Schoolgids Op weg naar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015 Op weg naar"

Transcriptie

1 Asterstraat 35, 5721 EE Asten Tel: Schoolgids Op weg naar 1

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT UITGANGSPUNTEN MISSIE STRATEGISCHE DOELEN EN AMBITIES 6 2. HET INRICHTEN DE LEERLIJNEN VEILIGHEIDSPROFIEL GROEPSORGANISATIE ORGANISATIE BESTUUR EN PERSONEEL SCHOOLBESTUUR ADRESSENLIJST ONDERWIJSGEVEND PERSONEEL ADRESSENLIJST ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL SCHOOLORGANISATIE COMPENSATIEVERLOF EN GROEPSBEZETTING SCHOOLTIJDEN VAKANTIEREGELING INFORMATIEAVONDEN GYMNASTIEK ZWEMMEN RAPPORTEN EN OUDERAVONDEN DIGITAAL INROOSTEREN VOOR RAPPORTGESPREKKEN SPORTDAG TOERNOOIEN SCHOOLKAMP GROEPSBEVORDERENDE ACTIVITEIT (GBA) DEKEN VAN HOUTDAG DEKEN VAN HOUTAVOND OPEN PODIUM VIERINGEN VERKEER VERLOF AANVRAGEN PRAKTISCHE ZAKEN FIETSGRENZEN GEVONDEN VOORWERPEN HUISWERK JEUGDTIJDSCHRIFTEN KRIEBELOUDERS OVERBLIJVEN OP SCHOOL OVERSTEEKBRIGADE SCHOOLSPULLEN SNOEP, TRAKTATIES EN ETEN TELEWIJZER EN JAARKALENDER TOELATING EN SCHOOLGEWENNING VERJAARDAGEN KINDEREN VERJAARDAGEN LEERKRACHTEN VERVANGINGSPROBLEMATIEK VERVOER VAN LEERLINGEN BIJ EXCURSIES VERKEERSWERKGROEP ZIEK MELDEN KINDEREN HONDEN OP DE SCHOOLPLAATS 23 4 DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN PASSEND ONDERWIJS INTERNE BEGELEIDERS 25 2

3 4.3 LEERLINGVOLGSYSTEEM LEERLINGBEGELEIDING ONDERWIJSASSISTENTE CITO-TOETSEN ZORGBREEDTE DE OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS OUDERS EN SCHOOL HET BELANG VAN DE BETROKKENHEID VAN OUDERS DE OUDERRAAD DE INTEKENLIJST DE OUDERBIJDRAGE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD(MR) DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR) 29 6 WETTEN EN REGELGEVING VERLOF VOOR LEERLINGEN VERZEKERINGEN KLACHTENREGELING EN SEXUELE INTIMIDATIE SCHOOLONTRUIMING OF VLUCHTPLAN SCHORSING EN VERWIJDERING INFORMATIEVOORZIENING GESCHEIDEN OUDERS ROUW- EN VERLIESWERKGROEP REGELS INZAKE DE PRIVACY SPONSORING PROTOCOL MEDISCH HANDELEN 33 7 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS OP ONZE SCHOOL ACTIVITEIT TER VERBETERING VAN HET ONDERWIJS 34 8 DE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS HOE WORDEN DE RESULTATEN IN KAART GEBRACHT DE KWALITEIT VAN DE SCHOOL HOE DOEN DE KINDEREN HET IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS 35 9 EXTERNE CONTACTEN AFDELING ONDERWIJS GEMEENTE ASTEN ONDERWIJSKUNDIG CENTRUM GEWEST HELMOND (OCGH) GEWESTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD) HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN ASTEN-SOMEREN PEDAGOGISCHE HOGESCHOOL DE KEMPEL ROC DE ONDERWIJSINSPECTIE BIBLIOTHEEK DAGARRANGEMENTEN SAMENWERKING DEKEN VAN HOUT, KOREIN EN PINKELTJE NJA NETWERK JEUGD ASTEN ZORG VOOR JEUGD HET ZORGADVIESTEAM (ZAT) URENBEREKENING SCHOOLJAAR LIJST MET AFKORTINGEN 42 3

4 VOORWOORD Beste ouder(s)*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool Deken van Hout in Asten. Deze schoolgids heeft als ondertitel Op weg naar Dit schooljaar gaan we samen op weg naar een nieuw schoolgebouw. Een gebouw dat helemaal past bij ons onderwijs, een gebouw dat past bij wat de kinderen nodig hebben. Samen met de kinderen en de ouders gaat het schoolteam van Deken van Hout ervoor om er een mooi schooljaar van te maken. In deze gids laten wij zien waar onze school voor staat, op welke manier kinderen leren, hoe de sfeer op school is en op welke manier wij werken. Zo weet u als ouder wat u van de school kunt verwachten en ook wat wij van u als ouder verwachten. Deze gids wordt ieder jaar geactualiseerd uitgegeven. Gedurende het schooljaar wordt aanvullende informatie verstrekt via de Telewijzer, de schoolkrant van onze school en via de website U kunt per gezin een exemplaar van de schoolgids schriftelijk of digitaal ontvangen. Voor nieuwe ouders kan de schoolgids ertoe bijdragen de keuze voor een basisschool te vergemakkelijken. Wanneer u tijdens of na het lezen van de schoolgids interesse hebt gekregen in onze school, dan nodigen wij u van harte uit voor een gesprek. Wij wensen u veel informatief leesplezier! Namens ouders en team van Basisschool Deken van Hout, Anja Jansen, Directeur. *Waar u in deze gids het woord ouder(s) leest, bedoelen wij steeds ouder(s) en / of verzorger(s). Verzoek te reageren: Indien u wensen of suggesties voor verbetering heeft betreffende de schoolgids kunt u contact opnemen met Mevr. Anja Jansen. 4

5 1 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 1.1 UITGANGSPUNTEN Onze school is een organisatie die continu in beweging is. Op allerlei manieren komen er dagelijks invloeden van buitenaf onze school binnen: natuurlijk via kinderen, ouders en leerkrachten, maar ook door andere instanties zoals de buurt, de gemeente, de rijksoverheid, de inspectie, maatschappelijke ontwikkelingen, enz. Het is aan ons om daar zo goed mogelijk mee om te gaan: je kunt niet alles doen wat gevraagd wordt, je zult daar een verantwoorde keuze in moeten maken. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs worden door ons positief kritisch gevolgd om ze vervolgens, indien ze door ons onderschreven worden, via de weg van geleidelijkheid in te voeren. De vensters van de school blijven open om de kansen te zien die bijdragen aan de ingezette koers. Nieuwe ontwikkelingen worden alleen geadopteerd als deze bijdragen aan het excellent leren leren van kinderen; kwalitatieve groei. 1.2 MISSIE Basisschool Deken van Hout biedt excellent onderwijs aan de leerlingen van 4-12 jaar in Asten-Noord. De school werkt resultaatgericht aan hoge opbrengsten waarbij het accent ligt op lezen, taal en rekenen. BS Deken van Hout is een lerende organisatie, waar veel van elkaar en van de buitenwereld wordt geleerd. Hiervoor zijn respect voor elkaar en een veilige omgeving noodzakelijk, zodat ruimte ontstaat om elkaar aan te spreken op de resultaten die worden bereikt. Uit de visie zijn de kernwaarden af te leiden die richting geven aan de strategie, het verdere beleid en activiteiten die worden ontwikkeld en ondernomen. De missie, visie en kernwaarden vormen de leidraad voor de inrichting van het onderwijs, het personeelsbeleid en de organisatieontwikkeling op basisschool Deken van Hout. Onze kernwaarden Binnen onze school kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen en zichzelf zijn. Leerlingen verblijven in een omgeving waarbinnen veel aandacht is voor een goede relatie tussen leerlingen, ouders en medewerkers, met belangstelling en respect voor de grenzen van anderen en respect voor ieders bijdrage aan de leeromgeving. Binnen een veilige en gestructureerde leeromgeving wordt optimaal gewerkt aan hoge resultaten. Dit betekent (binnen grenzen) onderwijs op maat. Uitgaan van de gehele groep en daarna differentiatie in het omgaan met verschillen. BS Deken van Hout draagt zorg voor een veilige school en omgeving. Zij schept voorwaarden voor leerlingen en personeel om zo optimaal mogelijk te functioneren en in ontwikkeling te blijven. Zij stimuleert het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel en schept voorwaarden om een optimale betrokkenheid te kunnen realiseren, door middel van integraal schoolbeleid: een samenhangend geheel van onderwijs, personeelsbeleid en organisatie. BS Deken van Hout stelt duidelijke doelen en eisen aan de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs en faciliteert deze ontwikkeling. Ook is de organisatie verantwoordelijk voor de bewaking, borging en ontwikkeling van de huidige kwaliteit; zowel op onderwijskundig, personeel, materieel als financieel gebied. Mensen verschillen. Verschillen in wie ze zijn en hoe zij zich uiten en gedragen. Hoe zij leren, hoe zij werk aanpakken, hoe zij omgaan met problemen en hoe zij communiceren. 5

