Cultuuragenda MAASTRICHT STAD VAN CULTURELE CARRIERES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cultuuragenda 2009-2012 MAASTRICHT STAD VAN CULTURELE CARRIERES"

Transcriptie

1 Cultuuragenda MAASTRICHT STAD VAN CULTURELE CARRIERES Gemeente Maastricht maart

2 LEESWIJZER Hoofdstuk 1 schetst op welke wijze het cultuurbeleid zich, ook in Maastricht, heeft geëmancipeerd tot een volwaardige speler binnen het repertoire van majeure stedelijke beleidsinstrumenten. Er wordt een relatie gelegd naar economische, maatschappelijke en stedelijke ontwikkeling. Er wordt betoogd dat dit in lijn ligt met nationale en internationale noties omtrent de rol van cultuur in steden als Maastricht. Het is een pleidooi voor een opvatting over cultuurbeleid die zich nadrukkelijk verhoudt tot de ontwikkeling van de stad. En daar kiest Maastricht voor. Hoofdstuk 2 geeft aan dat er zich vandaag minstens drie unieke kansen aandienen om Maastricht onmiskenbaar op de culturele kaart te zetten. Ten eerste vanwege het nieuwe cultuurbeleid van het rijk voor de periode In dit rijksbeleid wordt Maastricht een belangrijke rol toegekend. Ten tweede vanwege de once in a lifetime kans voor Maastricht om zich te kandideren voor Europese Culturele Hoofdstad in En op de derde plaats de stedelijke ontwikkelingen in het Belvedèregebied, waar cultuur als belangrijke drager is aangewezen voor de gebiedsontwikkeling. Deze relatieve rijkdom aan kansen vergt een overkoepelende opvatting over nut en noodzaak van cultuur in de stad. Maastricht beschrijft die nut en noodzaak in dit document. Hoofdstuk 3 gaat nader in op het Cultuurconvenant dat Maastricht eind 2008 met het rijk zal ondertekenen. Het rijk levert substantiële instandhoudingsubsidies aan Maastrichtse culturele instellingen. Ook de provincie levert een belangrijke bijdrage aan het Maastrichtse culturele landschap. Dit vergt gedeelde overtuigingen en gezamenlijke financiële arrangementen. Elke vier jaar bepaalt het rijk, onder andere op grond van een advies van de Raad voor Cultuur, op welke wijze rijkssteun wordt voortgezet. Daar gaan onderhandelingen tussen stad, provincie en minister voor cultuur aan vooraf. Uiteraard wil Maastricht in die onderhandelingen tonen waar het in cultureel opzicht voor staat. Dat praat een stuk makkelijker. Het is evident dat deze kans rechtstreeks verweven is met de twee andere kansen (stadsontwikkeling Belvedère en Culturele Hoofdstad). Vandaar dit document. Hoofdstuk 4 gaat nader in op de Maastrichtse beleidsuitgangspunten. Centraal daarin staat het begrip culturele carrières voor zowel makers, als voor bewoners, als voor bezoekers, als voor de stad als zodanig. Het begrip culturele carrière is gekozen als tegenhanger voor een opvatting die cultuur als mooie toegevoegde franje aan het alledaagse bestaan wil zien. Het is een pleidooi om de culturele factor op te vatten als een dynamisch en integraal element binnen de ontwikkeling van de stad en haar bewoners. Er wordt aangegeven dat Maastricht zich een dergelijk pleidooi kan permitteren vanwege de rijke aanwezigheid van culturele ketens in de stad. Er wordt aangegeven dat op verschillende gebieden van het culturele leven al initiatieven zijn genomen tot het versterken van de culturele carrières van de stad. Hoofdstuk 5 gaat nader in op de concrete agenda voor het Maastrichtse cultuurbeleid in de periode Hier wordt vastgesteld dat de culturele kansen die zich momenteel aandienen niet zonder extra financiële inspanningen (van rijk, provincie en gemeente) gegrepen kunnen worden; dat achterstanden moeten worden opgelost; dat het dus zaak is om enigszins een idee te hebben van zowel een inhoudelijke prioritering als van het soortelijk gewicht van mogelijke gemeentelijke financiële intensiveringen. Dit is van belang bij de op stapel staande onderhandelingen met het rijk over de rijksbijdrage aan Maastrichtse instellingen. En evenzeer bij de gesprekken met de provincie omtrent de bijdrage hunnerzijds aan de cultuursprong van Maastricht. En ook, uiteraard, bij de aanloop naar de gemeentebegroting Vandaar dat er hier in prioritaire volgorde vier thema s worden beschreven die de agenda sturen. Het zijn in feite de doelen uit de programmabegroting. 2

3 Bij elk van de prioriteiten wordt kort aangegeven wat het de stad inhoudelijk zou opleveren maar ook wat het de stad financieel zou kosten als de prioriteit nagenoeg volledig zou worden gerealiseerd. In dat ideaaltypische scenario zouden, naast geïntensiveerde bijdragen van rijk en provincie, de gemeentelijk intensiveringen oplopen van 1,4 miljoen in 2009 tot ruim 3 miljoen in Het gaat hier, vanwege de nog te voeren onderhandelingen en vanwege de nog lopende haalbaarheidsonderzoeken, om aannames op grond van redelijk gemotiveerde educated guesses. De uiteindelijke ambitie en budgettaire ruimte is uiteraard afhankelijk van bijdragen van het rijk en de provincie (overleg nog te voeren; finale Prinsjesdag 2008) en anderzijds van de financiële ruimte die de gemeente zich kan permitteren (o.a. afhankelijk van ontwikkelingen gemeentefonds). De budgetten zijn dus vooralsnog deels nadrukkelijk indicatief, deels gebaseerd op ingediende beleidsplannen van cultuurplaninstellingen, deels gekoppeld aan bijdragen/matching andere partijen. Uiteindelijk zullen bij de begroting 2009 de concrete financiële implicaties/mogelijkheden worden voorgelegd. Hoofdstuk 6 gaat in op het sturingsvraagstuk. Naarmate cultuur een instrument wordt in het kader van de ontwikkeling van de stad, ligt het voor de hand om de sturing in datzelfde kader effectiever in te richten dan tot nu toe. In de sturing op individuele instellingen is door de verschillende overheden afdoende voorzien (Raad voor Cultuur, controllers, accountants, cultural governance etc.). Sturing op de bredere effecten en ontwikkelingen wordt in dit hoofdstuk van groot belang geacht en voorgenomen in de vorm van een breed georiënteerde inhoudelijke periodieke visitatie, hetgeen tot inhoudelijk debat, nieuwe inzichten en (her-) oriëntatie kan leiden. Hoofdstuk 7 geeft nadere achtergrondinformatie van financiële en beleidsinhoudelijke aard. De route van dit document is als volgt: o het zal als onderlegger functioneren voor de onderhandelingen met het rijk en de provincie. o het zal als zodanig ter informatie aan de raadscommissie Breed Welzijn worden gezonden ten behoeve van een informatieve commissievergadering op 7 april. o het zal onderlegger dienen voor de Kaderbrief. o het zal, mede afhankelijk van onderhandelingen Cultuurconvenant, onderbouwing zijn van uiteindelijke voorstellen ter zake in de begroting 2009 e.v. o het zal aanleiding zijn tot (voortzetting van) durend gesprek met het culturele veld en andere beleidsvelden in de komende periode. o het zal als onderligger functioneren bij de go- no go beslissing, najaar 2008, ter zake Culturele Hoofdstad. 3

4 HOOFDSTUK 1: MAASTRICHT CULTUURSTAD Versterking nationale en lokaal/euregionale rol Maastricht heeft binnen Nederland als ook binnen de Euregio onmiskenbaar een unieke kwaliteit. De stad ligt op het raakvlak van een noordelijk besef van efficiency, rationaliteit en engagement enerzijds en een Latijnse bereidheid tot relativering, het Carpe Diem en het hanteren van de menselijke maat anderzijds. Je zou dit het dubbelkarakter van Maastricht kunnen noemen. De stad weet twee ogenschijnlijk onverenigbare kwaliteiten op een unieke wijze met elkaar te verenigen: de historische en unieke regionale identiteit van de stad wordt consequent steeds weer verbonden met nationale en Europese ontwikkelingen. Dit bewust bespelen van verschillende schalen past Maastricht niet op de laatste plaats toe op cultureel gebied. Sinds jaar en dag kent Maastricht een volstrekt eigen regionale culturele identiteit en tegelijkertijd schrijft Maastricht in op een gearticuleerde culturele positie op nationaal niveau. Met andere woorden: Maastricht kent de Heiligdomsvaart, het Preuvenement, de eigen gemeentelijke culturele instellingen 1, de historische binnenstad en tegelijkertijd kent Maastricht een voorraad culturele instellingen en kunstvakopleidingen die een specifieke rol spelen binnen de nationale culturele infrastructuur (bijvoorbeeld kunstvakonderwijs, LSO, Opera Zuid, Het Vervolg, etc). Het ligt in de rede om dat culturele dubbelkarakter (regionale eigenheid èn onderdeel van landelijke bestel) te behouden en te versterken. Daarin ligt immers het onderscheid tussen Maastricht en vele andere steden. Maar er is meer. Het is inmiddels een breed geaccepteerd inzicht dat cultuur een beslissende factor geworden is voor duurzame sociaal-economische ontwikkelingen in steden. De rol van kunst en cultuur in een stad heeft, ook in Maastricht, de laatste jaren fors aan belang gewonnen. Waar vroeger de intrinsieke waarde van de kunsten werd gepromoot of met specifieke doelgroepen werd gewerkt ter bevordering van cultuurparticipatie, wordt inmiddels de rol van kunst en cultuur veel breder opgevat. Er worden actieve verbanden ontdekt met economie, sociale samenhang, stedelijke ontwikkeling en imago van de stad. Het idee van kunst en cultuur als relatief zelfstandig beleidsterrein wordt langzaam maar zeker vervangen door een samenhangend concept: stedelijke ontwikkelingen worden bepaald door een in elkaar grijpen van kunst, cultuur, economie, gebiedsontwikkeling, onderwijs, sociale innovatie. Er is dus sprake van belangrijke contextuele dimensies voor het cultuurbeleid: economie vanwege factoren als vestigingsklimaat en creativiteit; maatschappelijke ontwikkeling vanwege factoren als competenties en sociale stijging; stadsontwikkeling vanwege factoren als stedelijke interactie. Cultuur en economische ontwikkeling In de afgelopen tijd is er in Nederland (en daarbuiten) een golf van onderzoeken en analyses opgeleverd waaruit het economisch belang van cultuur voor een stad wordt aangetoond. 2 De kern van deze betogen komt er op neer dat kunst en cultuur enerzijds een belangrijke positieve rol speelt als vestigingsfactor en anderzijds dat het een creatieve sector bij uitstek is. Veelal wordt ook nog gewezen op de positieve relatie tussen kunst/cultuur en toerisme. 1 Theater aan het Vrijthof, Centre Ceramique, Natuurhistorisch Museum Maastricht, Kumulus. 2 Zie bijvoorbeeld: Muziek in de stad, Nyfer 2002; De creatieve industrie in Tripool, TNO 2004; Atlas voor gemeenten 2004 en 2007;; De kunst van investeren in cultuur, SEO Economisch Onderzoek i.o.v. ministerie OCW 2007; en vele andere rapporten van NICIS, NETHUR, Ministerie EZ, Europese Unie, Sociaal Cultureel Planbureau, andere steden, etc.. 4

