Kerckhoeve woningtype D, E en F, Veldhoven Technische omschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerckhoeve woningtype D, E en F, Veldhoven Technische omschrijving"

Transcriptie

1 Normbladen, modelbladen en verwerkingsvoorschriften voor de te verwerken materialen. Verzekering Het werk is tijdens de uitvoering tot aan de oplevering verzekerd door de aannemer. Het plan Het project Kerckhoeve bestaat uit diverse woningtypen aan de straten Brandrood en Lakenvelder in het bestemmingsplan Oerle-zuid te Veldhoven. Een en ander zoals aangegeven op de tekeningen behorende bij deze technische omschrijving. Daarin staat opgenomen waaraan uw woning moet voldoen bij oplevering. Koopsommen De koop- en aannemingssommen van de woningen zijn vrij op naam. Dat wil zeggen dat buiten de reeds in de bouwsom opgenomen loon- en materiaalkosten geen nieuwe loonwijzigingen of tussentijdse verhogingen van materiaalprijzen bij u in rekening zullen worden gebracht. Alleen kosten die voortvloeien uit van overheidswege geëiste aanvullingen en/ of wijzigingen zullen aan u worden doorberekend. In de koopsom zijn begrepen: Koopsom van de grond; De notariskosten van de grondtransport-akte; De kosten van architect en constructeur; De ontwikkeling- en verkoopkosten; 21% BTW. In de aannemingssom zijn begrepen: De totale bouwsom; De aansluitkosten van gas, water, elektra, CAI en riolering; 21% BTW Algemeen Op het werk zijn van toepassing: Het bouwbesluit (zoals geldig op het moment van aanvraag vergunning); Bouwverordening van de gemeente; Voorschriften arbeidsinspectie; Voorschriften nutsbedrijven; Constructie De gewapende beton-, hout- en staalconstructies worden uitgevoerd volgens berekening van de constructeur en ter goedkeuring van de dienst bouwen woningtoezicht van de gemeente. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen voortvloeiend uit eisen van de overheid. Gelijkwaardigheid Indien voor de verwerking van materialen bepaalde verwerkingsvoorschriften opgesteld zijn, dan worden deze materialen volgens de voorschriften verwerkt. Wijziging van omschreven materialen, mits deze gelijkwaardig van kwaliteit zijn, geven geen aanleiding tot verrekening. De directie behoud zich het recht om eventuele wijzigingen door te voeren. Oplevering Zodra de woning gereed is wordt deze door de aannemer aan u opgeleverd mits u aan uw (financiële) verplichtingen heeft voldaan. Eventuele tekortkomingen aan de woning worden schriftelijk vastgelegd en door de aannemer hersteld. Peil Als peil geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. Vanaf dit peil worden de hoogtematen gemeten. Het peil wordt in overleg met de gemeente bepaald. Grondwerk Voor de aanleg van de funderingen, rioleringen, water, gas- en elektriciteitsleidingen zullen de nodige grondwerken worden verricht. De grond rondom de woning wordt afgewerkt met de aanwezige zwarte grond op een niveau dat circa 10cm lager ligt dan het peil van de woning. Deze grond wordt geëgaliseerd, maar niet omgespit. Riolering De buitenriolering en hemelwaterafvoeren (beide PVC) worden volgens voorschrift tot aan het gemeenteriool gebracht. De aansluitkosten zijn in de aanneemsom begrepen. Pagina