6 HUMAN DYNAMICS geeft inzicht in de verschillende dynamieken van mensen. Werken aan de ontwikkeling van onze organisatie is werken aan de kwaliteit ervan. Om het beste uit mensen te kunnen halen, is het begrijpen en het benutten van de verschillen in leren, samenwerken en communiceren van fundamenteel belang. van zien.naar begrijpen..naar benutten BS Deken van Hout stelt de medewerkers in staat hun talenten en competenties in te zetten. Om ontwikkeling van medewerkers te faciliteren denken we naast het gebruik van klassieke instrumenten ook aan interne opleidingsmogelijkheden, kwaliteitskringen en werkgroepen ter verbetering van het onderwijs. Onderwijs op maat betekent tevens leiding geven op maat. De directie zet daarom instrumenten in en een leiderschapsstijl die passen bij de ontwikkeling van het personeel. Kortom, BS Deken van Hout is een lerende organisatie. Wij hebben onze VISIE als volgt verwoord: BS Deken van Hout Op BS Deken van Hout wordt vanuit respect en ontmoeting voor alle kinderen goed, doelgericht en aantrekkelijk onderwijs gegeven met hoge opbrengsten. Met hoge, positieve verwachtingen in een veilige setting wordt op een aantrekkelijke manier het kind geleerd te leren Op BS Deken van Hout wordt effectief onderwijs gegeven: We stellen hoge, toetsbare doelen op Er wordt voldoende tijd ingeroosterd en extra tijd voor risicoleerlingen Er is een doorgaande lijn in het onderwijsaanbod Er wordt goede instructie gegeven Als uitgangspunt wordt convergente differentiatie toegepast Er wordt vroegtijdig gesignaleerd en gereageerd. Er wordt onderwijs gegeven vanuit een aanpak waarvan de waarde door onderzoek bewezen is. 1.3 STRATEGISCHE DOELEN EN AMBITIES DEKEN VAN HOUT IS EEN TOPSCHOOL Onderwijskwaliteiten waarborgen en verhogen tot excellentie. Het plan Naar duurzaam goede resultaten en het schoolondernemingsplan hebben geleid tot de onderwijskwaliteit en professionalisering van het onderwijs van dit moment. We waarborgen deze kwaliteiten voor de toekomst. VERRICHTEN BE GOOD AND TELL IT Transparantie communicatie. De klant staat centraal. Door te focussen op kwaliteitsverbetering en goede resultaten behalen, is onze blik grotendeels intern gericht geweest. Het is nu nodig onze ouders en de bredere omgeving van school te laten weten hoe goed de school is en hoe de school dat goede doet. BERICHTEN 6

7 GOED GEOUTILLEERD GEBOUW Op weg naar een nieuw gebouw. De wens van school is om onderstaande in de komende planperiode te verwezenlijken. BS Deken van Hout is samen met de opvangorganisatie Korein en de peuterspeelzaal Pinkeltje als kindcluster gevestigd in een goed geoutilleerd gebouw genaamd Het Talent. Het gebouw is een aantrekkelijke en inspirerende leeromgeving waarin het voor leerlingen, docenten, ouders en andere gebruikers goed werken en plezierig verblijven is. RICHTEN HUMAN DYNAMICS Aansluiten bij de ander vanuit jezelf. Het gedachtegoed van Human Dynamics is de onderlegger van waaruit we denken en handelen. INRICHTEN ONZE KATHOLIEKE IDENTITEIT Wij geloven in een open en respectvolle sfeer waarin respect, ontmoeting, samenwerking en communicatie sleutelwoorden zijn. Wij zijn een school waar kinderen met plezier leren. Een school waar enthousiaste mensen werken die zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van kinderen. Professionaliteit en verantwoordelijkheid zijn voor ons essentieel. Wij voelen ons betrokken bij BS Deken van Hout, de kinderen en hun ouders, elkaar en de wereld om ons heen. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in de mensen om ons heen en in ons vak. Op onze school voel je je thuis. De volgende kernwaarden zijn voor onze school van groot belang. U vindt ze terug in onze beleidsstukken en in ons handelen. RESPECT ONTMOETING SAMEN VEILIG KWALITEIT Basisschool Deken van Hout is een katholieke school. Kinderen vormen zich een beeld van de overeenkomsten en verschillen tussen geestelijke stromingen in de samenleving door de multiculturele samenleving. We vieren de katholieke feestdagen. Ze leren mede hierdoor dat de levensbeschouwing ook in het dagelijkse leven een rol speelt. De communie (groep 4) en het vormsel (groep 8) worden begeleid vanuit de communieen vormselwerkgroep. U wordt hierover verder geïnformeerd door de communie- en vormselwerkgroep. 2 HET INRICHTEN 2.1 DE LEERLIJNEN Het merendeel van de kinderen, dat onze school bezoekt, komt de school op vierjarige leeftijd binnen. Gedurende twee tot drie jaar worden de kinderen begeleid in hun ontwikkeling in de groepen 1-2. Kinderen komen niet geheel blanco op school binnen. Ze hebben thuis, op de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf al het nodige geleerd. In de eerste jaren van ons basisonderwijs wordt bij deze kinderen een brede grondslag gelegd voor de latere ontwikkelingsmogelijkheden. Heel belangrijk bij alle activiteiten, die aangeboden worden, is betrokkenheid: zowel van de kinderen als van de leerkracht als van de ouders. Op daarvoor geplande overdrachtsmomenten worden de kinderen, die van peuterspeelzaal naar onze basisschool komen, doorgesproken. Dit gebeurt aan de hand van een overdrachtsformulier. Themagericht werken Kleuters leren al spelend, knutselend, ontdekkend en bewegend. Betrokkenheid bij de activiteiten is daarbij een voorwaarde om te kunnen leren. Daarom zoeken wij naar aansprekende thema s. Binnen de thema s plannen wij betekenisvolle activiteiten, die aansluiten bij de concrete, dagelijkse ervaringen van kleuters. Zo sluiten wij aan bij de brede ontwikkeling van alle kinderen. En doen de kleuters zinvolle ervaringen op. 7

8 Taal is hierbij enorm belangrijk. Daarom hanteren wij als leidraad de methode Sil op school. Gestuurde - en keuzemomenten De werkwijze in de groepen 1-2 is er dusdanig op gericht, dat kinderen structuur wordt aangeboden door de indeling van de klas en het materialenaanbod. De leerkracht is de spil bij het groepsgebeuren: hij/zij leidt dit in goede banen. De kinderen leren zelf de weektaken plannen. De kleuterklassen zijn verdeeld in verschillende hoeken. Bijvoorbeeld een constructiehoek, een knutselhoek en een taal-leeshoek. Gevarieerd en rijk aanbod Op basis van ervaringen én behoeften van kinderen blijven het lokaal en de materialen voor de kinderen in verandering. Themahoeken worden door het jaar heen aangepast en ook nieuwe materialen worden ingebracht. Naar aanleiding van de volgende hoofddoelen; * Sociaal-emotionele ontwikkeling * Spel ontwikkeling * Motorische ontwikkeling * Taalontwikkeling * Muzikale ontwikkeling * Creatieve ontwikkeling * Reken-wiskunde ontwikkeling; zorgen wij ervoor dat we iedere week bij onze planning subdoelen van een aantal hoofddoelen aanbieden zodat wij een gevarieerd en rijk aanbod geven. We maken hierbij gebruik van het volgmodel KIJK. De kring De kring heeft op onze school een veelzijdig karakter. Er kan gewerkt worden met een grote kring, waarbij op dat moment alle kinderen worden betrokken bij het kringgebeuren. Tijdens de zogenaamde kleine kring wordt er gewerkt met een specifiek groepje kinderen. In de kring wisselen kinderen ervaringen, gevoelens en gedachten met elkaar uit. In de kleine kring wordt gewerkt met een groepje kinderen dat extra instructie nodig heeft er komen themagesprekken aan de orde die een wereldoriënterend karakter hebben. Door de leerkracht worden in de kring instructielessen gegeven m.b.t. kennisontwikkeling. In de kring wordt de planning van de week of dag besproken. Aan het eind van de dag, het dagdeel of een bepaalde activiteit wordt met de kinderen besproken hoe er gewerkt of gespeeld is. Op basis hiervan kunnen kinderen nieuwe initiatieven ontplooien voor de volgende activiteit. Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) In de onderbouw van onze school komen kinderen in aanraking met de basisvaardigheden, die ze in hun verdere schoolloopbaan zullen moeten gebruiken om zich allerlei andere vaardigheden eigen te maken. In de groepen 1-2 wordt al gestart met tal van voorbereidende oefeningen. Met name op het gebied van taal, rekenen en schrijven. Door gebruik te maken van diverse materialen in de werklessen en tijdens de thema s. Kinderen worden op die manier vaardig in het omgaan met de (gesproken) taal en leren allerlei begrippen die ze nodig hebben om in de daaropvolgende jaren verder te kunnen. Ook op het gebied van schrijven staan voorbereidende oefeningen op het programma. Onze onderwijsassistente verzorgd voor groep 2 de lessen Schrijfdans. Veel kleuters hebben al belangstelling voor geschreven taal. Ze lezen zelf al boekjes en schrijven hun eigen briefjes. Met gerichte activiteiten stimuleert Sil op school de beginnende geletterdheid. Zo worden de kleuters op een speelse en ongedwongen wijze voorbereid op het aanvankelijk lezen en schrijven in groep 3. Daarnaast krijgen de kinderen in tal van situaties de kans om zich de geschreven taal al enigszins eigen te maken (stempelen, naschrijven). 8

9 Aanvankelijk Leesonderwijs in groep 3 In groep 3 verandert er veel. Van kleuter veranderen de kinderen geleidelijk in een schoolkind. Het leren gaat niet meer zo speels als in de kleutergroep; alles gaat op uur en tijd. De hoofdmoot in groep 3 is het leren lezen. We gebruiken de methode Veilig leren Lezen (kim versie). Vanuit een betekenisvolle context, de zogenaamde ankerverhalen, worden er losse letters aangeboden. Met deze letters gaan de kinderen gedurende enkele dagen aan de slag. Visuele oefeningen, auditieve oefeningen, schrijfoefeningen, leesoefeningen Steeds weer de koppeling van klank - teken en omgekeerd. Daarmee worden nieuwe woorden gemaakt en herhaalt alles zich. Een gevarieerd aanbod van materialen zorgt voor een grote leer- en leesmotivatie. Er is veel interactie tussen kind en leerkracht maar ook tussen de leerlingen onderling. Langzamerhand gaat het lesgeven over van klassikaal naar veelal zelfstandig werk. Na een korte instructie (vaak in de kring) gaan de kinderen aan het werk waarbij onderscheid wordt gemaakt in de gemiddelde kinderen (de maantjes), de kinderen die wat langzamer gaan (de sterretjes) en de wat snellere kinderen (de zonnetjes). De sterkinderen krijgen extra instructie en oefenmomenten. De zonnetjes krijgen meer en moeilijkere leerstof te verwerken. Een vroegtijdige onderkenning van leerproblemen en het goed en strak volgen van de leesresultaten per kind zorgen voor een zo minimaal mogelijke uitval. Doel is om de kinderen qua leesvaardigheden naadloos aan te laten sluiten bij de beginsituatie in groep 4. Tijdens de jaarlijkse informatieavond welke plaats vindt in het begin van het nieuwe schooljaar komen de ouders van groep 3 meer over het aanvankelijke leesonderwijs te weten. In groep drie wordt tevens gestart met het methodisch lees-, schrijf-, en rekenonderwijs. Tal van activiteiten worden verder eigen gemaakt (lezen, taal, rekenen enz.) om ze in allerlei andere situaties ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken. Zo is lezen geen op zichzelf staande bezigheid, want je hebt het bijna continu en bij alle vakgebieden nodig! Kinderen leren om bij een vraag of probleem een bepaalde strategie te gebruiken, waarbij er soms wel meerdere mogelijke strategieën te gebruiken zijn. Bij punt 2.5 Groepsorganisatie leest U meer over de structuur van de lessen. Schrijven In groep 1 en 2 wordt er onder andere met Schrijfdans gewerkt aan de grove- en fijn motorische ontwikkeling en de ruimtelijke oriëntatie in groot en klein vlak. In groep 3 starten de kinderen met een speciaal schrijfpotlood. Ze werken met de methode: Pennenstreken die aansluit bij het aanvankelijke leesproces. Voor groep 4 t/m 8 werken we met de methode: Schrijven in de basisschool. Rekenen Sinds dit schooljaar werken we met de methode Rekenwonders, hierbij staat handelend bezig zijn centraal met concreet materiaal, zodat kinderen ervaren wat er gebeurt tijdens de diverse leerlijnen van rekenen. De leerlijnen worden per blok van 2/3 weken aangeboden. Een duidelijke gestructureerde instructie en werkvormen als: samenwerken en experimenteren worden bij deze methode ingezet voor het bevorderen van een goed rekeninzicht. Wereldoriëntatie Met behulp van de methode Argus Clou wordt het onderwijs voor de wereld oriënterende vakken gegeven. TCC (Techniek, Cultuur en Crea) Binnen onze school zal een 4-jaren beleidsplan worden opgesteld waarbij de gebieden: Techniek, Creativiteit, Cultuur en Muziek steviger op de planning van Deken van Hout worden gezet. Twee keer per jaar zal een schoolbreed thema van drie weken 9

10 plaatsvinden. We doen mee met het project Techniek en ik in samenwerking met Korein. Verkeer Voor de hele school vullen ons verkeersaanbod met materialen van Veilig Verkeer Nederland en met speciale projecten die door verkeerswerkgroep worden gepland. Verder gebruiken we het verkeersprogramma van Prowise en Veilig Verkeer Nederland. Door dit aanbod dragen we met trots het Brabants Verkeers Veiligheids Label. In groep 7 wordt op het gebied van verkeer extra aandacht gegeven aan de voorbereiding op het verkeersexamen. Natuur Voor natuur maken verschillende groepen gebruik van de G.G.D-projecten rondom gezondheidszorg en wordt er ingeschreven op themaprojecten vanuit I.V.N. en N.M.E. aanbod. Verder kijken we naar uitzendingen van Teleac-NOT. Engels Voor Engels gebruiken wij de methode: The Team. De methode bevat onderwerpen uit het dagelijkse leven. Kinderen leren hierdoor actief en zelfstandig eenvoudige Engelse taal gebruiken. De computer en het digibord kunnen hierbij als leermiddel worden ingezet. Expressieactiviteiten De expressievakken handvaardigheid, muziek, tekenen en textiele werkvormen worden door de eigen leerkracht gegeven. We maken als bronnenboek gebruik van de methode Moet je Doen voor tekenen, handenarbeid en muziek. De opbouw en de gehanteerde technieken worden afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Dramatische expressie vindt beperkt in de eigen klas plaats. Cultuur Bij de opzet van het cultuurprogramma maken de Astense basisscholen gebruik van het menu van de kunstbalie. We volgen het zogenaamde basismodel: iedere leerling komt tenminste éénmaal met alle kunstvormen (beeldend, drama, foto/film/video, muziek, literatuur en dans) in aanraking gedurende de 8-jarige basisschoolperiode. Jaarlijks staat één kunstdiscipline centraal. Het regionaal Instituut voor Cultuur- en kunsteducatie biedt aanvullend op dit programma een eigen dienstverlening aan. Bijvoorbeeld in de vorm van gastdocenten of een uitgebreider project. Lichamelijke oefening Bij dit vakgebied staat bewegen centraal. In onze lessen worden kinderen zoveel mogelijk uitgedaagd op allerlei manieren in verschillende situaties te bewegen. In de groepen 1-2 staat lichamelijke oefening dagelijks één tot twee keer op het programma. Dit schooljaar maken we gebruik van een speelruimte in De Beiaard. Wij geven begeleide materialenlessen en spellessen. In totaal komen er 12 leerlijnen in het jaar aan bod, waarbij de kinderen door de leerkrachten geobserveerd worden. Zo blijft het voor de kinderen een gevarieerd programma met voldoende uitdaging. Zowel op de speelplaats als in de speelzaal van de Beiaard wordt, naast het spelen met elkaar, ook het bewegen gestimuleerd. In de speelzaal dragen de kinderen gymschoenen. Ze sporten in ondergoed. Vanaf groep 3 gaan de kinderen een keer per week voor een dubbele gymles naar sporthal de Schop. Eén les per week staat in het teken van allerlei technieken, in de andere les heeft het spelgedeelte de meeste nadruk. De kinderen dragen gymkleding: T-shirt, korte broek en gymschoenen. Sieraden blijven thuis. De kinderen mogen douchen. De kinderen nemen geen fruit of drinken mee naar de sporthal. Deo rollers zijn toegestaan. De gymlessen worden dit jaar verzorgd door de Sportstuif. 10

11 Groep 4 gaat 1 keer per week zwemmen in zwembad de Schop. De kinderen van groep 4 hebben slechts één keer per week gymles. Sociaal emotionele ontwikkeling Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten volgen we de sociaal emotionele ontwikkeling met een Pedagogisch Leerling Volg Systeem (PLVS). We maken gebruik van het PLVS KIJK op sociale competenties. Van groep 3 t/m 8 vult de leerkracht twee keer per jaar een lijst per kind in. Van groep 5 t/m 8 vullen ook de kinderen een lijst in. Deze gegevens worden besproken met onze Interne Begeleider (IB)-er. Dit zal resulteren in een pedagogisch groepshandelingsplan. Met behulp van journaalactiviteiten en de methode Leefstijl werken we in de klassen aan de sociaal emotionele ontwikkeling. In november worden de oudergesprekken gevoerd op basis van de KIJK! gegevens. Rapport 2 maal per jaar krijgen de kinderen een rapport waarin alle bovengenoemde ontwikkelingsgebieden worden beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zijn er oudergesprekken en gaan we dieper in op de ontwikkelingsgebieden en resultaten. 2.2 VEILIGHEIDSPROFIEL Wij hebben een VEILIGHEIDSPROFIEL voor onze school opgesteld. Respectvol Op de Deken van Hout stellen wij respect voor elkaar centraal. Iedereen heeft het recht zichzelf te zijn en zich temidden van de anderen veilig te voelen. Je mag in school openlijk uitkomen voor wat je denkt, gelooft, voelt, wilt en kunt. Niet over de streep Wij zoeken samen naar de grenzen van wat wij wel en niet acceptabel vinden en maken daarover duidelijk afspraken. Zonder geweld In onze school lossen wij conflicten zonder geweld op. En als een conflict te hoog oploopt, vragen wij anderen om zonder geweld te bemiddelen. Aanspreekbaar Wij helpen elkaar om ons aan die afspraken te houden en spreken elkaar er op aan als het niet lukt. Schoolregels Dit veiligheidsprofiel is uitgewerkt in de schoolregels. RESPECT Ik accepteer een ander zoals die is en ik discrimineer niet. Ik draag zorg voor mijn omgeving. Ik ben zuinig op de spullen van mezelf en die van een ander NIET OVER DE STREEP Ik geef geen bijnamen, ik scheld niet en ik roddel niet. Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af. Ik dreig niet en ik gebruik geen geweld. CONFLICTEN ZONDER GEWELD Als iemand mij hindert, gebruik ik de vier-stappen-methode*. Als dat niet helpt, vraag ik een ander zonder geweld te bemiddelen. AANSPREKEN Ik help anderen zich aan deze regels te houden en spreek hen daarop aan. Ik ben zelf aanspreekbaar op mijn gedrag. * Beschrijving van de vier-stappen-methode stap 1: Zeg duidelijk dat je het niet wilt. stap 2. Zeg boos dat je het niet wilt. 11

12 stap 3. Waarschuw de ander. stap 4. Doe waarvoor je gewaarschuwd hebt. Dit veiligheidsprofiel is opgenomen in het anti-pest protocol en hangt in elke groep. In iedere groep hangt ook een Waarden en Normen kalender: iedere maand staat een ander thema centraal wat in de groep behandeld wordt. 2.3 GROEPSORGANISATIE DIM, GIP, groepsplannen en Taakspel Deze drie hulpmiddelen hebben een positieve invloed op het hele leren. Ze zorgen ervoor dat er structuur is, dat de regels duidelijk zijn en dat een kind optimaal wordt aangesproken op zijn kwaliteiten. Het Directe Instructie Model (DIM) Directe instructie is doelgericht onderwijs. De leerkracht geeft aan waarom bepaalde kennis, vaardigheden of strategieën geleerd moeten worden. Het doel van directe instructie is beheersing van wat tijdens de instructie is aangeboden. Alle leerlingen hebben veel baat bij expliciete instructie; voordoen, samen doen, na doen, zelf doen. Het is van belang dat de leerkracht zorgt dat alle leerlingen betrokken bij de instructie blijven, onder andere door na te gaan of de leerlingen begrijpen wat tijdens de les aan de orde komt. Er wordt een duidelijke opdracht gegeven, het doel wordt omschreven. Tijdens de les vindt er een verschuiving plaats van leerkrachtgestuurde naar leerlinggestuurde activiteiten. De leerlingen gaan aan de slag, zelfstandig of met begeleiding van de leerkracht. De begeleiding kan aan de instructietafel plaatsvinden. Tot slot vindt er een evaluatie plaats. Groeps- en individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen (GIP) Op BS Deken van Hout wordt gewerkt met de GIP- blokjes. De blokjes met een rode stip, een groene stip en een vraagteken. Rood betekent dan dat je rustig wilt werken. Groen betekent dat je bereid bent hulp te geven en dat je hulp mag vragen in je eigen groepje. Het vraagteken geeft aan dat je een vraag hebt voor de leerkracht. In elke groep zijn ze te vinden in het groot en in het klein, bij de leerkracht op tafel of bij de leerlingen op tafel. Staat er een rode stip op het bord of op de tafel van de juf, dan weten de kinderen dat de juf/meester druk is met hulp geven aan een groepje of aan een individueel kind. Is de stip groen, dan is de juf/meester bereikbaar voor vragen. De leerkracht loopt een vaste ronde door de groep om hulp te bieden. De leerkracht stemt de kleur op de fase van de les af. Het blokje is een hulpmiddel dat we inzetten bij het directe instructiemodel. In alle groepen zitten kinderen die op verschillende niveaus werk aankunnen. De grote verschillen die er bestaan tussen leerlingen stellen hoge eisen aan de leerkracht om alle leerlingen datgene te bieden wat ze nodig hebben. Op de Deken van Hout willen we een gezamenlijke aanpak, een doorgaande lijn in alle groepen. Het GIP-model richt zich in eerste instantie op een goede organisatie in de groep, waardoor de leerlingen zelfstandig kunnen werken. De leerkracht krijgt hierdoor de mogelijkheid om uitleg en begeleiding op maat te geven. Zelfstandig werken kun je dus zien als een voorwaarde voor het geven van instructie aan individuele leerlingen of aan een groepje leerlingen. De kinderen leren zelfstandig werken en zelfstandig problemen oplossen. 12