5 Wij delen de opvatting dat de relatie cultuur en economie van grote importantie is en hebben er de afgelopen vier jaar de nodige impulsen aan gegeven 3. De overdaad aan rapporten en onderzoeken op dit punt laten wij graag aan de geïnteresseerde lezer. Concreet voor Maastricht willen we op het volgende wijzen: Het economische belang van cultuur kan men lokaliseren als men denkt aan de ongeveer 1000 arbeidsplaatsen die alleen al de kunstensector in de stad levert (zie bijlage 2); als men denkt aan het feit dat cultuur een grote bijdrage levert aan de creativiteit in de stad; als men bedenkt dat de creatieve sector een van de belangrijkste stuwende sectoren is, zowel nationaal als Europees; als men bedenkt dat die creatieve sector in Maastricht de laatste tien jaar gegroeid is van 342 naar 555 bedrijven; als men denkt aan de constante instroom van een gepassioneerde en dynamische populatie kunstvakstudenten; als men bedenkt dat een vitale stedelijke cultuur creatief en hoogopgeleid talent aanzuigt en dat het de waarde van het vastgoed opstuwt; als men bedenkt dat de concurrentie tussen steden in hoge mate bepaald wordt door de al of niet aanwezige culturele dynamiek; als men bedenkt dat het de trots en identificatie van de bewoners met de stad versterkt; als men bedenkt dat een vitaal cultureel klimaat ook de nodige bezoekers trekt; als men bedenkt dat cultuur een uitgesproken imagoversterkend effect heeft; als men bedenkt dat cultuur de mentaliteit van een stad kan behoeden voor isolationistische trekken; als men bedenkt dat cultuur jaarlijks ettelijke miljoenen Euro s rijksgeld naar Maastricht doet vloeien. Op het gebied van de relatie tussen cultuur en economie is al veel in beweging gezet. Zo is Maastricht gestegen van plaats 18 naar 16 op de ranglijst van creatieve klasse in de Atlas van Gemeenten Het is zaak om consequent te blijven investeren in de kracht en de zichtbaarheid van cultuur als instrument van toekomstgerichte ontwikkeling. Cultuur en maatschappelijke ontwikkeling Dit alles vanuit de overtuiging dat cultuur ons allen, naast haar intrinsieke waarde, essentiële competenties aanreikt. Zowel collectieve als individuele competenties die exact passen op de nieuwe economische en sociale constellatie in de samenleving van vandaag. Competenties die snel aan belang winnen: interpretatievermogen; kritisch vermogen; zeggingskracht; oordeelsvermogen; het kunnen articuleren van gedachten en gevoelens; het vermogen om je zelfbeeld te herzien; lef; productieve speculatie; gevoel voor vorm en inhoud; innovatiekracht. Kunst en cultuur produceren deze vermogens, of zouden dat moeten doen, zeker in het zich ontwikkelende innovatie tijdperk van de kennissamenleving. Onlangs lanceerde de VROM-raad een scherpe benaderingswijze ten aanzien van stedelijke innovatie en ontwikkeling 4. Het primaat van sociale cohesie werd door deze raad vervangen door het primaat van sociale stijging. Met andere woorden: steden moeten niet streven naar een vredig en sociaal rechtvaardig evenwicht maar moeten collectieve en individuele competenties activeren zodat bewoners (en daarmee de stad als zodanig) in een stijgend perspectief komen te verkeren. De competenties van de stad moeten op een hoger plan gebracht worden. In dit licht bezien leveren kunst en cultuur, van professioneel tot amateurs, een onmiskenbare bijdrage aan het stedelijk stijgingsperspectief. Vandaar de groeiende impulsen van ook het rijk om cultuur steviger te verbinden met niet alleen de economie (programma cultuur en economie van ministeries OCW/EZ) of met stedelijke ontwikkeling (programma ISV-cultuurimpuls van ministeries OCW/VROM) maar ook met brede scholen, sport, wijken. 3 Pilotprogramma cultuur en economie in Tripool, 22 december De afgelopen vier jaar zijn op instigatie of met steun van de gemeente een groeiend aantal initiatieven ontwikkeld zoals: onderzoek TNO naar creatieve industrie in Tripool (2004); Creative Art Teams Academy (HSZuyd); Expertisecentrum Creative City (HSZuyd); stichting Kweekvijver Mediatalenten; Lange Nacht van de Creativiteit; magazine Zuiderlucht; Innovatieplatform Podiumkunsten i.s.m. Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten; etc. 4 Stad en stijging: sociale stijging als leidraad voor stedelijke vernieuwing, VROM-raad,

6 In de Atlas voor Gemeenten 2007 (analyse 50 grootste gemeenten) is Maastricht op de sociaaleconomische index gezakt van plaats 43 naar plaats 45. Op de woonaantrekkelijkheids-index is de stad gezakt van 35 naar 37. Ten aanzien van woonaantrekkelijkheid voor jongeren staat Maastricht op plaats 33 terwijl tegelijkertijd Maastricht op nummer 5 staat qua aantal studenten, hetgeen op een problematische discrepantie wijst. Dergelijke hitlijsten mag men met de nodige korrels zout nemen. Toch geeft het een indicatie van een urgentie om adequate instrumenten in te zetten en ook in Maastricht het stijgingsperspectief te realiseren. Kunst en cultuur blijken daarbij door kunstenaars, stadsontwikkelaars, wetenschappers, rijksbeleid, vele steden en de Europese Unie als van doorslaggevend belang opgevat te worden. Cultuur en Stadsontwikkeling In de discussie omtrent de ontwikkelingsrichting van steden in het huidige tijdperk laat zich een stroming herkennen die bijna naadloos aansluit op het principe van het stijgingsperspectief. In deze benaderingswijze vat men de stad niet op als een specifiek ruimtelijke verschijningsvorm maar nadrukkelijk als een cluster van interactie. Van Engelsdorp Gastelaars betrekt deze positie in zijn boek De Nieuwe Stad 5. Steden zijn in deze opvatting knooppunten waar rechtstreeks en dynamisch intermenselijke ontmoetingen, werkbijeenkomsten, confrontaties en transacties plaats vinden. Dynamiek, inspiratie, vernieuwing, nieuwsgierigheid, netwerken en carrièreperspectief (in de breedste zin van het woord) zijn hierbij belangrijke thema s. Het betreft een interactie via face-to-face contacten en derhalve behoeft een vitale stad gebieden en locaties waar die contacten als vanzelfsprekend kunnen worden gerealiseerd. Een bruisend stedelijk cultureel domein is bij uitstek een sfeer waar dit wordt gepraktiseerd, temeer daar interactiesoorten met een routinematig karakter in toenemende mate worden vervangen door interessanter geachte niet-routinematige face-to-face interacties (het onderscheid tussen het klassieke verenigingsleven en de You-Tube generatie). Daar waar die stedelijke interactie wordt belemmerd gaat de stedelijke kwaliteit achteruit. Een vitale stad richt zich dus met stadsontwikkeling het beste op de dragers van de stedelijkheid. En dat zijn in hoge mate op dynamische interactie gerichte creatieve groepen. Om die groepen te behouden moet de stad zijn roltrap-functie uitbouwen: kiezen voor de juiste woningen (stedenbouw), de werkgelegenheid (economie) en een dynamisch creatief/cultureel klimaat (cultuur). Maastrichtse Cultuurvisie 2010 De culturele en creatieve sector groeit sterker dan de rest van de stedelijke economie en creëert meerwaarde op velerlei gebied (sociaal kapitaal; vestigingsklimaat; vastgoed; imago) 6. Dat geldt niet alleen in Maastricht maar voor veel meer steden in Nederland en Europa. Er is daarom sprake van een sterke concurrentie tussen steden met als gevolg dat steden elkaar in dit opzicht beginnen in te halen. In de Cultuurvisie 2010, door de Raad vastgesteld in 2001, werd het vraagstuk van de culturele concurrentiepositie van Maastricht reeds centraal gesteld. Dat heeft ertoe geleid dat Maastricht met name vanaf 2001 fors heeft geïnvesteerd in haar culturele (concurrentie-) positie, zowel qua productie als cultuurbereik. 7 5 De nieuwe stad, stedelijke centra als brandpunt van interactie, Rob van Engelsdorp Gastelaars en David Hamers, NAI publishers Engelsdorp Gastelaars is/was o.a. hoogleraar Sociale Geografie, lid VROM-raad, gastonderzoeker Ruimtelijk Planbureau. 6 TNO 2001 en ETIL Een paar resultaten: adequate huisvesting Opera Zuid; binnenhalen Nederlands Architectuur Instituut; ontwikkeling cultuurcluster AINSI; ontwikkeling project Culturele Biografie ; het behouden van de cultuurplaninstellingen in de stad; het Pilotprogramma Cultuur en Economie in Tripool ; de ontwikkeling van de Muziekgieterij; de oprichting van de Creative Art Team Academy (kunstvakonderwijs); de ontwikkeling van het Expertisecentrum Creative City (HSZuyd); de ontwikkeling van cultuur in Belvedère, etc. 6

7 Daarbij werkt Maastricht ook aan de ruimtelijke ontwikkeling van culturele functies over de stad met als motief een winst in synergie en verbetering van kwaliteit. In 2003 werd een integrale visie ontwikkeld betreffende culturele accommodaties in de stad. 8 Kernstuk vormde de articulatie van een drietal biotopen in de stad met elk een eigen cultureel karakter. - In het zuiden, met AINSI, ontstaat letterlijk op de grens een plek, een broedplaats waar de grenzen van de kunsten en creativiteit opgezocht kunnen worden en waar locatieprojecten van internationale statuur thuis kunnen zijn. De nadruk ligt daar op programmering van cross-over evenementen, op innovatieve culturele programmering en creatieve werkgelegenheid. - In het noorden bieden de Timmerfabriek en bij uitbreiding het hele gebied van Belvedère binnen de Singels de kans om specifiek de culturele productiekrachten van de Maastrichtse podiumkunsten te bundelen en een nieuw presentatieplatform met uitstraling te bieden. Nadruk ligt hier op versterkte culturele productie. - In het Centrum kunnen met name de gemeentelijke culturele instellingen meer dan voorheen een culturele interventiemacht vormen op het gebied van cultuurbereik en participatie. Het Theater aan het Vrijthof kan uitgebouwd worden tot een inhoudelijk aangedreven huis, waarin verankering in de stad en haar bevolking de solide basis vormt om als Euregionaal en internationaal baken te functioneren, met een open blik op de wereld en meer specifiek op die culturen die aan onze voeten liggen (Duitsland, België, Frankrijk). Daarnaast kunnen Kumulus en Centre Ceramique een importante rol ontwikkelen binnen het vraagstuk van cultureel burgerschap 9 (amateurkunst, mediawijsheid, onderwijs, buurten en wijken) van de Maastrichtse bevolking. Men kan ook nog op een andere manier naar de waarde van de Maastrichtse culturele infrastructuur kijken. Op de eerste plaats naar het rijke pallet aan kunstvakonderwijs 10 dat vanuit Maastricht een uitermate belangrijke (inter-) nationale ontwikkelfunctie heeft en dat ook direct terugstraalt op Maastricht vanwege de directe werkgelegenheid, de instroom van een vitaal studentensegment en het aanbod van culturele presentaties doorheen de stad. Ook een groot deel van de amateur-kunsten kan men hier onder scharen. Op de tweede plaats naar het bijna complete veld van cultuurplan-instellingen die op hoog artistiek niveau zowel een landelijke als stedelijke functie vervullen. Zij zijn de ruggengraat van de culturele productie in de stad en trekken vele bezoekers. Door rijk en gemeente gefinancierd. Op de derde plaats naar de vooral door de gemeente gefinancierde culturele instellingen, met name Theater ah Vrijthof, Centre Ceramique, Natuurhistorisch Museum, Kumulus, Filmhuis Lumiere, erfgoedinstellingen, die zich met volle kracht richten op de brede participatie van bewoners van Maastricht in alle soorten en maten. Dat loopt van Culturele Biografie tot aan amateur-kunsten. Doorheen dit weefsel bewegen zich nog een groot aantal andere instellingen en initiatieven. Deze culturele kracht te behouden en te versterken is de opdracht geweest die uit de Cultuurvisie 2010 volgde en die Maastricht op consequente wijze heeft uitgevoerd. Er is op die manier veel tot stand gebracht. Toch is het nu een goed moment om weer eens op enige afstand te gaan staan en de vraag te stellen wat de marsroute voor de toekomst zou moeten en kunnen zijn. De Cultuurvisie 2010 richtte de aandacht vooral op de meer interne arrangementen en overwegingen ten aanzien van de cultuur in de stad. Er is alle reden om die, toen zinvolle, oriëntatie open te breken en met de behaalde resultaten uit het recente verleden de blik naar buiten te richten: naar creatieve dynamiek, naar sociale stijging, naar stedelijke interactie. Er doen zich namelijk verschillende nieuwe kansen voor. Kansen die het Maastricht mogelijk maken om op zowel Euregionaal als nationaal niveau een meer importante rol te spelen en daarmee haar algemene positie als Europese culturele kennisstad te versterken. 8 Voortgangs- en tussenrapportage culturele accommodaties, raadsstuk Cultureel burgerschap werd als nadrukkelijk beleidsthema geïntroduceerd door de Raad voor Cultuur in Innoveren! Participeren!. 10 Met name toneelacademie, conservatorium, academie voor bouwkunst, academie voor beeldende kunst en vormgeving, Jan van Eijck-academie. Ook Cultuurwetenschappen aan universiteit. 7

8 HOOFDSTUK 2: NIEUWE (unieke) KANSEN Het cultureel kapitaal van de stad is bijzonder groot maar ook bijzonder kwetsbaar. Die kwetsbaarheid zit hem voor een deel in de relatief krappe budgetten waarmee verschillende professionele instellingen hun functie moeten realiseren. Als voorbeeld geldt het LSO dat al langere tijd in feite op de rand van de minimale mogelijkheden balanceert die een symfonisch orkest succesvol maakt. Dat levert een zwakke concurrentiepositie op ten opzichte van andere Nederlandse orkesten. Hetzelfde geldt in de theatersector. Terwijl de instandhouding een taak voor het rijk is, is het leveren van adequate huisvesting een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Ook op dat vlak staan de zaken er in Maastricht niet altijd sterk voor. Als voorbeeld moge gelden het Huis van Bourgondië, dat een dergelijke adequate huisvesting al langere tijd ontbeert. In dat verband wordt wel gewezen op de groeiende dreiging van een cultureel domino-effect: een aantal (rijksgesubsidieerde) instellingen uit de Maastrichtse culturele infrastructuur zou op grond van de te minimale groeimogelijkheden wel eens beter af zijn met een verhuizing naar c.q. fusie met instellingen in steden elders in land of regio (de beoogde verhuizing van de Nederlandse Dansdagen naar Amsterdam was slechts een voorbeeld). En aangezien er veelvuldig een (terechte) relatie wordt gelegd tussen de aanwezigheid van de vele professionele instellingen met de volle aanwezigheid van het kunstvakonderwijs, komt in dat scenario onherroepelijk de aanwezigheid van dat kunstvakonderwijs in een kwetsbaar licht te staan: dat zou ook aan heroriëntatie onderworpen kunnen worden Er is dus sprake van een duidelijke urgentie en ook de bereidheid om die kwetsbaarheid te reduceren. Daarbij doet zich nu een window of opportunities voor: een aantal kansen waarmee de bedreiging kan worden omgebogen tot een voorwaartse kracht in de ontwikkeling van de stad. Maastricht heeft zich ondanks alles in de loop der jaren een culturele positie verworven die voor steden van vergelijkbare grootte ondenkbaar is. Die bijzondere culturele positie van Maastricht komt niet uit de lucht vallen. Met soms weinig middelen zijn er in Maastricht blijkbaar steeds de juiste keuzes gemaakt op het moment dat het er toe deed. Denk aan de oprichting van het LSO, de komst van de Universiteit, de ontwikkeling van de wijk Ceramique, de recente komst van het Nederlands Architectuur Instituut, enzovoort. Vaak zijn die keuzes vervolgens, soms ook met weinig middelen, ondersteund door budgetten van rijkszijde. Er zijn dus regelmatig momenten waar de tijd rijp is voor een toevoegende heroriëntatie op het Maastrichtse culturele kapitaal. Anno 2007/08 kan men zonder overdrijven spreken van zo n volstrekt uniek moment van toevoegende heroriëntatie op het Maastrichtse kapitaal: - Cultuurplan op de eerste plaats zijn er de voornemens van het kabinet voor het nieuwe Cultuurplan. Maastricht komt daar uit tevoorschijn als een van de acht mogelijke nationale culturele brandpunten binnen een landelijke culturele infrastructuur. Dit zou het dreigende dominoeffect beduidend reduceren. Aan de ontwikkeling van dit rijksbeleid heeft Maastricht in diverse consultatierondes een bijdrage geleverd. Dit feit heeft een directe relatie met de Maastrichtse doelstelling om het vestigingsklimaat, onder andere voor jong en creatief talent, in de stad te versterken met hulp van een gedreven en dynamisch cultureel klimaat in de stad.. - Culturele Hoofdstad 2018 op de tweede plaats is er de mogelijkheid om te kandideren voor Europese Culturele Hoofdstad 2018, hetgeen een brede upgrading van de cultuur in onze stad met zich mee zou brengen, inclusief de sociale en economische spin-off zoals berekend in rapporten als The Economy of Culture (2006) van de Europese Unie. In een Plan van Aanpak ligt inmiddels een routebeschrijving voor met stappen om tot een Go- No Go beslissing te komen in Een belangrijk aandachtspunt is de conditionering, dwz. zorgen dat we de zaak op het juiste ambitieniveau hebben gebracht in

9 - Cultuur in Belvedère op de derde plaats zijn er de plannen om aan het cultureel pallet in de stad een belangrijke functie toe te voegen in het Belvedèregebied: de ontwikkeling van de oude Timmerfabriek tot Cultuurfabriek en de realisatie van een Musicaltheater. Dit project, inclusief de relatie met de overige ontwikkelingen in het Belvedèregebied, staat bekend onder de naam Kwaliteitssprong cultuur en Congresstad. Deze drie thema s kunnen op een unieke wijze in elkaar grijpen en de culturele positie van Maastricht een enorme stimulans geven. In de dynamiek van de ontwikkelingen hebben deze drie trajecten en de onderliggende doelstellingen, hoewel in feite allemaal gericht op hetzelfde objectief, een tijdlang verschillende tempi gekend. Het is nu zaak de diverse trajecten op elkaar af te stemmen. In feite betekent dit een (op onderdelen) herschikken en nog beter ordenen van het culturele kapitaal, de achterstanden op te heffen en de kansen die zich voordoen in samenhang te grijpen. Zowel in de Kaderbrief 2007 als in de Programmabegroting 2008 hebben het College en de Raad zich ten principale uitgesproken voor een dergelijke benaderingswijze. Binnenkort (zomer 2008) zullen zowel het rijk (onderhandeling cultuurconvenant ) als de provincie (resultaatafspraken met grote gemeenten in de provincie) overleg voeren met Maastricht om te vernemen op welk ambitieniveau qua inhoud en qua middelen de stad wenst in te zetten om vervolgens hun bijdrage te kunnen bepalen. Vandaar dat we nu met onderhavig document komen zodat het inhoudelijke gesprek met alle mogelijke partners gevoerd kan worden en in de Kaderbrief 2009 en Programmabegroting 2009 een realistische allocatie van middelen kan worden bepaald voor wat inmiddels de cultuursprong van Maastricht wordt genoemd. 11 Zie voor korte samenvatting spelregels bijlage 1, paragraaf 6. 9

10 HOOFDSTUK 3: CULTUURCONVENANT De Maastrichtse culturele infrastructuur steunt voor een zeer belangrijk deel op de bijdrage van het rijk. In bijlage 2 is een globaal overzicht van de financiële verhoudingen opgenomen. Hieruit blijkt dat de culturele infrastructuur in Maastricht wordt mogelijk gemaakt door, grofweg, het rijk (58%), de provincie (12 %) en de gemeente Maastricht (30%). Hieruit blijkt tevens een financiële afhankelijkheid van het rijk die de nodige risico s met zich mee brengt. Voor een belangrijk deel is die verhouding historisch bepaald en ook inhoudelijk gemotiveerd. Maar het levert een relatief zwakke sturingskracht voor de stad op ten aanzien van een beleidsveld dat van eminent strategisch belang is voor de ontwikkeling van de stad. Het is zaak om de sturingskracht van de stad op dit punt te vergroten. Vandaar dat Maastricht nadrukkelijk zich een plek heeft verworven binnen het nationale beleidsdiscours t.a.v. cultuur. Vandaar, ook, de overweging om de financiële verhoudingen enigszins bij te stellen middels extra impulsen van de kant van de stad. Vanuit het Rijk komt momenteel een belangrijke impuls tot herschikking van het cultureel kapitaal. Enerzijds in de vorm van het recente beleidsadvies van de Raad voor Cultuur 12 en volgend daarop in de vorm van de meer recente beleidsbrief van het kabinet Kunst van Leven, d.w.z. de cultuurnota van het rijk voor de periode Een belangrijk onderdeel van het beoogde beleid is om in Nederland acht steden te promoveren tot culturele brandpunten, een overweging die de Raad voor Cultuur onder andere op basis van noties vanuit Maastricht op de agenda heeft gezet. Maastricht behoort tot die acht steden. Een ander belangrijk onderdeel is de notie omtrent cultureel burgerschap. Raad voor Cultuur: een van de acht 14 In deze acht steden, aldus is de bedoeling, zal het rijk inzetten op een aanzienlijk versterkte productiefunctie in met name de podiumkunsten. Om met de Raad voor Cultuur te spreken: De commissie De Boer heeft in haar rapport uit 1984 de basis gelegd voor het huidige theaterbestel. Dit bestel voorzag in een samenhangend geheel van zes grote theatervoorzieningen die (grotendeels) door het rijk gefinancierd werden en landelijk gespreid waren over de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en de regio s Noord, Oost en Zuid. De Raad pleit ervoor dat de inrichting van de basisinfrastructuur aansluit bij dit stelsel van zes stads- en regiogezelschappen. Hij wil hieraan bovendien twee grote regiogezelschappen toevoegen in de regio s Utrecht en Limburg, zodat de regio Zuid wordt opgesplitst in een regio Brabant en een regio Limburg. In de regio s Utrecht en Limburg is de afgelopen tijd een bloeiend theaterklimaat ontstaan, wat zowel blijkt uit een grote publieke belangstelling als uit een grote toename van theaterinstellingen. Ook zijn er zowel in Utrecht als in Maastricht theatervakopleidingen gevestigd. Zo ontstaan er acht landelijk gespreide theaterbrandpunten, die elk behalve een stads- of regiogezelschap, een jeugdtheatergezelschap, een of meer productiehuizen en (in vier steden) een theatervakopleiding, óók beschikken over een schouwburg die zich profileert als kwaliteitspodium waar de nadruk ligt op het gesubsidieerde aanbod. De Raad hecht er grote waarde aan dat door een dergelijke concentratie van theaterinstellingen op die acht plekken aanbod, afname, opleiding, ontwikkeling, doorstroming en uitwisseling optimaal kunnen plaatsvinden. De producerende en presenterende instellingen kunnen dan een hechte band met elkaar aangaan en gezamenlijk zorgen voor een bloeiend theaterklimaat in de standplaats en de regio. Het budget moet zodanig zijn dat de instellingen hun functie naar behoren kunnen vervullen. Wellicht zou mede in dit licht de financiële verhouding tussen de verschillende overheden ten aanzien van de verantwoordelijkheden voor de subsidiëring heroverwogen kunnen worden. De Raad volgt deze landelijk gespreide infrastructuur van acht theaterbrandpunten ook bij de inrichting van de jeugdtheatergezelschappen die de instandhoudingfunctie vervullen, en bij de inrichting van de productiehuizen die de ontwikkelingsfunctie vervullen. 12 Innoveren, Participeren!, advies cultuurbeleid , Raad voor Cultuur. 13 Kabinet: Kunst van Leven, uitgangspunten cultuurbeleid Zie voor korte samenvatting bijlage 1, paragraaf 1. 10

Maastricht, stad van culturele carrières

Maastricht, stad van culturele carrières Maastricht, stad van culturele carrières De nieuwe koers in het cultuurbeleid van Maastricht pagina 1 pagina 2 Maastricht staat in 2009 aan de vooravond van een cultuursprong. De stad bevindt zich op een

Nadere informatie

1 Cultuurbeleid Arnhem STROOM STROOM. Cultuurbeleid. Arnhem. beleid. Arnhem

1 Cultuurbeleid Arnhem STROOM STROOM. Cultuurbeleid. Arnhem. beleid. Arnhem 1 STROOM troom STROOM Cultuurbeleid Arnhem beleid Arnhem 3 2 voorwoord Arnhem heeft een unieke positie op cultuurgebied in Oost-Nederland. Uniek omdat de gehele creatieve keten (opleiding, productie, presentatie)

Nadere informatie

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen Advies bezuiniging cultuur 2013-2016 Noodgedwongen keuzen 2 Inhoudsopgave Samenvatting advies 4 Vooraf 11 Uitgangspunten 13 Criteria 13 Rol van rijksoverheid, fondsen en andere overheden 16 Cultureel ondernemerschap

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

culturele basisinfrastructuur 2013 2016

culturele basisinfrastructuur 2013 2016 culturele basisinfrastructuur 2013 2016 Deel 1 Slagen in Cultuur culturele basisinfrastructuur 2013 2016 1 Inhoud Deel 1 Inleiding 5 1.1 Slagen in Cultuur 7 1.2 Adviesaanvraag en beoordelingskader 9 1.3

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Fonds voor Cultuurparticipatie Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Redactie: Teunis IJdens,

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

CULTUUR ALS CONFRONTATIE. cultuurnota 2001-2004. cultuurnota 2001-2004. Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

CULTUUR ALS CONFRONTATIE. cultuurnota 2001-2004. cultuurnota 2001-2004. Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen cultuurnota 2001-2004 Vormgeving Thonik (voorheen Studio Gonnissen en Widdershoven), Amsterdam Sdu-servicecentrum Postbus 20014 2500 EA Den Haag Fotografie Juul Hondius Telefoon 070-378.98.30 Telefax 070-378.97.83

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

Museale strategie. bewaren om teweeg te brengen

Museale strategie. bewaren om teweeg te brengen Museale strategie bewaren om teweeg te brengen Inhoud pagina 1 pagina 3 pagina 7 pagina 9 pagina 13 pagina 17 Museale strategie [1] Analyse [2] Inhoudelijke visie: bewaren en teweegbrengen [3] Continuïteit

Nadere informatie

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren Bijlage bij: offensief Almere Collegebesluit Klik op titelbijlage om de link te activeren ECONOMISCH voorwoord 025 e Visie 026 In zal Almere één van de vijf grootste steden van Nederland zijn.

Nadere informatie

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Tijdens de raadsrotonde van 12 april jl. is er een voorbereidend

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2)

Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) Aldus vastgesteld in Provinciale Staten op 27 januari 2011 1077016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Analyse... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Ons Creatieve Vermogen Brief cultuur en economie

Ons Creatieve Vermogen Brief cultuur en economie Ons Creatieve Vermogen Brief cultuur en economie Dit is een gezamenlijke publicatie van de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 1 2 Samenvatting Deze brief wil twee werelden

Nadere informatie

Culturele Atlas Overijssel 2008. Samenspel vindt goed gehoor

Culturele Atlas Overijssel 2008. Samenspel vindt goed gehoor Culturele Atlas Overijssel 2008 Samenspel vindt goed gehoor april 2009 Culturele Atlas Overijssel 2008 Samenspel vindt goed gehoor Culturele Atlas Overijssel 2008 Samenspel vindt goed gehoor april 2009

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

R.J.G. Bandell Voorzitter Drechtsteden

R.J.G. Bandell Voorzitter Drechtsteden Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 is de roep om overzicht en inzicht in de Drechtstedenactiviteiten groot. In de Perspectiefnota 2002-2006 die in oktober 2002 verschijnt, zijn alle projecten benoemd

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postadres Postbus 30435 2500 GK Den Haag Bezoekadres Nassaulaan 12 2514 JS Den Haag Cultuur-Ondernemen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting. 1 Inleiding en leeswijzer

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting. 1 Inleiding en leeswijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting 1 Inleiding en leeswijzer 2 De basiskwaliteiten van de Netwerkstad 2.1 Mensen 2.2 Identiteit en cultuur 2.3 Voorzieningen 2.4 Wonen 2.5 Werken 2.6 Toerisme

Nadere informatie

Wie neemt het op voor de stedelijke economie?

Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Essay opgesteld in opdracht van Ministerie van VROM/WWI Kees Stob Wieger Zwikstra Lauri de Boer (LPBL) Public Result B.V. Postbus 11649 2502 AP Den Haag Tel:

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij

Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij DRU Industriepark 31 Mei 2011 www.deafbramerij.nl Inhoudsopgave 1. DE AFBRAMERIJ: GROEIDIAMANT VAN DE ACHTERHOEK...2 1.2 Afbramerij: investeren in

Nadere informatie

Grensoverschrijdend perspectief Zuid-Limburg. 25 september 2014

Grensoverschrijdend perspectief Zuid-Limburg. 25 september 2014 Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail: postbus@prvlimburg.nl www.limburg.nl Naamloos-5

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. Culturele diversiteit in de Amsterdamse cultuursector

Kunst en Cultuur. Culturele diversiteit in de Amsterdamse cultuursector Kunst en Cultuur Culturele diversiteit in de Amsterdamse cultuursector Auteur: Annemoon van Hemel In opdracht van DMO/Kunst en Cultuur Augustus 2009 Inhoud INHOUD 1. Introductie 4 2. Het Amsterdam van

Nadere informatie

Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001

Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001 gemeente Eindhoven Concernstaf Bestuurssecretariaat Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES samenstelling 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord...7 2 De uitdaging: Brede scholen in multifunctionele accommodaties...9 2.1 Leidraad voor multifunctionele

Nadere informatie