recht toe recht aan Aansprakelijkheid & Verzekering Deze uitgave: kosten in en buiten rechte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "recht toe recht aan Aansprakelijkheid & Verzekering Deze uitgave: kosten in en buiten rechte."

Transcriptie

1 Aansprakelijkheid & Verzekering schrijf u nu in voor een gratis abonnement op de digitale nieuwsbrief recht toe recht aan De praktijkgroep Aansprakelijkheid & Verzekering introduceert in 2012 haar eigen glossy. Met trots presenteren wij u de eerste versie van Recht toe Recht aan Aansprakelijkheid & Verzekering. Met deze nieuwsbrief willen wij onze cliënten en overige geïnteresseerden informeren over de ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Deze eerste nieuwsbrief is in papieren vorm. In het vervolg zal de nieuwsbrief 4 x per jaar digitaal worden verspreid en staat telkens één onderwerp centraal. Indien u prijs stelt op een gratis abonnement dan kunt u een met uw gegevens zenden aan en dan zorgen wij ervoor dat de nieuwsbrief u bereikt. Deze uitgave: kosten in en buiten rechte Kan de declaratie de dubbele redelijkheidstoets van art. 6:96 BW doorstaan? Hoe hoog is het griffierecht? Hoe zit het ook al weer met de kosten van een voorlopig deskundigenbericht? Wanneer verschieten kosten van kleur en wat zijn geliquideerde kosten? Een ieder van ons zal regelmatig een dergelijke vraag krijgen of stellen. Wij praten u graag bij! Voor deze eerste versie hebben wij gekozen voor het onderwerp kosten in en buiten rechte. 1

2 Eerst willen wij u graag laten kennismaken met Van Benthem & Keulen en de advocaten die zich bezighouden met het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. introductie Van Benthem & Keulen is een gerenommeerd advocatenkantoor in Utrecht met ongeveer 60 advocaten,1 notaris en 3 kandidaat-notarissen. We maken juridische en notariële dienstverlening op topniveau toegankelijk. Voor onze cliënten vertalen we onze kennis van theorie en praktijk naar pragmatische en efficiënte oplossingen. Onze cliënten bestaan onder meer uit grote bedrijven, overheidsinstanties en zorginstellingen. Aansprakelijkheid & Verzekering De advocaten van de praktijkgroep Aansprakelijkheid & Verzekering treden vooral op voor verzekeraars in het kader van de beoordeling van aansprakelijkheid, causaliteit en omvang van de (personen)schade. Zij zijn gespecialiseerd in aansprakelijkheid van bedrijven en beroeps-beoefenaars. Voorts adviseren zij over verzekeringsrechtelijke vraagstukken, zoals polisdekking, uitsluitingen, eigen schuld en verzekeringsfraude. Een aantal advocaten van de praktijkgroep is lid van de vereniging LSA. 2

3 Jacqueline Meyst Jacqueline Meyst heeft ruime ervaring op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Haar specialisaties liggen op het gebied van letselschade met de nadruk op medische aansprakelijkheid. Naast beroepsaansprakelijkheid richt Jacqueline zich op werkgeversaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. Marcel Ruygvoorn Binnen de praktijkgroep Commercial Litigation houdt Marcel Ruygvoorn zich onder meer bezig met aansprakelijkheden die verband houden met nationaal en internationaal vervoer over de weg. Denk ook aan opslag en distributie en value added logistics. Voorts is Marcel gespecialiseerd in aansprakelijkheid van accountants. Petra klein Gunnewiek Petra klein Gunnewiek adviseert en procedeert over aansprakelijkheden, waaronder kwalitatieve aansprakelijkheid en productaansprakelijkheid. Voorts vallen verzekeringsrechtelijke vraagstukken binnen haar expertise. Petra is tevens gespecialiseerd in het arbeidsrecht waardoor werkgeversaansprakelijkheid haar speciale aandacht heeft. Sander Marges Sander Marges heeft binnen de praktijkgroep Corporate Litigation ruime ervaring op het gebied van aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Sander adviseert en procedeert regelmatig over dit onderwerp en doet dat zowel voor ondernemingen en instellingen als voor individuele bestuurders en toezichthouders. Frank Richel Frank Richel heeft, binnen de praktijkgroep Banking & Finance, veel ervaring op het terrein van bestuurdersaansprakelijkheid. Frank staat zowel bestuurders, hun verzekeraars, als curatoren bij. Hij adviseert financiële instellingen over vraagstukken en geschillen van toezichtswetgeving (Wft) en over hun zorgplichten. Arno van Beurden Naast zijn arbeidsrechtelijke expertise is Arno van Beurden gespecialiseerd in het verzekeringsrecht. Arno staat verzekeraars en ondernemingen bij in geschillen over onder andere brandschade, verzekeringsfraude en polisdisputen. Margot van Beurden Op het terrein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht houdt Margot van Beurden zich bezig met procedures waarin de aansprakelijkheid van bedrijven, werkgevers, ziekenhuizen, scholen en sportverenigingen ter discussie staat. Daarnaast adviseert en procedeert Margot over de omvang van de (letsel) schade. Ilse de Groot Ilse de Groot houdt zich bezig met gezondheidsrechtelijke vraagstukken in zowel civiel- als bestuursrechtelijke zin. Onder haar expertise valt ook het medisch tuchtrecht en het medisch aansprakelijkheidsrecht. Ilse staat voorts zorginstellingen bij terzake geschillen op het terrein van de Wet BOPZ en GGZ. 3

4 kosten in en buiten rechte 4 Conform het bepaalde in art. 6:96 lid 2 BW komen als vermogensschade mede voor vergoeding in aanmerking de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Aan de hand van de dubbele redelijkheidstoets kan worden beoordeeld of de gemaakte kosten redelijk zijn. Allereerst is van belang of er een noodzaak bestond om deskundige rechtsbijstand in te schakelen (eerste toets). Daarna komt aan de orde of de gemaakte kosten redelijk waren en of de verrichte werkzaamheden noodzakelijk waren om een schadevergoeding te verkrijgen (tweede toets). Naar aanleiding van een aantal recente uitspraken wordt de dubbele redelijkheidstoets verder toegelicht. De Rechtbank Rotterdam (1 februari 2012, LJN BV2395, JA 2012, 95) heeft zich in een deelgeschilprocedure uitgelaten over de dubbele redelijkheidstoets. In geschil was de tussentijdse bevoorschotting van de buitengerechtelijke kosten. De rechtbank oordeelde dat als uitgangpunt dient te gelden dat een slachtoffer jegens de partij die aansprakelijk is voor de gevolgen van een ongeval, recht heeft op vergoeding van de door hem gemaakte redelijke kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand. Of buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand voor vergoeding in aanmerking komen, wordt uiteindelijk bepaald door het antwoord op de vraag of is voldaan aan de dubbele redelijkheidstoets Wanneer kunnen kosten de dubbele redelijkheidstoets doorstaan? als bedoeld in art. 6:96 lid 2 BW: vereist is dat, in de gegeven omstandigheden, het maken van de kosten redelijk is om vergoeding van de schade te verkrijgen. Bij deze beoordeling wordt de omvang van de schade als één van de in aanmerking te nemen aspecten meegewogen. In de deelgeschilprocedure was de rechtbank niet in staat een oordeel te geven over de redelijkheid van de buitengerechtelijke kosten, omdat er onvoldoende inzicht was in de omvang van de schade. Het verzoek werd daarom afgewezen. Naast de omvang van de schade dient ook gekeken te worden naar de werkzaamheden die zijn verricht ter verkrijging van een schadevergoeding. In dit kader

5 wordt verwezen naar de beschikking in een deelgeschilprocedure van de Rechtbank Breda (16 januari 2012, LJN BV1481, JA 2012,66). De verzoekster in kwestie had een declaratie en specificatie overgelegd en naar het oordeel van de rechtbank voldeed deze specificatie aan de daaraan te stellen eisen. Het was vervolgens aan de aansprakelijke partij om ten aanzien van de verschillende kostenposten gemotiveerd aan te geven waarom die niet in redelijkheid zouden zijn gemaakt en waarom het aantal gedeclareerde uren per kostenpost te hoog zou zijn. Het verweer (in algemene zin) dat het aantal gedeclareerde uren, in het licht van de redelijk beperkte correspondentie, onverklaarbaar is en het totaalbedrag te hoog zou zijn is dan niet voldoende volgens de rechtbank. Voor een beoordeling van de hoogte van het uurtarief wordt onder meer gekeken naar de omvang en complexiteit van de zaak, de aard van de werkzaamheden, alsmede naar de ervaring en specialisatie van de belangenbehartiger. In deelgeschil oordeelde de Rechtbank Den Haag (20 januari 2012, LJN BV6894, JA 2012, 89) bijvoorbeeld dat de reistijd niet tegen een specialistisch uurtarief van 240,00 per uur in rekening mocht worden gebracht. Dezelfde Rechtbank Den Haag (24 januari 2012, LJN6900, JA 2012, 90) overwoog dat een uurtarief van 297,00 gezien de complexiteit en omvang van de zaak niet redelijk kon worden geacht, waarna de rechtbank een uurtarief van 240,00 in aanmerking heeft genomen. Ook wordt nog wel eens de vraag voorgelegd of kosten van een separate procedure, zoals een tuchtprocedure tegen een beroepsbeoefenaar, voor vergoeding op basis van art. 6:96 BW in aanmerking kunnen komen. De Hoge Raad heeft in zijn arresten van 10 januari 2003 (NJ 2003, 537) en 3 juni 2005 (NJ 2005, 324) overwogen dat kosten die gemoeid gaan met een tuchtprocedure niet onder de werking van art. 6:96 lid 2 sub a of b BW vallen. Dit is de hoofdregel, waarop uitzonderingen mogelijk zijn. De omstandigheden dat de tuchtprocedure nuttig is geweest voor het vaststellen van aansprakelijkheid, het voorkomen of vaststellen van de schade of dat het doel van de tuchtprocedure was om een derde te bewegen tot uitkering over te gaan zijn echter niet te kwalificeren als een uitzonderingssituatie. Voorts is er geen (algemene) uitzondering aanvaard voor het geval dat sprake is van een medische tuchtprocedure. De Rechtbank Utrecht (26 januari 2011, Nieuwsbrief Personenschade , nr. 8) heeft zich meer recent in een deelgeschilprocedure uitgelaten over de vergoeding van de kosten van een medische tuchtprocedure. Verzoekster had aangevoerd dat de tuchtprocedure een effectieve procedure was geweest die er toe had bijgedragen dat zij antwoord had gekregen van een deskundig college op haar klachten en vragen over de zorg en nazorg door de behandelend artsen. De rechtbank oordeelde echter dat deze omstandigheden geen afwijking van de hoofdregel rechtvaardigden. 5

6 Wetsvoorstel voor verhoging van de griffierechten van de baan? Daar lijkt het wel op! Voor de val van het kabinet was de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer uitgesteld en was een meerderheid in de Eerste Kamer tegen inwerkingtreding. Het voorstel was gemaakt in het kader van de bezuinigingen, maar werd door diverse betrokken partijen als onacceptabel betiteld, omdat de rechtspraak in Nederland daarmee voor velen onbetaalbaar zou worden. Op 26 april 2012 is besloten dat het toegangskaartje tot de rechter niet zal worden verhoogd en derhalve geen onderdeel zal uitmaken van het bezuinigingspakket. Griffierechten zijn de leges die geheven worden voor de verrichtingen van de griffie van een gerecht ten dienste van partijen in burgerlijke zaken. Griffierechten worden jaarlijks herzien en aangepast. Per 1 januari 2012 gelden de volgende leges bij de rechtbank sector civiel (bron Sector Civiel Rechtspersonen Natuurlijke personen On- en minvermogenden Zaken van onbepaalde waarde (inclusief verzoekschrift conservatoir beslag) 575,00 267,00 73,00 Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan ,00 en niet meer dan ,00 in de hoofdsom 1.789,00 821,00 73,00 Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan ,00 in de hoofdsom 3.621, ,00 73,00 6

7 Bij de kantonrechter worden de volgende leges gehanteerd (bron Dagvaardingszaken of verzoekschriften Rechtspersonen Natuurlijke personen On- en minvermogenden Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van onbepaalde waarde of met een beloop van niet meer dan 500,00 in hoofdsom 109,00 73,00 73,00 Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 500,00 en niet meer dan ,00 in hoofdsom 437,00 207,00 73,00 Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan ,00 in hoofdsom 873,00 437,00 73,00 Bij het gerechtshof (in hoger beroep) worden de volgende leges gehanteerd (bron Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek Rechtspersonen Natuurlijke personen On- en minvermogenden Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van onbepaalde waarde of met een beloop van niet meer dan ,00 in hoofdsom 666,00 291,00 291,00 Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan ,00 en niet meer dan ,00 in hoofdsom 1.815,00 666,00 291,00 Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan ,00 in hoofdsom 4.836, ,00 291,00 7

8 8 De kosten van een voorlopig deskundigenbericht spelen al voorafgaand aan de procedure een rol. Nog voordat de deskundige aan zijn onderzoek is begonnen legt de rechter aan een van de partijen, doorgaans de verzoekende partij, betaling van een voorschot op de kosten van de deskundige op. Wie uiteindelijk de kosten van het deskundigenbericht moet betalen is op voorhand niet altijd te zeggen. In het geval dat de verwerende of gedaagde partij aansprakelijkheid heeft erkend zal deze partij vaak het voorschot en later de kosten van het deskundigenbericht op zich moeten nemen. Wanneer er discussie bestaat over wie de kosten van het deskundigenbericht moet dragen zal de rechter zich hierover dienen uit te laten. Er zijn verschillende momenten waarop de rechter, ambtshalve of op verzoek van partijen, een beslissing dient te nemen over de kosten van het voorlopig deskundigenbericht. In het geval een der partijen een bodemprocedure heeft gestart nadat het deskundigenbericht is uitgebracht dient de rechter krachtens artikel 237 Rv in zijn eindvonnis een van beide (of beide) partijen te veroordelen in de kosten van het geding, daaronder mede begrepen de kosten van het deskundigenbericht. Wanneer er na het voorlopig deskundigenbericht geen bodemprocedure volgt zal de partij aan wie betaling van het voorschot van het deskundigenbericht is opgelegd uitdrukkelijk om een proceskostenveroordeling moeten vragen bij gebreke waarvan het voorschot voor rekening van deze partij blijft. In het geval dat de partij aan wie het voorschot is opgelegd procedeert op basis van Wie betaalt de kosten van het voorlopig deskundigenbericht? gefinancierde rechtsbijstand, waardoor de kosten van het deskundigenbericht worden voorgeschoten door het Rijk, geldt dat de rechter op grond van artikel 205 lid 2 Rv verplicht is een kostenveroordeling uit te spreken. Het is vervolgens aan de rechter om te bepalen welke partij in de kosten van het deskundigenbericht moet worden veroordeeld. Uit de Parlementaire Geschiedenis blijkt dat de minister ten aanzien van de kosten van het deskundigenbericht geen inbreuk heeft willen plegen op het beginsel dat de verliezende partij de kosten draagt. Wie is echter de verliezende partij wanneer de procedure na het uitbrengen van het deskundigenbericht niet wordt vervolgd? De rechter dient dan op basis van alleen de inhoud van het deskundigenbericht en een te verwachten uitkomst in een bodemprocedure een oordeel te geven.

9 Nog daargelaten dat dit eigenlijk niet past binnen het kader van een voorlopige voorziening, het waarderen van een deskundigenbericht is immers voorbehouden aan de bodemrechter, wordt de deskundige in de meeste gevallen alleen gevraagd het al dan niet onzorgvuldig handelen te beoordelen en blijft het causaal verband buiten beschouwing. Hiermee is aansprakelijkheid dan nog niet gegeven. Het is voor de rechter dan ook bijzonder lastig een uitspraak te doen. De rechtspraak laat echter zien dat de rechter bij de kostenveroordeling van een voorlopig deskundigenbericht niet schuw is een uitspraak te doen over de te verwachten aansprakelijkheid op basis van slechts de inhoud van het deskundigenbericht. Zo veroordeelde de rechtbank Amsterdam de verwerende partij in de kosten omdat uit het deskundigenrapport voldoende bleek dat de arts was tekortgeschoten nu hij een bepaalde diagnose niet had mogen stellen zonder eerst verder onderzoek te doen (Rb Amsterdam 20 september 2004, L&S 2005/212). De deskundige had zich in datzelfde rapport echter afgevraagd of eerder operatief ingrijpen de uiteindelijke toestand zou hebben verbeterd en geoordeeld dat het nog maar de vraag was of het handelen van de arts tot het ontstaan van de schade had geleid. De aansprakelijkheid stond dus geenszins vast. Meer recent oordeelde ook hof Amsterdam dat de kosten van het deskundigenbericht ten laste kwamen van de verwerende partij (het ziekenhuis) zonder dat aansprakelijkheid was erkend en de causaliteit ten aanzien van de schade niet vaststond (Hof Amsterdam 25 januari 2011, LJN BP6438). Wanneer er na een kostenveroordeling alsnog een bodemprocedure wordt gestart is het de vraag in hoeverre een uitgesproken kostenveroordeling de bodemrechter zal beïnvloeden. De hiervoor genoemde uitspraken zijn dan gedurfd, omdat het toepassen van de zorgvuldigheidsnorm een moeilijke aangelegenheid is, die eigenlijk is voorbehouden aan de bodemrechter. De partij die is veroordeeld in de kosten van het deskundigenbericht doet er derhalve goed aan om de kosten in een bodemprocedure (terug) te vorderen, in conventie of reconventie. Zou het niet juist zijn om de kosten, conform de hoofdregel, voor rekening van de verzoekende partij te laten komen? Het ligt namelijk in de rede dat wanneer uit het deskundigenbericht een aanwijzing voor aansprakelijkheid volgt, de verzoekende partij een bodemprocedure start dan wel dat partijen gezamenlijk tot een oplossing komen. Is dit ook niet het doel van het voorlopig deskundigenbericht, te weten het verkrijgen van duidelijkheid over de feitelijke grondslag van een vordering en de kans van slagen in een eventuele procedure? 9

10 Wanneer verschieten kosten van kleur en wat zijn geliquideerde kosten? Buitengerechtelijke kosten (bgk) kunnen, wanneer een procedure aanhangig is gemaakt, van kleur verschieten en vanaf dat moment worden deze kosten aangemerkt als proceskosten. De redelijke bgk komen in beginsel volledig voor vergoeding in aanmerking, in tegenstelling tot de proceskosten die op basis van een ander regime slechts voor een (klein) gedeelte worden vergoed. Wanneer worden bgk dan proceskosten? Uit art. 241 Rv volgt dat de kosten ter voorbereiding van gedingstukken en ter instructie van de zaak niet langer als bgk worden aangemerkt. In de praktijk blijkt het echter een lastige opgave te zijn om het moment te bepalen wanneer de kosten van kleur zijn verschoten. In een recente uitspraak heeft de Rechtbank Breda (4 april 2012, LJN BW1032) zich daarover uitgelaten. De rechtbank overwoog dat voorop staat dat onder de instructie van een zaak moet worden begrepen al hetgeen een advocaat moet doen om zich een beeld te vormen van de zaak, de daarop eventueel te baseren rechtsvordering en de proceskosten, waaronder ook moet worden begrepen het vergaren van feiten, het juridisch analyseren van de feiten en het verzamelen van bewijs. Dit betekent volgens de rechtbank echter niet dat reeds om die reden de regels betreffende proceskosten op de werkzaamheden van de raadsman van het slachtoffer van toepassing zijn. In letselschadezaken is het volgens de rechtbank niet ongebruikelijk dat de aansprakelijkheid en de schade in overleg tussen het slachtoffer en de aansprakelijkheidsverzekeraar worden vastgesteld en dat met die vaststelling langdurig en intensieve juridische bijstand is gemoeid en medische en arbeidsdeskundige onderzoeken noodzakelijk zijn. Door dergelijke werkzaamheden van vergoeding uit te sluiten, slechts omdat deze (mede) bestaan in het vergaren van feiten en het verzamelen van bewijs en daardoor vallen onder de proceskostenveroordeling indien een procedure volgt, zou te zeer afbreuk doen aan het beginsel dat schade waarvoor een ander aansprakelijk is, volledig dient te worden vergoed. Voor de rechtbank is het beslissend of de proceskosten als bedoeld in art. 237 t/m 240 Rv voor die werkzaamheden een vergoeding plegen in te sluiten. De rechtbank neemt Rapport Voorwerk II daarbij als uitgangspunt en in dit rapport wordt een beperkt bereik toegedicht aan de kosten als bedoeld in art. 241 Rv voor zover deze voorafgaand aan de procedure zijn gemaakt. Er kan slechts sprake zijn van afzonderlijk voor vergoeding in aanmerking komende kosten als het gaat om verrichtingen die meer omvatten 10

11 dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een - niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op de gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Rapport Voorwerk II speelde ook een rol in een recent arrest van de Hoge Raad (27 april 2012, RvdW 2012, 675, LJN BV6690). Op basis van aanbeveling II van rapport Voorwerk II kunnen de buitengerechtelijke kosten ook worden berekend op basis van twee punten van het (hierna te bespreken) liquidatietarief. De Hoge Raad overwoog dat aanbeveling II de rechter niet bindt, het is namelijk geen recht in de zin van art. 79 RO en ontslaat de rechter dan ook niet van de beoordeling van de redelijkheid van het op basis van die aanbeveling forfaitair berekende bedrag in het licht van de gegeven omstandigheden. Met andere woorden de kosten moeten de dubbele redelijkheidstoets kunnen doorstaan. Voor de kosten in rechte geldt het (vergoedings)regime ingevolge art. 237 t/m 240 Rv. De rechter stelt ambtshalve het bedrag van de kostenveroordeling vast. Een motivering is niet vereist. Wanneer partijen procederen met een gemachtigde of advocaat stelt de rechter zelf een bedrag vast voor het honorarium gebaseerd op het liquidatietarief. Er wordt ook wel gesproken van zogenoemde te liquideren kosten. De tarieven zijn per 1 september 2008 herzien en terug te vinden op Het bedrag van de te liquideren kosten is enerzijds afhankelijk van de verrichte werkzaamheden en anderzijds van het belang van de zaak. Voor procedures bij de rechtbank en het hof geldt bijvoorbeeld dat voor een conclusie (tot aan het tussenvonnis) een punt wordt gerekend. Een comparitie wordt ook gewaardeerd met een punt, maar aan een pleidooi worden twee punten toegekend. Vervolgens wordt op basis van het belang van de zaak een bepaalde geldelijk waardering gegeven aan een punt. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om een vordering van onbepaalde waarde, wordt iedere punt gewaardeerd op 452,00 met een maximum van 6 punten. Wanneer het echter gaat om een vordering met geldwaarde tussen de en wordt iedere punt gewaardeerd op een bedrag van 1.421,00 zonder een maximum puntental. Voor kantonprocedure geldt de Staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) en salarissen in rolzaken sector kanton, die ook terug te vinden is op IN DE VOLGENDE RECHT TOE RECHT AAN AANSPRAKELIJKHEID & VERZEKERING: SPORT EN SPEL 11

12 Van Benthem & Keulen N.V. Archimedeslaan BA Utrecht T: W: E:

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht *

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * Mr. A.J. Van 1. Inleiding Het voorlopig deskundigenbericht is een geschikt middel om duidelijkheid te verkrijgen over de feitelijke grondslag van een

Nadere informatie

hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: UE VERZ MAR/1217

hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: UE VERZ MAR/1217 Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: 4498796 UE VERZ 15-500 MAR/1217 Beschikking van 23 december 2015 hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND inzake [VERZOEKSTER], wonende te Wijk

Nadere informatie

De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht

De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht Hof Arnhem 13 januari 2009, zaaknummer 200.005.438 I. van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten

Algemene voorwaarden van Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten Algemene voorwaarden van Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten 1.1 Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten, tevens handelende onder de naam GVK Advocaten, hierna ook het kantoor genoemd, is een maatschap naar

Nadere informatie

Advocatenkantoor Spangesekade

Advocatenkantoor Spangesekade ALGEMENE VOORWAARDEN van Advocatenkantoor (januari 2017) Artikel 1 Advocatenkantoor 1.1 Advocatenkantoor, verder te noemen het kantoor is de handelsnaam van mr. M. ter Haar-Bas, die als eenmanszaak de

Nadere informatie

Indicatietarieven in IE-zaken

Indicatietarieven in IE-zaken Indicatietarieven in IE-zaken Versie 1 september 2014 Voorwoord Op 29 april 2004 is de zogenaamde Handhavingsrichtlijn tot stand gekomen (Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van

Nadere informatie

Convenant loonregres

Convenant loonregres Overwegingen: Aon pleegt voor werkgevers onder meer loonregres ex. artikel artikel 6:107a BW; Aon is van mening dat er op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW voor de zogenaamde buitengerechtelijke

Nadere informatie

(Buiten)gerechtelijke kosten: de onwenselijkheid van het op grote schaal van kleur verschieten

(Buiten)gerechtelijke kosten: de onwenselijkheid van het op grote schaal van kleur verschieten (Buiten)gerechtelijke kosten: de onwenselijkheid van het op grote schaal van kleur verschieten Mr. Chr. H. van Dijk Kennedy Van der Laan Advocaten 1. Inleiding Een gerechtelijke kostenveroordeling houdt

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

Incassokosten volgens de WIK

Incassokosten volgens de WIK Incassokosten volgens de WIK Aanleiding WIK: In de periode tot de invoering van de WIK op 1 juli 2012 - was er ten aanzien van de hoogte en verschuldigdheid van incassokosten veel onduidelijkheid. In de

Nadere informatie

Onderzoek in opdracht van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars, METRO, Universiteit Maastricht, 23 januari 2008.

Onderzoek in opdracht van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars, METRO, Universiteit Maastricht, 23 januari 2008. Letsel & Schade 2010 nr. 3 I 127 I Een redelijk uurtarief John Roth 1 Inleidende opmerkingen Onlangs kreeg ik een brief onder ogen van een WA-verzekeraar aan een letselschadeadvocaat naar aanleiding van

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 191.99 ingediend door: wonende te hierna te noemen 'klaagster', vertegenwoordigd door te tegen: gevestigd te hierna te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MR M.B. VAN DEN AKKER, L.L.M. ADVOCAAT ARBEIDSZAKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MR M.B. VAN DEN AKKER, L.L.M. ADVOCAAT ARBEIDSZAKEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MR M.B. VAN DEN AKKER, L.L.M. ADVOCAAT ARBEIDSZAKEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies. Artikel 1 Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies. Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie

Indicatietarieven in IE-zaken Hoge Raad

Indicatietarieven in IE-zaken Hoge Raad Indicatietarieven in IE-zaken Hoge Raad Versie 1 april 2017 Voorwoord Artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectueleeigendomsrechten (PbEU 2004, L 157/45; hierna: de Handhavingsrichtlijn)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie

Liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven (per )

Liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven (per ) BIJLAGE II Liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven (per --2004) Bij een kostenveroordeling wordt het salaris van de procureur begroot volgens het liquidatietarief, waarbij het bedrag van de te liquideren

Nadere informatie

I 179 I De nieuwe deelgeschilprocedure: de eerste oogst

I 179 I De nieuwe deelgeschilprocedure: de eerste oogst I 179 I De nieuwe deelgeschilprocedure: de eerste oogst mr. S.J. de Groot 1 Inleiding Op 1 juli 2010 trad de Wet deelgeschilprocedure in letselen overlijdenszaken 2 in werking. Deze nieuwe wet heeft als

Nadere informatie

Convenant (buitengerechtelijke) kosten Medische aansprakelijkheid

Convenant (buitengerechtelijke) kosten Medische aansprakelijkheid Convenant (buitengerechtelijke) kosten Medische aansprakelijkheid Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake CONVENANT

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. GEBRUIKTE DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de contractspartijen als volgt aangeduid: Raetsluy : de maatschap Raetsluy Advocaten, alsmede alle bij haar krachtens een

Nadere informatie

Kühn c.s. Advocaten. Algemene Voorwaarden van dienstverlening van Kühn c.s. Advocaten kantoorhoudende te Amsterdam

Kühn c.s. Advocaten. Algemene Voorwaarden van dienstverlening van Kühn c.s. Advocaten kantoorhoudende te Amsterdam Kühn c.s. Advocaten Algemene Voorwaarden van dienstverlening van Kühn c.s. Advocaten kantoorhoudende te Amsterdam Kühn Advocaten 1 Kühn c.s. Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten,

Nadere informatie

Invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet griffierechten burgerlijke zaken)

Invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet griffierechten burgerlijke zaken) 31 758 Invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet griffierechten burgerlijke zaken) Nota van wijziging Het stel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 4, tweede lid,

Nadere informatie

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder de overheid) onder meer loonregres ex. artikel 2 Verhaalswet ongevallen

Nadere informatie

SECOND OPINION REGLEMENT. Herbeoordeling op basis van de stukken in de eerste aanleg. april 2013

SECOND OPINION REGLEMENT. Herbeoordeling op basis van de stukken in de eerste aanleg. april 2013 SECOND OPINION REGLEMENT Herbeoordeling op basis van de stukken in de eerste aanleg april 2013 1 INHOUDSOPGAVE Considerans... 3 I. Algemene bepalingen... 4 II. Het verzoek om een second opinion-procedure

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van dienstverlening Maatschap Kan Vlassenroot advocaten kantoorhoudende te Haarlem

Algemene Voorwaarden van dienstverlening Maatschap Kan Vlassenroot advocaten kantoorhoudende te Haarlem Algemene Voorwaarden van dienstverlening Maatschap Kan Vlassenroot advocaten kantoorhoudende te Haarlem Kan Vlassenroot advocaten 1.1. Kan Vlassenroot advocaten is een maatschap naar Nederlands burgerlijk

Nadere informatie

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de maatschap Reijnders Vreugdenhil Bottinga Advocaten, gevestigd te Haarlem met nevenvestiging te Amsterdam. I. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding

Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding De LAD is de representatieve werknemersorganisatie voor artsen in Nederland. De LAD behartigt de materiële en immateriële belangen

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

De deelgeschilprocedure: een korte introductie voor de arbeidsrechtjurist

De deelgeschilprocedure: een korte introductie voor de arbeidsrechtjurist Auteur: Petra klein Gunnewiek Titel: De deelgeschilprocedure: een korte introductie voor de arbeidsrechtjurist Bron: ArbeidsRecht 2012/44 Contact: e-mail: petrakleingunnewiek@vbk.nl tel. +31 30 259 55

Nadere informatie

Naar aanleiding van de uitzending van Tros Radar d.d. 23 februari 2015.

Naar aanleiding van de uitzending van Tros Radar d.d. 23 februari 2015. Vrijblijvende en ter oriëntatie bedoelde toelichting op procedure misleiding Staatsloterij en de eventuele mogelijkheid tot het verkrijgen van schadevergoeding of een andere vorm van compensatie. Naar

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN. De ondergetekenden:

PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN. De ondergetekenden: PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN De ondergetekenden: (Naam belangenbehartiger), gevestigd en kantoorhoudende te (plaats); hierna te noemen belangenbehartiger; en (Naam verzekeraar), gevestigd

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het kamerlid Leijten (SP) over een medisch letselschade fonds (2010Z18345)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het kamerlid Leijten (SP) over een medisch letselschade fonds (2010Z18345) > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.3113 (088.03) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Memorie van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding

Memorie van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding WIJZIGING VAN BOEK 6 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK EN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING IN VERBAND MET DE NORMERING VAN DE VERGOEDING VOOR KOSTEN TER VERKRIJGING VAN VOLDOENING BUITEN RECHTE Memorie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 Instantie Datum uitspraak 24-04-2013 Datum publicatie 03-05-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 818166 UC EXPL 12-9177

Nadere informatie

Griffierecht. Inhoud

Griffierecht. Inhoud Inhoud Wat is griffierecht? 3 Strafrecht 3 Civiel of burgelijk recht 3 Griffierecht bij de sector kanton van de rechtbank 4 Griffierecht bij andere sectoren van de rechtbank 5 Griffierecht bij kort geding

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-03-2010 Datum publicatie 05-01-2016 Zaaknummer 200.015.254-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden.

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden. Rechtbank Amsterdam, 06 juni 2012; de hondenbezitter is aansprakelijk voor de letselschade van een vrouw die tijdens het uitlaten van de hond ten valt komt doordat de hond plotseling hard aan de lijn trok.

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP WERK, ONTSLAG EN INKOMEN

LIDMAATSCHAP WERK, ONTSLAG EN INKOMEN LIDMAATSCHAP WERK, ONTSLAG EN INKOMEN De economische crisis raakt ons allemaal, jong en oud. Misschien is uw arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd recent verlengd of omgezet in een vast dienstverband.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 29-12-2010 Datum publicatie 04-02-2011 Zaaknummer 119974 - HA ZA 10-474 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant tussen BSA en Verbond van Verzekeraars Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 Instantie Datum uitspraak 25-09-2013 Datum publicatie 11-10-2013 Zaaknummer 2113562 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland Civiel recht Eerste

Nadere informatie

Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies

Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). 1.2 Alle

Nadere informatie

Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken

Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken Directie Toegang Rechtsbestel/5362391/05/DTR/12 juli 2005 5362391 Bijlage De Minister van Justitie, Gelet op artikel 4:23,

Nadere informatie

SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN

SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Scherp Advocaten verstrekte en door Scherp Advocaten aanvaarde opdrachten,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1576

ECLI:NL:RBGEL:2017:1576 ECLI:NL:RBGEL:2017:1576 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 22-03-2017 Datum publicatie 29-03-2017 Zaaknummer 3281182 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:6585

ECLI:NL:GHARL:2015:6585 ECLI:NL:GHARL:2015:6585 Instantie Datum uitspraak 08-09-2015 Datum publicatie 26-10-2015 Zaaknummer 200.134.402 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase 1 Een juridische procedure: is voor rekening en risico opdrachtgever kan een langdurig proces zijn wordt actieve inbreng van u verwacht De gerechtelijke

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 112.01 ingediend door: hierna te noemen klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Datum 29 september 2010 Onderwerp Publicatie in Letsel & Schade inzake "Artikel 6 EVRM: recht op een gefinancierd deskundigenbericht"

Datum 29 september 2010 Onderwerp Publicatie in Letsel & Schade inzake Artikel 6 EVRM: recht op een gefinancierd deskundigenbericht +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven

Nadere informatie

!!! Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten. 1. Algemeen

!!! Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten 1. Algemeen a. Spijker Strafrechtadvocaten (verder: de maatschap) is een maatschap van natuurlijke personen. b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-29691. beschikking ex artikel 1019w Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in

Zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-29691. beschikking ex artikel 1019w Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in Zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-29691 beschikking RECHTBANK ROTTERDAM Sector kanton Locatie Rotterdam zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-2969 uitspraak: 21

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. W.A.J.M. Staal, advocaat en mediator

Algemene voorwaarden van mr. W.A.J.M. Staal, advocaat en mediator Algemene voorwaarden van mr. W.A.J.M. Staal, advocaat en mediator Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten zijn twee zelfstandige advocatenkantoren: de eenmanszaak mr M.B.W.G. Beutener, gevestigd in

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Beschikking van de meervoudige kamer in de rechtbank Almelo op het verzoek van:

Beschikking van de meervoudige kamer in de rechtbank Almelo op het verzoek van: Beschikking RECHTBANK ALMELO Sector civiel recht zaaknummer: 128288 / HA RK 12-36 datum beschikking: 18 juli 2012 (Im) Beschikking van de meervoudige kamer in de rechtbank Almelo op het verzoek van: Bertha

Nadere informatie

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid Amstel Incasso, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Olympiaplein 131, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, mr. L.M.J Leerkes en mr. J.W. Post,

Nadere informatie

JA 2013/187 Deelgeschil, Proceskosten, Voorlopig deskundigenbericht. »Samenvatting

JA 2013/187 Deelgeschil, Proceskosten, Voorlopig deskundigenbericht. »Samenvatting JA 2013/187 Deelgeschil, Proceskosten, Voorlopig deskundigenbericht Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:RBNHO:2013:6863 Aflevering 2013 afl. 10 Rubriek College Deelgeschillen Datum 25 juli 2013 Rechtbank Noord-Holland

Nadere informatie

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken.

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken. Algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 26042017 Datum publicatie 27042017 Zaaknummer 5494929 \ CV EXPL 1610633 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:9831

ECLI:NL:GHARL:2015:9831 ECLI:NL:GHARL:2015:9831 Instantie Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 31-12-2015 Zaaknummer 200.173.880 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 2Se OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissement Faillissementsnummer Surseancedatum : Faillissementsdatum Rechter

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:2000

ECLI:NL:RBMNE:2017:2000 ECLI:NL:RBMNE:2017:2000 Instantie Datum uitspraak 22-03-2017 Datum publicatie 12-05-2017 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer C/16/409379 / HA ZA 16-112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Buitengerechtelijke incasso uw debiteur betaalt onze rekening!

Buitengerechtelijke incasso uw debiteur betaalt onze rekening! Buitengerechtelijke incasso uw debiteur betaalt onze rekening! 1. Pre-incasso Indien er sprake is van een particuliere debiteur is een zogenaamde 14-dagen brief verplicht. Bij B2B incasso s niet, maar

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2014:4759

ECLI:NL:RBMNE:2014:4759 ECLI:NL:RBMNE:2014:4759 Instantie Datum uitspraak 25-06-2014 Datum publicatie 08-10-2014 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer 2978081 AE VERZ 14-87 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 09-09-2014 Datum publicatie 25-09-2014 Zaaknummer 200.133.088/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8.

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8. Als mensen en bedrijven een conflict krijgen dat zij zelf niet kunnen oplossen, volgt soms een rechtszaak. In deze brochure leest u hoe de behandeling van de zaak verloopt. Inhoud Wat is civiel recht?

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9562

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9562 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9562 Instantie Datum uitspraak 01-05-2013 Datum publicatie 07-05-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 827930 UC EXPL 12-12768

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 108 Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:5134 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD

ECLI:NL:GHSHE:2015:5134 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD ECLI:NL:GHSHE:2015:5134 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 08-12-2015 Datum publicatie 09-12-2015 Zaaknummer HD 200.145.585_01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Fokkema Linssen Notarissen

ALGEMENE VOORWAARDEN Fokkema Linssen Notarissen Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam ALGEMENE VOORWAARDEN Fokkema Linssen Notarissen Artikel 1 Aanduidingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Fokkema Linssen notarissen Fokkema

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Advocaat mr. L.W. Plantenga

Algemene voorwaarden Advocaat mr. L.W. Plantenga Algemene voorwaarden Advocaat mr. L.W. Plantenga Artikel 1 Advocaat mr. L.W Plantenga Advocaat mr. L.W. Plantenga (hierna te noemen: Plantenga ) is een eenmanszaak, gevestigd in Utrecht, waarvan de doelstelling

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:4437 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHARL:2013:4437 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHARL:2013:4437 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 25-06-2013 Datum publicatie 23-07-2013 Zaaknummer 200.115.689 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities 1.1 KMS Advocaten: de oprichter en de medewerkers van het kantoor 1.2 Cliënt: de opdrachtgever van KMS Advocaten 1.3 Honorarium: de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OST MEDIATION

ALGEMENE VOORWAARDEN OST MEDIATION ALGEMENE VOORWAARDEN OST MEDIATION Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan OST Mediation worden verstrekt (inclusief aanvullende opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation

Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Verhaar Advocatuur & Mediation: de advocaat of op basis van een arbeids-, uitzend-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HBN LAW HOLDING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN HBN LAW HOLDING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN HBN LAW HOLDING B.V. 1. HBN Law Holding B.V. ( HBN ) is een op Curaçao gevestigde besloten vennootschap, opgericht naar het recht van Curaçao, met als doel het beoefenen van de advocatuur.

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN HET GERECHT (Vijfde kamer) 5 juli 1993 *

BESCHIKKING VAN HET GERECHT (Vijfde kamer) 5 juli 1993 * BESCHIKKING VAN 5. 7.1993 ΖΑΛΚ T-S4/91 DEP komst van een advocaat soms zijn nut hebben voor het verloop van de precontentieuze procedure, toch zijn de honoraria voor de in de precontentieuze fase verrichte

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 Instantie Datum uitspraak 18-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 582121 - CV EXPL 12-15165 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5965

ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5965 ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5965 Instantie Datum uitspraak 13-02-2013 Datum publicatie 02-04-2013 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer C/12/85391 / HA RK 12-110 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:647

ECLI:NL:GHDHA:2017:647 ECLI:NL:GHDHA:2017:647 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 07-02-2017 Datum publicatie 14-03-2017 Zaaknummer 200.207.571/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door de heer C te D, tegen E te F en G te H Zaak : Schadevergoeding, wettelijke rente Zaaknummer : 2012.03079 Zittingsdatum : 11 september

Nadere informatie

Artikel 7:942 BW Verzekering en verjaring. Marine Insurance Amsterdam 21 juni 2010 Wilbert ten Braak

Artikel 7:942 BW Verzekering en verjaring. Marine Insurance Amsterdam 21 juni 2010 Wilbert ten Braak Artikel 7:942 BW Verzekering en verjaring Marine Insurance Amsterdam 21 juni 2010 Wilbert ten Braak Inleiding Nieuw verzekeringsrecht per 1 januari 2006 met nieuwe regeling voor verjaring Voor 1 januari

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY5052

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY5052 ECLI:NL:RBAMS:2012:BY5052 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 28-11-2012 Datum publicatie 05-12-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 528593 / KG ZA 12-1468 HJ/CGvB

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:1150

ECLI:NL:GHDHA:2017:1150 ECLI:NL:GHDHA:2017:1150 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 21-03-2017 Datum publicatie 01-05-2017 Zaaknummer 200.196.398/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie