JOURNAAL ZOMER-EDITIE 2009, NUMMER 54

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JOURNAAL ZOMER-EDITIE 2009, NUMMER 54"

Transcriptie

1 SCHALKWIJKS JOURNAAL ZOMER-EDITIE 2009, NUMMER 54

2 Colofon Het Schalkwijks Journaal is een uitgave van de Belangengroep Schalkwijk voor de bewoners van Schalkwijk. Verschijning: Het Schalkwijks Journaal verschijnt viermaal per jaar. Met speciale dank aan de donateurs: Gemeente Houten Rabobank Redactie: Co Baas José Baas Wim Schuimer Ben van der Werf (eindredactie) Tijdelijk secretariaat: p/a Ben van der Werf Biesterlaan KK Schalkwijk telefoon: Vormgeving: FEL, schalkwijk; Frans Hollander Met medewerking van: Co Baas José Baas Piet Heijmink Liesert Frank Magdelyns Ben van der Werf Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht S Bankrekeningnummer Rabobank: Bezoek ook onze webpagina via: Vragen en/of opmerkingen kunt u kwijt via: > 2 <

3 SCHALKWIJKS Van de voorzitter Wat ik van het artikel in het Houtens Nieuws vond. Het betrof een ingezonden brief, waarin het kort door de bocht erop neer kwam, dat de kredietcrisis en de huidige recessie als kans gebruikt kunnen worden om een pas op de plaats te maken en te kiezen voor een alternatieve locatie voor het nieuw te bouwen dorpshuis en wel bij het nog altijd leegstaande Wapen van Schalkwijk. Ik nam nog eens een hap van mijn taartje en zei met volle mond het een goed initiatief te vinden, maar me wel af te vragen of de initiatiefnemers niet veel te laat waren met hun ingezonden brief. Ik moest onwillekeurig terugdenken aan een brief van het bewonersdeel van de begeleidingscommissie Leefbaarheidsplan Schalkwijk van maart In deze, door de Belangengroep Schalkwijk ondersteunde, brief wordt gead viseerd het dorpshuis pas te realiseren na het vaststellen van de woonvisie voor het dorp Schalkwijk. De woonvisie zou dan worden opgesteld na een door de bewoners van Schalkwijk gewenst woningbehoeftenonderzoek en na studie naar mogelijke bouwlocaties (inbreiding en uitbreiding), waarbij uiteraard ook gekeken wordt naar bouwlocaties waar Schalkwijk in de nabije toekomst mee geconfronteerd zou kunnen worden (Wapen van Schalkwijk, Fa. Kool, boomgaard Van JOURNAAL Jaarsveld, JOURNAAL Het Gebouw). JOURNAAL De uitkomsten JOURNAAL Houten nu, JOURNAAL ruim een jaar JOURNAAL later, wel om SCHALKWIJKS SCHALKWIJKS SCHALKWIJKS > 3 < van woningbehoeftenonderzoek en studie naar mogelijke bouwlocaties zouden gebruikt moeten worden om de dorpshuisplannen te toetsen en zo nodig bij te stellen. Hoon was ons deel! Politiek Houten huppelde maar al te graag achter het standpunt van de wethouder aan, dat er in het kort op neer kwam, dat de gehele procedure al lang genoeg geduurd had en dat de wethouder niet zat te wachten op nóg meer vertraging! Het advies van het bewonersdeel van de begeleidingscommissie werd aldus in de wind geslagen. Zou me verbazen wanneer politiek SCHALKWIJKS SCHALKWIJKS

4 zou gaan. Maar niet geschoten, altijd mis! Goed initiatief dat getuigt van een grote mate van betrokkenheid bij het wel en wee van ons dorp Schalkwijk! Bedacht overigens wel, dat van de ingezonden brief ook een tweede, onbedoeld signaal af gaat. Initiatiefnemers spreken op persoonlijke titel. Het signaal wordt niet door of via de Belangengroep Schalkwijk afgegeven. Daarmee geven de initiatiefnemers impliciet aan zich niet door de Belangengroep vertegenwoordigd te willen zien. Hun goed recht. Zij zijn niet de enigen. pleidooi te meer om in ons aller belang ervoor te zorgen, dat in het kader van de uitvoering van het Leefbaarheidsplan Schalkwijk, gekozen wordt voor de komst van een brede representatieve dorpsvertegenwoordiging. Alleen zó staan we sterk en lopen we niet het risico tegen elkaar te worden uitgespeeld. Schalkwijk is toe aan een nieuwe fase in haar ontwikkeling naar een volwaardige gesprekspartner van de gemeente Houten, die volledige verantwoordelijkheid wenst te nemen voor de leefbaarheid van ons dorp. Dat deze nieuwe fase consequenties heeft voor de Belangengroep Schalkwijk moge duidelijk zijn. In een artikel elders in dit blad wordt daar nauwgezet op in gegaan (Van BGS. naar BRD). Belangengroep Schalkwijk weet maar al te goed, dat niet iedereen het altijd met hen eens is. Initiatiefnemers stelden de Belangengroep Schalkwijk vooraf nog wel op de hoogte van hun actie, maar het signaal naar buiten toe is helder. De komst van een brede representatieve Schalkwijk spreekt (soms) met meerdere club staat of valt met de bereidwilligheid monden! Met wie gaat de gemeente Houten van Schalkwijkers om zich hiervoor in te nu in gesprek? Met de groep die hun zetten. Het is dan ook heel frustrerend oren het best naar de gemeente laat hangen? om vast te moeten stellen dat de geler Voor mij het bewijs dat het in ons almeente Houten zich niet realiseert dat belang is, dat er vanuit Schalkwijk één de bij het Leefbaarheidsplan Schalkwijk signaal wordt afgegeven. Eén gesprekspartner gekozen manier van communiceren met met wie de gemeente Houten bewoners consequenties heeft voor de zaken doet. Eén representatieve groep wijze waarop je als gemeente overige waarin Schalkwijkers zich herkennen en beleidsstukken vorm wil geven. De startbijeenkomst vertegenwoordigd zien. Dat de Belangengroep rondom de toekomstvisie Schalkwijk deze representativiteit Eiland van Schalkwijk was daarvan het mist, is hierboven aangegeven. Een trieste bewijs. Aanwezigen werd ge- > 4 <

5 vraagd de kernkwaliteiten van het Eiland te benoemen en aan te geven waar belangen en wensen lagen. Hadden we dat bij het Leefbaarheidsplan al niet uitvoerig gedaan? Schalkwijkers zagen wederom bevestigd, dat de gemeente wel predikt te gaan voor een nieuwe vorm van interactie tussen burgers en overheid, maar in de praktijk het tegendeel laat zien. Zie dan maar eens Schalkwijkers te motiveren voor een actieve deelname aan een brede representatieve dorpsvertegenwoordiging. Ook elders in dit blad de brief die de Begeleidingscommissie Schalkwijk aan de gemeente Houten heeft geschreven in een poging het tij te doen keren (Gemeente Houten, je hebt goud in handen!) Duidelijk is, dat we nog een lange weg te gaan hebben. Het is evenwel mijn absolute overtuiging, dat wanneer we willen dat er niet over ons maar met ons gesproken wordt en wanneer we zélf vorm willen geven aan de leefbaarheid van ons dorp en de naaste omgeving, we werk moeten maken van een sterke representatieve dorpsvertegenwoordiging die voor en namens ons allen de stem van Schalkwijk laat horen aan wie het maar horen wil! Het verjaardagstaartje smaakte prima. Hopelijk krijgen we van het Leefbaarheidstraject geen nare smaak in de mond Ben van der Werf Een nogal heftig artikel met verregaande consequenties! Geen Belangengroep Schalkwijk (BGS) meer? Geen Schalkwijks Journaal? Van BGS naar BRD Van Belangengroep Schalkwijk naar Brede Representatieve Dorps vertegenwoor diging Tot op heden is de Belangengroep Schalkwijk, de BGS, voor de gemeente Houten hét aanspreekpunt van Schalkwijk(ers). De gemeente Houten zoekt via de BGS de dialoog met Schalkwijk(ers). Gevraagd en ongevraagd voorziet de BGS de gemeente Houten van advies. De BGS wordt algemeen gezien als de vertegenwoordigende groep van Schalkwijk. Maar hoe hard kun je dat maken? Leden van de BGS worden niet uit en door Schalkwijkers gekozen. Sommige Schalkwijkse groeperingen zijn niet vertegenwoordigd of willen niet vertegenwoordigd zijn in de BGS. Sommige Schalkwijkers zijn het van harte oneens met (sommige) uitspraken door de BGS gedaan. Hoe hard kun je dan maken dat de BGS Schalkwijk vertegenwoordigt? > 5 <

6 Natuurlijk, de BGS kent een uitgebreid netwerk waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt. Natuurlijk, de BGS communiceert met regelmaat met de Schalkwijkse bevolking via het Schalkwijks Journaal. Natuurlijk, de BGS kent vele donateurs en uit de vele positieve reacties blijkt dat de BGS niet meer uit Schalkwijk is weg te denken. Natuurlijk, de BGS heeft vele successen gevierd, die alle hebben bijgedragen aan de leefbaarheid van het dorp. Natuurlijk! Maar het blíjft een kleine club goedwillende amateurs die als gemeenschappelijke hobby heeft het Schalkwijks belang te dienen, wat dat dan ook mag wezen! Het is de BGS die de contacten tussen Schalkwijk en de gemeente Houten op een hoger niveau heeft willen brengen, door samen met de gemeente Houten te werken aan de leefbaarheid van het dorp Schalkwijk. De leefbaarheidwensen zijn verwoord in een Leefbaarheidsplan Schalkwijk, een plan waaraan een grote groep Schalkwijkers een bijdrage heeft geleverd. Niet meer een kleine club goedwillende hobbyisten, maar een grote groep betrokken Schalkwijkers. Niet meer een BGS die de dienst uitmaakt, maar een Begeleidingscommissie Leefbaar- heeft gewenst, vandaan zagen. > 6 < heidsplan Schalkwijk als voorloper op de komst van de Brede Representatieve Dorpsvertegenwoordiging, de BRD. De komst van de BRD heeft onmiskenbaar gevolgen voor de zittende BGS! De BRD gaat een belangrijke taak van de BGS overnemen, namelijk hét aanspreekpunt van Schalkwijk(ers) voor de gemeente Houten zijn. Daarmee komt een belangrijke invulling van het takenpakket van de BGS onder druk te staan. Een herbezinning op het takenpakket van de BGS is op zijn plaats. Daarbij zijn drie opties mogelijk. Deze passeren één voor één de revue. a De BGS blijft naast de BRD bestaan Wie moet de gemeente aanspreken? De BRD? De BGS? De ene keer de BRD, de andere keer de BGS? Wat doet de één wanneer de gemeente kiest voor de ander? Wat voor gewicht heeft de Schalkwijkse stem wanneer er uit twee monden twee verschillende geluiden kunnen komen? Het moge duidelijk zijn, dat deze optie de voorkeur niet verdient. De kans om als Schalkwijkse gemeenschap te worden uitgespeeld is levensgroot aanwezig. De positie van de BRD (of die van de BGS) wordt door de aanwezigheid van de concurrent ondermijnd. De BGS zou op deze wijze de poten onder de stoel van de organisatie, die het zo vurig

7 b De BGS gaat volledig op in de BRD De BRD zou kunnen profiteren van de ervaring en goodwill die de BGS in de loop der jaren heeft opgedaan en opgebouwd. Het zou dankbaar gebruik kunnen maken van het netwerk en de communicatiemiddelen die de BGS ten dienste staan. De BRD hoeft dan in vele gevallen het wiel niet opnieuw uit te vinden, kan gebruik maken van de opgedane succesvolle ervaringen en de knowhow van de BGS en voorspoedig uit de startblokken knallen. Het kan evenwel ook een valse start maken. De BGS is namelijk niet de club waarin álle Schalkwijkers zich kunnen vinden. Wanneer het beeld ontstaat dat de BRD eigenlijk een andere naam is voor de BGS, kan dit op voorhand bepaalde personen en groeperingen afschrikken. Hoe representatief is dan de BRD? Daarnaast bestaat de valkuil dat je in bestaande structuren blijft handelen, terwijl een nieuwe club als de BRD vraagt om nieuwe werk- en denkwijzen. Ook deze optie verdient niet de voorkeur. c De BGS houdt op te bestaan Dat zou toch eeuwig zonde zijn? Waar blijft alle kennis en ervaring? Waar blijft de opgebouwde goodwill? Waar blijft het Schalkwijks Journaal? Waar blijft het netwerk? Wanneer de BGS op houdt te bestaan dreigt Schalkwijk een stap terug te maken. Schieten we daar iets mee > 7 < op? Geen beschouwende bijeenkomsten meer? Geen waakzaam oog? Geen luis in de pels? Geen visie meer op de toekomst van Schalkwijk? Geen kritische noten kraken? Is de BRD in staat de BGS te doen vergeten? Is dit de optie die we voorstaan? Wat is wijsheid? 1 Met de komst van de BRD houdt de BGS op te bestaan. 2 De actieve leden van de BGS gaan op in de Denktank Schalkwijk. De denktank heeft als belangrijkste taak de BRD gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. Zo gaat de opgedane kennis en ervaring niet verloren. 3 De BGS stopt met haar op de voorgrond tredende activiteiten. Geen Schalkwijks Journaal meer, geen georganiseerde bijeenkomsten meer, geen netwerk meer. Deze activiteiten zijn aan de BRD voorbehouden. Het is aan de BRD om te bezien op welke wijze het met de Schalkwijkse gemeenschap communiceert, of het netwerken wil onderhouden, of het bijeenkomsten wil organiseren, enz. Zo kan de BRD haar eigen koers gaan varen en werk- en denkwijzen hanteren die passen bij de nieuwe organisatie.

