Een veilige, sportieve, vriendelijke en consequente school. Protocol. Kindermishandeling en huiselijk geweld Handelen volgens de meldcode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een veilige, sportieve, vriendelijke en consequente school. Protocol. Kindermishandeling en huiselijk geweld Handelen volgens de meldcode"

Transcriptie

1 Een veilige, sportieve, vriendelijke en consequente school. Protocol Kindermishandeling en huiselijk geweld Handelen volgens de meldcode Juni 2016

2 Inhoud Inleiding 1 Stappenplan 2 Toelichting op de stappen uit het stappenplan 3 Beroepsgeheim versus meldcode 5 Verantwoordelijkheden 6 Bijlage 1: Signaleringsgespreksformulier Bijlage 2: Logboek signalering Bijlage 3: Signaleringslijsten 3a:Signalenlijst voor kindermishandeling 3b:Signalenlijst voor seksueel misbruik 3c:Signalenlijst voor huiselijk geweld 3d:Signalenlijst voor jeugdprostitutie 2

3 Inleiding: Op 1 juli 2013 is de nieuwe wettelijke meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 1 ingevoerd voor alle beroepskrachten in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de (jeugd)gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning en justitie. De meldcode is iets anders dan de meldplicht. De meldcode is in feite een stappenplan dat beroepskrachten ondersteunt in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In dit protocol worden de verschillende stappen uit het stappenplan van de meldcode en de verantwoordelijkheden van ieder op de Paulus Mavo helder omschreven. 1 Definitie kindermishandeling volgens De wet op jeugdzorg (2005) Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel

4 Stappenplan 1. In kaart brengen van de signalen 2. Collegiale consultatie en zo nodig advies inwinnen bij Veilig Thuis 3. Gesprek met de leerling en/of ouder, afhankelijk van leeftijd en situatie 4. Wegen van signalen; het geweld of de kindermishandeling. 5. Beslissen: a) hulp organiseren met medewerking van leerling/ouder(s) b) melden bij Veilig Thuis

5 Toelichting op de stappen uit het stappenplan: Stap 1: Signaleren en in kaart brengen van de signalen De medewerker van school vermoedt kindermishandeling of huiselijk geweld. Belangrijk is dat er door de medewerker concreet waarneembaar gedrag of signalen genoteerd worden. Vervolgens bespreekt de medewerker dit direct bij de desbetreffende teamleider van de leerling en bij afwezigheid van deze persoon een ander(e) teamleider/directielid. Indien nodig kan er gebruik gemaakt worden van signaleringslijsten, in bezit van de aandachtsfunctionarissen. De medewerker zal indien het een vertrouwelijk gesprek betreft, altijd melden bij de leerling dat hij/zij afhankelijk van de inhoud verplicht is dit te melden bij derden. Wanneer een leerling bij een medewerker aangeeft dat er sprake is van direct gevaar zoals mogelijk kindermishandeling en/of bedreigende thuissituatie, ga dan direct over naar stap 2. Stap 2: Collegiale consultatie De medewerker brengt de teamleider op de hoogte. De teamleider neemt contact op met (een lid van) het zorgteam 2. Het zorgteam zal de situatie overleggen. De aandachtsfunctionarissen (zorgcoördinator en/of schoolpsycholoog) zullen hierin een leidende rol hebben. Zij kunnen indien nodig/gewenst advies inwinnen bij Veilig Thuis 3. Ook kunnen zij ervoor kiezen de leerling (anoniem) te bespreken in ( of met een lid van) het zorg- en adviesteam (ZAT) 4 Stap 3: Gesprek met de leerling en/of ouders De aandachtsfunctionarissen bepalen wie er met de leerling in gesprek gaat. In dat gesprek moet het volgende verteld worden en duidelijk worden: - Het doel van het gesprek - De genoemde signalen en feiten - De reactie van de leerling/ouders - Interpretatie van de reactie Is de leerling nog geen 12 jaar, dan wordt het gesprek alleen met de ouders gevoerd. Is de leerling tussen de 12 en 16 jaar, dan wordt er eerst een gesprek met de leerling gevoerd en vervolgens vindt er een gesprek plaats met de ouders (eventueel is de leerling aanwezig bij dit gesprek). Wanneer het risico bestaat dat de veiligheid van betrokkene in het geding kan komen (bijvoorbeeld bij vermoeden seksueel misbruik of eer gerelateerd geweld), wordt er geen gesprek gevoerd met ouders erbij. Er wordt dan direct een melding gedaan bij Veilig Thuis door de aandachtsfunctionarissen. 2 Onder het Zorgteam wordt verstaan: plv directeur, zorgcoördinator, orthopedagogen, schoolpsycholoog, teamleiders van de Paulus Mavo/VMBO 3 Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. 4 Onder ZAT wordt verstaan: Zorgteam Paulusmavo/VMBO, leerplichtambtenaar, medewerkers Bureau jeugdzorg, politie, schoolarts

6 Is de leerling boven de 16 jaar, dan wordt de leerling altijd betrokken bij het proces. Alle stappen die genomen worden zullen met de leerling besproken worden. In principe is toestemming van de leerling vereist voordat er informatie verstrekt wordt aan ouders of voordat er overgegaan wordt tot een melding. Echter, wanneer de aandachtsfunctionaris een inschatting maakt dat veiligheid van de leerling in het geding kan komen, kan ook zonder deze toestemming overgegaan worden tot een melding. Stap 4: Wegen van het geweld of kindermishandeling Na de eerste 3 stappen is er redelijk veel informatie bekend. Aan de hand van een van de signaleringslijsten (zie bijlage 3) wordt door de aandachtsfunctionarissen de aard en de ernst van het geweld bepaald. De aandachtsfunctionarissen dragen zorg voor een tijdpad/dossier vorming. Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden Als de leerling voldoende beschermd kan worden tegen het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling middels de schoolorganisatie of huidige hulpverlening, dan wordt er geen melding gedaan bij Veilig Thuis. Een gesprek met ouders heeft bijna altijd als uitkomst dat er hulp wordt gezocht. Voor ouders, het gezin of het kind zelf. Afhankelijk van de situatie en eventueel de uitkomst van het gesprek met ouders worden er afspraken gemaakt. Afhankelijk van de situatie zal school in eerste instantie ouders de ruimte geven om zelf hulp te zoeken. De aandachtsfunctionaris zal altijd om terugkoppeling vragen van ouders indien er zelf hulp gezocht wordt. Er wordt altijd een termijn afgesproken waarin terugkoppeling gedaan moet zijn vanuit ouders. Ouders worden gevraagd een toestemmingsformulier te ondertekenen om informatie uit te wisselen tussen een lid van het zorgteam en de hulpverlenende instantie. Als ouders hier niet aan meewerken of als de signalen blijven bestaan, dan dient er alsnog een melding te worden gedaan bij Veilig Thuis. Een melding wordt in ieder geval gedaan als de schoolorganisatie niet in staat is om de leerling te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De aandachtsfunctionaris is degene die de melding doet bij Veilig Thuis. Ouders zullen, indien de situatie het toelaat, op de hoogte worden gesteld van de ondernomen stappen van school. Veilig Thuis heeft als taak de signalen verder te onderzoeken. Deze kan ook beslissen om een melding te doen bij de Raad voor de Kinderbescherming om de signalen verder te onderzoeken. Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming zal hiervoor contact leggen met de leerling, de ouders en de school. Wat betreft de school: de aandachtsfunctionarissen bepalen samen met het zorgteam wie de informatie kan en mag geven aan Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming. Dit betekent dat een mentor/teamleider bij een verzoek om informatie vanuit Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming, eerst overleg pleegt met het zorgteam. Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming kan beslissen dat er hulpverlening opgestart dient te worden.

7 Beroepsgeheim versus meldcode: Een aantal medewerkers op school heeft een beroepsgeheim (denk aan vertrouwenspersoon en de gedragswetenschappers). Een beroepsgeheim houdt in dat er dan geen informatie over de leerling aan anderen gegeven mag worden, behalve als de leerling daarvoor toestemming geeft. De leerling kan zich hierdoor vrij voelen om alles te vertellen. Toch kan het in het belang zijn van de leerling om vertrouwelijke gegevens uit te wisselen met collega's of anderen. In de wet meldcode is daarom een meldrecht opgenomen. Een meldrecht houdt in dat professionals met een beroepsgeheim (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling mogen melden bij Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming. Ook zonder toestemming van de betrokkenen.

8 Verantwoordelijkheden: Alle partijen hebben verantwoordelijkheid bij het werken volgens de meldcode kindermishandeling. Hieronder de verantwoordelijkheden van de medewerkers, de vertrouwenspersoon, het zorgteam, de aandachtsfunctionarissen en van de directie op een rij: Medewerkers Medewerkers dienen: - De meldcode te kennen en te handelen volgens de bijbehorende route (zie pagina 1) - Te kunnen signaleren - Deskundigheid op niveau te brengen en houden - Te waken voor de veiligheid van leerlingen bij beslissingen - Overleg te plegen met aandachtsfunctionarissen in de school bij vermoedens - De interne organisatie te kennen - Afspraken uit te voeren en terug te koppelen - Continuïteit van onderwijs en zorg te waarborgen - Zorgvuldig om te gaan met privacy waarborging en privacyreglement - Verplicht te overleggen met zorgteam bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. - Verplicht te overleggen met het zorgteam bij een verzoek om informatieoverdracht door Veilig Thuis en/of de Raad voor de Kinderbescherming. Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon dient: - De meldcode te kennen en te handelen volgens de bijbehorende route (zie pagina 1) - Te kunnen signaleren - Deskundigheid op niveau te brengen en houden - Te waken voor de veiligheid van leerlingen bij beslissingen - Zorgvuldig om te gaan met privacy waarborging en privacyreglement - Indien Overleg te plegen met de medewerker in de school die de vermoedens heeft van kindermishandeling. - Verplicht overleg te plegen met de aandachtsfunctionarissen in de school of (in geval van afwezigheid) met een lid van het zorgteam bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. - De interne organisatie te kennen - Te weten wanneer er met wie (intern en/of externe partijen) overlegd wordt en wanneer de verantwoordelijkheden overgedragen dienen te worden - De melder, mentor en teamleider altijd (in grote lijnen) op de hoogte te houden van de ondernomen stappen. - Verplicht te overleggen met het zorgteam bij een verzoek om informatieoverdracht door Veilig Thuis en/of de Raad voor de Kinderbescherming.

