Contract voor Investeringsaankopen [referentie van de ONDERNEMING]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contract voor Investeringsaankopen [referentie van de ONDERNEMING]"

Transcriptie

1 Contract voor Investeringsaankopen [referentie van de ONDERNEMING] Tussen [ ].... vertegenwoordigd door de gevolmachtigden genoemd op de ondertekeningspagina van onderhavig CONTRACT, hierna in dit CONTRACT te noemen de ONDERNEMING en in Bijlage 17 bij dit CONTRACT de KOPER enerzijds, en.... vertegenwoordigd door de gevolmachtigde(n) genoemd op de ondertekeningspagina van onderhavig CONTRACT, hierna te noemen de AANNEMER anderzijds. De ONDERNEMING en de AANNEMER worden hierna individueel de PARTIJ en gezamenlijk de PARTIJEN genoemd. Factuuradres van de ONDERNEMING: Alle facturen van de AANNEMER moeten in drievoud naar het volgende adres worden gestuurd: Leveringsadres van de WERKEN EN/OF GOEDEREN aan de ONDERNEMING: OVERWEGENDE: dat de ONDERNEMING in de vervaardiging, transformatie en/of commercialisering van staalproducten gespecialiseerd is; dat, gezien de knowhow, kennis, technologie en ervaring die de AANNEMER met betrekking tot de WERKEN EN/OF GOEDEREN heeft ontwikkeld en gezien de middelen die de AANNEMER zal aanwenden om al zijn verplichtingen uit hoofde van het CONTRACT binnen de gestelde termijn naar behoren na te komen, de ONDERNEMING bereid is om met de AANNEMER een contract te sluiten voor de levering van de WERKEN EN/OF GOEDEREN zoals gespecificeerd in artikel 1 hieronder; DOC CCP V /NL 1

2 dat de PARTIJEN de voorwaarden voor de levering van de WERKEN EN/OF GOEDEREN hebben besproken en besloten hebben om onderhavig CONTRACT te sluiten; KOMEN DE PARTIJEN HIERBIJ HET VOLGENDE OVEREEN: 1 Omvang van de levering 1.1 Betrokken VESTIGING De WERKEN EN/OF GOEDEREN zijn in de hieronder genoemde VESTIGING te monteren en te leveren[ ]: Dienovereenkomstig geschiedt de levering van de WERKEN EN/OF GOEDEREN door de AANNEMER op het hierboven gespecificeerde adres conform de INCOTERMS DDP gelost Omvang van de te leveren WERKEN EN/OF GOEDEREN Het CONTRACT heeft tot doel de voorwaarden te bepalen die van toepassing zijn op (1) de volledige verkoop en levering in de VESTIGING van de WERKEN EN/OF GOEDEREN door de AANNEMER en op (2) de verplichtingen van de AANNEMER zoals gespecificeerd in de TECHNISCHE SPECIFICATIES van de ONDERNEMING (zie bijlage 1 bij onderhavig contract) en hieronder samengevat: [ ] De WERKEN EN/OF GOEDEREN moeten dusdanig worden ontworpen en gemonteerd dat hun veilige, doeltreffende en zuinige gebruik en onderhoud gegarandeerd zijn. Hiervoor moet de AANNEMER waar mogelijk gestandaardiseerde, in de handel verkrijgbare en grotendeels onderhoudsvrije bedieningsapparatuur en materialen gebruiken. 2 Prijs 2.1. Bepaling van de CONTRACTPRIJS De prijs voor de verkoop en de levering van de WERKEN EN/OF GOEDEREN conform het CONTRACT (hierna de CONTRACTPRIJS genoemd) is samengesteld zoals hieronder wordt beschreven. De CONTRACTPRIJS omvat de levering van de WERKEN EN/OF GOEDEREN zoals bepaald in artikel 1.2 hieronder, alsook alle elementen die in Clausule 5.2 van de ALGEMENE VOORWAARDEN worden gespecificeerd, met name de ONTWIKKELINGEN en de overdracht dan wel, conform de bepalingen van de ALGEMENE VOORWAARDEN, de verlening van een of meerdere gebruikslicenties aan de ONDERNEMING van de INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN met betrekking tot de ONTWIKKELINGEN, materialen en speciale gereedschappen, de SPECIFIEKE SOFTWARE, STANDAARDSOFTWARE en/of SOFTWARE VAN DE AANNEMER zoals in Bijlage 12 ( STANDAARDSOFTWARE, SOFTWARE VAN DE AANNEMER en SPECIFIEKE SOFTWARE ) bij onderhavig contract wordt gespecificeerd Vast deel van de CONTRACTPRIJS Er wordt vastgesteld en overeengekomen dat dit vaste deel van de CONTRACTPRIJS gelijk is aan het forfaitaire bedrag van EUR netto [ ]: Euro netto [ ]: Het vaste deel van de CONTRACTPRIJS is onveranderlijk, bindend, niet onderhevig aan enige herziening en inclusief alle belastingen (behalve BTW) voor alle werken, diensten en/of leveringen die moeten worden DOC CCP V /NL 2

3 uitgevoerd en/of verleend met betrekking tot de WERKEN EN/OF GOEDEREN, alsook voor het bereiken van alle resultaten en prestaties die de ONDERNEMING verwacht. Het vaste deel van de CONTRACTPRIJS omvat in het bijzonder alle kosten die de AANNEMER oploopt voor de levering van de WERKEN EN/OF GOEDEREN, alsook alle in artikel 2.1 hierboven vermelde elementen Variabel deel van de CONTRACTPRIJS gebaseerd op Geraamde Hoeveelheden Wanneer in artikel 1.2 hierboven gespecificeerd wordt dat sommige delen van de door de AANNEMER krachtens het CONTRACT te leveren WERKEN EN/OF GOEDEREN niet in aantallen en/of hoeveelheden kunnen worden geleverd die uiterlijk bij ondertekening van het CONTRACT door de PARTIJEN exact en definitief kunnen worden bepaald, worden deze delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN in Geraamde Hoeveelheden geleverd, tegen de vaste en onveranderlijke eenheidsprijs en conform de voorwaarden die de PARTIJEN in Bijlage 6 ( Geraamde Hoeveelheden ) van onderhavig contract overeenkomen Betalingstermijnen De ONDERNEMING betaalt de CONTRACTPRIJS in verschillende termijnen zoals gespecificeerd in het tijdschema in Bijlage 3 ( Betalingstermijnen ) telkens nadat de contractuele gebeurtenissen zoals bepaald in voornoemde Bijlage 3 binnen de gestelde termijn naar behoren zijn bereikt Bankgaranties De AANNEMER verbindt zich er uitdrukkelijk toe om de ONDERNEMING alle vereiste bankgaranties te bieden die in Bijlage 3 ( Betalingstermijnen ) bij onderhavig contract worden gespecificeerd. Deze bankgaranties dienen overeen te stemmen met de geldende modellen uit Bijlage 9 ( Bankgarantie ). De ONDERNEMING heeft het recht om bankgaranties en/of daaraan gerelateerde document(en) te weigeren die niet volledig aan die modellen voldoen. In dit geval worden deze documenten niet als een geldige bankgarantie beschouwd waaraan het recht op enige betaling of op aflossing van betalingstermijnen zou kunnen worden ontleend Getuigschriften vereist door de WETGEVING[ ] De AANNEMER verbindt zich ertoe op eigen initiatief conform de in de geldende WETGEVING gespecificeerde termijnen en in elk geval zo snel mogelijk indien de ONDERNEMING daarom verzoekt, aan de ONDERNEMING ieder conform de geldende WETGEVING verplicht getuigschrift en/of attest te voor te leggen, met name met betrekking tot belastingen, arbeidsrechtelijke aangelegenheden en sociale bijdragen. Indien deze documenten niet op de gevraagde datum worden voorgelegd, kan dat de aanvaarding van de contractuele gebeurtenis volgend op de datum waarop dergelijke inbreuk wordt vastgesteld, overeenkomstig het in bijlage 3 ( Betalingstermijnen ) uiteengezette tijdschema, in de weg staan en/of leiden tot (een) inhouding(en) op de betaling. 3 Datum waarop het CONTRACT effectief van kracht wordt Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling wordt het CONTRACT van kracht op de BEGINDATUM zoals gespecificeerd voor de eerste contractuele gebeurtenis uit de lijst in Bijlage 3 ( Betalingstermijnen ). 4 Contractuele documenten Het CONTRACT wordt uitgevoerd conform de daarin gestipuleerde voorwaarden en bepalingen, met inbegrip van de hieronder opgesomde bijlagen, die een integraal onderdeel van het CONTRACT vormen. Onderhavig CONTRACT omvat uitdrukkelijk alle voorwaarden en bepalingen van de ALGEMENE VOORWAARDEN zoals aanvaard door de AANNEMER (zie Bijlage 17 van onderhavig contract), en alle termen in hoofdletters die hierin worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als gedefinieerd in de ALGEMENE VOORWAARDEN, tenzij in het CONTRACT een specifieke uitdrukkelijke definitie wordt gegeven. DOC CCP V /NL 3

4 Bijlagen [ ]: - A 1: TECHNISCHE SPECIFICATIE van de ONDERNEMING (inclusief PROEVEN en prestaties van de WERKEN EN/OF GOEDEREN) - A 2: CONTRACTUEEL TIJDSCHEMA [ ] - A 3: Betalingstermijnen - A 4: Uitsplitsing van de prijs van de WERKEN EN/OF GOEDEREN [ ] - A 5: Lijst van eenheidsprijzen van toepassing op de WERKEN EN/OF GOEDEREN - A 6: Geraamde Hoeveelheden 6.1 Definitie en omvang 6.2 Berekening en betalingsregels van het definitieve variabele deel van de CONTRACTPRIJS - A 7: Veiligheidsregels 7.1 Algemene veiligheidsregels van de Groep en/of de ONDERNEMING 7.2 Specifieke veiligheidsregels van de betreffende VESTIGING - A 8: Milieuregels 8.1 Algemene milieuregels van de Groep en/of de ONDERNEMING 8.2 Specifieke milieuregels van de betreffende VESTIGING - A 9: Beschrijving van de verzekeringsdekking [ ] - A 10: Modellen bankgarantie Model van uitvoeringsgarantie Model van bankgarantie op eerste verzoek - A 11: Specifieke garantieperiode(s) (verschillend van de ALGEMENE VOORWAARDEN) [ ] - A 12: STANDAARDSOFTWARE, SOFTWARE VAN DE AANNEMER en SPECIFIEKE SOFTWARE [ ] STANDAARDSOFTWARE 12.2 SOFTWARE VAN DE AANNEMER SPECIFIEKE SOFTWARE - A 13: Lijst van reserveonderdelen - A 14: Lijst van gewone slijtageonderdelen en verbruiksgoederen [ ] - A 15: Lijst van gemachtigde onderaannemers - A 16: Lijst van gereedschappen en materialen die door de ONDERNEMING ter beschikking van de AANNEMER worden gesteld - A 17: GCCP GENERAL CONDITIONS FOR CAPITAL PURCHASES / ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INVESTERINGSAANKOPEN zoals aangenomen door de AANNEMER in het acceptatieformulier (AF) van - A 18: TECHNISCHE OFFERTE van de AANNEMER - A 19: Getuigschriften [ ] afgegeven door de bevoegde instanties met betrekking tot: Belastingaangelegenheden 19.2 Arbeidsrechtelijke aangelegenheden 19.3 Overige aangelegenheden Als een van bovenvermelde Bijlagen uitdrukkelijk is geschrapt en/of met GEEN of NIHIL is aangegeven, wordt die bijlage in haar geheel als niet van toepassing geacht krachtens onderhavig CONTRACT. De AANNEMER verklaart en erkent dat hij volledig en grondig vertrouwd is met de inhoud van bovenvermelde Bijlagen, en in het bijzonder met de ALGEMENE VOORWAARDEN die de AANNEMER heeft aanvaard. Als twee (of meer) bovenvermelde Bijlagen elkaar tegenspreken, hebben de voorwaarden van de Bijlage met het laagste nummer in de lijst hierboven voorrang op de betreffende bepalingen van de andere Bijlagen. De bepalingen uit het CONTRACT hebben in ieder geval voorrang op de overeenkomstige bepalingen van de ALGEMENE VOORWAARDEN. Het CONTRACT bevat de volledige overeenkomst tussen de PARTIJEN over het onderwerp ervan, en alle vroegere onderhandelingen, verklaringen of overeenkomsten, hetzij schriftelijk hetzij mondeling, met betrekking tot voornoemd onderwerp worden nietig en van generlei waarde geacht, op voorwaarde dat ze hierin niet uitdrukkelijk opnieuw zijn opgenomen. DOC CCP V /NL 4

5 Elke wijziging of verbetering van het CONTRACT, de ALGEMENE VOORWAARDEN of van de hierboven opgesomde Bijlagen is alleen dan geldig en bindend voor de PARTIJEN indien uitdrukkelijk overeengekomen in een schriftelijk document dat door beide PARTIJEN wordt ondertekend. 5 Termijnen en garanties (zoals samengevat uit de ALGEMENE VOORWAARDEN) 5.1. Deadlines en termijnen Onverminderd de overige bepalingen van de ALGEMENE VOORWAARDEN verbindt de AANNEMER zich ertoe het CONTRACTUELE TIJDSCHEMA zoals gespecificeerd in Bijlage 2 bij onderhavig contract ( CONTRACTUEEL TIJDSCHEMA ) volledig na te leven, waarbij er uitdrukkelijk op wordt gewezen dat alle data en termijnen die in het CONTRACTUELE TIJDSCHEMA worden vermeld, van het grootste belang zijn voor de ONDERNEMING Garantie van naleving en te behalen prestaties Niettegenstaande de bepalingen van Clausule 26.1 van de ALGEMENE VOORWAARDEN garandeert de AANNEMER in het bijzonder dat de WERKEN EN/OF GOEDEREN in overeenstemming zullen zijn met de specificaties en vereisten vastgelegd in onderhavig CONTRACT, met inbegrip van de technische beschrijving van de WERKEN EN/OF GOEDEREN door de AANNEMER in de TECHNISCHE OFFERTE van de AANNEMER (zie Bijlage 18). 6 Forfaitaire schadevergoedingen [ ] 6.1. Forfaitaire schadevergoeding wegens vertraging [ ] Als een in Bijlage 3 ( Betalingstermijnen ) voor een contractuele gebeurtenis gespecificeerde termijn door de AANNEMER niet volledig en correct in acht wordt genomen, heeft de ONDERNEMING het recht om onmiddellijk een forfaitaire schadevergoeding wegens vertraging toe te passen ten bedrage van % van de totale CONTRACTPRIJS per begonnen/volledige [ ] DAG/week [ ] vertraging met een maximum van [ ] [voeg een cijfer in niet lager dan 10] % van de totale CONTRACTPRIJS. Het toepassen van deze forfaitaire schadevergoeding als vergoeding voor de ONDERNEMING voor de opgelopen vertraging stopt zodra de AANNEMER de vertraging verholpen heeft. Als de AANNEMER conform de voorgaande bepalingen de forfaitaire schadevergoeding aan de ONDERNEMING heeft betaald, is de ONDERNEMING niet gerechtigd om louter in verband met voormelde vertraging enige andere vordering in te stellen, behalve ingeval de vastgestelde totale vertraging tot een overschrijding van het hierboven gespecificeerde maximumbedrag van schadevergoeding leidt. In dat geval heeft de ONDERNEMING het recht alle andere rechten en/of verhaalmiddelen tegen de AANNEMER te gebruiken voor zover toegestaan door de WETGEVING en/of de ALGEMENE VOORWAARDEN. Indien voor de betreffende gebeurtenis(sen) in Bijlage 3 ( Betalingstermijnen ) een uitdrukkelijke verwijzing is gemaakt naar Terugbetaalbare Schadevergoeding of ( TS ) en indien de AANNEMER de datum voor de INDUSTRIELE INBEDRIJFSTELLING of de VOORLOPIGE OPLEVERING zoals bepaald in voornoemde Bijlage 3 weet na te leven, zal de AANNEMER de gehele of gedeeltelijke terugbetaling bekomen van de schadevergoeding wegens vertraging die de AANNEMER reeds heeft betaald omwille van de vertraging in het bereiken van de voormelde gebeurtenis(sen), op voorwaarde en in de mate dat de ONDERNEMING rechtstreeks of onrechtstreeks geen onmiddellijke en/of betekenisvolle verliezen heeft geleden door de voormelde vertraging Forfaitaire schadevergoeding wegens niet bereiken van contractuele prestaties [ ] Als hierin uitdrukkelijk forfaitaire schadevergoedingen wegens niet bereiken van contractuele prestaties met betrekking tot de WERKEN EN/OF GOEDEREN gespecificeerd zijn, worden ze per contractuele prestatie gespecificeerd, waarbij minstens het volgende wordt bepaald: - relevante verwachte waarde(n) [en de toe te passen meetmethode(s)]; DOC CCP V /NL 5

6 - geldende maateenheid; - geldende tolerantiegrens/grenzen; - geldende schadevergoeding; - indien van toepassing, elke mogelijke verwijzing naar de Make Good vereiste, waarbij wordt gespecificeerd dat in dergelijk geval de AANNEMER alle nodige of passende stappen en acties moet ondernemen om minstens de minimaal verwachte contractuele prestaties te bereiken.. De schadevergoedingen wegens niet bereiken van contractuele prestaties: (i) zijn invorderbaar en betaalbaar op de datum van de VOORLOPIGE OPLEVERING, op voorwaarde dat is vastgesteld dat een of meerdere contractuele prestaties niet zijn bereikt; en (ii) zijn de enige herstelmiddelen van de ONDERNEMING in geval van niet bereiken van de contractuele prestaties door de AANNEMER, met uitzondering van de verwachte prestaties waarop de Make Good vereiste van toepassing is. In weerwil van het voorgaande, zullen de schadevergoedingen die de AANNEMER heeft betaald bij de VOORLOPIGE OPLEVERING in verband met voornoemde contractuele prestaties, aan de AANNEMER worden terugbetaald op de datum van de DEFINITIEVE OPLEVERING, indien de AANNEMER tegen de datum van de DEFINITIEVE OPLEVERING uiteindelijk de contractuele tolerantiegren(s)(zen) bereikt die in het betreffende CONTRACT zijn gespecificeerd voor de WERKEN EN/OF GOEDEREN. Het maximumbedrag voor al deze schadevergoedingen wegens niet bereiken van contractuele prestaties is vastgelegd op [ ] [voeg een cijfer in niet lager dan 10] % van de totale CONTRACTPRIJS Beperking van het totaalbedrag van de forfaitaire schadevergoedingen Het totaalbedrag van de schadevergoedingen wegens vertraging en/of niet bereiken van contractuele prestaties dat de ONDERNEMING krachtens artikelen 6.1 en 6.2 hierboven kan opleggen, is strikt beperkt tot [ ] [voeg een cijfer in niet lager dan 15] % van de totale CONTRACTPRIJS Overige verplichtingen met betrekking tot de forfaitaire schadevergoedingen Kennisgeving, herschikking en actieplan. Telkens wanneer een schadevergoeding wordt opgelegd, moet de ONDERNEMING een schriftelijke kennisgeving (per , fax of brief) aan de AANNEMER sturen om de AANNEMER op de hoogte te stellen van het opleggen van de schadevergoeding zoals bepaald in dit artikel 6. Na ontvangst van voornoemde kennisgeving moet de AANNEMER de ONDERNEMING onmiddellijk op de hoogte stellen van de nieuwe redelijke termijn(en) waarbinnen de AANNEMER voornoemde vertraging en/of niet bereiken van contractuele prestaties zal hebben verholpen, alsook van de actieplannen in dit verband. Als voornoemde nieuwe termijn(en) de ONDERNEMING gezien de omstandigheden ongepast toeschijn(t)(en), moet de ONDERNEMING de AANNEMER hiervan zonder onnodig uitstel op de hoogte stellen en met de AANNEMER passende termijn(en) overeenkomen die in acht dienen te worden genomen. Ingeval de AANNEMER er niet in slaagt om de nieuwe, vooraf door de ONDERNEMING goedgekeurde termijn(en) in acht te nemen, heeft de ONDERNEMING het recht om de schadevergoeding toe te passen en/of andere rechten en/of verhaalmiddelen te gebruiken die door de WETGEVING en/of in de ALGEMENE VOORWAARDEN zijn toegestaan Betalingsmodaliteiten van de opgelopen schadevergoedingen Naar goeddunken van de ONDERNEMING kan de betaling door de AANNEMER van een schadevergoeding krachtens het CONTRACT, geheel of gedeeltelijk, (i) door de ONDERNEMING worden afgetrokken van een bedrag dat nog aan de AANNEMER moet worden betaald en/of (ii) via een creditnota van de AANNEMER worden geregeld. 7 Opties DOC CCP V /NL 6

7 7.1. Beschrijving, referenties, prijzen, uitoefeningsdata van de opties [ ] Beschrijving van de optie(s) en referentienummer(s) Prijs [ ] van de optie(s) Voorwaarden voor het uitoefenen van de opties(s) teneinde de AANNEMER in staat te stellen tot levering overeenkomstig het CONTRACTUELE TIJDSCHEMA (Datum A) Uiterste datum voor uitoefening van de optie (Datum B) 7.2. Principes Tot het uitoefenen van een of meerdere opties (met inbegrip van de opties met betrekking tot reserveonderdelen) te kiezen uit de lijst in artikel 7.1 hierboven (en nauwkeurig beschreven in de TECHNISCHE OFFERTE van de AANNEMER) kan worden besloten door de ONDERNEMING of door iedere met MITTAL STEEL COMPANY NV verbonden onderneming zoals bepaald in Clausule 1.1 van de ALGEMENE VOORWAARDEN. De AANNEMER kan vóór de datum van de VOORLOPIGE OPLEVERING de uitoefening van een optie conform de voorwaarden van het CONTRACT zoals hierboven gespecificeerd niet weigeren. De prijzen en geldigheidsperiodes van deze opties worden vastgelegd in artikel 7.1 hierboven en zijn in geen geval onderhevig aan herziening tot de gespecificeerde uiterste datum voor uitoefening van deze optie (hierboven Datum B genoemd). Als een optie wordt uitgeoefend voor de eerste dag die werd gespecificeerd voor de uitoefening van deze optie (hierboven Datum A genoemd), verbindt de AANNEMER zich ertoe alle stappen en maatregelen te ondernemen om deze optie te leveren overeenkomstig het CONTRACTUELE TIJDSCHEMA zoals in het CONTRACT gespecificeerd is. Het feit of een optie al dan niet wordt uitgeoefend, wijzigt op geen enkele manier de overige plichten en verplichtingen van de AANNEMER krachtens het CONTRACT Uitoefening van een optie Als een optie wordt uitgeoefend, wordt voorafgaand aan de uitvoering van deze optie een specifieke aankooporder opgemaakt en mag de AANNEMER de voor deze optie gespecificeerde prijs noch volledig noch gedeeltelijk factureren voor hij voornoemde schriftelijke order heeft ontvangen Betalingsvoorwaarden voor opties Alle uitgeoefende opties worden conform dezelfde voorwaarden betaald als de in het CONTRACT gespecificeerde, met uitzondering van reserveonderdelen of verbruiksgoederen die in een keer zullen worden betaald na de kwalitatieve en kwantitatieve aanvaarding van de overeenkomstige door de AANNEMER geleverde totaalhoeveelheden. 8 Overige contractvoorwaarden [ ] DOC CCP V /NL 7

8 9 Gevolmachtigden van de PARTIJEN 9.1. Gevolmachtigden van de ONDERNEMING De gevolmachtigden van de ONDERNEMING voor de uitvoering van het CONTRACT zijn: Projectmanager: Engineering: Aankoper: Dhr. Telefoonnummer: Faxnummer: Dhr. Telefoonnummer: Faxnummer: Dhr. Telefoonnummer: Faxnummer: Gevolmachtigden van de AANNEMER De gevolmachtigden van de AANNEMER voor de uitvoering van het CONTRACT zijn: Projectmanager: Engineering: Verkoper: Dhr. Telefoonnummer: Faxnummer: Dhr. Telefoonnummer: Faxnummer: Dhr. Telefoonnummer: Faxnummer: 10 Diversen De AANNEMER moet rekening houden met alle bijkomende informatie en/of praktische gegevens die in de order met betrekking tot de WERKEN EN/OF GOEDEREN zijn gespecificeerd. Het nalaten van een van beide PARTIJEN om bij een of meerdere gelegenheden een of meerdere bepalingen uit het CONTRACT te doen naleven, betekent niet dat die PARTIJ daarmee afstand doet van haar rechten. Indien een bepaling van het CONTRACT als ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt beschouwd, wordt de geldigheid, rechtsgeldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast of geschaad en blijven deze onverminderd van kracht, alsof de ongeldige, onwettige of onafdwingbare bepaling nooit in het CONTRACT was opgenomen. De PARTIJEN verbinden er zich in een dergelijk geval toe om het CONTRACT in goed vertrouwen zo te wijzigen dat de oorspronkelijk tussen de PARTIJEN overeengekomen resultaten worden behaald. De eventuele referenties en teksten als eindnoten toegevoegd aan onderhavig CONTRACT worden uitsluitend ter informatie gegeven en hebben in geen geval enige contractuele betekenis. DOC CCP V /NL 8

9 Dit CONTRACT werd in twee (2) originele kopieën opgemaakt, een voor elke PARTIJ, op [ ] Voor de ONDERNEMING: Voor de AANNEMER: Naam: Titel: Naam: Titel: Naam: Titel: DOC CCP V /NL 9

10 BIJLAGE 1 TECHNISCHE SPECIFICATIE VAN DE ONDERNEMING (Hier invoegen) BIJLAGE 2 CONTRACTUEEL TIJDSCHEMA (Hier invoegen) DOC CCP V /NL 10

11 BIJLAGE 3 Betalingstermijnen Alle betalingen zijn betaalbaar negentig (90) kalenderdagen einde van de maand vanaf de kwantitatieve en kwalitatieve aanvaarding door de ONDERNEMING van de overeenkomstige contractuele gebeurtenissen (TBC = totaalbedrag contract) Nr. [ ] Beschrijving van de betreffende contractuele gebeurtenissen [ ] 1 Aanbetaling bij de order (afhankelijk van de ontvangst vooraf van de onvoorwaardelijke aanvaarding van de order door de AANNEMER) 2 Levering aan de ONDERNEMING van de volgende DOCUMENTATIE: [ ] Datum van de contractuele gebeurtenissen [ ] Aflossingen CONTRACTPRIJS (in % van de CONTRACTPRIJS) [ ] J X % J + (DAGEN) X % Opmerkingen (afhankelijk van Bankgaranties [ ] of forfaitaire schadevergoedingen [ ] ) [ ] Start van de nodige voorbereidingsen montagewerken in de gebouwen van de AANNEMER Beëindiging van de montage van de WERKEN EN/OF GOEDEREN in de VESTIGING J + (DAGEN) X % J + (DAGEN) X % J + (DAGEN) X % INDUSTRIËLE INBEDRIJFSSTELLING [ ] VOORLOPIGE OPLEVERING (na volledige levering van alle overeengekomen materialen en gevraagde documenten) [ ] DEFINITIEVE OPLEVERING (na het verhelpen van alle eventuele voorbehoud). Het overeenkomstige bedrag moet tegelijk met de aflossing voor de VOORLOPIGE OPLEVERING worden betaald op voorwaarde dat vooraf een onherroepelijke bankgarantie voor hetzelfde bedrag met een geldigheidsduur van 12 maanden is voorgelegd. [ ] J + (DAGEN) X % J + (DAGEN) X % J + (DAGEN) X % DOC CCP V /NL 11

12 BIJLAGE 4 Uitsplitsing van de prijs van de WERKEN EN/OF GOEDEREN (Hier invoegen) BIJLAGE 5 Lijst van eenheidsprijzen voor de WERKEN EN/OF GOEDEREN (Hier invoegen) DOC CCP V /NL 12

13 BIJLAGE 6 Geraamde hoeveelheden 6.1 Definitie en omvang Krachtens het CONTRACT betekent de term Geraamde Hoeveelheden de delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die niet in vaste en vooraf bepaalde, bij de ondertekening van het CONTRACT gespecificeerde aantallen en/of hoeveelheden geleverd kunnen worden. Bijgevolg worden voornoemde delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN geleverd in Geraamde hoeveelheden, in de voorlopige aantallen en/of hoeveelheden per artikel en tegen de eenheidsprijs die tussen de PARTIJEN is overeengekomen zoals verder gespecificeerd in de tabel hieronder (hierna Geraamde Hoeveelheden genoemd). Delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die in Geraamde hoeveelheden moeten worden geleverd Voorlopige hoeveelheden/volumes van voornoemde delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN [ ] Eenheidsprijs van voornoemd deel van de WERKEN EN/OF GOEDEREN Het voorlopige totaalbedrag van het variabele deel van de CONTRACTPRIJS dat overeenkomt met de delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die in Geraamde hoeveelheden zullen worden geleverd zoals hierboven beschreven, bedraagt: EUR netto [ ]. De bruto (en oorspronkelijk) geschatte waarde van het totaalbedrag van de delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die in Geraamde Hoeveelheden moeten worden geleverd, bedraagt: EUR [ ]. De PARTIJEN komen uitdrukkelijk overeen dat een reductiecoëfficiënt van [ ] 0 wordt toegepast op de bovenvermelde bruto (en oorspronkelijk) geschatte waarde en op alle eenheidsprijzen uit bovenstaande tabel [ ], om de nettowaarde van het variabele deel van de CONTRACTPRIJS te bepalen. 6.2 Berekening en betalingsregels van het definitieve variabele deel van de CONTRACTPRIJS Definitieve berekening van het variabele deel van de CONTRACTPRIJS Het variabele deel van de CONTRACTPRIJS, zoals bepaald in artikel van het CONTRACT, wordt aangepast na de complete uitvoering van het CONTRACT op basis van de werkelijke en definitieve hoeveelheden en volumes van de in Geraamde Hoeveelheden geleverde delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die daadwerkelijk krachtens het CONTRACT door de AANNEMER voor de WERKEN EN/OF GOEDEREN zijn geleverd. De definitieve berekening van deze reële hoeveelheden en volumes gebeurt zoals hieronder wordt beschreven. Enkel de betalingstermijn in verband met de VOORLOPIGE OPLEVERING wordt aangepast door rekening te houden met het definitieve variabele deel van de CONTRACTPRIJS zoals hierboven gespecificeerd Berekening van de daadwerkelijk door de AANNEMER geleverde aantallen en hoeveelheden De AANNEMER moet aan de ONDERNEMING een samenvattend en gedetailleerd document bezorgen dat minstens de volgende informatie bevat: DOC CCP V /NL 13

14 - volledige beschrijving van de delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die in Geraamde Hoeveelheden door de AANNEMER zijn geleverd; - inventaris per artikel van de reële aantallen en/of hoeveelheden van deze delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die daadwerkelijk door de AANNEMER zijn geleverd, met inbegrip van de overeenkomstige eenheidsprijzen; - het bedrag dat al door de ONDERNEMING is betaald in uitvoering van Bijlage 3 ( Betalingstermijnen ); - het bedrag dat krachtens het CONTRACT nog door de ONDERNEMING moet worden betaald of door de AANNEMER moet worden terugbetaald. Bovenvermeld samenvattend document moet: door een gevolmachtigde van de AANNEMER worden ondertekend; tegelijk aan de Projectmanager en aan de Aankoopgevolmachtigde van de ONDERNEMING worden bezorgd (zoals gespecificeerd in artikel 9.1 van het CONTRACT) ten laatste vijftien (15) DAGEN na de voltooiingsdatum van de delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die door de AANNEMER in Geraamde Hoeveelheden zijn geleverd; en samen met kopieën van alle bewijsmateriaal en bewijsstukken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot berekeningsnota s en bijgewerkte plannen, facturen van onderaannemers, kopieën van tekeningen waarop alle zones waarop de opgegeven aantallen en hoeveelheden betrekking hebben, worden gespecificeerd) worden bezorgd om de nauwkeurigheid van de totale reële aantallen en hoeveelheden vast te stellen van alle delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die conform het CONTRACT in Geraamde Hoeveelheden moesten worden geleverd en ook daadwerkelijk door de AANNEMER zijn geleverd Contradictoire verklaring in de VESTIGING tijdens de uitvoering van de WERKEN EN/OF GOEDEREN Als delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die krachtens het CONTRACT door de AANNEMER in Geraamde Hoeveelheden moeten worden geleverd, ná de behoorlijke en correcte uitvoering van het CONTRACT niet op een redelijke manier door de ONDERNEMING kunnen worden gecontroleerd, moet de AANNEMER de ONDERNEMING zonder onnodig uitstel verzoeken om tijdens de uitvoering in de VESTIGING van de betreffende delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN een contradictoire verklaring af te leveren van de aantallen en hoeveelheden van die delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die daadwerkelijk door de AANNEMER zijn geleverd. Deze contradictoire verklaring moet door de AANNEMER als correct worden gewaarmerkt en gezamenlijk worden ondertekend door een gevolmachtigde van elke PARTIJ Betaling van de factuur met betrekking tot de in Geraamde Hoeveelheden te leveren aantallen en hoeveelheden van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die daadwerkelijk door de AANNEMER zijn geleverd De factuur met betrekking tot de VOORLOPIGE OPLEVERING wordt door de AANNEMER slechts opgemaakt na ondertekening van een addendum bij het CONTRACT opgesteld door de Aankoopgevolmachtigde van de ONDERNEMING. De PARTIJEN verbinden er zich hierbij toe om de volgende regels na te leven: - wanneer blijkt dat de totale aantallen en/of hoeveelheden die daadwerkelijk door de AANNEMER zijn geleverd met betrekking tot de delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die in Geraamde Hoeveelheden moesten worden geleverd, in grotere aantallen en/of hoeveelheden zijn geleverd dan de overeenkomstige Geraamde Hoeveelheden bepaald in punt 6.1 hierboven, zal de ONDERNEMING een specifieke order sturen aan de AANNEMER voor de betreffende extra aantallen en/of hoeveelheden; na ontvangst van deze specifieke order heeft de AANNEMER het recht om de overeenkomstige extra factuur op te maken; en - wanneer blijkt dat de totale aantallen en/of hoeveelheden die daadwerkelijk door de AANNEMER zijn geleverd met betrekking tot de delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die in Geraamde Hoeveelheden moesten worden geleverd, in kleinere aantallen en/of hoeveelheden zijn geleverd dan de overeenkomstige Geraamde Hoeveelheden bepaald in punt 6.1 hierboven, mag de ONDERNEMING, naar eigen goeddunken: dit bedrag aftrekken van een bedrag dat ze nog aan de AANNEMER verschuldigd is; en/of DOC CCP V /NL 14

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene aankoopvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door NV Bekaert SA en/of door

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN Elia Keizerslaan 20 1000 Brussel ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN Algemene aankoopvoorwaarden van Elia voor werken, leveringen en diensten Globaal werkdocument Inhoudstafel 1 Toepassingsgebied... 3 2 Definities...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs Advies- en ingenieursbureaus ALGEMENE VOORWAARDEN Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs ORI - Algemene voorwaarden versie 0 2009.11.24 1 VOORWOORD ORI (Organisatie van Raadgevend Ingenieurs,

Nadere informatie

ALGEMEEN CONTRACTUEEL KADER VOOR PRESTATIES

ALGEMEEN CONTRACTUEEL KADER VOOR PRESTATIES Deze Algemene Voorwaarden vormen, samen met de Opdrachtbrief, de volledige overeenkomst tussen de partijen ( de Overeenkomst ). Alle termen gebruikt in de Opdrachtbrief hebben dezelfde betekenis als in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Reseller Application Form

Reseller Application Form Reseller Application Form Graag ingevuld document en een kopie van de bedrijfsstatuten terugsturen naar Tech Data Per fax : 02 / 583.86.54 Per post : Tech Data bvba t.a.v. Business Development Assesteenweg

Nadere informatie

Dell Channel Partner Agreement

Dell Channel Partner Agreement Dell Channel Partner Agreement 1. Wat is dit document? 1.1. Dit document (hierna genoemd de "Overeenkomst") vormt een Overeenkomst tussen DELL B.V. Transformatorweg 38-72, 1014 AK Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

NS Groep N.V., gevestigd te Utrecht, Handelsregisternummer 30124358 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN IT GOEDEREN EN DIENSTEN 2013 ALGEMENE BEPALINGEN

NS Groep N.V., gevestigd te Utrecht, Handelsregisternummer 30124358 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN IT GOEDEREN EN DIENSTEN 2013 ALGEMENE BEPALINGEN NS Groep N.V., gevestigd te Utrecht, Handelsregisternummer 30124358 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN IT GOEDEREN EN DIENSTEN 2013 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze algemene inkoopvoorwaarden IT-Goederen

Nadere informatie

- ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ( Voorwaarden ) MEERVOUDIGE LEVERINGEN BELGISCHE VERSIE

- ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ( Voorwaarden ) MEERVOUDIGE LEVERINGEN BELGISCHE VERSIE ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ( Voorwaarden ) MEERVOUDIGE LEVERINGEN BELGISCHE VERSIE 1. DRAAGWIJDTE 1.1 Voor de toepassing van deze Voorwaarden: onder Levering wordt verstaan elke levering door de Leverancier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Benelux voor de verkoop van Apparatuur

Algemene voorwaarden Benelux voor de verkoop van Apparatuur Algemene voorwaarden Benelux voor de verkoop van Apparatuur Deze Algemene voorwaarden voor de verkoop en installatie van (kapitaal-)goederen ( Algemene voorwaarden ) zijn van toepassing en vormen een integraal

Nadere informatie

Algemene Verkoopsvoorwaarden Addwittz BVBA Versie van 12 september 2012

Algemene Verkoopsvoorwaarden Addwittz BVBA Versie van 12 september 2012 Algemene Verkoopsvoorwaarden Addwittz BVBA Versie van 12 september 2012 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, en leveringen ( Opdracht ) van

Nadere informatie

Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA. Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt

Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA. Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt Website: www.appsaloon.be Tel.: +32 485 832 970 Tel.: +32

Nadere informatie

IBM Customer Agreement

IBM Customer Agreement Deze IBM Customer Agreement ( Overeenkomst genoemd) regelt de transacties die de Klant uitvoert bij de aankoop van Machines, het toekennen van Softwarelicenties, het verkrijgen van Softwarelicenties en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0 ALGEMENE VOORWAARDEN Global-e Global-e B.V. versie 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden. Datacenter: Dienstbeschrijving: Diensten: Leverancier: Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Q8 LIBERTY CARDS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Q8 LIBERTY CARDS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Q8 LIBERTY CARDS Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Partijen met betrekking tot de levering en het gebruik van de Kaarten

Nadere informatie

I. Algemene Bepalingen

I. Algemene Bepalingen I. Algemene Bepalingen TOEPASSELIJKHEID 1.1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en geplaatste orders aangegaan door Group Soleil B.V. (KvK 17139145), al haar dochteren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V.

Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V. Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V. Revisie 5, november 2010 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 PRINCIPES VAN ESTATE VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK VAN INTERNET DOOR DE AFNEMER...3 VERSIES...3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

DIENST INFORMATICA BIJZONDER BESTEK. Betreffende de ontwikkeling van een ERP softwarepakket (Enterprise Resource Planning) KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG

DIENST INFORMATICA BIJZONDER BESTEK. Betreffende de ontwikkeling van een ERP softwarepakket (Enterprise Resource Planning) KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG DIENST INFORMATICA BIJZONDER BESTEK Betreffende de ontwikkeling van een ERP softwarepakket (Enterprise Resource Planning) KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG Mei 2012 Referentienummer: CSC-IT1201 ALGEMENE AANBESTEDING

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit FIX

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit FIX Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit FIX Tussen : Referentie: AM: Eneco België B.V., met zetel te Rotterdam en met bijkantoor te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455i, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V.

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Breda onder nummer 34/2014 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt aan

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college

Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn op 13 juli 2005 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen, onder nummer 41011946. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. OFFERTE, BEVESTIGING OF OVEREENKOMST

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. OFFERTE, BEVESTIGING OF OVEREENKOMST ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. OFFERTE, BEVESTIGING OF OVEREENKOMST De onderhavige voorwaarden en bepalingen betreffende commerciële verkooptransacties van Philips Nederland B.V. (de Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

Let op! design copywriting hosting

Let op! design copywriting hosting In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. By Nouk: bedrijf dat opdrachten aanneemt en uitvoert. 2.

Nadere informatie

CUMMINS INC PO T&Cs / NL-VERSIE

CUMMINS INC PO T&Cs / NL-VERSIE CUMMINS LIMITED VOORWAARDEN INZAKE DOOR TE PLAATSEN INKOOPORDERS (T.B.V. TOELEVERING PRODUCTEN EN DIENSTEN) 1. INTERPRETATIE 1.1 Definities. In deze Voorwaarden gelden de volgende definities: Werkdag:

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden E.ON Benelux

Algemene inkoopvoorwaarden E.ON Benelux Inhoud I Algemeen deel 1 1. Toepasselijkheid 1 2. Totstandkoming Overeenkomst 1 3. Fatale termijn 1 4. Aflevering, Oplevering, eigendom en risico 1 5. Conformiteit / kwaliteit van de Prestatie / Garantie,

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOP- VOORWAARDEN VAN TNO

ALGEMENE INKOOP- VOORWAARDEN VAN TNO ALGEMENE INKOOP- VOORWAARDEN VAN TNO JUNI 2014 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN TNO JUNI 2014 INHOUDSOPGAVE TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN OVEREENKOMST ONDERDEEL A. ALGEMEEN 1. Welke begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN REED BUSINESS BV ( RB ) Versie mei 2007

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN REED BUSINESS BV ( RB ) Versie mei 2007 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN REED BUSINESS BV ( RB ) Versie mei 2007 A. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en vervolgovereenkomsten.

Nadere informatie