Procedure aanstelling chef de clinique

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procedure aanstelling chef de clinique"

Transcriptie

1 Procedure aanstelling chef de clinique Kader Bij het aantrekken van een chef de clinique zijn met name de volgende twee uitgangspunten van belang. Ten eerste streeft het ziekenhuis, inclusief de medische staf, naar een stabiele opbouw en samenhang binnen de staf waarin stafleden duurzaam aan het ziekenhuis verbonden zijn. Ten tweede bestaat binnen de specialistische beroepsverenigingen het gebruik dat afgestudeerde artsen op voet van gelijkwaardigheid met collega-artsen functioneren. Dit gebruik wordt door het ziekenhuis onderschreven. Op basis van het voorgaande is de hoofd regel die bij het aantrekken van een chef de clinique in het ziekenhuis wordt gehanteerd: nee, tenzij. Er is derhalve sprake van een hoge uitzonderingssituatie. Voorts geldt de regel dat aan de chef de clinique geen toezeggingen kunnen worden gedaan omtrent een vaste aanstelling. De aanstelling van een chef de clinique behoeft altijd de voorafgaande goedkeuring door de directie. Teneinde de gedachten te bepalen omtrent het wel of niet ingaan van het traject om een chef de clinique aan te trekken, geldt primair het criterium dat het moet gaan om een voorzienbare tijdelijke situatie van bijzondere aard. Het opvullen van een reguliere vacature door een chef d is dus bijvoorbeeld niet toegestaan. Voor de goede orde zij opgemerkt dat in geval van tijdelijke vervanging van een reeds bestaande functionaris, sprake is van waarneming. De specialist die zijn functie zelf tijdelijk niet kan uitvoeren, bijvoorbeeld in geval van ziekte of een sabbatical, zorgt zelf voor een waarnemer. Definitie chef de clinigue De chef de clinique is een arts die is ingeschreven in het specialistenregister van de Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de KNMG en het BIG-register. De chef de clinique heeft een dienstverband (arbeidsovereenkomst) met het ziekenhuis. Verzekeringen Een chef de clinique dient als volgt verzekerd te zijn: A. Beroepsmatige verzekeringen: 1. Beroepsaansprakelijkheid: de chef de clinique is automatisch verzekerd via de door het ziekenhuis afgesloten MediRisk polis (tevens aanvullend, o.a. tuchtzaken). 2. Beroepsrechtsbijstand: de chef de clinique is automatisch verzekerd voor beroepsrechtsbijstand. B. Privé verzekeringen/pensioen: - 1. Het ziekenhuis draagt zorg voor een ziektekostenverzekering en voor een pensioenvoorziening. Het ziekenhuis draagt geen zorg voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering; de maatschap/vakgroep of de chef de clinique dienen hiervoor zorg te dragen (zie ook hieronder, punt 6).