9 Aandachtsfunctionarissen (zorgcoördinator en schoolpsycholoog) Aandachtsfunctionarissen dienen: - De meldcode te kennen en toe te kunnen passen volgens de bijbehorende route (zie pagina 1) - De meldcode in te bedden in het ondersteuningsplan en de zorgstructuur van de school - Overleg te plegen met de medewerker in school die de vermoedens heeft van kindermishandeling - Te weten wanneer er met wie (intern en/of externe partijen) overlegd wordt en wanneer de verantwoordelijkheden overgedragen dienen te worden - De sociale kaart te kennen - Eigen deskundigheid en die van collega s op niveau te brengen en houden - Afspraken, taakverdeling en tijdpad vast te stellen - Te zorgen voor verslaglegging - Formats te ontwikkelen - Periodiek te evalueren en eventueel bijstellen van de meldcode - Indien nodig te overleggen met vertrouwenspersoon binnen de school - De melder, mentor en teamleider altijd (in grote lijnen) op de hoogte te houden van de ondernomen stappen. - De directie te informeren. Directie Directieleden dienen: - De meldcode te kennen en toe te kunnen passen volgens de bijbehorende route (zie pagina 1) - De meldcode op te nemen in kwaliteitsbeleid van de organisatie - De meldcode op te nemen in het schoolplan en schoolgids/website - Personeel, ouders en leerlingen te informeren over het schoolbeleid - Randvoorwaarden op te stellen en te waarborgen - Zorg te dragen voor periodieke bespreking van leerling signalen - Functionaris(sen) aan te stellen - Zorg te dragen over kennis en kunde medewerkers m.b.t. handelen (opnemen in taakomschrijving aandachtsfunctionaris(sen) en medewerkers) - Zorg te dragen voor heldere verbinding van aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld met aanpak andere zorgsignalen - Eindverantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering (+tijdpad) - Verantwoordelijkheden vast te stellen en externe contacten te onderhouden (media, justitie etc.).

10 Bijlage 1 Signaleringsgesprek formulier De aandachtsfunctionaris vult samen met de medewerker van school dit formulier in, nadat de medewerker heeft aangegeven zich zorgen te maken over de leerling (waarbij vermoedens zijn van kindermishandeling, huiselijk geweld of seksueel geweld) Naam leerling (kan anoniem) : Geboortedatum : Klas : Datum : Verslagleggers : 1. Wat zijn de objectieve signalen waarover u zich zorgen maakt? 2. Wat zijn de subjectieve signalen waarover u zich zorgen maakt? 3. Vertoont de leerling opvallend gedrag? Zo ja welk? 4. Hoe vaak komt het gedrag voor? 5. Op welke momenten komt het gedrag voor? 6. Sinds wanneer komt het gedrag voor? 7. Hoe is het contact met medeleerlingen? 8. Hoe is het contact met volwassenen? 9. Hoe is de uiterlijke verzorging van de leerling? 10. Hoe is de algehele ontwikkeling van de leerling? (verstandelijk, motorisch, sociaal, emotioneel) 11. Hoe is het contact tussen de leerling en de ouders? 12. Hoe is het contact tussen de mentor/docent en de ouders?

11 13. Zijn er bijzonderheden omtrent het gezin te melden? Zo ja welke? 14. Is er de laatste tijd iets in het gedrag of in de situatie van de leerling veranderd? 15. Wat is er bekend over broers/zussen? 16. Is er een signaleringslijst gebruikt om de vermoedens te onderbouwen? Zo ja welke? (signalen van kindermishandeling / signalen voor specifiek seksueel misbruik / vermoedens huiselijk geweld / signalenlijst jeugdprostitutie)

12 Bijlage 2 Logboek signalering (voor dossiervorming) Naam van de leerling : Geboortedatum : Klas : Ingevuld door : Datum: Gebeurtenis: Bijvoorbeeld: gesprek, telefoongesprek, observatie, signaleringsformulier extra informatie: Bijvoorbeeld: gemaakte afspraken

13 Bijlage 3a Signalenlijst voor kindermishandeling Lichamelijk welzijn blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, snij-, krab- en bijtwonden te dik slecht onderhouden gebit regelmatig buikpijn, hoofdpijn of flauwvallen kind stinkt, heeft regelmatig smerige kleren aan oververmoeid vaak ziek ziektes herstellen slecht kind is hongerig eetstoornissen achterblijvende motoriek Gedrag van het kind timide, depressief weinig spontaan passief, lusteloos, weinig interesse in spel apathisch, toont geen gevoelens of pijn in zichzelf gekeerd, leeft in fantasiewereld labiel erg nerveus hyperactief negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst negatief lichaamsbeeld agressief, vernielzucht overmatige masturbatie Tegenover andere kinderen: agressief speelt weinig met andere kinderen vluchtige vriendschappen wantrouwend niet geliefd bij andere kinderen tegenover ouders: angstig, schrikachtig, waakzaam meegaand, volgzaam gedraagt zich in bijzijn van ouders anders dan zonder ouders agressief

14 Tegenover andere volwassenen: angst om zich uit te kleden angst voor lichamelijk onderzoek verstijft bij lichamelijk contact angstig, schrikachtig, waakzaam meegaand, volgzaam agressief overdreven aanhankelijk wantrouwend vermijdt oogcontact Overig: plotselinge gedragsverandering gedraagt zich niet naar zijn leeftijd slechte leerprestaties rondhangen na school taal- en spraakstoornissen alcohol- of drugsmisbruik weglopen crimineel gedrag Gedrag van de ouder onverschillig over het welzijn van het kind laat zich regelmatig negatief uit over het kind troost het kind niet geeft aan het niet meer aan te kunnen is verslaafd is ernstig (psychisch) ziek kleedt het kind te warm of te koud aan zegt regelmatig afspraken af houdt het kind vaak thuis van school heeft irreële verwachtingen van het kind zet het kind onder druk om te presteren Gezinssituatie samengaan van stressvolle omstandigheden, zoals slechte huisvesting, financiële problemen en relatieproblemen sociaal isolement alleenstaande ouder partnermishandeling gezin verhuist regelmatig slechte algehele hygiëne Bron: Nederlands Jeugd Instituut (NJI): Wolzak, A. (2009, 6 e druk). Kindermishandeling: signaleren en handelen.

15 Bijlage 3b Signalenlijst specifiek voor seksueel misbruik Lichamelijk welzijn verwondingen aan geslachtsorganen vaginale infecties en afscheiding jeuk bij vagina of anus pijn in bovenbenen pijn bij lopen of zitten problemen bij plassen urineweginfecties seksueel overdraagbare aandoeningen (angst voor) zwangerschap Gedrag van het kind drukt benen tegen elkaar bij lopen afkeer van lichamelijk contact maakt afwezige indruk bij lichamelijk onderzoek extreem seksueel gekleurd gedrag en taalgebruik veel wisselende seksuele contacten met leeftijdgenoten zoekt seksuele toenadering tot volwassenen prostitutie Bron: Nederlands Jeugd Instituut (NJI): Wolzak, A. (2009, 6 e druk). Kindermishandeling: signaleren en handelen.

16 Bijlage 3c Signalenlijst voor huiselijk geweld Lichamelijk letsel blauwe plekken, kneuzingen ontwrichtingen van bijvoorbeeld kaak en schouder schedelletsel verwondingen snij-, brand-, bijt- en hoofdwonden verlies van tanden breuken van ribben, neus, kaak en andere botten, genitale beschadigingen en verminking gehoorstoornissen / trommelvliesperforaties Psychosomatische klachten Symptomen van angst zoals trillen, zweten, duizeligheid, hartkloppingen, hyperventilatie, droge mond, pijn in de hartstreek, kortademigheid Symptomen van machteloosheid zoals slapte, moeheid, neerslachtigheid, depressiviteit, eetproblemen Symptomen van spanning zoals hoofdpijn, buikpijn, maagpijn, menstruatiestoornissen, slaapstoornissen en nachtmerries Afpersing Chantage Schuldbinding en afkopen Geen beschikking over eigen geld of bezittingen Garantstelling of op naamstelling van bezittingen Onredelijke hoge afdracht van inkomsten Vrijheidsbeperking en sociale isolatie Gedwongen huwelijk (Dreiging met) verstoting of echtscheiding Het afpakken van kinderen Bron: GGD Rotterdam-Rijnmond. Informatiewaaier Huiselijk geweld is niet normaal het melden wel!

17 Bijlage 3d Signalenlijst voor jeugdprostitutie De onderstaande factoren en bevindingen kunnen duiden op signalen van Jeugdprostitutie. Het betreft een niet limitatieve opsomming van voorbeelden die vanzelfsprekend niet allemaal hoeven op te gaan. Signaal 1. Omstandigheden van dwang, geweld en afhankelijkheid 1 Beschikking over een vals paspoort of vervalst paspoort Angst voor geweld en bedreigingen Onredelijk hoge afdracht van inkomsten Er is sprake van schuldopbouw bij derden Betrokkene heeft geen zelfstandige bewegingsvrijheid Chantage of bedreiging van familie Onder dwang bepaalde seksuele handelingen moeten verrichten Dreiging met of daadwerkelijke toepassing van geweld. Bijvoorbeeld het dragen van sporen van lichamelijke mishandeling Relatie met personen met relevante antecedenten of locaties die geassocieerd worden met prostitutie of mensenhandel Kenmerken die duiden op een afhankelijkheidsrelatie. Bijvoorbeeld tatoeages, controle op waar betrokkene zich bevindt, voodoo Tips, melding van betrouwbaar geachte bekende derden. Nb., Gewicht afhankelijk van de info. Slaafse houding ten opzichte van vriend / pooier In sociaal isolement gebracht door vriend / pooier 2. Gedrag & Persoonlijkheidskenmerken van mogelijk slachtoffer 2 Heeft veel nieuwe (niet leeftijdsconforme) contacten Onttrekt zich aan het eigen sociale netwerk (ouders, school, vrienden). Oude vriendschappen worden beëindigd of verwaarloosd. Beschikt over veel nieuwe spullen (kleding, mobiele telefoon) Schoolverzuim en schooluitval Gezondheidsklachten zoals Soa, blaasontsteking, buikpijn, pijn/bloed aan anus of vagina, pijn in bovenbenen, eetproblemen, zwangerschap Plotselinge gedragsverandering en normafwijkend gedrag. Bijvoorbeeld plotselinge belangstelling voor bepaalde jongens, snel wisselende emoties, expliciete seksualisering gedrag, opstandig en niet toegankelijk. Signalen uit sociale omgeving: ouders, vrienden, familie, buurtbewoners Alcohol en drugsgebruik Weinig binding met thuis: isolement Wegloop gedrag De bovenstaande signalen zijn afkomstig uit de signalenlijst van politie voor de prostitutie controle en de Aanwijzing Aanpak Mensenhandel, de richtlijn van het college van Procureurs Generaal voor de opsporing en vervolging van mensenhandel. 2 De onderstaande signalen zijn afkomstig uit het handboek' Verkocht' van Prostitutie Maatschappelijk Werk en hebben betrekking op gedrag en persoonlijkheidsaspecten van het vermoedelijke slachtoffer. Algemeen uitgangspunt is opvallen, uitvallen en gedragsverandering (norm afwijkend gedrag) Bron: Aanpak jeugdprostitutie Gemeente Eindhoven en Welzijn Eindhoven

R.K. BASISSCHOOL DE ESTER St. Machutusweg 2a 0486-472256 5364 RB Escharen info@de-ester.nl

R.K. BASISSCHOOL DE ESTER St. Machutusweg 2a 0486-472256 5364 RB Escharen info@de-ester.nl R.K. BASISSCHOOL DE ESTER St. Machutusweg 2a 0486-472256 5364 RB Escharen info@de-ester.nl Zelf denken, samen doen! www.de-ester.nl Protocol meldcode kindermishandeling Sinds 1 juli 2013 zijn alle beroepskrachten

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Inhoudsopgave Doel en functie van de meldcode en de toelichting... 3 Signaleringprotocol huiselijk geweld... 4 Signalen van kindermishandeling: kinderen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Basisbegrippen en aandachtspunten 3 Hoofdstuk 2 Toelichting en verantwoordelijkheden 4 2.1 functies van de meldcode

Nadere informatie

Protocol kindermishandeling SKOBOS

Protocol kindermishandeling SKOBOS Protocol kindermishandeling SKOBOS Algemeen Een groot aantal kinderen is jaarlijks slachtoffer van kindermishandeling. Gezien de landelijke cijfers is er op elke basisschool in Nederland een aantal kinderen

Nadere informatie

Signalen van kindermishandeling 0-18 jaar

Signalen van kindermishandeling 0-18 jaar Bijlage 3 Signalen van kindermishandeling 0-18 jaar Deze lijst geeft een overzicht van signalen van kindermishandeling in de leeftijd van 0-18 jaar (naar Wolzak, 2001). Als een signaal bij uitstek op een

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling april 2016 Inhoud Kindermishandeling...... 2 Definitie... 2 Vormen van kindermishandeling.... 2 Herkenning..... 2 Risicofactoren... 2 Aanwijzingen bij het

Nadere informatie

Protocol. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Onderdeel: meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SVP 001 Versie 1.1 1 Inleiding In dit deel van het schoolveiligheidsplan wordt ingegaan op welke wijze Educatis gestalte

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1 Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Peuterspeelgroep Blaricum. Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Blaricum, 14 september 2017

Peuterspeelgroep Blaricum. Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Blaricum, 14 september 2017 Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld, 14 september 2017 1 Inhoudsopgave Definities Signalen Verantwoordelijkheden Stappen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk

Nadere informatie

Anita Geuze. 0182-680888 Carolien van der Ham

Anita Geuze. 0182-680888 Carolien van der Ham Anita Geuze 0182-680888 Carolien van der Ham Signaleren kindermishandeling Definitie Vormen van mishandeling Signaleren Gesprek met de ouders Gesprek met het kind Meldcode AMK melding Kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (inclusief handelingsprotocol)

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (inclusief handelingsprotocol) Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (inclusief handelingsprotocol) Inhoudsopgave Voorwoord 3 Definities 4 Verantwoordelijkheden 5 Stappen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Basisschool de Wildschut (Stichting Tangent) Overwegende dat basisschool de Wildschut verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de

Nadere informatie

Signalen bij partnergeweld

Signalen bij partnergeweld Datum: 31/10/2013 Auteur: Kris De Groof Versie: Def Herkomst: Methodisch kader Aan de Slag Doel: Bestemming: Handelingskader 1712 Signalen bij partnergeweld 1. Algemene signalen van partnergeweld 1.1.

Nadere informatie

Psychosociale klachten - schuldgevoelens - concentratiegebrek - relatieproblemen - schaamte - negatief zelfbeeld - wantrouwen - sociaal isolement

Psychosociale klachten - schuldgevoelens - concentratiegebrek - relatieproblemen - schaamte - negatief zelfbeeld - wantrouwen - sociaal isolement Signalen van huiselijk geweld Bij het gebruik van deze informatie is enige voorzichtigheid geboden. Het opmerken van één of enkele signalen betekent niet direct dat er sprake is van huiselijk geweld, een

Nadere informatie

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Signalenlijst 0 4 jaar. Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0-tot 4-jarigen

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Signalenlijst 0 4 jaar. Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0-tot 4-jarigen : Signalenlijst 0 4 jaar Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0-tot 4-jarigen Voorwoord Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van

Nadere informatie

Bijlage F: Signalen per ontwikkelingsgebied/ per leeftijd

Bijlage F: Signalen per ontwikkelingsgebied/ per leeftijd Bijlage F: Signalen per ontwikkelingsgebied/ per leeftijd 1. SIGNALENLIJST KINDERMISHANDELING 0-4 JARIGEN Voorwoord Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden.

Nadere informatie

Signalenlijst kindermishandeling 12-18 jaar

Signalenlijst kindermishandeling 12-18 jaar Signalenlijst kindermishandeling 12-18 jaar Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook een zekere mate van schijnzekerheid. De meeste signalen zijn namelijk stress-indicatoren, die

Nadere informatie

Protocol - meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling - Orion

Protocol - meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling - Orion Protocol - meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling - Orion Inleiding Kinderen die worden mishandeld vertellen hier meestal niet uit zichzelf over, en dat geldt ook voor degenen die mishandelen.

Nadere informatie

Protocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Protocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld Protocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld februari 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Definities 3 Signalen 4 Verantwoordelijkheden 8 Stappen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag door een professional jegens leerlingen valt buiten de meldcode.

Grensoverschrijdend gedrag door een professional jegens leerlingen valt buiten de meldcode. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding: De voorgenomen wet legt aan onder meer organisaties en professionals in het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg, de kinderopvang en de jeugdzorg

Nadere informatie

Signalenlijst 12-18 jarigen

Signalenlijst 12-18 jarigen Signalenlijst 12-18 jarigen Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook een zekere mate van schijnzekerheid. De meeste signalen zijn namelijk stress-indicatoren, die aangeven dat

Nadere informatie

Protocol: Hoe door INOS-medewerkers om te gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol: Hoe door INOS-medewerkers om te gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode Protocol: Hoe door INOS-medewerkers om te gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Status: Vastgesteld, 5 oktober 2011 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Haagweg 1 4814

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling Versie: 30 april 2015

Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling Versie: 30 april 2015 Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling Versie: 30 april 2015 Inleiding Jaarlijks zijn tienduizenden kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. In ongeveer 50 gevallen per jaar heeft de mishandeling

Nadere informatie

Signaleringslijst GOAL!: Signalen in de sportclub die zorgwekkend kunnen zijn

Signaleringslijst GOAL!: Signalen in de sportclub die zorgwekkend kunnen zijn BIJLAGE 4 Signaleringslijst Signaleringslijst GOAL!: Signalen in de sportclub die zorgwekkend kunnen zijn Als begeleider bij sportactiviteiten kun je signalen opmerking op grond waarvan je je zorgen maakt

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Stichting BOOR

Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Stichting BOOR Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld Stichting BOOR Maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Definities 4 Signalen 5 Verantwoordelijkheden 9 Stappen bij vermoedens van kindermishandeling

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Stichting PCBO en Stichting Kinderopvang Rotterdam Zuid.

Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Stichting PCBO en Stichting Kinderopvang Rotterdam Zuid. Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld Stichting PCBO en Stichting Kinderopvang Rotterdam Zuid. maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Definities 4 Signalen 5 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling KBS St. Anna April 2015

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling KBS St. Anna April 2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling KBS St. Anna April 2015 Laatst bijgewerkt: Instemming/advies MR: Instemming/advies team: Datum Ondertekening 1 Bij acuut en ernstig geweld: Veilig thuis

Nadere informatie

Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld.

Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld. Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld. Doel: Binnen Kinderopvang Babbeloes wordt de Meldcode Kindermishandeling zoals opgesteld door de branchevereniging Kinderopvang gehanteerd. In dit protocol

Nadere informatie

Protocol kindermishandeling

Protocol kindermishandeling Protocol kindermishandeling Protocol kindermishandeling In dit protocol staat beschreven wat het team van basisschool [.. ] moet doen als er een vermoeden van kindermishandeling bestaat. Fase 1: Het ontstaan

Nadere informatie

Signalenlijst kindermishandeling 0-4 jarigen

Signalenlijst kindermishandeling 0-4 jarigen Signalenlijst kindermishandeling 0-4 jarigen Voorwoord Als een kind mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt wordt, kan hij signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt

Nadere informatie

1. Signalenlijst Jeugdprostitutie

1. Signalenlijst Jeugdprostitutie 1. Signalenlijst Jeugdprostitutie De onderstaande factoren en bevindingen kunnen duiden op signalen van Jeugdprostitutie. Het betreft een niet limitatieve opsomming van voorbeelden die vanzelfsprekend

Nadere informatie

[MELDCODE HG/KM MINTERS] december 2016

[MELDCODE HG/KM MINTERS] december 2016 2016 december 2016 [MELDCODE HG/KM MINTERS] [Voor een zorgvuldige afhandeling van (signalen van) vermoedens van Huiselijk geweld en Kindermishandeling heeft Minters een interne Meldcode opgesteld ] 1.

Nadere informatie

Protocol Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, versie Protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Protocol Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, versie Protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 1 Inhoud Voorwoord... 3 Definities... 4 Verantwoordelijkheden en signaleren... 5 Stappenplan... 6 Protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling...

Nadere informatie

TOELICHTING ALGEMEEN. Meervoudige afhankelijkheid. Meervoudige afhankelijkheid & persoonlijke vrijheid. Toelichting registratie mensenhandel

TOELICHTING ALGEMEEN. Meervoudige afhankelijkheid. Meervoudige afhankelijkheid & persoonlijke vrijheid. Toelichting registratie mensenhandel TOELICHTING ALGEMEEN Meervoudige afhankelijkheid & persoonlijke vrijheid Meervoudige afhankelijkheid 1 De werkgever regelt ook huisvesting, kleding, vervoer 2 Ontbreken van eigen woonruimte in Nederland

Nadere informatie

Protocol: Hoe door INOS-medewerkers om te gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol: Hoe door INOS-medewerkers om te gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode Protocol: Hoe door INOS-medewerkers om te gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Vastgesteld, 5 oktober 2011 Betref: CONCEPT 2 Bijstelling feb 2015 INOS, Stichting Katholiek

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Vastgesteld: December 2012 1 MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Stappenplan voor het handelen bij signalen

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld. Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling scholen Markant Onderwijs, 24 mei 2011-1 -

Meldcode huiselijk geweld. Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling scholen Markant Onderwijs, 24 mei 2011-1 - Meldcode huiselijk geweld Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling scholen Markant Onderwijs, 24 mei 2011-1 - Pagina Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 0. Inleiding 3 I: Vaststellingsverklaring voor het

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 4 4 UITVOERING... 4 5 VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Checklist Vroegsignalering

Checklist Vroegsignalering Checklist Vroegsignalering Invullen KOR De score is negatief Je maakt je zorgen? Bespreek zorgen met collega De score is positief Je hebt bij dit kind toch zorgen niet pluis gevoel Blijf de KOR invullen

Nadere informatie

Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar

Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar Voorwoord Als een kind mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt wordt, kan hij signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt

Nadere informatie

VOORBEELDPROTOCOL HUISELIJK GEWELD inclusief OUDERENMISHANDELING Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Gooi en Vechtstreek

VOORBEELDPROTOCOL HUISELIJK GEWELD inclusief OUDERENMISHANDELING Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Gooi en Vechtstreek VOORBEELDPROTOCOL HUISELIJK GEWELD inclusief OUDERENMISHANDELING Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Gooi en Vechtstreek Oorspronkelijke auteurs: Ria van Kordenoordt / Cisca Peters Kenmerk: 2008200759

Nadere informatie

Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar

Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar Voorwoord Als een kind mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt wordt, kan hij signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt

Nadere informatie

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt; Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kindermishandeling aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. De directie van de Pionier Locatie: OBS de Duinroos Floraronde 293, te Velserbroek + OBS

Nadere informatie

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch Basisschool de Bukehof, Oudenbosch 2015-2016 0 Het bevoegd gezag van basisschool de Bukehof Overwegende dat de school verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar leerlingen

Nadere informatie

Signalenlijst kindermishandeling

Signalenlijst kindermishandeling Signalenlijst kindermishandeling Voorwoord Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. E. Mollink Bureau Jeugdzorg Overijssel / AMK

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. E. Mollink Bureau Jeugdzorg Overijssel / AMK Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling E. Mollink Bureau Jeugdzorg Overijssel / AMK Welkom! Voorstellen Inleiding Wat vind jij en waarom? De meldcode, wat en waarom? Meldcode huiselijk geweld

Nadere informatie

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Als er binnen Stad & Esch een vermoeden bestaat van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, dan zal Stad & Esch handelen in de volgende stappen:

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Peuterspeelzaal t Meesterwerk.

Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Peuterspeelzaal t Meesterwerk. Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld Peuterspeelzaal t Meesterwerk. Januari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Definities 4 Signalen 5 Verantwoordelijkheden 7 Stappen bij vermoedens

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en ouderenmishandeling Het bevoegd gezag van TZM legt de volgende afspraken vast rondom signalering en eventuele rapportage bij huiselijk geweld en ouderenmishandeling: Overwegende - Dat TZM verantwoordelijk is voor een goede

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD ZORGT IN ZORG BV

MELDCODE HUISELIJK GEWELD ZORGT IN ZORG BV MELDCODE HUISELIJK GEWELD ZORGT IN ZORG BV Het bevoegd gezag van Zorgt in Zorg B.V. legt de volgende afspraken vast rondom signalering en eventuele rapportage bij huiselijk geweld en ouderenmishandeling:

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Het College van Bestuur van het Atlas College Overwegende - dat het Atlas College verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

A. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen

A. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen A. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen Voorwoord Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn,

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Bijlage : Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen

Bijlage : Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen Bijlage : Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn,

Nadere informatie

I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het bevoegd gezag van

I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het bevoegd gezag van Pieter de Hoochplaats 1-2951 SC Alblasserdam Tel.: 078-69 14 229 E-mail: info@loopplank-alblasserdam.nl Website: www.loopplank-alblasserdam.nl I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk

Nadere informatie

Protocol. Huiselijk Geweld. Kindermishandeling

Protocol. Huiselijk Geweld. Kindermishandeling Protocol Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Pagina 1 van 9 Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Inleiding Elke school en elke beroepskracht binnen het onderwijs, heeft de plicht om in samenspraak

Nadere informatie

SAMENVATTING PROTOCOL MELDCODE KINDERMISHANDELING

SAMENVATTING PROTOCOL MELDCODE KINDERMISHANDELING SAMENVATTING PROTOCOL MELDCODE KINDERMISHANDELING Kindermishandeling is geen eenduidig begrip. Wat iemand kindermishandeling noemt, heeft te maken met eigen normen en waarden, de manier waarop men zelf

Nadere informatie

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Onderstaand protocol is opgesteld in verband met de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die met ingang van 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING. Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING. Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Definities... 1 Stappen... 1 Signaleren... 1 Rol van de

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

Huiselijk geweld en kindermishandeling: horen, zien en handelen

Huiselijk geweld en kindermishandeling: horen, zien en handelen Voor advies of melding: 088-3083636 Huiselijk geweld en kindermishandeling: horen, zien en handelen Informatie voor mensen die met kinderen van 0 tot 12 werken Signalen van jongeren? Horen, Zien en Handelen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Het bevoegd gezag van de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC) Overwegende dat Register Chiropractoren verantwoordelijk zijn voor

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van De Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO PL) en het Beroepscollege Parkstad Limburg (BcPL) Overwegende

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Meldcode Meldcode/Richtlijn

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Meldcode Meldcode/Richtlijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Wat is misbruik en mishandeling? 3 Wat is huiselijk geweld? 4 Meldcode 5 Meldcode/Richtlijn 6 Wie gaat het gesprek voeren? 6 Mogelijke gevolgen Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. November Concept besproken met werkgroep

Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. November Concept besproken met werkgroep Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld November 2014 Concept besproken met werkgroep 21-11-20114 Bespreken op DO 9-12-2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Voorwoord 3 1. Definities

Nadere informatie

Oog voor elkaar! Meldcode. Meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Oog voor elkaar! Meldcode. Meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling Oog voor elkaar! Meldcode Meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling Mw. A. Janssen 2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Aanleiding In het kader van kwaliteitszorg zijn wij verplicht

Nadere informatie

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 0. Doel van het protocol Het protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een concreet stappenplan. Instellingen

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Virenze 1 Overwegende dat de Virenze verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bevoegd gezag van Van Vooren Coaching & Training Overwegende

Nadere informatie

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam 2011/12 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam Inhoudsopgave Protocol meldcode... 3 1. De meldcode... 4 1.1. Waarom een meldcode?... 4 1.2

Nadere informatie

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Overwegende Logopediepraktijk Butterhuizen - dat Logopediepraktijk Butterhuizen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Tangent Overwegende dat Stichting Tangent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Meldcode Intelecto huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Intelecto huiselijk geweld en kindermishandeling Intelecto www.intelecto.nl contact@intelecto.nl +31 (0)6 55 06 51 04 KVK:65296664 Meldcode Intelecto huiselijk geweld en Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en Meldcode Intelecto

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Christelijk College de Noordgouw januari 2014 H.G. Kiezebrink afdelingsleider havo/atheneum J.M. de Vries locatiedirecteur Heerde Inleiding Sinds 1 juli

Nadere informatie

H a n d e l i n g s p r o t o c o l 2 0 1 4-2 0 1 5

H a n d e l i n g s p r o t o c o l 2 0 1 4-2 0 1 5 H a n d e l i n g s p r o t o c o l 2 0 1 4-2 0 1 5 M e l d c o d e H u i s e l i j k g e w e l d & K i n d e r m i s h a n d e l i n g e n v e r w i j s i n d e x S I S A Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 1.

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Het college van Burgemeesters en Wethouders van Weert overwegende: dat de gemeente Weert verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in het Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in het Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in het Voortgezet Onderwijs Geweld in huiselijke kring De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HG&K) heeft betrekking op alle vormen van geweld

Nadere informatie

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de meldcode huiselijk

Nadere informatie

openbare Cees Wilkeshuisschool

openbare Cees Wilkeshuisschool openbare Cees Wilkeshuisschool Deventer 2013 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat gebruikt kan worden als er vermoedens

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Deze meldcode voor het basisonderwijs is gebaseerd op de basismeldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Huiselijk Geweld & Kindermishandeling Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Inhoud 1. Wat is kindermishandeling; Quiz 2. De meldcode; 5 stappen 3. AMK werkwijze 4. Signaleren in het basisonderwijs 5.

Nadere informatie

Samenvatting Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (juli 2016)

Samenvatting Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (juli 2016) Samenvatting Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (juli 2016) Kindermishandeling; iedereen weet dat het bestaat, maar veel mensen beseffen niet dat het heel vaak voorkomt. Veel vaker dan u denkt!

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling Christelijke Scholengemeenschap Walcheren

Protocol voor het handelen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling Christelijke Scholengemeenschap Walcheren Protocol voor het handelen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling Christelijke Scholengemeenschap Walcheren Dit protocol heeft tot doel jeugdigen die te maken hebben met een vorm

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het bevoegd gezag van de Rehobothschool te Geldermalsen, overwegende dat de Rehobothschool te Geldermalsen verantwoordelijk is voor een

Nadere informatie

Jeugdprostitutie en loverboys

Jeugdprostitutie en loverboys Jeugdprostitutie en loverboys Loverboys dat zijn toch die jongens die meisjes versieren en ze dan later verkopen? Loverboys zijn jongens die meisjes dure cadeaus geven en ze daarna tot hoer maken Bron:

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Doel Alertheid bij alle medewerkers van de HOED op signalen van kindermishandeling en (huiselijk) geweld. Tevens mogelijkheid tot effectief reageren op deze

Nadere informatie

NASLAGWERK THEMA AVOND SIGNALEREN EN PREVENTIE KINDERMISHANDELING 25 JUNI 2013. De verschilllende vormen van kindermishandeling:

NASLAGWERK THEMA AVOND SIGNALEREN EN PREVENTIE KINDERMISHANDELING 25 JUNI 2013. De verschilllende vormen van kindermishandeling: NASLAGWERK THEMA AVOND SIGNALEREN EN PREVENTIE KINDERMISHANDELING 25 JUNI 2013 De verschilllende vormen van kindermishandeling: 1) Lichamelijke mishandeling: het toebrengen van verwondingen zoals kneuzingen,

Nadere informatie