8 4 De Denktank Schalkwijk laat zich vertegenwoordigen in de BRD. 5 Het staat de leden van de Denktank Schalkwijk vrij om deel te nemen aan de door de BRD georganiseerde activiteiten. Zij doen dit dan op persoonlijke titel. 6 De leden van de Denktank Schalkwijk blijven ontwikkelingen kritisch volgen, blijven de luis in de pels van de gemeente Houten, maar óók van de BRD. Zij zoeken evenwel niet meer direct het contact met de gemeente. Invloed uitoefenen doen zij via hun vertegenwoordiging in de BRD. De BRD heeft het laatste woord. Dat is immers de representatieve vertegenwoordigende organisatie voor Schalkwijk. Een Denktank Schalkwijk die via de pers en/of de gemeente Houten haar gelijk wil halen, ondermijnt de positie van de BRD en dat is het laatste wat we willen. Belangengroep Schalkwijk, april 2009 Vrijheid en identiteit Vrijheid en identiteit was het thema van de dodenherdenking van dit jaar. En ook dit jaar was de dodenherdenking weer een bijzondere gebeurtenis. De muziek van de fanfare inclusief de Last Post, de stilte die alleen werd onderbroken door zingende vogels, de toespraken en de rozen. Wederom weer heel aangrijpend. Het waren vooral de laatste alinea s van de toespraak van Marjan Grapperhaus die in mijn hoofd bleven zitten. Haar tekst koppelde ik aan de discussie die ik in Schalkwijk nog wel eens hoor over de zogenaamde echte Schalkwijker. Want wie is dat? Welk kenmerk heeft de echte Schalkwijker. En hoe ziet hij eruit? En hebben de echte Schalkwijkers allemaal dezelfde mening? Waar herken je ze aan? Welke identiteit heeft zo n persoon? Ik ga hier geen mening over geven. In dit Schalkwijks Journaal wordt dit onderwerp op twee manieren bekeken. In de column van Frank Magdelyns en in het laatste deel van de toespraak die Marjan Grapperhaus hield tijdens de Dodenherdenking. Hier het fragment: > 8 <

9 In Nederland is het begrip vrijheid de laatste tijd nogal eens in het nieuws: Je mag ongezouten zeggen wat je vindt, dat is de vrijheid van meningsuiting. Je mag je mening ook geven over de godsdienst van een ander, zelfs als die ander dat een belediging van zijn godsdienst vindt. Maar: die ander zélf beledigen of discrimineren of zelfs haat zaaien tegen die ander omdat die een andere godsdienst heeft, dát mag niet. Bij ons is dat de laatste tijd denk ik in het nieuws, omdat er nu een aantal jaren in ons land heel verschillende groepen wonen. Maar: misschien lijken de verschillen groter omdat we er met onze neus in het hier en nu bovenop staan. Over 50 jaar zie je het misschien anders. Ik wil in dit verband afsluiten met een persoonlijke ervaring: De ene import -Schalkwijker, Dirk Dekker, vraagt de andere import -Schalkwijker, mij, iets te vertellen bij de dodenherdenking. De echte Schalkwijkers denken over mij misschien: maar dat frommes is in ieder geval getrouwd met een échte Schalkwijker. Maar: wat is echt Schalkwijks? foto Annie Miltenburg > 9 <

10 Een nicht heeft de stamboom van de familie uitgezocht en het bleek dat de Vulto s afstammen van Portugezen die in de 17e eeuw hun land ontvluchtten voor de Inquisitie, de staatskerk, die het de mensen niet gunde om anders te denken of geloven. Zó heeft Nederland in de loop van eeuwen steeds nieuwe identiteiten opgenomen. Ik denk dat Marjan de spijker op zijn kop slaat. Nieuwe identiteiten (in Schalkwijk heet dat import ) kunnen de samenleving verrijken. Maar we moeten er met ons allen wel voor willen openstaan. Ondanks het feit dat ik mij eerder voorgenomen heb geen mening te geven, kan ik het toch niet laten. Ik ga u vertellen wat volgens mij een echte Schalkwijker is. Een echte Schalkwijker voelt zich betrokken bij het dorp. Door die betrokkenheid doet hij mee als op hem een beroep wordt gedaan. Hij steekt de handen uit de mouwen voor het dorp. Ieder op zijn eigen plek en met zijn eigen kwaliteiten. En dit onder de lijfspreuk: Een voor allen, allen voor een. Co Baas De vlag kan uit Woensdag 3 juni was het zover. De parochie was met een groot aantal andere subsidie-aanvragers uitgenodigd bij minister Plasterk. Zouden we dan echt de gevraagde subsidie krijgen voor de restauratie van de Michaëlkerk? We durfden het bijna niet geloven. En hoeveel zou het dan zijn? 20%, 30%, 50% of nog meer? Met zweet in de handen vertrokken vertegenwoordigers van de parochie naar de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed. Zie je het voor je? Een zaal vol mensen, chaëlkerk te Schalkwijk werd als laatste allemaal hopend op veel subsidiegeld. De genoemd. Schalkwijk had de hoofdprijs voorlezer begon met het laagste bedrag. aan subsidiegeld van ruim 1,9 miljoen U begrijpt, wij maar hopen om voorlopig euro. niet genoemd te worden. Ten slotte was er nog vier miljoen te verdelen over drie Waarom schrijft Co dit?, zult u wellicht gegadigden waaronder wij. De spanning denken. Persoonlijk vind ik de Michaëlkerk gierde inmiddels door onze kelen. De Mi- het meest kenmerkend gebouw in > 10 <

11 ons dorp. Het is een prachtig bouwwerk en zeer gezichtsbepalend. Een bouwwerk waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. En dan bedoel ik alle Schalkwijkers en niet alleen de parochianen. Om de restauratie te kunnen realiseren, moet veel werk worden verzet want de enorme subsidietoezegging dekt maar 70% van de totale kosten. Ik weet dat veel niet-kerkgangers de kerk de moeite waard vinden om hun steentje bij te wilen dragen. Dat kan in vele vormen: PR, fondsenwerving, bouwbegeleiding, bouwvastlegging (foto s), hand en spandiensten, enz. Als deelnemer weet je dat je iets neerzet/behoudt voor de komende generaties. Denk er eens over na wat u kunt en zou willen doen. Bel mij gerust voor nadere informatie. Co Baas, Financiën en beheer parochie H. Michaël Hoest met Drieka? Kan beter! Drieka wordt door individuen (nog) niet gebruikt en groepen hebben Drieka nog maar mondjesmaat ontdekt. We kijken als Schalkwijkers liever de kat uit de boom. Dat mag, maar kijk niet te lang. Drieka kost de organisatie Wheels4all namelijk geld en daar moeten uiteraard inkomsten tegenover staan. Een financieel overzicht maakte duidelijk, dat er momenteel geld bij moet. En wat krijg je dan? Dan gaat Drieka dus op vakantie met een of andere meneer uit Lutjebroek die met zijn gezin naar Texel wil En ja, dan vist het Oranjecomité achter het net! De bus dan maar laten staan is geen optie, want dan kost het de organisatie Wheels4all nóg meer geld Wie gingen u al voor? Zo was er een gezelschap dat door Drieka naar een feestje werd gehaald én gebracht. / Zo was er een bedrijf dat Drieka meenam op een bedrijfsuitje. / Zo was er een gezin dat met Drieka een verjaardagsfeestje organiseerde. / Zo was er een vereniging die met Drieka op excursie ging. / Zo was er een gezin dat met Drieka een lang weekend op vakantie ging. / Zo was Drieka er voor u? > 11 <

12 Een viertal advertenties In het vorig Schalkwijks Journaal stond een viertal advertenties. Op drie advertenties werd gereageerd of was al een groep actief. Welke is de huidige stand van zaken? Het betreft: Een folder voor nieuwe bewoners, De mooiste plek van Schalkwijk en Verkeersveiligheid in Schalkwijk. Een folder voor nieuwe bewoners ervaringen met nieuwe bewoners delen, zodat zij een betere start in ons dorp mo- De oproep in het vorige Schalkwijks Journaal gen maken. Werkt u mee in het belang leverde een aantal reacties op. Er is van de nieuwe bewoners? Mail dan uw een clubje ontstaan dat energie wil steken bevindingen door aan in een folder voor nieuwe bewoners. doo.nl. Een brief mag ook: Ben van der Daarvoor is de hulp van nieuwe bewoners werf, Biesterlaan 8, 3998 KK Schalkwijk. echter nodig. Aan hen de vraag aan Wacht er niet te lang mee, dan komt er de redactie van de welkomstfolder door te namelijk niets meer van en dat zou jammer mailen waarmee zij, als nieuwe bewoners wezen. Pak de pen of het toetsen- van Schalkwijk met name in het begin van bord en schrijf of mail! hun komst in ons dorp zaten. Waar liep u tegenaan? Wat was voor u een complete Met dank namens de nieuwe bewoners! verrassing? Wat wist u écht niet en had u áchteraf bezien graag vóóraf willen De mooiste plek van weten? Welke zaken zijn essentieel voor Schalkwijk nieuwe bewoners om een goede start in Jan Aantjes, Tanja Gerritsen en Sylvia het eigenzinnige dorp Schalkwijk te kunnen Baas zijn met schoonheid in Schalkwijk maken? Heeft u nog tips voor nieuwe bezig geweest. Op de oproep in het bewoners? Aandachtspunten? Antwoorden Schalkwijks Journaal werd ook nog door op vragen die u had? Geef ze aan Ans Schevers gereageerd. De werkgroep ons door. Hoe meer u aanlevert, hoe heeft een kijkje in het dorp genomen en foto s beter de welkomstfolder voor nieuwe bewoners gemaakt van plekjes die nou niet echt wordt. Ú heeft de welkomstfolder mooi te noemen zijn. Het zal u niet verbazen, moeten missen en mogelijk door schade dat de binnenkomst in Schalkwijk via en schande geleerd op welke wijze je de Schalkwijkse weg niet erg hoog scoorde. een echte Schalkwijker (zie elders in dit Het Wapen van Schalkwijk, ons allen blad) kunt worden. U kunt uw opgedane een doorn in het oog, maar ook het zicht > 12 <

13 op de brandweerkazerne en garagebedrijf Gruters zorgen daar voor. Ook het Marckenburghsepad en de binnenkomst in Schalkwijk via de Trip scoorden geen voldoende. In een aantal gevallen is daar niets aan te doen, omdat je met privébezit te maken hebt. Maar soms zijn er met een aantal eenvoudige maatregelen toch al goede resultaten te behalen. Zo is Gruters bereid om zijn containers uit het zicht te plaatsen (achter de garage). Gruters hecht er waarde aan het aanzicht van het bedrijf netjes te houden. Een haag plaatsen waardoor de auto s uit het zicht raken, gaat hem echter te ver. Klanten moeten hem wel weten te vinden. Het is uiteindelijk zijn broodwinning. Het overleg met de wijkopzichter van de gemeente, Willem Zwambag, leverde de toezegging op, dat de gemeente met vrolijke beplanting en/of bloembollen gaat zorgen voor een fraaier aangezicht. Ook zijn weggezakte stoepen op verzoek van de werkgroep door de gemeente hersteld. worden opgeknapt. Een mooi voorbeeld van hoe mensen zich in kunnen zetten voor de leefbaarheid van ons dorp. En, zoals uit dit voorbeeld mag blijken, u zit er niet uw levenlang aan vast! Verkeersveiligheid in Schalkwijk 30 (50)km campagne!en dan? Op verschillende plaatsen in Schalkwijk (Provinciale weg, Lekdijk, Jhr. Ramweg, Lagedijk) wordt te hard gereden en hierdoor ontstaan onveilige verkeerssituaties. Eén van de prioriteiten vanuit het Leefbaarheidsplan is om hier maatregelen voor te treffen. Op verzoek van de gemeente wordt het Verkeershandhavingsteam politie Utrecht ingezet om een snelheidsproject in Schalkwijk uit te voeren. Dit project is een samenwerking tussen bewoners, gemeente, politie, provincie en Veilig Verkeer Nederland. Deze brede samenwerkingsvorm is uniek in Nederland en Schalkwijk neemt ook hiermee een bijzondere positie in. De werkgroep beschouwt haar taak nu De eerste activiteiten hebben reeds als afgerond en draagt de inventarisatie plaats gevonden. Begin april is een 30- over aan de nieuw te vormen dorpsraad. km campagne gestart waarbij metingen Dank voor hun inzet is zeker op zijn verricht zijn op de Jhr Ramweg. Niet plaats. Het clubje heeft het toch maar alleen een controle via geïnstalleerde mooi voor elkaar gekregen dat een aantal meetapparatuur, maar ook handhaving minder fraaie zaken in Schalkwijk zijn/ door aanwezigheid van politie. > 13 <

14 Al deze metingen en observaties moeten leiden tot het nemen van de benodigde en juiste maatregelen. Op 10 juni heeft in het Gebouw de eerste presentatie plaatsgevonden van de meetresultaten. Op 16 september is er wederom een presentatie in Het Gebouw waar met name wordt gesproken over de te nemen vervolgstappen. De acties hebben al tot veel discussie geleid. Wij kunnen stellen dat het onderwerp verkeersveiligheid op de kaart staat. En dat is goed nieuws. Wij streven namelijk naar een veilig en leefbaar Schalkwijk. Voor de spelende kinderen, de ouderen, de dieren, kortom, voor iedereen! Projectgroep Verkeer Leefbaarheidsplan Schalkwijk Gemeente Houten, je hebt GOUD in handen! Schalkwijk, 22 mei 2009 aanpak ter verbetering van de leefbaarheid Met het opstellen van een leefbaarheidsplan in hun dorp; voor Schalkwijk heeft de gemeente Een leefbaarheidsplan dat vorm Houten gekozen voor: krijgt door en voor de bewoners van Een breed gedragen toekomstvisie Schalkwijk; voor het dorp; en voor: Een optimale betrokkenheid van bewoners Een duurzame dialoog tussen ge- en belanghebbenden bij de meente Houten en bewoners van opzet en uitvoering van het leefbaarheidsplan; Schalkwijk; Een leefbaarheidsplan dat draagvlak (Ook andere overheden (EU, Rijk, in Schalkwijk moet bieden voor het Regio en gemeenten) hechten daaraan zelf werken aan vergroting van de veel belang); leefbaarheid ten behoeve van de ei- Een bottum-up benadering van de gen gemeenschap; huidige en toekomstige situatie in het Een leefbaarheidsplan dat kennis dorp Schalkwijk; over en ervaringen met nieuwe vormen Een proces, waarbij de bewoners zelf van interactie tussen burgers de basis leggen voor een plan van en overheid moet bieden, die lokaal, > 14 <

15 regionaal en mogelijk ook transnationaal is gedeeld. Ambitieuze doelstellingen die de gemeente Houten zichzelf heeft gesteld, waarbij we onderscheid maken in twee fases: 1 De fase waarin bewoners in samenspraak met de gemeente tot een breed gedragen toekomstvisie (leefbaarheidsplan) zijn gekomen. Kortom: Een breed gedragen toekomstvisie; 2 De fase waarin middels een duurzame optimale betrokkenheid van be- dialoog tussen bewoners en gewoners; een bottum-up benadering; > 15 < meente het leefbaarheidsplan wordt uitgevoerd (uitvoeringsprogramma). Kortom: Het gezamenlijk opstellen van een breed gedragen toekomstvisie (leefbaarheidsplan) voorzien van uitvoeringsen resultaatgerichte projectvoorstellen en verder geoperationaliseerd door een doorrollend uitvoeringsprogramma. Het eindproduct is bedoeld een handvat en werktuig te zijn voor allen die vanuit een eigen betrokkenheid bij de leefbaarheid van Schalkwijk iets willen doen. Doel is tevens een breed gesteunde dorpsbelangenorganisatie te helpen opbouwen, die een structurele overlegrelatie aangaat met de gemeente, en mede verantwoordelijkheid draagt voor de voortgang, uitvoering en toekomstige update van dit leefbaarheidsplan. Deze samenwerking en synergie zal in een convenant tussen dorp en gemeente worden vastgelegd. Zijn of worden deze ambitieuze doelstellingen ook gehaald? Als het gaat om de eerste fase dan kunnen we vaststellen dat de doelstellingen zijn behaald: Op de eerste plenaire bewonersavonden waren meer dan 80 personen (11 april) en 15 jongeren (9 mei) aanwezig; Bijna 50% van de aanwezigen op de eerste plenaire bewonersavonden heeft zich ingezet in één of meerdere bewonerswerkgroepen (25 april en 23 mei); De extra ingelaste dialoog tussen gemeenteambtenaren en werkgroepleden op 27 september heeft veel vragen en onduidelijkheden helpen oplossen; Ook de tweede plenaire bewonersavond op 19 december 2007 werd goed bezocht. Bewoners gaven hun prioriteiten aan. Uiteindelijk heeft het intensieve proces geleid tot een leefbaarheidsplan met maar liefst 109 bewonersvoorstellen.

16 bewoners leggen zelf de basis voor het leefbaarheidsplan, dat door en voor de bewoners van Schalkwijk is! Dat smaakt naar meer! Het welslagen van het leefbaarheidstraject staat of valt echter met het welslagen van de tweede fase. Daarin gaat het om: Het opbouwen van een breed gesteunde dorpsbelangenorganisatie, die een structurele overlegrelatie aangaat met de gemeente (een nieuwe vorm van interactie tussen burgers en overheid) en medeverantwoordelijkheid draagt voor de voortgang, uitvoering en toekomstige update van het leefbaarheidsplan. bewoners die zich straks gaan inzetten in de BRD. weten, dat de gemeente de ingeslagen weg wil blijven bewandelen en de bewoners van Schalkwijk serieus wil nemen. Donkere wolken Enkele signalen lijken erop te wijzen dat de gemeente Houten een verkeerde weg inslaat. Laten we ons beperken tot de Toekomstvisie. Het valt aan de bewoners van Schalkwijk niet uit te leggen dat: De projectfolder Eiland van Schalkwijk met geen woord rept over het leefbaarheidsplan; De eerste eilandbijeenkomst een herhaling van zetten blijkt te zijn: belangen en wensen worden in beeld gebracht. Dat hadden we bij het leefbaarheidsplan toch al gedaan? Er een fotowedstrijd wordt uitgeschreven. Dat is toch een van de bewonersvoorstellen uit het Leefbaarheidsplan? Niet geweten? Eerlijk geleend? Wel gekeken? De Begeleidingscommissie Leefbaarheidsplan Schalkwijk heeft de taakstelling om de komst van een Brede Representatieve Dorpsvertegenwoordiging (BRD) o.i.d. voor te bereiden. Om haar taak tot een goed eind te kunnen volbrengen is het essentieel, dat er bij de bewoners van Schalkwijk draagvlak is voor het zelf werken aan de vergroting van de Teleurgestelde reacties van bewoners van leefbaarheid. Bewoners van Schalkwijk Schalkwijk vallen ons ten deel. Schalkwijkers die in de eerste fase uiterst gemotiveerd die wederom bevestigd zien, dat de aan het werk zijn gegaan om het Leefbaarheidsplan gemeente gewoon weer zijn eigen ding inhoud te geven, moeten gaat doen, alsof er geen Leefbaarheids- in de tweede fase gemotiveerd kunnen plan is geweest. Alsof er geen interactief worden om uitvoering te gaan geven aan proces is geweest met een hoge mate van de projectvoorstellen die in de eerste fase betrokkenheid en inzet van bewoners van zijn bedacht. Het is daarbij essentieel dat Schalkwijk. Alsof er geen relatie bestaat > 16 <

17 tussen Leefbaarheidsplan enerzijds en Toekomstvisie Eiland van Schalkwijk anderzijds.de begeleidingscommissie ziet met lede ogen aan, dat wat enerzijds met veel energie in samenspraak met de gemeente Houten is opgebouwd, anderzijds met kracht door diezelfde gemeente Houten wordt afgebroken. De poten worden onder de stoel van het Leefbaarheidsplan vandaan gezaagd! In deze sfeer mag de Begeleidingscommissie Leefbaarheidsplan Schalkwijk proberen bewoners van Schalkwijk te werven voor de BRD. Een schier onmogelijke opgave met alle gevolgen van dien. De tweede fase van het Leefbaarheidsplan komt onder zware druk te staan. Zonder tweede fase mag het project Leefbaarheidsplan Schalkwijk mislukt worden genoemd. Rest ons een papieren document voor op de boekenkast of in de bureaula. Gemeente Houten, je hebt goud in handen. Laat het niet uit de vingers glippen! Onder het motto Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald kan het tij nog gekeerd worden, door de komende ontwerpateliers recht te breien wat krom is geweest. Alle Schalkwijkers die een actieve bijdrage hebben geleverd aan de input voor het Leefbaarheidsplan krijgen een uitnodiging op naam. In de uitnodiging wordt helder gemaakt welke de relatie is tus- een relatie is tussen Leefbaarheidsplan > 17 < sen het Leefbaarheidsplan enerzijds en de Toekomstvisie Eiland van Schalkwijk anderzijds. Schalkwijkers worden uitgenodigd om vanuit de kern Schalkwijk toekomstgerichte uitspraken te doen over de gebiedsgerichte ontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk voor de komende vijftien jaar. Ga niet opnieuw het wiel uitvinden. In het Leefbaarheidsplan Schalkwijk, maar ook uit de gesprekken met overige belanghebbenden (projectontwikkelaars, maatschappelijke groeperingen en marktpartijen) en uit landelijke, provinciale en regionale plannen, zijn belangen en wensen op te tekenen. Zet deze (soms tegengestelde) belangen en wensen per kwaliteit (recreatie, water, natuur en landschap, wonen en werken, landbouw en cultuurhistorie) naast elkaar en nodig belanghebbenden uit bij de kwaliteit van hun voorkeur aan te schuiven om gezamenlijk richtinggevende uitspraken te doen over de ontwikkelingsrichting van hun kwaliteit met betrekking tot het Eiland van Schalkwijk voor de komende vijftien jaar. De Begeleidingscommissie Leefbaarheidsplan Schalkwijk nodigt de gemeente Houten van harte uit de suggesties van de commissie onverkort over te nemen. Alleen zo is bewoners van Schalkwijk duidelijk te maken dat er wel degelijk

18 Schalkwijk enerzijds en Toekomstvisie Eiland van Schalkwijk anderzijds. Door gebruik te maken van de input uit het Leefbaarheidsplan Schalkwijk (en uitkomsten uit overige ateliers) zien bewoners van Schalkwijk hun inspanningen beloond. Ze worden serieus genomen en dat motiveert hen om zich te blijven inzetten voor de leefbaarheid van het dorp Schalkwijk en de directe omgeving: het Eiland van Schalkwijk. Neemt de gemeente Houten de suggesties niet over, dan voorziet de Begeleidingscommissie Schalkwijk een reëel gevaar voor de toekomst van het Leefbaarheidsplan. De ambitieuze doelstellingen van de gemeente Houten ten spijt voorziet de commissie een haast onmogelijke opgave een BRD. van de grond te krijgen. De gemeente Houten blijft dan met lege handen achter! Naschrift De Begeleidingscommissie Leefbaarheidsplan Schalkwijk heeft inmiddels een gesprek met de wethouders Kallen en Koudijs gehad. In aanwezigheid van beide wethouders, medewerker gebiedsgericht samenwerken, wijkcoördinator Joke van Leeuwen en Martie Meijer, hoofd afdeling ruimtelijk beleid werd de begeleidingscommissie in de gelegenheid gesteld haar zorgen uiteen te zetten. De commissie vond gelukkig een luisterend oor. De gemeente Houten begreep, dat in de ogen van de begeleidingscommissie, de gemeente een verkeerde weg was ingeslagen en was bereid om samen met de begeleidingscommissie te zoeken naar een oplossing. Namens een verontruste Begeleidingscommissie Leefbaarheidsplan Schalkwijk, Ben van der Werf, voorzitter SCHALKWIJKS JOURNAAL > 18 < Dat is hoopgevend. Of dat uiteindelijk zal gaan lukken, zal de tijd leren, maar voorlopig is de begeleidingscommissie hoopvol gestemd.

19 Interesse voor een Schalkwijkse sloopregeling? Je denkt erover om mee te doen met de sloopregeling voor oude auto s. Je twijfelt om een nieuwe auto te kopen, omdat je de oude auto maar een paar keer per week gebruikt. Overweeg dan een auto van Wheels4all! Wheels4all, die de Driekabus mogelijk maakt, werkt met de gemeente Houten aan een speciale regeling. Het idee is als volgt: je brengt de oude auto naar de sloop, wordt lid van Wheels4all en je krijgt vervolgens een nieuwe deelauto voor je huis op een gereserveerde plek met een premie voor je van een paar honderd euro. Goed voor het milieu, goed voor het Schalkwijks dorpsgezicht en goed voor je portemonnee. Bijkomend voordeel is dat je als lid van Wheels4all ook de Driekabus kan pakken, wanneer je een keer met een groter gezelschap op pad wilt gaan! Oplossing Puzzel Het lentenummer was voor wat betreft de puzzel een doorslaand succes. Maar liefst 30 goede inzenders, vaan jong en oud. Voor mij twee keer plezier. De eerste keer op de avond dat ik bij Piet en Jo Heijmink Liesert de puzzel samenstel en de tweede keer wanneer de puzzelaars de antwoorden proberen te achterhalen. Voornoemde samenwerking komt ook mooi tot uiting in het winnaarschap van de lentepuzzel. Bas Copier, Provincialeweg 20 en Nienke Diks Provincialeweg 36 losten de puzzel samen op en stuurden de oplossing ook samen in. BEIDEN VAN HARTE GEFELICITEERD! Co Baas Interesse? Neem contact op met Henry Mentink van Wheels4all: > 19 <

20 Puzzel Eerlijk zijn vindt iedereen belangrijk. In de praktijk worden er ook wel eens leugentjes om bestwil verkocht. De oploszin geeft in niet mis te verstane woorden weer, wat er gebeurt als iemand profijt heeft van zijn leugens. Succes! Voor de puzzelaars die de werkwijze nog niet kennen: 1. Beantwoord onderstaande vragen. De cijfers geven aan waar straks de afzonderlijke letters thuishoren in de oploszin. 2. Zet de letter onder het corresponderende cijfer in de oploszin. 3. Stuur uw oplossing naar één van de volgende adressen: Ben van der Werf / Biesterlaan 8 / 3998 KK Schalkwijk Co Baas / Jhr. Ramweg 34 / 3998 JR Schalkwijk Jan Baas / Brink 4 / 3998 JL Schalkwijk André van de Water / Provincialeweg 50 / 3998 JH Schalkwijk Vragen 1 Naam van de boerderij aan de Lekdijk Schalkwijks woord voor bijna Vul in: zo misselijk als een...: Een onderdeel van de Michaël-Kerk Een roofvogel > 20 <

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Les 3 Voorspellen Leestekst: Mijn droom. Introductiefase:

Les 3 Voorspellen Leestekst: Mijn droom. Introductiefase: Les 3 Voorspellen Leestekst: Mijn droom "Welkom:..." Introductiefase: 1. "Vandaag gaan we voor de laatste keer voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen welke vraag wij onszelf moeten stellen om

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Interview Rob van Brakel

Interview Rob van Brakel Interview Rob van Brakel Atributes Consequences Values Hallo Rob van Brakel, mag ik jou een aantal vragen mogen stellen? Prima. Hoe oud ben je? 21 jaar Wat is je woonsituatie op het moment? Op het moment

Nadere informatie

DRIE GOUDEN TIPS om "Nee" te leren zeggen tegen alles wat je niet meer wilt. Kies voor het leven dat jij wilt hebben.

DRIE GOUDEN TIPS om Nee te leren zeggen tegen alles wat je niet meer wilt. Kies voor het leven dat jij wilt hebben. DRIE GOUDEN TIPS om "Nee" te leren zeggen tegen alles wat je niet meer wilt. Kies voor het leven dat jij wilt hebben. Chantal Smeets 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. INLEIDING... 4 3. DRIE GOUDEN TIPS...

Nadere informatie

Verslag publieksdebat Eerbeek

Verslag publieksdebat Eerbeek Verslag publieksdebat Eerbeek Datum bijeenkomst: 8 april 2013 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 16 deelnemers Doel van de bijeenkomst: Verzamelen reacties op de conceptvisie; Input leveren voor de definitieve

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen 5. Overtuigingen Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen Een overtuiging is een gedachte die je hebt aangenomen als waarheid doordat ie herhaaldelijk is bevestigd. Het is niet meer

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden

Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden Communiceren doe je met zijn tweeën Deze folder is bedoeld voor de goedhorenden die in hun omgeving iemand kennen die slechthorend is, en voor slechthorenden

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Maakt geld gelukkig? VOORBEELD / CASUS Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Hieronder tref je een beschrijving van een socratisch gesprek van ca. 2 ½ uur. Voor de volledigheid hieronder eerst

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Geloven kun je niet alleen! Stap 1 Jouw kijk op de wereld 15 min. Kijken in de spiegel naar jezelf Wat vind je van je eigen lichaam? Wat vind je mooi? Als je zou mogen kiezen, welk deel zou je dan weghalen?

Nadere informatie

Doel. Wat heb je nodig? Spelregels.

Doel. Wat heb je nodig? Spelregels. Doel. Dit spel is een concrete tool dat de dialoog rond eerlijkheid mogelijk maakt. Aan de hand van herkenbare situaties worden 10 tot 12 jarigen uitgenodigd voor zichzelf na te denken over wat eerlijk

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Hoe maak ik... Naam: Groep:

Hoe maak ik... Naam: Groep: Hoe maak ik... Naam: Groep: Inleiding Een spreekbeurt houden is niet niets! Je moet daar heel wat voor kunnen. Wat dacht je van: Goed kunnen lezen Goed kunnen begrijpen wat je leest Goed dingen kunnen

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Zes generaties warme toewijding

Zes generaties warme toewijding Zes generaties warme toewijding De geschiedenis van familiebedrijf Bakker van de Ven Bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan in Venhorst Venhorst, juni 2010 PAG 1 INHOUD Voorwoord Inleiding 1 Martinus

Nadere informatie

Lucy heeft een ballon

Lucy heeft een ballon Caro Kindercoach & begeleiding Maasdijk 16 4283 GA Giessen 0620380336 info@carokindercoach.nl www.carokindercoach.nl heeft een ballon Handleiding Doelgroep: Kinderen van 3 tot 6 jaar. Doel van het lezen

Nadere informatie

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn.

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn. NIEUWSBRIEF 2 Oktober 2013-20142014 Geachte Ouders/verzorgers, De eerste 9 weken zitten erop. De leerlingen en leerkrachten hebben hard gewerkt. Met z n allen hebben we goed ons best gedaan op de leervakken,

Nadere informatie

1. Nooit in orde! Wat moeten wij met u nu aanvangen? Wat moeten wij met u nu doen? Gade gij nu nooit eens luisteren? Ge zijt echt niet te doen!

1. Nooit in orde! Wat moeten wij met u nu aanvangen? Wat moeten wij met u nu doen? Gade gij nu nooit eens luisteren? Ge zijt echt niet te doen! 1. Nooit in orde! Wat moeten wij met u nu aanvangen? Wat moeten wij met u nu doen? Gade gij nu nooit eens luisteren? Ge zijt echt niet te doen! Ge zijt nooit in orde! Ge zijt altijd te laat! Ge zijt nooit

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

sarie, mijn vriend kaspar en ik

sarie, mijn vriend kaspar en ik sarie, mijn vriend kaspar en ik Leen Verheyen sarie, mijn vriend kaspar en ik is een theatertekst voor kinderen vanaf 4 jaar en ging in première op 12 september 2009 bij HETPALEIS in Antwerpen 1 ik: het

Nadere informatie

Focussen: 2 x 2 vragen

Focussen: 2 x 2 vragen Focussen: 2 x 2 vragen Waar kun je het voor gebruiken? Als je iets wilt bereiken en daarvoor het nodige te doen hebt, dan is het van belang dat je wéét wat je doet. De 2x2-vragen helpen je bij het bedenken

Nadere informatie

Debat: regionaal en nationaal

Debat: regionaal en nationaal Debat: regionaal en nationaal Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm debatteren leerlingen over het verschil tussen een regionale of lokale partij en een landelijke partij. Leerdoelen Leerlingen

Nadere informatie

Maak van je kind een maker!

Maak van je kind een maker! Maak van je kind een maker! En word er zelf ook één. Zes regels waarmee dat waarschijnlijk best wel lukt. 1 Welkom In dit boekje vertellen we over maken. Het is speciaal gemaakt voor ouders die samen met

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie

Houd bij het beantwoorden van de vragen steeds je werk in gedachten. Ga na welk antwoord het meest bij je past. Volg je intuïtie!

Houd bij het beantwoorden van de vragen steeds je werk in gedachten. Ga na welk antwoord het meest bij je past. Volg je intuïtie! Voorbij je eigen wijze: Effectief communiceren met metaprogramma s in professionele relaties. Een mooie uitdaging. We willen je als lezer daartoe graag de gelegenheid geven, door middels een zelfonderzoek

Nadere informatie

Light up your fire voordat burnout toeslaat. Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent

Light up your fire voordat burnout toeslaat. Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent Light up your fire voordat burnout toeslaat Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent Wat is jouw droom? Vuur - energie Waarden, zaken die voor jou belangrijk zijn in je leven

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: Als je verliefd op iemand bent is dat vaak een fijn gevoel. Als de ander dan ook verliefd op jou is, wordt dit gevoel alleen maar sterker. Het is echter niet altijd

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Vanbelang. Belanghoudersbulletin december 2009

Vanbelang. Belanghoudersbulletin december 2009 Vanbelang Belanghoudersbulletin december 2009 St. Joseph wil van belanghouders input krijgen voor het beleid dat ze formuleert. Belanghouders weten wat er speelt, wat er leeft en wat de opgave is! 02 Vanbelang

Nadere informatie

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Onze gemeentevisie GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Wij zijn gemeente van Jezus Christus die hem leren kennen, volgen en verkondigen. G K V - V Thematekst met gebaren: Sleutelvers: God

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen.

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen? Is het mijn schuld? Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa of mama? Waarom hebben mijn ouders elk een

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is.

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Goedendag! Als ik even de aandacht mag, ja! Dank u. Dan geef ik nu het woord aan mezelf. Als ik mij eerst eens even mag introduceren.

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B Maatschappelijke Zorgboerderij Amatheon Nikki van Berlo Jasmijn Borms Joy Willems T4B Inleiding Ons groepje bestaat uit Nil

Nadere informatie

China. - Tibet Cultuur- les 2.

China. - Tibet Cultuur- les 2. China Pagina 1 - Tibet Cultuur- les 2. Colofon Les voor groep 7/8 50 minuten Aardrijkskunde Leerkracht - handreiking Inleiding In deze les willen we ons verdiepen in de situatie van Tibet. Wat speelt daar

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Een klacht is een kans. Wanneer een klant de moeite neemt om zijn onvrede te laten blijken, biedt dat je de mogelijkheid de klant alsnog tevreden te stellen

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

10. Gebarentaal [1/3]

10. Gebarentaal [1/3] 10. Gebarentaal [1/3] 1 Gebarentalen Stel, je kunt niets horen. Je bent doof. Hoe praat je dan met andere mensen? Je kunt liplezen, maar dat is moeilijk en je mist dan toch nog veel van het gesprek. Bovendien

Nadere informatie

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze Inspireren, Leren & Werken Werken aan een nieuwe werkwijze WIE, WAT, WAAR? BOOTCAMP JEUGDWERK 2014 BLZ 4 DAG 4 DONDERDAG 4 SEPTEMBER BLZ 8 DAG 1 MAANDAG 1 SEPTEMBER BLZ 5 DAG 5 VRIJDAG 5 SEPTEMBER BLZ

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas)

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Bij deze activiteit wordt een enquête gehouden bij mensen in de omgeving in verband met: het gaan stemmen bij verkiezingen, de deelname van burgers aan

Nadere informatie

Wat schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een. Hoe pak je het schrijven van een gedicht aan?

Wat schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een. Hoe pak je het schrijven van een gedicht aan? Les 1: Een poëziekaart maken poëziekaart Lees over Verbonden zijn. Wat schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een Verbonden zijn De Nieuwsbegrip leesles gaat over de ramadan. Tijdens de ramadan voelen

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Schrijfpalet. Denk goed na! 12. Olifant met gsm?

Schrijfpalet. Denk goed na! 12. Olifant met gsm? 12. Olifant met gsm? Ontspannende tekst: kort verhaal Gisteren was het markt in de stad. Ik pakte m n fiets en reed naar de markt. Het was er erg druk. Opeens zag ik mijn neefje staan. Ik riep hem en zwaaide.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A Reflectieverslag Boris van Norren 0835560 1 Inhoudsopgave Zelfreflectie week 1... 3 Zelfreflectie week 2... 4 Zelfreflectie week 3... 5 Zelfreflectie week 4... 6 Zelfreflectie week 5... 7 Zelfreflectie

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Kofi is op het werk. Hij wil een dag vrij. Hij vraagt het aan de vrouw op het kantoor. Zou het Kofi lukken? Souad komt op kantoor. Zij wil ook een dag vrij.

Nadere informatie

Vivarium 2015: Lucky #7

Vivarium 2015: Lucky #7 Nieuwsbrief nr.1 Maart 2015 Vivarium 2015: Lucky #7 Na de zeer succesvolle terugkeer van Vivarium in 2014, zijn de voorbereiding op de komende editie al weer in volle gang. Wie de gehele historie van Vivarium

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Kloosterhaar voor elkaar!

Kloosterhaar voor elkaar! Wat vooraf ging Wat vindt ù belangrijk voor ons dorp? Deze vraag heeft Plaatselijk Belang in 2011 voorgelegd aan alle inwoners van. Van de 590 gezinnen die de enquête kregen voorgelegd heeft bijna de helft

Nadere informatie

affirmaties voor een gelukshuis

affirmaties voor een gelukshuis affirmaties voor een gelukshuis affirmeer de verkoop van je huidige huis affirmeer de aankoop van je droomhuis Edith Hagenaar Affirmeren Weet je niet wat affirmaties zijn? Lees dan dit artikel: http://www.palaysia.com/affirmatie/index.html#aff

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Dames en heren, allen hier aanwezig. Het is voor mij een grote eer hier als pas benoemde burgemeester

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

College van Burgermeester en Wethouders Gemeente Heemstede ^ mi 2011 Afdeling Jeugd en Gezin Postbus 352 2100 AJ Heemstede

College van Burgermeester en Wethouders Gemeente Heemstede ^ mi 2011 Afdeling Jeugd en Gezin Postbus 352 2100 AJ Heemstede College van Burgermeester en Wethouders Gemeente Heemstede ^ mi 2011 Afdeling Jeugd en Gezin Postbus 352 2100 AJ Heemstede 23 juni 2011 Ons kenmerk: 2011-072 Betreft: subsidieaanvraag Geachte meneer /

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Workshop Tweede Kamerverkiezingen

Workshop Tweede Kamerverkiezingen Workshop Tweede Kamerverkiezingen Korte omschrijving workshop In deze workshop leren de deelnemers wat de Tweede Kamer doet, hoe ze moeten stemmen en op welke partijen ze kunnen stemmen. De workshop bestaat

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Roos van Leary. Mijn commentaar betreffende de score Mijn score was 4 punten van de 8.

Roos van Leary. Mijn commentaar betreffende de score Mijn score was 4 punten van de 8. Roos van Leary Beschrijving Boven-Samen (BS) dominant gedrag: leidend zelfdefinitie: ik ben sterker en beter dan jij; Ik overzie "het" definitie van de ander: jij bent zwak en hulpbehoevend relatiedefinitie:

Nadere informatie

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat.

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat. Toespraak bij het Nieuwjaarsontbijt van de Building Society, door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op 10 januari 2012 te Delden. Dames en heren, Allereerst wil ik u een gezegend,

Nadere informatie

In de ene hand draagt hij een koffer, in de andere een kistje. Bok is de nieuwe buurman van Kip. Hij is een professor, zegt Kat. Iemand die heel veel

In de ene hand draagt hij een koffer, in de andere een kistje. Bok is de nieuwe buurman van Kip. Hij is een professor, zegt Kat. Iemand die heel veel Inhoud Nieuwe buurman 7 Kip schrikt 13 Ekster heeft pech 17 Kattenkruid 22 Ruzie 27 Een reuze idee 32 Bloemen voor kip 37 Waar was het nu? 40 Dom geweest 46 Goed zo, Kat! 51 Feest 55 5 Nieuwe buurman Het

Nadere informatie

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN Voor de enquête hadden zich 68 mensen aangemeld. Van hen hebben er 60 de vragenlijst volledig ingevuld. In de onderstaande uitwerking staan steeds

Nadere informatie