Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Inhoud Voorwoord blz. 3 Algemeen blz. 5 Jaarrekening 2014 blz. 7 Financieel verslag 2014 blz. 8 Projecten algemeen blz. 19 Project Accra (Ghana) blz. 20 Project Nkokonjeru (Oeganda) blz. 21 Project Budaka (Oeganda) blz. 22 Project Tororo (Oeganda) blz. 23 Project Soroti (Oeganda) blz. 24 Project Bungoma (Kenia) blz. 25 Project Bake for Life College (Oeganda) blz. 26 Werkgroep KISS blz. 27 Werkgroep Business & Events blz. 30 Nawoord blz. 31 Contactgegevens blz. 32 Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2

3 Voorwoord Begin januari 2014 werd het plan opgevat om Bake for Life (door het gehele verslag afgekort als: BfL) naar een meer professionele organisatie te tillen. Dat is een rode draad geweest door het hele jaar heen. Na diverse zgn. heisessies (met inzet van veel mensen die BfL na aan het hart liggen), zijn we erin geslaagd een vernieuwde missie en visie te formuleren, én per 3 september 2014 een nieuw bestuur samen te stellen. Dat er heel veel uitdagingen zijn, is reeds gebleken. Er is veel werk te verzetten om BfL klaar te stomen voor de toekomst. In het jaar 2014 werkten zo n 100 mensen in onze bakkerijen. Meer dan de helft hiervan zijn lichamelijk gehandicapt of hebben op een andere manier een beperking. De arbeidsethos is bijzonder te noemen. Ze werken hard en hebben veel plezier in hetgeen zij doen. Deze mensen kunnen nu een volwaardig bestaan opbouwen, aangezien zij een salaris verdienen, waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dat is echt uniek voor een gehandicapt persoon in Afrika. Hun familie en/of gezinnen profiteren óók van deze situatie. Soms zijn deze mensen zelfs het belangrijkste lid van de familie geworden. Iedere week een salaris mee naar huis; dat is geweldig! Onze vernieuwde missie is: Wij bieden kwetsbare mensen de mogelijkheid om via werk uit de armoede te ontsnappen. Met kennis van het bakkersvak en in samenwerking met lokale partners realiseren we bakkerijen waarvan het effect verder reikt dan de direct betrokkenen. Onze vrijwilligers delen hun talenten en zijn dankbaar en trots op het verschil dat zij maken. Onze vernieuwde visie is: Onze bakkerijen werken aan een betere toekomst. Baking the difference. Alle projecten die we realiseren, leggen we langs deze lat. Onze coördinatrice in Afrika, zuster Veronicah van The Little Sisters of St. Francis (door het gehele verslag afgekort als: LSOSF), is begonnen aan haar studie bedrijfskunde aan de universiteit in Nairobi (Kenia). Kennis is macht; BfL moet kundig aangestuurd worden in Afrika. En wie kan dat beter doen dan onze zuster Veronicah. Zij is van het begin af aan betrokken geweest bij onze bakkerijen en zag in dat deze kennis onontbeerlijk is voor de toekomst. In onze bakkerijen hebben we geïnvesteerd in onder andere betere ovens (diesel in plaats van houtgestookt), verbeterde toegang voor gehandicapten en trainingen voor het personeel in de bakkerijen. BfL-College levert studenten af. Sommige van hen na één jaar studeren. Zij hebben dan voldoende kennis van brood bakken. De studenten die verder leren, worden specialistischer onderwezen. Er is tot op heden weinig praktische kennis van het bakkersvak in Oeganda. Bedrijven willen de stagiaires van BfL-College nauwelijks terug laten gaan naar school. Zo horen we vanuit de praktijk: je kunt zien dat deze bakkers weten wat ze aan het doen zijn. Als ze klaar zijn met hun studie, kunnen ze hier per direct aan de slag. Een klein aantal begint aan het derde jaar. Dit zijn de excellente studenten; vier mannen waarvan twee met een beperking. Je kent ze bijna niet terug als je ze weer ziet. Twee jaar geleden waren dit verlegen jongens, maar nu staan ze rechtop, kijken je aan en vertellen vol verve waar ze mee bezig zijn. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 3

4 Voorwoord (vervolg) Onze zgn. KISS-trainingen bieden veel mensen de mogelijkheid om geld te verdienen door middel van het bakken van eenvoudige producten. Na een opleiding gaan ze terug naar huis met het gereedschap dat ze nodig hebben. De training betaalt BfL, maar het gereedschap is een vorm van een lening en moet terugbetaald worden. Onze vrijwilliger in Afrika, Lukas den Admirant, is hier nu een jaar mee bezig. De vooruitzichten zijn veelbelovend! Een mogelijkheid bieden, is wat BfL doet; vanaf daar is de keus aan hen. Ze maken zelf het verschil voor de rest van hun leven. Dat is prachtig! Heel veel dank aan iedereen die dit op welke manier (via vrijwilligerswerk of een donatie) dan ook mogelijk maakt. Marleen Pater Voorzitter Stichting Bake for Life Marleen Pater met zuster Anne (hoofdzuster LSOSF Oeganda, Kenia en Tanzania) Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 4

5 Algemeen 1. Oprichting en statuten De stichting BfL is officieel op 16 februari 2000 opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, ingeschreven onder nummer De statuten zijn op 20 april 2004 op advies van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) aangepast. 2. Achtergrond In 1999 zijn de activiteiten gestart door de vrouwen van bakkers, die waren aangesloten bij Bake Five. De eerste BfL-bakkerij werd in 2003 geopend in Ghana. Anno 2014 staan er vier bakkerijen in Oeganda. In 2012 is de bakkerij in Bungoma (Kenia) geopend. In 2012 is eveneens BfL-College geopend. 3. Missie en visie In 2014 is de missie en visie van de stichting geherformuleerd. Missie Wij bieden kwetsbare mensen de mogelijkheid om via werk uit de armoede te ontsnappen. Wij verstaan onder kwetsbare mensen: gehandicapten, wezen, kindsoldaten, alleenstaande moeders en mensen die door omstandigheden op jonge leeftijd school hebben moeten verlaten. Met kennis van het bakkersvak en in samenwerking met lokale partners realiseren wij bakkerijen waarvan het effect verder reikt dan de direct betrokkenen. Onze vrijwilligers delen hun talenten en zijn dankbaar en trots op het verschil dat zij maken. Visie Met onze bakkerijen werken aan een betere toekomst. Baking the difference. 4. Samenstelling bestuur Op 31 december 2014 bestond het stichtingsbestuur uit: Voorzitter Marleen Pater Secretaris Heleen Verberne-de Vries (sinds ); zij heeft Paula Huiberts opgevolgd Penningmeester Henk Haalboom Alg. bestuurslid projecten Dick van der Breggen (sinds ); hij heeft Henk Wiltink opgevolgd Alg. bestuurslid externe relaties Pim van der Breggen (sinds ) 5. Fiscaal Per 1 januari 2008 is de stichting gerangschikt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) op grond van artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting Voor de schenker zijn door de rangschikking als ANBI aan de stichting gedane schenkingen, legaten en erfstellingen fiscaal aftrekbaar op grond van artikel 6.32 e.v. Wet Inkomstenbelasting 2001 en artikel 16 Wet Vennootschapsbelasting Bankrelatie De Rabobank Amersfoort e.o. is de huisbankier. Het rekeningnummer van de stichting is NL66 RABO Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 5

6 Algemeen (vervolg) 7. BfL Limited BfL Limited is de uitvoerende partnerorganisatie in Oeganda/Kenia met een 8-koppig bestuur. BfL NL sponsort BfL Limited. Dit werkt in de praktijk als volgt: BfL Limited stuurt een verzoek naar BfL NL. Bijvoorbeeld voor de vervanging van een oven. Het bestuur van BfL NL neemt dit verzoek in overweging, besluit en koppelt dit terug aan BfL Limited. BfL Ltd. levert input voor de begroting van BfL NL. Minimaal één keer per jaar is er een BfL Ltd.-bestuursvergadering in Oeganda, waarbij ook bestuursleden van BfL NL aanwezig zijn. BfL Ltd. stelt een jaarplanning en verslag op. 8. Social media De stichting publiceert en informeert op de volgende sociale media: - Website: bakeforlife.nl (beheerd vanuit NL) en bakeforlife.org (beheerd vanuit Oeganda door The Little Sisters of St. Francis). - Facebook: facebook.com/bakeforlife Externe nieuwsbrief De stichting heeft in 2014 vier keer een nieuwsbrief uitgegeven. Deze nieuwsbrief wordt via verstuurd aan donateurs en overige betrokkenen. Geïnteresseerden die de nieuwsbrief willen ontvangen, kunnen dit kenbaar maken door een te sturen aan: 10. Informatiebrochures Informatiebrochures van de stichting zijn beschikbaar (in het Nederlands en Engels) voor geïnteresseerden door het sturen van een aan: 11. Wervingsactiviteiten Een samenvatting van de activiteiten van de werkgroep Business & Events treft u aan op pagina 30 van dit jaarverslag. 12. Blue Biz-spaarprogramma Sinds kort heeft onze stichting een eigen BlueBiz-nr.! Met deze punten kunnen we sparen voor gratis tickets. Het deelnemersnummer van de stichting is: NL Dit nr. graag doorgeven bij een boeking. Het gaat om vluchten van: KLM, Air France, Alitalia, Delta Air Lines, Kenya Airways en CityJet. Deze tickets kunnen wij gebruiken om bijvoorbeeld onze projectleiders naar Afrika te laten vliegen om controle te houden op de projecten. 13. Projecten Een terugkoppeling van de BfL-projecten treft u aan vanaf pagina 20 van dit jaarverslag. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 6

7 Totaal baten in Kosten % eigen fondsenwerving Jaarrekening 2014 Uit de jaarrekening van 2014 blijkt dat de stichting minder geld heeft ontvangen dan begroot. Daarnaast heeft de stichting meer geld besteed aan de projecten dan begroot. Per saldo is het tekort in 2014 onttrokken aan de reserves. Met het tekort was in de begroting voor 2014 rekening gehouden. Kosten De stichting streeft naar zo min mogelijk kosten. Uit onderstaande grafiek blijkt dat de norm van het CBF (25% van de baten mag besteed worden aan wervingskosten) ruimschoots gehaald wordt Uitgaven Besteding aan doelstelling Kosten beheer en administratie Kosten werving baten Meerjarenoverzicht ,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Baten Kosten % fondsenwerving Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 7

8 Financieel verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG RAPPORT Balans per 31 december Staat van baten en lasten per 31 december Specificatie en verdeling naar kosten bestemming Toelichting cijfers 2014 t.o.v. begroting Toelichting op balans en staat van baten en lasten 5.1 Algemeen Waarderingsgrondslagen voor de balans Grondslagen voor de resultaatbepaling Gebeurtenissen na balansdatum Toelichting op de balans Begroting Overige gegevens 18 Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 8

9 Financieel verslag 2014 (vervolg) 1. BALANS PER (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december december 2013 x x Vlottende activa - Vorderingen Liquide middelen Totaal PASSIVA 31 december december 2013 x x Reserves en fondsen - Overige reserves Vreemd vermogen - Kortlopende schulden Totaal Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 9

10 Financieel verslag 2014 (vervolg) 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten werkelijk 2014 begroting 2014 werkelijk 2013 x x x Baten uit eigen fondsenwerving - Contributies, donaties, giften Loterijen Overige baten Totaal baten uit eigen fondsenwerving Totaal baten uit acties derden Resultaat beleggingen - Rente baten Som der baten Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 10

11 Financieel verslag 2014 (vervolg) 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN (VERVOLG) Lasten werkelijk 2014 begroting 2014 werkelijk 2013 x x x Besteed aan doelstelling - Project Ghana Project Nkokonjeru Project Tororo/BfL-College Project ABC Project Soroti Project KISS Project Bungoma Project bomen/running cost Kosten transport container/materiaal Vergoeding LSOSF Projecten algemeen Totaal besteed aan doelstelling Besteding % t.o.v. som der baten 120,3% 175,0% 86,3% Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten % t.o.v. baten eigen fondsenwerving 3,1% 3,8% 3,6% Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten RESULTAAT Resultaatbestemming 2014 Toevoeging/onttrekking aan Continuïteitsreserve - - Bestemmingsreserve - - Herwaarderingsreserve - - Overige reserves Bestemmingsfonds - Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 11

12 Financieel verslag 2014 (vervolg) 3. SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING Bestemming Doelstelling Algemeen Werving baten Eigen fondsenwerving Beheer en administratie Totaal 2014 Begroot 2014 Totaal 2013 Subsidies en bijdragen - Afdrachten Aankopen en verwervingen - Uitbesteed werk - Publiciteit en communicatie Personeelskosten - Huisvestingskosten - Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente - Totaal BEZOLDINGEN In 2014 zijn er geen bezoldigingen geweest aan het bestuur. Ook zijn er ultimo 2014 geen financiële relaties (leningen, voorschotten en garanties) tussen BfL en het bestuur van deze stichting. De vrijwilligers hebben geen vergoeding gekregen voor hun activiteiten. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 12

13 Financieel verslag 2014 (vervolg) 4. TOELICHTING CIJFERS 2014 T.O.V. BEGROTING 2014 LASTEN BfL heeft ook in 2014 een bijdrage gedaan voor de hoge grondstofprijzen. De kosten van het project in Bungoma zijn hoger uitgevallen i.v.m. de aanpassing van de elektriciteitsvoorziening. De kosten van de container zijn hoger dan begroot als gevolg van de invoerrechten. De huur van de loods in Nederland voor de opslag van hulpgoederen is per 1 juli 2014 opgezegd. De kosten voor een zeecontainer zijn dermate hoog, dat de goederen zoveel mogelijk uit Oeganda en Kenia betrokken worden. Voor het transport van hulpgoederen uit Nederland mocht BfL gebruikmaken van de container van BBrood. In de begroting is een bedrag van begroot voor het ABC (African Baking Centre). Dit project is echter nog niet gestart. De focus van de stichting is er voor te zorgen dat de huidige projecten financieel en operationeel gezond worden/blijven. In 2014 is hiermee een grote stap gezet. In de begroting is een bedrag van begroot voor het project in Ghana. Besloten is dit geld nog niet over te maken, voordat duidelijk is wat het toekomstperspectief van dit project is. De post Publiciteit en communicatie betreft met name gemaakte kosten voor de promotie van de kosten van de Golfmarathon. Daarnaast zijn voor de bevordering van de naamsbekendheid informatieborden aangeschaft voor bijeenkomsten, beurzen etc. De post Kantoor- en algemene kosten betreft o.a. de aanschaf van een laptop, de jaarlijkse kosten en de kosten van de (her) toetsing voor het CBF. Daarnaast wordt door een externe partij de website onderhouden. BATEN De baten van de eigen fondsenwerving zijn achtergebleven t.o.v. de begroting. In 2014 heeft het Nationaal Schoolontbijt niet gekozen voor BfL als goed doel. Een uitgebreid verslag van de Werkgroep Business & Events treft u aan op pagina 30. Voor 2014 en 2015 is BfL een samenwerking aangegaan met de werkgroep KISS. Het verslag van de werkgroep KISS treft u aan op pagina 27. Dankzij de samenwerking met de werkgroep KISS heeft BfL een bedrag van van het Liliane Fonds ontvangen. Als gevolg van de ontwikkelingen op de financiële markten zijn de rentebaten lager dan begroot. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 13

14 Financieel verslag 2014 (vervolg) 5. TOELICHTING OP BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 5.1 Algemeen Grondslagen voor de waarde- en resultaatbepaling De waarde- en resultaatbepaling is geschied op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor hun nominale bedragen. De jaarstukken zijn opgesteld overeenkomstig richtlijn 650 van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving inzake fondsenwervende instellingen. 4.2 Waarderingsgrondslagen voor de balans De vorderingen zijn opgenomen voor de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Het bestuur houdt een reserve aan voor toekomstige uitgaven aan lopende projecten alsmede voor toekomstig nieuwe projecten. Jaarlijks op basis van het jaarplan en de begroting bepaalt het bestuur of aanwending van de reserves noodzakelijk is. Aan de beschikbare reserves is geen specifieke bestemming gegeven door derden of het bestuur. 4.3 Grondslagen voor de resultaatbepaling Donaties worden verantwoord in de periode waarin ze worden ontvangen. Giften en schenkingen worden verantwoord in de periode waarop de toezegging betrekking heeft, of als een toezegging ontbreekt, waarin ze worden ontvangen. Kosten worden ten laste van het resultaat gebracht in het jaar waarin de daarmee verbandhoudende opbrengsten in acht worden genomen. 4.4 Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die hier gemeld moeten worden. Ondertekening jaarrekening 2014 M.A.H. Pater-Bijvoet Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 14

15 Financieel verslag 2014 (vervolg) 6. TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA VORDERINGEN Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen Rente baten Geld sponsorloop Liquide middelen Rabobank Spaarrekening NL55 RABO Rabobank NL66 RABO PASSIVA Reserves en fondsen Overige reserves begin boekjaar Bestemming resultaat boekjaar Totaal reserves einde boekjaar KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden Accountantskosten Bankkosten Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 15

16 Financieel verslag 2014 (vervolg) 7. BEGROTING 2015 Baten BEGROTING 2015 x Baten uit eigen fondsenwerving - Contributies, giften en schenkingen Donaties - - Overige baten - Totaal baten uit eigen fondsenwerving Totaal baten uit acties derden Rente baten Overige baten Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 16

17 Financieel verslag 2014 (vervolg) 7. BEGROTING 2015 (vervolg) Lasten Besteed aan doelstelling Begroting 2015 x - Project Budaka Projec Nkokonjeru Projec Soroti Project Tororo/BfL-College Project Bungoma Project KISS Administratie en running cost Oeganda Project bomen Overhead zuster Veronicah Kosten bezoek project Totaal diversen Totaal besteed aan doelstelling Kosten eigenfondsenwerving 3,8% Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat tekort Het tekort komt ten laste van de reserves. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 17

18 Financieel verslag 2014 (vervolg) 7. BEGROTING 2015 (vervolg) 7.1 Toelichting begroting 2015 In het jaar 2015 staan de ovens in de bakkerijen van Budaka en Soroti centraal. Daarnaast is geld gereserveerd voor een truck in Nkokonjeru. Voor het KISS project is een bedrag van gereserveerd. De helft van dit bedrag krijgt BfL van het Liliane Fonds. Daarnaast wordt in 2015 rekening gehouden met een tekort bij de bakkerijen in verband met de hoge grondstofprijzen. 8. OVERIGE GEGEVENS 8.1 Resultaatbestemming Aan het bestuur van BfL zal worden voorgesteld het positieve resultaat over 2014 ten gunste te brengen van de overige reserves. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt. 8.2 Beleggingen Met overtollige liquide middelen worden geen beleggingen gedaan. Overtollige liquide middelen ontstaan omdat eerst het bedrag van een nieuw te beginnen project voor 50% als baten gerealiseerd dient te worden. Het overtollige geld staat op een internetspaarrekening van de Rabobank. De gemiddelde rentevergoeding over 2014 bedroeg 1,0%. De tegoeden zijn direct opeisbaar bij de bank. 8.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant De controleverklaring is opgenomen aan het einde van het jaarverslag. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 18

19 Projecten algemeen Algemeen 2014 Het jaar 2014 is vooral een jaar van bezinning geweest. Er is veel nagedacht over de ontwikkeling van BfL. Samen hebben we opnieuw de missie en visie van BfL geformuleerd. Onze doelstelling blijft hetzelfde, maar onze focus is scherper geworden. Ook de taakverdeling binnen het bestuur is scherper geformuleerd en zijn we gestart met de opzet van een projectsecretariaat waar alle relevante informatie van de bakkerijen (digitaal) wordt opgeslagen. Dit helpt de openheid en communicatie tussen de bestuursleden en vrijwilligers te bevorderen. Intussen is natuurlijk het werk in Oeganda, Kenia en ook Ghana doorgegaan. Ook de sponsors en alle vrijwilligers die zich inzetten zijn we dankbaar voor hun bijdragen. Met hernieuwd enthousiasme en nieuw elan gaan we de komende periode al deze uitdagingen aan. We hopen met zijn allen het verschil te kunnen maken samen voor de mensen met een handicap in Afrika. Baking the difference. Projecten In het vorige jaarverslag werd als doel gesteld dat in alle bakkerijen de marges verbeterd zouden moeten worden. Ook stond op de rol een herstart van de bakkerij in Budaka, aangezien daar de oven was ingestort. Per project zullen we aangeven wat de ontwikkelingen geweest zijn. Iedere bakkerij is anders; daarom is het goed om per bakkerij een doel te stellen. Als dit concreet genoeg is, kunnen we aan het einde van het jaar vaststellen of we de goede kant op gaan. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 19

20 Project Accra (Ghana) Doel van deze bakkerij: een economisch gezonde bakkerij. Er wordt een goede kwaliteit producten gemaakt door samenwerking van mensen met en zonder handicap. Door middel van verkoop van brood leert een aantal jongeren zaken te doen, zodat ze een inkomen hebben. Deze bakkerij is de laatste twee jaar een beetje uit het zicht geraakt. Er werd minder vaak bezoek gebracht aan de bakkerij. Binnen de bakkerij waren er managementproblemen. Na zo n 12 jaar bakken, is enig onderhoud en opnieuw focussen essentieel voor de voortgang van zo n bedrijf. De bakkerij op zich draait redelijk goed, maar men had zich overschat door een tea room te willen gaan exploiteren. Dit project is mislukt door allerlei omstandigheden. Daardoor dreigde ook de bakkerij in de problemen te komen. In 2014 is er in overleg met de SMA (Society of the Missionaries of Africa) en de strategische partner van het Liliane Fonds (SWEB) een nieuwe manager aangesteld. Hierdoor is voorlopig de continuïteit gewaarborgd. Intussen heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Hierbij werd gekeken wat er zou moeten gebeuren om de bakkerij gezond te maken. Ook zouden meer jongeren met een handicap bij het werk betrokken moeten worden, zodat zij middels werk een inkomen krijgen. Er werd een uitgebreid plan gemaakt en gepresenteerd, waarbij de drie partners samenwerkten, namelijk: SMA Ghana, SWEB/Liliane Fonds en Hope for Life (de organisatie die eigenaar van de grond en gebouwen is). Het voorstel is voorgelegd aan BfL. Dit voorstel is nog in behandeling. Er zijn vragen gesteld via SWEB over details van het voorstel. In 2015 is er nog geen budget geoormerkt voor dit project. Eerst zal beoordeeld gaan worden of het project voldoende onderbouwd is om tot uitvoering over te gaan. Intussen wordt er door gebakken. Dit is belangrijk om het marktaandeel te behouden. Men heeft een goede naam en een redelijke klantenkring. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 20

21 Project Nkokonjeru (Oeganda) Doel van deze bakkerij: er wordt een goede kwaliteit producten gebakken. De bakkerij is economisch rendabel, alleen voor grote investeringen is nog kapitaal van buiten nodig. Er werken 50% mensen met een beperking. Er zijn stageplaatsen voor bakkers in opleiding. Training voor zelfstandige start van een bedrijf wordt gestimuleerd. Doorstroming wordt gestimuleerd. Nkokonjeru heeft de oudste BfL-bakkerij in Oeganda en heeft goede periodes afgewisseld met minder goede. Dit was mede afhankelijk van de leiding. Op de grond van de LSOSF in Nkokonjeru staat een tehuis voor mensen met een handicap. In het verleden werd winst uit de bakkerij ook gebruikt voor het tehuis. Soms vond er ook cashflow plaats die de andere kant op ging. Het hangt van het management af of en hoe dit gescheiden wordt. In 2013 kwam er een nieuwe manager en was er hoop dat 2014 een positief jaar zou worden. De kwaliteit van leven is voor de werknemers in elk geval positief veranderd. Er is reuring op de compound, wat voor de kinderen heel aantrekkelijk is. In het verleden hoefde er voor elektra niet betaald te worden, dat moet nu wel. Aan de oven is onderhoud gepleegd en er is een nieuwe bakker gekomen, waardoor er minder uitval is. Vanwege de kosten van energie wordt er zo min mogelijk in de elektrische oven gebakken. Een rotatie-oven staat hier ook op het wensenlijstje. Echter, men kan voorlopig vooruit met de houtoven, ook al omdat brandhout in deze regio beter beschikbaar is. Tijdens het laatste werkbezoek is er opnieuw gefocust op efficiënt gebruik van de grondstoffen en dit heeft recent tot een positieve verlies- en winstrekening geleid. In 2014 waren er te weinig mensen met een handicap in dienst. Dit is een aandachtspunt. Er is besproken dat ze kleinere aankopen, zoals een broodsnijmachine, zelf moeten bekostigen. De scheiding van financiën tussen tehuis en bakkerij is altijd een probleem geweest en ook nu nog niet helemaal helder. Ook hier is onderhoud en hygiëne geen vanzelfsprekende zaak en blijft een aandachtspunt. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 21

22 Project Budaka (Oeganda) Doel van deze bakkerij: er worden producten van goede kwaliteit gebakken. De bakkerij is economisch rendabel. Producten worden in de directe omgeving verkocht. Moeders van kinderen met meervoudige handicap en/of mensen met een handicap vinden werk en inkomen in de bakkerij. De kwaliteit van leven neemt toe. Budaka heeft een kleine bakkerij, waar de oven is ingestort. In 2014 is begonnen met renovatie van de bakkerij. De zusters hebben zelf al initiatief genomen om de herbouw te starten. Er is nog heel wat te renoveren en te herbouwen om in 2015 de herstart goed te laten verlopen. Door het aantrekken van ervaren personeel van andere bakkerijen, kan een goede manier zijn om de herstart te realiseren. Deze is gepland in april Het aanschaffen van een auto is niet aan de orde. De afzet van de te verkopen producten kan in de directe omgeving gebeuren. Om een elektrische oven te kunnen aanschaffen, wat op den duur wenselijk is, moet er wel sponsorgeld gevonden worden. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 22

23 Project Tororo (Oeganda) Doel van deze bakkerij: Het bakken van goede producten. Een economisch rendabele bakkerij waar 50% van de werkende mensen een handicap heeft. Tororo heeft een bakkerij en een bakkersvakschool. In principe zijn dit twee verschillende onderdelen die onafhankelijk van elkaar functioneren. In de praktijk is die onafhankelijkheid niet altijd even helder. Beide projecten worden geleid door de LSOSF en zijn gehuisvest op dezelfde compound. De bakkerij in Tororo is één van de grootste bakkerijen, met een enorme productieruimte en capaciteit. In hetzelfde gebouw zijn twee lokalen gevestigd. Tijdens de bouw van de bakkerij bleek er al wat misgegaan te zijn, dat later is verbeterd. In 2010 zijn de ovens, rijskasten en frituurinstallatie volledig nieuw gebouwd. De bakkerij heeft nu minder last van rook en de op- en afstapjes zijn verwijderd. In 2011 ziet men de vruchten van de ontwikkelingen: een goede bakkerij met goede productie en gemotiveerde medewerkers. In 2012 is BfL-College gestart (zie pagina 26) en dat moet dan nog meer gestalte krijgen en als tweede poot apart van de bakkerij verder gaan. In 2013 werd geconstateerd dat de brutomarge van de bakkerij matig was, wat te wijten viel aan de oven. Daarom is besloten dat er in 2014 een dieselrotatie-oven aangeschaft moest worden. Er is een tea room in de stad gekomen waar producten verkocht worden. Op school worden ook administratiecursussen gegeven. De sfeer is verbeterd met de nieuwe leiding en alles in opnieuw geschilderd. De marges zijn redelijk. Aandachtspunten zijn: - De bakkerij is niet schoon genoeg. - Er zijn geen toiletten. - Er staan spullen in de bakkerij die niet gebruikt worden; het is een verzamelplaats voor ongedierte. - De kleding is niet uniform. Conclusie: waar het vooral op aankomt ter verbetering is nauwkeurigheid en hygiënisch werken. En aandacht voor goed onderhoud van de gebouwen. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 23

24 Project Soroti (Oeganda) Doel van deze bakkerij: er worden producten van goede kwaliteit gebakken. De bakkerij is economisch rendabel. Producten worden in de directe omgeving verkocht. Moeders van kinderen met meervoudige handicap en/of mensen met een handicap vinden werk en inkomen in de bakkerij. De kwaliteit van leven neemt toe. In 2009 is met de bouw van deze bakkerij begonnen en in maart 2010 is men met bakken begonnen. Het eerste jaar werd er goed geproduceerd, maar dat leverde nog niet direct winst op door allerlei opstartproblemen. In 2011 is men door gegaan op de ingeslagen weg. De omzet groeide. In 2012 leidde dit tot de conclusie dat soms speciale vakkennis bij de bakkers ontbrak, zeker als het om aanpassing van producten ging, door vraag van de klant. Ook ergonomisch werken voor mensen met een handicap en de aanpassingen die daarbij horen, is niet vanzelfsprekend. Daar zijn specifieke investeringen voor nodig en een creatieve manier van kijken. Soroti ligt ver in het noorden en dat betekent dat grondstoffen van verder weg moeten komen en door transport dus duurder worden, Ook in 2014 is alles nog niet opnieuw op de rails gezet. Het afwegen van ingrediënten bijvoorbeeld was in het slob geraakt en moest opnieuw onder de aandacht gebracht worden. Hygiëne en onderhoud zijn hier zeker aandachtpunten. De manager van BfL Oeganda zal vaker naar Soroti gaan om de aandachtpunten te verbeteren. Bij een vergelijkend broodonderzoek kwam het brood uit de Soroti-bakkerij niet als beste uit de bus. Er is overleg geweest en er zijn afspraken gemaakt over de verbeterpunten. Soroti heeft de eerste jaren geld verdiend, maar de laatste 1,5 jaar niet meer. Met goede begeleiding kan de balans in 2015 zeker verbeteren. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 24

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Day for Change Jaarverslag 2011

Day for Change Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Day for Change Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdstuk 1 Introductie 9 1.1. Stichting, CBF en statuten 9 1.2. Doelstellingen 9 1.3. Missie en Visie 10 1.4. Operationele doelstellingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 DOSSIER 1500 JAARVERSLAG 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 INHOUDSOPGAVE: BESTUURSVERSLAG... 3 1. INLEIDING...3 1.1 Voorwoord...3 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary jaarverslag 211 1 pag. Inhoudsopgave 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 9 9 1 1 1 1 1 12 13 14 14 14 15 15 15 2 21 23 23 23 24 26 26 26 26 28 28 28 29 29 29 3 3 3 32 33 34 35 37 39 42 44 47 Van de initiatiefnemer Samenvatting

Nadere informatie

Voor wie is dit jaarverslag?

Voor wie is dit jaarverslag? Voor wie is dit jaarverslag? Dit jaarverslag is bedoeld voor eenieder die geïnteresseerd is in de activiteiten van Cucu. Wij willen ons met dit jaarverslag verantwoorden naar alle mensen die Cucu het afgelopen

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2011

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2011 Stichting Kinderen in Ontwikkeling Jaarverslag 2011 Colofon Dit is het jaarverslag 2011 van de Stichting Kinderen in Ontwikkeling, gevestigd te Den Haag. De stichting is opgericht op 2 december 2005 en

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst Jaarverslag 2008 Succesvol bouwen aan een betere toekomst Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 2 1. Doelstelling 3 2. Uitwerking doelstelling 3 3. Missie 3 4. Geschiedenis

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus 21000 1202 BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad

Nadere informatie

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Utrecht,18 juli 2012 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Activiteitenverslag 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 14 Staat van baten en lasten 2011 15 Toelichting 16 Overige gegevens

Nadere informatie

Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend.

Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend. 1 2 Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend. Grafische vormgeving Stefan Vogelzang - Fotografie & Ontwerp www.stefanvogelzang.nl Geprint door

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

She Inspires We Invest. Get Involved!

She Inspires We Invest. Get Involved! Kate, de inspiratie en naamgeefster van Stichting Meet Kate She Inspires We Invest. Get Involved! Jaarverslag Stichting Meet Kate 2011 1 Soms ontmoet je iemand die je inspireert Iemand die je leven verandert

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland 2 Voorwoord De afweging om in het voorjaar van 2014 in te gaan op de uitnodiging om het bestuur van Oikocredit Nederland te versterken, was snel gemaakt. Ik heb me

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 WAT IS ISOFA? De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie

Nadere informatie

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag Raad van Toezicht 11 Jaarrekening 2014 13 Balans per 31 december 2014 14 Staat

Nadere informatie

RAPPORT. Jaarstukken over 2011. Hulphond Nederland

RAPPORT. Jaarstukken over 2011. Hulphond Nederland RAPPORT Jaarstukken over 2011 Hulphond Nederland 25 januari 2012 1 Inhoud Pagina Algemeen 3 Verslag Raad van Toezicht 2011 5 Directieverslag 2011 6 Verantwoordingsverklaring Activiteitenverslag 2011 7

Nadere informatie