13 Groepsplannen Opbrengstgericht onderwijs betekent dat leerkrachten op basis van concrete doelstellingen werken aan de resultaten van de leerlingen. Dit houdt in dat de opbrengsten van taal, lees- en rekenonderwijs onderzocht worden. De opbrengsten geven informatie over het onderwijs van de afgelopen periode. Op basis daarvan wordt vooruit gekeken naar de komende periode en bepaald welke consequenties dit moet hebben, om het onderwijs in de groep of de school sterker te maken. Hiervoor maken de leerkrachten groepsplannen. Deze worden vertaald naar week- en dagplannen. Taakspel Elke leerkracht wil natuurlijk het liefst dat leerlingen zich positief gedragen in de klas: dat ze zich aan de klassenregels houden, rustig werken en geen storend gedrag vertonen. De CED-Groep ontwikkelde Taakspel: een groepsgericht spel voor de groepen 1 t/m 8. Het spel creëert een context waarin leerlingen worden uitgedaagd om positief gedrag te laten zien. Het klimaat in de klas wordt daardoor prettiger en kinderen werken beter. Voor iedere onderwijssituatie bedenken leerlingen drie regels. Een onderwijssituatie kan zijn: instructie, zelfstandig werken, evaluatie, de kring. De leerlingen houden zich een afgesproken tijd aan de regels. De leerkracht geeft daarvoor veel complimenten, aan de hele klas, aan een groepje/team of aan individuele kinderen. Ieder team heeft kaarten. De leerkracht pakt een kaart weg als er regelovertredend gedrag wordt vertoont. Wanneer de teams kaarten overhouden, hebben ze gewonnen. Ze krijgen dan een beloning die ze zelf hebben bedacht. Taakspel wordt drie keer per week gespeeld. Het bovengelegen doel is dat men zich bewust wordt van gewenst gedrag dit vertaalt zich in een taakgerichte werkhouding. Taakspel op de speelplaats Ook spelen we Taakspel op de speelplaats hierdoor stimuleren we positief gedrag op de speelplaats. De leerlingen houden zich aan de afgesproken regels en worden beloond bij goed gedrag. In dit schooljaar generaliseren we het Taakspel op de speelplaats. Dat wil zeggen dat de regels blijven gehandhaafd, we blijven de complimenten geven. We gaan het spel spelen zonder scorebord en de bandjes. 13

14 3 ORGANISATIE 3.1 BESTUUR EN PERSONEEL SCHOOLBESTUUR Stichting PRODAS Stichting PRODAS is ontstaan uit een fusie van zes schoolbesturen. PRODAS staat voor Primair Onderwijs Deurne- Asten-Someren. Op dit moment zijn 25 basisscholen bij de stichting aangesloten waaronder één school voor speciaal basisonderwijs met vestigingen in Someren en Deurne. De scholen hebben overwegend een katholieke identiteit (24) en er is één school op algemene grondslag. De 500 medewerkers bieden circa leerlingen kwalitatief goed onderwijs. Toegankelijk en inspirerend. De individuele scholen voeren een eigen onderwijskundig beleid vanuit een eigen visie en concept. Het zijn de directeuren die samen met het team het gezicht van de school bepalen. Stichting PRODAS wil eraan bijdragen dat de condities daarvoor optimaal zijn om zo de daadkracht, de kwaliteit en de eigenheid van de scholen te versterken. In dit totale proces draait alles om het kind. Daarbij krijgen ouders en medewerkers veel ruimte voor eigen inbreng, waarbij de directeur van de school de spil is in de organisatie. Kwaliteit van het onderwijs en arbeidsvreugde van de medewerkers zijn, naast een gezond financieel en materieel beleid, sleutelwoorden bij Stichting PRODAS. In de besturingsfilosofie van de organisatie is de school de gesprekspartner voor de ouders. Stichting PRODAS ondersteunt de directeuren in hun werk in de school. Voor suggesties, ideeën en opmerkingen kunt u daarom het beste terecht op de school van uw kind. Kijk voor meer informatie en de websites van alle scholen op Stichting PRODAS Namens de Raad van Bestuur Postbus 3, 5720 AA ASTEN Frits de Bruijnstraat 1, 5721 XR ASTEN Telefoon: (0493) Fax: (0493)

15 ADRESSENLIJST ONDERWIJSGEVEND PERSONEEL Laura van den Broek Hilde van Bussel Mariëlle Cuppen Esther Denkers Marioleine van Geel-van Maurik Patty Verbeek Marjon Hagelaar Leo Hanssen Hans Heyligers Linda van den Heuvel-Roijackers Hilde Jacobs Anja Jansen Marly van Lierop-Manders Suzan van Lieshout-Ubbink Hilde Verhagen Willeke Kremers Marieke Peters ADRESSENLIJST ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL Mieke Douven, onderwijsassistente Maroef Kutobi, conciërge Marlie Lossie-Welzen, adm. ondersteuning 3.2 SCHOOLORGANISATIE COMPENSATIEVERLOF EN GROEPSBEZETTING Leerkrachten die fulltime werken, hebben recht op compensatieverlof. Een fulltimer maakt teveel uren per jaar. Het verschil tussen wat hij daadwerkelijk werkt en wat hij moet werken wordt gecompenseerd. Deeltijders hebben geen compensatieverlof aangezien de deeltijder wat lesuren betreft, wordt ingeroosterd conform de werktijdfactor. Zij werken daardoor precies de uren die zij betaald krijgen. Binnen het onderwijs bestaat er de regeling Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen (afgekort als BAPO). Doel van deze regeling is het voor oudere medewerkers aantrekkelijk te maken om aan het arbeidsproces te blijven deelnemen door taakvermindering. Daardoor kan wellicht het risico van voortijdige uitval door ziekte en arbeidsongeschiktheid worden voorkomen. BAPO kan opgenomen worden vanaf 52 jarige leeftijd. Hans Heyligers en Marly van Lierop maken gebruik van de BAPO-regeling. GROEP GROEPSLEERKRACHTEN 1/2 A MARLY VAN LIEROP MARIËLLE CUPPEN MA T/M VR 1/2 B HILDE VERHAGEN MA EN VR HILDE VAN BUSSEL DI, WOE, DO 3 LINDA VAN DEN HEUVEL MA EN DI SUZAN VAN LIESHOUT WOE, DO, VR 4 HILDE JACOBS MA, DI, DO MARIOLEINE VAN GEEL WOE EN VR 5 MARIEKE PETERS MA, DI, WOE LAURA VAN DEN BROEK DO EN VR 6 ESTHER DENKERS (LEO HANSSEN) MA, DO, VR HANS HEYLIGERS DI EN WOE 6/7 WILLEKE KREMERS MA T/M VR 8 PATTY VERBEEK MA, DO, VR MARJON HAGELAAR DI EN WOE 15

16 Anja Jansen is directeur, zij is aanwezig van maandag t/m vrijdag. Hans Heyligers is adjunct-directeur op maandag. Marioleine van Geel heeft op dinsdag en donderdag IB taken. Hilde van Mierlo is bouwcoördinator (BC) onderbouw; groep 1 en 2. Suzan van Lieshout is bouwcoördinator middenbouw; groep 3, 4 en 5. Willeke Kremers is bouwcoördinator bovenbouw; groep 6, 7 en 8. De drie bouwcoördinatoren hebben op vrijdagmiddag MT/BC taken. Maroef Kutobi, de conciërge, is aanwezig op: maandag en donderdag. Mieke Douven, de onderwijsassistente, is alle ochtenden aanwezig. Marlie Lossie de administratieve kracht is aanwezig op dinsdag SCHOOLTIJDEN Kinderen hebben recht op onderwijs. Dat recht is vastgelegd in de wet op het Primair Onderwijs. De wet bepaald is op hoeveel uren les per jaar de kinderen recht hebben. Ook is de hoeveelheid uren die de kinderen in de 8 jaar van hun basisschoolloopbaan moeten maken wettelijk geregeld. De inspectie van het onderwijs ziet erop toe dat scholen zich houden aan de onderwijstijden. Scholen maken op grond van deze wettelijk aantal uren de jaarroosters. De jaarroosters worden tijdig aan de ouders medegedeeld zodat voor ouders duidelijk is wanneer in het schooljaar de vakanties en vrije dagen gepland zijn. Het jaarrooster van BS Deken van Hout vindt u in de schoolgids op de website en op de gele kalender die voor de zomervakantie wordt uitgereikt aan de kinderen. Bovendien wordt het vakantierooster in het voorjaar bekend gemaakt in de Telewijzer. Wij hebben de schooltijden, in samenspraak met de MR aangepast naar het Hoorns model. Dat betekent dat in de onder- en bovenbouw evenveel lesuren per jaar gegeven worden. De schooltijden zijn IN SCHOOLJAAR : Maandag: uur en uur Dinsdag: uur en uur Woensdag: uur Donderdag: uur en uur Vrijdag: uur Tien minuten voor schooltijd gaan de leerlingen naar binnen, zodat er met de les gestart kan worden wanneer de zoemer gaat. Elke dag is er voor groep 1 t/m 4 een speelkwartier van uur tot uur. En voor groep 5 t/m 8 van uur tot uur. Er wordt dan door twee leerkrachten gesurveilleerd. Om u. en om u. wordt door twee leerkrachten op de speelplaats gesurveilleerd totdat de leerlingen naar binnen gaan. 16

17 3.2.3 VAKANTIEREGELING Begin schooljaar : Ma. 25 augustus 2014 Herfstvakantie 2014: Ma.20 t.e.m.vr. 24 oktober 2014 Kerstvakantie 2014: Ma. 22 december '14 t.e.m. vr.2 januari 2015 Carnavalsvakantie 2015: Ma.16 t.e.m. vr.20 februari2015 Paas-maandag: Ma.6april 2015 Koningsdag: Ma.27 april 2015 Meivakantie 2015: Ma.4t.e.m. vr.15 mei 2015 Hemelvaart: valt in de meivakantie Pinkster-maandag: Ma.25 mei 2015 Zomervakantie 2015: Ma.20 juli t.e.m. vr.28 augustus 2015 Extra vrije dagen: Studiedag 1 en 2 maandag 15 en 16 september 2014 Studiedag 3 vrijdag 9 januari 2015 Studiedag 4 donderdag 5 maart 2015 Prodas studiedag woensdag 25 maart INFORMATIEAVONDEN Dit schooljaar zullen er ook weer de nodige informatieavonden gehouden worden. Soms betreft dat informatie over de groep van uw kind, soms gaat het over een bepaald thema. Mede in het belang van uw kind(eren), bevelen wij deze avonden van harte aan. De data staan opgenomen in de digitale schoolkalender GYMNASTIEK De gymtijden staan vermeld op de website ZWEMMEN De kinderen van groep 4 gaan één keer per week zwemmen in sporthal De Schop. Wij volgen hierbij de richtlijnen, vermeld in het protocol van zwembad de Schop. Dit protocol ligt op school ter inzage. Diploma zwemmen In verband met de vernieuwde eisen van het Zwemvaardigheidsdiploma is het noodzakelijk dat de kinderen regelmatig het gekleed zwemmen oefenen. De kinderen dienen dan de volgende kleding mee te nemen: Badkleding T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen Lange broek tot op de schoen Schoenen Ook een plastic tas voor de natte kleding moet worden meegenomen. Het diploma zwemmen van Zwemvaardigheid I, II en III vindt niet meer tijdens de les plaats, maar tijdens het elementair diploma zwemmen: dit i.v.m. de vernieuwde en uitgebreidere eisen. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen t.z.t. hierover nader bericht. Mochten er vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht van groep 4 of met zwembad de Schop ( ) RAPPORTEN EN OUDERAVONDEN Enkele keren per jaar wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek van een kwartier over het functioneren van uw kind op school. Bij groep 3 t/m 8 gebeurt dit vaak naar aanleiding van het rapport. De data hiervoor staan op de schoolkalender. Uiteraard kunt u altijd tussentijds een afspraak maken met de groepsleerkracht. 17

18 3.2.8 DIGITAAL INROOSTEREN VOOR RAPPORTGESPREKKEN Als ouder plant u thuis zelf datum en tijd in voor het rapportgesprek. Dit kan gedurende een week voor het rapport. Op de schoolkalender ziet u wanneer u kunt inroosteren. Via uw mail krijgt u een link waarmee u zelf dag en tijd moet reserveren SPORTDAG Elk jaar wordt er voor alle leerlingen een sportdag georganiseerd, dit doen we dit jaar in combinatie met de Koningsspelen. Bij slecht weer gaat de sportdag in aangepaste vorm altijd door. De spelletjes en sportactiviteiten beginnen om 9.30 uur. De groepen 4 t/m 8 starten op het evenemententerrein en voor de groepen 1 t/m 3 is de eerste activiteit in de sporthal. Om uur is de dag ten einde. Ouders zijn op het evenemententerrein van harte welkom om hun kind(eren) aan te moedigen TOERNOOIEN Regelmatig nemen teams van onze school deel aan toernooien: hockeytoernooi, voetbaltoernooi, (rond Hemelvaart), korfbaltoernooi, (kerstvakantie), handbaltoernooi (zaterdag voor Pinksteren), damtoernooi en tafeltennistoernooi. Deelname aan deze toernooien is alleen mogelijk als er voldoende begeleiding is van ouders. Deze toernooien vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de school SCHOOLKAMP Het is een goede traditie op onze school om met de kinderen van groep 8 aan het einde van het schooljaar enkele dagen op kamp te gaan. Over de tijd, vorm en inhoud van dit kamp worden elk jaar in het begin van het schooljaar weer opnieuw afspraken gemaakt. Ouders, kinderen en leerkrachten kunnen er alvast rekening mee houden dat deze traditie voortgezet wordt GROEPSBEVORDERENDE ACTIVITEIT Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 wordt op de 2 e donderdag van het schooljaar een groepsbevorderende activiteit georganiseerd(gba). In het begin van het schooljaar worden de ouders geïnformeerd over de inhoud van deze activiteit DEKEN VAN HOUTDAG Op de vrijdag voor de herfstvakantie houden wij onze jaarlijkse feestdag. Wij vieren dan de geboortedag van de naamgever van onze school: Deken van Hout. Een werkgroep werkt elk jaar een ander feestthema uit DEKEN VAN HOUTAVOND Jaarlijks willen wij met alle ouders die zich betrokken voelen bij onze school op een informele manier afscheid nemen van het schooljaar. De avond is dus niet alleen bedoeld voor de zogenaamde hulpouders, maar wij willen benadrukken dat alle ouders en al onze kinderen meer dan welkom zijn om het jaar gezamenlijk af te sluiten. De Deken van Houtavond wordt gehouden op de laatste woensdagavond van het schooljaar OPEN PODIUM In verband met het ontbreken van een aula zijn de open podia als zodanig niet vermeld op de kalender. Bij diverse gelegenheden zullen wij ouders uitnodigen te komen kijken. Via de website en de Telewijzer zullen we u op de hoogte houden VIERINGEN Vanwege onze katholieke identiteit vieren wij de katholieke feestdagen en begin en einde van het schooljaar. U bent van harte welkom. Via de website en de Telewijzer zullen we u op de hoogte houden. 18

19 VERKEER Wij streven ernaar de wegen, grenzende aan de ingang van het schoolgebouw, van een kwartier vóór schooltijd tot een kwartier ná schooltijd, autovrij te houden. Verder vragen we fietsen van ouders op het schoolplein te parkeren of achter de heg tijdens het in- en uitgaan van de school. Zeker niet op het trottoir VERLOF AANVRAGEN Indien uw kind van school moet verzuimen in verband met een medisch onderzoek, behandeling bij een externe deskundige of andere oorzaken die in het belang van de ontwikkeling van het kind noodzakelijk zijn moet u hier verlof voor aanvragen. Ouders vullen dan digitaal het formulier Bijzonder verlof in. Het verlof wordt dan goed- of afgekeurd door een directielid U vult een digitaal verlofformulier voor de volgende afspraken: - waarvoor het kind langer dan een uur afwezig is van school - die regelmatig terug komen bv. logopedie U hoeft geen verlofformulier in te vullen voor incidentele afspraken bij bv. de huisarts. Deze geeft u door aan de groepsleerkracht. Het digitale verlofformulier kunt u vinden op de site. Voor alle duidelijkheid: Indien u zonder toestemming van de directie uw kind(eren) niet naar school laat gaan, maakt uw kind zich schuldig aan ongeoorloofd schoolverzuim. De directie is verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar 3.3 PRAKTISCHE ZAKEN FIETSGRENZEN De school ligt in de wijk en is gemakkelijk te voet of met de fiets te bereiken. Om het autogebruik te minimaliseren vragen wij u dus op voeten of fietsen naar school te komen. De parkeerplaats voor fietsen is beperkt GEVONDEN VOORWERPEN Jaarlijks blijft er op school een onvoorstelbaar grote hoeveelheid gevonden voorwerpen achter. Deze spullen worden bewaard in de conciërgeruimte. U kunt hiervoor dus bij Maroef terecht. Op het einde van de schooldag mogen aan de kapstok geen spulletjes van de kinderen blijven hangen. Deze worden weggehaald en bewaard bij de gevonden voorwerpen. U kunt ze terugvragen bij Maroef HUISWERK In de hogere groepen zal uw kind regelmatig huiswerk meebrengen. Dit huiswerk kan zijn het maken van schriftelijk werk, het leren van aantekeningen van een bepaald vak of het opzoeken van informatie. Ook kan aan kinderen worden gevraagd om thuis een boekbespreking, een spreekbeurt, de nieuwsvraag en nieuwskring voor te bereiden. Wij hopen dat u het werk stimuleert. Mocht het problemen opleveren, neem dan zeker contact op met de groepsleerkracht. In de lagere groepen kan het zijn dat uw kind wordt gevraagd om thuis eens iets op te zoeken, iets op televisie te bekijken of iets mee te brengen naar school, dat gebruikt kan worden in de les. Ook hierbij is betrokkenheid van ouders belangrijk voor het kind JEUGDTIJDSCHRIFTEN Elk jaar bestaat de mogelijkheid om uw kind te abonneren op verschillende tijdschriften als Bobo, Okki, Taptoe en/of Hello You. Bovendien bieden wij de mogelijkheid om uw kind een abonnement te laten nemen op een serie niveauleesboeken zoals Leesleeuw, De Jonge Lijsters en Boektoppers. Uw kind krijgt de inschrijfformulieren in het begin van het schooljaar mee naar huis. Ilse van Dijk regelt dit voor de school en de ouders. 19

20 3.3.5 KRIEBELOUDERS Onze school werkt al jaren met kriebelouders. Dit zijn ouders die met enige regelmaat alle kinderen en leerkrachten controleren op hoofdluis. In samenspraak met de kriebelouders en directie is het volgende afgesproken: Elke keer na een vakantie, worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. U vindt deze datum terug op de schoolkalender. Op die dag is het wenselijk dat kinderen hun haardracht aanpassen. Ingewikkelde vlechten, staarten en gel bemoeilijken de controles. De kinderen worden buiten de klas gecontroleerd. Als er bij een kind hoofdluis geconstateerd wordt, geven de kriebelouders dit door aan de directie van de school. De kriebelouders doen dus geen mededelingen aan kinderen en ouders over hoofdluis! Wij gaan op een zo discreet mogelijke manier te werk. De directie neemt direct na schooltijd contact op met de betreffende ouder/verzorger, zodat de ouders/verzorgers de benodigde artikelen op tijd kunnen aanschaffen. In de groep waar hoofdluis geconstateerd wordt, krijgen alle ouders/verzorgers een informatieve brief via de mail. Als blijkt dat de kinderen na een lange tijd nog niet hoofdluis vrij zijn, kan de G.G.D. ingeschakeld worden om samen met de kriebelouders te kijken hoe het probleem opgelost kan worden. Het is belangrijk om uw kind zelf regelmatig te controleren. Als u als ouder/verzorger zelf hoofdluis constateert bij uw kind, dan vertrouwen wij erop dat u dit op school meldt OVERBLIJVEN OP SCHOOL De Lunch-Club, Tussenschools Opvang Plezier voor groot en klein Als uw kind tussen de middag overblijft, dan moet dat goed geregeld zijn en leuk zijn voor de kinderen. Dat vindt de school ook. Dus heeft zij de Lunch-Club gevraagd om tijdens de middagpauze op school de tussenschoolse opvang te verzorgen. De kinderen eten onder professionele begeleiding rustig een boterham, spelen en ontspannen. Om zo weer energie te krijgen voor na de pauze! U kunt kiezen Of uw kind nu op vaste dagen in de week naar de Lunch-Club gaat, of alleen af en toe een keertje overblijft; u kunt zelf een planning maken. Via regelt u dat snel en gemakkelijk. Zo kunt u uw kind aanmelden Wilt u uw kind aanmelden bij de Lunch-Club? Vul dan het inschrijfformulier in op U kunt uw kind aanmelden met een eigen loginnaam en wachtwoord. Spelregels Met uw unieke inlogcode vraagt u zelf tussenschoolse opvang aan. Op dagen die u zelf kiest. Hoe eerder uw melding, hoe voordeliger de basistarieven. Tarieven per 1 augustus 2012 inclusief drank*: Tarief 2,44: bij aanmelden meer dan 7 dagen voor de tso-dag Tarief 3,05: bij aanmelden 7 dagen tot 1 dag voor de tso-dag Tarief 3,64: bij aanmelden 1 dag voor de tso-dag tot op de dag zelf *Uw kind dient zelf brood mee te nemen voor de tso. De Lunch-Club staat graag voor u klaar Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, dan staat de teamleider Lunch-Club u met alle plezier te woord. De teamleider Lunch-Club bij u op school is: Caroline Geurts bereikbaar op ma-di-do 20

Schoolgids 2015-2016 Ons Talent

Schoolgids 2015-2016 Ons Talent Asterstraat 35, 5721 EE Asten Tel: 0493-670090 info.dekenvanhout@prodas.nl www.dekenvanhout.nl Schoolgids 2015-2016 Ons Talent 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 1.1 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Hoensbroek, juli 2016. Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Voor u ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2016 2017 waarin allerlei informatie over de school vermeld staat. Wanneer U de kalender

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Werkdagen: Juf Eveline: donderdag Juf Annette: maandag dinsdag woensdag vrijdag Juf Kim: maandag dinsdag en soms een

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Een leerzaam, prettig schooljaar

Een leerzaam, prettig schooljaar O.B.S.De Schatkist Kerkrade, juli 2017. Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), Voor U ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2017 2018 met allerlei informatie over onze school. Zo heeft U altijd

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Datum: donderdag 3 september 2015

Datum: donderdag 3 september 2015 Datum: donderdag 3 2015 Populierenblaadje Algemeen: Uitnodiging Vrijdag 4 Luizencontrole Ouderavond over werkweek, kamp, Voortgezet onderwijs en algemene zaken Wanneer: woensdag 9 Tijd: 20.00 uur Plaats:

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 1-2

Informatieboekje. Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 2016-2017 Thematisch werken: We werken in groep 1 / 2 met thema s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Gedurende deze thema s zullen de volgende ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

Informatie over de periode

Informatie over de periode Informatie over de periode 1 t/m 31 mei 2016 Hieronder leest u enkele wetenswaardigheden die de moeite waard zijn om te onthouden. Wij willen u vragen de data vast in de agenda of op de kalender te noteren.

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566

Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566 Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566 www.pieterbrueghelschool.nl De kalender Op het informatiebord hangt een BSO en overblijf

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE Beste ouders/ verzorgers, Hierbij treft u informatie aan over de groepen 1 en 2 van basisschool de Wilde Wingerd. Dit informatiepakket is bedoeld om u een beeld

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND GROEP 1/2 2014-2015

INFORMATIEAVOND GROEP 1/2 2014-2015 INFORMATIEAVOND GROEP 1/2 2014-2015 Het accent in groep 1/2 ligt op: - welbevinden op school (is de basis!) - zelfstandigheid vergroten - zelfwerkzaamheid (ontwikkelen van een positieve speel-, werk- en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Protocol Pedagogisch klimaat

Protocol Pedagogisch klimaat Protocol Pedagogisch klimaat Kernwaarde Leerkrachtgedrag Leerlinggedrag Gedrag ouders Betrokken - Houdt zich aan gemaakte afspraken. - Zorgt voor een duidelijke terugkoppeling naar de ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Welkom op de St. Willibrordschool

Welkom op de St. Willibrordschool Welkom op de St. Willibrordschool Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons op school komt. Als jij vier jaar bent mag je met ons meedoen! Adres Oranjelaan 96 2161 KH Lisse Telefoon 0252-414101 E-mail

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015

WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015 WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015 Even voorstellen: Fenna van de Meerakker 1-2a gedurende het Vivian Rebergen 1-2a jaar in alle + stagiaire Rian (4e jaars Pabo) groepen stagiaires Juliette

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

augustus 2012 notities ma di wo do vr za zo 6 wk wk wk aantekeningen: 27 wk 35 Team Studiedag APV

augustus 2012 notities ma di wo do vr za zo 6 wk wk wk aantekeningen: 27 wk 35 Team Studiedag APV ma di wo do vr za zo wk 31 1 2 3 4 5 6 wk 32 7 8 9 10 11 12 13 wk 33 14 luizencontrole 20 wk 34 21 22 27 wk 35 Studiedag APV 28 augustus 2012 Info avond 15 16 17 18 19 MR 23 24 25 26 29 30 31 aantekeningen:

Nadere informatie

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1 Voor het eerst naar school Kennismaken met groep 1 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wat fijn dat we u en uw kind mogen verwelkomen op onze school De Opdracht. We hopen natuurlijk dat hij of zij het snel naar

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht

nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht Agenda: Vrijdag 1 juli - Troubadour nr. 8 verschijnt Maandag 4 juli - Juf Bianca en juf Neline vieren verjaardag in groep 4/5 Dinsdag 5 juli - Juf Marjan viert verjaardag

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

regels en afspraken

regels en afspraken regels en afspraken 2015-2016 Regels en afspraken Daar waar een grote groep mensen samen is, zijn regels en afspraken belangrijk. Ze gelden voor iedereen. We werken en leren in een veilig klimaat, op basis

Nadere informatie

Welkom op de St. Willibrordschool!

Welkom op de St. Willibrordschool! Welkom op de St. Willibrordschool! Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons op school komt. Als jij vier jaar bent mag je met ons meedoen! Adres Oranjelaan 96 2161 KH Lisse Telefoon 0252-414101 E-mail

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 1 7 september 2016

Nieuwsbrief nummer 1 7 september 2016 R.K.B asisschool directie@triangel-almelo.nl www.triangel-almelo.nl Locatie Aalderinkshoek Locatie Bosrand Apollolaan 1b Bosrand 6 7604 EH Almelo 7602 CH Almelo Telefoon: 0546-81 93 48 Telefoon: 0546-86

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

GROEP 1/2. Even voorstellen. Extra ondersteuning: Groep 1-2 Berenklas. Groep 1-2b Vlinderklas Sonja Ulehake(ma en di) Ellyan Heirman (wo, do en vr)

GROEP 1/2. Even voorstellen. Extra ondersteuning: Groep 1-2 Berenklas. Groep 1-2b Vlinderklas Sonja Ulehake(ma en di) Ellyan Heirman (wo, do en vr) GROEP 1/2 Even voorstellen Groep 1-2 Berenklas Mirjam Vermeulen(ma, di, om de woensdag) Judy Boer (om de woensdag, do en vr) Extra ondersteuning: Marieke Baten (ma of di, iedere groep ongeveer 3 kwartier)

Nadere informatie

Informatiegids AZC-school Oisterwijk Kievitsblekweg SV Oisterwijk tel:

Informatiegids AZC-school Oisterwijk Kievitsblekweg SV Oisterwijk tel: Informatiegids 2015-2016 AZC-school Oisterwijk Kievitsblekweg 4 5062 SV Oisterwijk tel: 013-5234785 http://azc.wpms.opmaat-scholen.nl Beste ouders/verzorgers, In deze gids vindt u informatie over onze

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom op Het Krijt Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom bij ons op Het Krijt In dit boekje hebben we de belangrijkste informatie voor de groepen 1 en 2 voor u op een rijtje

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Informatiebrief groep 1 en 2

Informatiebrief groep 1 en 2 Informatiebrief groep 1 en 2 SCHOOLTIJDEN De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.15 uur. Op woensdagochtend tot 12.30 uur. Ongeveer 10 minuten voor aanvang van de schooltijd kunt u uw kind in de klas brengen.

Nadere informatie

Schooljaar Jaargang 28 nr. 1 Susteren, september 2015

Schooljaar Jaargang 28 nr. 1 Susteren, september 2015 Schooljaar 2015-2016 Jaargang 28 nr. 1 Susteren, september 2015 START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR We zijn heel blij dat we jullie allemaal weer mogen verwelkomen op de Springdonk! We hopen dat jullie een

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Welkomstwoordje Beste ouders / verzorgers Groep 8 is voor de kinderen en misschien ook wel voor u, een speciaal jaar. Natuurlijk omdat het het laatste jaar

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

Beste ouder(s), verzorgers,

Beste ouder(s), verzorgers, Beste ouder(s), verzorgers, Uw kind gaat voor het eerst naar de basisschool. En dat is een hele stap in het leven. Niet alleen voor de kleuter zelf, maar ook voor de ouders gaat er een hoop veranderen.

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij.

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij. De dagindeling in groep 1 en 2 De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00 uur Vrijdagmiddag vrij 10 minuten

Nadere informatie

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VISIE EN WERKWIJZE Op De Levensboom werken we met een continurooster. Een continurooster houdt bij onze school in dat alle kinderen de hele dag op school zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

Informatie voor groep 1 en groep 2 Andreashof (schooljaar )

Informatie voor groep 1 en groep 2 Andreashof (schooljaar ) Informatie voor groep 1 en groep 2 Andreashof (schooljaar 2017-2018) We zijn dit schooljaar gestart met 3 kleutergroepen. Dit zijn allemaal groep 1/2 combinaties. In de klassen werken wij vaak rond dezelfde

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie