DE KLAAGLIEDEREN VAN JEREMIA LAM HSV. Jeruzalem klaagt en smeekt om hulp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE KLAAGLIEDEREN VAN JEREMIA LAM HSV. Jeruzalem klaagt en smeekt om hulp"

Transcriptie

1 LAM HSV DE KLAAGLIEDEREN VAN JEREMIA 1 Jeruzalem klaagt en smeekt om hulp 1 aleph Hoe eenzaam zit zij neer, die stad, eens zo dichtbevolkt! Als een weduwe is zij geworden, zij die groot was onder de heidenvolken. Een vorstin onder de gewesten is verplicht tot herendienst. 2 beth Aanhoudend huilt zij in de nacht, en haar tranen stromen over haar wangen. Zij heeft geen trooster onder al haar minnaars. Al haar vrienden zijn haar ontrouw geworden; ze zijn haar tot vijanden geworden. 3 gimel Juda is in ballingschap gegaan vanwege de ellende en vanwege de zware slavendienst. Zíj zit neer onder de heidenvolken, zij vindt geen rust; al haar achtervolgers halen haar in tussen de nauwe doorgangen. 4 daleth De wegen van Sion bedrijven rouw, ze zijn zonder feestgangers. Al haar poorten zijn verwoest; haar priesters zuchten haar jonge vrouwen zijn bedroefd, en zijzelf bitter is het haar. 5 he Haar tegenstanders zijn aan het hoofd komen te staan, haar vijanden zijn gerust. Want de HEERE heeft haar bedroefd om haar talrijke overtredingen. Haar kinderen zijn in gevangenschap gegaan, vóór de tegenstander uit. 6 a Uit dochter Sion trok al haar pracht weg. Haar vorsten zijn als herten geworden, die geen weide vinden: krachteloos gingen zij vóór de achtervolgers uit.

2 7 a Jeruzalem denkt aan de dagen van haar ellende en haar omzwerven, aan al haar kostbaarheden die zij in de dagen vanouds bezat, toen haar volk in de hand van de tegenstander viel, en zij geen helper had, de tegenstanders haar zagen en lachten om haar verdwijning a. 8 a Zwaar heeft Jeruzalem gezondigd; daarom is zij tot een afgezonderde vrouw geworden. Allen die haar eerden, verachten haar, want zij hebben haar naaktheid gezien. Ja, zij, zij zucht en heeft zich naar achteren toe omgekeerd. 9 a Haar onreinheid is in haar zomen; zij heeft niet gedacht aan haar einde. Ontstellend diep is zij gezonken, zij heeft geen trooster. Zie, HEERE, mijn ellende, want de vijand maakt zich groot. 10 a De tegenstander heeft zijn hand uitgestrekt boven al haar kostbaarheden; immers, zij heeft heidenvolken zien binnengaan in haar heiligdom, van wie U geboden had dat zij niet mogen komen in Uw gemeente. 11 a Heel haar bevolking zucht op zoek naar brood. Zij hebben hun kostbaarheden gegeven voor voedsel, om hen te verkwikken. Zie, HEERE, en aanschouw, hoe verachtelijk ik geworden ben! 12 a Raakt het u niet, alle voorbijgangers? Aanschouw en zie of er een smart is als mijn smart, die mij is aangedaan, waarmee de HEERE mij bedroefd heeft op de dag van de gloed van Zijn toorn. 13 a Vanuit de hoogte heeft Hij vuur gezonden, in mijn gebeente en het er diep in doen dringen. Hij heeft voor mijn voeten een net uitgespreid, Hij heeft mij naar achteren toe doen omkeren, a SV: haar rustdagen

3 Hij heeft mij verwoesting gegeven, heel de dag ziek gemaakt. 14 a Het juk van mijn overtredingen is aangebonden, door Zijn hand zijn zij samengevlochten; zij zijn op mijn nek gelegd. Hij heeft mijn kracht doen struikelen; de Heere heeft mij in hun handen gegeven; ik kan niet opstaan. 15 a De Heere heeft al mijn geweldenaars in mijn midden verworpen; Hij heeft een samenkomst over mij uitgeroepen om mijn jongemannen te verpletteren; als in een wijnpers heeft de Heere de jonge vrouw, dochter Juda, getreden. 16 a Vanwege die dingen huil ik, mijn oog, mijn oog laat water neerstromen, omdat de Trooster Die mijn ziel verkwikt ver van mij is. Mijn zonen zijn ontzet, want de vijand was te sterk. 17 a Sion strekt haar handen uit, maar er is geen trooster voor haar. De HEERE heeft Jakob geboden, dat die rondom hem zijn, zijn tegenstanders zouden zijn. Jeruzalem is geworden als een afgezonderde vrouw temidden van hen. 18 a Rechtvaardig is Hij, de HEERE, want ik ben Zijn bevel ongehoorzaam geweest. Luister toch, alle volken, en zie mijn smart: mijn jonge vrouwen en mijn jongemannen zijn in gevangenschap gegaan. 19 a Ik riep tot mijn minnaars, maar zíj hebben mij bedrogen. Mijn priesters en mijn oudsten zijn omgekomen in de stad, toen zij voedsel zochten voor zichzelf om hen te verkwikken. 20 a Zie, HEERE, hoe het mij bang te moede is; mijn binnenste is onstuimig, mijn hart keert zich om in mijn binnenste, want ik ben zeer ongehoorzaam geweest; vanbuiten heeft het zwaard mij van kinderen beroofd, binnenshuis is het als de dood.

4 21 a Zij horen hoe ik zucht, maar ik heb geen trooster. Al mijn vijanden horen mijn onheil, zij zijn vrolijk, omdat U dat hebt gedaan. U hebt de dag gebracht die U aangekondigd heeft en zij zullen zijn net als ik. 22 a Laat al hun kwaad voor Uw aangezicht komen, en handel met hen, zoals U met mij gehandeld hebt vanwege al mijn overtredingen. Want mijn verzuchtingen zijn talrijk, en mijn hart is ziek. 2 Klaaglied over de verwoesting van Juda en Jeruzalem 1 a Hoe heeft de Heere in Zijn toorn dochter Sion in wolken gehuld. Hij heeft vanuit de hemel ter aarde geworpen de luister van Israël; en Hij heeft aan de voetbank van Zijn voeten niet gedacht op de dag van Zijn toorn. 2 a De Heere heeft verslonden, en Hij heeft niet gespaard, alle nederzettingen van Jakob; Hij heeft in Zijn verbolgenheid de vestingen van dochter Juda omvergeworpen. Hij heeft tot de grond neergehaald en ontheiligd het koninkrijk en haar vorsten. 3 a In gloeiende toorn heeft Hij afgehouwen heel de hoorn van Israël. Hij heeft Zijn rechterhand naar achteren toe getrokken in het zicht van de vijand. Hij is tegen Jakob ontbrand als een vlammend vuur, dat naar alle kanten verteert. 4 a Hij heeft Zijn boog gespannen als een vijand, Zijn rechterhand in de aanslag als een tegenstander; Hij doodde alle voor het oog begeerlijke dingen. In de tent van dochter Sion heeft Hij Zijn grimmigheid als een vuur uitgegoten. 5 a De Heere is als een vijand geworden. Hij heeft Israël verslonden, al haar paleizen heeft Hij verslonden, haar vestingen te gronde gericht:

5 Hij vermeerderde bij dochter Juda geklag en geklaag. 6 a Hij heeft Zijn hut met geweld omvergehaald als in een tuin, Hij heeft Zijn plaats van samenkomst te gronde gericht; De HEERE heeft in Sion laten vergeten samenkomst en sabbat. Hij heeft in Zijn grimmige toorn verworpen koning en priester. 7 a De Heere heeft Zijn altaar verstoten, tenietgedaan Zijn heiligdom. Hij heeft in de hand van de vijand gegeven de muren van haar paleizen. Zij hebben in het huis van de HEERE hun stem laten galmen als op een feestdag. 8 a De HEERE heeft gedacht om de muur van dochter Sion te gronde te richten; Hij heeft het meetlint uitgespannen, Hij heeft niet teruggetrokken Zijn hand van de verslinding. Hij heeft de vestingwal en de muur in rouw gebracht, samen zijn zij ingestort. 9 a Haar poorten zijn ter aarde gezonken; haar grendels heeft Hij stukgeslagen en stukgebroken; haar koning en haar vorsten zijn onder de heidenvolken. Wetsonderricht ontbreekt. Ook hebben haar profeten geen visioen van de HEERE ontvangen. 10 a Zij zitten op de grond en zwijgen, de oudsten van dochter Sion; zij hebben stof op hun hoofd gestrooid, zich met rouwgewaden omgord. Zij laten hun hoofd ter aarde hangen, de jonge vrouwen van Jeruzalem 11 a Mijn ogen zijn verteerd door tranen, mijn binnenste is onstuimig. Mijn ingewanden zijn ter aarde uitgestort, vanwege de breuk van de dochter van mijn volk, om het wegkwijnen van kinderen en zuigelingen op de pleinen van de stad. 12 a Tegen hun moeders zeggen zij: Waar is koren en wijn?, terwijl zij wegkwijnen als verslagenen op de pleinen van de stad, terwijl hun leven wegvloeit op de schoot van hun moeders.

6 13 a Wat zal ik u voorhouden, waarmee u vergelijken, dochter Jeruzalem? Waaraan zal ik u gelijkstellen, zodat ik u zal troosten, jonge vrouw, dochter Sion? Want groot als de zee is uw breuk! Wie kan u genezen? 14 a Uw profeten hebben voor u gezien ijdelheid en ongerijmdheid; uw ongerechtigheid echter hebben zij niet bekendgemaakt om uw ballingschap te keren. Maar zij hebben godsspraken voor u gezien van ijdelheid en misleidingen. 15 s Alle voorbijgangers hebben over u in de handen geklapt. Zij hebben gefloten en schudden hun hoofd over dochter Jeruzalem: Is dit de stad waarvan men zei: Volmaakt van schoonheid, een vreugde voor heel de aarde? 16 a Zij hebben over u hun mond opengesperd, al uw vijanden. Zij hebben gefloten en tandenknarsten, zij hebben gezegd: Wij hebben haar verslonden! Ja, dit is de dag die wij verwacht hebben, wij hebben hem gevonden en hebben hem gezien! 17 a De HEERE heeft gedaan, wat Hij Zich had voorgenomen, Hij heeft Zijn woord vervuld, dat Hij in de dagen vanouds geboden had. Hij heeft omvergeworpen, en niet gespaard, en Hij heeft de vijand over u verblijd; Hij heeft de hoorn van uw tegenstanders verhoogd. 18 a Hun hart schreeuwde tot de Heere: Muur van dochter Sion, laat als een beek tranen naar beneden vloeien, dag en nacht! U mag uzelf geen rust gunnen, U mag uw oogappel niet stil laten staan! 19 a Sta op, weeklaag in de nacht, vanaf de eerste nachtwake! Stort uw hart uit als water voor het aangezicht van de Heere! Hef tot Hem uw handen op, vanwege het leven van uw kinderen, die van honger omkomen

7 op de hoek van alle straten a Zie, HEERE, en aanschouw, aan wie U zo gedaan hebt! Moeten vrouwen hun eigen vrucht eten, kinderen die zij op handen droegen? Moeten dan in het heiligdom van de Heere gedood worden priester en profeet? 21 a Zij liggen ter aarde op de straten, jong en oud. Mijn jonge vrouwen en mijn jongemannen zijn door het zwaard gevallen. U hebt hen gedood op de dag van Uw toorn, U hebt hen afgeslacht, en niet gespaard. 22 a U hebt bijeengeroepen, als op een feestdag, verschrikkingen voor mij van rondom! En niemand is op de dag van de toorn van de HEERE ontkomen of ontvlucht! Hen die ik op handen heb gedragen en heb grootgebracht, heeft mijn vijand omgebracht! Lijden en hoop 1 a Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede van Zijn verbolgenheid. 2 a Mij heeft Hij geleid en doen gaan in duisternis, en niet in licht. 3 a Ja, Hij heeft telkens weer tegen mij gekeerd Zijn hand, heel de dag. 4 b Hij heeft mijn vlees en mijn huid doen wegteren, Hij heeft mijn beenderen gebroken. 5 b Hij heeft tegen mij aan gebouwd en mij omsingeld met gal en moeite. 6 b In donkere plaatsen doet Hij mij wonen, als hen die allang dood zijn. 7 g Hij heeft een muur om mij heen opgetrokken, zodat ik er niet uit kan gaan; Hij heeft mijn koperen ketenen zwaar gemaakt. 8 g Ook wanneer ik het uitroep en om hulp schreeuw, sluit Hij Zijn oren voor mijn gebed. 9 g Hij heeft mijn wegen versperd met uitgehouwen stenen, mijn paden heeft Hij krom gemaakt. 10 d Een loerende beer is Hij voor mij, een leeuw in verborgen plaatsen. 11 d Mijn wegen heeft Hij afgebogen en Hij heeft mij verscheurd;

8 Hij heeft een woestenij van mij gemaakt. 12 d Hij heeft Zijn boog gespannen, en Hij stelde mij als doelwit voor Zijn pijl. 13 h Hij heeft in mijn nieren doen binnendringen de pijlen b uit Zijn koker. 14 h Ik ben belachelijk geworden voor heel mijn volk, hun spotlied, heel de dag. 15 h Hij heeft mij met bitterheden verzadigd, Hij heeft mij alsem te drinken gegeven. 16 w Hij heeft mij mijn tanden op kiezelstenen laten stukbijten, Hij heeft mij in de as neergedrukt. 17 w Van vrede verstoten is mijn ziel, ik ben het goede vergeten. 18 w En ik zei: mijn kracht is vergaan, en mijn verwachting van de HEERE. 19 z Denk aan mijn ellende en mijn omzwerven, aan de alsem en de gal. 20 z Mijn ziel denkt er aanhoudend aan, zij buigt zich neer in mij. 21 z Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen: 22 c Het zijn de goedertierenheden van de HEERE, dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheden niet opgehouden zijn! 23 c Nieuw zijn ze, elke morgen; Uw trouw is groot! 24 c Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. 25 t Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt. 26 t Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de HEERE. 27 t Goed is het voor een man, als hij een juk draagt in zijn jeugd. 28 j Laat Hij eenzaam zitten en zwijgen, omdat Hij het hem opgelegd heeft. 29 j Laat hij zijn mond in het stof steken: misschien is er hoop. 30 j Laat hij zijn wang geven aan wie hem slaat, laat hij met smaad verzadigd worden. 31 k Want niet voor eeuwig verstoot de Heere! 32 k Want wanneer Hij bedroefd heeft, zal Hij Zich ontfermen b letterlijk: de zonen

9 naar de grootheid van Zijn goedertierenheden. 33 k Want niet van harte heeft Hij verdrukt, en heeft Hij mensenkinderen bedroefd. 34 l Dat men vertrapt onder zijn voeten alle gevangenen van de aarde; 35 l dat men het recht van een man buigt voor het aangezicht van de Allerhoogste; 36 l dat men een mens in zijn rechtszaak in het ongelijk stelt; zou de Heere het niet zien? 37 m Wie heeft iets gezegd wat gebéurt als de Heere het niet heeft geboden? 38 m Komt niet uit de mond van de Allerhoogste voort het kwade en het goede? 39 m Wat klaagt dan een mens die nog leeft? Laat ieder klagen over zijn zonden! 40 n Laten wij onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laten wij terugkeren tot de HEERE! 41 n Laten wij ons hart met onze handen opheffen tot God in de hemel! 42 n Wíj zijn opstandig en ongehoorzaam geweest! Ú hebt niet vergeven! 43 s U hebt U in toorn gehuld en hebt ons achtervolgd; U hebt gedood, U hebt niet gespaard. 44 s U hebt U in een wolk gehuld, zodat er geen gebed doorkwam. 45 s Uitvaagsel en afval hebt U van ons gemaakt, in het midden van de volken! 46 a Zij hebben tegen ons hun mond opengesperd, al onze vijanden. 47 a Verschrikking en valkuil zijn over ons gekomen, de verwoesting en de breuk. 48 a Waterbeken stromen neer uit mijn oog vanwege de breuk van de dochter van mijn volk. 49 p Mijn oog stroomt over van tranen en kan niet ophouden, omdat er geen rust is; 50 p totdat de HEERE neerkijkt en ziet uit de hemel. 51 p Mijn oog doet mijn ziel pijn aan vanwege al de dochters van mijn stad. 52 c Zij hebben fel op mij gejaagd als op een vogel, mijn vijanden zonder reden. 53 c Zij hebben mijn leven in een put gesmoord, en hebben stenen op mij geworpen. 54 c Water heeft mijn hoofd overstroomd;

10 ik heb gezegd: Ik ben afgesneden! 55 q Ik heb Uw Naam aangeroepen, HEERE, vanuit het onderste van de put. 56 q U hebt mijn stem gehoord, verberg Uw oor niet voor mijn zuchten, voor mijn hulpgeroep. 57 q U bent nabij geweest op de dag dat ik U aanriep; U hebt gezegd: Wees niet bevreesd! 58 r U, Heere, hebt de rechtszaken van mijn ziel gevoerd, U hebt mijn leven verlost. 59 r U, HEERE, hebt mijn onderdrukking gezien; verschaf mij recht. 60 r U hebt al hun wraakzucht gezien, al hun gedachten tegen mij s U hebt hun smaden gehoord, HEERE, al hun gedachten tegen mij; 62 s de taal van mijn tegenstanders c en hun gejoel over mij heel de dag. 63 s Aanschouw hun zitten en opstaan: ik ben hun spotlied. 64 t Vergeldt u hun, HEERE, naar het werk van hun handen. 65 t Geeft U hun een deksel op het hart; laat Uw vloek over hen zijn! 66 t Achtervolgt U hen in toorn en verdelgt U hen, vanonder de hemel van de HEERE. Klaaglied over het lot van het Joodse volk 1 a Hoe is het goud donker geworden, het goede, fijne goud veranderd! De stenen van het heiligdom liggen in het rond op de hoek van elke straat! 2 a De kostbare kinderen van Sion, eens gewaardeerd als zuiver goud, hoe worden zij nu gelijkgesteld aan aarden kruiken, het werk van pottenbakkershanden! 3 a Zelfs jakhalzen reiken hun jongen de tepel, om ze te laten zuigen; maar de dochter van mijn volk is zo wreed geworden als struisvogels in de woestijn. c letterlijk: de lippen van wie tegen mij opstaan

11 4 a De tong van de zuigeling kleeft aan zijn gehemelte van dorst. Kinderen vragen om brood, niemand verstrekt het hun. 5 a Zij die eens lekkernijen aten, kwijnen nu weg op de straten; zij die eens met karmozijnrode stof vertrouwd waren, omarmen nu de afvalhopen. 6 a Groter is de ongerechtigheid van de dochter van mijn volk dan de zonde van Sodom, dat als in een ogenblik ondersteboven werd gekeerd, zonder toedoen van mensenhanden. 7 a Haar aanzienlijksten waren reiner dan sneeuw, blanker dan melk, roder van lichaam dan koralen; hun gestalte was gepolijst als een saffier. 8 a Maar zwarter dan roet is nu hun uiterlijk, onherkenbaar zijn zij op de straten. Hun huid is ineengeschrompeld op hun gebeente, zij is verdord, geworden als hout. 9 a De gevelden door het zwaard zijn beter af dan de gevelden door de honger, want die kwijnen weg, doorstoken, vanwege gemis aan opbrengst van het veld. 10 a De handen van barmhartige vrouwen hebben hun eigen kinderen gekookt. Zij zijn hun tot voedsel geworden bij de breuk van de dochter van mijn volk. 11 a De HEERE heeft Zijn grimmigheid volvoerd, Hij heeft de gloed van Zijn toorn uitgegoten. Hij stak in Sion een vuur aan, dat haar fundamenten verteerde. 12 a De koningen van de aarde zouden het niet geloofd hebben, al de wereldbewoners evenmin, dat tegenstander of vijand zou komen binnen de poorten van Jeruzalem. 13 a Het is vanwege de zonden van haar profeten, vanwege de ongerechtigheden van haar priesters, die in haar midden vergoten hebben het bloed van de rechtvaardigen. 14 a Blind wankelden zij op de straten,

12 met bloed bevlekt, zodat men hun kleren niet kon aanraken. 15 a Ga opzij, onrein! riepen zij tot hen. Ga opzij! Ga opzij! Raak ons niet aan! Voorzeker, zij zijn weggevlogen, ja, weggezworven; men zei onder de volken: Zij mogen hier niet langer verblijven. 16 a Het aangezicht van de HEERE heeft hen verstrooid. Hij zal hen voortaan niet meer aanzien. Zij hebben het aangezicht van de priesters niet geëerd, de oudsten hebben zij geen genade bewezen. 17 a Voortdurend bezweken onze ogen, uitziend naar hulp voor ons. Tevergeefs. Wij hebben op onze uitkijkpunten uitgekeken naar een volk dat niet verlossen kon. 18 a Zij hebben onze voetstappen nagejaagd; wij konden op onze pleinen niet gaan. Nabij is ons einde, onze dagen zijn vervuld, voorzeker, ons einde is gekomen. 19 a Onze achtervolgers zijn sneller geweest dan arenden aan de hemel! Op de bergen hebben zij ons fel achtervolgd, in de woestijn hebben zij een hinderlaag voor ons gelegd. 20 a Onze levensadem d, de gezalfde van de HEERE, is in hun valkuilen gevangen, hij van wie wij gezegd hadden: in zijn schaduw zullen wij leven onder de heidenvolken! 5 21 a Wees vrolijk en blij, dochter Edom, die in het land Uz woont! De beker zal ook bij u langskomen: u zult dronken worden en ontbloot worden. 22 a Uw ongerechtigheid zal tot een einde komen, dochter Sion! Hij zal u niet meer in ballingschap voeren! Over uw ongerechtigheid, dochter Edom, zal Hij bezoeking doen! Hij zal uw zonden openbaren! Gebed van het onderdrukte volk om genade en hulp 1 Gedenk, HEERE, wat met ons gebeurd is, aanschouw en zie onze smaad! d letterlijk: de adem van onze neuzen

13 2 Ons erfbezit is vervallen aan vreemdelingen, onze huizen aan buitenlanders. 3 Wij zijn wezen zonder vader, onze moeders zijn als weduwen. 4 Ons water drinken wij voor geld; ons hout komt tot ons voor een prijs. 5 Wij worden op onze nek gezeten; wij zijn doodmoe, maar rust gunt men ons niet! 6 Egypte hebben wij de hand gegeven, Assyrië, om met brood verzadigd te worden. 7 Onze vaderen hebben gezondigd; zij zijn er niet meer, en wij, wij dragen hun ongerechtigheden. 8 Knechten heersen over ons; er is niemand die ons uit hun hand losrukt! 9 Met levensgevaar moeten wij ons brood halen vanwege het zwaard van de woestijn. 10 Onze huid gloeit als een oven vanwege het woeden van de honger! 11 Vrouwen in Sion hebben zij verkracht, jonge vrouwen in de steden van Juda. 12 Vorsten zijn door hun hand opgehangen; het aangezicht van de oudsten werden niet geëerd. 13 Jongemannen torsen de molenstenen, jongens struikelen onder de houtlast. 14 De oudsten zijn afwezig bij de poort, jongemannen staken hun snarenspel. 15 De vreugde van ons hart is opgehouden, onze reidans is in rouw veranderd. 16 Gevallen is de kroon van ons hoofd! Wee toch ons, dat wij zo gezondigd hebben! 17 Hierom is ons hart ziek, om deze dingen zijn onze ogen verduisterd: 18 vanwege de berg Sion, die een woestenij is, waar vossen op lopen. 19 U, HEERE, zetelt voor eeuwig! Uw troon is van geslacht tot geslacht! 20 Waarom zou U ons voor altijd vergeten, zou U ons zo lange tijd verlaten?

14 21 HEERE, bekeer ons tot U, dan zullen wij bekeerd zijn! Vernieuw onze dagen als vanouds. 22 Want zou U ons geheel en al verwerpen? Zou U zozeer op ons vertoornd zijn?

Het evangelie uit de Klaagliederen

Het evangelie uit de Klaagliederen Het evangelie uit de Klaagliederen door dr. A. Dirkzwager De Klaagliederen vormen een merkwaardig boek. Wie het doorleest, zal snel opmerken: "Dat is toch voortdurend hetzelfde!" Inderdaad, de indruk ontstaat,

Nadere informatie

29 Augustus Jeremia's Klaagliederen

29 Augustus Jeremia's Klaagliederen 29 Augustus Jeremia's Klaagliederen Het zou helemaal niet onredelijk zijn als Jeremia zich zou beroemen op de val van Jeruzalem. Hij was immers een van de weinigen die deze verwoesting voorspelde en hij

Nadere informatie

Hoe is de inhoud van het boek Joël te verdelen?

Hoe is de inhoud van het boek Joël te verdelen? De profeet Joël. Hoe is de inhoud van het boek Joël te verdelen? Zie Joël 1, 2, 3 Joël 1 gaat over Gods recente oordelen. Joël 2 handelt over het toekomstig oordeel van God; toont Gods erbarmen; hoe God

Nadere informatie

0 Daar staat de troon al opgericht, daar zetelt de gezalfde Zoon, in Davids stad, op Davids troon, al wie Hem haatten schamen zich en bloeien zal zijn

0 Daar staat de troon al opgericht, daar zetelt de gezalfde Zoon, in Davids stad, op Davids troon, al wie Hem haatten schamen zich en bloeien zal zijn PSALM 3 Heer, denk aan David en zijn eed. Eens riep hij de geduchte naam van Jakobs sterke helper aan, gedenk aan David en het leed dat hij voor U heeft uitgestaan. 4 Zo zal ik naar Gods woning gaan en

Nadere informatie

Zingen : Psalm 97: 1,3,6 >

Zingen : Psalm 97: 1,3,6 > Zingen : Psalm 97: 1,3,6 > Groot Koning is de Heer. Volken, bewijst Hem eer, breek uit in jubel, aarde, nu Hij de macht aanvaardde. De landen wijd en zijd zijn in zijn naam verblijd. Op recht en op gericht

Nadere informatie

Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid

Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid Hartelijk welkom Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid Kom, als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons. Kom met je tranen en je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn. Met open

Nadere informatie

30 Augustus. Dank zij de goedheid van de HERE zijn wij niet omgekomen. Hij blijft voor ons zorgen. Klaag. 3:1-21. Klaag. 3:22-33

30 Augustus. Dank zij de goedheid van de HERE zijn wij niet omgekomen. Hij blijft voor ons zorgen. Klaag. 3:1-21. Klaag. 3:22-33 30 Augustus Klaag. 3:1-21 Ik heb de ellende gezien, die het gevolg was van Gods toorn. Hij heeft mij in de diepste duisternis gebracht en alle licht buitengesloten. Hij heeft Zich tegen mij gekeerd. Dag

Nadere informatie

Waar in de Bijbel is te lezen dat Job daadwerkelijk bestaan heeft en geen fictie is?

Waar in de Bijbel is te lezen dat Job daadwerkelijk bestaan heeft en geen fictie is? De drie vrienden van Job. Waar in de Bijbel is te lezen dat Job daadwerkelijk bestaan heeft en geen fictie is? Ezechiël 14:20 20 en al zouden Noach, Daniël en Job in het midden ervan zijn, zo waar Ik leef,

Nadere informatie

Waarom is het laatste hoofdstuk van het boek van Amos zo belangrijk voor de eindtijd?

Waarom is het laatste hoofdstuk van het boek van Amos zo belangrijk voor de eindtijd? De profeet Amos en de eindtijd. Waarom is het laatste hoofdstuk van het boek van Amos zo belangrijk voor de eindtijd? Wij hebben in het boek Amos de uiteenzetting gezien van de onveranderlijke wegen die

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst 23 juli 2017 in de Hervormde Kerk te Den Ham, aanvang: uur.

Liturgie voor de ochtenddienst 23 juli 2017 in de Hervormde Kerk te Den Ham, aanvang: uur. Liturgie voor de ochtenddienst 23 juli 2017 in de Hervormde Kerk te Den Ham, aanvang: 10.00 uur. Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Ds. G. de Goeijen Jan Smit Bram Jaspers Welkom Samen zingen:

Nadere informatie

3 september uur J v Benthem orgel/piano: Piet Noort schriftlezing: Jaap Wolters. Verwachting en groet. GK psalm 67:1,2.

3 september uur J v Benthem orgel/piano: Piet Noort schriftlezing: Jaap Wolters. Verwachting en groet. GK psalm 67:1,2. 3 september 2017 17.00 uur J v Benthem orgel/piano: Piet Noort schriftlezing: Jaap Wolters Verwachting en groet GK psalm 67:1,2 Gebed Schriftlezing en tekst: Psalm 137 GK psalm 79:3 en 4 Preek Psalmen

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst 6 augustus 2017 Westerkerk Veenendaal

Liturgie ochtenddienst 6 augustus 2017 Westerkerk Veenendaal Liturgie ochtenddienst 6 augustus 2017 Westerkerk Veenendaal Gezang 21 : 1 en 7 1.Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn

Nadere informatie

Tekst liederen 31-10. Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen)

Tekst liederen 31-10. Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen) Tekst liederen 31-10 Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen) Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U. Glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en

Nadere informatie

Jesaja 50. de gehoorzame Knecht

Jesaja 50. de gehoorzame Knecht Jesaja 50 de gehoorzame Knecht De Knecht De verkoren Knecht van God (Jes 42) blijkt door Israel de verworpen Knecht te zijn (Jes 49), toch blijft Hij de vertrouwende Knecht (Js 50), die voort gaat als

Nadere informatie

zodat de stuursheid van zijn gezicht wordt veranderd. want hij doet alles wat hem behaagt, ja, het kwaad van de mens is overvloedig over hem.

zodat de stuursheid van zijn gezicht wordt veranderd. want hij doet alles wat hem behaagt, ja, het kwaad van de mens is overvloedig over hem. Bijbelgedeelte dag 21 Prediker 8 vers 1 9 1 Wie is als de wijze en wie weet de verklaring van de dingen? De wijsheid van de mens verlicht zijn gezicht, zodat de stuursheid van zijn gezicht wordt veranderd.

Nadere informatie

Christus Hoop van Israël en de volken

Christus Hoop van Israël en de volken Christus Hoop van Israël en de volken Hatikwa de hoop Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte, als ik niet aan u denk, als

Nadere informatie

Wat zag de profeet Zacharia daarna?

Wat zag de profeet Zacharia daarna? e profeet Zacharia, de derde droom. Wat zag de profeet Zacharia daarna? Zacharia 2:1 1 Weer hief ik mijn ogen op, en ik zag; en ziet, er was een man, en in zijn hand was een meetsnoer. Welke vraag stelde

Nadere informatie

September 2017 / Ik hef mijn ogen op naar de bergen / OTH 2015 nr 56 / Opwekking 640

September 2017 / Ik hef mijn ogen op naar de bergen / OTH 2015 nr 56 / Opwekking 640 Tekst lied van de maand bovenbouw 2017-2018 September 2017 / Ik hef mijn ogen op naar de bergen / OTH 2015 nr 56 / Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? ik hef

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Zoek Mij en leef! Hoe groot is Gods liefde en geduld voor Zijn volk en wat wordt uitgesteld?

Zoek Mij en leef! Hoe groot is Gods liefde en geduld voor Zijn volk en wat wordt uitgesteld? De profeet Amos zoekt de Here en leeft. Hoe groot is Gods liefde en geduld voor Zijn volk en wat wordt uitgesteld? Amos 5:4, zie 6 4 Want zo zegt de HEERE tegen het huis van Israël: Zoek Mij en leef! In

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Gods naam geeft Zijn wezen weer

Gods naam geeft Zijn wezen weer - 1 - Gods naam geeft Zijn wezen weer We lezen in Exodus 33:18 en verder: 18 Maar hij zei: Doe mij toch uw heerlijkheid Mozes wil graag de volle heerlijkheid van God zien en hij krijgt antwoord op zijn

Nadere informatie

Liturgie avonddienst 8 januari Psalm 144:6 (Nieuwe Berijming) 6.Gelukkig is het volk dat t'allen tijde staat maken mag, o Heer, op uw geleide.

Liturgie avonddienst 8 januari Psalm 144:6 (Nieuwe Berijming) 6.Gelukkig is het volk dat t'allen tijde staat maken mag, o Heer, op uw geleide. Liturgie avonddienst 8 januari 2017 - Psalm 144:6 (Nieuwe Berijming) 6.Gelukkig is het volk dat t'allen tijde staat maken mag, o Heer, op uw geleide. Gelukkig 't volk, waaraan Gij welvaart geeft, het volk

Nadere informatie

georganiseerd door: Herv. Gem. Oostwold en CGK Midwolda.

georganiseerd door: Herv. Gem. Oostwold en CGK Midwolda. voorganger: Ds. G. Huisman georganiseerd door: Herv. Gem. Oostwold en CGK Midwolda. Welkom en Mededelingen. Zingen: JdH 132. Heer! Ik hoor van rijke zegen Die Gij uitstort keer op keer; Laat ook van die

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

Voorganger: Ds. W. Gugler Ouderling: Ariëtte van Kempen Muziek: Double DJ Music Koster: H. Hoorn / J. Hijmissen

Voorganger: Ds. W. Gugler Ouderling: Ariëtte van Kempen Muziek: Double DJ Music Koster: H. Hoorn / J. Hijmissen Voorganger: Ds. W. Gugler Ouderling: Ariëtte van Kempen Muziek: Double DJ Music Koster: H. Hoorn / J. Hijmissen Welkom Opwekking 623 met wierook van aanbidding. met de wolk van mijn Geest. met het brood

Nadere informatie

Eredienst van gebed, zang en bemoediging

Eredienst van gebed, zang en bemoediging Eredienst van gebed, zang en bemoediging Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Zingen: Psalm 116 vers 7, 8 en 10

Nadere informatie

Naar welke berg trokken zij op en hoe lang waren zij toen uit Egypte?

Naar welke berg trokken zij op en hoe lang waren zij toen uit Egypte? Mozes op de berg Sinaï. Naar welke berg trokken zij op en hoe lang waren zij toen uit Egypte? Exodus 19:1-2 1 In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken,

Nadere informatie

Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem!

Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem! 4 Mei Psa. 122 Lof voor Jeruzalem en het huis van de Heer. Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem! Jeruzalem

Nadere informatie

Welke in Gods ogen juiste handeling had Saul na de dood van Samuel laten uitvoeren?

Welke in Gods ogen juiste handeling had Saul na de dood van Samuel laten uitvoeren? De verkeerde keuzes van Saul. Welke in Gods ogen juiste handeling had Saul na de dood van Samuel laten uitvoeren? 1 Samuel 28:3 3 Samuel nu was gestorven en heel Israël had rouw over hem bedreven. Zij

Nadere informatie

Waar woonde Job en hoe stond Job in het leven?

Waar woonde Job en hoe stond Job in het leven? Het lijden van Job en zijn geloof. Waar woonde Job en hoe stond Job in het leven? Job 1:1 1 Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht; hij was godvrezend en keerde

Nadere informatie

7 mei uur HJ Room orgel: Piet Noort schriftlezing: Jurrina de Vos

7 mei uur HJ Room orgel: Piet Noort schriftlezing: Jurrina de Vos 7 mei 2017 17.00 uur HJ Room orgel: Piet Noort schriftlezing: Jurrina de Vos 1. Votum 2. Vrede/zegengroet 3. Zingen: Ps. 35: 13 (Laat vromen juichen, trouwe HEER) 4. Gebed 5. Tekst: Zd 2 Heid Cat. 6. Zingen:

Nadere informatie

Mededelingen. Opwekking 617 (schoollied) >

Mededelingen. Opwekking 617 (schoollied) > Mededelingen Opwekking 617 (schoollied) > Een machtig maker formeerde mijn hart. Hij nam voor de tijd begon mijn leven in Zijn hand. Opwekking 617 Hij kent mijn naam, Hij weet zelfs wat ik denk. Hij ziet

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 2. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden

Nadere informatie

Was het verstandig om tijdens de belegering van Jeruzalem een akker te kopen en wie gaf aan Jeremia opdracht om een akker te kopen?

Was het verstandig om tijdens de belegering van Jeruzalem een akker te kopen en wie gaf aan Jeremia opdracht om een akker te kopen? De reden waarom Jeremia een akker koopt. Was het verstandig om tijdens de belegering van Jeruzalem een akker te kopen en wie gaf aan Jeremia opdracht om een akker te kopen? Jeremia 32:6-7 6 Jeremia zei:

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

Welk goed nieuws kondigde Maleachi aan?

Welk goed nieuws kondigde Maleachi aan? Maleachi en Gods tempel. Welk goed nieuws kondigde Maleachi aan? Maleachi 3:1 die voor Mij de weg bereiden zal. 1 Zie, Ik zend Mijn engel, Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere, Die u aan het

Nadere informatie

Orde van de dienst Hervormde gemeente te Borculo zondag 2 december 2012 eerste Advent De koning komt

Orde van de dienst Hervormde gemeente te Borculo zondag 2 december 2012 eerste Advent De koning komt Orde van de dienst Hervormde gemeente te Borculo zondag 2 december 2012 eerste Advent De koning komt Orgelspel Woord van welkom De eerste kaars wordt aangestoken. Zingen: ZG 7 84 t. Sytze de Vries, / m.

Nadere informatie

Opstand, ballingschap en verstrooiing van Israël en Juda deel 2

Opstand, ballingschap en verstrooiing van Israël en Juda deel 2 Opstand, ballingschap en verstrooiing van Israël en Juda deel 2 De geschiedenis van het huis van Israël Net nadat het verenigde koninkrijk van Israël was verdeeld in twee strijdende partijen, namelijk

Nadere informatie

Wat gebeurde er met de beek Krith?

Wat gebeurde er met de beek Krith? Elia bij de weduwe in Zarfath. Wat gebeurde er met de beek Krith? 1 Koningen 17:7 7 En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen Welke opdracht

Nadere informatie

15/10/2012. Indeling. (4b) (5-10)

15/10/2012. Indeling. (4b) (5-10) Indeling Inleiding op het gebed (1-4a) Lofprijs (4b) Schuldbelijdenis (5-10) Gods rechtvaardig oordeel (11-14) Smeekbede om Gods barmhartigheid (15-19) 1 Wat vooraf ging Inleiding op het gebed (1-4a) Het

Nadere informatie

Israel. a) profetie en Israel: wat zegt de bijbel? b) Israel: zegen of vloek c) Jezus komt: tekenen van de tijd

Israel. a) profetie en Israel: wat zegt de bijbel? b) Israel: zegen of vloek c) Jezus komt: tekenen van de tijd a) profetie en Israel: wat zegt de bijbel? b) Israel: zegen of vloek c) Jezus komt: tekenen van de tijd a) profetie en Israel: wat zegt de bijbel? 1.Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen

Nadere informatie

Liturgie 7 augustus 2016 Morgendienst

Liturgie 7 augustus 2016 Morgendienst Liturgie 7 augustus 2016 Morgendienst Psalm 75 1. U alleen, U loven wij; ja wij loven U, o HEER; want Uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij; dies [= dus] vertelt men in ons land, al de wond'ren

Nadere informatie

Hosea. Gods trouw Israëls ontrouw

Hosea. Gods trouw Israëls ontrouw Hosea Gods trouw Israëls ontrouw Hosea redding Gods trouw Israëls ontrouw Hosea redding Jozua Jezus Jah redt Mattheüs 1 : 21 u zult hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk verlossen van hun zonden.

Nadere informatie

Mededelingen. De bloemen gaan vandaag naar (naam) Gezang 121: 1 (schoollied) >

Mededelingen. De bloemen gaan vandaag naar (naam) Gezang 121: 1 (schoollied) > Mededelingen De bloemen gaan vandaag naar (naam) Gezang 121: 1 (schoollied) > God, die was en is en komt, leg een lied in onze mond, dat de hele wereld hoort, want nabij ons is uw woord. Ontferm U, Heer.

Nadere informatie

Ik heb u altijd duidelijk verteld wat zou gaan gebeuren, zodat u het allemaal goed kon begrijpen.

Ik heb u altijd duidelijk verteld wat zou gaan gebeuren, zodat u het allemaal goed kon begrijpen. 16 Juli Jes. 48:16-19 ISRAEL MOET NU LUISTEREN. Kom dichterbij en luister goed. Ik heb u altijd duidelijk verteld wat zou gaan gebeuren, zodat u het allemaal goed kon begrijpen. En nu heeft de HERE God

Nadere informatie

Liederen voor zondag 3 december 2017

Liederen voor zondag 3 december 2017 Liederen voor zondag 3 december 07 Hemelhoog 94 / Opwekking 64 Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Want dit water

Nadere informatie

David als voorloper van de Messias. 1. De komst van het Lam, de Koning-Knecht 2. De komst van de Leeuw uit de stam van Juda

David als voorloper van de Messias. 1. De komst van het Lam, de Koning-Knecht 2. De komst van de Leeuw uit de stam van Juda David als voorloper van de Messias 1. De komst van het Lam, de Koning-Knecht 2. De komst van de Leeuw uit de stam van Juda De leeuw uit de stam van Juda Openbaringen 5:1-5 En ik zag op de rechterhand van

Nadere informatie

Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden.

Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden. 2 Korinthe 5 : 17 Afscheidsdienst Toos Kraayenhof 6 maart 2015 Intochtslied: U zij de

Nadere informatie

Lukas 1. 1:1 Nadat reeds velen hebben getracht het verhaal op orde te brengen

Lukas 1. 1:1 Nadat reeds velen hebben getracht het verhaal op orde te brengen Lukas 1 1:1 Nadat reeds velen hebben getracht het verhaal op orde te brengen over De Gebeurtenissen die zich hebben voltrokken in ons midden 2 en ons zijn overgeleverd door ooggetuigen vanaf het begin

Nadere informatie

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan!

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan! Pasen 2016 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan! Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon,

Nadere informatie

Ontmoeting met God. Ex 29: Daar zal ik dan de Israelieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden.

Ontmoeting met God. Ex 29: Daar zal ik dan de Israelieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. Ontmoeting met God Ex 29:43 Daar zal ik dan de Israelieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. 1 Johannes Ontmoeting met Jezus Christus op Patmos Openbaring 1-5 Eindhoven

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 februari 2017

Liederen voor zondag 5 februari 2017 Liederen voor zondag 5 februari 2017 Hemelhoog 429 / Opwekking 599 Nog voordat je bestond Kende Hij je naam Hij zag je elk moment En telde elke traan Omdat Hij van je hield Gaf Hij zijn eigen zoon Hij

Nadere informatie

Welkom in de Horizon. Voorganger: Leesdienst door br. Fledderus Organist: Gerhard Meerholz. Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie

Welkom in de Horizon. Voorganger: Leesdienst door br. Fledderus Organist: Gerhard Meerholz. Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie Welkom in de Horizon Voorganger: Leesdienst door br. Fledderus Organist: Gerhard Meerholz Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie Stil gebed Votum/zegengroet Z. LvK 119: 1-3 Lezing van de Wet Z. Ps. 130: 1-4 L.

Nadere informatie

Programma paaszangdienst. Tweede paasdag 2014. Oude kerk putten. Hartelijk welkom!!

Programma paaszangdienst. Tweede paasdag 2014. Oude kerk putten. Hartelijk welkom!! Programma paaszangdienst Tweede paasdag 2014 Oude kerk putten Hartelijk welkom!! Samenzang: Daar juicht een toon Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem; een heerlijk

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst op oudejaarsavond 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham Aanvang: 19.30

Liturgie voor de dienst op oudejaarsavond 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham Aanvang: 19.30 Liturgie voor de dienst op oudejaarsavond 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham Aanvang: 19.30 Thema: In vertrouwen op Gods barmhartigheid en vergeving het jaar biddend sluiten Voorganger: Ds. H.M. Klaassen

Nadere informatie

Omringd door wolken is Hij opgevaren, verhoogd als koning in Zijn majesteit, totdat Hij wederkomt te Zijner tijd, om u zijn koninkrijk te openbaren.

Omringd door wolken is Hij opgevaren, verhoogd als koning in Zijn majesteit, totdat Hij wederkomt te Zijner tijd, om u zijn koninkrijk te openbaren. Lied 01 Titel: Jeruzalem, o stad van heil en vrede Eerste componist: Traditional Tweede componist: André F. Troost Uitvoerende: Musica Religiosa, Mannenkoor Assen & samenzang Uitvoering: Koor- en samenzang

Nadere informatie

Jozef. maar God heeft dit ten goede gedacht

Jozef. maar God heeft dit ten goede gedacht Jozef maar God heeft dit ten goede gedacht Liturgie van de themazondagdienst kerk en school op zondag 31 januari 2016 in de Oude Kerk om 9.00 uur samen met de Willem van Oranjeschool. De voorganger is

Nadere informatie

De Bijbel Open. 1 & 2 Thessalonika. Verleden, heden en toekomst van een christen. 14 mrt 09

De Bijbel Open. 1 & 2 Thessalonika. Verleden, heden en toekomst van een christen. 14 mrt 09 1 & 2 Thessalonika Verleden, heden en toekomst van een christen 20 sep 08 Bekeerde mensen 1 Th.1 18 okt 08 15 nov 08 13 dec 08 17 jan 09 14 feb 09 14 mrt 09 18 apr 09 Gods manier van opvoeden Heilig en

Nadere informatie

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 15 november 2015 U bent welkom - opwekking 573 We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En

Nadere informatie

Liturgie avonddienst op 31 juli uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen

Liturgie avonddienst op 31 juli uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Liturgie avonddienst op 31 juli 2016 18.30 uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Liedboek 466: 1 en 3 1. Als God, mijn God, maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Dan werken

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Psalm 2 vers 7 Schriftlezing Johannes 8:30-59 (Liedboek) Gezang 470 vers 1 t/m 4 Psalm 9 vers 9 en 10 Psalm 9 vers 11, 12, 14 en 20 Gezang 305 vers 1 en

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Liturgie morgendienst 25 mei Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst in de Koningskerk, voorganger ds. J.H. Riemer. Welkom / mededelingen

Liturgie morgendienst 25 mei Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst in de Koningskerk, voorganger ds. J.H. Riemer. Welkom / mededelingen Welkom / mededelingen Votum / zegengroet Zingen: gezang 101 : 1, 2, 3, 4 en 5 1. De dag van onze Vorst brak aan. Zie, Gods gezalfde Koning gaat tot zijn hemelwoning. Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan,

Nadere informatie

Processielied:Wij zoeken hier uw aangezicht (voor de cantorij nr. 281B) Na vers 6 staat de gemeente op om mee te zingen. Cantorij

Processielied:Wij zoeken hier uw aangezicht (voor de cantorij nr. 281B) Na vers 6 staat de gemeente op om mee te zingen. Cantorij Festival of Lessons and Carols in de Lichtkring 11 december 2016 Voorganger Organist Lector Licht : Mario Boelen : Mark Dijkstra : Marijke Drewes M.m.v. de cantorij o.l.v. Marianne Voskamp Wij komen in

Nadere informatie

Johannes de Heer dienst 12 februari 2017 om Voorganger: Ds. Hoekam. Thema: Probeer God niet te begrijpen, maar probeer God te vertrouwen!

Johannes de Heer dienst 12 februari 2017 om Voorganger: Ds. Hoekam. Thema: Probeer God niet te begrijpen, maar probeer God te vertrouwen! Johannes de Heer dienst 12 februari 2017 om 17.00. Voorganger: Ds. Hoekam Thema: Probeer God niet te begrijpen, maar probeer God te vertrouwen! - Welkom en afkondigingen - Zingen: JDH 150 Welk een vriend

Nadere informatie

En ik kom tot U Opwekking 612

En ik kom tot U Opwekking 612 Hartelijk welkom En ik kom tot U Opwekking 612 In uw aanwezigheid kan ik daar ooit zijn, want ik ben een mens, zondig en onrein. Maar U gaf uw Zoon om in mijn plaats te staan en door wat Hij deed mag

Nadere informatie

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Welkom Lezen : Jacobus 4 PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde

Nadere informatie

Liturgie voor de avonddienst van 8 februari 2015

Liturgie voor de avonddienst van 8 februari 2015 Liturgie voor de avonddienst van 8 februari 2015 Ps. 93: 1, 4 OB 1.De HEER' regeert; de hoogste Majesteit, Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, Bevestigt d' aard' en houdt door Zijne hand Dat

Nadere informatie

23 april uur E Brink orgel: Geert Burgler schriftlezing: Hester Muurling. Votum en groet LB 1005

23 april uur E Brink orgel: Geert Burgler schriftlezing: Hester Muurling. Votum en groet LB 1005 23 april 2017 10.00 uur E Brink orgel: Geert Burgler schriftlezing: Hester Muurling Votum en groet LB 1005 Schuldbelijdenis Psalm 143 : 1-2 & 8 LB 130c = Psalm 130 : 1-2 (Psalmen voor nu) Genadeverkondiging

Nadere informatie

Liturgie middagdienst Woensdag 25 december Gezang 139 vers 1, 2en 3

Liturgie middagdienst Woensdag 25 december Gezang 139 vers 1, 2en 3 Gezang 139 vers 1, 2 en 3 Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint, ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuw geboren kind! Ziet, die 't woord is, zonder spreken, ziet, die vorst

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Hoop in onzekere tijden. Daniël: Gebed & Antwoord

Hoop in onzekere tijden. Daniël: Gebed & Antwoord Hoop in onzekere tijden Daniël: Gebed & Antwoord Relatie met God God Aanbidden Zijn relatie met God Zijn Rol/Relatie in de wereld Hoe werd die band met God duidelijk? Daniël 2: 28 Maar er is een God in

Nadere informatie

Liturgie Welkom

Liturgie Welkom Liturgie 28-05-2017 Welkom Zingen: Ps. 108:1 en 2 Mijn hart is, Heer, in U gerust 1. Mijn hart is, Heer, in U gerust. Uw lof te zingen is mijn lust. Maakt, harp en luit, den Heere groot. Mijn lied begroet

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 6 december in de Westerkerk te veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 6 december in de Westerkerk te veenendaal Liturgie voor zondagochtend 6 december in de Westerkerk te veenendaal Gezang 126 : 1 en 3 1.Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu

Nadere informatie

Jezus, hoop van de volken, Jezus, trooster in elk verdriet; U bent de bron van hoop die God ons gee?.

Jezus, hoop van de volken, Jezus, trooster in elk verdriet; U bent de bron van hoop die God ons gee?. Hartelijk welkom Jezus, hoop van de volken Opwekking 618 Jezus, hoop van de volken, Jezus, trooster in elk verdriet; U bent de bron van hoop die God ons gee?. Jezus, licht in het duister, Jezus, waarheid

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST. Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur

ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST. Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur Voorganger: ds. A. Groeneveld Organist: Simon Marbus Koster: Bert de Bruin Orgelspel Welkom

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 26 november

Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 26 november Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 26 november Gezang 1 [LB 1973] 1.God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort. 2.God heeft het

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Psalm 33 Lied 41 vers 1, 2, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 99 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 33 vers 1 Psalm 33 vers 6 Lied 444 (Op Toonhoogte)

Nadere informatie

Liturgie zondag 3 september inbrengdienst

Liturgie zondag 3 september inbrengdienst Liturgie zondag 3 september inbrengdienst Voor de dienst horen we: Welkom in dit huis uit Hemelhoog 707 Zingen voor de dienst: Opwekking 573 Welkom en mededelingen Intochtslied: 146:1, 2 1. Zing, mijn

Nadere informatie

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 2. Laat Arons huis Gods goedheid loven, En zeggen: "Roemt Gods majesteit! Zijn goedheid gaat het al te boven;

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 2. Laat Arons huis Gods goedheid loven, En zeggen: Roemt Gods majesteit! Zijn goedheid gaat het al te boven; Gez. 329: 1 2 3 1. Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen, met uw lieve stem verstoord. Maak de weg tot U begaanbaar, wees verstaanbaar; spreek Heer, uw gemeente hoort. 2. Heer, uw boodschap staat

Nadere informatie

Lezen : Marcus 14 : 1 en 2, 10 en 11 Marcus 14 : Marcus 14 : Tekst : Marcus 14 : 1 en 2

Lezen : Marcus 14 : 1 en 2, 10 en 11 Marcus 14 : Marcus 14 : Tekst : Marcus 14 : 1 en 2 Lezen : Marcus 14 : 1 en 2, 10 en 11 Marcus 14 : 12-16 Marcus 14 : 43-49 Tekst : Marcus 14 : 1 en 2 Lied 328 : 1 Opwekking 614 Lied 392 Psalm 125 : 1, 2 en 4 Lied 320 Psalm 103 : 4 en 5 Votum en groet

Nadere informatie

God kent jou. Inleiding. Voor God hoef je geen masker op te zetten. Hij weet wie je bent. Persoonlijke relatie met God

God kent jou. Inleiding. Voor God hoef je geen masker op te zetten. Hij weet wie je bent. Persoonlijke relatie met God God kent jou Inleiding Wanneer wij iemand leren kennen, dan begint dat aan de buitenkant. Wij leren iemand beter kennen door hoe diegene handelt. Hoe langer je met iemand omgaat, hoe meer je begrijpt van

Nadere informatie

Thema: Voor jong en oud. 24 september uur. Medewerking: Kinderkoor Op pad Hardinxveld o.l.v. Annelies van der Pijl

Thema: Voor jong en oud. 24 september uur. Medewerking: Kinderkoor Op pad Hardinxveld o.l.v. Annelies van der Pijl 24 september 2017 18.00 uur Thema: Voor jong en oud Medewerking: Kinderkoor Op pad Hardinxveld o.l.v. Annelies van der Pijl Organist: Bastiaan van der Pijl Verbindende teksten: Johan Crezee Inleidend orgelspel

Nadere informatie

Gods liefde draagt jou, zijn hand beschermt jou, waar je ook bent of zal gaan. Ontvang Gods zegen, over je leven, vrede voor jou in zijn naam

Gods liefde draagt jou, zijn hand beschermt jou, waar je ook bent of zal gaan. Ontvang Gods zegen, over je leven, vrede voor jou in zijn naam Lied 01 Titel: Gods zegen voor jou Arrangement: James MacMillan & Adrian Roest Eerste componist: Anneke van Dijk-Quist (Nederlandse) Hans Maat Uitvoerende: Sela Uitvoering: Solo en samenzang Gods liefde

Nadere informatie

Opwekking 763 Ik heb U nodig

Opwekking 763 Ik heb U nodig Inhoud Opwekking 763 Ik heb U nodig... 2 Filippenzen 4 : 1a... 2 Opwekking 767 Familie... 3 Opwekking 654 De vreugde van U is mijn kracht... 3 Gebed... 4 Opwekking 436 Onze Vader... 4 Schriftlezing Filippenzen

Nadere informatie

Ik wil juichen voor U, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor U, Heer, mijn hart is vol ontzag.

Ik wil juichen voor U, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor U, Heer, mijn hart is vol ontzag. Hartelijk welkom Ik wil juichen voor U Opwekking 589 Ik wil juichen voor U, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor U, Heer, mijn hart is vol ontzag. Ik erken: U, Heer, bent God en

Nadere informatie

Thema Stel, je mag één wens doen Pnr ) Markus 10: 51. U luistert naar: een opname van 25 oktober uur in het Open Hof te Kampen.

Thema Stel, je mag één wens doen Pnr ) Markus 10: 51. U luistert naar: een opname van 25 oktober uur in het Open Hof te Kampen. Thema Pnr. 1312 ) Markus 10: 51 Uitgesproken in het Open Hof te Kampen Ouderling van dienst Muzikale begeleiding Erwin Schraa Johan Blok U luistert naar: een opname van 25 oktober 2009 9.00 uur in het

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Welk verzoek kreeg David, terwijl hij op de vlucht was en wie raadpleegde David eerst?

Welk verzoek kreeg David, terwijl hij op de vlucht was en wie raadpleegde David eerst? David op de vlucht. Welk verzoek kreeg David, terwijl hij op de vlucht was en wie raadpleegde David eerst? 1 Samuel 23:1-2 1 Men vertelde David: Zie, de Filistijnen strijden tegen Kehila en zij plunderen

Nadere informatie

Liturgie voor zondagavond 9 augustus 2015 in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor zondagavond 9 augustus 2015 in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor zondagavond 9 augustus 2015 in de Westerkerk te Veenendaal Gezang 281 : 1, 2 en 4 1.Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om, de maan zijn lichte banen trekt, zover het verste

Nadere informatie

Hartelijk Welkom bij

Hartelijk Welkom bij Hartelijk Welkom bij Tienduizend redenen Opwekking 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen

Nadere informatie

Zingen: Op Toonhoogte 343. Zingen: Op Toonhoogte 94. Zingen: Op Toonhoogte 234. Zingen: Op Toonhoogte 112. Zingen: Op Toonhoogte 236

Zingen: Op Toonhoogte 343. Zingen: Op Toonhoogte 94. Zingen: Op Toonhoogte 234. Zingen: Op Toonhoogte 112. Zingen: Op Toonhoogte 236 Welkom Zingen: Op Toonhoogte 343 Votum en Groet Zingen: Op Toonhoogte 94 Geloofsbelijdenis Zingen: Op Toonhoogte 234 Gebed Schriftlezing: Jesaja 53 Zingen: Op Toonhoogte 112 Verkondiging Luisterlied Zingen:

Nadere informatie

Voorganger: Jolanda Aantjes Begeleiding: Band True Colors Jeugdkring; Connect en enkele gemeenteleden

Voorganger: Jolanda Aantjes Begeleiding: Band True Colors Jeugdkring; Connect en enkele gemeenteleden M.m.v.: Voorganger: Jolanda Aantjes Begeleiding: Band True Colors Jeugdkring; Connect en enkele gemeenteleden WELKOM door de ambtsdrager van dienst LIED Opw. 219 Juicht, aarde! Juicht alom de Heer. Juicht,

Nadere informatie

Welkom op deze vierde studie avond

Welkom op deze vierde studie avond DANIEL DE ZEVENTIG WEKEN Welkom op deze vierde studie avond Zoeklicht Seminar 70Jaarweken van Daniel 12/12/2014 70JW.1: 1 Profetie over de 70 jaarweken van Dan. 9:24-27 Over Israel en Jeruzalem Rechterstoel

Nadere informatie

Waar was Mozes mee bezig, welke berg naderde hij en tot welk inzicht kwam Mozes?

Waar was Mozes mee bezig, welke berg naderde hij en tot welk inzicht kwam Mozes? Waar was Mozes mee bezig, welke berg naderde hij en tot welk inzicht kwam Mozes? Exodus 3:1 1 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot

Nadere informatie