De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 19 maart 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 19 maart 2014"

Transcriptie

1 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 19 maart 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal Saldo einde verslagperiode Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren Totaal : Braincenter Noord B.V. : Oliemolenstraat 5 : 9203 ZN Drachten : BrainCenter Group B.v. : 10/558F : 20 juli 2010 : mr. J.A. van der Meer : mr. P.P.M. van der Burgt is opgevolgd door mr. S.J.O. de Vries : De ontwikkeling en engineering van technische projecten, waaronder productiemachines, het detacheren van ingenieurs en technici, het verlenen van service en onderhoud en het Factory Information System (FIS) : Zie 1.2. : 70 : ,18 : 5 augustus 2013 tim 24 januari 2014 : 1,Ouren : 542,7 uren In onderstaand verslag worden de wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag en de in deze verslagperiode relevante feiten met dik gedrukte tekst vermeld. Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan. 1. Inventarisatie 1. 1 Directie en organisatie Bestuurder en enig aandeelhouder van BCN is BrainCenter Group B.V. (BCG). Bestuurder van BCG is de heer W.C. Swinckels. BrainCenter Zuid B.V. (BCN) te Veldhoven is eveneens een 100% dochtermaatschappij van BCG. BCZ is op 13 juli 2010 in staat van faillissement verklaard (10/536 F).

2 Braineenter Group B.V. is op 7 september 2010 eveneens in staat van faillissement verklaard (BeG) (10/677 F) met benoeming van mr. J.A. van der Meer tot curator. 1.2 Winst en verlies BeN boekte in 2008 en 2009 een netto - omzet van ,- resp ,-, met een netto resultaat van ,- resp , Balanstotaal Het balanstotaal van BeN bedroeg in 2008 en ,- resp , Lopende procedures Thans nog niet bekend. 1.5 Verzekeringen De relevante verzekeringen worden geïnventariseerd en opgezegd 1.6 Huur De huurovereenkomst voor het bedrijfspand aan de Oliemolenstraat 5 te Drachten is met toestemming van de Re opgezegd Oorzaak faillissement De curator verricht onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. De curator heeft in afgelopen verslagperiode betrokkenen gehoord en verslagen opgesteld om de oorzaken vast te stellen. De curator wenst nog enkele betrokkenen te horen waarna het verslag in het kader van hoor wederhoor zal worden voorgelegd aan de bestuurder. De curator heeft een feitenonderzoek verricht ter zake de periode voorafgaand aan de faillissementen Bez, BeN en BeG. Het onderzoek van de curator heeft zich onder meer geconcentreerd op de beschikbare schriftelijke documentatie als aangetroffen per datum faillissement alsmede aangeleverd door betrokkenen. De curator heeft vervolgens met verschillende betrokkenen gesproken. Dit heeft geresulteerd in een opsomming van omstandigheden voorafgaand aan het faillissement en een beoordeling door de curator ten aanzien van de oorzaken van het faillissement. Betreffende bevindingen zijn ter becommentariëring aan de heer Swinckels als betrokken (indirect) bestuurder voorgelegd. In het 3e openbaar voortgangsverslag van BeG, te deponeren per september 2011, zullen de bevindingen van de curator openbaar worden gemaakt alsmede - indien en voor zover dit zou plaatsvinden - het commentaar van de heer Swinckels op deze bevindingen. Inmiddels heeft deponering van het 3e openbaar verslag van BeG plaatsgevonden.

3 2. Personeel 2.1 Aanta/ ten tijde van faill. : Aanta/ in jaar voor faill. : Datum onts/agaanzegging : 21 juli Activa Onroerende zaken 3. 1 Beschrijving : Er zijn geen OZ in de boedel aangetroffen 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boede/bijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Machines, installaties, gereedschappen en bedrijfsuitrustingen die zich bevonden in het bedrijfsgebouwaan de Oliemolenstraat 5 te Drachten of bij derden of personeelsleden 3.6 Verkoopopbrengst : ,- 3.7 Boede/bijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : De fiscus heeft tot op heden vorderingen tot een bedrag ad 1,5 mio ingediend. Voorraden/ onderhanden werk 3. 9 Beschrijving Grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten en gereed product die zich bevinden in het bedrijfsgebouwaan de Oliemolenstraat 5 te Drachten of bij derden of personeelsleden 3.10 Verkoopopbrengst : 2.750, Boede/bijdrage Andere activa Beschrijving : Onderhanden werk en immateriële activa (goodwill) 3.13 Verkoopopbrengst : Vooralsnog niet openbaar-

4 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren ,83.,- ING Bank en fiscus pretenderen 1ste respectievelijk 2e pandrecht. 4.2 Opbrengst ING heeft Mirus Internationalopdracht gegeven tot incasso over te gaan. De stand van zaken is bij de ING Bank opgevraagd. De incasso van de debiteur Philips vindt plaats door de curator. Er is discussie ontstaan tussen de curator en Philips ter zake (tegen)vorderingen zijdens Philips op failliet die Philips in verrekening wenst te brengen. Het betreft een vordering met betrekking tot een project, genaamd VK1 lijn, en een vordering op grond van een betaling aan oud-philips personeel die bij verkoop van de activiteiten van Philips aan BrainCenter Noord zijn overgegaan. In verband met een sociaal plan is Philips een vergoeding verschuldigd aan oud werknemers bij een faillissement van BrainCenter Noord. De curator verricht onderzoek ter zake de 'hardheid' van de vordering van Philips op failliet op grond van het te laat opleveren van de VK1 lijn. Voorts betwist de curator dat Philips de vordering uit hoofde van de zgn. afvloeiingskosten in verrekening kan brengen. De vordering van BCN op Philips alsmede de gepretendeerde tegenvordering van Philips op BCN staan nu tussen partijen vast. De curator voert overleg met ING als pandhouder ter zake de afwikkeling van de kwestie. Inmiddels hebben ING en curator met toestemming RC afspraken gemaakt over tegen Philips te entameren rechtsmaatregelen. De concept-processtukken zijn opgesteld. Curator is in afwachting van reactie, waarna zal worden beoordeeld of de procedure aanhangig gemaakt wordt. Inmiddels is onder voorbehoud van toestemming RC in overleg met ING als pandhouder een schikking met Philips bereikt. Die moet enkel nog worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst is met toestemming van de Rechter - Commissaris tussen partijen in februari 2013 getekend, houdende betaling door Philips van een bedrag van ,- tegen algehele en finale kwijting. 4.3 Boede/bijdrage : N.v.t. Ter zake de incasso van de vordering op Philips 10%. Dit percentage is niet correct. Overeengekomen is een boedelbijdrage ter grootte van de werkelijk gemaakte kosten. Die zijn bij benadering gelijk aan 10% van het bereikte schikking bedrag. Nader afspraken worden gemaakt.

5 5. Bank I Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) ING Bank N.V na saldering van de banksaldi t.n.v. BCZ, BCN en BCG op basis van concernfinanciering en CJMA overeenkomst 5.2 Leasecontracten Enkele autoleasecontracten, inmiddels overgenomen door doorstarter. 5.3 Beschrijving zekerheden Pandrecht inventaris, voorraden, vorderingen en hoofdelijke aansprakelijkheid concernvennootschappen. 5.4 Separatistenpositie Curator betwist het pandrecht van ING Bank N.v. op basis van volmacht in combipandakte Het pandrecht van de ING is inmiddels door de fiscus en de curator erkend. 5.5 Boedelbijdragen : N.v.t. Zie onderdeel Eigendomsvoorbehoud Voor zover aanwezig en van toepassing, worden die afgewikkeld. 5.7 Reclamerechten Voor zover aanwezig en van toepassing, worden die afgewikkeld. 5.8 Retentierechten Voor zover aanwezig en van toepassing, worden die afgewikkeld. 6. Doorstart I voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden Met toestemming van de Rechter - Commissaris zijn de activiteiten van BCN vanaf 20 juli tot en met 15 augustus voortgezet.

6 6.2 Financiële verslaglegging De verwachte opbrengst boedeldebiteuren in deze periode bedraagt circa ,-. De boedeldebiteuren worden geïncasseerd. Er is veelvuldig overleg geweest tussen de administrateur van failliet die tevens in opdracht van de curator facturen heeft opgesteld en de verantwoordelijken van de administratie van Philips. Er zijn ter zake onduidelijkheden ontstaan waarbij de partijen Philips, curator en de doorstarter Irmato zijn betrokken. Partijen hebben overleg gepleegd en thans wordt er uitvoering gegeven aan het verzamelen van de gegevens en afstemming hiervan tussen partijen. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris overeenstemming bereikt inzake de verkoop en afwikkeling van de boedeldebiteuren aan Irmato. Werkzaamheden : Incasso boedeldebiteuren Doorstart 6.3 Beschrijving Met ingang van 26 augustus 2010 zijn de inventaris, goodwill, orderportefeuille en activiteiten van BCN (met uitzondering van de afdeling Factory Information Systems FIS) met toestemming van de Rechter - Commissaris overgenomen door Irmato Industrial Solutions Drachten B.V., met behoud van een groot deel van de werkgelegenheid. 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst : Deze is voorlopig niet openbaar. 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7. 1 Boekhoudplicht : In onderzoek Hier lijkt aan voldaan te zijn. De curator heeft de administratie 2009 en 2010 doorgenomen. Er zijn daarbij geen bijzonderheden opgevallen. Gelet op het onderzoek naar de oorzaken faillissement en onderdeel 7.5 en 7.6 zou mogelijk nog anders geconcludeerd kunnen worden. 7.2 Depot jaarrekeningen 2006: 2007: 2008: 30 maart januari januari Goedk. Verkl. Accountant : In onderzoek 7.4 Stortingsverpl. aandelen : In onderzoek

7 Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003, NJ 2004/282 (De Rijk q.q./de Roy) bepaalde dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, zou een dergelijke verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt. Voorts is de aandeelhouder BeG eveneens failliet. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek Zie onderdeei1.7. De bevindingen zullen gepresenteerd worden in het 3e openbaar verslag van BeG d.d. september Paulianeus handelen : In onderzoek De curator verwijst ter zake een paulianeuze handeling naar het faillissement van BeG. Een rekening-courant vordering ad circa ,- van BeG op de heer Swinckels is omgezet in een geldlening, af te losen over 20 jaar. Inmiddels is betreffende omzetting buitengerechtelijk vernietigd door de curator. ING Bank heeft aangegeven dat zij de vordering op Swinckels zelf incasseert. De vordering is door ING aan Fiditon uit handen gegeven. De heer Swinckels heeft zich tot een raadsman gewend. Fiditon is met de raadsman in gesprek. 8. Crediteuren 8. 1 Boedelvorderingen : Zie aangehechte crediteurenlijsten Salaris curator en UWV 8.2 Pref. vord. van de fiscus : Zie aangehechte crediteurenlijsten , , Pref vord. van het UWV : Zie aangehechte crediteurenlijsten , Andere pref crediteuren : Zie aangehechte crediteurenlijsten 26 personeelsleden en 4 aanvragers van het faillissement 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Zie aangehechte crediteurenlijsten Bedrag concurrente crediteuren: Zie aangehechte crediteurenlijsten , , , ,39

8 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: ex art 16 Fw 9. Procedures Niet van toepassing. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog onbekend 10.2 Plan van aanpak Incasso boedeldebiteuren, bijstand aan incasso pre - faillissementsdebiteuren onderhanden werk, afwikkelen eigendomsvoorbehoud en onderzoek oorzaken faillissement en verrichten van overige (reguliere) faillissementswerkzaamheden. en Onderzoek oorzaken faillissement en rechtmatigheid, incasso boedeldebiteuren. Verrichten van reguliere faillissementswerkzaamheden, meer in het bijzonder in overleg met de ING de incasso van de vordering op Philips, e.e.a. gelet op de gestelde tegenvordering. Incasso vordering Philips. Formaliseren schikking in vaststellingsovereenkomst. 10.3lndiening volgend verslag : juli 2014 Best, 19 maart 2014 mr. J.A. van der Meer, curator

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014 Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Specia Iisten in bed rijfs kwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 augustus 2013 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 februari 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

1.5 Verzekeringen: De lopende t.n.v. failliet staande verzekeringen zijn geïnventariseerd en zo nodig opgezegd.

1.5 Verzekeringen: De lopende t.n.v. failliet staande verzekeringen zijn geïnventariseerd en zo nodig opgezegd. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 25 juni 2013 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder:

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 19 maart 2014 Gegevens onderneming: Vredeveld Industries B.V., gevestigd te J.A. Koningstraat 9, Datum uitspraak: 5 februari

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie