JOURNAAL ZOMER-EDITIE 2009, NUMMER 54

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JOURNAAL ZOMER-EDITIE 2009, NUMMER 54"

Transcriptie

1 SCHALKWIJKS JOURNAAL ZOMER-EDITIE 2009, NUMMER 54

2 Colofon Het Schalkwijks Journaal is een uitgave van de Belangengroep Schalkwijk voor de bewoners van Schalkwijk. Verschijning: Het Schalkwijks Journaal verschijnt viermaal per jaar. Met speciale dank aan de donateurs: Gemeente Houten Rabobank Redactie: Co Baas José Baas Wim Schuimer Ben van der Werf (eindredactie) Tijdelijk secretariaat: p/a Ben van der Werf Biesterlaan KK Schalkwijk telefoon: Vormgeving: FEL, schalkwijk; Frans Hollander Met medewerking van: Co Baas José Baas Piet Heijmink Liesert Frank Magdelyns Ben van der Werf Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht S Bankrekeningnummer Rabobank: Bezoek ook onze webpagina via: Vragen en/of opmerkingen kunt u kwijt via: > 2 <

3 SCHALKWIJKS Van de voorzitter Wat ik van het artikel in het Houtens Nieuws vond. Het betrof een ingezonden brief, waarin het kort door de bocht erop neer kwam, dat de kredietcrisis en de huidige recessie als kans gebruikt kunnen worden om een pas op de plaats te maken en te kiezen voor een alternatieve locatie voor het nieuw te bouwen dorpshuis en wel bij het nog altijd leegstaande Wapen van Schalkwijk. Ik nam nog eens een hap van mijn taartje en zei met volle mond het een goed initiatief te vinden, maar me wel af te vragen of de initiatiefnemers niet veel te laat waren met hun ingezonden brief. Ik moest onwillekeurig terugdenken aan een brief van het bewonersdeel van de begeleidingscommissie Leefbaarheidsplan Schalkwijk van maart In deze, door de Belangengroep Schalkwijk ondersteunde, brief wordt gead viseerd het dorpshuis pas te realiseren na het vaststellen van de woonvisie voor het dorp Schalkwijk. De woonvisie zou dan worden opgesteld na een door de bewoners van Schalkwijk gewenst woningbehoeftenonderzoek en na studie naar mogelijke bouwlocaties (inbreiding en uitbreiding), waarbij uiteraard ook gekeken wordt naar bouwlocaties waar Schalkwijk in de nabije toekomst mee geconfronteerd zou kunnen worden (Wapen van Schalkwijk, Fa. Kool, boomgaard Van JOURNAAL Jaarsveld, JOURNAAL Het Gebouw). JOURNAAL De uitkomsten JOURNAAL Houten nu, JOURNAAL ruim een jaar JOURNAAL later, wel om SCHALKWIJKS SCHALKWIJKS SCHALKWIJKS > 3 < van woningbehoeftenonderzoek en studie naar mogelijke bouwlocaties zouden gebruikt moeten worden om de dorpshuisplannen te toetsen en zo nodig bij te stellen. Hoon was ons deel! Politiek Houten huppelde maar al te graag achter het standpunt van de wethouder aan, dat er in het kort op neer kwam, dat de gehele procedure al lang genoeg geduurd had en dat de wethouder niet zat te wachten op nóg meer vertraging! Het advies van het bewonersdeel van de begeleidingscommissie werd aldus in de wind geslagen. Zou me verbazen wanneer politiek SCHALKWIJKS SCHALKWIJKS

4 zou gaan. Maar niet geschoten, altijd mis! Goed initiatief dat getuigt van een grote mate van betrokkenheid bij het wel en wee van ons dorp Schalkwijk! Bedacht overigens wel, dat van de ingezonden brief ook een tweede, onbedoeld signaal af gaat. Initiatiefnemers spreken op persoonlijke titel. Het signaal wordt niet door of via de Belangengroep Schalkwijk afgegeven. Daarmee geven de initiatiefnemers impliciet aan zich niet door de Belangengroep vertegenwoordigd te willen zien. Hun goed recht. Zij zijn niet de enigen. pleidooi te meer om in ons aller belang ervoor te zorgen, dat in het kader van de uitvoering van het Leefbaarheidsplan Schalkwijk, gekozen wordt voor de komst van een brede representatieve dorpsvertegenwoordiging. Alleen zó staan we sterk en lopen we niet het risico tegen elkaar te worden uitgespeeld. Schalkwijk is toe aan een nieuwe fase in haar ontwikkeling naar een volwaardige gesprekspartner van de gemeente Houten, die volledige verantwoordelijkheid wenst te nemen voor de leefbaarheid van ons dorp. Dat deze nieuwe fase consequenties heeft voor de Belangengroep Schalkwijk moge duidelijk zijn. In een artikel elders in dit blad wordt daar nauwgezet op in gegaan (Van BGS. naar BRD). Belangengroep Schalkwijk weet maar al te goed, dat niet iedereen het altijd met hen eens is. Initiatiefnemers stelden de Belangengroep Schalkwijk vooraf nog wel op de hoogte van hun actie, maar het signaal naar buiten toe is helder. De komst van een brede representatieve Schalkwijk spreekt (soms) met meerdere club staat of valt met de bereidwilligheid monden! Met wie gaat de gemeente Houten van Schalkwijkers om zich hiervoor in te nu in gesprek? Met de groep die hun zetten. Het is dan ook heel frustrerend oren het best naar de gemeente laat hangen? om vast te moeten stellen dat de geler Voor mij het bewijs dat het in ons almeente Houten zich niet realiseert dat belang is, dat er vanuit Schalkwijk één de bij het Leefbaarheidsplan Schalkwijk signaal wordt afgegeven. Eén gesprekspartner gekozen manier van communiceren met met wie de gemeente Houten bewoners consequenties heeft voor de zaken doet. Eén representatieve groep wijze waarop je als gemeente overige waarin Schalkwijkers zich herkennen en beleidsstukken vorm wil geven. De startbijeenkomst vertegenwoordigd zien. Dat de Belangengroep rondom de toekomstvisie Schalkwijk deze representativiteit Eiland van Schalkwijk was daarvan het mist, is hierboven aangegeven. Een trieste bewijs. Aanwezigen werd ge- > 4 <

5 vraagd de kernkwaliteiten van het Eiland te benoemen en aan te geven waar belangen en wensen lagen. Hadden we dat bij het Leefbaarheidsplan al niet uitvoerig gedaan? Schalkwijkers zagen wederom bevestigd, dat de gemeente wel predikt te gaan voor een nieuwe vorm van interactie tussen burgers en overheid, maar in de praktijk het tegendeel laat zien. Zie dan maar eens Schalkwijkers te motiveren voor een actieve deelname aan een brede representatieve dorpsvertegenwoordiging. Ook elders in dit blad de brief die de Begeleidingscommissie Schalkwijk aan de gemeente Houten heeft geschreven in een poging het tij te doen keren (Gemeente Houten, je hebt goud in handen!) Duidelijk is, dat we nog een lange weg te gaan hebben. Het is evenwel mijn absolute overtuiging, dat wanneer we willen dat er niet over ons maar met ons gesproken wordt en wanneer we zélf vorm willen geven aan de leefbaarheid van ons dorp en de naaste omgeving, we werk moeten maken van een sterke representatieve dorpsvertegenwoordiging die voor en namens ons allen de stem van Schalkwijk laat horen aan wie het maar horen wil! Het verjaardagstaartje smaakte prima. Hopelijk krijgen we van het Leefbaarheidstraject geen nare smaak in de mond Ben van der Werf Een nogal heftig artikel met verregaande consequenties! Geen Belangengroep Schalkwijk (BGS) meer? Geen Schalkwijks Journaal? Van BGS naar BRD Van Belangengroep Schalkwijk naar Brede Representatieve Dorps vertegenwoor diging Tot op heden is de Belangengroep Schalkwijk, de BGS, voor de gemeente Houten hét aanspreekpunt van Schalkwijk(ers). De gemeente Houten zoekt via de BGS de dialoog met Schalkwijk(ers). Gevraagd en ongevraagd voorziet de BGS de gemeente Houten van advies. De BGS wordt algemeen gezien als de vertegenwoordigende groep van Schalkwijk. Maar hoe hard kun je dat maken? Leden van de BGS worden niet uit en door Schalkwijkers gekozen. Sommige Schalkwijkse groeperingen zijn niet vertegenwoordigd of willen niet vertegenwoordigd zijn in de BGS. Sommige Schalkwijkers zijn het van harte oneens met (sommige) uitspraken door de BGS gedaan. Hoe hard kun je dan maken dat de BGS Schalkwijk vertegenwoordigt? > 5 <

6 Natuurlijk, de BGS kent een uitgebreid netwerk waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt. Natuurlijk, de BGS communiceert met regelmaat met de Schalkwijkse bevolking via het Schalkwijks Journaal. Natuurlijk, de BGS kent vele donateurs en uit de vele positieve reacties blijkt dat de BGS niet meer uit Schalkwijk is weg te denken. Natuurlijk, de BGS heeft vele successen gevierd, die alle hebben bijgedragen aan de leefbaarheid van het dorp. Natuurlijk! Maar het blíjft een kleine club goedwillende amateurs die als gemeenschappelijke hobby heeft het Schalkwijks belang te dienen, wat dat dan ook mag wezen! Het is de BGS die de contacten tussen Schalkwijk en de gemeente Houten op een hoger niveau heeft willen brengen, door samen met de gemeente Houten te werken aan de leefbaarheid van het dorp Schalkwijk. De leefbaarheidwensen zijn verwoord in een Leefbaarheidsplan Schalkwijk, een plan waaraan een grote groep Schalkwijkers een bijdrage heeft geleverd. Niet meer een kleine club goedwillende hobbyisten, maar een grote groep betrokken Schalkwijkers. Niet meer een BGS die de dienst uitmaakt, maar een Begeleidingscommissie Leefbaar- heeft gewenst, vandaan zagen. > 6 < heidsplan Schalkwijk als voorloper op de komst van de Brede Representatieve Dorpsvertegenwoordiging, de BRD. De komst van de BRD heeft onmiskenbaar gevolgen voor de zittende BGS! De BRD gaat een belangrijke taak van de BGS overnemen, namelijk hét aanspreekpunt van Schalkwijk(ers) voor de gemeente Houten zijn. Daarmee komt een belangrijke invulling van het takenpakket van de BGS onder druk te staan. Een herbezinning op het takenpakket van de BGS is op zijn plaats. Daarbij zijn drie opties mogelijk. Deze passeren één voor één de revue. a De BGS blijft naast de BRD bestaan Wie moet de gemeente aanspreken? De BRD? De BGS? De ene keer de BRD, de andere keer de BGS? Wat doet de één wanneer de gemeente kiest voor de ander? Wat voor gewicht heeft de Schalkwijkse stem wanneer er uit twee monden twee verschillende geluiden kunnen komen? Het moge duidelijk zijn, dat deze optie de voorkeur niet verdient. De kans om als Schalkwijkse gemeenschap te worden uitgespeeld is levensgroot aanwezig. De positie van de BRD (of die van de BGS) wordt door de aanwezigheid van de concurrent ondermijnd. De BGS zou op deze wijze de poten onder de stoel van de organisatie, die het zo vurig

7 b De BGS gaat volledig op in de BRD De BRD zou kunnen profiteren van de ervaring en goodwill die de BGS in de loop der jaren heeft opgedaan en opgebouwd. Het zou dankbaar gebruik kunnen maken van het netwerk en de communicatiemiddelen die de BGS ten dienste staan. De BRD hoeft dan in vele gevallen het wiel niet opnieuw uit te vinden, kan gebruik maken van de opgedane succesvolle ervaringen en de knowhow van de BGS en voorspoedig uit de startblokken knallen. Het kan evenwel ook een valse start maken. De BGS is namelijk niet de club waarin álle Schalkwijkers zich kunnen vinden. Wanneer het beeld ontstaat dat de BRD eigenlijk een andere naam is voor de BGS, kan dit op voorhand bepaalde personen en groeperingen afschrikken. Hoe representatief is dan de BRD? Daarnaast bestaat de valkuil dat je in bestaande structuren blijft handelen, terwijl een nieuwe club als de BRD vraagt om nieuwe werk- en denkwijzen. Ook deze optie verdient niet de voorkeur. c De BGS houdt op te bestaan Dat zou toch eeuwig zonde zijn? Waar blijft alle kennis en ervaring? Waar blijft de opgebouwde goodwill? Waar blijft het Schalkwijks Journaal? Waar blijft het netwerk? Wanneer de BGS op houdt te bestaan dreigt Schalkwijk een stap terug te maken. Schieten we daar iets mee > 7 < op? Geen beschouwende bijeenkomsten meer? Geen waakzaam oog? Geen luis in de pels? Geen visie meer op de toekomst van Schalkwijk? Geen kritische noten kraken? Is de BRD in staat de BGS te doen vergeten? Is dit de optie die we voorstaan? Wat is wijsheid? 1 Met de komst van de BRD houdt de BGS op te bestaan. 2 De actieve leden van de BGS gaan op in de Denktank Schalkwijk. De denktank heeft als belangrijkste taak de BRD gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. Zo gaat de opgedane kennis en ervaring niet verloren. 3 De BGS stopt met haar op de voorgrond tredende activiteiten. Geen Schalkwijks Journaal meer, geen georganiseerde bijeenkomsten meer, geen netwerk meer. Deze activiteiten zijn aan de BRD voorbehouden. Het is aan de BRD om te bezien op welke wijze het met de Schalkwijkse gemeenschap communiceert, of het netwerken wil onderhouden, of het bijeenkomsten wil organiseren, enz. Zo kan de BRD haar eigen koers gaan varen en werk- en denkwijzen hanteren die passen bij de nieuwe organisatie.

8 4 De Denktank Schalkwijk laat zich vertegenwoordigen in de BRD. 5 Het staat de leden van de Denktank Schalkwijk vrij om deel te nemen aan de door de BRD georganiseerde activiteiten. Zij doen dit dan op persoonlijke titel. 6 De leden van de Denktank Schalkwijk blijven ontwikkelingen kritisch volgen, blijven de luis in de pels van de gemeente Houten, maar óók van de BRD. Zij zoeken evenwel niet meer direct het contact met de gemeente. Invloed uitoefenen doen zij via hun vertegenwoordiging in de BRD. De BRD heeft het laatste woord. Dat is immers de representatieve vertegenwoordigende organisatie voor Schalkwijk. Een Denktank Schalkwijk die via de pers en/of de gemeente Houten haar gelijk wil halen, ondermijnt de positie van de BRD en dat is het laatste wat we willen. Belangengroep Schalkwijk, april 2009 Vrijheid en identiteit Vrijheid en identiteit was het thema van de dodenherdenking van dit jaar. En ook dit jaar was de dodenherdenking weer een bijzondere gebeurtenis. De muziek van de fanfare inclusief de Last Post, de stilte die alleen werd onderbroken door zingende vogels, de toespraken en de rozen. Wederom weer heel aangrijpend. Het waren vooral de laatste alinea s van de toespraak van Marjan Grapperhaus die in mijn hoofd bleven zitten. Haar tekst koppelde ik aan de discussie die ik in Schalkwijk nog wel eens hoor over de zogenaamde echte Schalkwijker. Want wie is dat? Welk kenmerk heeft de echte Schalkwijker. En hoe ziet hij eruit? En hebben de echte Schalkwijkers allemaal dezelfde mening? Waar herken je ze aan? Welke identiteit heeft zo n persoon? Ik ga hier geen mening over geven. In dit Schalkwijks Journaal wordt dit onderwerp op twee manieren bekeken. In de column van Frank Magdelyns en in het laatste deel van de toespraak die Marjan Grapperhaus hield tijdens de Dodenherdenking. Hier het fragment: > 8 <

9 In Nederland is het begrip vrijheid de laatste tijd nogal eens in het nieuws: Je mag ongezouten zeggen wat je vindt, dat is de vrijheid van meningsuiting. Je mag je mening ook geven over de godsdienst van een ander, zelfs als die ander dat een belediging van zijn godsdienst vindt. Maar: die ander zélf beledigen of discrimineren of zelfs haat zaaien tegen die ander omdat die een andere godsdienst heeft, dát mag niet. Bij ons is dat de laatste tijd denk ik in het nieuws, omdat er nu een aantal jaren in ons land heel verschillende groepen wonen. Maar: misschien lijken de verschillen groter omdat we er met onze neus in het hier en nu bovenop staan. Over 50 jaar zie je het misschien anders. Ik wil in dit verband afsluiten met een persoonlijke ervaring: De ene import -Schalkwijker, Dirk Dekker, vraagt de andere import -Schalkwijker, mij, iets te vertellen bij de dodenherdenking. De echte Schalkwijkers denken over mij misschien: maar dat frommes is in ieder geval getrouwd met een échte Schalkwijker. Maar: wat is echt Schalkwijks? foto Annie Miltenburg > 9 <

10 Een nicht heeft de stamboom van de familie uitgezocht en het bleek dat de Vulto s afstammen van Portugezen die in de 17e eeuw hun land ontvluchtten voor de Inquisitie, de staatskerk, die het de mensen niet gunde om anders te denken of geloven. Zó heeft Nederland in de loop van eeuwen steeds nieuwe identiteiten opgenomen. Ik denk dat Marjan de spijker op zijn kop slaat. Nieuwe identiteiten (in Schalkwijk heet dat import ) kunnen de samenleving verrijken. Maar we moeten er met ons allen wel voor willen openstaan. Ondanks het feit dat ik mij eerder voorgenomen heb geen mening te geven, kan ik het toch niet laten. Ik ga u vertellen wat volgens mij een echte Schalkwijker is. Een echte Schalkwijker voelt zich betrokken bij het dorp. Door die betrokkenheid doet hij mee als op hem een beroep wordt gedaan. Hij steekt de handen uit de mouwen voor het dorp. Ieder op zijn eigen plek en met zijn eigen kwaliteiten. En dit onder de lijfspreuk: Een voor allen, allen voor een. Co Baas De vlag kan uit Woensdag 3 juni was het zover. De parochie was met een groot aantal andere subsidie-aanvragers uitgenodigd bij minister Plasterk. Zouden we dan echt de gevraagde subsidie krijgen voor de restauratie van de Michaëlkerk? We durfden het bijna niet geloven. En hoeveel zou het dan zijn? 20%, 30%, 50% of nog meer? Met zweet in de handen vertrokken vertegenwoordigers van de parochie naar de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed. Zie je het voor je? Een zaal vol mensen, chaëlkerk te Schalkwijk werd als laatste allemaal hopend op veel subsidiegeld. De genoemd. Schalkwijk had de hoofdprijs voorlezer begon met het laagste bedrag. aan subsidiegeld van ruim 1,9 miljoen U begrijpt, wij maar hopen om voorlopig euro. niet genoemd te worden. Ten slotte was er nog vier miljoen te verdelen over drie Waarom schrijft Co dit?, zult u wellicht gegadigden waaronder wij. De spanning denken. Persoonlijk vind ik de Michaëlkerk gierde inmiddels door onze kelen. De Mi- het meest kenmerkend gebouw in > 10 <

11 ons dorp. Het is een prachtig bouwwerk en zeer gezichtsbepalend. Een bouwwerk waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. En dan bedoel ik alle Schalkwijkers en niet alleen de parochianen. Om de restauratie te kunnen realiseren, moet veel werk worden verzet want de enorme subsidietoezegging dekt maar 70% van de totale kosten. Ik weet dat veel niet-kerkgangers de kerk de moeite waard vinden om hun steentje bij te wilen dragen. Dat kan in vele vormen: PR, fondsenwerving, bouwbegeleiding, bouwvastlegging (foto s), hand en spandiensten, enz. Als deelnemer weet je dat je iets neerzet/behoudt voor de komende generaties. Denk er eens over na wat u kunt en zou willen doen. Bel mij gerust voor nadere informatie. Co Baas, Financiën en beheer parochie H. Michaël Hoest met Drieka? Kan beter! Drieka wordt door individuen (nog) niet gebruikt en groepen hebben Drieka nog maar mondjesmaat ontdekt. We kijken als Schalkwijkers liever de kat uit de boom. Dat mag, maar kijk niet te lang. Drieka kost de organisatie Wheels4all namelijk geld en daar moeten uiteraard inkomsten tegenover staan. Een financieel overzicht maakte duidelijk, dat er momenteel geld bij moet. En wat krijg je dan? Dan gaat Drieka dus op vakantie met een of andere meneer uit Lutjebroek die met zijn gezin naar Texel wil En ja, dan vist het Oranjecomité achter het net! De bus dan maar laten staan is geen optie, want dan kost het de organisatie Wheels4all nóg meer geld Wie gingen u al voor? Zo was er een gezelschap dat door Drieka naar een feestje werd gehaald én gebracht. / Zo was er een bedrijf dat Drieka meenam op een bedrijfsuitje. / Zo was er een gezin dat met Drieka een verjaardagsfeestje organiseerde. / Zo was er een vereniging die met Drieka op excursie ging. / Zo was er een gezin dat met Drieka een lang weekend op vakantie ging. / Zo was Drieka er voor u? > 11 <

12 Een viertal advertenties In het vorig Schalkwijks Journaal stond een viertal advertenties. Op drie advertenties werd gereageerd of was al een groep actief. Welke is de huidige stand van zaken? Het betreft: Een folder voor nieuwe bewoners, De mooiste plek van Schalkwijk en Verkeersveiligheid in Schalkwijk. Een folder voor nieuwe bewoners ervaringen met nieuwe bewoners delen, zodat zij een betere start in ons dorp mo- De oproep in het vorige Schalkwijks Journaal gen maken. Werkt u mee in het belang leverde een aantal reacties op. Er is van de nieuwe bewoners? Mail dan uw een clubje ontstaan dat energie wil steken bevindingen door aan in een folder voor nieuwe bewoners. doo.nl. Een brief mag ook: Ben van der Daarvoor is de hulp van nieuwe bewoners werf, Biesterlaan 8, 3998 KK Schalkwijk. echter nodig. Aan hen de vraag aan Wacht er niet te lang mee, dan komt er de redactie van de welkomstfolder door te namelijk niets meer van en dat zou jammer mailen waarmee zij, als nieuwe bewoners wezen. Pak de pen of het toetsen- van Schalkwijk met name in het begin van bord en schrijf of mail! hun komst in ons dorp zaten. Waar liep u tegenaan? Wat was voor u een complete Met dank namens de nieuwe bewoners! verrassing? Wat wist u écht niet en had u áchteraf bezien graag vóóraf willen De mooiste plek van weten? Welke zaken zijn essentieel voor Schalkwijk nieuwe bewoners om een goede start in Jan Aantjes, Tanja Gerritsen en Sylvia het eigenzinnige dorp Schalkwijk te kunnen Baas zijn met schoonheid in Schalkwijk maken? Heeft u nog tips voor nieuwe bezig geweest. Op de oproep in het bewoners? Aandachtspunten? Antwoorden Schalkwijks Journaal werd ook nog door op vragen die u had? Geef ze aan Ans Schevers gereageerd. De werkgroep ons door. Hoe meer u aanlevert, hoe heeft een kijkje in het dorp genomen en foto s beter de welkomstfolder voor nieuwe bewoners gemaakt van plekjes die nou niet echt wordt. Ú heeft de welkomstfolder mooi te noemen zijn. Het zal u niet verbazen, moeten missen en mogelijk door schade dat de binnenkomst in Schalkwijk via en schande geleerd op welke wijze je de Schalkwijkse weg niet erg hoog scoorde. een echte Schalkwijker (zie elders in dit Het Wapen van Schalkwijk, ons allen blad) kunt worden. U kunt uw opgedane een doorn in het oog, maar ook het zicht > 12 <

13 op de brandweerkazerne en garagebedrijf Gruters zorgen daar voor. Ook het Marckenburghsepad en de binnenkomst in Schalkwijk via de Trip scoorden geen voldoende. In een aantal gevallen is daar niets aan te doen, omdat je met privébezit te maken hebt. Maar soms zijn er met een aantal eenvoudige maatregelen toch al goede resultaten te behalen. Zo is Gruters bereid om zijn containers uit het zicht te plaatsen (achter de garage). Gruters hecht er waarde aan het aanzicht van het bedrijf netjes te houden. Een haag plaatsen waardoor de auto s uit het zicht raken, gaat hem echter te ver. Klanten moeten hem wel weten te vinden. Het is uiteindelijk zijn broodwinning. Het overleg met de wijkopzichter van de gemeente, Willem Zwambag, leverde de toezegging op, dat de gemeente met vrolijke beplanting en/of bloembollen gaat zorgen voor een fraaier aangezicht. Ook zijn weggezakte stoepen op verzoek van de werkgroep door de gemeente hersteld. worden opgeknapt. Een mooi voorbeeld van hoe mensen zich in kunnen zetten voor de leefbaarheid van ons dorp. En, zoals uit dit voorbeeld mag blijken, u zit er niet uw levenlang aan vast! Verkeersveiligheid in Schalkwijk 30 (50)km campagne!en dan? Op verschillende plaatsen in Schalkwijk (Provinciale weg, Lekdijk, Jhr. Ramweg, Lagedijk) wordt te hard gereden en hierdoor ontstaan onveilige verkeerssituaties. Eén van de prioriteiten vanuit het Leefbaarheidsplan is om hier maatregelen voor te treffen. Op verzoek van de gemeente wordt het Verkeershandhavingsteam politie Utrecht ingezet om een snelheidsproject in Schalkwijk uit te voeren. Dit project is een samenwerking tussen bewoners, gemeente, politie, provincie en Veilig Verkeer Nederland. Deze brede samenwerkingsvorm is uniek in Nederland en Schalkwijk neemt ook hiermee een bijzondere positie in. De werkgroep beschouwt haar taak nu De eerste activiteiten hebben reeds als afgerond en draagt de inventarisatie plaats gevonden. Begin april is een 30- over aan de nieuw te vormen dorpsraad. km campagne gestart waarbij metingen Dank voor hun inzet is zeker op zijn verricht zijn op de Jhr Ramweg. Niet plaats. Het clubje heeft het toch maar alleen een controle via geïnstalleerde mooi voor elkaar gekregen dat een aantal meetapparatuur, maar ook handhaving minder fraaie zaken in Schalkwijk zijn/ door aanwezigheid van politie. > 13 <

14 Al deze metingen en observaties moeten leiden tot het nemen van de benodigde en juiste maatregelen. Op 10 juni heeft in het Gebouw de eerste presentatie plaatsgevonden van de meetresultaten. Op 16 september is er wederom een presentatie in Het Gebouw waar met name wordt gesproken over de te nemen vervolgstappen. De acties hebben al tot veel discussie geleid. Wij kunnen stellen dat het onderwerp verkeersveiligheid op de kaart staat. En dat is goed nieuws. Wij streven namelijk naar een veilig en leefbaar Schalkwijk. Voor de spelende kinderen, de ouderen, de dieren, kortom, voor iedereen! Projectgroep Verkeer Leefbaarheidsplan Schalkwijk Gemeente Houten, je hebt GOUD in handen! Schalkwijk, 22 mei 2009 aanpak ter verbetering van de leefbaarheid Met het opstellen van een leefbaarheidsplan in hun dorp; voor Schalkwijk heeft de gemeente Een leefbaarheidsplan dat vorm Houten gekozen voor: krijgt door en voor de bewoners van Een breed gedragen toekomstvisie Schalkwijk; voor het dorp; en voor: Een optimale betrokkenheid van bewoners Een duurzame dialoog tussen ge- en belanghebbenden bij de meente Houten en bewoners van opzet en uitvoering van het leefbaarheidsplan; Schalkwijk; Een leefbaarheidsplan dat draagvlak (Ook andere overheden (EU, Rijk, in Schalkwijk moet bieden voor het Regio en gemeenten) hechten daaraan zelf werken aan vergroting van de veel belang); leefbaarheid ten behoeve van de ei- Een bottum-up benadering van de gen gemeenschap; huidige en toekomstige situatie in het Een leefbaarheidsplan dat kennis dorp Schalkwijk; over en ervaringen met nieuwe vormen Een proces, waarbij de bewoners zelf van interactie tussen burgers de basis leggen voor een plan van en overheid moet bieden, die lokaal, > 14 <

15 regionaal en mogelijk ook transnationaal is gedeeld. Ambitieuze doelstellingen die de gemeente Houten zichzelf heeft gesteld, waarbij we onderscheid maken in twee fases: 1 De fase waarin bewoners in samenspraak met de gemeente tot een breed gedragen toekomstvisie (leefbaarheidsplan) zijn gekomen. Kortom: Een breed gedragen toekomstvisie; 2 De fase waarin middels een duurzame optimale betrokkenheid van be- dialoog tussen bewoners en gewoners; een bottum-up benadering; > 15 < meente het leefbaarheidsplan wordt uitgevoerd (uitvoeringsprogramma). Kortom: Het gezamenlijk opstellen van een breed gedragen toekomstvisie (leefbaarheidsplan) voorzien van uitvoeringsen resultaatgerichte projectvoorstellen en verder geoperationaliseerd door een doorrollend uitvoeringsprogramma. Het eindproduct is bedoeld een handvat en werktuig te zijn voor allen die vanuit een eigen betrokkenheid bij de leefbaarheid van Schalkwijk iets willen doen. Doel is tevens een breed gesteunde dorpsbelangenorganisatie te helpen opbouwen, die een structurele overlegrelatie aangaat met de gemeente, en mede verantwoordelijkheid draagt voor de voortgang, uitvoering en toekomstige update van dit leefbaarheidsplan. Deze samenwerking en synergie zal in een convenant tussen dorp en gemeente worden vastgelegd. Zijn of worden deze ambitieuze doelstellingen ook gehaald? Als het gaat om de eerste fase dan kunnen we vaststellen dat de doelstellingen zijn behaald: Op de eerste plenaire bewonersavonden waren meer dan 80 personen (11 april) en 15 jongeren (9 mei) aanwezig; Bijna 50% van de aanwezigen op de eerste plenaire bewonersavonden heeft zich ingezet in één of meerdere bewonerswerkgroepen (25 april en 23 mei); De extra ingelaste dialoog tussen gemeenteambtenaren en werkgroepleden op 27 september heeft veel vragen en onduidelijkheden helpen oplossen; Ook de tweede plenaire bewonersavond op 19 december 2007 werd goed bezocht. Bewoners gaven hun prioriteiten aan. Uiteindelijk heeft het intensieve proces geleid tot een leefbaarheidsplan met maar liefst 109 bewonersvoorstellen.

16 bewoners leggen zelf de basis voor het leefbaarheidsplan, dat door en voor de bewoners van Schalkwijk is! Dat smaakt naar meer! Het welslagen van het leefbaarheidstraject staat of valt echter met het welslagen van de tweede fase. Daarin gaat het om: Het opbouwen van een breed gesteunde dorpsbelangenorganisatie, die een structurele overlegrelatie aangaat met de gemeente (een nieuwe vorm van interactie tussen burgers en overheid) en medeverantwoordelijkheid draagt voor de voortgang, uitvoering en toekomstige update van het leefbaarheidsplan. bewoners die zich straks gaan inzetten in de BRD. weten, dat de gemeente de ingeslagen weg wil blijven bewandelen en de bewoners van Schalkwijk serieus wil nemen. Donkere wolken Enkele signalen lijken erop te wijzen dat de gemeente Houten een verkeerde weg inslaat. Laten we ons beperken tot de Toekomstvisie. Het valt aan de bewoners van Schalkwijk niet uit te leggen dat: De projectfolder Eiland van Schalkwijk met geen woord rept over het leefbaarheidsplan; De eerste eilandbijeenkomst een herhaling van zetten blijkt te zijn: belangen en wensen worden in beeld gebracht. Dat hadden we bij het leefbaarheidsplan toch al gedaan? Er een fotowedstrijd wordt uitgeschreven. Dat is toch een van de bewonersvoorstellen uit het Leefbaarheidsplan? Niet geweten? Eerlijk geleend? Wel gekeken? De Begeleidingscommissie Leefbaarheidsplan Schalkwijk heeft de taakstelling om de komst van een Brede Representatieve Dorpsvertegenwoordiging (BRD) o.i.d. voor te bereiden. Om haar taak tot een goed eind te kunnen volbrengen is het essentieel, dat er bij de bewoners van Schalkwijk draagvlak is voor het zelf werken aan de vergroting van de Teleurgestelde reacties van bewoners van leefbaarheid. Bewoners van Schalkwijk Schalkwijk vallen ons ten deel. Schalkwijkers die in de eerste fase uiterst gemotiveerd die wederom bevestigd zien, dat de aan het werk zijn gegaan om het Leefbaarheidsplan gemeente gewoon weer zijn eigen ding inhoud te geven, moeten gaat doen, alsof er geen Leefbaarheids- in de tweede fase gemotiveerd kunnen plan is geweest. Alsof er geen interactief worden om uitvoering te gaan geven aan proces is geweest met een hoge mate van de projectvoorstellen die in de eerste fase betrokkenheid en inzet van bewoners van zijn bedacht. Het is daarbij essentieel dat Schalkwijk. Alsof er geen relatie bestaat > 16 <

