Investeren in Ontwikkeling. Het Noorden als laboratorium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in Ontwikkeling. Het Noorden als laboratorium"

Transcriptie

1 Investeren in Ontwikkeling Het Noorden als laboratorium Noordelijke ambities voor cultuur in de periode

2 1 Inleiding In 2004 zal de rijksoverheid een nieuwe cultuurnota vaststellen voor de periode De staatssecretaris voor cultuur wil provincies (IPO) en gemeenten (VNG) in het voorbereidingstraject nauw betrekken en heeft daarom deze overheden uitgenodigd hun visie te geven op de culturele infrastructuur in de regio. Als overheden in het Noorden geven wij hieraan graag gehoor met onderstaande visie waarover wij met de uitvoerenden in het culturele veld reeds overleg hebben gevoerd. 1.1 Het noordelijk cultureel klimaat Het Noorden kan gekwalificeerd worden als een inspirerende cultuuromgeving voor zowel makers als genieters van kunst. De belangrijkste kenmerken van het Noorden zijn de meertaligheid en de uitgestrektheid van het gebied gecombineerd met een aantal middelgrote steden en één grootstedelijk centrum met een internationaal kunstaanbod. Beide kenmerken bepalen mede de huidige culturele infrastructuur. De kracht van het Noorden is dat de aandacht voor cultuur zowel in de steden als daar buiten groot is, te meten aan het podiumbezoek, het bibliotheekgebruik en lidmaatschap van culturele verenigingen. Het Noorden scoort hier hoger dan andere regio s in Nederland 1. Ook de kwaliteit van de kunstbeoefening door degenen die niet hun eerste beroep van kunst maken, is hoogstaand. Verder kan geconstateerd worden dat veel instellingen en kunstenaars in het Noorden producties en exposities leveren van hoge kwaliteit en dat eigenzinnigheid gewaardeerd wordt. Dit laatste leidt tot waardevolle aanzetten tot vernieuwing. Men is internationaal georiënteerd, wij wijzen hierbij onder andere op de contacten van Terschellings Oerol, Noorderlicht, de noordelijke filmfestivals en Take Root, de internationale coproducties van het Grand Theatre, de internationale tentoonstellingen van het Groninger Museum, Galili Dance, Eurosonic en Tryater. Mede als gevolg van de infrastructuur, waarbij veel voorzieningen een landsdelig karakter hebben, is gezamenlijk optrekken al jarenlang een goed voorbeeld van samenwerken tussen instellingen in Noord Nederland. Tenslotte steken de overheden in het Noorden verhoudings gewijze veel middelen en energie in cultuur 2. Wat dit laatste punt betreft: juist op het terrein van cultuur werken de noordelijke overheden goed samen. De gezamenlijke inspanningen voor het cultureel erfgoed, dat in het Noorden een belangrijke plaats inneemt, zijn daarvan een goed voorbeeld. In de afgelopen periode hebben we de toegankelijkheid tot het verleden van het Noorden met succes kunnen vergroten met bijvoorbeeld het Noordelijk Audiovisueel Archief. Een ander voorbeeld van samenwerking is dat wij in hebben gezet op het versterken van de noordelijke productiefunctie. Zo financieren we gezamenlijk het regionale deel van de subsidie aan Noorderlicht en hebben we een budget gereserveerd van waaruit we niet alleen potentieel interessante producenten meerjarig ondersteunen, maar ook de noordelijke Rijksinstellingen in staat stellen speciaal voor het Noorden producties te maken. Het Noorden heeft echter ook te maken met ontbrekende schakels in de infrastructuur. De mogelijkheden voor het benutten van talent en de verdere ontwikkeling daarvan zijn in het Noorden zelf gering. Er is een onvolledig aanbod van opleidingen. De kansen die er liggen om de rijkdom aan cultureel erfgoed in het noorden voor publiek te ontsluiten worden onvoldoende benut. Daarnaast leveren de opdrachtenmarkt en de kunstmarkt weinig verdiensten op en zijn er in verhouding met de Randstad relatief weinig grote bedrijven, zodat een alliantie met de zogenaamde 'derde geldstroom' lastig is. Daar komt bij dat in het Noorden relatief weinig Rijkscultuurgelden terechtkomen. Dit geldt zowel voor de structurele bijdragen vanuit het Ministerie als de incidentele vanuit de nationale fondsen. Aanvragers ontvangen bovendien meestal een lager budget dan vergelijkbare initiatieven uit de Randstad. De financiële fundamenten voor de culturele instellingen in het Noorden zijn als gevolg van dit alles maar net voldoende om de huidige kwaliteit te garanderen. De ontwikkeling, de dynamiek in de cultuursector is met de groep rijksinstellingen en een aantal grote instellingen die het Noorden 1 Zie bijvoorbeeld voor het bezoek aan gesubsidieerd toneel Hans van Maanen, Het Nederlandse Toneelbestel van 1945 tot 1995, Amsterdam (1997), p Carla van Deijck-Hofmeester en Willem-Jan Raijmakers: De provincie: partner in cultuurbeleid, naar een gebiedsgewijze en integrale aanpak; Utrecht (1996); p

3 zelf financiert, voor het Noorden te gering. Het ontbreekt ons aan voldoende middelen voor experimenten, waardoor de potentie als broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen onvoldoende benut wordt. Dat is een gemiste kans gezien het feit dat eigenzinnigheid in het Noorden gewaardeerd wordt en leeft. Dit laatste hiaat hebben wij als uitgangspunt genomen voor onze visie: Investeren in ontwikkeling; Het Noorden als Laboratorium. 2 Visie Zoals gezegd bestaat er in het Noorden een inspirerend cultuurklimaat. Voortbordurend op de eigenzinnigheid van de regio is het onze ambitie om hierbinnen de mogelijkheden voor het uitvoeren van nieuwe ideeën (experimenten) en samenwerkingsvormen te vergroten en nieuwe initiatieven voor en door kunstenaars te stimuleren. Hiermee willen we aan de bestaande infrastructuur een dynamische impuls geven en willen we het mogelijk maken dat nieuwe initiatieven makkelijker naar boven komen drijven. De bestaande topvoorzieningen hebben hierin, gezien hun brede uitstraling en kwaliteit, een trekkersrol. Wij pleiten dus zowel voor versterking van de bestaande instellingen in het Noorden als voor het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden in het Noorden. Dit vanuit de gedachte dat indien in Nederland spreiding van cultuurvoorzieningen serieus wordt genomen dit ook betekent dat de dynamiek en ontwikkeling van de cultuursector niet alleen in de grootste centra van het land gevestigd moeten zijn. Onze regio kent een achterstand wat betreft die dynamiek en daarom is een extra inspanning nodig bovenop het in stand houden van enkele nationale voorzieningen. De excentrische ligging van het Noorden is een sterk punt die de laboratoriumstatus van ons landsdeel tot een logische keuze maakt: juist hier kun je concepten ontwikkelen, nieuwe vormen zoeken en experimenteren met spannende publieksbenaderingen. Belangrijke atomen binnen het laboratorium zijn 'uitwisseling' en 'samenwerking'. Hierdoor ontstaan nieuwe denkbeelden en interessante cross-overs. In de popmuziek en de nieuwe media hebben crossovers hun vernieuwingswaarde bewezen. De mogelijkheden hiertoe willen we voor àlle sectoren van de kunst en cultuur in het Noorden versterken. Het Noorden moet de functie van laboratorium niet uitsluitend vervullen voor noordelijke kunstenaars. Door de uitwisseling van kunstenaars, zowel op landelijk als internationaal niveau krijgt het experimentele cultuurklimaat in het Noorden vitale impulsen. In onze visie is 'artist in residence' een belangrijk instrument om 'uitwisseling' te bewerkstelligen. Door ontmoeting met kunstenaars uit andere landsdelen en het buitenland levert het laboratorium Noord-Nederland een belangrijke bijdrage aan vernieuwing in Nederland. Voor kunstenaars en publiek is dat interessant. Bovengenoemde uitwisseling krijgt een extra impuls indien kunstenaars en instellingen intensief samenwerken; ook interdisciplinair, zoals bijvoorbeeld tussen kunsten en ruimtelijke ordening of tussen erfgoed en de kunsten. Samengevat gaat onze cultuurvisie uit van de kracht van uitwisseling en samenwerking, gericht op experiment en nieuwe initiatieven. 3 Verantwoordelijkheden Overheden hebben verschillende verantwoordelijkheden op het gebied van cultuur die elkaar moeten aanvullen (en versterken). Wij vinden dat het Rijk vooral voorwaarden moet scheppen om producties en producten van hoogwaardige kwaliteit mogelijk te maken. Wij als regionale overheden richten ons, naast de professionele kunsten, op de basis van de infrastructuur: de spreiding van cultuurgoederen, de amateurkunst, cultuureducatie, jeugdtheater en het cultureel erfgoed. Soms lopen deze verschillende verantwoordelijkheden in elkaar over. Met Erfgoed Bereikbaar bijvoorbeeld levert het rijk samen met de provincies een belangrijke impuls aan de toegankelijkheid van het noordelijk cultureel erfgoed. Wij 3

4 dragen zelf bij aan het budget van instellingen die van landelijke betekenis zijn (bijv. Noorderzon, Anna Blamanhuis, Noorderlicht, Theater Citadel). Bij sommige musea draagt het Rijk bij (Nationaal Keramiekmuseum Het Princessehof, FLMD 3, Nationaal Rijtuigmuseum en Herinneringcentrum Kamp Westerbork), maar voor de drie grote musea van het Noorden zijn wij volledig verantwoordelijk. Investeren in ontwikkeling vraagt echter om gezamenlijke inspanningen van het Rijk en de noordelijke overheden. 3.1 Het Rijk: Topvoorzieningen De voorzieningen die onder de (mede) verantwoordelijkheid van het Rijk vallen vormen voor de kunsten de kern van de culturele infrastructuur. Zij leveren in het Noorden producties en exposities van nationale en internationale kwaliteit. Van al deze instellingen gaat ook een inspirerende werking uit op potentiële talenten in het Noorden. Binnen de huidige middelen is er echter te weinig ruimte voor experimenten. 3.2 De Noordelijke overheden: Basisinfrastructuur Voor de basis van de culturele infrastructuur zijn wij als regionale overheden in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Wij financieren de podia waar kunstproducties genoten kunnen worden (kunstenaars initiatieven, musea, schouwburgen, etc..) en zijn verantwoordelijk voor de spreiding van de kunsten door middel van cultuureducatie en amateur-voorzieningen. Ook financieren wij locale kunstproducties die zich voornamelijk op podia in wijken of dorpen richten. Om onze visie gestalte te geven, willen wij onze investeringen op het gebied van de infrastructuur intensiveren. In de overtuiging dat vernieuwing een nauwe samenhang vertoont met het aanbod van opleidingen, heeft het Noorden reeds hierin geïnvesteerd, zoals met de academie voor popcultuur, de opstart van de academie voor showdance en de jeugd dansopleiding. Wij willen dit aanbod versterken met een alternatieve theateropleiding. Daarnaast zijn er in het Noorden initiatieven voor de ontwikkeling van artist-in-residence die wij verder willen bestendigen. Tenslotte willen we gaan kijken hoe we de popcultuur in het Noorden kunnen versterken, aangezien popmuziek een belangrijke aanjager is van vernieuwing. Wij zien hier voor enkele festivals, zoals Eurosonic, een belangrijke taak weggelegd. Ook zien wij een belangrijke rol weggelegd voor de regionale omroepen als producenten en verspreiders van culturele uitingen voor een breed publiek. Wij vragen het Rijk op basis van onze visie om de verantwoordelijkheid voor deze topvoorzieningen uit te bouwen, waardoor een volwaardige financiering ontstaat en experimenten meer kansen krijgen. Hiermee wordt het Noorden in staat gesteld om de beoogde 'broedplaatsfunctie' uit te bouwen. De topvoorzieningen hebben een uitstraling naar de basis infrastructuur en vervullen in die zin een trekkersrol in het ontwikkelen van de laboratoriumfunctie. 4 Realisatie 4.1 Noordelijk Productie Fonds De ontwikkeling van het laboratorium Noord Nederland willen wij krachtig stimuleren door het instellen van een speciaal fonds, het Noordelijk Productie Fonds. Dit fonds heeft als doel het productieklimaat in het Noorden te versterken, door het koesteren van ontwikkelingspotentie, het stimuleren van nieuwe initiatieven, experimenten, cross-overs en interdisciplinaire projecten. Het Fonds zal kunstenaars en instellingen (regionaal, landelijk, maar ook internationaal) de mogelijkheid bieden om zich gedurende een bepaalde periode in het Noorden te ontwikkelen. Dat doet het fonds door: A. het mogelijk maken om beeldend en podiumkunstenaars in een "artist-in-residence" of via productiehuizen voor een bepaalde periode in het Noorden te laten werken. Juist door ook aandacht te schenken aan landelijke en internationale uitwisselingen ontstaat dynamiek in het noordelijk laboratorium. De werkplaatsen en productiehuizen hebben hierin een ondersteunende 3 Thans onderdeel van Tresoar. 4

5 functie voor talentontwikkeling. Die ondersteuning zou vanuit het Fonds mede gefaciliteerd moeten worden; B. Het vervullen van een ondersteunende functie ten aanzien van instellingen of activiteiten die een grote regionale betekenis hebben alsmede de potentie hebben om te groeien naar landelijk kwaliteitsniveau. C. Samenwerking tussen de rijksinstellingen in het Noorden en samenwerking van deze instellingen met andere instellingen binnen de noordelijke culturele infrastructuur te stimuleren. Wij vragen het rijk om samen met ons aan dit fonds bij te dragen. Wij zijn bereid het fonds te voeden met een budget van ,-- per jaar. We verzoeken het rijk een zelfde bedrag beschikbaar te stellen, zodat de totale omvang van het fonds ,-- per jaar bedraagt. Over de werkwijze van het fonds willen we nader met u overleg voeren. 4.2 Opleidingen De opleidingsmogelijkheden in onze regio zijn nauw verbonden met onze visie op het Noorden als laboratorium. De kunstvakopleidingen zijn van belang voor de ontwikkeling van talenten. Van opleidingen gaat een stimulans uit naar allerlei nieuwe culturele initiatieven. We willen in ons beleid dan ook nadrukkelijker aansluiten bij de opleidingen die in onze regio aanwezig zijn. Daarnaast juichen wij de vestiging van nieuwe en bijzondere opleidingen in onze regio toe, zoals de eerder genoemde academie voor showdance en de academie voor popcultuur. Vanuit onze flexibele budgetten willen we meer samenwerkingsprojecten op dit terrein ondersteunen. Ook willen wij een experimentele theateropleiding ontwikkelen. Wij denken aan opleidingen die een duidelijk gezicht kunnen tonen en verbonden zijn met gezelschappen die in het Noorden hun sporen verdiend hebben. Het spreekt voor zich dat bij elke vorm van opleiding kwaliteit het leidende principe zal zijn. 4.3 Werkplaatsen en productiehuizen Binnen de podiumkunsten wordt de talentontwikkeling en experiment gekoppeld aan werkplaatsen en productiehuizen. Zij hebben derhalve een belangrijke rol binnen onze visie op het Noorden als laboratorium. We pleiten voor uitbreiding van deze functie binnen de noordelijke culturele infrastructuur waar nu alleen het Grand Theatre in Groningen als permanent productiehuis functioneert (naast haar podiumfunctie). Uitbouw van de productiefunctie van de festivals Noorderzon en Terschellings Oerol zou een belangrijke impuls voor het laboratorium Noord-Nederland betekenen. Daarnaast kunnen wij ons veel voorstellen bij een mobiele productiefaciliteit die overal in het Noorden gericht kan worden ingezet. 5 Amateurkunst en jeugdtheater Wij zien de mogelijkheden voor het publiek in het Noorden om in aanraking te komen met cultuur en daaraan actief deel te nemen als basis van de culturele infrastructuur. Daarvoor is het belangrijk dat het publiek op de hoogte is van het aanbod en van de mogelijkheden om zichzelf te ontplooien. Concreet gaat het hier vooral om amateurkunst en jeugdtheater. Op het gebied van amateurkunst ontwikkelen wij een sluitend systeem waardoor iedereen kan kennismaken met cultuur en zich daarin kan verdiepen. Talentscouts selecteren potentiële talenten uit de brede groepen van beoefenaars. In jeugdwerkplaatsen en productiekernen kunnen deze talenten verder tot wasdom komen. Wat betreft het jeugdtheater willen we onderzoeken hoe we nog meer interessante producties in het Noorden kunnen krijgen, bijvoorbeeld door het ontwikkele n van meer productiekernen van jeugd- en jongerentheater. Om ons hiervoor de ruimte te geven vragen wij de rijksoverheid een grotere verantwoordelijkheid te nemen voor het jeugdtheater van bijzondere kwaliteit dat in onze regio aanwezig is. 5

6 6 Samenvatte nd Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van de Noordelijke culturele infrastructuur en die van de Noordelijke instellingen in het bijzonder en nemen die kwaliteit als uitgangspunt voor onze ambities. Wij zetten in op het versterken van de mogelijkheden voor experiment. Wij willen het Noorden als laboratorium voor nieuwe initiatieven op de kaart zetten. Het Noorden kan dat niet alleen. Wij vragen van het rijk om extra inzet voor de bestaande instellingen, aangezien deze een trekkersrol vervullen in het ontwikkelen van de laboratoriumfunctie. Wij als noordelijke provincies zetten daar een inzet voor de basisinfrastructuur tegenover. In de overtuiging dat vernieuwing een nauwe samenhang vertoont met het aanbod aan opleidingen vragen wij van het Rijk financiële steun voor het ontwikkelen van een alternatieve theateropleiding en de werkplaatsen en productiehuizen in het Noorden. Tot slot vragen wij het rijk om co-financierder te worden van het Noordelijk Productie Fonds, het instrument om onze visie op het Noorden als laboratorium werkelijkheid te doen worden. 6

BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten. 1. Wat zijn podiumkunsten?

BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten. 1. Wat zijn podiumkunsten? BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten 1. Wat zijn podiumkunsten? De kunstdisciplines muziek, theater en dans vormen de podiumkunsten. Het gaat hier om professionele kunsten, wat wil zeggen

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Subsidiehuis Kunst- en Cultuur Nijmegen

Subsidiehuis Kunst- en Cultuur Nijmegen Subsidiehuis Kunst- en Cultuur Nijmegen INLEIDING We hebben een nieuwe cultuurvisie. Deze visie moet concreet vertaald worden, daarvoor is een aantal acties uitgezet. Voor en na het zomerreces is een aantal

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND Deel II Ambities en prioriteiten Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Juni 2003 0 In onze naam, Cultuurconvenant Zuid-Nederland (CZN), staat het woord

Nadere informatie

STATENFRACTIE DRENTHE

STATENFRACTIE DRENTHE STATENFRACTIE DRENTHE De verbeelding van Drenthe Cultuurnota Drenthe 2017-2020 Rudolf Bosch Vergadering Provinciale Staten 28 september 2016 Nederlanders behoren tot de gelukkigste mensen ter wereld; en

Nadere informatie

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 R.J.Schimmelpennincklaan 3 so-to-3612+3 2506 AE Den Haag teler.cn.3172312esse fax +31(o)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen de heer

Nadere informatie

Actieplan Culturele Infrastructuur Stad Groningen

Actieplan Culturele Infrastructuur Stad Groningen Actieplan Culturele Infrastructuur Stad Groningen 1 Inleiding Bij de algemene beschouwingen van de Staten op 9 oktober 2000 is vanuit Provinciale Staten aangedrongen op een Actieplan Culturele Infrastructuur

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST REGIO NOORD Tryater Leeuwarden Artikel 3.9. Algemeen theater 1.500.000 92.766-1.592.766 Noord Nederlands Toneel Groningen Artikel 3.9. Algemeen theater 2.500.000 154.942-2.654.942 Het Houten Huis Groningen

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 166 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

onderwerp Informeren raad over cultuurpijlers De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Geachte heer, mevrouw,

onderwerp Informeren raad over cultuurpijlers De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Geachte heer, mevrouw, onderwerp Informeren raad over cultuurpijlers Steller A. van der Molen De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 77 35 Bijlage 7 Datum 27 juni 2017 Uw brief van Ons

Nadere informatie

Bijlagen bij het cultuurconvenant

Bijlagen bij het cultuurconvenant Bijlagen bij het cultuurconvenant 2017 2020 Ministerie van OCW Friesland - Drenthe - - Gemeente Leeuwarden - Gemeente Emmen - Gemeente Assen - Gemeente BIJLAGE 1, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 3 Culturele Basisinfrastructuur

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Datum 23 oktober 2014 Betreft uitwerking brief talentontwikkeling

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Datum 23 oktober 2014 Betreft uitwerking brief talentontwikkeling >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Erfgoed en Kunsten IPC 3300 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015

Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015 Culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015 Stand van zaken 2015 Het aanbod in de cultuursector neemt toe Toename eigen vermogen Toename

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

2013 CULTUUR IN CIJFERS

2013 CULTUUR IN CIJFERS 2013 CULTUUR IN CIJFERS / TOELICHTING // Cultuur in Cijfers 2013 Deze bijlage bij Cultuur in Beeld 2013 bevat financiële en prestatiegegevens van instellingen die onderdeel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur

Nadere informatie

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur.

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 DORDRECHT Bijdrage Ad 's-gravesande AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. Cultuur leeft: er wordt op

Nadere informatie

State of the ART Het Noorden van Nederland

State of the ART Het Noorden van Nederland State of the ART Het Noorden van Nederland 17 december 2002 Luchiena Lanjouw Nicolette Klein Bleumink 1 Inhoudsopgave State of the Art Het Noorden van Nederland Inleiding 3 1. Korte demografische en sociaal

Nadere informatie

Dames en heren, Verhalen zijn ook een belangrijk onderdeel van het werk van de Nederlandse Publieke Omroep. Wij willen onze rol blijven spelen in het

Dames en heren, Verhalen zijn ook een belangrijk onderdeel van het werk van de Nederlandse Publieke Omroep. Wij willen onze rol blijven spelen in het Speech Shula Rijxman NFF 1 okt 2015 Dames en heren, Ik ben opgegroeid met verhalen. Mijn familie bestaat uit fantastische verhalenvertellers. Dat is een groot rijkdom. Als wij elkaar zien, is het nooit

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 191050 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: 03-11-2015 Agendapunt: 49-02-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Kunst- en cultuurbeleid "De Kunst van Samen" 2016-2020 Het

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst procedure cultuurnota s provincie en gemeente Groningen

Verslag bijeenkomst procedure cultuurnota s provincie en gemeente Groningen Verslag bijeenkomst procedure cultuurnota s provincie en gemeente Groningen 2017-2020 Groninger Forum, 22 september 2015 Eerste gedeelte interview met cultuurwethouder Paul de Rook en gedeputeerde van

Nadere informatie

Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017

Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017 Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017 Sectoranalyse Film en Beeldcultuur in Utrecht Sectoranalyses per deelsector o Integrale afwegingen faciliteren o

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 86 Haarlem, 12 oktober 2004 Onderwerp: Cultuurnota provincie Noord-Holland 2005-2008 Cultuur verbindt Bijlagen: Ontwerpbesluit Cultuurnota 1. Inleiding Voor

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 123 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Raad voor Cultuur Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE..DEN HAAG. Datum Betreft adviesaanvraag culturele basisinfrastructuur 2017-2020.

Raad voor Cultuur Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE..DEN HAAG. Datum Betreft adviesaanvraag culturele basisinfrastructuur 2017-2020. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Raad voor Cultuur Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE..DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Datum 25 mei 2016 Reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek

Datum 25 mei 2016 Reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek >Retouradres Postbus 1637 00 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 0 Den Haag Postbus 1637 00 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Begroting 2015 Meta-data Monitor streefdoelen cultuur en media

Begroting 2015 Meta-data Monitor streefdoelen cultuur en media Begroting 2015 Meta-data Monitor streefdoelen cultuur en media Overzicht per indicator: 6. Een sterke cultuursector, die ondernemend en innovatief is en goed zorgt voor ons erfgoed Percentage cultuurproducerende

Nadere informatie

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Algemeen De cursus bestaat uit drie maal twee dagdelen en een terugkomdag van één of twee dagdelen. Tussen de cursusdagen zitten gemiddeld vier weken. In deze periode

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX 1. Inleiding In Boxtel, net als in de rest van Brabant en Nederland bruist het van de creativiteit en energie. Ook in Boxtel steekt actief burgerschap veelvuldig

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG..

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG.. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG.. Datum 20 juni 2014 Betreft Beleidsreactie advies 'Meedoen is de Kunst'

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota provincie Drenthe CVDR Officiële uitgave van Drenthe. Nr. CVDR371686_1 29 november 2016 Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Inhoud Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

FONDSENWERVING EN FINANCIERING

FONDSENWERVING EN FINANCIERING FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, 16 september BUREAU MORE Gespecialiseerd in vinden van geld (= o.a. alle subsidie- en fondsenvraagstukken) Voor bedrijven,

Nadere informatie

Visie van SLAK Atelierbeheer op provinciaal cultuuren erfgoedbeleid

Visie van SLAK Atelierbeheer op provinciaal cultuuren erfgoedbeleid Visie van SLAK Atelierbeheer op provinciaal cultuuren erfgoedbeleid Met genoegen heeft SLAK Atelierbeheer kennis genomen van de Startnotitie programma cultuur en erfgoed 2017-2020, waarin provincie Gelderland

Nadere informatie

Inleiding. ADVIES C10, oktober 2012. Inhoudsopgave

Inleiding. ADVIES C10, oktober 2012. Inhoudsopgave ADVIES C10, oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Knelpunten in de infrastructuur (bijlage) 3. Gecombineerde oplossingsrichtingen 4. Nawoord Inleiding Gedeputeerde Staten hebben 18 september j.l.

Nadere informatie

Kunst in cijfers. Cultuur in cijfers

Kunst in cijfers. Cultuur in cijfers Kunst in cijfers Cultuur in cijfers Een statistische bijsluiter bij Cultuur in Beeld: Tabellen met financiële en prestatiegegevens van 141 cultuurproducerende instellingen in de culturele basisinfrastructuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 187 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 mei 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur

Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur Naam instelling Artikel Gevraagd bedrag Plafond- bedrag Standplaats Algemeen theater Algemeen

Nadere informatie

Internationaal cultuurbeleid Benjamin van der Helm Sr. Beleidsmedewerker Internationaal Cultuurbeleid Ministerie van Buitenlandse Zaken

Internationaal cultuurbeleid Benjamin van der Helm Sr. Beleidsmedewerker Internationaal Cultuurbeleid Ministerie van Buitenlandse Zaken Internationaal cultuurbeleid 2017-2020 Benjamin van der Helm Sr. Beleidsmedewerker Internationaal Cultuurbeleid Ministerie van Buitenlandse Zaken Internationaal cultuurbeleid Gezamenlijk beleid van Ministeries

Nadere informatie

Trendbreuk in rijksuitgaven

Trendbreuk in rijksuitgaven 94 Boekman 95 Sociaal-liberaal cultuurbeleid Dossier cijfers Trendbreuk in rijksuitgaven kunst en cultuur Bastiaan Vinkenburg Dit artikel gaat over geld dat het rijk besteedt aan kunst en cultuur. Is dat

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Anne-Marie Poorthuis en Sjanneke Werkhoven De netwerkmultiloog is een methode om veel mensen in een organisatie te betrekken bij een organisatiethema

Nadere informatie

Aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen

Aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen Aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen onderwerp: advies Internationalisering ons kenmerk: KR10.2305893 telefoon: (050) 3600637 datum: 1 juli 2010

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen. Nieuwe tekst

Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen. Nieuwe tekst Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen Artikel I A. aan artikel 6:1 begripsbepalingen wordt toegevoegd: : t. cultuurnota: het document met de titel Cultuurstad Groningen,

Nadere informatie

PEILING MET ALTERNATIEVEN

PEILING MET ALTERNATIEVEN Gemeente Amersfoort PEILING MET ALTERNATIEVEN Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4518181 Aan : Gemeenteraad Datum : 4 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Programma : 1

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

cultuur Elf richtingwijzers voor een cultureel sterk Fryslân Manifest van de Friese provinciale culturele instellingen, festivals, musea, Culturele

cultuur Elf richtingwijzers voor een cultureel sterk Fryslân Manifest van de Friese provinciale culturele instellingen, festivals, musea, Culturele Tijd voor cultuur Elf richtingwijzers voor een cultureel sterk Fryslân Manifest van de Friese provinciale culturele instellingen, festivals, musea, Culturele Hoofdstad-initiatieven, amateurkunst en andere

Nadere informatie

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2009.259 RIS 162930 BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC19-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC19 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229290 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

Aan de leden van de Commissie Cultuur van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de Commissie Cultuur van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de Commissie Cultuur van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Betreft: Slagen in cultuur, culturele basisinfrastructuur 2013-2016 Programma Ondernemerschap

Nadere informatie

Verbinding tussen talenten in het kunstvakonderwijs en het culturele veld vergroot de kans op het slagen van talent.

Verbinding tussen talenten in het kunstvakonderwijs en het culturele veld vergroot de kans op het slagen van talent. Verslag werkconferentie talentontwikkeling 23 april 2015 Algemeen De werkconferentie was het startpunt van een traject dat een bijdrage gaat leveren aan een langetermijnvisie en ambitie op het terrein

Nadere informatie

Bouwstenen voor een actief en innoverend cultuurbeleid in Deventer

Bouwstenen voor een actief en innoverend cultuurbeleid in Deventer Bouwstenen voor een actief en innoverend cultuurbeleid in Deventer Deventer = Cultuur = Deventer Deventer is een culturele stad met ambitie. In de nota Investeren in Cultuur, door de Gemeenteraad van Deventer

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn T.a.v. de Adviescommissie Meerjarenbeleid 2013-2016 Postbus 12 652 2500 DP Den Haag

Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn T.a.v. de Adviescommissie Meerjarenbeleid 2013-2016 Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn T.a.v. de Adviescommissie Meerjarenbeleid 2013-2016 Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Den Haag, 1 december 2011 Geachte heer/mevrouw, Op 7 december

Nadere informatie

Kaderstellende notitie podiumkunsten Samenvatting

Kaderstellende notitie podiumkunsten Samenvatting Kaderstellende notitie podiumkunsten 2009-2012 Samenvatting Vanuit onze ambitie om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te zijn, willen wij onze verantwoordelijkheid nemen en eigen keuzes maken ten aanzien

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag. Datum 6 december 2010 Betreft uitgangspunten cultuurbeleid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag. Datum 6 december 2010 Betreft uitgangspunten cultuurbeleid a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Cultuurbeleid provincie Groningen. Onderzoek naar musea, podiumkunsten en festivals

Cultuurbeleid provincie Groningen. Onderzoek naar musea, podiumkunsten en festivals Cultuurbeleid provincie Groningen Onderzoek naar musea, podiumkunsten en festivals 25 september 2008 Brief van de Noordelijke Rekenkamer Assen, 25 september 2008 Geachte leden der Provinciale Staten van

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2015/792

Statenvoorstel nr. PS/2015/792 Statenvoorstel nr. PS/2015/792 Start ontwikkeling Cultuurbeleid 2017-2020 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 27.10.2015 2015/0323207 mw. F. Bonekamp, telefoon 038 499 83 74 e-mail FB.Bonekamp@overijssel.nl/

Nadere informatie

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...3 Evaluatie Kunst- en cultuurbeleid 2009-2012...3 Cultuureducatie... 3

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet Vernieuwingen sinds aanpassing Kunstendecreet medio 2008 : - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 2 februari 2010, kenmerk 2.1/2010001668, afdeling

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Stichting voor toegepaste filosofie. culturele dienstverlening voor organisaties en instellingen. Beleidsplan 2013-2017. Inleiding

Stichting voor toegepaste filosofie. culturele dienstverlening voor organisaties en instellingen. Beleidsplan 2013-2017. Inleiding Stichting voor toegepaste filosofie culturele dienstverlening voor organisaties en instellingen Beleidsplan 2013-2017 Inleiding Onze ambitie richt zich niet alleen op het onderwijs, maar ook op de culturele

Nadere informatie

De Reis. Participatieprogramma en laboratorium voor community art

De Reis. Participatieprogramma en laboratorium voor community art De Reis Participatieprogramma en laboratorium voor community art Onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018 Wat is De Reis? De Reis neemt kunstenaars en bewoners van een dorp, wijk of gemeenschap mee op ontdekkingstocht.

Nadere informatie

Datum 24 augustus 2015 Betreft Reactie brief Eerste Kamer Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020

Datum 24 augustus 2015 Betreft Reactie brief Eerste Kamer Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.Postbus 20017 2500 EA Den Haag Erfgoed en Kunsten IPC Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe

Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur MD Zaaknummer: 583313 Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, overwegende: dat de gemeenteraad in de

Nadere informatie

INLEIDING. Voor u ligt het werkplan 2017 van de Culturele Raad Borsele.

INLEIDING. Voor u ligt het werkplan 2017 van de Culturele Raad Borsele. Werkplan 2017 INLEIDING Voor u ligt het werkplan 2017 van de Culturele Raad Borsele. Hierin maken we onze plannen voor 2017 bekend. Hiermee houden we ook vast rekening met de inhoud van de concept cultuurnota

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Datum 10 november 2017 Overzicht van maatregelen arbeidsmarktpositie culturele en creatieve sector

Datum 10 november 2017 Overzicht van maatregelen arbeidsmarktpositie culturele en creatieve sector >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW,

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW, Cultuurconvenant 2017 2020 Ministerie van OCW Landsdeel Oost De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW, en Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

provincieþrenthe de heren R.A.A. Bosch en R. du Long

provincieþrenthe de heren R.A.A. Bosch en R. du Long prooinciebais tùtesterbrink r, Assen postadres Postbus r2z,94oo ec Assen www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 provincieþrenthe Aan: de heren R.A.A. Bosch en R. du Long (i.a.a. de overige Statenleden) Assen,

Nadere informatie

Nr.: 2004-24.935a/52/A.22, C Groningen, 23 december 2004

Nr.: 2004-24.935a/52/A.22, C Groningen, 23 december 2004 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2004-24.935a/52/A.22, C Groningen, 23 december 2004 Behandeld door : Draper, Mw. K. Telefoonnummer : (050) 3164919 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : Subsidie

Nadere informatie

Effect indicator Aantal activiteiten totaal

Effect indicator Aantal activiteiten totaal Kunst, Cultuur en Innovatie Specifieke inhoud van ingetrokken motie Stelt de raad voor te besluiten het college van burgemeester en wethouders op te roepen om meer ambitie te tonen in het bijzonder op

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2018-2019 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld

Nadere informatie

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Casus A: Adviezen bij fondsenwerving I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Annemarijn Boelen Voorlichter Maandag, 23 november 2015 I- VSBfonds - Historie Particulier Vermogensfonds Sinds 1990 in huidige

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

Vooronderzoek. Minicongres talentontwikkeling - de stand in het land

Vooronderzoek. Minicongres talentontwikkeling - de stand in het land Vooronderzoek Minicongres talentontwikkeling - de stand in het land Inleiding Meeuw Jonge Theatermakers bestaat dit jaar 25 jaar. Een bijzonder jaar met allerlei feestelijke activiteiten, maar ook een

Nadere informatie

Geachte (aanstaande) bestuurders, ambtenaren en politici in de Provincies,

Geachte (aanstaande) bestuurders, ambtenaren en politici in de Provincies, Amsterdam, 13 oktober 2014 Geachte (aanstaande) bestuurders, ambtenaren en politici in de Provincies, Op 18 maart 2015 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Voor kunst en cultuur en erfgoed zeker niet

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1473254 Behandelend ambtenaar : N.H.C.P. Jansen- Kastelijns Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding tot de verkenning. 1.2 Beleidscontext

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding tot de verkenning. 1.2 Beleidscontext 1 Inleiding 1.1 Aanleiding tot de verkenning De Raad voor Cultuur (RvC) heeft in zijn Agenda Cultuur 2017 2020 en verder aangekondigd gezamenlijk met de Sociaal-Economische Raad (SER) een verkenning van

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Ons kenmerk RIS297300 UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Het College van Burgemeester en Wethouders Overwegende dat: - in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Nadere informatie

ACTIEPLAN CULTUURBEREIK 2005-2008 aanvraag Flevoland (excl. Almere)

ACTIEPLAN CULTUURBEREIK 2005-2008 aanvraag Flevoland (excl. Almere) Aanvraag SPV/04.030970/A PS04.0178 ACTIEPLAN CULTUURBEREIK 2005-2008 aanvraag Flevoland (excl. Almere) Gegevens aanvrager Provincie Bestuurder : Flevoland : mevrouw L.M. Bouwmeester-den Broeder Ambtelijke

Nadere informatie

GRENZEN OVERSCHRIJDEN

GRENZEN OVERSCHRIJDEN GRENZEN OVERSCHRIJDEN cultuurvisie NOORD-NEDERLAND 2009-2012 cultuurvisie NOORD-NEDERLAND 2009-2012 Samenvatting Het versterken van de culturele infrastructuur staat centraal in het huidige cultuurbeleid

Nadere informatie