Contract voor Investeringsaankopen [referentie van de ONDERNEMING]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contract voor Investeringsaankopen [referentie van de ONDERNEMING]"

Transcriptie

1 Contract voor Investeringsaankopen [referentie van de ONDERNEMING] Tussen [ ].... vertegenwoordigd door de gevolmachtigden genoemd op de ondertekeningspagina van onderhavig CONTRACT, hierna in dit CONTRACT te noemen de ONDERNEMING en in Bijlage 17 bij dit CONTRACT de KOPER enerzijds, en.... vertegenwoordigd door de gevolmachtigde(n) genoemd op de ondertekeningspagina van onderhavig CONTRACT, hierna te noemen de AANNEMER anderzijds. De ONDERNEMING en de AANNEMER worden hierna individueel de PARTIJ en gezamenlijk de PARTIJEN genoemd. Factuuradres van de ONDERNEMING: Alle facturen van de AANNEMER moeten in drievoud naar het volgende adres worden gestuurd: Leveringsadres van de WERKEN EN/OF GOEDEREN aan de ONDERNEMING: OVERWEGENDE: dat de ONDERNEMING in de vervaardiging, transformatie en/of commercialisering van staalproducten gespecialiseerd is; dat, gezien de knowhow, kennis, technologie en ervaring die de AANNEMER met betrekking tot de WERKEN EN/OF GOEDEREN heeft ontwikkeld en gezien de middelen die de AANNEMER zal aanwenden om al zijn verplichtingen uit hoofde van het CONTRACT binnen de gestelde termijn naar behoren na te komen, de ONDERNEMING bereid is om met de AANNEMER een contract te sluiten voor de levering van de WERKEN EN/OF GOEDEREN zoals gespecificeerd in artikel 1 hieronder; DOC CCP V /NL 1

2 dat de PARTIJEN de voorwaarden voor de levering van de WERKEN EN/OF GOEDEREN hebben besproken en besloten hebben om onderhavig CONTRACT te sluiten; KOMEN DE PARTIJEN HIERBIJ HET VOLGENDE OVEREEN: 1 Omvang van de levering 1.1 Betrokken VESTIGING De WERKEN EN/OF GOEDEREN zijn in de hieronder genoemde VESTIGING te monteren en te leveren[ ]: Dienovereenkomstig geschiedt de levering van de WERKEN EN/OF GOEDEREN door de AANNEMER op het hierboven gespecificeerde adres conform de INCOTERMS DDP gelost Omvang van de te leveren WERKEN EN/OF GOEDEREN Het CONTRACT heeft tot doel de voorwaarden te bepalen die van toepassing zijn op (1) de volledige verkoop en levering in de VESTIGING van de WERKEN EN/OF GOEDEREN door de AANNEMER en op (2) de verplichtingen van de AANNEMER zoals gespecificeerd in de TECHNISCHE SPECIFICATIES van de ONDERNEMING (zie bijlage 1 bij onderhavig contract) en hieronder samengevat: [ ] De WERKEN EN/OF GOEDEREN moeten dusdanig worden ontworpen en gemonteerd dat hun veilige, doeltreffende en zuinige gebruik en onderhoud gegarandeerd zijn. Hiervoor moet de AANNEMER waar mogelijk gestandaardiseerde, in de handel verkrijgbare en grotendeels onderhoudsvrije bedieningsapparatuur en materialen gebruiken. 2 Prijs 2.1. Bepaling van de CONTRACTPRIJS De prijs voor de verkoop en de levering van de WERKEN EN/OF GOEDEREN conform het CONTRACT (hierna de CONTRACTPRIJS genoemd) is samengesteld zoals hieronder wordt beschreven. De CONTRACTPRIJS omvat de levering van de WERKEN EN/OF GOEDEREN zoals bepaald in artikel 1.2 hieronder, alsook alle elementen die in Clausule 5.2 van de ALGEMENE VOORWAARDEN worden gespecificeerd, met name de ONTWIKKELINGEN en de overdracht dan wel, conform de bepalingen van de ALGEMENE VOORWAARDEN, de verlening van een of meerdere gebruikslicenties aan de ONDERNEMING van de INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN met betrekking tot de ONTWIKKELINGEN, materialen en speciale gereedschappen, de SPECIFIEKE SOFTWARE, STANDAARDSOFTWARE en/of SOFTWARE VAN DE AANNEMER zoals in Bijlage 12 ( STANDAARDSOFTWARE, SOFTWARE VAN DE AANNEMER en SPECIFIEKE SOFTWARE ) bij onderhavig contract wordt gespecificeerd Vast deel van de CONTRACTPRIJS Er wordt vastgesteld en overeengekomen dat dit vaste deel van de CONTRACTPRIJS gelijk is aan het forfaitaire bedrag van EUR netto [ ]: Euro netto [ ]: Het vaste deel van de CONTRACTPRIJS is onveranderlijk, bindend, niet onderhevig aan enige herziening en inclusief alle belastingen (behalve BTW) voor alle werken, diensten en/of leveringen die moeten worden DOC CCP V /NL 2

3 uitgevoerd en/of verleend met betrekking tot de WERKEN EN/OF GOEDEREN, alsook voor het bereiken van alle resultaten en prestaties die de ONDERNEMING verwacht. Het vaste deel van de CONTRACTPRIJS omvat in het bijzonder alle kosten die de AANNEMER oploopt voor de levering van de WERKEN EN/OF GOEDEREN, alsook alle in artikel 2.1 hierboven vermelde elementen Variabel deel van de CONTRACTPRIJS gebaseerd op Geraamde Hoeveelheden Wanneer in artikel 1.2 hierboven gespecificeerd wordt dat sommige delen van de door de AANNEMER krachtens het CONTRACT te leveren WERKEN EN/OF GOEDEREN niet in aantallen en/of hoeveelheden kunnen worden geleverd die uiterlijk bij ondertekening van het CONTRACT door de PARTIJEN exact en definitief kunnen worden bepaald, worden deze delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN in Geraamde Hoeveelheden geleverd, tegen de vaste en onveranderlijke eenheidsprijs en conform de voorwaarden die de PARTIJEN in Bijlage 6 ( Geraamde Hoeveelheden ) van onderhavig contract overeenkomen Betalingstermijnen De ONDERNEMING betaalt de CONTRACTPRIJS in verschillende termijnen zoals gespecificeerd in het tijdschema in Bijlage 3 ( Betalingstermijnen ) telkens nadat de contractuele gebeurtenissen zoals bepaald in voornoemde Bijlage 3 binnen de gestelde termijn naar behoren zijn bereikt Bankgaranties De AANNEMER verbindt zich er uitdrukkelijk toe om de ONDERNEMING alle vereiste bankgaranties te bieden die in Bijlage 3 ( Betalingstermijnen ) bij onderhavig contract worden gespecificeerd. Deze bankgaranties dienen overeen te stemmen met de geldende modellen uit Bijlage 9 ( Bankgarantie ). De ONDERNEMING heeft het recht om bankgaranties en/of daaraan gerelateerde document(en) te weigeren die niet volledig aan die modellen voldoen. In dit geval worden deze documenten niet als een geldige bankgarantie beschouwd waaraan het recht op enige betaling of op aflossing van betalingstermijnen zou kunnen worden ontleend Getuigschriften vereist door de WETGEVING[ ] De AANNEMER verbindt zich ertoe op eigen initiatief conform de in de geldende WETGEVING gespecificeerde termijnen en in elk geval zo snel mogelijk indien de ONDERNEMING daarom verzoekt, aan de ONDERNEMING ieder conform de geldende WETGEVING verplicht getuigschrift en/of attest te voor te leggen, met name met betrekking tot belastingen, arbeidsrechtelijke aangelegenheden en sociale bijdragen. Indien deze documenten niet op de gevraagde datum worden voorgelegd, kan dat de aanvaarding van de contractuele gebeurtenis volgend op de datum waarop dergelijke inbreuk wordt vastgesteld, overeenkomstig het in bijlage 3 ( Betalingstermijnen ) uiteengezette tijdschema, in de weg staan en/of leiden tot (een) inhouding(en) op de betaling. 3 Datum waarop het CONTRACT effectief van kracht wordt Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling wordt het CONTRACT van kracht op de BEGINDATUM zoals gespecificeerd voor de eerste contractuele gebeurtenis uit de lijst in Bijlage 3 ( Betalingstermijnen ). 4 Contractuele documenten Het CONTRACT wordt uitgevoerd conform de daarin gestipuleerde voorwaarden en bepalingen, met inbegrip van de hieronder opgesomde bijlagen, die een integraal onderdeel van het CONTRACT vormen. Onderhavig CONTRACT omvat uitdrukkelijk alle voorwaarden en bepalingen van de ALGEMENE VOORWAARDEN zoals aanvaard door de AANNEMER (zie Bijlage 17 van onderhavig contract), en alle termen in hoofdletters die hierin worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als gedefinieerd in de ALGEMENE VOORWAARDEN, tenzij in het CONTRACT een specifieke uitdrukkelijke definitie wordt gegeven. DOC CCP V /NL 3

4 Bijlagen [ ]: - A 1: TECHNISCHE SPECIFICATIE van de ONDERNEMING (inclusief PROEVEN en prestaties van de WERKEN EN/OF GOEDEREN) - A 2: CONTRACTUEEL TIJDSCHEMA [ ] - A 3: Betalingstermijnen - A 4: Uitsplitsing van de prijs van de WERKEN EN/OF GOEDEREN [ ] - A 5: Lijst van eenheidsprijzen van toepassing op de WERKEN EN/OF GOEDEREN - A 6: Geraamde Hoeveelheden 6.1 Definitie en omvang 6.2 Berekening en betalingsregels van het definitieve variabele deel van de CONTRACTPRIJS - A 7: Veiligheidsregels 7.1 Algemene veiligheidsregels van de Groep en/of de ONDERNEMING 7.2 Specifieke veiligheidsregels van de betreffende VESTIGING - A 8: Milieuregels 8.1 Algemene milieuregels van de Groep en/of de ONDERNEMING 8.2 Specifieke milieuregels van de betreffende VESTIGING - A 9: Beschrijving van de verzekeringsdekking [ ] - A 10: Modellen bankgarantie Model van uitvoeringsgarantie Model van bankgarantie op eerste verzoek - A 11: Specifieke garantieperiode(s) (verschillend van de ALGEMENE VOORWAARDEN) [ ] - A 12: STANDAARDSOFTWARE, SOFTWARE VAN DE AANNEMER en SPECIFIEKE SOFTWARE [ ] STANDAARDSOFTWARE 12.2 SOFTWARE VAN DE AANNEMER SPECIFIEKE SOFTWARE - A 13: Lijst van reserveonderdelen - A 14: Lijst van gewone slijtageonderdelen en verbruiksgoederen [ ] - A 15: Lijst van gemachtigde onderaannemers - A 16: Lijst van gereedschappen en materialen die door de ONDERNEMING ter beschikking van de AANNEMER worden gesteld - A 17: GCCP GENERAL CONDITIONS FOR CAPITAL PURCHASES / ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INVESTERINGSAANKOPEN zoals aangenomen door de AANNEMER in het acceptatieformulier (AF) van - A 18: TECHNISCHE OFFERTE van de AANNEMER - A 19: Getuigschriften [ ] afgegeven door de bevoegde instanties met betrekking tot: Belastingaangelegenheden 19.2 Arbeidsrechtelijke aangelegenheden 19.3 Overige aangelegenheden Als een van bovenvermelde Bijlagen uitdrukkelijk is geschrapt en/of met GEEN of NIHIL is aangegeven, wordt die bijlage in haar geheel als niet van toepassing geacht krachtens onderhavig CONTRACT. De AANNEMER verklaart en erkent dat hij volledig en grondig vertrouwd is met de inhoud van bovenvermelde Bijlagen, en in het bijzonder met de ALGEMENE VOORWAARDEN die de AANNEMER heeft aanvaard. Als twee (of meer) bovenvermelde Bijlagen elkaar tegenspreken, hebben de voorwaarden van de Bijlage met het laagste nummer in de lijst hierboven voorrang op de betreffende bepalingen van de andere Bijlagen. De bepalingen uit het CONTRACT hebben in ieder geval voorrang op de overeenkomstige bepalingen van de ALGEMENE VOORWAARDEN. Het CONTRACT bevat de volledige overeenkomst tussen de PARTIJEN over het onderwerp ervan, en alle vroegere onderhandelingen, verklaringen of overeenkomsten, hetzij schriftelijk hetzij mondeling, met betrekking tot voornoemd onderwerp worden nietig en van generlei waarde geacht, op voorwaarde dat ze hierin niet uitdrukkelijk opnieuw zijn opgenomen. DOC CCP V /NL 4

5 Elke wijziging of verbetering van het CONTRACT, de ALGEMENE VOORWAARDEN of van de hierboven opgesomde Bijlagen is alleen dan geldig en bindend voor de PARTIJEN indien uitdrukkelijk overeengekomen in een schriftelijk document dat door beide PARTIJEN wordt ondertekend. 5 Termijnen en garanties (zoals samengevat uit de ALGEMENE VOORWAARDEN) 5.1. Deadlines en termijnen Onverminderd de overige bepalingen van de ALGEMENE VOORWAARDEN verbindt de AANNEMER zich ertoe het CONTRACTUELE TIJDSCHEMA zoals gespecificeerd in Bijlage 2 bij onderhavig contract ( CONTRACTUEEL TIJDSCHEMA ) volledig na te leven, waarbij er uitdrukkelijk op wordt gewezen dat alle data en termijnen die in het CONTRACTUELE TIJDSCHEMA worden vermeld, van het grootste belang zijn voor de ONDERNEMING Garantie van naleving en te behalen prestaties Niettegenstaande de bepalingen van Clausule 26.1 van de ALGEMENE VOORWAARDEN garandeert de AANNEMER in het bijzonder dat de WERKEN EN/OF GOEDEREN in overeenstemming zullen zijn met de specificaties en vereisten vastgelegd in onderhavig CONTRACT, met inbegrip van de technische beschrijving van de WERKEN EN/OF GOEDEREN door de AANNEMER in de TECHNISCHE OFFERTE van de AANNEMER (zie Bijlage 18). 6 Forfaitaire schadevergoedingen [ ] 6.1. Forfaitaire schadevergoeding wegens vertraging [ ] Als een in Bijlage 3 ( Betalingstermijnen ) voor een contractuele gebeurtenis gespecificeerde termijn door de AANNEMER niet volledig en correct in acht wordt genomen, heeft de ONDERNEMING het recht om onmiddellijk een forfaitaire schadevergoeding wegens vertraging toe te passen ten bedrage van % van de totale CONTRACTPRIJS per begonnen/volledige [ ] DAG/week [ ] vertraging met een maximum van [ ] [voeg een cijfer in niet lager dan 10] % van de totale CONTRACTPRIJS. Het toepassen van deze forfaitaire schadevergoeding als vergoeding voor de ONDERNEMING voor de opgelopen vertraging stopt zodra de AANNEMER de vertraging verholpen heeft. Als de AANNEMER conform de voorgaande bepalingen de forfaitaire schadevergoeding aan de ONDERNEMING heeft betaald, is de ONDERNEMING niet gerechtigd om louter in verband met voormelde vertraging enige andere vordering in te stellen, behalve ingeval de vastgestelde totale vertraging tot een overschrijding van het hierboven gespecificeerde maximumbedrag van schadevergoeding leidt. In dat geval heeft de ONDERNEMING het recht alle andere rechten en/of verhaalmiddelen tegen de AANNEMER te gebruiken voor zover toegestaan door de WETGEVING en/of de ALGEMENE VOORWAARDEN. Indien voor de betreffende gebeurtenis(sen) in Bijlage 3 ( Betalingstermijnen ) een uitdrukkelijke verwijzing is gemaakt naar Terugbetaalbare Schadevergoeding of ( TS ) en indien de AANNEMER de datum voor de INDUSTRIELE INBEDRIJFSTELLING of de VOORLOPIGE OPLEVERING zoals bepaald in voornoemde Bijlage 3 weet na te leven, zal de AANNEMER de gehele of gedeeltelijke terugbetaling bekomen van de schadevergoeding wegens vertraging die de AANNEMER reeds heeft betaald omwille van de vertraging in het bereiken van de voormelde gebeurtenis(sen), op voorwaarde en in de mate dat de ONDERNEMING rechtstreeks of onrechtstreeks geen onmiddellijke en/of betekenisvolle verliezen heeft geleden door de voormelde vertraging Forfaitaire schadevergoeding wegens niet bereiken van contractuele prestaties [ ] Als hierin uitdrukkelijk forfaitaire schadevergoedingen wegens niet bereiken van contractuele prestaties met betrekking tot de WERKEN EN/OF GOEDEREN gespecificeerd zijn, worden ze per contractuele prestatie gespecificeerd, waarbij minstens het volgende wordt bepaald: - relevante verwachte waarde(n) [en de toe te passen meetmethode(s)]; DOC CCP V /NL 5

6 - geldende maateenheid; - geldende tolerantiegrens/grenzen; - geldende schadevergoeding; - indien van toepassing, elke mogelijke verwijzing naar de Make Good vereiste, waarbij wordt gespecificeerd dat in dergelijk geval de AANNEMER alle nodige of passende stappen en acties moet ondernemen om minstens de minimaal verwachte contractuele prestaties te bereiken.. De schadevergoedingen wegens niet bereiken van contractuele prestaties: (i) zijn invorderbaar en betaalbaar op de datum van de VOORLOPIGE OPLEVERING, op voorwaarde dat is vastgesteld dat een of meerdere contractuele prestaties niet zijn bereikt; en (ii) zijn de enige herstelmiddelen van de ONDERNEMING in geval van niet bereiken van de contractuele prestaties door de AANNEMER, met uitzondering van de verwachte prestaties waarop de Make Good vereiste van toepassing is. In weerwil van het voorgaande, zullen de schadevergoedingen die de AANNEMER heeft betaald bij de VOORLOPIGE OPLEVERING in verband met voornoemde contractuele prestaties, aan de AANNEMER worden terugbetaald op de datum van de DEFINITIEVE OPLEVERING, indien de AANNEMER tegen de datum van de DEFINITIEVE OPLEVERING uiteindelijk de contractuele tolerantiegren(s)(zen) bereikt die in het betreffende CONTRACT zijn gespecificeerd voor de WERKEN EN/OF GOEDEREN. Het maximumbedrag voor al deze schadevergoedingen wegens niet bereiken van contractuele prestaties is vastgelegd op [ ] [voeg een cijfer in niet lager dan 10] % van de totale CONTRACTPRIJS Beperking van het totaalbedrag van de forfaitaire schadevergoedingen Het totaalbedrag van de schadevergoedingen wegens vertraging en/of niet bereiken van contractuele prestaties dat de ONDERNEMING krachtens artikelen 6.1 en 6.2 hierboven kan opleggen, is strikt beperkt tot [ ] [voeg een cijfer in niet lager dan 15] % van de totale CONTRACTPRIJS Overige verplichtingen met betrekking tot de forfaitaire schadevergoedingen Kennisgeving, herschikking en actieplan. Telkens wanneer een schadevergoeding wordt opgelegd, moet de ONDERNEMING een schriftelijke kennisgeving (per , fax of brief) aan de AANNEMER sturen om de AANNEMER op de hoogte te stellen van het opleggen van de schadevergoeding zoals bepaald in dit artikel 6. Na ontvangst van voornoemde kennisgeving moet de AANNEMER de ONDERNEMING onmiddellijk op de hoogte stellen van de nieuwe redelijke termijn(en) waarbinnen de AANNEMER voornoemde vertraging en/of niet bereiken van contractuele prestaties zal hebben verholpen, alsook van de actieplannen in dit verband. Als voornoemde nieuwe termijn(en) de ONDERNEMING gezien de omstandigheden ongepast toeschijn(t)(en), moet de ONDERNEMING de AANNEMER hiervan zonder onnodig uitstel op de hoogte stellen en met de AANNEMER passende termijn(en) overeenkomen die in acht dienen te worden genomen. Ingeval de AANNEMER er niet in slaagt om de nieuwe, vooraf door de ONDERNEMING goedgekeurde termijn(en) in acht te nemen, heeft de ONDERNEMING het recht om de schadevergoeding toe te passen en/of andere rechten en/of verhaalmiddelen te gebruiken die door de WETGEVING en/of in de ALGEMENE VOORWAARDEN zijn toegestaan Betalingsmodaliteiten van de opgelopen schadevergoedingen Naar goeddunken van de ONDERNEMING kan de betaling door de AANNEMER van een schadevergoeding krachtens het CONTRACT, geheel of gedeeltelijk, (i) door de ONDERNEMING worden afgetrokken van een bedrag dat nog aan de AANNEMER moet worden betaald en/of (ii) via een creditnota van de AANNEMER worden geregeld. 7 Opties DOC CCP V /NL 6

7 7.1. Beschrijving, referenties, prijzen, uitoefeningsdata van de opties [ ] Beschrijving van de optie(s) en referentienummer(s) Prijs [ ] van de optie(s) Voorwaarden voor het uitoefenen van de opties(s) teneinde de AANNEMER in staat te stellen tot levering overeenkomstig het CONTRACTUELE TIJDSCHEMA (Datum A) Uiterste datum voor uitoefening van de optie (Datum B) 7.2. Principes Tot het uitoefenen van een of meerdere opties (met inbegrip van de opties met betrekking tot reserveonderdelen) te kiezen uit de lijst in artikel 7.1 hierboven (en nauwkeurig beschreven in de TECHNISCHE OFFERTE van de AANNEMER) kan worden besloten door de ONDERNEMING of door iedere met MITTAL STEEL COMPANY NV verbonden onderneming zoals bepaald in Clausule 1.1 van de ALGEMENE VOORWAARDEN. De AANNEMER kan vóór de datum van de VOORLOPIGE OPLEVERING de uitoefening van een optie conform de voorwaarden van het CONTRACT zoals hierboven gespecificeerd niet weigeren. De prijzen en geldigheidsperiodes van deze opties worden vastgelegd in artikel 7.1 hierboven en zijn in geen geval onderhevig aan herziening tot de gespecificeerde uiterste datum voor uitoefening van deze optie (hierboven Datum B genoemd). Als een optie wordt uitgeoefend voor de eerste dag die werd gespecificeerd voor de uitoefening van deze optie (hierboven Datum A genoemd), verbindt de AANNEMER zich ertoe alle stappen en maatregelen te ondernemen om deze optie te leveren overeenkomstig het CONTRACTUELE TIJDSCHEMA zoals in het CONTRACT gespecificeerd is. Het feit of een optie al dan niet wordt uitgeoefend, wijzigt op geen enkele manier de overige plichten en verplichtingen van de AANNEMER krachtens het CONTRACT Uitoefening van een optie Als een optie wordt uitgeoefend, wordt voorafgaand aan de uitvoering van deze optie een specifieke aankooporder opgemaakt en mag de AANNEMER de voor deze optie gespecificeerde prijs noch volledig noch gedeeltelijk factureren voor hij voornoemde schriftelijke order heeft ontvangen Betalingsvoorwaarden voor opties Alle uitgeoefende opties worden conform dezelfde voorwaarden betaald als de in het CONTRACT gespecificeerde, met uitzondering van reserveonderdelen of verbruiksgoederen die in een keer zullen worden betaald na de kwalitatieve en kwantitatieve aanvaarding van de overeenkomstige door de AANNEMER geleverde totaalhoeveelheden. 8 Overige contractvoorwaarden [ ] DOC CCP V /NL 7

8 9 Gevolmachtigden van de PARTIJEN 9.1. Gevolmachtigden van de ONDERNEMING De gevolmachtigden van de ONDERNEMING voor de uitvoering van het CONTRACT zijn: Projectmanager: Engineering: Aankoper: Dhr. Telefoonnummer: Faxnummer: Dhr. Telefoonnummer: Faxnummer: Dhr. Telefoonnummer: Faxnummer: Gevolmachtigden van de AANNEMER De gevolmachtigden van de AANNEMER voor de uitvoering van het CONTRACT zijn: Projectmanager: Engineering: Verkoper: Dhr. Telefoonnummer: Faxnummer: Dhr. Telefoonnummer: Faxnummer: Dhr. Telefoonnummer: Faxnummer: 10 Diversen De AANNEMER moet rekening houden met alle bijkomende informatie en/of praktische gegevens die in de order met betrekking tot de WERKEN EN/OF GOEDEREN zijn gespecificeerd. Het nalaten van een van beide PARTIJEN om bij een of meerdere gelegenheden een of meerdere bepalingen uit het CONTRACT te doen naleven, betekent niet dat die PARTIJ daarmee afstand doet van haar rechten. Indien een bepaling van het CONTRACT als ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt beschouwd, wordt de geldigheid, rechtsgeldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast of geschaad en blijven deze onverminderd van kracht, alsof de ongeldige, onwettige of onafdwingbare bepaling nooit in het CONTRACT was opgenomen. De PARTIJEN verbinden er zich in een dergelijk geval toe om het CONTRACT in goed vertrouwen zo te wijzigen dat de oorspronkelijk tussen de PARTIJEN overeengekomen resultaten worden behaald. De eventuele referenties en teksten als eindnoten toegevoegd aan onderhavig CONTRACT worden uitsluitend ter informatie gegeven en hebben in geen geval enige contractuele betekenis. DOC CCP V /NL 8

9 Dit CONTRACT werd in twee (2) originele kopieën opgemaakt, een voor elke PARTIJ, op [ ] Voor de ONDERNEMING: Voor de AANNEMER: Naam: Titel: Naam: Titel: Naam: Titel: DOC CCP V /NL 9

10 BIJLAGE 1 TECHNISCHE SPECIFICATIE VAN DE ONDERNEMING (Hier invoegen) BIJLAGE 2 CONTRACTUEEL TIJDSCHEMA (Hier invoegen) DOC CCP V /NL 10

11 BIJLAGE 3 Betalingstermijnen Alle betalingen zijn betaalbaar negentig (90) kalenderdagen einde van de maand vanaf de kwantitatieve en kwalitatieve aanvaarding door de ONDERNEMING van de overeenkomstige contractuele gebeurtenissen (TBC = totaalbedrag contract) Nr. [ ] Beschrijving van de betreffende contractuele gebeurtenissen [ ] 1 Aanbetaling bij de order (afhankelijk van de ontvangst vooraf van de onvoorwaardelijke aanvaarding van de order door de AANNEMER) 2 Levering aan de ONDERNEMING van de volgende DOCUMENTATIE: [ ] Datum van de contractuele gebeurtenissen [ ] Aflossingen CONTRACTPRIJS (in % van de CONTRACTPRIJS) [ ] J X % J + (DAGEN) X % Opmerkingen (afhankelijk van Bankgaranties [ ] of forfaitaire schadevergoedingen [ ] ) [ ] Start van de nodige voorbereidingsen montagewerken in de gebouwen van de AANNEMER Beëindiging van de montage van de WERKEN EN/OF GOEDEREN in de VESTIGING J + (DAGEN) X % J + (DAGEN) X % J + (DAGEN) X % INDUSTRIËLE INBEDRIJFSSTELLING [ ] VOORLOPIGE OPLEVERING (na volledige levering van alle overeengekomen materialen en gevraagde documenten) [ ] DEFINITIEVE OPLEVERING (na het verhelpen van alle eventuele voorbehoud). Het overeenkomstige bedrag moet tegelijk met de aflossing voor de VOORLOPIGE OPLEVERING worden betaald op voorwaarde dat vooraf een onherroepelijke bankgarantie voor hetzelfde bedrag met een geldigheidsduur van 12 maanden is voorgelegd. [ ] J + (DAGEN) X % J + (DAGEN) X % J + (DAGEN) X % DOC CCP V /NL 11

12 BIJLAGE 4 Uitsplitsing van de prijs van de WERKEN EN/OF GOEDEREN (Hier invoegen) BIJLAGE 5 Lijst van eenheidsprijzen voor de WERKEN EN/OF GOEDEREN (Hier invoegen) DOC CCP V /NL 12

13 BIJLAGE 6 Geraamde hoeveelheden 6.1 Definitie en omvang Krachtens het CONTRACT betekent de term Geraamde Hoeveelheden de delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die niet in vaste en vooraf bepaalde, bij de ondertekening van het CONTRACT gespecificeerde aantallen en/of hoeveelheden geleverd kunnen worden. Bijgevolg worden voornoemde delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN geleverd in Geraamde hoeveelheden, in de voorlopige aantallen en/of hoeveelheden per artikel en tegen de eenheidsprijs die tussen de PARTIJEN is overeengekomen zoals verder gespecificeerd in de tabel hieronder (hierna Geraamde Hoeveelheden genoemd). Delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die in Geraamde hoeveelheden moeten worden geleverd Voorlopige hoeveelheden/volumes van voornoemde delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN [ ] Eenheidsprijs van voornoemd deel van de WERKEN EN/OF GOEDEREN Het voorlopige totaalbedrag van het variabele deel van de CONTRACTPRIJS dat overeenkomt met de delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die in Geraamde hoeveelheden zullen worden geleverd zoals hierboven beschreven, bedraagt: EUR netto [ ]. De bruto (en oorspronkelijk) geschatte waarde van het totaalbedrag van de delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die in Geraamde Hoeveelheden moeten worden geleverd, bedraagt: EUR [ ]. De PARTIJEN komen uitdrukkelijk overeen dat een reductiecoëfficiënt van [ ] 0 wordt toegepast op de bovenvermelde bruto (en oorspronkelijk) geschatte waarde en op alle eenheidsprijzen uit bovenstaande tabel [ ], om de nettowaarde van het variabele deel van de CONTRACTPRIJS te bepalen. 6.2 Berekening en betalingsregels van het definitieve variabele deel van de CONTRACTPRIJS Definitieve berekening van het variabele deel van de CONTRACTPRIJS Het variabele deel van de CONTRACTPRIJS, zoals bepaald in artikel van het CONTRACT, wordt aangepast na de complete uitvoering van het CONTRACT op basis van de werkelijke en definitieve hoeveelheden en volumes van de in Geraamde Hoeveelheden geleverde delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die daadwerkelijk krachtens het CONTRACT door de AANNEMER voor de WERKEN EN/OF GOEDEREN zijn geleverd. De definitieve berekening van deze reële hoeveelheden en volumes gebeurt zoals hieronder wordt beschreven. Enkel de betalingstermijn in verband met de VOORLOPIGE OPLEVERING wordt aangepast door rekening te houden met het definitieve variabele deel van de CONTRACTPRIJS zoals hierboven gespecificeerd Berekening van de daadwerkelijk door de AANNEMER geleverde aantallen en hoeveelheden De AANNEMER moet aan de ONDERNEMING een samenvattend en gedetailleerd document bezorgen dat minstens de volgende informatie bevat: DOC CCP V /NL 13

14 - volledige beschrijving van de delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die in Geraamde Hoeveelheden door de AANNEMER zijn geleverd; - inventaris per artikel van de reële aantallen en/of hoeveelheden van deze delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die daadwerkelijk door de AANNEMER zijn geleverd, met inbegrip van de overeenkomstige eenheidsprijzen; - het bedrag dat al door de ONDERNEMING is betaald in uitvoering van Bijlage 3 ( Betalingstermijnen ); - het bedrag dat krachtens het CONTRACT nog door de ONDERNEMING moet worden betaald of door de AANNEMER moet worden terugbetaald. Bovenvermeld samenvattend document moet: door een gevolmachtigde van de AANNEMER worden ondertekend; tegelijk aan de Projectmanager en aan de Aankoopgevolmachtigde van de ONDERNEMING worden bezorgd (zoals gespecificeerd in artikel 9.1 van het CONTRACT) ten laatste vijftien (15) DAGEN na de voltooiingsdatum van de delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die door de AANNEMER in Geraamde Hoeveelheden zijn geleverd; en samen met kopieën van alle bewijsmateriaal en bewijsstukken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot berekeningsnota s en bijgewerkte plannen, facturen van onderaannemers, kopieën van tekeningen waarop alle zones waarop de opgegeven aantallen en hoeveelheden betrekking hebben, worden gespecificeerd) worden bezorgd om de nauwkeurigheid van de totale reële aantallen en hoeveelheden vast te stellen van alle delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die conform het CONTRACT in Geraamde Hoeveelheden moesten worden geleverd en ook daadwerkelijk door de AANNEMER zijn geleverd Contradictoire verklaring in de VESTIGING tijdens de uitvoering van de WERKEN EN/OF GOEDEREN Als delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die krachtens het CONTRACT door de AANNEMER in Geraamde Hoeveelheden moeten worden geleverd, ná de behoorlijke en correcte uitvoering van het CONTRACT niet op een redelijke manier door de ONDERNEMING kunnen worden gecontroleerd, moet de AANNEMER de ONDERNEMING zonder onnodig uitstel verzoeken om tijdens de uitvoering in de VESTIGING van de betreffende delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN een contradictoire verklaring af te leveren van de aantallen en hoeveelheden van die delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die daadwerkelijk door de AANNEMER zijn geleverd. Deze contradictoire verklaring moet door de AANNEMER als correct worden gewaarmerkt en gezamenlijk worden ondertekend door een gevolmachtigde van elke PARTIJ Betaling van de factuur met betrekking tot de in Geraamde Hoeveelheden te leveren aantallen en hoeveelheden van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die daadwerkelijk door de AANNEMER zijn geleverd De factuur met betrekking tot de VOORLOPIGE OPLEVERING wordt door de AANNEMER slechts opgemaakt na ondertekening van een addendum bij het CONTRACT opgesteld door de Aankoopgevolmachtigde van de ONDERNEMING. De PARTIJEN verbinden er zich hierbij toe om de volgende regels na te leven: - wanneer blijkt dat de totale aantallen en/of hoeveelheden die daadwerkelijk door de AANNEMER zijn geleverd met betrekking tot de delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die in Geraamde Hoeveelheden moesten worden geleverd, in grotere aantallen en/of hoeveelheden zijn geleverd dan de overeenkomstige Geraamde Hoeveelheden bepaald in punt 6.1 hierboven, zal de ONDERNEMING een specifieke order sturen aan de AANNEMER voor de betreffende extra aantallen en/of hoeveelheden; na ontvangst van deze specifieke order heeft de AANNEMER het recht om de overeenkomstige extra factuur op te maken; en - wanneer blijkt dat de totale aantallen en/of hoeveelheden die daadwerkelijk door de AANNEMER zijn geleverd met betrekking tot de delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die in Geraamde Hoeveelheden moesten worden geleverd, in kleinere aantallen en/of hoeveelheden zijn geleverd dan de overeenkomstige Geraamde Hoeveelheden bepaald in punt 6.1 hierboven, mag de ONDERNEMING, naar eigen goeddunken: dit bedrag aftrekken van een bedrag dat ze nog aan de AANNEMER verschuldigd is; en/of DOC CCP V /NL 14

15 aan de AANNEMER vragen om een creditnota op te maken voor het bedrag dat overeenstemt met de aantallen en/of hoeveelheden die oorspronkelijk in de CONTRACTPRIJS waren inbegrepen, maar niet daadwerkelijk door de AANNEMER krachtens het CONTRACT zijn geleverd; daarbij dient deze creditnota onmiddellijk naar de ONDERNEMING te worden gestuurd Controle door de ONDERNEMING van de aantallen en hoeveelheden die daadwerkelijk door de AANNEMER zijn geleverd met betrekking tot de delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die in Geraamde Hoeveelheden moesten worden geleverd De AANNEMER stemt ermee in dat de ONDERNEMING binnen twaalf (12) kalendermaanden na de VOORLOPIGE OPLEVERING het recht heeft om een gedetailleerde controle uit te voeren van alle aantallen en/of hoeveelheden van de delen van de WERKEN EN/OF GOEDEREN die in Geraamde Hoeveelheden zijn geleverd, waarvan de AANNEMER verklaart ze daadwerkelijk te hebben geleverd. Indien de ONDERNEMING tussen de aantallen en hoeveelheden die de AANNEMER zegt daadwerkelijk te hebben geleverd en de aantallen en hoeveelheden die daadwerkelijk door de AANNEMER zijn geleverd zoals gecontroleerd door de ONDERNEMING, verschillen opmerkt die volgens de toepasselijke professionele normen en gebruiken buitensporig zijn, zal de ONDERNEMING de AANNEMER van deze verschillen op de hoogte stellen en zal naar eigen goeddunken: - dit bedrag mogen aftrekken van een bedrag dat ze nog aan de AANNEMER verschuldigd is; en/of - aan de AANNEMER mogen vragen om een creditnota op te maken voor het bedrag dat overeenstemt met de aantallen en/of hoeveelheden die uiteindelijk werden gefactureerd of door de AANNEMER of waarvoor deze vergoeding heeft verkregen conform punt hierboven, maar niet daadwerkelijk door de AANNEMER werden geleverd krachtens het CONTRACT; daarbij dient een deze creditnota onmiddellijk naar de ONDERNEMING te worden gestuurd. BIJLAGE 7 Veiligheidsregels 7.1 Algemene veiligheidsregels van de Groep en/of de ONDERNEMING (Te vervolledigen na advies van de juridische dienst) 7.2 Specifieke veiligheidsregels van de betreffende VESTIGING (Verwijzen naar de toepasselijke veiligheidsinstructies of handboek) BIJLAGE 8 Milieuregels 8.1 Algemene milieuregels van de Groep en/of de ONDERNEMING (Hier invoegen) 8.2 Specifieke milieuregels van de betreffende VESTIGING (Hier invoegen) DOC CCP V /NL 15

16 BIJLAGE 9 Beschrijving van de verzekeringsdekking Garanties Verplichte verzekeringsdekking Schade aan de werken Dekking voor vertraagde start Schade aan bestaande installaties/infrastructuur Aansprakelijkheidsverzekering Vereisten Onderschrijving van alle verplichte dekking All-riskdekking voor het bedrag van de WERKEN EN/OF GOEDEREN Winstderving of extra kosten wegens vertraging Voor directe schade, dekking van het geschatte maximumverlies bepaald door de ONDERNEMING Voor indirecte bedrijfsschade of extra kosten, dekking van het geschatte maximumverlies in verband met de bovengenoemde directe schade Dekkingslimiet van minimum EUR Verzekeringsdekking van de AANNEMER Te bewijzen door de AANNEMER voor de ondertekening van het CONTRACT Verzekeringsdekking van de ONDERNEMING ten behoeve van de AANNEMER BIJLAGE 10 Modellen bankgarantie 10.1 MODEL VAN EEN UITVOERINGSGARANTIE (Definitief model hier invoegen) 10.2 MODEL VAN EEN BANKGARANTIE OP EERSTE VERZOEK (Definitief model hier invoegen) DOC CCP V /NL 16

17 BIJLAGE 11 Specifieke garantieperiode(s) (verschillend van de ALGEMENE VOORWAARDEN) (Eventueel hier specificeren) BIJLAGE 12 STANDAARDSOFTWARE, SOFTWARE VAN DE AANNEMER EN SPECIFIEKE SOFTWARE De PARTIJEN komen hierbij uitdrukkelijk overeen dat de AANNEMER krachtens het CONTRACT minstens alle onderstaande software aan de ONDERNEMING zal leveren, in volledige overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden uiteengezet in de ALGEMENE VOORWAARDEN: 12.1 STANDAARDSOFTWARE (Eventueel vervolledigen) 12.2 SOFTWARE VAN DE AANNEMER (Eventueel vervolledigen) 12.3 SPECIFIEKE SOFTWARE (Eventueel vervolledigen) (Eventuele lijst hier invoegen) BIJLAGE 13 Lijst van reserveonderdelen (Eventuele lijst hier invoegen) BIJLAGE 14 Lijst van gewone slijtageonderdelen en verbruiksgoederen (Eventuele lijst hier invoegen) BIJLAGE 15 Lijst van gemachtigde onderaannemers BIJLAGE 16 List van gereedschappen en materialen die door de ONDERNEMING ter beschikking van de AANNEMER worden gesteld (Eventuele lijst hier invoegen) DOC CCP V /NL 17

18 BIJLAGE 17 ARCELOR GENERAL CONDITIONS FOR CAPITAL PURCHASES / ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INVESTERINGSAANKOPEN zoals aanvaard door de AANNEMER in het acceptatieformulier (AF) van (precieze datum hier vermelden) (Hier invoegen) (Offerte hier invoegen) BIJLAGE 18 TECHNISCHE OFFERTE VAN DE AANNEMER BIJLAGE 19 Getuigschriften afgegeven door de bevoegde instanties met betrekking tot 19.1 Belastingaangelegenheden (Eventuele getuigschriften hier opsommen en/of invoegen) 19.2 Arbeidsrechtelijke aangelegenheden (Eventuele getuigschriften hier opsommen en/of invoegen) 19.3 Overige aangelegenheden (Eventuele getuigschriften hier opsommen en/of invoegen) DOC CCP V /NL 18

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene V 1. BINDENDE KRACHT Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door partijen, worden de betrekkingen tussen CARBOLIM en de verkoper beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden, niettegenstaande

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Prijs

1. Algemeen. 2. Prijs ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SHEETLITE BV, gevestigd aan de Linnewever 1 te Wateringen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58250530 1. Algemeen 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN 1. ALGEMEENHEDEN 1.1 Deze algemene aankoopvoorwaarden regelen de betrekkingen tussen enerzijds Sapa RC Profiles NV/SA en Remi Claeys Aluminium NV te Lichtervelde en aan de andere

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 1. VOORWERP ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankoopbestellingen van TS (dit zijn alle vennootschappen die deel uitmaken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Overeenkomst tussen OVOCOM en een FCAgecertificeerd. diervoeders aan een Nederlandse melkveehouder

Overeenkomst tussen OVOCOM en een FCAgecertificeerd. diervoeders aan een Nederlandse melkveehouder Overeenkomst tussen OVOCOM en een FCAgecertificeerd bedrijf voor de levering van diervoeders aan een Nederlandse melkveehouder TUSSEN: OVOCOM VZW, Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel, KBO nr. 0474.646.635,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME TUSSEN: (1) Studio Scott, vertegenwoordigd door Debbie Debrauwer, Efie De Grande en Eveline Vanassche met hoofdkantoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis.

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSINGSGEBIED Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Arcotec bw vzw zich verbindt t.o.v. zijn medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit 1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit De facturering vindt plaats per periode van 4 weken op basis van daadwerkelijk bestede uren. De betalingstermijn die inspearit hanteert is 30 dagen. 1. Uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten Artikel 1: Toepasselijkheid / offerte / totstandkoming 1.1. Deze inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) email: info@gabtas.nl KvK- nummer: 17233327 BTW- nummer: NL140855336B02

tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) email: info@gabtas.nl KvK- nummer: 17233327 BTW- nummer: NL140855336B02 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. INDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER Handelsnaam: Gabtas Gabrielle van den Elshout Aldrinstraat 1 5081 GH HILVARENBEEK tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

CONTRACTNUMMER OKXXXX. ONDERHOUDSCONTRACT TUSSEN :

CONTRACTNUMMER OKXXXX. ONDERHOUDSCONTRACT TUSSEN : CONTRACTNUMMER OKXXXX. ONDERHOUDSCONTRACT TUSSEN : Firma Vertegenwoordigdd door Te hierna de "Klant" genoemd en WILO NV met maatschappelijke zetel Rusatiralaan, 2 te 1083 GANSHOREN vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Ashland Industries Netherlands B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Ashland Industries Netherlands B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Ashland Industries Netherlands B.V. Artikel 1 - Algemeen 1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op 1) alle verzoeken van Ashland Industries Netherlands B.V. ("Koper")

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bij Elektronica Specialisten zijn de volgende voorwaarden van kracht.

Algemene voorwaarden Bij Elektronica Specialisten zijn de volgende voorwaarden van kracht. Algemene voorwaarden Bij Elektronica Specialisten zijn de volgende voorwaarden van kracht. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen

Nadere informatie

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Art. 1. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Bij PC Bloemendaal zijn de volgende voorwaarden van kracht. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen PC Bloemendaal

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden (versie 2014.01)

Algemene verkoopvoorwaarden (versie 2014.01) 1. Toepassingsgebied Algemene verkoopvoorwaarden (versie 2014.01) 1.1. Volgende voorwaarden (hierna genoemd Algemene voorwaarden ) zijn zowel van toepassing op de verkoopovereenkomsten als op de aannemingsovereenkomsten

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Steenwijkerdiep 48A 8331 LT Steenwijk KVK 01183330 hierna te noemen: Brouwer Trading Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

Overeenkomst voor accountancydiensten

Overeenkomst voor accountancydiensten Overeenkomst voor accountancydiensten DE ONDERGETEKENDEN: 1. [ Naam Opdrachtnemer], gevestigd te [ adres ] en geregistreerd in het handelsregister onder nummer [ KvKnr ] (hierna te noemen: Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes Artikel 1. Definities Werkman: Werkman Horseshoes Webwinkel: website van Werkman waarop zij zaken te koop aanbiedt Overeenkomst: de overeenkomst van koop

Nadere informatie

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN TALENT KITCHEN Artiest Artiestenovereenkomst Talent Kitchen Opdrachtgever Optreden een artiest (acteur, presentator, dagvoorzitters, spreker, mediatrainer etc.) die wordt

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden van Dishman Netherlands B.V./Uitgave 2012/Nederlands*

Algemene Inkoopvoorwaarden van Dishman Netherlands B.V./Uitgave 2012/Nederlands* Algemene Inkoopvoorwaarden van /Uitgave 2012/Nederlands* 1. Toepasselijkheid 1.1 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen zijn deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Designer Kollektiv Leveringsvoorwaarden / Algemene voorwaarden

Designer Kollektiv Leveringsvoorwaarden / Algemene voorwaarden Designer Kollektiv Leveringsvoorwaarden / Algemene voorwaarden 1 Algemeen / Definities 1.1. Onder Designer Kollektiv wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de VOF Designer Kollektiv gevestigd te Hilversum.

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden van:

Algemene inkoopvoorwaarden van: Algemene inkoopvoorwaarden van: Marosel B.V. Statutair gevestigd te De Meern Kantoorhoudende aan de: Leidse Rijn 19, 3454 PZ, De Meern KvK-nummer: 30211890 Artikel 1 Definities Koper: Marosel B.V. Verkoper:

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) 1. INLEIDING De klant wordt uit hoofde van de overeenkomst geacht de verkoopsvoorwaarden te kennen en verklaart deze te aanvaarden ongeacht

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER

ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan: a. Diensten: Alle door of namens opdrachtnemer op basis van

Nadere informatie

1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang

1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang December 2015 1.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Kinetic NV (hierna

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

KES STANDAARDVOORWAARDEN VOOR UITVOERING VAN DIENSTEN

KES STANDAARDVOORWAARDEN VOOR UITVOERING VAN DIENSTEN Artikel 1 Definities De volgende voorwaarden hebben de volgende betekenissen voor de toepassing van deze Voorwaarden: Klant KES Bestelformulier Voorstel Diensten zal de individuele persoon of juridische

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Koper De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Stichting omgaan met parkinson de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

Koper De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Stichting omgaan met parkinson de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten. Algemene voorwaarden levering boeken ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Stichting omgaan met parkinson. In het vervolg van deze voorwaarden zal over Stichting omgaan met parkinson

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Algemene bepalingen ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1.1 Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden (de Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen voor de aankoop van Goederen ( Bestellingen ),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 1. 1.1. 1.2. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor zover daarvan niet in een andere schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd:

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: a. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden SCIENCE MEETS BUSINESS NIJMEGEN B.V. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van alle diensten van Science Meets Business Nijmegen B.V. ( SMB ), uitgevoerd voor een natuurlijk

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Vidomes, welke is gevestigd te (2616 LZ) Delft aan de Kleveringweg 24, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw D.L. Braal, hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ONZE KLANTEN VERDIENEN DE BESTE SERVICE EN ONZE KWALITEITSMEUBELEN DE BESTE ZORGEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ONZE KLANTEN VERDIENEN DE BESTE SERVICE EN ONZE KWALITEITSMEUBELEN DE BESTE ZORGEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ONZE KLANTEN VERDIENEN DE BESTE SERVICE EN ONZE KWALITEITSMEUBELEN DE BESTE ZORGEN Bij Zonnewende (BVBA Diecobel) hechten wij een zeer groot belang aan persoonlijke service.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat

Nadere informatie