2 Procedure werving/selectie/aanstelling chef de clinique 1. De betreffende maatschap/vakgroep stelt het directie en staf bestuur in kennis van de wens over te willen gaan tot de aanstelling van een chef de clinique. Deze kennisgeving dient schriftelijk en gemotiveerd, met vermelding van de tijdsduur en vergezeld van een profielschets en overige relevante gegevens, bij de directie en stafbestuur te worden ingediend. 2. De directie en het staf bestuur nemen in onderling overleg binnen zes weken na ontvangst van de stukken van de maatschap/vakgroep een besluit over de vacaturestelling. Wanneer men dat voor de beslissing nodig acht, kunnen directie en staf bestuur in overleg treden met derden. Indien het besluit is genomen, stellen de directie en het staf bestuur de maatschap/vakgroep onverwijld op de hoogte van het genomen besluit. Indien het besluit negatief uitvalt, wordt de kennisgeving met redenen omkleed. 3. De wijze waarop de kandidaat/kandidaten wordt/worden geworven is ter beslissing aan de maatschap/vakgroep. De kosten hiervan (bijvoorbeeld advertentiekosten) zijn geheel voor rekening van de maatschap/vakgroep. Een eventuele advertentie loopt via de dienst P&O. Dit houdt onder meer in dat dit loopt volgens de bestaande afspraken ter zake (bijvoorbeeld afspraken omtrent de te hanteren ziekenhuis-lay-out ten aanzien van de advertentie). 4. Wanneer het hierboven beschreven besluit positief is, stelt het staf bestuur een zogenaamde toetsingscommissie in. Deze commissie, die wordt ingesteld door het stafbestuur, kan bestaan uit: a) een vertegenwoordiger vanuit het staf bestuur, b) een vertegenwoordiger vanuit de directie, c) een vertegenwoordiger vanuit een aanpalend specialisme, d) een diensthoofd/divisie manager, e) een vertegenwoordiger vanuit de maatschap/vakgroep. 5. Deze toetsingscommissie toetst marginaal of de kandidaat geschikt is voor de functie van chef de clinique. De maatschap/vakgroep beslist welke kandidaat/kandidaten wordt/worden voorgedragen om gezien te worden door de toetsingscommissie. Vervolgens wordt de toetsings commissie toetsingscommissie bijeen geroepen. 6. Nadat de toetsingscommissie de kandidaat/kandidaten heeft gezien, geeft het stafbestuur het resultaat als advies van de commissie schriftelijk door aan de directie met een afschrift van het advies aan de betreffende maatschap/vakgroep. De directie neemt vervolgens een besluit over de aanstelling van de kandidaat in dienst van het ziekenhuis. De aanstelling geschiedt in eerste instantie voor de duur van ten hoogste één jaar, met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging met ten hoogste één jaar. De directie stelt de maatschap/vakgroep op de hoogte van haar besluit, met een afschrift van het besluit aan het stafbestuur. Indien het besluit van de directie negatief is, wordt het besluit met redenen omkleed. Indien het besluit positief is, kan de arbeidsovereenkomst tussen de geselecteerde kandidaat en het ziekenhuis ondertekend worden (zie verder). 7. De arbeidsovereenkomst wordt pas door het ziekenhuis ondertekend nadat de leden van de maatschap/vakgroep een overeenkomst met het ziekenhuis hebben getekend. In deze overeenkomst verplicht de maatschap/vakgroep zich om in geval van onverhoopte arbeidsongeschiktheid van de chef de clinique alle (in)direct uit het dienstverband voortvloeiende kosten (inclusief salaris en werkgeverslasten) integraal aan het ziekenhuis te vergoeden (zie bijlage).

3 8. De chef de clinique treedt niet eerder in dienst bij het ziekenhuis dan nadat de kandidaat/maatschap/vakgroep de volgende bescheiden aan de directie heeft overgelegd: a) een kopie van de inschrijving in het BIG-register, b) een kopie van de inschrijving in het specialistenregister, c) een kopie van de artsenbul nadat deze is geviseerd door de geneeskundige inspectie en de SRC. 9. Het staf bestuur heeft mandaat vanuit de kernstaf deze procedure te doorlopen met dien verstande dat wanneer er zich tijdens het doorlopen van de procedure een conflict voordoet tussen directie en staf bestuur, de kwestie in de kernstaf wordt gebracht ter advisering. Introductie De maatschap/vakgroep draagt zorg voor een zorgvuldige introductie van de chef de clinique in het ziekenhuis. De maatschap/vakgroep zelf draagt zorg voor een persoonlijke kennismaking van de chef de clinique met stafleden en andere medewerkers van het ziekenhuis met wie de chef de clinique bij de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden direct mee te maken zal hebben. Lidmaatschap medische staf De chef de clinique wordt geen (buitengewoon) lid van de Vereniging Medische Staf voor de duur van zijn/haar aanstelling als chef de clinique bij het ziekenhuis.

4 Overeenkomst tussen het ziekenhuis en de leden van de maatschap/vakgroep i.v.m. in dienst treden chef de clinique Stichting., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw., directeur. en de leden van de maatschap/vakgroep te weten:.. komen het navolgende overeen: indien de per voor een periode van 12 (twaalf) maanden op basis van bijgaande arbeidsovereenkomst d.d aangestelde chef de clinique de heer/mevrouw onverhoopt arbeidsongeschikt zou worden om onverschillig welke reden dan ook, dan verplichten de leden van de maatschap/vakgroep zich om alle direct dan wel indirect uit het dienstverband voortvloeiende kosten, waaronder maar niet beperkt tot salaris en werkgeverslasten, integraal te vergoeden aan de Stichting.. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te op namens de Stichting de leden van de vakgroep/maatschap..

5 Arbeidsovereenkomst chef de clinique Ondergetekenden, De Stichting, gevestigd te.., verder te noemen: werkgever of het ziekenhuis, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door. en (chef de clinique). wonende te geboren nationaliteit verder te noemen: werknemer, verklaren hierbij een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden: artikel 1 Dienstverband De werknemer treedt met ingang van in dienst van de werkgever in de functie van chef de clinique (specialisme). De werknemer verricht zijn/haar werkzaamheden op de locaties van het ziekenhuis. artikel 2 Duur van de arbeidsovereenkomst De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel tot.. artikel 3 Proeftijd De eerste maand na indiensttreding zal gelden als wettelijke proeftijd als bedoeld in artikel 7:752 en in artikel 7:676 van het Burgerlijk Wetboek. artikel 4 Arbeidsduur De arbeidsduur bedraagt. uren gemiddeld per week, te meten per kwartaal. De werknemer werkt in regelmatige diensten conform het rooster van de afdeling. artikel 5 Salaris Het salaris bij indiensttreding bedraagt op het niveau van van het bedrag genoemd onder van de inpassingtabel, zijnde. bruto per maand volgens de functionele salarisschaal behorende bij FWG functiegroep. jaar. Dit salaris zal overeenkomstig artikel 6 van de uitvoeringsregeling salariëring van de CAO worden gewijzigd. De eerste periodieke verhoging zal plaatsvinden op artikel 6 Vakantiedagen Het aantal vakantiedagen, omgerekend in uren, waarop de werknemer per kalenderjaar recht heeft is.., zijnde.. uren (afgerond) en bedraagt voor het lopende kalenderjaar uren. artikel 7 Pensioen De werkgever draagt zorg voor de aanmelding bij het Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (PGGM). artikel 8 Ziektekostenregeling De werknemer, die niet verplicht verzekerd is ingevolge de Ziekenfondswet, heeft de mogelijkheid tot deelname aan de Collectieve Ziektekostenverzekering zoals bedoeld in artikel 32 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO). artikel 9 Opzegging

6 De arbeidsovereenkomst eindigt met het verstrijken van de tijd waarvoor zij is aangegaan, zonder dat daarvoor opzegging nodig is. De arbeidsovereenkomst kan tussentijds door zowel werkgever als werknemer worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 (één) maand. artikel 10 Beslechting van geschillen De beslechting van geschillen uit deze arbeidsovereenkomst vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 50, lid 2 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) door de kantonrechter. artikel 11 Verhuizing De werknemer is niet verplicht te verhuizen naar het voor de werkgever vastgestelde woongebied. artikel 12 Geheimhouding De werknemer is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar uit hoofde van zijn/haar functie ter kennis is gekomen. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband. artikel 13 Algemene regels De werknemer houdt zich bij de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden aan de algemene regels, afspraken en aanwijzingen die binnen het ziekenhuis gelden ter bevordering van de orde en de goede gang van zaken in het ziekenhuis, in het bijzonder maar niet beperkt tot regels met betrekking tot de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis. artikel 14 Keuringen en controles De werknemer is verplicht zich te onderwerpen aan de in verband met hygiëne in het ziekenhuis / gebruikelijke keuringen en controles. artikel 15 Medische verantwoordelijkheid De behandeling van patiënten geschiedt door de werknemer onder zijn/haar persoonlijke medische verantwoordelijkheid. artikel 16 MIP s De werknemer is verplicht fouten en (bijna)ongevallen aan de MIP-commissie te melden en calamiteiten tevens aan de directie, en desgevraagd aan de directie of een daartoe aangewezen orgaan alle feitelijke informatie te verschaffen die in het belang van de patiënt en het ziekenhuis noodzakelijk geacht kan worden. Slotbepalingen artikel 17 CAO De Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO), zoals deze luidt of zal komen te luiden, en de krachtens die CAO vastgestelde arbeidsvoorwaarden, vormen met deze arbeidsovereenkomst één geheel. artikel 18 Ontvangen informatie - De werknemer verklaart van de werkgever te hebben ontvangen: 1. een exemplaar van de in artikel 13 bedoelde CAO, 2. informatie betreffende de ziektekostenregeling als bedoeld in artikel 32 van de CAO en de toelichting daarop, 3. een exemplaar voorschriften bij ziekte,

7 4. een exemplaar algemene kledingvoorschriften en verklaart met de inhoud van bovenvermelde regelingen, voor zover op hem/haar van toepassing, zoals zij luiden of zullen kor te luiden, akkoord te gaan. artikel 19 Werkkleding De werknemer is verplicht de voorgeschreven werkkleding te dragen. artikel 20 Aanvullende ziektekostenverzekering Indien de werknemer wenst deel te nemen aan de aanvullende ziektekostenverzekering IZZ. dient hij/zij het bijgevoegde verzoek om toelating zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 1 (één) maand na indiensttreding bij de afdeling Personeelsadministratie van het ziekenhuis in te leveren. artikel 20 Registratieplicht Wet BIG Voor zover van toepassing, is de werknemer verplicht zich te doen registreren en herregistreren in het BIG-register. Bovendien is de werknemer op wie deze registratieplicht van toepassing is, verplicht om de weigering of doorhaling van de inschrijving in het register alsmede een aantekening in het register, zo spoedig mogelijk aan de leidinggevende mee te delen en een kopie van de weigering, doorhaling of aantekening aan het hoofd Personeelsmanagement van het ziekenhuis te zenden. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te, op Hoofd Personeelsmanagement chef de clinique

Faciliteitenregeling. Studiekosten. Studieverlof

Faciliteitenregeling. Studiekosten. Studieverlof Faciliteitenregeling Studiekosten & Studieverlof Afdeling HRM Landsteiner Instituut MCH Den Haag, Eerste ontwerp:1 februari 2003 Eerste aanpassing: 1 december 2006 (n.a.v. CAO ziekenhuizen 2006-2007) Tweede

Nadere informatie

CAO GGZ. 2 0 1 1-2 0 1 3 (1 maart 2011 tot 1 januari 2013)

CAO GGZ. 2 0 1 1-2 0 1 3 (1 maart 2011 tot 1 januari 2013) CAO GGZ C o l l e c t i e v e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t G G Z 2 0 1 1-2 0 1 3 (1 maart 2011 tot 1 januari 2013) CAO GGZ C o l l e c t i e v e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t G G Z 2 0

Nadere informatie

CAO GGZ. (1 maart 2011 tot 1 januari 2013)

CAO GGZ. (1 maart 2011 tot 1 januari 2013) CAO GGZ C o l l e c t i e v e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t G G Z 2 0 1 1-2 0 1 3 (1 maart 2011 tot 1 januari 2013) CAO GGZ hoofdstuk 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst GGZ Uitgave en copyright

Nadere informatie

CAO GGZ COLLEC TIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST GGZ. 2011-2013 (1 maart 2011 tot 1 januari 2013)

CAO GGZ COLLEC TIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST GGZ. 2011-2013 (1 maart 2011 tot 1 januari 2013) CAO GGZ COLLEC TIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST GGZ 2011-2013 (1 maart 2011 tot 1 januari 2013) CAO GGZ COLLEC TIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST GGZ 2011-2013 (1 maart 2011 tot 1 januari 2013) CAO GGZ HOOFDSTUK 1 COLLEC

Nadere informatie

CAO GGZ. Collectieve Arbeidsovereenkomst GGZ

CAO GGZ. Collectieve Arbeidsovereenkomst GGZ CAO GGZ Collectieve Arbeidsovereenkomst GGZ 2005-2006 CAO GGZ 2005-2006 Bestellingen De uitgave CAO GGZ 2005-2006 kan besteld worden bij: GGZ Nederland Postbus 830 3800 AV Amersfoort Fax: 033-4608999 E-mail:

Nadere informatie

CAO GGZ. Collectieve Arbeidsovereenkomst GGZ 2009-2011. (1 april 2009 tot 1 maart 2011)

CAO GGZ. Collectieve Arbeidsovereenkomst GGZ 2009-2011. (1 april 2009 tot 1 maart 2011) CAO GGZ 2009-2011 (1 april 2009 tot 1 maart 2011) CAO GGZ hoofdstuk 1 Uitgave en copyright De uitgave CAO GGZ 2009-2011 is een uitgave van: GGZ Nederland Postbus 830 3800 AV Amersfoort Fax: 033-0 4608999

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

CAO Sanquin 2008-2009

CAO Sanquin 2008-2009 CAO Sanquin 2008-2009 Stichting Sanquin Bloedvoorziening Plesmanlaan 125 Postbus 9892 1006 AN Amsterdam Telefoon 020 512 3000 Telefax 020 512 3303 Copyright 2008 Stichting Sanquin Bloedvoorziening Alle

Nadere informatie

Bijlage III Statuten Stichting Arbo Flexbranche 23

Bijlage III Statuten Stichting Arbo Flexbranche 23 Inhoud Inhoud Bladzijde Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Artikel 2 Werkingssfeer 2 Artikel 3 Stichting Fonds Uitzendbranche 3 Artikel 4 Verplichtingen Uitzendonderneming 3 Artikel 5 Dispensatie 4 Artikel

Nadere informatie

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder:

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1. stichting: de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Reglement voor de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Reglement voor de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dit reglement is integraal gewijzigd door de Raad van Toezicht van Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis op 2 september 2008. Artikel 1

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Artikel 4 Geen of gedeeltelijke toepassing van de CAO 2. Algemene inleidende bepalingen Bladzijde

Hoofdstuk I. Artikel 4 Geen of gedeeltelijke toepassing van de CAO 2. Algemene inleidende bepalingen Bladzijde CAO GEZONDHEIDSCENTRA 2007-2008 Deze CAO-gezondheidscentra heeft een looptijd van 1 april 2007 t/m 31 maart 2008. Voor sommige CAO-bepalingen geldt een andere ingangsdatum. In dat geval wordt dit bij de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN MGL 1-11-2013 tot en met 31-12-2015

SOCIAAL PLAN MGL 1-11-2013 tot en met 31-12-2015 SOCIAAL PLAN MGL 1-11-2013 tot en met 31-12-2015 Pagina 1 HOOFDSTUK 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2 DEFINITIES....3 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE BEPALINGEN....8 HOOFDSTUK 4 EERSTE TWEE WEKEN VAN BOVENTALLIGHEIDFASE....10

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII oktober 2009 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting Steinmetz

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst. voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA

Collectieve Arbeidsovereenkomst. voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA Versie 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Begripsbepalingen 4 Arbeidsvoorwaarden 4 Dienstbetrekking 5 Werktijden 7 Vakantie

Nadere informatie

CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015

CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015 CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015 Preambule Tussen de ondergetekenden: I werkgeversorganisaties VGN; MEE Nederland; En II de werknemersorganisaties CNV Publieke Zaak; NU 91: beroepsorganisatie van de verpleging

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 januari 2014 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Workin. A. Algemeen

Algemene voorwaarden Workin. A. Algemeen Algemene voorwaarden Workin A. Algemeen Artikel 1 Definities In de algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: a. Workin: Workin V.O.F geregistreerd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV Looptijd van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2013 Versie: december 2011 INHOUDSOPGAVE OMSCHRIJVING PAGINA Inleiding en ondertekening 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid. Klachtenregeling. Reglement klachtenbehandeling

Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid. Klachtenregeling. Reglement klachtenbehandeling Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid Klachtenregeling Reglement klachtenbehandeling KLACHTENREGELING EERSTELIJNSZORG Rotterdam e.o. en Zuid-Holland Zuid Het bestuur

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V. ALGEMEEN 1. Definities 1. Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon, met wie de opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan. 2.

Nadere informatie

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen Uitgave april 2015 1 VPO Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen 2015 2 Inhoud Artikel 1. Definities

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013 1 VOORAF Voor u liggen de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO s) In de Metalektro 2011/2013 Voor het Hoger Personeel (HP) in de Metalektro

Nadere informatie

HERZIEN MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-LOZE PERIODE [1] ARBEIDSOVEREENKOMST. tussen [NAAM WERKGEVER] [NAAM WERKNEMER]

HERZIEN MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-LOZE PERIODE [1] ARBEIDSOVEREENKOMST. tussen [NAAM WERKGEVER] [NAAM WERKNEMER] HERZIEN MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-LOZE PERIODE [1] ARBEIDSOVEREENKOMST tussen [NAAM WERKGEVER] en [NAAM WERKNEMER] DEZE VOORBEELDARBEIDSOVEREENKOMST BIEDT EEN AANTAL KEUZEMOGELIJKHEDEN. WAAR IN DE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN 2008 - 2 - - 3 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 1.1 Definities 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Tussentijdse

Nadere informatie

CAO GEZONDHEIDSCENTRA 2006-2007

CAO GEZONDHEIDSCENTRA 2006-2007 CAO GEZONDHEIDSCENTRA 2006-2007 Deze CAO Gezondheidscentra heeft een looptijd van 1 januari 2006 t/m 31 maart 2007. Voor sommige CAO-bepalingen geldt een andere ingangsdatum. In dat geval wordt dit bij

Nadere informatie