2 Terreininventaris Er zijn geen erfafscheidingen en bestratingen opgenomen in de aanneemsom van de woningen. Er worden beukenhaagjes geplaatst voor de woningen, positie volgens opgave architect. Fundering De funderingen van de woningen worden uitgevoerd als een fundering op staal. De woningen worden gefundeerd volgens opgave van de constructeur. Er is geen kruipruimte aanwezig. Vloeren De begane grondvloer van de woningen wordt uitgevoerd als geïsoleerde vloeren op zand met krimpwapening. De isolatiewaarde van de begane grondvloer is bepaald conform EPN -berekeningen en voldoet ten allen tijde aan het Bouwbesluit. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in gewapend beton. De V-naden aan de onderzijde blijven in het zicht. Alle vloeren, voor zover niet betegeld, worden voorzien van een ongeïsoleerde cementdekvloer. Gevels De gevelvlakken van de woning worden grotendeels uitgevoerd in metselwerk (wild verband) e.e.a. bepaald door de architect. Dilatatievoegen worden aangebracht volgens opgave constructeur. Open stootvoegen worden aangebracht t.b.v. ventilatie en / of afwatering. Wanden De binnenspouwmuren en andere dragende wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen. Dikte volgens opgave constructeur. De woningscheidende wanden worden uitgevoerd als ankerloze spouwmuur. In de spouw van de buitenschil wordt isolatie aangebracht. De isolatiewaarde van de buitenwand is bepaald conform EPN berekeningen en voldoet ten allen tijde aan het Bouwbesluit. De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd in gasbeton, dikte volgens nadere opgave architect. Daar waar nodig in verzwaarde uitvoering. Daken Het hellende dak van de woning wordt uitgevoerd in een prefab dakplaat met isolatie en daarop dakpannen op aangeven van de architect. Het platte dak van de erkers van typen D en F wordt uitgevoerd als houten balklaag met hier op houten beplating en voorzien van isolatie en bitumineuze dakbedekking. De isolatiewaarde van de daken is bepaald conform EPN berekeningen en voldoet ten allen tijde aan het Bouwbesluit. Timmerwerken Gevelkozijnen De buitenkozijnen en ramen worden uitgevoerd in hardhout. Draaiende delen conform verkooptekeningen. Alle beweegbare delen in de buitenkozijnen van de woning worden voorzien van tochtprofielen. Schilderwerk op de buitenkozijnen zoals aangegeven op de verkoopstukken. Binnenkozijnen De binnendeurkozijnen van de woningen worden uitgevoerd in hout, zonder bovenlicht en zonder dorpel, voorzien van schilderwerk, in de kleur standaard wit. Toilet en badkamer worden wel uitgevoerd met een kunststeen dorpel. Deuren De buitendeuren worden uitgevoerd in hardhout, model en afmetingen volgens tekeningen. De binnendeuren zijn vlakke dichte stompe deuren in de kleur standaard wit, afmeting volgens tekeningen. Buitenbetimmeringen Alle (indien aanwezige) buitenbetimmeringen, gevelbekleding, boeidelen en buitenplafonds worden gemaakt van een watervast verlijmde multiplex. Binnenbetimmeringen De trapgaten worden afgetimmerd met houten plaatmateriaal. In de meterkast wordt het nodige achterhout aangebracht. Houten bergingen De fundering en vloer van de houten bergingen bestaat uit kunststof of betonnen elementen/tegels. De houten bergingen worden uitgevoerd als prefab houten berging, bestaande uit houten stijl- en regelwerk, met daartegen houten rabatdelen. Daar waar bergingen tegen elkaar aan staan, wordt de scheidingswand uitgevoerd in een houten plaatmateriaal. Alle houten delen zijn van geïmpregneerd vuren o.g.; kleur volgens opgave architect. Het platte dak van de houten bergingen bestaat uit een houten balklaag met hierop houten beplating en voorzien van bitumineuze dakbedekking. Pagina

3 Trappen en hekwerken De trappen worden uitgevoerd in vurenhout, aan een muurzijde voorzien van een leuning. Voor de toegang van de eerste verdieping wordt een dichte trap geplaatst. De zoldertrap wordt als open trap uitgevoerd. De trappen en hekwerken zijn fabrieksmatig voorzien van een laag grondverf en worden dekkend geschilderd met uitzondering van de stootborden, treden en onderzijde van de dichte trappen. Hang- en sluitwerk Het hang- en sluitwerk van de buitendeuren en ramen voldoet aan het politiekeurmerk veilig wonen. De buitendeuren zijn voorzien van een meerpuntsluiting. Buitendeuren De houten buitendeuren en berging deur worden voorzien van gelijksluitende cilinders. De houten buitendeuren worden voorzien van naturel aluminium deurbeslag. Binnendeuren De deuren zijn voorzien van een loopslot met aluminium deurkrukken en kortschilden. De badkamer -en toiletdeuren hebben een vrij- en bezetsluiting; de meterkast heeft een kastslot. Beglazing Alle lichtopeningen van de buitenkozijnen worden voorzien van blank isolatieglas HR++ (U-waarde conform de EPN berekeningen). De houten berging deur wordt voorzien van enkel glas. Uitgevoerd in doorvalveilig en/of brandwerend glas waar dit volgens het bouwbesluit wordt geëist. Er wordt een nat beglazingsysteem toegepast. Dit betekent dat de beglazing met kit wordt geplaatst. Vensterbanken en dorpels De raamdorpels aan de buitenzijde worden uitgevoerd conform opgave architect. De binnenvensterbanken zijn van kunststeen. Alle kleuren volgens nadere opgave architect. Keukeninrichting Voor het leveren en stellen van de keuken is een stelpost in de koopsom opgenomen van 2.000,- inclusief BTW. De koper zal door de keukenleverancier worden benaderd voor het maken van een afspraak. De aansluitpunten worden aangebracht op basis van de opgave door de keukenleverancier. Eventueel te verleggen of uit te breiden leidingwerk wordt door de aannemer verzorgd, en via het meer- en minderwerk verrekend. U dient, wanneer de keuken niet wordt geleverd door de projectleverancier, aanpassingen van leidingwerk en elektra tijdig en aangevuld met een duidelijke professionele tekening (géén handgemaakte), aan te leveren aan de aannemer. U ontvangt dan een offerte voor de wijzigingen aan de installaties. Tevens kunnen er (aanvullende) eisen van nutsbedrijven voor de koper van toepassing zijn. De hieruit voortvloeiende eisen zijn voor rekening van de koper. Het nutsbedrijf kan eisen dat de installatie in de keuken door een erkend waarborginstallateur moet worden aangebracht en eventueel een keuring van de installaties verplicht stellen. Als het nutsbedrijf een dergelijke keuring noodzakelijk acht zal er voor de keuring geen waterdruk in de woning zijn. In het geval de koper kiest voor een eigen keukenleverancier, dan geldt het volgende: - U ontvangt 50% terug van de in deze beschrijving genoemde aanschafprijs. - U levert de aannemer tijdig een duidelijke tekening aan van de posities van de installaties (géén handgemaakte), overeenkomstig met de tekening en symbolen van de projectleverancier. U ontvangt een offerte voor de kosten die hieraan verbonden zijn. De aannemer zal bepalen of uw wensen tot de mogelijkheden behoren. - De plaatsing van de keuken dient na de oplevering van de woning door uzelf c.q. uw eigen leverancier uitgevoerd te worden. Tegelwerk De ruimten zoals vermeld in de staat van afwerking worden voorzien van tegelwerk. Vloer- en wandtegels worden niet strokend ten opzichte van elkaar aangebracht. Ter plaatse van de douchehoek worden de tegels op afschot naar de afvoerput gelegd. Mogelijk worden tegels in deze douchehoek gesneden. Op uitwendige hoeken worden, indien van toepassing, kunststof hoekprofielen in de kleur wit geplaatst. Onder de deuren van toilet en badkamer worden kunststeen dorpels toegepast. Er wordt een keuzepakket van standaard tegels voorgelegd. U heeft de mogelijkheid af te wijken van het standaard pakket. Uiteraard vindt verrekening plaats. Het aanbrengen van de standaard afmeting is in de koopsom begrepen. U kunt het tegelwerk uitzoeken bij de nader te bepalen leverancier. Bij vervallen van tegelwerk ontvangt u de bedragen retour volgens de standaard meer- en minderwerklijst. Pagina

4 Loodgieterwerk De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot gas en water zijn in de koopsom inbegrepen. Riolering: De binnenriolering en hemelwaterafvoeren zijn van kunststof. De rioleringstandleidingen worden aangesloten op een dakdoorvoer voor de ontluchting. De binnenriolering van de woningen bestaat uit de volgende aansluitpunten: Toilet begane grond met fonteintje Spoelbak in de keuken Afgedopte leiding tbv wasmachine Douche in de badkamer Wastafel in de badkamer Toilet in de badkamer (type E) Toilet verdieping met fonteintje (typen D en F) Wasmachine opstelling CV- ketel/ warmwatertoestel Gasinstallatie: Een gasleiding wordt (eventueel afgedopt) aangelegd naar: Aansluitpunt t.b.v. kooktoestel in de keuken; De C.V. ketel. Waterleiding De waterleidingen worden uitgevoerd volgens plaatselijke voorschriften. Een koud- en warmwaterleiding wordt aangelegd naar: de mengkraan op het aanrecht; de mengkraan op de wastafel; de douchemengkraan; Een koud waterleiding wordt aangelegd naar: closetcombinaties (incl.fonteintje); het tappunt van de wasmachine. het tappunt van de cv-ketel. Verwarmingsinstallatie Typen D en F: De woning wordt primair voorzien van een ventilatiewarmtepomp met daarbij secundair een gasgestookte HR-ketel, welke is uitgerust met een warmwatervoorziening. Type E: De woning wordt voorzien van een HRcombiketel en een douchepijp wtw. De verwarmingselementen zijn in een standaard kleur gespoten radiatoren. De afmeting en plaats van de radiatoren wordt nader door de installateur aangegeven. De capaciteit van de centrale verwarming wordt berekend volgens de geldende normen. Bij een buitentemperatuur van -10 C, een windsnelheid binnenland, gesloten ramen en deuren en bij een gelijktijdige verwarming van alle vertrekken gelden de volgende temperaturen: woonkamer en keuken 20 C badkamer 22 C slaapkamers 20 C hal/ entrée 15 C De installatie wordt uitgevoerd volgens het tweepijpensysteem met verdelers, deels weggewerkt en deels in het zicht. De temperatuurregeling geschiedt d.m.v. een standaard kamerthermostaat in de woonkamer. Mechanische ventilatie: In iedere woning zal een mechanisch ventilatiesysteem worden aangebracht volgens de voorschriften. Typen D en F: Afzuiging van de ventilatielucht vindt plaats via een ventilatie-unit welke is voorzien van een warmtepomp die de warmte uit de afgezogen ventilatielucht onttrekt. Deze onttrokken warmte wordt toegevoegd aan het cv-systeem. Type E: Afzuiging van de ventilatielucht vindt plaats door middel van een ventilatie box, welke vraag gestuurd afzuigt met het Duco CO2 systeem. Afzuigventielen worden geplaatst op aangeven van de installateur. Toevoer van verse lucht gebeurt via zelfregelende ventilatieroosters in de buitengevels. De ventilatie-unit wordt geplaatst op zolder zoals aangegeven op tekening. In de keuken wordt een 3-standenschakelaar aangebracht. Sanitair Voor het leveren van het sanitair voor de woningtypen D en F is een stelpost in de koopsom opgenomen van 2.500,- inclusief BTW. Voor het leveren van het sanitair voor het woningtype E is een stelpost in de koopsom opgenomen van 1.500,- inclusief BTW. Het sanitair wordt geleverd en gemonteerd. De kleur van het sanitair is wit, als volgt te specificeren: toiletruimte begane grond voorzien van een wandcloset en fonteincombinatie. (Typen D en F) Eén badruimte voorzien van een Douchecombinatie en een wastafelcombinatie (Type E) Eén badruimte voorzien van een douchecombinatie, een Pagina

5 wastafelcombinatie en wandcloset (Typen D en F) toiletruimte verdieping voorzien van een wandcloset en fonteincombinatie Overige voorzieningen: Tapkranen t.b.v. wasmachine en cv-ketel; Sifons voor gootsteen en wasmachine. U heeft de mogelijkheid in overleg met de projectleverancier af te wijken van het standaard pakket. Uiteraard vindt verrekening plaats bij gewijzigd sanitair en gewijzigde installatieleidingen. Wanneer u het sanitair laat vervallen, levert u de aannemer tijdig een duidelijke professionele tekening aan van de posities van de installaties (géén handgemaakte), overeenkomstig met de tekening en symbolen van de projectleverancier. U ontvangt een offerte voor de kosten die hieraan verbonden zijn. De aannemer zal bepalen of uw wensen tot de mogelijkheden behoren. U dient tevens rekening te houden met herkeuringskosten in verband met het eventueel niet plaatsen van de watermeter. Het sanitair kan dan ook pas na de oplevering aangebracht worden. Bij vervallen van sanitair ontvangt u de bedragen retour volgens de standaard meer- en minderwerklijst. Elektrische installatie, KPN en CAI De elektrische installatie van de woning is uitgevoerd als centraal doossysteem met schakelaars en wandcontactdozen in kunststof, conform NEN Plaatsing van de schakelaars op ca. 105 cm boven de vloer. Wandcontactdozen (m.u.v bergingen) worden op 30 cm boven de vloer geplaatst, m.u.v. daar waar een andere hoogte is vereist i.v.m. de opstelling van apparatuur. Alle wandcontactdozen met randaarde. De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot de elektrische energie en CAI zijn in de koopsom inbegrepen. In de woning worden rookmelders aangebracht en aangesloten op het lichtnet. Het aantal en de plaats van de rookmelders wordt per woning bepaald door de installateur. Minimaal twee weken voor de oplevering worden de verkrijgers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en tijdstip van oplevering. Aan andere schattingen of genoemde datums dan de schriftelijke mededeling hiervoor bedoeld, door welke partij ook, kunnen geen rechten worden ontleend. De hele woning wordt bezemschoon opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerk en de glasruiten; deze worden schoon opgeleverd. Meer- en minderwerk Voor alle minderwerk geldt een beperkte garantie. Hiervoor dient u een beperkte garantieverklaring conform Woningborg te ondertekenen. U ontvangt deze verklaring(en) voor oplevering van de aannemer. Dit kan ook gelden voor bepaalde wijzigingen, niet specifiek minderwerk zijnde. U dient er rekening mee te houden dat niet al uw wensen kunnen worden ingewilligd. Dit vanwege het feit dat de woning bij oplevering moet voldoen aan de Woningborg garantienormen en ook het Bouwbesluit. Dit kan ook gelden voor eventueel door u gewenste kopersopties. Om uw garanties t.o.v. de garantie plichtige ondernemer te waarborgen, dienen alle meerwerkopdrachten alleen met deze ondernemer via de kopersbegeleiding, schriftelijk te worden geregeld. Eventuele wensen met betrekking tot meer- en minderwerk, welke u niet op de standaard meer- en minderwerklijst terug kunt vinden, kunt u aangeven aan de aannemer. Het initiatief hiervoor ligt bij de koper. De aannemer zal uw wensen bekijken en indien mogelijk voorzien van een prijsopgave. Houd bij al uw wensen altijd de sluitingsdatums in de gaten. Sommige meerwerkopdrachten houden niet in, dat daar zonder meer bepaalde rechten aan ontleend kunnen worden. Bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel of tussenwand op zolder houdt niet in dat er sprake is van een slaapkamer welke aan alle eisen van Bouwbesluit voldoet. Indien u dit wenst, dient u vooroverleg te voeren met de aannemer. Ten behoeve van de installaties worden de nodige sparingen en doorvoermantelbuizen aangebracht en afgewerkt. Schoonmaken en Oplevering Pagina

6 Staat van afwerking Entree / Hal Wanden - behangklaar (m.u.v. meterkast) Plafond - wit spuitwerk (m.u.v. meterkast) V- naden in het zicht Overige voorz. - meterkast, belinstallatie Toilet Vloer - vloertegels Wanden - wandtegels tot een hoogte van 120 cm; daarboven wit spuitwerk Overige voorz. - mechanische ventilatie Woonkamer Wanden - behangklaar - bedrade aansluitpunten CAI en Tel Overige voorz. - thermostaat t.b.v. warmtebron Keuken Vloer Wanden Plafond Elektra - cementdekvloer - behangklaar - wit spuitwerk, V-naden in het zicht - conform verkooptekeningen (norm NEN 1010 in opgenomen Overige voorz. - gasleiding t.b.v. kookplaat - schakelaar mechanische ventilatie Overloop Vloer Wanden Plafond Elektra - cementdekvloer - behangklaar - wit spuitwerk, V-naden in het zicht - conform verkooptekeningen (norm NEN 1010 in opgenomen Badkamer Vloer - vloertegels Wanden - wandtegels tot plafondhoogte Overige voorz. - mechanische ventilatie Toilet verdieping (alleen type D en F) Vloer - vloertegels Wanden - wandtegels tot een hoogte van 120 cm; daarboven wit spuitwerk Overige voorz. - mechanische ventilatie Slaapkamer(s) Wanden - behangklaar - bedrade aansluitpunten CAI en Tel op hoofdslaapkamer Zolder Wanden - behangklaar Plafond - dakelementen met witte zichtzijde Overige voorz. - tapkraan t.b.v. wasmachine - ventilatiewarmtepomp (alleen bij typen D en F) - ventilatiebox (type E) - cv-ketel Algemeen Deze concept technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect en andere adviseurs van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Eveneens behoudt verkoper zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de materialen en afwerkingen, evenals de situatie rondom de woning, zonder dat e.e.a. afdoet aan de kwaliteit. De op tekening aangegeven maten zijn allen circa - maten. Aan de tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Verschil tussen de werkelijke en de opgegeven grootte van het verkochte verleent aan geen van de partijen enig recht. De plaats van de elektravoorzieningen, ventilatievoorzieningen en verwarmingsinstallaties zijn bij benadering, onder voorbehoud van de berekeningen van de installateur. Wijzigingen hierin geven geen aanleiding tot verrekening. De opgenomen perspectieftekening is een artist impression, waaraan koper geen rechten kan ontlenen. Pagina

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN Een ontwikkeling van: D.E.O. Advies i.o.v. Oomen C.A.P. Projecten Datum: 1 april 2015 versienr.: 2 TECHNISCHE OMSCHRIJVING INDELING WONING VOLGENS BOUWBESLUIT:

Nadere informatie

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO 2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO Algemeen Het betreft een fraai nieuwbouwplan met 2 halfvrijstaande woningen aan de Haghoeksweg 2 te Almelo. De Haghoeksweg 2 ligt in de rustige

Nadere informatie

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie:

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: Woningtype Ceres; Lange Streeken II Peize / fase II / kavel 25 t/m 28 / EPC 0,4 Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: 1 technische omschrijving 2 2 kleur- en materiaalstaat 7 3 staat

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam Volendam, 19 maart 2015 Inhoud 1. Verkopende partijen... 3 2. Voorrang woningborg bepalingen...

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 10 type J13 & J14

Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 10 type J13 & J14 7 hoek- en middenwoningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 10 type J13 & J14 Inhoud Algemene projectgegevens 3 Geveltekeningen 4 Hoekwoning Type J13 6 Tussenwoning Type J14 12 Garage Type J13

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN Een huis met zekerheid De appartementen worden door ons geleverd met het officiële, door de overheid erkende garantiecertificaat van het GIW (Garantie

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord De Verwondering 26 woningen J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Emmeloord en de wijk Emmelhage... 5 Situatieschets... 6 Woning

Nadere informatie

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II 1 Plan Waterschouw, een fantastisch vooruitzicht voor mensen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van wonen 2 In deze prospectus

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 28 september 2013 25 woningen aan de Chrysantentuin Zoetermeer Technische Omschrijving Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie 3 Garantie- en waarborgregeling 3 Voorrang Woningborg-bepalingen 3 Wijzigingen

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Berggierslanden te Meppel

Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Berggierslanden te Meppel ALGEMEEN Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Situatieschets De nummers op de tekeningen zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook voor alle

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

17 MARILYN MONROE WONINGEN in het plan DE LANGE AKKERS te Limmen

17 MARILYN MONROE WONINGEN in het plan DE LANGE AKKERS te Limmen 17 MARILYN MONROE WONINGEN in het plan DE LANGE AKKERS te Limmen Inhoud INLEIDING TECHNISCHE OMSCHRIJVING BASISWONING OMSCHRIJVING OPTIEPAKKETTEN WONINGTYPE G1, G2 en G3 ALGEMEEN 1 versie 3 december 2014

Nadere informatie

Kloosterbuuren 2 te Den Haag

Kloosterbuuren 2 te Den Haag Kloosterbuuren 2 te Den Haag Technische Omschrijving 10 april 2015 Inhoud Algemeen... 2 Omschrijving exterieur... 5 Omschrijving interieur... 10 Kleurenschema exterieur... 18 Kleurenschema interieur...

Nadere informatie

Twee vrijstaande hoekwoningen

Twee vrijstaande hoekwoningen www.planindenbosch.nl Twee vrijstaande hoekwoningen In den Bosch II Maasbree Verkoopbrochure In den Bosch fase II: 2 vrijstaande hoekwoningen Inhoudsopgave Opdrachtgever: Aannemer: Architect: Verkoop

Nadere informatie

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn Utrecht, Leidsche Rijn Compleet, veelzijdig en gezellig een geweldige plek om te wonen Historie van de locatie De geschiedenis van het gebied waarop Leidsche Rijn Utrecht nu wordt gebouwd, gaat terug tot

Nadere informatie