Sociale Barometer Sociale EffectenRapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale Barometer Sociale EffectenRapportage"

Transcriptie

1 Sociale Barometer Sociale EffectenRapportage 1 september 2011

2 Dennis Peeters Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Velleke 220, 2440 GEEL

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Begripsvorming Wat is armoede? Armoedemeting Armoedebarometer Decenniumdoelen Decenniumdoelen Armoedebarometer Gegevens Interfederale armoedebarometer 9 3. Cijfergegevens Demografie Bevolkingsloop Leeftijd Huishoudens Vreemde nationaliteit Gezondheid Rusthuizen en serviceflats / Kortverblijf en dagverzorging Derdebetalersregeling OCMW-dossiers hulp bij betalen medische kosten Werk Werkzoekenden/werkloosheidsgraad Inkomen Jaarlijks inkomen Personen ten laste van voorkeurregeling ziekteverzekering Tegemoetkomingen personen met een handicap en zorgverzekering Leefloon Schuldhulpverlening Gewaarborgd Inkomen Bejaarden (GIB) en Inkomensgarantie Ouderen (IGO) Wonen Sociale huurwoningen Kandidaat-huurders sociale huurwoningen (Geelse Huisvesting en Sociaal Verhuurkantoor Zuiderkempen) Aantal gedomicilieerden kamerwoningen en camping (Netevallei) Onderwijs & Vorming Basisonderwijs Secundair onderwijs Ongekwalificeerde uitstroom 31 3

4 3.7. Vrijetijdsparticipatie Voorlopige conclusie Ervaringen en aanbevelingen wonen en gezondheid Situatieschets wonen Kamerwonen Sociale huisvesting Lokaal woonbeleid Premies Noodopvang Ervaringen en aanbevelingen wonen Ervaringen Aanbevelingen Situatieschets gezondheid Geestelijke gezondheidszorg Lokaal (preventief) gezondheidsbeleid Ervaringen en aanbevelingen gezondheid Ervaringen Aanbevelingen Sociale effectenrapportage Bronnenlijst Bijlagen Bijlage 1: dashboard domeinen en indicatoren Geel Bijlage 2: schema SB-SER Bijlage 3: stroomdiagram SER LT Bijlage 4: tijdlijn totstandkoming nieuw beleidsplan Bijlage 5: stroomdiagram SER KT 50 4

5 1. Inleiding Anderhalf miljoen Belgen leeft in armoede (De Morgen, 22/04/10). Niet zomaar een krantenkop, maar een harde vaststelling. Op 22 april 2010 presenteerde Decenniumdoelen de (Vlaamse) armoedebarometer waarvan de indicatoren een tweede maal geactualiseerd werden. De vaststellingen op vlak van gezondheid, inkomen, arbeid, wonen, onderwijs en samenleven zijn zorgwekkend. Zo blijkt uit de cijfers in het laatste opvolgingsrapport dat het voorbije jaar op geen enkel van de 6 domeinen vooruitgang is geboekt. Daarnaast geven de cijfers waarschijnlijk een té optimistisch beeld vermits de beschikbare gegevens de financiële crisis nog niet volledig in beeld brengen. Decenniumdoelen 2017 doet dan ook een oproep aan de nationale politici om dringend werk te maken van de verhoging van de uitkeringen. Vanuit de federale en Vlaamse regering kunnen er heel wat structurele maatregelen genomen worden ter bestrijding van armoede met het oog op een duurzaam resultaat. Ook op het lokale niveau kunnen er echter significante maatregelen genomen worden. Zo werd in het Strategisch Plan Geel , alsook in het Lokaal Sociaal Beleidsplan vooropgesteld om naar analogie van De Vlaamse armoedebarometer, een sociale barometer te ontwikkelen voor Geel. Daarbij heeft het lokale bestuur de intentie om de sociale situatie in Geel in kaart te brengen, zowel in cijfers als in beleving. Dit ook met oog op periodieke opvolging, zodat een zekere evolutie op vlak van welbepaalde domeinen opgetekend kan worden. Daarnaast wil het lokale bestuur ruchtbaarheid geven aan de bestrijding van het armoedefenomeen door sociale effectenrapportage te hanteren. Bij de totstandkoming van deze effectenrapportage, zullen de ervaringen en de stem van kansengroepen een belangrijke plaats innemen. Vanuit Samenlevingsopbouw zullen we dan ook de klemtoom leggen op het in beeld brengen van deze ervaringen. In het eerste deel van dit rapport staan we stil bij de begripsvorming. Wat is armoede? Hoe kan armoede gemeten worden en welke methode verkiezen we te hanteren bij de ontwikkeling van de sociale barometer voor Geel? We duiden de Vlaamse armoedebarometer. De gegevens uit het opvolgingsrapport 2010 worden opgenomen als bijlage. Daarnaast benoemen we de interfederale armoedebarometer van de staatssecretaris voor armoedebestrijding Philippe Courard. In een tweede deel wordt de Geelse sociale barometer uitgewerkt. Beschikbare gegevens worden hier verzameld en toegelicht. De lokale gegevens zullen vergeleken worden met Mol en Turnhout. Daarnaast worden gegevens waar mogelijk afgezet tegen het Vlaams gemiddelde en de provinciale mediaan. Vervolgens verdiepen we de lokale context voor wonen en gezondheid. Vanuit de cijfergegevens en op basis van signalen die we opvangen binnen de Dienst Samenlevingsopbouw (DSO), stellen we namelijk vast dat er op vlak van deze domeinen heel wat noden leven bij kansengroepen. De lokale context zal verdiept worden in focusgroepen waar de ervaringen en aanbevelingen van mensen op vlak van wonen en gezondheid in kaart gebracht worden. In het derde deel wordt de procedure ter uitvoering van de sociale effectenrapportage toegelicht. Daarbij benoemen we het verband tussen de sociale barometer en de sociale effectenrapportage en geven we er duiding bij. 1 Decenniumdoelen 2017 is een samenwerkingsverband van twaalf organisaties die de krachten bundelen om de leefsituatie van mensen in armoede structureel te verbeteren. 5

6 Sociale Barometer Geel Cijfers, Ervaringen en Aanbevelingen

7 2. Begripsvorming 2.1. Wat is armoede? Over het begrip armoede werd de voorbije jaren in wetenschappelijke kringen veel geschreven. Toch ontbreekt het nog steeds aan een algemeen aanvaard begrippenkader. Bijgevolg worden er meerdere definities en uiteenlopende termen gehanteerd. In de Vlaamse context (in beleid, praktijk en onderzoek) is er echter een ruime eensgezindheid omtrent twee inzichten die we als uitgangspunt nemen. Ten eerste stellen we dat armoede relatief is. Dit betekent dat armoede tijd- en plaatsgebonden is. Met andere woorden dienen we rekening te houden met de algemene levensstandaard die in een bepaalde samenleving gangbaar is. Ten tweede erkennen we dat armoede multidimensioneel is. Dit betekent dat armoede betrekking heeft op meerdere levensdomeinen zoals huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg Deze twee inzichten worden vervat in de definitie van armoede geformuleerd door Vranken: Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemene leefpatronen van de samenleving. Naast deze twee inzichten erkennen we dat armoede gradueel is. Dit wil zeggen dat armoede zich kan voordoen in verschillende gradaties. Grosso modo onderscheiden we drie groepen van mensen in armoede: de bestaansonzekere (levend in een financieel moeilijke situatie), de echte armen (levend in financieel ontoereikende omstandigheden) en de inframarginalen (volkomen uitgesloten van het maatschappelijk bestaan, bijvoorbeeld mensen zonder papieren) Armoedemeting Het feit dat er geen eenduidigheid bestaat over het begrip armoede, maakt dat er ook geen consensus bestaat over de manier waarop we armoede meten. We spreken van een directe of indirecte meting. Voorstanders van de indirecte meting kijken in hoofdzaak naar de middelen die noodzakelijk zijn om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. In dit geval is het beschikbaar inkomen de belangrijkste indicator. Voorstanders van een directe meting van armoede kiezen voor deprivatie-indicatoren die rechtstreeks peilen naar de levensstandaard en het consumptieniveau. Daarnaast kan de meting van armoede kwantitatief en kwalitatief benaderd worden. Bij een kwantitatieve benadering leggen we ons toe op de armoede in cijfers. Een kwalitatieve benadering brengt de leefwereld van armoede in kaart. Bij de ontwikkeling van de Geelse armoedebarometer willen we ons vooral toeleggen op het in kaart brengen van het multidimensionele karakter en het kwalitatieve aspect van armoede in Geel. Daarom zullen we in hoofdzaak directe indicatoren selecteren om Geelse armoede in kaart te brengen. 7

8 2.3. Armoedebarometer Decenniumdoelen 2017 Op 3 april 2007 lanceerde een platform van armoedeorganisaties en sociale bewegingen 2 de Decenniumdoelen Geef armoede geen kans. Vanuit de vaststelling dat in België 1,5 miljoen mensen in armoede leven en de inkomensongelijkheid blijft toenemen, roepen deze organisaties de overheden op om voorrang te geven aan de strijd tegen armoede Decenniumdoelen Decenniumdoelen 2017 schuift zes beleidsdoelstellingen voor de komende tien jaren naar voren: 1. Een halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen arm en rijk. 2. Een halvering van het aantal gezinnen waar niemand werkt. 3. Voor elk gezin, ongeacht de samenstelling, minstens een inkomen dat de Europese armoederisicodrempel bereikt Een toename van het aantal goede en betaalbare huurwoningen met eenheden, waarvan minstens de helft sociale woningen zijn. 5. Een daling tot 3% van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid bij jongeren, in alle onderwijsvormen en voor alle jongerengroepen. 6. Mensen in armoede verbreden hun netwerken Armoedebarometer De ontwikkeling van de zes doelen wordt jaarlijks opgevolgd via de armoedebarometer. Het gaat over meetbare indicatoren die de evolutie van de armoedesituatie in Vlaanderen opvolgt. De zes barometers hebben dus betrekking op de domeinen gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs en samenleven. De armoedebarometer is samengesteld uit primaire en secundaire indicatoren. De primaire indicatoren geven vooral de sociale toestand van subpopulaties weer. De secundaire indicatoren geven meer inzicht in de aard van de problematiek en ondersteunen de primaire indicatoren Gegevens De nulmeting van de gegevens vond plaats in In 2009 vond een eerste meting plaats. In 2010 volgde de tweede actualisering. Voor de meest recente gegevenstabellen en een beleidsaanbevelende analyse verwijzen we naar het opvolgingsrapport van onderzoeksgroep OASeS 4. In het tweede deel van dit rapport zal bij de vergelijking en toetsing van gegevens dieper ingegaan worden op de lokale context in Geel. 2 ABVV, ACV, ACW, Minderhedenforum, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Socialistische Mutualiteiten en socio-culturele verenigingen, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Verbruikersateljee, Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, Vlaams Minderhedencentrum, Welzijnszorg en Cera 3 De Europese armoedegrens is de EU-SILC-norm (Statistics on Income and Living Conditions). Deze ligt op 60% van het mediaan equivalent inkomen. Voor een alleenstaande bedraagt deze 899 EUR per maand. Voor elke bijkomende volwassene wordt dat bedrag met 50% verhoogd, en voor elk kind met 30%. 4 8

9 2.4. Interfederale armoedebarometer De interfederale armoedebarometer werd voor het eerst voorgesteld in 2009 in opdracht van de toenmalige staatssecretaris voor Armoedebestrijding Jean-Marc Delizée. Dit instrument heeft als voornaamste doel om het verschijnsel armoede beter bekend te maken in België. De Armoedebarometer toont aan hoe wijdverspreid armoede wel niet is en verduidelijkt enkele essentiële kenmerken ervan. Één burger op zeven in ons land leeft onder de armoedegrens. Armoede wordt vaak gekarateriseerd door onvoldoende inkomsten. In werkelijkheid betekent armoede meer dan louter geldgebrek en heeft zij betrekking op alle aspecten van het leven van onze armste medeburgers. Door hun kwetsbaarheid liggen grondrechten en basisbehoeften zoals gezondheidszorg, werk, onderwijs, huisvesting, enz., voor hen immers vaak ver buiten hun bereik. De interfederale armoedebarometer is net als de Vlaamse armoedebarometer onderverdeeld in domeinen. Deze domeinen lopen grotendeels gelijk: inkomen en schuld, gezondheidszorg, werk, onderwijs, wonen en deelname. De barometer wordt jaarlijks gepubliceerd. Voor met de recentste resultaten verwijs ik naar de interactieve editie van de interfederale armoedebarometer

10 3. Cijfergegevens De Geelse sociale barometer is net als de Vlaamse en interfederale barometer onderverdeeld in domeinen. Deze domeinen zijn gezondheid, werk, inkomen, wonen, onderwijs & vorming en vrijetijdsparticipatie. Deze domeinen lopen gelijk met de domeinindeling binnen de Dienst Samenlevingsopbouw (DSO). Dit zal verder van belang zijn bij de implementatie van de sociale effectenrapportage, waar we in het derde deel dieper op ingaan. Per domein werden een aantal indicatoren met bijhorende gegevens opgenomen. De gegevens werden verzameld op basis van verschillende databanken. Heel wat gegevens uit deze databanken werden geïntegreerd in het Sociaal Kompas van het steunpunt Sociale Planning van de provincie Antwerpen. Daarnaast werd de gemeentelijke profielschets van lokale statistieken geconsulteerd. Waar mogelijk werden er gegevens aangeleverd door lokale stadsdiensten en OCMW. Naast de indicatoren en gegevens over de zes domeinen, werden er een aantal demografische gegevens opgenomen om de lokale situatie beter te duiden. Als bijlage (bijlage 1) werd een dashboard opgenomen dat de zes domeinen en bijhorende indicatoren visualiseert. Daarbij kan in een oogopslag de vergelijking gemaakt worden met Mol en Turnhout. Daarnaast worden de gegevens weergegeven over verschillende jaren Demografie Bevolkingsloop INWONERS(EVOLUTIE) gemeente [1] [2] [3] [4] [5] GEEL MOL TURNHOUT [1] Aantal inwoners (1 jan 1998) [2] Aantal inwoners (1 jan 2008) [3] Aantal inwoners: absolute evolutie ( ) [4] Aantal inwoners: gemiddelde evolutie per jaar ( ) [5] Aantal inwoners (31 dec 2009) Inwonersevolutie ( ) GEEL M OL 10 TURNHOUT

11 NATUURLIJKE BEVOLKINGSAANGROEI Gemeente [1] [2] [3] GEEL [1] Natuurlijke bevolkingsaangroei 2007 [2] Natuurlijke bevolkingsaangroei 2008 [3] Natuurlijke bevolkingsaangroei 2009 MIGRATIESALDO Gemeente [1] [2] [3] GEEL ,0 1,36 MOL ,6 0,45 TURNHOUT ,0-0,71 [1] Migratiesaldo: inwijking-uitwijking (2007) [2] Migratiesaldo: gemiddeld ( ) [3] Migratiesaldo: gemiddeld aantal per jaar per 1000 inwoners ( ) TOELICHTING Tussen 1 januari 1998 en 1 januari 2008 stijgt het bevolkingsaantal van naar In absolute cijfers betreft het een stijging van 2 417, die zich vertaalt in een relatieve stijging van 8%. Op 31 december 2009 betreft het bevolkingsaantal , tegenover in januari Daarmee overschrijdt Geel reeds de vooropgestelde bevolkingsprognoses ( per 1 jan 2018), waaruit kan geconcludeerd worden dat het bevolkingsaantal in Geel aanzienlijk snel stijgt. Zelfs in vergelijking met Turnhout, kleinste centrumstad en spiegelingsmetropool voor de Kempen, stijgt het bevolkingsaantal in sterke mate. Als we deze bevolkingsloop verder analyseren, kunnen we stellen dat de bevolkingsgroei eerder een migratoire dan een natuurlijke groei betreft. Zo is de natuurlijke bevolkingsaangroei beperkt. Het migratiesaldo ligt echter significant hoger dan in vergelijkbare gemeentes. Tussen 2003 en 2008 bestaat de gemiddelde bevolkingsevolutie per 1000 inwoners voor meer dan 2/3 uit migratoire groei. 11