17 tussen Leefbaarheidsplan enerzijds en Toekomstvisie Eiland van Schalkwijk anderzijds.de begeleidingscommissie ziet met lede ogen aan, dat wat enerzijds met veel energie in samenspraak met de gemeente Houten is opgebouwd, anderzijds met kracht door diezelfde gemeente Houten wordt afgebroken. De poten worden onder de stoel van het Leefbaarheidsplan vandaan gezaagd! In deze sfeer mag de Begeleidingscommissie Leefbaarheidsplan Schalkwijk proberen bewoners van Schalkwijk te werven voor de BRD. Een schier onmogelijke opgave met alle gevolgen van dien. De tweede fase van het Leefbaarheidsplan komt onder zware druk te staan. Zonder tweede fase mag het project Leefbaarheidsplan Schalkwijk mislukt worden genoemd. Rest ons een papieren document voor op de boekenkast of in de bureaula. Gemeente Houten, je hebt goud in handen. Laat het niet uit de vingers glippen! Onder het motto Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald kan het tij nog gekeerd worden, door de komende ontwerpateliers recht te breien wat krom is geweest. Alle Schalkwijkers die een actieve bijdrage hebben geleverd aan de input voor het Leefbaarheidsplan krijgen een uitnodiging op naam. In de uitnodiging wordt helder gemaakt welke de relatie is tus- een relatie is tussen Leefbaarheidsplan > 17 < sen het Leefbaarheidsplan enerzijds en de Toekomstvisie Eiland van Schalkwijk anderzijds. Schalkwijkers worden uitgenodigd om vanuit de kern Schalkwijk toekomstgerichte uitspraken te doen over de gebiedsgerichte ontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk voor de komende vijftien jaar. Ga niet opnieuw het wiel uitvinden. In het Leefbaarheidsplan Schalkwijk, maar ook uit de gesprekken met overige belanghebbenden (projectontwikkelaars, maatschappelijke groeperingen en marktpartijen) en uit landelijke, provinciale en regionale plannen, zijn belangen en wensen op te tekenen. Zet deze (soms tegengestelde) belangen en wensen per kwaliteit (recreatie, water, natuur en landschap, wonen en werken, landbouw en cultuurhistorie) naast elkaar en nodig belanghebbenden uit bij de kwaliteit van hun voorkeur aan te schuiven om gezamenlijk richtinggevende uitspraken te doen over de ontwikkelingsrichting van hun kwaliteit met betrekking tot het Eiland van Schalkwijk voor de komende vijftien jaar. De Begeleidingscommissie Leefbaarheidsplan Schalkwijk nodigt de gemeente Houten van harte uit de suggesties van de commissie onverkort over te nemen. Alleen zo is bewoners van Schalkwijk duidelijk te maken dat er wel degelijk

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG WOENSDAG 530 NOVEMBER JUNI 2011 OM 201417.00 OM 17.00 UUR UUR Voorzitter: DD de heer B.B. Schneiders Wnd. voorzitter: de

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Sterke verhalen. Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen. Jannie Schonewille Jel Engelen Jan Willem van de Maat

Sterke verhalen. Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen. Jannie Schonewille Jel Engelen Jan Willem van de Maat Sterke verhalen Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen Auteurs: Hilde van Xanten Jannie Schonewille Jel Engelen Jan Willem van de Maat Rotterdam, juli 2011 Dit is een publicatie van de

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Wenakker. Nienke Homan. Kersvers Gedeputeerde. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen. Juni 2015. In dit nummer. Interview Nienke Homan p.

Wenakker. Nienke Homan. Kersvers Gedeputeerde. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen. Juni 2015. In dit nummer. Interview Nienke Homan p. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen Juni 2015 Nienke Homan Kersvers Gedeputeerde In dit nummer Interview Nienke Homan p. 1 Jesse in Stad p. 3 Een nieuwe Statenfractie p. 4 Hoogleraren over aardbevingen

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

Peer to Peer Advies. Winter

Peer to Peer Advies. Winter Winter 13 Peer to Peer Advies Terugblik deelname gemeenteambtenaren 2012-2013, discussiedocument ten behoeve van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) The Curious Network Terugblik 2012-2013 In

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Besturen met passie. Inspratie voor de moderne bestuurder

Besturen met passie. Inspratie voor de moderne bestuurder Inspratie voor de moderne bestuurder ondernemen doe je samen Bel je organisatiecoach! Inhoudsopgave is een uitgave van de organisatiecoaches van LTO Noord. De organisatiecoaches willen jou en je bestuur

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie