Schoolgids Op weg naar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015 Op weg naar"

Transcriptie

1 Asterstraat 35, 5721 EE Asten Tel: Schoolgids Op weg naar 1

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT UITGANGSPUNTEN MISSIE STRATEGISCHE DOELEN EN AMBITIES 6 2. HET INRICHTEN DE LEERLIJNEN VEILIGHEIDSPROFIEL GROEPSORGANISATIE ORGANISATIE BESTUUR EN PERSONEEL SCHOOLBESTUUR ADRESSENLIJST ONDERWIJSGEVEND PERSONEEL ADRESSENLIJST ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL SCHOOLORGANISATIE COMPENSATIEVERLOF EN GROEPSBEZETTING SCHOOLTIJDEN VAKANTIEREGELING INFORMATIEAVONDEN GYMNASTIEK ZWEMMEN RAPPORTEN EN OUDERAVONDEN DIGITAAL INROOSTEREN VOOR RAPPORTGESPREKKEN SPORTDAG TOERNOOIEN SCHOOLKAMP GROEPSBEVORDERENDE ACTIVITEIT (GBA) DEKEN VAN HOUTDAG DEKEN VAN HOUTAVOND OPEN PODIUM VIERINGEN VERKEER VERLOF AANVRAGEN PRAKTISCHE ZAKEN FIETSGRENZEN GEVONDEN VOORWERPEN HUISWERK JEUGDTIJDSCHRIFTEN KRIEBELOUDERS OVERBLIJVEN OP SCHOOL OVERSTEEKBRIGADE SCHOOLSPULLEN SNOEP, TRAKTATIES EN ETEN TELEWIJZER EN JAARKALENDER TOELATING EN SCHOOLGEWENNING VERJAARDAGEN KINDEREN VERJAARDAGEN LEERKRACHTEN VERVANGINGSPROBLEMATIEK VERVOER VAN LEERLINGEN BIJ EXCURSIES VERKEERSWERKGROEP ZIEK MELDEN KINDEREN HONDEN OP DE SCHOOLPLAATS 23 4 DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN PASSEND ONDERWIJS INTERNE BEGELEIDERS 25 2

3 4.3 LEERLINGVOLGSYSTEEM LEERLINGBEGELEIDING ONDERWIJSASSISTENTE CITO-TOETSEN ZORGBREEDTE DE OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS OUDERS EN SCHOOL HET BELANG VAN DE BETROKKENHEID VAN OUDERS DE OUDERRAAD DE INTEKENLIJST DE OUDERBIJDRAGE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD(MR) DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR) 29 6 WETTEN EN REGELGEVING VERLOF VOOR LEERLINGEN VERZEKERINGEN KLACHTENREGELING EN SEXUELE INTIMIDATIE SCHOOLONTRUIMING OF VLUCHTPLAN SCHORSING EN VERWIJDERING INFORMATIEVOORZIENING GESCHEIDEN OUDERS ROUW- EN VERLIESWERKGROEP REGELS INZAKE DE PRIVACY SPONSORING PROTOCOL MEDISCH HANDELEN 33 7 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS OP ONZE SCHOOL ACTIVITEIT TER VERBETERING VAN HET ONDERWIJS 34 8 DE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS HOE WORDEN DE RESULTATEN IN KAART GEBRACHT DE KWALITEIT VAN DE SCHOOL HOE DOEN DE KINDEREN HET IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS 35 9 EXTERNE CONTACTEN AFDELING ONDERWIJS GEMEENTE ASTEN ONDERWIJSKUNDIG CENTRUM GEWEST HELMOND (OCGH) GEWESTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD) HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN ASTEN-SOMEREN PEDAGOGISCHE HOGESCHOOL DE KEMPEL ROC DE ONDERWIJSINSPECTIE BIBLIOTHEEK DAGARRANGEMENTEN SAMENWERKING DEKEN VAN HOUT, KOREIN EN PINKELTJE NJA NETWERK JEUGD ASTEN ZORG VOOR JEUGD HET ZORGADVIESTEAM (ZAT) URENBEREKENING SCHOOLJAAR LIJST MET AFKORTINGEN 42 3

4 VOORWOORD Beste ouder(s)*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool Deken van Hout in Asten. Deze schoolgids heeft als ondertitel Op weg naar Dit schooljaar gaan we samen op weg naar een nieuw schoolgebouw. Een gebouw dat helemaal past bij ons onderwijs, een gebouw dat past bij wat de kinderen nodig hebben. Samen met de kinderen en de ouders gaat het schoolteam van Deken van Hout ervoor om er een mooi schooljaar van te maken. In deze gids laten wij zien waar onze school voor staat, op welke manier kinderen leren, hoe de sfeer op school is en op welke manier wij werken. Zo weet u als ouder wat u van de school kunt verwachten en ook wat wij van u als ouder verwachten. Deze gids wordt ieder jaar geactualiseerd uitgegeven. Gedurende het schooljaar wordt aanvullende informatie verstrekt via de Telewijzer, de schoolkrant van onze school en via de website U kunt per gezin een exemplaar van de schoolgids schriftelijk of digitaal ontvangen. Voor nieuwe ouders kan de schoolgids ertoe bijdragen de keuze voor een basisschool te vergemakkelijken. Wanneer u tijdens of na het lezen van de schoolgids interesse hebt gekregen in onze school, dan nodigen wij u van harte uit voor een gesprek. Wij wensen u veel informatief leesplezier! Namens ouders en team van Basisschool Deken van Hout, Anja Jansen, Directeur. *Waar u in deze gids het woord ouder(s) leest, bedoelen wij steeds ouder(s) en / of verzorger(s). Verzoek te reageren: Indien u wensen of suggesties voor verbetering heeft betreffende de schoolgids kunt u contact opnemen met Mevr. Anja Jansen. 4

5 1 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 1.1 UITGANGSPUNTEN Onze school is een organisatie die continu in beweging is. Op allerlei manieren komen er dagelijks invloeden van buitenaf onze school binnen: natuurlijk via kinderen, ouders en leerkrachten, maar ook door andere instanties zoals de buurt, de gemeente, de rijksoverheid, de inspectie, maatschappelijke ontwikkelingen, enz. Het is aan ons om daar zo goed mogelijk mee om te gaan: je kunt niet alles doen wat gevraagd wordt, je zult daar een verantwoorde keuze in moeten maken. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs worden door ons positief kritisch gevolgd om ze vervolgens, indien ze door ons onderschreven worden, via de weg van geleidelijkheid in te voeren. De vensters van de school blijven open om de kansen te zien die bijdragen aan de ingezette koers. Nieuwe ontwikkelingen worden alleen geadopteerd als deze bijdragen aan het excellent leren leren van kinderen; kwalitatieve groei. 1.2 MISSIE Basisschool Deken van Hout biedt excellent onderwijs aan de leerlingen van 4-12 jaar in Asten-Noord. De school werkt resultaatgericht aan hoge opbrengsten waarbij het accent ligt op lezen, taal en rekenen. BS Deken van Hout is een lerende organisatie, waar veel van elkaar en van de buitenwereld wordt geleerd. Hiervoor zijn respect voor elkaar en een veilige omgeving noodzakelijk, zodat ruimte ontstaat om elkaar aan te spreken op de resultaten die worden bereikt. Uit de visie zijn de kernwaarden af te leiden die richting geven aan de strategie, het verdere beleid en activiteiten die worden ontwikkeld en ondernomen. De missie, visie en kernwaarden vormen de leidraad voor de inrichting van het onderwijs, het personeelsbeleid en de organisatieontwikkeling op basisschool Deken van Hout. Onze kernwaarden Binnen onze school kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen en zichzelf zijn. Leerlingen verblijven in een omgeving waarbinnen veel aandacht is voor een goede relatie tussen leerlingen, ouders en medewerkers, met belangstelling en respect voor de grenzen van anderen en respect voor ieders bijdrage aan de leeromgeving. Binnen een veilige en gestructureerde leeromgeving wordt optimaal gewerkt aan hoge resultaten. Dit betekent (binnen grenzen) onderwijs op maat. Uitgaan van de gehele groep en daarna differentiatie in het omgaan met verschillen. BS Deken van Hout draagt zorg voor een veilige school en omgeving. Zij schept voorwaarden voor leerlingen en personeel om zo optimaal mogelijk te functioneren en in ontwikkeling te blijven. Zij stimuleert het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel en schept voorwaarden om een optimale betrokkenheid te kunnen realiseren, door middel van integraal schoolbeleid: een samenhangend geheel van onderwijs, personeelsbeleid en organisatie. BS Deken van Hout stelt duidelijke doelen en eisen aan de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs en faciliteert deze ontwikkeling. Ook is de organisatie verantwoordelijk voor de bewaking, borging en ontwikkeling van de huidige kwaliteit; zowel op onderwijskundig, personeel, materieel als financieel gebied. Mensen verschillen. Verschillen in wie ze zijn en hoe zij zich uiten en gedragen. Hoe zij leren, hoe zij werk aanpakken, hoe zij omgaan met problemen en hoe zij communiceren. 5

6 HUMAN DYNAMICS geeft inzicht in de verschillende dynamieken van mensen. Werken aan de ontwikkeling van onze organisatie is werken aan de kwaliteit ervan. Om het beste uit mensen te kunnen halen, is het begrijpen en het benutten van de verschillen in leren, samenwerken en communiceren van fundamenteel belang. van zien.naar begrijpen..naar benutten BS Deken van Hout stelt de medewerkers in staat hun talenten en competenties in te zetten. Om ontwikkeling van medewerkers te faciliteren denken we naast het gebruik van klassieke instrumenten ook aan interne opleidingsmogelijkheden, kwaliteitskringen en werkgroepen ter verbetering van het onderwijs. Onderwijs op maat betekent tevens leiding geven op maat. De directie zet daarom instrumenten in en een leiderschapsstijl die passen bij de ontwikkeling van het personeel. Kortom, BS Deken van Hout is een lerende organisatie. Wij hebben onze VISIE als volgt verwoord: BS Deken van Hout Op BS Deken van Hout wordt vanuit respect en ontmoeting voor alle kinderen goed, doelgericht en aantrekkelijk onderwijs gegeven met hoge opbrengsten. Met hoge, positieve verwachtingen in een veilige setting wordt op een aantrekkelijke manier het kind geleerd te leren Op BS Deken van Hout wordt effectief onderwijs gegeven: We stellen hoge, toetsbare doelen op Er wordt voldoende tijd ingeroosterd en extra tijd voor risicoleerlingen Er is een doorgaande lijn in het onderwijsaanbod Er wordt goede instructie gegeven Als uitgangspunt wordt convergente differentiatie toegepast Er wordt vroegtijdig gesignaleerd en gereageerd. Er wordt onderwijs gegeven vanuit een aanpak waarvan de waarde door onderzoek bewezen is. 1.3 STRATEGISCHE DOELEN EN AMBITIES DEKEN VAN HOUT IS EEN TOPSCHOOL Onderwijskwaliteiten waarborgen en verhogen tot excellentie. Het plan Naar duurzaam goede resultaten en het schoolondernemingsplan hebben geleid tot de onderwijskwaliteit en professionalisering van het onderwijs van dit moment. We waarborgen deze kwaliteiten voor de toekomst. VERRICHTEN BE GOOD AND TELL IT Transparantie communicatie. De klant staat centraal. Door te focussen op kwaliteitsverbetering en goede resultaten behalen, is onze blik grotendeels intern gericht geweest. Het is nu nodig onze ouders en de bredere omgeving van school te laten weten hoe goed de school is en hoe de school dat goede doet. BERICHTEN 6

7 GOED GEOUTILLEERD GEBOUW Op weg naar een nieuw gebouw. De wens van school is om onderstaande in de komende planperiode te verwezenlijken. BS Deken van Hout is samen met de opvangorganisatie Korein en de peuterspeelzaal Pinkeltje als kindcluster gevestigd in een goed geoutilleerd gebouw genaamd Het Talent. Het gebouw is een aantrekkelijke en inspirerende leeromgeving waarin het voor leerlingen, docenten, ouders en andere gebruikers goed werken en plezierig verblijven is. RICHTEN HUMAN DYNAMICS Aansluiten bij de ander vanuit jezelf. Het gedachtegoed van Human Dynamics is de onderlegger van waaruit we denken en handelen. INRICHTEN ONZE KATHOLIEKE IDENTITEIT Wij geloven in een open en respectvolle sfeer waarin respect, ontmoeting, samenwerking en communicatie sleutelwoorden zijn. Wij zijn een school waar kinderen met plezier leren. Een school waar enthousiaste mensen werken die zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van kinderen. Professionaliteit en verantwoordelijkheid zijn voor ons essentieel. Wij voelen ons betrokken bij BS Deken van Hout, de kinderen en hun ouders, elkaar en de wereld om ons heen. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in de mensen om ons heen en in ons vak. Op onze school voel je je thuis. De volgende kernwaarden zijn voor onze school van groot belang. U vindt ze terug in onze beleidsstukken en in ons handelen. RESPECT ONTMOETING SAMEN VEILIG KWALITEIT Basisschool Deken van Hout is een katholieke school. Kinderen vormen zich een beeld van de overeenkomsten en verschillen tussen geestelijke stromingen in de samenleving door de multiculturele samenleving. We vieren de katholieke feestdagen. Ze leren mede hierdoor dat de levensbeschouwing ook in het dagelijkse leven een rol speelt. De communie (groep 4) en het vormsel (groep 8) worden begeleid vanuit de communieen vormselwerkgroep. U wordt hierover verder geïnformeerd door de communie- en vormselwerkgroep. 2 HET INRICHTEN 2.1 DE LEERLIJNEN Het merendeel van de kinderen, dat onze school bezoekt, komt de school op vierjarige leeftijd binnen. Gedurende twee tot drie jaar worden de kinderen begeleid in hun ontwikkeling in de groepen 1-2. Kinderen komen niet geheel blanco op school binnen. Ze hebben thuis, op de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf al het nodige geleerd. In de eerste jaren van ons basisonderwijs wordt bij deze kinderen een brede grondslag gelegd voor de latere ontwikkelingsmogelijkheden. Heel belangrijk bij alle activiteiten, die aangeboden worden, is betrokkenheid: zowel van de kinderen als van de leerkracht als van de ouders. Op daarvoor geplande overdrachtsmomenten worden de kinderen, die van peuterspeelzaal naar onze basisschool komen, doorgesproken. Dit gebeurt aan de hand van een overdrachtsformulier. Themagericht werken Kleuters leren al spelend, knutselend, ontdekkend en bewegend. Betrokkenheid bij de activiteiten is daarbij een voorwaarde om te kunnen leren. Daarom zoeken wij naar aansprekende thema s. Binnen de thema s plannen wij betekenisvolle activiteiten, die aansluiten bij de concrete, dagelijkse ervaringen van kleuters. Zo sluiten wij aan bij de brede ontwikkeling van alle kinderen. En doen de kleuters zinvolle ervaringen op. 7

8 Taal is hierbij enorm belangrijk. Daarom hanteren wij als leidraad de methode Sil op school. Gestuurde - en keuzemomenten De werkwijze in de groepen 1-2 is er dusdanig op gericht, dat kinderen structuur wordt aangeboden door de indeling van de klas en het materialenaanbod. De leerkracht is de spil bij het groepsgebeuren: hij/zij leidt dit in goede banen. De kinderen leren zelf de weektaken plannen. De kleuterklassen zijn verdeeld in verschillende hoeken. Bijvoorbeeld een constructiehoek, een knutselhoek en een taal-leeshoek. Gevarieerd en rijk aanbod Op basis van ervaringen én behoeften van kinderen blijven het lokaal en de materialen voor de kinderen in verandering. Themahoeken worden door het jaar heen aangepast en ook nieuwe materialen worden ingebracht. Naar aanleiding van de volgende hoofddoelen; * Sociaal-emotionele ontwikkeling * Spel ontwikkeling * Motorische ontwikkeling * Taalontwikkeling * Muzikale ontwikkeling * Creatieve ontwikkeling * Reken-wiskunde ontwikkeling; zorgen wij ervoor dat we iedere week bij onze planning subdoelen van een aantal hoofddoelen aanbieden zodat wij een gevarieerd en rijk aanbod geven. We maken hierbij gebruik van het volgmodel KIJK. De kring De kring heeft op onze school een veelzijdig karakter. Er kan gewerkt worden met een grote kring, waarbij op dat moment alle kinderen worden betrokken bij het kringgebeuren. Tijdens de zogenaamde kleine kring wordt er gewerkt met een specifiek groepje kinderen. In de kring wisselen kinderen ervaringen, gevoelens en gedachten met elkaar uit. In de kleine kring wordt gewerkt met een groepje kinderen dat extra instructie nodig heeft er komen themagesprekken aan de orde die een wereldoriënterend karakter hebben. Door de leerkracht worden in de kring instructielessen gegeven m.b.t. kennisontwikkeling. In de kring wordt de planning van de week of dag besproken. Aan het eind van de dag, het dagdeel of een bepaalde activiteit wordt met de kinderen besproken hoe er gewerkt of gespeeld is. Op basis hiervan kunnen kinderen nieuwe initiatieven ontplooien voor de volgende activiteit. Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) In de onderbouw van onze school komen kinderen in aanraking met de basisvaardigheden, die ze in hun verdere schoolloopbaan zullen moeten gebruiken om zich allerlei andere vaardigheden eigen te maken. In de groepen 1-2 wordt al gestart met tal van voorbereidende oefeningen. Met name op het gebied van taal, rekenen en schrijven. Door gebruik te maken van diverse materialen in de werklessen en tijdens de thema s. Kinderen worden op die manier vaardig in het omgaan met de (gesproken) taal en leren allerlei begrippen die ze nodig hebben om in de daaropvolgende jaren verder te kunnen. Ook op het gebied van schrijven staan voorbereidende oefeningen op het programma. Onze onderwijsassistente verzorgd voor groep 2 de lessen Schrijfdans. Veel kleuters hebben al belangstelling voor geschreven taal. Ze lezen zelf al boekjes en schrijven hun eigen briefjes. Met gerichte activiteiten stimuleert Sil op school de beginnende geletterdheid. Zo worden de kleuters op een speelse en ongedwongen wijze voorbereid op het aanvankelijk lezen en schrijven in groep 3. Daarnaast krijgen de kinderen in tal van situaties de kans om zich de geschreven taal al enigszins eigen te maken (stempelen, naschrijven). 8

9 Aanvankelijk Leesonderwijs in groep 3 In groep 3 verandert er veel. Van kleuter veranderen de kinderen geleidelijk in een schoolkind. Het leren gaat niet meer zo speels als in de kleutergroep; alles gaat op uur en tijd. De hoofdmoot in groep 3 is het leren lezen. We gebruiken de methode Veilig leren Lezen (kim versie). Vanuit een betekenisvolle context, de zogenaamde ankerverhalen, worden er losse letters aangeboden. Met deze letters gaan de kinderen gedurende enkele dagen aan de slag. Visuele oefeningen, auditieve oefeningen, schrijfoefeningen, leesoefeningen Steeds weer de koppeling van klank - teken en omgekeerd. Daarmee worden nieuwe woorden gemaakt en herhaalt alles zich. Een gevarieerd aanbod van materialen zorgt voor een grote leer- en leesmotivatie. Er is veel interactie tussen kind en leerkracht maar ook tussen de leerlingen onderling. Langzamerhand gaat het lesgeven over van klassikaal naar veelal zelfstandig werk. Na een korte instructie (vaak in de kring) gaan de kinderen aan het werk waarbij onderscheid wordt gemaakt in de gemiddelde kinderen (de maantjes), de kinderen die wat langzamer gaan (de sterretjes) en de wat snellere kinderen (de zonnetjes). De sterkinderen krijgen extra instructie en oefenmomenten. De zonnetjes krijgen meer en moeilijkere leerstof te verwerken. Een vroegtijdige onderkenning van leerproblemen en het goed en strak volgen van de leesresultaten per kind zorgen voor een zo minimaal mogelijke uitval. Doel is om de kinderen qua leesvaardigheden naadloos aan te laten sluiten bij de beginsituatie in groep 4. Tijdens de jaarlijkse informatieavond welke plaats vindt in het begin van het nieuwe schooljaar komen de ouders van groep 3 meer over het aanvankelijke leesonderwijs te weten. In groep drie wordt tevens gestart met het methodisch lees-, schrijf-, en rekenonderwijs. Tal van activiteiten worden verder eigen gemaakt (lezen, taal, rekenen enz.) om ze in allerlei andere situaties ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken. Zo is lezen geen op zichzelf staande bezigheid, want je hebt het bijna continu en bij alle vakgebieden nodig! Kinderen leren om bij een vraag of probleem een bepaalde strategie te gebruiken, waarbij er soms wel meerdere mogelijke strategieën te gebruiken zijn. Bij punt 2.5 Groepsorganisatie leest U meer over de structuur van de lessen. Schrijven In groep 1 en 2 wordt er onder andere met Schrijfdans gewerkt aan de grove- en fijn motorische ontwikkeling en de ruimtelijke oriëntatie in groot en klein vlak. In groep 3 starten de kinderen met een speciaal schrijfpotlood. Ze werken met de methode: Pennenstreken die aansluit bij het aanvankelijke leesproces. Voor groep 4 t/m 8 werken we met de methode: Schrijven in de basisschool. Rekenen Sinds dit schooljaar werken we met de methode Rekenwonders, hierbij staat handelend bezig zijn centraal met concreet materiaal, zodat kinderen ervaren wat er gebeurt tijdens de diverse leerlijnen van rekenen. De leerlijnen worden per blok van 2/3 weken aangeboden. Een duidelijke gestructureerde instructie en werkvormen als: samenwerken en experimenteren worden bij deze methode ingezet voor het bevorderen van een goed rekeninzicht. Wereldoriëntatie Met behulp van de methode Argus Clou wordt het onderwijs voor de wereld oriënterende vakken gegeven. TCC (Techniek, Cultuur en Crea) Binnen onze school zal een 4-jaren beleidsplan worden opgesteld waarbij de gebieden: Techniek, Creativiteit, Cultuur en Muziek steviger op de planning van Deken van Hout worden gezet. Twee keer per jaar zal een schoolbreed thema van drie weken 9

10 plaatsvinden. We doen mee met het project Techniek en ik in samenwerking met Korein. Verkeer Voor de hele school vullen ons verkeersaanbod met materialen van Veilig Verkeer Nederland en met speciale projecten die door verkeerswerkgroep worden gepland. Verder gebruiken we het verkeersprogramma van Prowise en Veilig Verkeer Nederland. Door dit aanbod dragen we met trots het Brabants Verkeers Veiligheids Label. In groep 7 wordt op het gebied van verkeer extra aandacht gegeven aan de voorbereiding op het verkeersexamen. Natuur Voor natuur maken verschillende groepen gebruik van de G.G.D-projecten rondom gezondheidszorg en wordt er ingeschreven op themaprojecten vanuit I.V.N. en N.M.E. aanbod. Verder kijken we naar uitzendingen van Teleac-NOT. Engels Voor Engels gebruiken wij de methode: The Team. De methode bevat onderwerpen uit het dagelijkse leven. Kinderen leren hierdoor actief en zelfstandig eenvoudige Engelse taal gebruiken. De computer en het digibord kunnen hierbij als leermiddel worden ingezet. Expressieactiviteiten De expressievakken handvaardigheid, muziek, tekenen en textiele werkvormen worden door de eigen leerkracht gegeven. We maken als bronnenboek gebruik van de methode Moet je Doen voor tekenen, handenarbeid en muziek. De opbouw en de gehanteerde technieken worden afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Dramatische expressie vindt beperkt in de eigen klas plaats. Cultuur Bij de opzet van het cultuurprogramma maken de Astense basisscholen gebruik van het menu van de kunstbalie. We volgen het zogenaamde basismodel: iedere leerling komt tenminste éénmaal met alle kunstvormen (beeldend, drama, foto/film/video, muziek, literatuur en dans) in aanraking gedurende de 8-jarige basisschoolperiode. Jaarlijks staat één kunstdiscipline centraal. Het regionaal Instituut voor Cultuur- en kunsteducatie biedt aanvullend op dit programma een eigen dienstverlening aan. Bijvoorbeeld in de vorm van gastdocenten of een uitgebreider project. Lichamelijke oefening Bij dit vakgebied staat bewegen centraal. In onze lessen worden kinderen zoveel mogelijk uitgedaagd op allerlei manieren in verschillende situaties te bewegen. In de groepen 1-2 staat lichamelijke oefening dagelijks één tot twee keer op het programma. Dit schooljaar maken we gebruik van een speelruimte in De Beiaard. Wij geven begeleide materialenlessen en spellessen. In totaal komen er 12 leerlijnen in het jaar aan bod, waarbij de kinderen door de leerkrachten geobserveerd worden. Zo blijft het voor de kinderen een gevarieerd programma met voldoende uitdaging. Zowel op de speelplaats als in de speelzaal van de Beiaard wordt, naast het spelen met elkaar, ook het bewegen gestimuleerd. In de speelzaal dragen de kinderen gymschoenen. Ze sporten in ondergoed. Vanaf groep 3 gaan de kinderen een keer per week voor een dubbele gymles naar sporthal de Schop. Eén les per week staat in het teken van allerlei technieken, in de andere les heeft het spelgedeelte de meeste nadruk. De kinderen dragen gymkleding: T-shirt, korte broek en gymschoenen. Sieraden blijven thuis. De kinderen mogen douchen. De kinderen nemen geen fruit of drinken mee naar de sporthal. Deo rollers zijn toegestaan. De gymlessen worden dit jaar verzorgd door de Sportstuif. 10

11 Groep 4 gaat 1 keer per week zwemmen in zwembad de Schop. De kinderen van groep 4 hebben slechts één keer per week gymles. Sociaal emotionele ontwikkeling Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten volgen we de sociaal emotionele ontwikkeling met een Pedagogisch Leerling Volg Systeem (PLVS). We maken gebruik van het PLVS KIJK op sociale competenties. Van groep 3 t/m 8 vult de leerkracht twee keer per jaar een lijst per kind in. Van groep 5 t/m 8 vullen ook de kinderen een lijst in. Deze gegevens worden besproken met onze Interne Begeleider (IB)-er. Dit zal resulteren in een pedagogisch groepshandelingsplan. Met behulp van journaalactiviteiten en de methode Leefstijl werken we in de klassen aan de sociaal emotionele ontwikkeling. In november worden de oudergesprekken gevoerd op basis van de KIJK! gegevens. Rapport 2 maal per jaar krijgen de kinderen een rapport waarin alle bovengenoemde ontwikkelingsgebieden worden beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zijn er oudergesprekken en gaan we dieper in op de ontwikkelingsgebieden en resultaten. 2.2 VEILIGHEIDSPROFIEL Wij hebben een VEILIGHEIDSPROFIEL voor onze school opgesteld. Respectvol Op de Deken van Hout stellen wij respect voor elkaar centraal. Iedereen heeft het recht zichzelf te zijn en zich temidden van de anderen veilig te voelen. Je mag in school openlijk uitkomen voor wat je denkt, gelooft, voelt, wilt en kunt. Niet over de streep Wij zoeken samen naar de grenzen van wat wij wel en niet acceptabel vinden en maken daarover duidelijk afspraken. Zonder geweld In onze school lossen wij conflicten zonder geweld op. En als een conflict te hoog oploopt, vragen wij anderen om zonder geweld te bemiddelen. Aanspreekbaar Wij helpen elkaar om ons aan die afspraken te houden en spreken elkaar er op aan als het niet lukt. Schoolregels Dit veiligheidsprofiel is uitgewerkt in de schoolregels. RESPECT Ik accepteer een ander zoals die is en ik discrimineer niet. Ik draag zorg voor mijn omgeving. Ik ben zuinig op de spullen van mezelf en die van een ander NIET OVER DE STREEP Ik geef geen bijnamen, ik scheld niet en ik roddel niet. Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af. Ik dreig niet en ik gebruik geen geweld. CONFLICTEN ZONDER GEWELD Als iemand mij hindert, gebruik ik de vier-stappen-methode*. Als dat niet helpt, vraag ik een ander zonder geweld te bemiddelen. AANSPREKEN Ik help anderen zich aan deze regels te houden en spreek hen daarop aan. Ik ben zelf aanspreekbaar op mijn gedrag. * Beschrijving van de vier-stappen-methode stap 1: Zeg duidelijk dat je het niet wilt. stap 2. Zeg boos dat je het niet wilt. 11

12 stap 3. Waarschuw de ander. stap 4. Doe waarvoor je gewaarschuwd hebt. Dit veiligheidsprofiel is opgenomen in het anti-pest protocol en hangt in elke groep. In iedere groep hangt ook een Waarden en Normen kalender: iedere maand staat een ander thema centraal wat in de groep behandeld wordt. 2.3 GROEPSORGANISATIE DIM, GIP, groepsplannen en Taakspel Deze drie hulpmiddelen hebben een positieve invloed op het hele leren. Ze zorgen ervoor dat er structuur is, dat de regels duidelijk zijn en dat een kind optimaal wordt aangesproken op zijn kwaliteiten. Het Directe Instructie Model (DIM) Directe instructie is doelgericht onderwijs. De leerkracht geeft aan waarom bepaalde kennis, vaardigheden of strategieën geleerd moeten worden. Het doel van directe instructie is beheersing van wat tijdens de instructie is aangeboden. Alle leerlingen hebben veel baat bij expliciete instructie; voordoen, samen doen, na doen, zelf doen. Het is van belang dat de leerkracht zorgt dat alle leerlingen betrokken bij de instructie blijven, onder andere door na te gaan of de leerlingen begrijpen wat tijdens de les aan de orde komt. Er wordt een duidelijke opdracht gegeven, het doel wordt omschreven. Tijdens de les vindt er een verschuiving plaats van leerkrachtgestuurde naar leerlinggestuurde activiteiten. De leerlingen gaan aan de slag, zelfstandig of met begeleiding van de leerkracht. De begeleiding kan aan de instructietafel plaatsvinden. Tot slot vindt er een evaluatie plaats. Groeps- en individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen (GIP) Op BS Deken van Hout wordt gewerkt met de GIP- blokjes. De blokjes met een rode stip, een groene stip en een vraagteken. Rood betekent dan dat je rustig wilt werken. Groen betekent dat je bereid bent hulp te geven en dat je hulp mag vragen in je eigen groepje. Het vraagteken geeft aan dat je een vraag hebt voor de leerkracht. In elke groep zijn ze te vinden in het groot en in het klein, bij de leerkracht op tafel of bij de leerlingen op tafel. Staat er een rode stip op het bord of op de tafel van de juf, dan weten de kinderen dat de juf/meester druk is met hulp geven aan een groepje of aan een individueel kind. Is de stip groen, dan is de juf/meester bereikbaar voor vragen. De leerkracht loopt een vaste ronde door de groep om hulp te bieden. De leerkracht stemt de kleur op de fase van de les af. Het blokje is een hulpmiddel dat we inzetten bij het directe instructiemodel. In alle groepen zitten kinderen die op verschillende niveaus werk aankunnen. De grote verschillen die er bestaan tussen leerlingen stellen hoge eisen aan de leerkracht om alle leerlingen datgene te bieden wat ze nodig hebben. Op de Deken van Hout willen we een gezamenlijke aanpak, een doorgaande lijn in alle groepen. Het GIP-model richt zich in eerste instantie op een goede organisatie in de groep, waardoor de leerlingen zelfstandig kunnen werken. De leerkracht krijgt hierdoor de mogelijkheid om uitleg en begeleiding op maat te geven. Zelfstandig werken kun je dus zien als een voorwaarde voor het geven van instructie aan individuele leerlingen of aan een groepje leerlingen. De kinderen leren zelfstandig werken en zelfstandig problemen oplossen. 12

13 Groepsplannen Opbrengstgericht onderwijs betekent dat leerkrachten op basis van concrete doelstellingen werken aan de resultaten van de leerlingen. Dit houdt in dat de opbrengsten van taal, lees- en rekenonderwijs onderzocht worden. De opbrengsten geven informatie over het onderwijs van de afgelopen periode. Op basis daarvan wordt vooruit gekeken naar de komende periode en bepaald welke consequenties dit moet hebben, om het onderwijs in de groep of de school sterker te maken. Hiervoor maken de leerkrachten groepsplannen. Deze worden vertaald naar week- en dagplannen. Taakspel Elke leerkracht wil natuurlijk het liefst dat leerlingen zich positief gedragen in de klas: dat ze zich aan de klassenregels houden, rustig werken en geen storend gedrag vertonen. De CED-Groep ontwikkelde Taakspel: een groepsgericht spel voor de groepen 1 t/m 8. Het spel creëert een context waarin leerlingen worden uitgedaagd om positief gedrag te laten zien. Het klimaat in de klas wordt daardoor prettiger en kinderen werken beter. Voor iedere onderwijssituatie bedenken leerlingen drie regels. Een onderwijssituatie kan zijn: instructie, zelfstandig werken, evaluatie, de kring. De leerlingen houden zich een afgesproken tijd aan de regels. De leerkracht geeft daarvoor veel complimenten, aan de hele klas, aan een groepje/team of aan individuele kinderen. Ieder team heeft kaarten. De leerkracht pakt een kaart weg als er regelovertredend gedrag wordt vertoont. Wanneer de teams kaarten overhouden, hebben ze gewonnen. Ze krijgen dan een beloning die ze zelf hebben bedacht. Taakspel wordt drie keer per week gespeeld. Het bovengelegen doel is dat men zich bewust wordt van gewenst gedrag dit vertaalt zich in een taakgerichte werkhouding. Taakspel op de speelplaats Ook spelen we Taakspel op de speelplaats hierdoor stimuleren we positief gedrag op de speelplaats. De leerlingen houden zich aan de afgesproken regels en worden beloond bij goed gedrag. In dit schooljaar generaliseren we het Taakspel op de speelplaats. Dat wil zeggen dat de regels blijven gehandhaafd, we blijven de complimenten geven. We gaan het spel spelen zonder scorebord en de bandjes. 13

14 3 ORGANISATIE 3.1 BESTUUR EN PERSONEEL SCHOOLBESTUUR Stichting PRODAS Stichting PRODAS is ontstaan uit een fusie van zes schoolbesturen. PRODAS staat voor Primair Onderwijs Deurne- Asten-Someren. Op dit moment zijn 25 basisscholen bij de stichting aangesloten waaronder één school voor speciaal basisonderwijs met vestigingen in Someren en Deurne. De scholen hebben overwegend een katholieke identiteit (24) en er is één school op algemene grondslag. De 500 medewerkers bieden circa leerlingen kwalitatief goed onderwijs. Toegankelijk en inspirerend. De individuele scholen voeren een eigen onderwijskundig beleid vanuit een eigen visie en concept. Het zijn de directeuren die samen met het team het gezicht van de school bepalen. Stichting PRODAS wil eraan bijdragen dat de condities daarvoor optimaal zijn om zo de daadkracht, de kwaliteit en de eigenheid van de scholen te versterken. In dit totale proces draait alles om het kind. Daarbij krijgen ouders en medewerkers veel ruimte voor eigen inbreng, waarbij de directeur van de school de spil is in de organisatie. Kwaliteit van het onderwijs en arbeidsvreugde van de medewerkers zijn, naast een gezond financieel en materieel beleid, sleutelwoorden bij Stichting PRODAS. In de besturingsfilosofie van de organisatie is de school de gesprekspartner voor de ouders. Stichting PRODAS ondersteunt de directeuren in hun werk in de school. Voor suggesties, ideeën en opmerkingen kunt u daarom het beste terecht op de school van uw kind. Kijk voor meer informatie en de websites van alle scholen op Stichting PRODAS Namens de Raad van Bestuur Postbus 3, 5720 AA ASTEN Frits de Bruijnstraat 1, 5721 XR ASTEN Telefoon: (0493) Fax: (0493)

15 ADRESSENLIJST ONDERWIJSGEVEND PERSONEEL Laura van den Broek Hilde van Bussel Mariëlle Cuppen Esther Denkers Marioleine van Geel-van Maurik Patty Verbeek Marjon Hagelaar Leo Hanssen Hans Heyligers Linda van den Heuvel-Roijackers Hilde Jacobs Anja Jansen Marly van Lierop-Manders Suzan van Lieshout-Ubbink Hilde Verhagen Willeke Kremers Marieke Peters ADRESSENLIJST ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL Mieke Douven, onderwijsassistente Maroef Kutobi, conciërge Marlie Lossie-Welzen, adm. ondersteuning 3.2 SCHOOLORGANISATIE COMPENSATIEVERLOF EN GROEPSBEZETTING Leerkrachten die fulltime werken, hebben recht op compensatieverlof. Een fulltimer maakt teveel uren per jaar. Het verschil tussen wat hij daadwerkelijk werkt en wat hij moet werken wordt gecompenseerd. Deeltijders hebben geen compensatieverlof aangezien de deeltijder wat lesuren betreft, wordt ingeroosterd conform de werktijdfactor. Zij werken daardoor precies de uren die zij betaald krijgen. Binnen het onderwijs bestaat er de regeling Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen (afgekort als BAPO). Doel van deze regeling is het voor oudere medewerkers aantrekkelijk te maken om aan het arbeidsproces te blijven deelnemen door taakvermindering. Daardoor kan wellicht het risico van voortijdige uitval door ziekte en arbeidsongeschiktheid worden voorkomen. BAPO kan opgenomen worden vanaf 52 jarige leeftijd. Hans Heyligers en Marly van Lierop maken gebruik van de BAPO-regeling. GROEP GROEPSLEERKRACHTEN 1/2 A MARLY VAN LIEROP MARIËLLE CUPPEN MA T/M VR 1/2 B HILDE VERHAGEN MA EN VR HILDE VAN BUSSEL DI, WOE, DO 3 LINDA VAN DEN HEUVEL MA EN DI SUZAN VAN LIESHOUT WOE, DO, VR 4 HILDE JACOBS MA, DI, DO MARIOLEINE VAN GEEL WOE EN VR 5 MARIEKE PETERS MA, DI, WOE LAURA VAN DEN BROEK DO EN VR 6 ESTHER DENKERS (LEO HANSSEN) MA, DO, VR HANS HEYLIGERS DI EN WOE 6/7 WILLEKE KREMERS MA T/M VR 8 PATTY VERBEEK MA, DO, VR MARJON HAGELAAR DI EN WOE 15

16 Anja Jansen is directeur, zij is aanwezig van maandag t/m vrijdag. Hans Heyligers is adjunct-directeur op maandag. Marioleine van Geel heeft op dinsdag en donderdag IB taken. Hilde van Mierlo is bouwcoördinator (BC) onderbouw; groep 1 en 2. Suzan van Lieshout is bouwcoördinator middenbouw; groep 3, 4 en 5. Willeke Kremers is bouwcoördinator bovenbouw; groep 6, 7 en 8. De drie bouwcoördinatoren hebben op vrijdagmiddag MT/BC taken. Maroef Kutobi, de conciërge, is aanwezig op: maandag en donderdag. Mieke Douven, de onderwijsassistente, is alle ochtenden aanwezig. Marlie Lossie de administratieve kracht is aanwezig op dinsdag SCHOOLTIJDEN Kinderen hebben recht op onderwijs. Dat recht is vastgelegd in de wet op het Primair Onderwijs. De wet bepaald is op hoeveel uren les per jaar de kinderen recht hebben. Ook is de hoeveelheid uren die de kinderen in de 8 jaar van hun basisschoolloopbaan moeten maken wettelijk geregeld. De inspectie van het onderwijs ziet erop toe dat scholen zich houden aan de onderwijstijden. Scholen maken op grond van deze wettelijk aantal uren de jaarroosters. De jaarroosters worden tijdig aan de ouders medegedeeld zodat voor ouders duidelijk is wanneer in het schooljaar de vakanties en vrije dagen gepland zijn. Het jaarrooster van BS Deken van Hout vindt u in de schoolgids op de website en op de gele kalender die voor de zomervakantie wordt uitgereikt aan de kinderen. Bovendien wordt het vakantierooster in het voorjaar bekend gemaakt in de Telewijzer. Wij hebben de schooltijden, in samenspraak met de MR aangepast naar het Hoorns model. Dat betekent dat in de onder- en bovenbouw evenveel lesuren per jaar gegeven worden. De schooltijden zijn IN SCHOOLJAAR : Maandag: uur en uur Dinsdag: uur en uur Woensdag: uur Donderdag: uur en uur Vrijdag: uur Tien minuten voor schooltijd gaan de leerlingen naar binnen, zodat er met de les gestart kan worden wanneer de zoemer gaat. Elke dag is er voor groep 1 t/m 4 een speelkwartier van uur tot uur. En voor groep 5 t/m 8 van uur tot uur. Er wordt dan door twee leerkrachten gesurveilleerd. Om u. en om u. wordt door twee leerkrachten op de speelplaats gesurveilleerd totdat de leerlingen naar binnen gaan. 16

17 3.2.3 VAKANTIEREGELING Begin schooljaar : Ma. 25 augustus 2014 Herfstvakantie 2014: Ma.20 t.e.m.vr. 24 oktober 2014 Kerstvakantie 2014: Ma. 22 december '14 t.e.m. vr.2 januari 2015 Carnavalsvakantie 2015: Ma.16 t.e.m. vr.20 februari2015 Paas-maandag: Ma.6april 2015 Koningsdag: Ma.27 april 2015 Meivakantie 2015: Ma.4t.e.m. vr.15 mei 2015 Hemelvaart: valt in de meivakantie Pinkster-maandag: Ma.25 mei 2015 Zomervakantie 2015: Ma.20 juli t.e.m. vr.28 augustus 2015 Extra vrije dagen: Studiedag 1 en 2 maandag 15 en 16 september 2014 Studiedag 3 vrijdag 9 januari 2015 Studiedag 4 donderdag 5 maart 2015 Prodas studiedag woensdag 25 maart INFORMATIEAVONDEN Dit schooljaar zullen er ook weer de nodige informatieavonden gehouden worden. Soms betreft dat informatie over de groep van uw kind, soms gaat het over een bepaald thema. Mede in het belang van uw kind(eren), bevelen wij deze avonden van harte aan. De data staan opgenomen in de digitale schoolkalender GYMNASTIEK De gymtijden staan vermeld op de website ZWEMMEN De kinderen van groep 4 gaan één keer per week zwemmen in sporthal De Schop. Wij volgen hierbij de richtlijnen, vermeld in het protocol van zwembad de Schop. Dit protocol ligt op school ter inzage. Diploma zwemmen In verband met de vernieuwde eisen van het Zwemvaardigheidsdiploma is het noodzakelijk dat de kinderen regelmatig het gekleed zwemmen oefenen. De kinderen dienen dan de volgende kleding mee te nemen: Badkleding T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen Lange broek tot op de schoen Schoenen Ook een plastic tas voor de natte kleding moet worden meegenomen. Het diploma zwemmen van Zwemvaardigheid I, II en III vindt niet meer tijdens de les plaats, maar tijdens het elementair diploma zwemmen: dit i.v.m. de vernieuwde en uitgebreidere eisen. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen t.z.t. hierover nader bericht. Mochten er vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht van groep 4 of met zwembad de Schop ( ) RAPPORTEN EN OUDERAVONDEN Enkele keren per jaar wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek van een kwartier over het functioneren van uw kind op school. Bij groep 3 t/m 8 gebeurt dit vaak naar aanleiding van het rapport. De data hiervoor staan op de schoolkalender. Uiteraard kunt u altijd tussentijds een afspraak maken met de groepsleerkracht. 17

18 3.2.8 DIGITAAL INROOSTEREN VOOR RAPPORTGESPREKKEN Als ouder plant u thuis zelf datum en tijd in voor het rapportgesprek. Dit kan gedurende een week voor het rapport. Op de schoolkalender ziet u wanneer u kunt inroosteren. Via uw mail krijgt u een link waarmee u zelf dag en tijd moet reserveren SPORTDAG Elk jaar wordt er voor alle leerlingen een sportdag georganiseerd, dit doen we dit jaar in combinatie met de Koningsspelen. Bij slecht weer gaat de sportdag in aangepaste vorm altijd door. De spelletjes en sportactiviteiten beginnen om 9.30 uur. De groepen 4 t/m 8 starten op het evenemententerrein en voor de groepen 1 t/m 3 is de eerste activiteit in de sporthal. Om uur is de dag ten einde. Ouders zijn op het evenemententerrein van harte welkom om hun kind(eren) aan te moedigen TOERNOOIEN Regelmatig nemen teams van onze school deel aan toernooien: hockeytoernooi, voetbaltoernooi, (rond Hemelvaart), korfbaltoernooi, (kerstvakantie), handbaltoernooi (zaterdag voor Pinksteren), damtoernooi en tafeltennistoernooi. Deelname aan deze toernooien is alleen mogelijk als er voldoende begeleiding is van ouders. Deze toernooien vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de school SCHOOLKAMP Het is een goede traditie op onze school om met de kinderen van groep 8 aan het einde van het schooljaar enkele dagen op kamp te gaan. Over de tijd, vorm en inhoud van dit kamp worden elk jaar in het begin van het schooljaar weer opnieuw afspraken gemaakt. Ouders, kinderen en leerkrachten kunnen er alvast rekening mee houden dat deze traditie voortgezet wordt GROEPSBEVORDERENDE ACTIVITEIT Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 wordt op de 2 e donderdag van het schooljaar een groepsbevorderende activiteit georganiseerd(gba). In het begin van het schooljaar worden de ouders geïnformeerd over de inhoud van deze activiteit DEKEN VAN HOUTDAG Op de vrijdag voor de herfstvakantie houden wij onze jaarlijkse feestdag. Wij vieren dan de geboortedag van de naamgever van onze school: Deken van Hout. Een werkgroep werkt elk jaar een ander feestthema uit DEKEN VAN HOUTAVOND Jaarlijks willen wij met alle ouders die zich betrokken voelen bij onze school op een informele manier afscheid nemen van het schooljaar. De avond is dus niet alleen bedoeld voor de zogenaamde hulpouders, maar wij willen benadrukken dat alle ouders en al onze kinderen meer dan welkom zijn om het jaar gezamenlijk af te sluiten. De Deken van Houtavond wordt gehouden op de laatste woensdagavond van het schooljaar OPEN PODIUM In verband met het ontbreken van een aula zijn de open podia als zodanig niet vermeld op de kalender. Bij diverse gelegenheden zullen wij ouders uitnodigen te komen kijken. Via de website en de Telewijzer zullen we u op de hoogte houden VIERINGEN Vanwege onze katholieke identiteit vieren wij de katholieke feestdagen en begin en einde van het schooljaar. U bent van harte welkom. Via de website en de Telewijzer zullen we u op de hoogte houden. 18

19 VERKEER Wij streven ernaar de wegen, grenzende aan de ingang van het schoolgebouw, van een kwartier vóór schooltijd tot een kwartier ná schooltijd, autovrij te houden. Verder vragen we fietsen van ouders op het schoolplein te parkeren of achter de heg tijdens het in- en uitgaan van de school. Zeker niet op het trottoir VERLOF AANVRAGEN Indien uw kind van school moet verzuimen in verband met een medisch onderzoek, behandeling bij een externe deskundige of andere oorzaken die in het belang van de ontwikkeling van het kind noodzakelijk zijn moet u hier verlof voor aanvragen. Ouders vullen dan digitaal het formulier Bijzonder verlof in. Het verlof wordt dan goed- of afgekeurd door een directielid U vult een digitaal verlofformulier voor de volgende afspraken: - waarvoor het kind langer dan een uur afwezig is van school - die regelmatig terug komen bv. logopedie U hoeft geen verlofformulier in te vullen voor incidentele afspraken bij bv. de huisarts. Deze geeft u door aan de groepsleerkracht. Het digitale verlofformulier kunt u vinden op de site. Voor alle duidelijkheid: Indien u zonder toestemming van de directie uw kind(eren) niet naar school laat gaan, maakt uw kind zich schuldig aan ongeoorloofd schoolverzuim. De directie is verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar 3.3 PRAKTISCHE ZAKEN FIETSGRENZEN De school ligt in de wijk en is gemakkelijk te voet of met de fiets te bereiken. Om het autogebruik te minimaliseren vragen wij u dus op voeten of fietsen naar school te komen. De parkeerplaats voor fietsen is beperkt GEVONDEN VOORWERPEN Jaarlijks blijft er op school een onvoorstelbaar grote hoeveelheid gevonden voorwerpen achter. Deze spullen worden bewaard in de conciërgeruimte. U kunt hiervoor dus bij Maroef terecht. Op het einde van de schooldag mogen aan de kapstok geen spulletjes van de kinderen blijven hangen. Deze worden weggehaald en bewaard bij de gevonden voorwerpen. U kunt ze terugvragen bij Maroef HUISWERK In de hogere groepen zal uw kind regelmatig huiswerk meebrengen. Dit huiswerk kan zijn het maken van schriftelijk werk, het leren van aantekeningen van een bepaald vak of het opzoeken van informatie. Ook kan aan kinderen worden gevraagd om thuis een boekbespreking, een spreekbeurt, de nieuwsvraag en nieuwskring voor te bereiden. Wij hopen dat u het werk stimuleert. Mocht het problemen opleveren, neem dan zeker contact op met de groepsleerkracht. In de lagere groepen kan het zijn dat uw kind wordt gevraagd om thuis eens iets op te zoeken, iets op televisie te bekijken of iets mee te brengen naar school, dat gebruikt kan worden in de les. Ook hierbij is betrokkenheid van ouders belangrijk voor het kind JEUGDTIJDSCHRIFTEN Elk jaar bestaat de mogelijkheid om uw kind te abonneren op verschillende tijdschriften als Bobo, Okki, Taptoe en/of Hello You. Bovendien bieden wij de mogelijkheid om uw kind een abonnement te laten nemen op een serie niveauleesboeken zoals Leesleeuw, De Jonge Lijsters en Boektoppers. Uw kind krijgt de inschrijfformulieren in het begin van het schooljaar mee naar huis. Ilse van Dijk regelt dit voor de school en de ouders. 19

20 3.3.5 KRIEBELOUDERS Onze school werkt al jaren met kriebelouders. Dit zijn ouders die met enige regelmaat alle kinderen en leerkrachten controleren op hoofdluis. In samenspraak met de kriebelouders en directie is het volgende afgesproken: Elke keer na een vakantie, worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. U vindt deze datum terug op de schoolkalender. Op die dag is het wenselijk dat kinderen hun haardracht aanpassen. Ingewikkelde vlechten, staarten en gel bemoeilijken de controles. De kinderen worden buiten de klas gecontroleerd. Als er bij een kind hoofdluis geconstateerd wordt, geven de kriebelouders dit door aan de directie van de school. De kriebelouders doen dus geen mededelingen aan kinderen en ouders over hoofdluis! Wij gaan op een zo discreet mogelijke manier te werk. De directie neemt direct na schooltijd contact op met de betreffende ouder/verzorger, zodat de ouders/verzorgers de benodigde artikelen op tijd kunnen aanschaffen. In de groep waar hoofdluis geconstateerd wordt, krijgen alle ouders/verzorgers een informatieve brief via de mail. Als blijkt dat de kinderen na een lange tijd nog niet hoofdluis vrij zijn, kan de G.G.D. ingeschakeld worden om samen met de kriebelouders te kijken hoe het probleem opgelost kan worden. Het is belangrijk om uw kind zelf regelmatig te controleren. Als u als ouder/verzorger zelf hoofdluis constateert bij uw kind, dan vertrouwen wij erop dat u dit op school meldt OVERBLIJVEN OP SCHOOL De Lunch-Club, Tussenschools Opvang Plezier voor groot en klein Als uw kind tussen de middag overblijft, dan moet dat goed geregeld zijn en leuk zijn voor de kinderen. Dat vindt de school ook. Dus heeft zij de Lunch-Club gevraagd om tijdens de middagpauze op school de tussenschoolse opvang te verzorgen. De kinderen eten onder professionele begeleiding rustig een boterham, spelen en ontspannen. Om zo weer energie te krijgen voor na de pauze! U kunt kiezen Of uw kind nu op vaste dagen in de week naar de Lunch-Club gaat, of alleen af en toe een keertje overblijft; u kunt zelf een planning maken. Via regelt u dat snel en gemakkelijk. Zo kunt u uw kind aanmelden Wilt u uw kind aanmelden bij de Lunch-Club? Vul dan het inschrijfformulier in op U kunt uw kind aanmelden met een eigen loginnaam en wachtwoord. Spelregels Met uw unieke inlogcode vraagt u zelf tussenschoolse opvang aan. Op dagen die u zelf kiest. Hoe eerder uw melding, hoe voordeliger de basistarieven. Tarieven per 1 augustus 2012 inclusief drank*: Tarief 2,44: bij aanmelden meer dan 7 dagen voor de tso-dag Tarief 3,05: bij aanmelden 7 dagen tot 1 dag voor de tso-dag Tarief 3,64: bij aanmelden 1 dag voor de tso-dag tot op de dag zelf *Uw kind dient zelf brood mee te nemen voor de tso. De Lunch-Club staat graag voor u klaar Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, dan staat de teamleider Lunch-Club u met alle plezier te woord. De teamleider Lunch-Club bij u op school is: Caroline Geurts bereikbaar op ma-di-do 20

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 0 Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 Gegevens van de school 4 1.2 Situering van de school 4 1.3 Schoolgrootte 4 1.4 Het Bestuur 4 1.5 Weer Samen

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel 1 6 1. Waar staat de Vonder voor? 6 1.1 Een korte kennismaking 6 1.2 Uitgangspunten 6 1.3 Het schoolklimaat 7 1.4 Onderwijskundige visie 8 1.5 Resultaten

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur Voorwoord De schoolgids is een wettelijk verplicht document voor de ouders, dat elk schooljaar moet worden goedgekeurd door de MR. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie die u moet weten over

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

Gids en schoolgids 2015-2016

Gids en schoolgids 2015-2016 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 e-mail: directie@kcsamenstroom.nl website: www.kcsamenstroom.nl Gids en schoolgids 2015-2016 Foto s Yvon van de Wassenberg 1 Telefoon Algemeen

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 De Kameleon 01. ONZE SCHOOL 4 02. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 4 03. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5 04. WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL 5 05. HET ONDERWIJS OP DE KAMELEON 6 06. DE ZORG

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Polderstraat 110 4844 BK Terheijden 076-5938126 info@zonzeel.nl www.zonzeel.nl Inhoud Voorwoord... 4 Bewust kiezen... 4 De school

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3

NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3 2. Waar de Nassauschool voor staat 3 2.1 Doel van ons onderwijs 3 2.2 Visie op onderwijs 3 2.3

Nadere informatie

Schoolgids o.b.s De Hietweide

Schoolgids o.b.s De Hietweide Schoolgids o.b.s De Hietweide Schooljaar 2013-2014 Schoolgids 2013 2014 VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2013 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van o.b.s. De Hietweide. Basisschool De

Nadere informatie

Schoolgids basisschool St. Bonifatius

Schoolgids basisschool St. Bonifatius Schoolgids basisschool St. Bonifatius Schooljaar 2015 2016 Basisschool St. Bonifatius Lijsterstraat 11 Postbus 118 7480 AC Haaksbergen e-mail: directie@bonifatiushb.nl website: www.bonifatiushb.nl tel

Nadere informatie