12 Mediaan Provincie Antwerpen: 4,68 Vlaanderen: 4,22 Essen Hoogstraten Kalmthout Wuustwezel Baarle-Hertog Ravels Rijkevorsel Merksplas Stabroek Kapellen Brasschaat Brecht Malle Arendonk Turnhout Oud-Turnhout Beerse Vosselaar Mol -4,88-0,00 0,01-3,00 3,01-4,22 4,23-4,68 4,69-7,00 7,01-10,00 10,01-14,41 Bornem Sint-Amands Antwerpen Schoten Schilde Zwijndrecht Wijnegem Wommelgem Borsbeek Ranst Mortsel Boechout Edegem Hemiksem Hove Aartselaar Schelle Kontich Lint Lier Niel Boom Rumst Duffel Puurs Willebroek Sint-Katelijne-Waver Zoersel Lille Kasterlee Vorselaar Zandhoven Grobbendonk Herentals Olen Geel Nijlen Herenthout Berlaar Westerlo Heist-op-den-Berg Laakdal Hulshout Putte Herselt Retie Meerhout Dessel Balen Mechelen Bonheiden Aantal inwoners: gemiddelde jaarlijkse evolutie per 1000 inwoners ( ) Mediaan Provincie Antwerpen: 0,28 Vlaanderen: -0,02 Essen Hoogstraten Kalmthout Wuustwezel Baarle-Hertog Ravels Rijkevorsel Merksplas Stabroek Kapellen Brasschaat Brecht Malle Arendonk Turnhout Oud-Turnhout Beerse Vosselaar Mol -4, ,64-2, ,08-0, ,01 0,08-0,28 0,28-0,94 1,03-2,70 2,70-5,05 Bornem Sint-Amands Antwerpen Schoten Schilde Zwijndrecht Wijnegem Wommelgem Borsbeek Ranst Mortsel Boechout Edegem Hemiksem Hove Aartselaar Schelle Kontich Lint Lier Niel Boom Rumst Duffel Puurs Willebroek Sint-Katelijne-Waver Zoersel Lille Kasterlee Vorselaar Zandhoven Grobbendonk Herentals Olen Geel Nijlen Herenthout Berlaar Westerlo Heist-op-den-Berg Laakdal Hulshout Putte Herselt Retie Meerhout Dessel Balen Mechelen Bonheiden Migratiesaldo: gemiddeld per 1000 inwoners ( ) 12

13 Leeftijd LEEFTIJDSKLASSEN (20 JAAR) / LEEFTIJDSKLASSEN (AANDEEL) Gemeente [1] [2] [3] [4] [5] GEEL MOL TURNHOUT Gemeente [6] [7] [8] [9] [10] GEEL 20,35 26,47 30,66 18,25 4,27 MOL 20,55 24,49 31,04 19,28 4,64 TURNHOUT 21,19 24,74 28,57 19,87 5,63 [1] 0-19 jarigen: aantal (1 jan 2008) [2] jarigen: aantal (1 jan 2008) [3] jarigen: aantal (1 jan 2008) [4] jarigen: aantal (1 jan 2008) [5] 80+ jarigen: aantal (1 jan 2008) [6] 0-19 jarigen: in procent van de inwoners (1 jan 2008) [7] jarigen: in procent van de inwoners (1 jan 2008) [8] jarigen: in procent van de inwoners (1 jan 2008) [9] jarigen: in procent van de inwoners (1 jan 2008) [10] 80+ jarigen: in procent van de inwoners (1 jan 2008) Relatief aandeel leeftijdsklassen (2008) ,35 18, , GEEL GRIJZE DRUK Gemeente [1] [2] [3] [4] GEEL 36,71 39,41 53,24 13,83 MOL 37,51 41,68 52,87 11,18 TURNHOUT 38,05 43,58 52,99 9,42 [1] Grijze druk: 60+ jarigen, in procent van jarigen (1 jan 1998) [2] Grijze druk: 60+ jarigen, in procent van jarigen (1 jan 2008) [3] Grijze druk: 60+ jarigen, in procent van jarigen (1 jan 2018) [4] Grijze druk: lange termijn evolutie ( ) TOELICHTING Geel vertoont qua leeftijdsklassen geen deviante scores tegenover de vergelijkende gemeentes. Dit geldt tevens voor de huidige grijze druk. Het cijfer over de lange termijn evolutie geeft echter aan dat het aandeel 60-plussers in de toekomst zal stijgen. 13

14 Mediaan Provincie Antwerpen: 22,44 Vlaanderen: 22,08 Essen Hoogstraten Kalmthout Wuustwezel Baarle-Hertog Ravels Rijkevorsel Merksplas Stabroek Kapellen Brasschaat Brecht Malle Arendonk Turnhout Oud-Turnhout Beerse Vosselaar Mol 19,59-20,74 21,04-22,08 22,14-22,44 22,45-23,00 23,04-23,97 24,07-25,52 Bornem Sint-Amands Antwerpen Schoten Schilde Zwijndrecht Wijnegem Wommelgem Borsbeek Ranst Mortsel Boechout Edegem Hemiksem Hove Aartselaar Schelle Kontich Lint Lier Niel Boom Rumst Duffel Puurs Willebroek Sint-Katelijne-Waver Zoersel Lille Kasterlee Vorselaar Zandhoven Grobbendonk Herentals Olen Geel Nijlen Herenthout Berlaar Westerlo Heist-op-den-Berg Laakdal Hulshout Putte Herselt Retie Meerhout Dessel Balen Mechelen Bonheiden 0-19 jarigen: percentage inwoners (1 jan 2008) Mediaan Provincie Antwerpen: 4,27 Vlaanderen: 4,69 Essen Hoogstraten Kalmthout Wuustwezel Baarle-Hertog Ravels Rijkevorsel Merksplas Stabroek Kapellen Brasschaat Brecht Malle Arendonk Turnhout Oud-Turnhout Beerse Vosselaar Mol 2,54-2,97 3,03-3,89 3,95-4,27 4,27-4,69 4,77-5,00 5,00-5,99 6,06-6,25 Bornem Sint-Amands Antwerpen Schoten Schilde Zwijndrecht Wijnegem Wommelgem Borsbeek Ranst Mortsel Boechout Edegem Hemiksem Hove Aartselaar Schelle Kontich Lint Lier Niel Boom Rumst Duffel Puurs Willebroek Sint-Katelijne-Waver Zoersel Lille Kasterlee Vorselaar Zandhoven Grobbendonk Herentals Olen Geel Nijlen Herenthout Berlaar Westerlo Heist-op-den-Berg Laakdal Hulshout Putte Herselt Retie Meerhout Dessel Balen Mechelen Bonheiden 80+ jarigen: percentage inwoners (1 jan 2008) 14

15 Huishoudens PRIVATE EN COLLECTIEVE HUISHOUDENS 6 Gemeente [1] [2] [3] [4] GEEL , MOL , TURNHOUT , [1] Private huishoudens: aantal (1 jan 2004) [2] Personen in private huishoudens: aantal (1 jan 2004) [3] Gemiddeld aantal personen per privaat huishouden (1 jan 2004) [4] Personen niet verblijvend in private huishoudens: aantal (1 jan 2004) ALLEENSTAANDEN ZONDER KINDEREN Gemeente [1] [2] GEEL MOL TURNHOUT [1] Alleenstaande mannen zonder kinderen: aantal (1 jan 2006) [2] Alleenstaande vrouwen zonder kinderen: aantal (1 jan 2006) ALLEENSTAANDEN MET KINDEREN Gemeente [1] [2] GEEL MOL TURNHOUT [1] Alleenstaande vader met max 5 kinderen: aantal (1jan 2006) [2] Alleenstaande moeder met max 5 kinderen: aantal (1jan 2006) ALLEENSTAANDEN ZONDER KINDEREN + ALLEENSTAANDEN MET KINDEREN Gemeente [1] [2] GEEL ,00 MOL ,48 TURNHOUT ,60 [1] Alleenstaande mannen en vrouwen, alleenstaande vaders en moeders met max 5 kinderen: aantal (1 jan 2006) [2] Alleenstaande mannen en vrouwen, alleenstaande vaders en moeders met max 5 kinderen, in procent van de huishoudens (1 jan 2006) 6 Kloostergemeenschappen, rusthuizen, weeshuizen, verplegingsinrichtingen, gevangenissen 15

16 TOELICHTING Bij de analyse van de cijfers van private en collectieve huishoudens, valt het hoog aantal personen verblijvend in collectieve huishoudens op. Het gaat over 886 personen, wat ongeveer het dubbel is van het aantal in de vergelijkende gemeentes. Dit valt uiteraard te kaderen vanuit de talrijke aanwezigheid van residentiële sociale hulpverlening in Geel. Bij het aantal alleenstaanden en alleenstaande ouders met kinderen, valt het hoog aantal alleenstaande mannen en vrouwen, alleenstaande vaders en moeders met kinderen, in procent van de totale huishoudens op (31%). Het gaat om een significant cijfer vermits deze groep een verhoogd armoederisico draagt (cfr. armoedebarometer Decenniumdoelen). 16

17 Mediaan Provincie Antwerpen: 2,52 Vlaanderen: 2,40 Essen Hoogstraten Kalmthout Wuustwezel Baarle-Hertog Ravels Rijkevorsel Merksplas Stabroek Kapellen Brasschaat Brecht Malle Arendonk Turnhout Oud-Turnhout Beerse Vosselaar Mol 2,04-2,30 2,30-2,40 2,40-2,51 2,51-2,60 2,60-2,79 Bornem Sint-Amands Antwerpen Schoten Schilde Zwijndrecht Wijnegem Wommelgem Borsbeek Ranst Mortsel Boechout Edegem Hemiksem Hove Aartselaar Schelle Kontich Lint Lier Niel Boom Rumst Duffel Puurs Willebroek Sint-Katelijne-Waver Zoersel Lille Kasterlee Vorselaar Zandhoven Grobbendonk Herentals Olen Geel Nijlen Herenthout Berlaar Westerlo Heist-op-den-Berg Laakdal Hulshout Putte Herselt Retie Meerhout Dessel Balen Mechelen Bonheiden Gemiddeld aantal personen per privaat huishouden (1 jan 2004) Mediaan Provincie Antwerpen: 26,30 Vlaanderen: 32,70 Essen Hoogstraten Kalmthout Wuustwezel Baarle-Hertog Ravels Rijkevorsel Merksplas Stabroek Kapellen Brasschaat Brecht Malle Arendonk Turnhout Oud-Turnhout Beerse Vosselaar Mol 20,35-22,76 23,07-24,66 25,12-26,30 26,34-32,70 32,79-39,44 50,64 Bornem Sint-Amands Antwerpen Schoten Schilde Zwijndrecht Wijnegem Wommelgem Borsbeek Ranst Mortsel Boechout Edegem Hemiksem Hove Aartselaar Schelle Kontich Lint Lier Niel Boom Rumst Duffel Puurs Willebroek Sint-Katelijne-Waver Zoersel Lille Kasterlee Vorselaar Zandhoven Grobbendonk Herentals Olen Geel Nijlen Herenthout Berlaar Westerlo Heist-op-den-Berg Laakdal Hulshout Putte Herselt Retie Meerhout Dessel Balen Mechelen Bonheiden Percentage huishoudens met geringere bestaanszekerheid (2006) 17

18 Vreemde nationaliteit gemeente [1] [2] [3] [4] [5] [6] GEEL MOL TURNHOUT [1] Inwoners met vreemde nationaliteit (HDI > 0.9, Nederland): aantal (1 jan 2007) [2] Inwoners met vreemde nationaliteit (HDI > 0.9, Zuid-Europa): aantal (1 jan 2007) [3] Inwoners met vreemde nationaliteit (HDI > 0.9, andere landen): aantal (1 jan 2007) [4] Inwoners met vreemde nationaliteit (HDI < 0.9, Marokko, Turkije): aantal (1 jan 2007) [5] Inwoners met vreemde nationaliteit (HDI < 0.9, Europa excl. Turkije): aantal (1 jan 2007) [6] Inwoners met vreemde nationaliteit (HDI < 0.9, andere landen): aantal (1 jan 2007) De selectie van landen met een (zeer) hoge sociale ontwikkeling steunt op de Human Development Index van de Verenigde Naties. In 2005 hadden 29 landen een index hoger dan 0,9 en wel alle vroegere West-Europese landen en negen andere landen. Het aandeel van die landen in de wereldbevolking bedroeg 15 %. [2]: Zuid-Europa betreft de vier landen met vroegere sterke inwijking: Italië, Spanje, Portugal en Griekenland. [5:] De Oost-Europese landen die toetraden tot de Europese Unie hadden in 2004 een HDI tussen 0,8 en 0,9. Gemeente GEEL [1] [2] [3] , , ,19 [1] Aantal vreemdelingen [2] Aantal inwoners [3] Aantal vreemdelingen, in procent van het aantal inwoners TOELICHTING Cijfers met betrekking tot vreemde nationaliteit geven slechts een zeer beperkt beeld over de aanwezige etnisch-culturele diversiteit en het armoederisico van bepaalde etnisch-culturele minderheden. 18

19 3.2. Gezondheid Rusthuizen en serviceflats / Kortverblijf en dagverzorging gemeente [1] [2] [3] [4] [5] [6] GEEL , ,33 MOL , ,00 TURNHOUT , ,39 gemeente [7] [8] [9] [10] [11] [12] GEEL , ,00 MOL , ,38 TURNHOUT , ,00 [1] Rusthuizen: programma (2007) [2] Rusthuizen: capaciteit (2007) [3] Rusthuizen: capaciteit in procent van programma (2007) [4] Serviceflats: programma (2007) [5] Serviceflats: capaciteit (2007) [6] Serviceflats: capaciteit in procent van programma (2007) [7] Centra voor kortverblijf: programma (2007) [8] Erkende Centra voor kortverblijf: capaciteit (2007) [9] Centra voor kortverblijf: capaciteit erkenning in procent van programma (2007) [10] Dagverzorgingscentra: programma (2007) [11] Erkende dagverzorgingscentra: capaciteit (2007) [12] Dagverzorgingscentra: capaciteit erkenning in procent van programma (2007) TOELICHTING Het programma van de rusthuizen betreft het aantal bedden dat decretaal gesubsidieerd wordt. De capaciteit betreft het aantal bedden dat effectief aangeboden wordt. Deze cijfers zijn interessant om op te volgen in functie van de grijze druk Derdebetalersregeling De toepassing van de derdebetalersregeling laat mensen toe om enkel het remgeld te betalen bij een doktersbezoek. Het overige bedrag wordt door de dokter rechtstreeks geïnd via het ziekenfonds. Geel telt 35 huisartsen. Volgens de cijfers van de Christelijke Mutualiteit passen 6 van de 35 huisartsen de derdebetalersregeling toe (17%). In Mol bedraagt dit respectievelijk 60 %, in Retie 50 % en in Balen 100 % OCMW-dossiers hulp bij betalen medische kosten In 2009 waren er 401 OCMW-dossiers waarbij steun verleend werd in het kader van medische kosten. Het gaat hier dan over farmaceutische (198) en hospitalisatiekosten (35) en kosten van medische ver- 19

20 zorging (168). In 2008 en 2007 waren er dit respectievelijk 400 en 468. In de periode januari tot oktober 2010 telden we vooralsnog 326 dossiers. 20

21 3.3. Werk Werkzoekenden/werkloosheidsgraad gemeente [1] [2] [3] [4] [5] GEEL , ,40 MOL , ,20 TURNHOUT , ,80 gemeente [6] [7] [8] [9] [10] GEEL 6,56 7,84-1,28 5,92 7,35 MOL 6,92 8,27-1,35 5,91 8,17 TURNHOUT 10,65 11,87-1,22 10,18 11,21 [1] Aantal NWWZ (dec 2010) [2] Aantal NWWZ (dec 2009) [3] Verschil [1] en [2] (%) [4] NWWZ in een kansengroep (dec 2010) [5] NWWZ in een kansengroep, in procent van aantal NWWZ (dec 2010) [6] Werkloosheidsgraad (dec 2010) [7] Werkloosheidsgraad (dec 2009) [8] Verschil [6] en [7] [9] Werkloosheidsgraad mannen (dec 2010) [10] Werkloosheidsgraad vrouwen (dec 2010) [4], [5]: Ouderen (+50 jaar), laaggeschoolden, allochtonen en arbeidsgehandicapten De werkloosheidsgraad betreft de procentuele verhouding tussen de niet-werkende werkzoekenden tot de beroepsbevolking. Evolutie NWWZ ( ) GEEL MOL TURNHOUT NWWZ in een kansengroep, in procent van aantal NWWZ (dec 2010) 80 78, ,4 71,2 GEEL MOL TURNHOUT 65 21

22 3.4. Inkomen Jaarlijks inkomen Gemeente GEEL [1] [2] [3] [4] [5] Inkomen lager dan EUR 13,3 17,3 16,6 17,8 17,4 Inkomen hoger dan EUR 8,2 11,2 11,2 11,5 11,8 [1] 2000 (%) [2] 2007 (%) [3] Arrondissement Turnhout (2007) (%) [4] Provincie Antwerpen (2007) (%) [5] Vlaams Gewest (2007) (%) Gemeente GEEL [1] [2] [3] [4] [5] Gemiddeld inkomen per inwoner Mediaan inkomen [1] 2000 Geel (euro) [2] 2007 Geel (euro) [3] Arrondissement Turnhout (2007) (euro) [4] Provincie Antwerpen (2007) (euro) [5] Vlaams Gewest (2007) (euro) TOELICHTING Het mediaan equivalent inkomen (Europese armoedegrens) ligt op 899 euro per maand, op jaarbasis (deze ligt op 60 % van het mediaan equivalent inkomen, cfr. armoedebarometer Decenniumdoelen). Dit betekent dat een alleenstaande met een inkomen lager dan euro volgens de Europese armoedegrens in armoede verkeert. Wetende dat in ,3 procent van de inkomens lager ligt dan euro, dat het hier niet noodzakelijk enkel om alleenstaanden gaat (voor elke bijkomende volwassene wordt dat bedrag met 50 % verhoogd, voor elk kind met 30 %) en dat Geel 31% alleenstaanden met of zonder kinderen telt, gaat het hier om cijfers die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een groep met een verhoogd armoederisico. Daarnaast hebben fiscale gegevens hun beperking. Zo is niet iedereen belastingplichtig. Ten tweede is een fiscaal huishouden niet hetzelfde als een feitelijk huishouden. Ten derde moeten bepaalde onderdelen van het beschikbare (gezins-) inkomen niet opgegeven worden in de aangifte. Naast de Europese armoedegrens die arbitrair vastgelegd wordt, is er de Vlaamse budgetstandaard ontwikkeld door Storms en Van den Bosch (2009). Volgens deze budgetstandaard bedraagt het totaal budget om menswaardig deel te nemen aan de (Vlaamse) samenleving 976 euro voor een alleenstaande per maand. Voor een koppel bedraagt dit euro. Op jaarbasis gaat het respectievelijk over euro en euro. Ook hier kunnen we concluderen dat een inkomen van euro niet toereikend is om menswaardig deel te nemen aan de samenleving. 22

Armoede en kwetsbaarheid op het platteland:

Armoede en kwetsbaarheid op het platteland: Armoede en kwetsbaarheid op het platteland: Cijfers & achtergrondinformatie Dienst welzijn & gezondheid 1-3/06/2015 Inhoud Armoede (op het platteland)? Uitdagingen voor de leadergebieden? Ondersteuning

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Aartselaar Arendonk Baarle Hertog Balen Balen Tel: 014 44 83 63 Beerse jef.meuws@kbc.be Beerse Tel: 014 44 83 45

Nadere informatie

Tarieven zoals van toepassing vanaf 1/1/2017

Tarieven zoals van toepassing vanaf 1/1/2017 Tarieven zoals van toepassing vanaf 1/1/2017 U vindt de tarieven op de volgende blz van jaarlijks vastrecht variabel tarief - progressief tarief: tarief per gemeente variabel tarief intergrale - vlak tarief:

Nadere informatie

Provinciale omgevingsanalyse. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Provinciale omgevingsanalyse. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Provinciale omgevingsanalyse Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie 30 09 2014 Provinciale omgevingsanalyse Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie 30 september 2014 Inleiding... 5 1. Feiten en cijfers

Nadere informatie

kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid

kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie 2005-2025 Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid 1 Kleuren of krimpen. Bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie 2005-2025

Nadere informatie

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8 I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 2 Gemeente Aartselaar 3 Gemeente Arendonk 4 Gemeente As 5 Gemeente Baarle-Hertog 6 Gemeente Balen 7 Stad Beringen 8 Gemeente Berlaar 9 Stad Bilzen 10 Stad Blankenberge

Nadere informatie

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 6 Schijf 6 Aartselaar 69 60 129. Tranche 2 Schijf 2. Tranche 1 Schijf 1

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 6 Schijf 6 Aartselaar 69 60 129. Tranche 2 Schijf 2. Tranche 1 Schijf 1 Aartselaar 69 60 129 Aartselaar 69 60 129 Antwerpen 80 121 2.375 2.576 Albertdok 6 372 378 Antwerpen Kern-Oude Stad 238 238 Berchem 163 163 Borgerhout 1 104 105 Charlottalei 79 79 Deurne 79 161 240 Ekeren

Nadere informatie

Armoederapport Lier 17 oktober 2011

Armoederapport Lier 17 oktober 2011 Armoederapport Lier 17 oktober 2011 Ons Gedacht is een project van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Kluizestraat 37 2500 Lier 03/488 22 72 Anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be Kristof.daems@Samenlevingsopbouw.be

Nadere informatie

15/12/'11 De Halloweenwandeling Griezelbuiten van Hier is Ginderbuiten! wint de Culturele publieksprijs 2011.

15/12/'11 De Halloweenwandeling Griezelbuiten van Hier is Ginderbuiten! wint de Culturele publieksprijs 2011. Gazet van Antwerpen Promo Nieuwe BMW 3 Reeks Berline vanaf 285*/maand Word GvA-correspondent! Solliciteer nu! Bezorg ons uw leukste foto's van jonge antwerpen > mol Griezelbuiten wint Culturele Publieksprijs

Nadere informatie

inkomens, woningprijzen en ouderenzorg Essen Hoogstraten Kalmthout Wuustwezel Brecht Brasschaat Malle Schoten Schilde Zoersel Wijnegem Vorselaar

inkomens, woningprijzen en ouderenzorg Essen Hoogstraten Kalmthout Wuustwezel Brecht Brasschaat Malle Schoten Schilde Zoersel Wijnegem Vorselaar Types van gemeenten: inkomens, woningprijzen en ouderenzorg Essen Hoogstraten Kalmthout Wuustwezel Baarle-Hertog Ravels Merksplas Rijkevorsel Stabroek Kapellen Brasschaat Brecht Malle Turnhout Oud-Turnhout

Nadere informatie

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

a) Rijdt er naast het oudjaarsaanbod ook nog een regulier aanbod?

a) Rijdt er naast het oudjaarsaanbod ook nog een regulier aanbod? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 670 van ANNICK DE RIDDER datum: 9 februari 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN De Lijn Antwerpen - Aanbod

Nadere informatie

Omgevingsanalyse van de gemeente Laakdal

Omgevingsanalyse van de gemeente Laakdal Omgevingsanalyse van de gemeente Laakdal Bijlage bij het meerjarenplan 2014-2019 Inhoud 1. Preambule 5 DEEL I: EXTERNE ANALYSE 2. Inleiding externe analyse 6 3. Demografie 6 3.1. Bevolkingsomvang en dichtheid

Nadere informatie

Overzichtstabel gemeente-referentiepunten (intranet)

Overzichtstabel gemeente-referentiepunten (intranet) GEMEENTE REFERENTIEPUNTEN hardheid 1ste ref.punt hardheid 2de ref.punt hardheid 3de ref.punt F D F D F D Aartselaar Rumst (AWW + collector) 16,2 9,1 Arendonk Oud-Turnhout 15,5 8,7 Balen Olmen - Mol 11,3

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

Provincie Antwerpen kinderopvang in kaart

Provincie Antwerpen kinderopvang in kaart Provincie Antwerpen kinderopvang in kaart Provinciale afdeling Antwerpen Jean Paul Van der Elst m.m.v. Vera Marien Inhoudstafel Inleiding 3 Situering en verantwoording 3 Inhoudelijk overzicht 3 I. Provincie

Nadere informatie

Welzijn inkomen en armoede

Welzijn inkomen en armoede Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 10 oktober 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Welzijn inkomen en armoede Samenvatting gemiddeld inkomen per Kempenaar 16.423/jaar (2010) iets lager

Nadere informatie

AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2011

AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2011 Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Aanvraag Sociale Huurwoning p.1 van 9 AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2011 Hoe stel ik me kandidaat? 1. Ik VUL dit formulier

Nadere informatie

Gemeente en OCMW Stabroek. Lokaal Sociaal Beleidsplan

Gemeente en OCMW Stabroek. Lokaal Sociaal Beleidsplan Gemeente en OCMW Stabroek Lokaal Sociaal Beleidsplan Periode 2008-2014 0 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave...2 1 Situering van het lokaal sociaal beleidsplan...4 1.1 Algemeen kader...4 1.2 Opbouw van het lokaal

Nadere informatie

Inleiding: Wettelijk kader Lokaal Sociaal Beleidsplan

Inleiding: Wettelijk kader Lokaal Sociaal Beleidsplan Inleiding: Wettelijk kader Lokaal Sociaal Beleidsplan 1. Decreet Lokaal Sociaal Beleid Op 3 maart 2004 werd het decreet over het lokaal sociaal beleid goedgekeurd in het Vlaams Parlement, dat als doel

Nadere informatie

Antwerpen. De financiële resultaten volgden niet altijd dat succes..

Antwerpen. De financiële resultaten volgden niet altijd dat succes.. Antwerpen We kijken tevreden terug op de resultaten van de campagne in 2012. Met Sing for the Climate, het filmpje met Bart Cannaerts, de vele acties van onze vrijwilligers, was de campagne erg zichtbaar.

Nadere informatie

Hoe veilig is uw gemeente?

Hoe veilig is uw gemeente? 3 Hoe veilig is uw gemeente? Grote steden, grote(re) problemen Een analyse van criminaliteitscijfers leert dat vooral Antwerpen en in de provincie Antwerpen met misdaad kampen. In landelijke gemeenten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 1. Aanvraag indienen voor DE ARK Sociaal Verhuurkantoor Noorderkempen (SVK) Naam inschrijver:... Datum volledigheid:.../.../2015 STEMPEL 2. Mijn gegevens INFORMATIE

Nadere informatie

Aanvraagformulier - renteloze lening

Aanvraagformulier - renteloze lening Aanvraagformulier - renteloze lening 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen voor energiebesparende ingrepen en maatregelen in particuliere

Nadere informatie

Interprovinciale studie Detailhandel. Rapport Provincie Antwerpen Algemeen bijlageboek -

Interprovinciale studie Detailhandel. Rapport Provincie Antwerpen Algemeen bijlageboek - Interprovinciale studie Detailhandel Rapport Provincie Antwerpen 2012-2014 - Algemeen bijlageboek - INHOUDSOPGAVE Bijlage 1: Verklarende woordenlijst 5 Bijlage 2: Provinciale fiches Antwerpen 7 Bijlage

Nadere informatie

Couleur Locale Synopsis editie 2013. Etnisch-culturele diversiteit in de provincie Antwerpen in feiten en cijfers.

Couleur Locale Synopsis editie 2013. Etnisch-culturele diversiteit in de provincie Antwerpen in feiten en cijfers. Couleur Locale Synopsis editie 2013 Etnisch-culturele diversiteit in de provincie Antwerpen in feiten en cijfers. Inhoudsopgave VOORAF 1 1. CIJFERMATERIAAL EN BEGRIPPEN 2 2. HERKOMSTLANDEN VAN ETNISCH-CULTURELE

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %)

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Van toepassing vanaf 1.10.2017 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor SVK-verhuurders - renteloze lening (0 %)

Aanvraagformulier voor SVK-verhuurders - renteloze lening (0 %) Aanvraagformulier voor SVK-verhuurders - renteloze lening (0 %) Van toepassing vanaf 1.10.2017 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 2016

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 2016 AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 2016 1. MIJN GEGEVENS INFORM ATIE OVER JOU (EN JE EVENTUELE PARTNER) Gegevens referentie-huurder Gegevens partner Naam :... Naam :... Voornaam :... Voornaam :... Geboortedatum

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010 G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie Gemeente Riemst Welkom op de startpagina van de lijke fiches ouderen! De lijke fiches ouderen bevatten een basisdatafiche en een fiche met cijfergegevens

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010 G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie Gemeente Gingelom Welkom op de startpagina van de lijke fiches ouderen! De lijke fiches ouderen bevatten een basisdatafiche en een fiche met cijfergegevens

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

MOTIE TOEVLOED ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET ONDERWIJS VAN TURNHOUT

MOTIE TOEVLOED ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET ONDERWIJS VAN TURNHOUT MOTIE TOEVLOED ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET ONDERWIJS VAN TURNHOUT Motie van de Turnhoutse Gemeenteraad betreffende de toenemende toestroom van anderstalige kinderen in de basis en secundaire scholen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 2017

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 2017 AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 2017 1. MIJN GEGEVENS INFORM ATIE OVER JOU (EN JE EVENTUELE PARTNER) Gegevens referentie-huurder Gegevens partner Naam :... Naam :... Voornaam :... Voornaam :... Geboortedatum

Nadere informatie

Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen voor producenten van streekgebonden producten

Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen voor producenten van streekgebonden producten Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen voor producenten van streekgebonden producten Rurant vzw - Handboek Kwaliteitslabel Pure Kempen producenten streekgebonden producten 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Persconferentie Welkom door Jos Geysels, voorzitter Decenniumdoelen Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 1. MIJN GEGEVENS INFORM ATIE OVER JOU (EN JE EVENTUELE PARTNER) Gegevens referentie-huurder Gegevens partner Naam :... Naam :... Voornaam :... Voornaam :... Geboortedatum

Nadere informatie

AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2012

AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2012 Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Aanvraag Sociale Huurwoning p.1 van 10 AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2012 Hoe stel ik me kandidaat? 1. Ik VUL dit formulier

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 1. MIJN GEGEVENS INFORM ATIE OVER JOU (EN JE EVENTUELE PARTNER) Gegevens referentie-huurder Gegevens partner Naam :... Naam :... Voornaam :... Voornaam :... Geboortedatum

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Alken Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

armoedebarometer De interfederale Sociale Zekerheid Federale Overheidsdienst DE STAATSSECRETARIS VOOR MAATSCHAPPELIJKE

armoedebarometer De interfederale Sociale Zekerheid Federale Overheidsdienst DE STAATSSECRETARIS VOOR MAATSCHAPPELIJKE DE STAATSSECRETARIS VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN ARMOEDEBESTRIJDING LE SECRETAIRE D ÉTAT À L INTÉGRATION SOCIALE ET À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ALGEMENE

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 26 mei 2016 ( lijst 2016-04; kaart v9)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 27 juli 2016 ( lijst 2016-05; kaart v10)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

Wat is armoede? Maatschappelijke participatie. Armoede in de Kempen

Wat is armoede? Maatschappelijke participatie. Armoede in de Kempen Armoede in de Kempen 30 april 2009 Bérénice Storms Wat is armoede? Armoede is een situatie waarbij het mensen ontbreekt aan de economische middelen om een aantal basisfuncties te realiseren (Van den Bosch,

Nadere informatie

Groepsaankoop groene stroom en gas

Groepsaankoop groene stroom en gas Groepsaankoop groene stroom en gas Overzicht van mogelijkheid tot inschrijven via loketten en inschrijfsessies. Inhoud Aartselaar... 4 Antwerpen... 4 1. Stadsloketten... 4 2. Ecohuis Antwerpen... 4 3.

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

Limburg Sociaal Enkele cijfers. 17 juni 2014 Steunpunt Sociale Planning

Limburg Sociaal Enkele cijfers. 17 juni 2014 Steunpunt Sociale Planning Limburg Sociaal Enkele cijfers 17 juni 2014 Steunpunt Sociale Planning Inhoud Inleiding Bestaansonzekerheid in Limburg Inkomen ter hoogte van wettelijke armoedegrens Recht op voorkeurtarief in de ziekteverzekering

Nadere informatie

AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2012

AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2012 Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Aanvraag Sociale Huurwoning p.1 van 10 AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2012 Hoe stel ik me kandidaat? 1. Ik VUL dit formulier

Nadere informatie

Couleur Locale Synopsis editie Etnisch-culturele diversiteit in de provincie Antwerpen in feiten en cijfers.

Couleur Locale Synopsis editie Etnisch-culturele diversiteit in de provincie Antwerpen in feiten en cijfers. Couleur Locale Synopsis editie 2013 Etnisch-culturele diversiteit in de provincie Antwerpen in feiten en cijfers. Inhoudsopgave VOORAF 1 1. Cijfermateriaal en begrippen 2 2. Herkomstlanden van etnisch-culturele

Nadere informatie

De cel als barometer voor armoede in Gent

De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil oprichting stedelijke cel armoedebestrijding. De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil binnen de stedelijke structuren een cel armoedebestrijding oprichten om een gecoördineerde

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 9 december 2016 ( lijst 2016-08; kaart v12?)). Steden en

Nadere informatie

Vzw Burse zorgt voor nieuw leven Leeuwenpoort

Vzw Burse zorgt voor nieuw leven Leeuwenpoort 1 van 13 20/06/2011 14:15 Gazet van Antwerpen Promo 250 luxe Visitekaartjes + 2 cadeaus: 9.99! Ook geboeid door het nieuws? Word GvA-correspondent! antwerpen > borsbeek Vzw Burse zorgt voor nieuw leven

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010 G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie Gemeente Sint-Truiden Welkom op de startpagina van de lijke fiches ouderen! De lijke fiches ouderen bevatten een basisdatafiche en een fiche met

Nadere informatie

Het secundair onderwijs in cijfers

Het secundair onderwijs in cijfers Het secundair onderwijs in cijfers Schooljaar 2010-2011 Sara Vertommen Opdrachtgever: Algemeen Onderwijsbeleid Stad Antwerpen, Lerende Stad en Lokaal Overlegplatform Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs

Nadere informatie

Op 31 december 2012 telde het arrondissement Turnhout inwoners. Hiermee vertegenwoordigen we 7% van de Vlaamse inwoners.

Op 31 december 2012 telde het arrondissement Turnhout inwoners. Hiermee vertegenwoordigen we 7% van de Vlaamse inwoners. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Demografie Samenvatting Inwonersaantal: 442.508 (2012) 90% van de inwoners heeft de Belgische nationaliteit.

Nadere informatie

30 augustus blauw. Toelatingsexamen arts en tandarts. Informatie verwerven en verwerken (IVV) STILLEESTEKST 2

30 augustus blauw. Toelatingsexamen arts en tandarts. Informatie verwerven en verwerken (IVV) STILLEESTEKST 2 Kleef hier onmiddellijk een identificatiesticker blauw Toelatingsexamen arts en tandarts 30 augustus 2016 Informatie verwerven en verwerken (IVV) STILLEESTEKST 2 Figuur 1: Kerncijfers over armoede in België.

Nadere informatie

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting De Welzijnsbarometer verzamelt jaarlijks een reeks indicatoren die verschillende aspecten van armoede in het Brussels Gewest belichten. De sociaaleconomische

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

DE RESIDENTIELE VASTGOEDMARKT IN BELGIE. Turnhout Donderdag, 12 Juni 2014

DE RESIDENTIELE VASTGOEDMARKT IN BELGIE. Turnhout Donderdag, 12 Juni 2014 DE RESIDENTIELE VASTGOEDMARKT IN BELGIE Turnhout Donderdag, 12 Juni 214 2 Dé vastgoedmarkt bestaat niet 3-15 -1-5 5 1 15 Arendonk Baarle-Hertog Balen Beerse Dessel Geel Grobbendonk Herentals Herenthout

Nadere informatie

PROJECTPLAN KINDERARMOEDE

PROJECTPLAN KINDERARMOEDE PROJECTPLAN KINDERARMOEDE INLEIDING Op 7/2/2014 keurde de Vlaamse Regering regelgeving goed inzake de subsidiering van lokale kinderarmoedebestrijding. T.g.v. deze regelgeving, komt Lier in aanmerking

Nadere informatie

LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN 2008-2013 GEMEENTE EN OCMW BOECHOUT

LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN 2008-2013 GEMEENTE EN OCMW BOECHOUT LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN 2008-2013 GEMEENTE EN OCMW BOECHOUT Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Wettelijk kader 5 1.2 Lokale aanpak 6 2. Totstandkoming 8 2.1 Samenstelling en werking van de plangroep 8 2.1.1

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Bree Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Borgloon Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 1. Aanvraag indienen voor AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE ARK Sociaal Verhuurkantoor Noorderkempen (SVK) 2. Mijn gegevens INFORMATIE OVER JOU (EN JE EVENTUELE PARTNER) Gegevens referentie-huurder

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Sint-Truiden Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

Overzicht aan te besteden ritten Openbare Aanbesteding d.d. 28 april Beschikbaarheid (van - tot) 's morgens 's avonds woensdagmid

Overzicht aan te besteden ritten Openbare Aanbesteding d.d. 28 april Beschikbaarheid (van - tot) 's morgens 's avonds woensdagmid De Lijn Grotehondstraat 58, 18 Openbare Aanbesteding d.d. 28 april SIBO Burchtse Weel Burchtseweel 102 03/2 44 1 1/ANT/001 100 Hoevenen - Ekeren - - Merksem 06: - 08:35 15: - 17: 12:25-14: - Extra binnenspiegel

Nadere informatie

West-Limburg in cijfers. 17 juni 2013

West-Limburg in cijfers. 17 juni 2013 West-Limburg in cijfers 17 juni 2013 Inhoud Het Steunpunt Sociale Planning: even kort voorstellen West-Limburg in cijfers Nieuwe databank Limburg in cijfers: even kennismaken Het Steunpunt Sociale Planning:

Nadere informatie

Ravels HOOGSTRATEN RIJKEVORSEL BRECHT BEERSE MALLE ZOERSEL KASTERLEE DESSEL ZWIJNDRECHT VORSELAAR ZANDHOVEN NIJLEN HERENTHOUT BERLAAR

Ravels HOOGSTRATEN RIJKEVORSEL BRECHT BEERSE MALLE ZOERSEL KASTERLEE DESSEL ZWIJNDRECHT VORSELAAR ZANDHOVEN NIJLEN HERENTHOUT BERLAAR Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen Lange Lozanastraat 223 2018 Antwerpen tel 03 240 68 00 fax 03 240 68 68 gom@gomantwerpen.be http://www.gomantwerpen.be http://www.gom.be Ravels GOM Antwerpen

Nadere informatie

OCMW RUMST REGIONAAL EN LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN RUPELSTREEK EN RUMST 2008-2013

OCMW RUMST REGIONAAL EN LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN RUPELSTREEK EN RUMST 2008-2013 OCMW RUMST REGIONAAL EN LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN RUPELSTREEK EN RUMST 2008-2013 INLEIDING 3 Hoofdstuk 1 6 Omgevingsanalyse 6 1.1. Algemene cijfers 6 1.2. Prioritaire grondrechten 9 1.3. Doelgroepen 28

Nadere informatie

EEN WIJKGEZONDHEIDS- CENTRUM IN BOOM OF WILLEBROEK. Een inventaris van gezondheidsnoden

EEN WIJKGEZONDHEIDS- CENTRUM IN BOOM OF WILLEBROEK. Een inventaris van gezondheidsnoden EEN WIJKGEZONDHEIDS- CENTRUM IN BOOM OF WILLEBROEK Een inventaris van gezondheidsnoden 2 33 1. Inleiding... 4 2. Het concept wijkgezondheidscentrum... 5 3. Gezondheidsnoden in Boom en Willebroek... 7 3.1.

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Good practices: ondersteunend werken bij woonproblemen

Good practices: ondersteunend werken bij woonproblemen Good practices: ondersteunend werken bij woonproblemen De gemeentelijke verordening conformiteitsattesten 13.06.2017 Studiedag LOGO 1. IVLW Zuidrand en IVLW Rivierenland 2. Aanpak woningkwaliteit 3. Verordening

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Harelbeke December 2014

Omgevingsanalyse Harelbeke December 2014 Omgevingsanalyse Harelbeke December 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Demografie... 5 1.1 Kenmerken bevolking (bron: Rijksregister, 01.01.2014)... 5 Bevolkingsdichtheid... 5 Leeftijdsverdeling... 5

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan Sint-Amands

Lokaal Sociaal Beleidsplan Sint-Amands Gemeentebestuur Sint-Amands Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands OCMW Sint-Amands Hekkestraat 9 2890 Sint-Amands Lokaal Sociaal Beleidsplan Sint-Amands 2008-2013 Burgemeester Freddy Sarens Gemeentesecretaris

Nadere informatie

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend?

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 252 van LIES JANS datum: 15 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Huizen van het kind - Subsidiëring Huizen van het Kind bundelt verschillende

Nadere informatie

Reglement vrijetijdspas

Reglement vrijetijdspas Gemeente Schilde s-gravenwezel Binnen het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede Schilde en het daaraan verbonden trekkingsrecht en goedgekeurd door de gemeenteraad van worden door

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Overzicht aan te besteden ritten Openbare Aanbesteding d.d. 15 november Beschikbaarheid (van - tot) 's morgens 's avonds woensdagmid

Overzicht aan te besteden ritten Openbare Aanbesteding d.d. 15 november Beschikbaarheid (van - tot) 's morgens 's avonds woensdagmid De Lijn Grotehondstraat 58, 18 Openbare Aanbesteding d.d. 15 november 16 De Leerexpert SIBLO 6 Biekorfstraat 21 60 03292.21.10 1 1ANT018 52 6: - 8:45 15:15-17:10 12:35-14: - Max. lengte 9m De Leerexpert

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

RAPPORT SOCIALE KERNCIJFERS

RAPPORT SOCIALE KERNCIJFERS RAPPORT SOCIALE KERNCIJFERS (laatste actualisatie op 24 april 2013) Demografie Bevolking en loop van de bevolking Totale bevolking Private huishoudens Familiekernen Bevolkingsdichtheid Geboorten per 1.000

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 3 van woensdag 22 april 2015 om 19:30 uur

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 3 van woensdag 22 april 2015 om 19:30 uur VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 3 van woensdag 22 april 2015 om 19:30 uur Aanwezig: Roes Peter - waarnemend voorzitter Der Kinderen Annemie, Van de Poel Katrien, Gevers Dimitri, De Wilde Tine, Driesen Godelieve,

Nadere informatie

DIALOOGNAMIDDAG KEMPEN Samenwerken aan een sterk lokaal sociaal beleid 29/09/2016 VERSLAG

DIALOOGNAMIDDAG KEMPEN Samenwerken aan een sterk lokaal sociaal beleid 29/09/2016 VERSLAG DIALOOGNAMIDDAG KEMPEN Samenwerken aan een sterk lokaal sociaal beleid 29/09/2016 VERSLAG Aanwezig: Vertegenwoordigers van 10 welzijnsschakelgroepen uit Olen, Rijkevorsel, Mol, Herselt, Hulshout, Westerlo,

Nadere informatie

Adressen serviceflats en groepen van assistentiewoningen. Provincie Antwerpen

Adressen serviceflats en groepen van assistentiewoningen. Provincie Antwerpen Adressen serviceflats en groepen van assistentiewoningen Provincie Antwerpen AARTSELAAR Dossiernr.: 101.203 Erkenningsnr.: PE2568 Residentie Vincent van Gogh Boomsesteenweg 15 2630 Aartselaar VZW Zonnewende

Nadere informatie

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem- Algemene voorstelling Luc Luwel / 2 oktober 2008 Bewora Building 24 mei 2012 210 jaar groei 2012 1802 / 1804 oprichting Kamer van Koophandel 2002 fusie

Nadere informatie

Midden-Limburg in cijfers. 27 mei 2013

Midden-Limburg in cijfers. 27 mei 2013 Midden-Limburg in cijfers 27 mei 2013 Inhoud Het Steunpunt Sociale Planning: even kort voorstellen Midden-Limburg in cijfers Nieuwe databank Limburg in cijfers: even kennismaken Het Steunpunt Sociale Planning:

Nadere informatie

Noord-Limburg in cijfers. 14 mei 2013

Noord-Limburg in cijfers. 14 mei 2013 Noord-Limburg in cijfers 14 mei 2013 Inhoud Het Steunpunt Sociale Planning: even kort voorstellen Noord-Limburg in cijfers Nieuwe databank Limburg in cijfers: even kennismaken Het Steunpunt Sociale Planning:

Nadere informatie

WELKOM Regionaal overleg 18 juni 2015. Agenda 29/09/2015. 4. Geestelijke Gezondheid. Verslag vorige vergadering 17 maart 2015. 1. Voeding & beweging

WELKOM Regionaal overleg 18 juni 2015. Agenda 29/09/2015. 4. Geestelijke Gezondheid. Verslag vorige vergadering 17 maart 2015. 1. Voeding & beweging WELKOM Regionaal overleg 18 juni 2015 Agenda Verslag vorige vergadering 17 maart 2015 1. Voeding & beweging Bike to work NV Gezond Award (verzet) 2. Gezonde Gemeente 2015 Charterondertekening Nieuwe verdeling

Nadere informatie

Gemeente Brasschaat Woonbeleidsplan 2014-2019

Gemeente Brasschaat Woonbeleidsplan 2014-2019 Gemeente Brasschaat Woonbeleidsplan 2014-2019 Gemeente Brasschaat - Woonbeleidsplan - 1 - Gemeente Brasschaat - Woonbeleidsplan - 2 - INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 3 Overzicht tabellen en grafieken... 6

Nadere informatie

Verslag. Algemene vergadering. 16 december Algemene vergadering: verslag 17 juni goedkeuring

Verslag. Algemene vergadering. 16 december Algemene vergadering: verslag 17 juni goedkeuring Verslag Algemene vergadering 16 december 2015 Aanwezig: De heer Luk Lemmens, afgevaardigde provincie Antwerpen, mevrouw Leyla Aydemir, afgevaardigde stad Antwerpen, de heer Stef Breugelmans, afgevaardigde

Nadere informatie

Zoektocht naar een partner in het Zuiden

Zoektocht naar een partner in het Zuiden Zoektocht naar een partner in het Zuiden Zoektocht naar een partner Stedenband Zoersel - Partner in het Zuiden - 1. SITUERING België België is een klein land met ongeveer 10 miljoen inwoners op 30 528

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN

LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN 2008 2013 gemeente Hove LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN HOVE Goedgekeurd door de OCMW- raad op 11 december 2007 en op de gemeenteraad op 17 december 2007 1 Inhoud 1. Inleiding op

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Helft zorgverzekerden komt niet rond

Helft zorgverzekerden komt niet rond Bijlage perstekst Helft zorgverzekerden komt niet rond 1. Het belang van de zorgverzekering Het HIVA onderzoek (2008) 1 bevestigt het nut van de Vlaamse zorgverzekering. Voor zorgerkenden maakt het wel

Nadere informatie