreek.nl. een goede basis voor een succesvolle toekomst! Ondernemende school,

Schoolgids 2013-2014. hetstreek.nl. Ondernemende school, hetstreek.nl. een goede basis voor een succesvolle toekomst! Ondernemende school, Locatie Bovenbuurtweg Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede Postbus 460, 6710 BL Ede Telefoon: 0318 63 25 05 E-mail: loc.bbw@ Locatie Zandlaan Zandlaan 25, 6717 LN Ede Postbus 460, 6710 BL Ede Telefoon: 0318 47

Nadere informatie

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZAT/ZON /11 Eerste schooldag Hoofdluiscontrole. Afspraakvrije middag

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZAT/ZON /11 Eerste schooldag Hoofdluiscontrole. Afspraakvrije middag SEPTEMBER 2016 zomervakantie 2 3/4 1 vakantie 5 6 7 8 9 10/11 Eerste schooldag Hoofdluiscontrole 12 13 14 15 16 17/18 2 13.30 Mad Science show 19 20 21 22 23 24/25 3 Leerlingenraad Kennismakingsavond (19.00

Nadere informatie

December 2007 LEERLINGENSTATUUT SCHOLEN AAN ZEE

December 2007 LEERLINGENSTATUUT SCHOLEN AAN ZEE December 2007 LEERLINGENSTATUUT SCHOLEN AAN ZEE 1 Artikel 1. Begripsbepaling Dit leerlingenstatuut verstaat onder: 1. Bevoegd gezag: Het College van Bestuur van de Stichting Scholen aan Zee. 2. Managementstatuut:

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012. Wellant vmbo

Schoolgids 2011-2012. Wellant vmbo Schoolgids 2011-2012 Wellant vmbo Inhoud Wellantcollege Oegstgeest 5 1. Het onderwijs 6 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 6 1.2 Lessentabel en schooltijden 6 1.3 Stages: rondneuzen in de

Nadere informatie

Schoolgids Algemeen deel

Schoolgids Algemeen deel Schoolgids 2014-2015 Algemeen deel Inhoud Algemene informatie Wellantcollege 1. Dit is Wellantcollege 5 1.1 De koers van Wellantcollege 5 1.2 Identiteit 5 2. De inrichting van ons onderwijs 8 2.1 Toelating

Nadere informatie

29 aug di uitnodigingen 1e jaars uit (incl info schoolfotograaf; materialenlijst)

29 aug di uitnodigingen 1e jaars uit (incl info schoolfotograaf; materialenlijst) Jaaragenda 2017-2018 Zeven Linden week les nr week per week datum dag leerlingen bijzonderheden 17 aug zo 35 28 aug ma start OOP 29 aug di uitnodigingen 1e jaars uit (incl info schoolfotograaf; materialenlijst)

Nadere informatie

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2014-2015 Den Haag, juli 2014 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond brugklassen

Welkom. Ouderavond brugklassen Welkom Ouderavond brugklassen Programma De presentatie wordt op de website gepubliceerd Centraal Opening / voorstellen Uw kind op het JBC Bij de mentor Kennismaking Gang van zaken in de brugklas Het brugklasteam

Nadere informatie

JOUW SCHOOl! schoolgids 2014-2015

JOUW SCHOOl! schoolgids 2014-2015 1 JOUW SCHOOl! schoolgids 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Klik op het hoofdstuk om hier direct naar toe te gaan 1. Vooraf 3 2. Inleiding 4 3. Onderwijsgroep Galilei 5 4. Missie 6 5. Schoolplan 7 6. Onderwijs 8

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Emmen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Emmen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Emmen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 4 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

Een paar belangrijke data:

Een paar belangrijke data: 2 voorwoord 3 Bijna is het zover, nog een paar maanden en dan gaan we naar de nieuwe school. Het schoolgebouw is bijna af, er wordt deze zomer nog hard aan gewerkt. Wij kunnen haast niet wachten tot het

Nadere informatie

BOEKJE. Sancta Maria Mavo Aartshertogenlaan 108 5212 CM s-hertogenbosch T 073-64 11 712 F 073-64 27 050 E info@desancta.nl I www.desancta.

BOEKJE. Sancta Maria Mavo Aartshertogenlaan 108 5212 CM s-hertogenbosch T 073-64 11 712 F 073-64 27 050 E info@desancta.nl I www.desancta. S A N C T A M A R I A M A V O INFO 2016 BOEKJE Sancta Maria Mavo Aartshertogenlaan 108 5212 CM s-hertogenbosch T 073-64 11 712 F 073-64 27 050 E info@desancta.nl I www.desancta.nl Voorwoord Voor jullie

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Eelde Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 4 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

wo 17-sep herkansing examentoets bb 1e, 2e, 3e lesuur schoolfotograaf

wo 17-sep herkansing examentoets bb 1e, 2e, 3e lesuur schoolfotograaf WK Dag Datum Activiteit schooljaar 2014-2015 versie 9-9-2014 do 21-aug vr 22-aug za 23-aug zo 24-aug einde zomervakantie 35 ma 25-aug di 26-aug ontvangst leerlingen schoolfotograaf informatieavond kc1

Nadere informatie

Schoolgids. Bijlage. Schooljaar 2013-2014

Schoolgids. Bijlage. Schooljaar 2013-2014 Schoolgids Bijlage Schooljaar OBS Villa Kakelbont, Stoekeplein 1, 7902 HM Hoogeveen 0528-270080, info@obsvillakakelbont.nl www.obsvillakakelbont.nl 1. VILLA KAKELBONT 1.1 Schoolgrootte Bijlage schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. Wellant vmbo

Schoolgids 2013-2014. Wellant vmbo Schoolgids 2013-2014 Wellant vmbo Inhoud Wellantcollege Rotterdam 5 1 Het onderwijs 6 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 6 1.2 Lessentabel en schooltijden 8 1.3 Stages: rondneuzen in de praktijk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! hetstreek.nl

SCHOOLGIDS 2015-2016. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! hetstreek.nl SCHOOLGIDS 2015-2016 CSG HET STREEK Locatie Bovenbuurtweg Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede Postbus 460, 6710 BL Ede Telefoon: 0318 63 25 05 E-mail: loc.bbw@ Locatie Zandlaan Zandlaan 25, 6717 LN Ede Postbus

Nadere informatie

Praktische informatiegids

Praktische informatiegids Praktische informatiegids 2015-2016 Gegevens Bijlage schoolgids 2015-2016 Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528 225556 Email: obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl Website: www.obshetspectrum.nl

Nadere informatie

2015/2016. schoolgids

2015/2016. schoolgids 2015/2016 schoolgids Inhoudsopgave 1. DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK 1.1 Onderwijsprogramma...4 1.2 Maatschappelijke stage...4 1.3 Buitenschoolse activiteiten...5 1.4 Onderwijs onderbouw vmbo-groen...5 1.5

Nadere informatie

wellantcollege Oegstgeest ll Schoolgids 2010-2011 Wellant vmbo

wellantcollege Oegstgeest ll Schoolgids 2010-2011 Wellant vmbo wellantcollege Oegstgeest ll Schoolgids 2010-2011 Wellant vmbo Inhoud 1 Algemene informatie 4 2 Het onderwijs 5 2.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 5 2.2 Hoe ziet een gemiddelde schoolweek

Nadere informatie

141546_Atlas_omslag_Copernicus.indd 1

141546_Atlas_omslag_Copernicus.indd 1 141546_Atlas_omslag_Copernicus.indd 1 08-01-15 16:43 Vooraf Geachte ouders/verzorgers, Hartelijk welkom op de Copernicus. In deze gids geven wij u een indruk van onze school, van waar wij voor staan en

Nadere informatie

Ouderavond bovenbouw PTA en Staatsexamen. vmbo-tl/havo/vwo

Ouderavond bovenbouw PTA en Staatsexamen. vmbo-tl/havo/vwo Ouderavond bovenbouw PTA en Staatsexamen vmbo-tl/havo/vwo Programma Welkom en voorstellen Examen- en Mentoraat zaken Programma van Toetsing en Afsluiting Examendossier Examen Vespucci College (ook in voor-eindexamenjaar

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Wellant vmbo Wellant mavo

Schoolgids 2012-2013. Wellant vmbo Wellant mavo Schoolgids 2012-2013 Wellant vmbo Wellant mavo Inhoud Wellantcollege Amersfoort 5 1. Het onderwijs 6 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 6 1.2 Lessentabel en schooltijden 6 1.3 Stages: rondneuzen

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Dit is de schoolgids van het Vak College Hillegersberg voor het schooljaar

SCHOOLGIDS Dit is de schoolgids van het Vak College Hillegersberg voor het schooljaar SCHOOLGIDS 2017 2018 Dit is de schoolgids van het Vak College Hillegersberg voor het schooljaar 2017-2018. 1 Inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2017 2018... 1 WELKOM OP SCHOOL... 3 VRAGEN?... 3 ONS ONDERWIJS...

Nadere informatie

BIJLAGE LOCATIEGIDS 2014/2015

BIJLAGE LOCATIEGIDS 2014/2015 BIJLAGE LOCATIEGIDS 2014/2015 Schooljaar 2014 2015 EEN WOORD VOORAF Nieuw in 2014! Vanaf 1 augustus 2014 zijn wij een 5-jarige school! De arbeidsmarkt zit voor jongeren op slot, het ROC is strenger geworden

Nadere informatie