VOORBEELDPROTOCOL HUISELIJK GEWELD inclusief OUDERENMISHANDELING Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Gooi en Vechtstreek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORBEELDPROTOCOL HUISELIJK GEWELD inclusief OUDERENMISHANDELING Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Gooi en Vechtstreek"

Transcriptie

1 VOORBEELDPROTOCOL HUISELIJK GEWELD inclusief OUDERENMISHANDELING Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Gooi en Vechtstreek Oorspronkelijke auteurs: Ria van Kordenoordt / Cisca Peters Kenmerk:

2 INHOUDSOPGAVE: pagina Inleiding en doelstelling 3 Het protocol implementeren in uw instelling 4 Definitie 4 Diensten Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 6 Taken aandachtsfunctionaris 7 Kwaliteitsbewaking 7 Stappenplan bij vermoedens van huiselijk geweld 9 Acute situaties 13 Toelichting stappenplan 13 Signaallijsten bijlage 1 Adres en telefoonnummer Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld bijlage 2 Registratieformulier bijlage 3 Schriftelijke toestemming bijlage 4 W. Thijs/A. Verburg 2

3 Inleiding Doelstelling van het protocol huiselijk geweld is het organiseren en verankeren van een gemeenschappelijke aanpak van huiselijk geweld, waardoor een sluitend vangnet wordt gecreëerd rond (potentiële) plegers, slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld. Hierdoor wordt geweld voorkomen of, indien dit niet mogelijk is, zo snel mogelijk gestopt en blijven de gevolgen tot een minimum beperkt. Ouderenmishandeling wordt gezien als een specifieke vorm van huiselijk geweld. Daar waar in de tekst wordt gesproken over huiselijk geweld bedoelen we alle vormen van mishandeling in relationele sfeer: partnergeweld, ouderenmishandeling, oudermishandeling of kindermishandeling. Wij kiezen ervoor over huiselijk geweld te spreken omdat daarmee geborgd is dat alle vormen van geweld aandacht krijgen. Uiteraard is voor die instellingen die alleen te maken hebben met één vorm van huiselijk geweld, bijvoorbeeld ouderenmishandeling, de tekst aan te passen. Bij huiselijk geweld denken veel mensen aan lichamelijk geweld en mishandeling. Maar ook vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik en financiële uitbuiting zijn vormen van huiselijk geweld. Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving en komt voor in alle rangen en standen. Waar mensen in de huiselijke kring in een afhankelijkheidsrelatie van elkaar staan, bestaat de kans dat huiselijk geweld voorkomt. Omdat huiselijk geweld zich voornamelijk binnen de privé-sfeer afspeelt, kan het vaak moeilijk doorbroken worden. Slachtoffers van huiselijk geweld vinden het moeilijk om erover te praten. Ze schamen zich, zijn bang of willen hun familie niet in de problemen brengen. Ze weten vaak niet waar ze hulp kunnen krijgen. Ook voor plegers van huiselijk geweld is het niet makkelijk om erover te praten. Ze hebben hulp nodig om het geweld te stoppen. Voor ouderen die te maken krijgen met mishandeling geldt ook dat zij meestal afhankelijk zijn van de pleger. Bovendien kunnen bij verzorging van ouderen situaties ontstaan vanuit onmacht en onkunde die niet goed zijn voor de ouderen. Van deze ontspoorde zorg is in een kwart van de gevallen van ouderenmishandeling sprake. Naast mishandeling in de privé-situatie kan het voorkomen dat medewerkers van een instelling hun cliënten/patiënten mishandelen. Ook dit kan moedwillig, maar óók uit onmacht (werkdruk, lastige cliënt) gebeuren. Wanneer een collega deze mishandeling opmerkt kan ook dit protocol gevolgd worden. Tot slot kan het protocol worden uitgebreid met een paragraaf kwaliteit van zorg voor de intramurale zorginstellingen. Woord van dank: Dit protocol is ontwikkeld voor alle instellingen in de regio Gooi en Vechtstreek die de signalering en aanpak van mishandeling in hun organisatie en daarbuiten aandacht willen geven en willen borgen. Dit protocol is ontwikkeld met behulp van subsidie van de Provincie Noord Holland en met inhoudelijke ondersteuning van de denktank ouderenmishandeling Gooi en Vechtstreek. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van een concept protocol van de RiBW, afdeling gespecialiseerde behandeling. Naar believen is deze voorbeeldtekst aan te passen zodat deze bruikbaar wordt binnen uw organisatie. W. Thijs, A. Verburg, Beleidsmedewerker Coördinator GGD Gooi & Vechtstreek ASHG Gooi en Vechtstreek September 2008 W. Thijs/A. Verburg 3

4 Het protocol implementeren in uw instelling Als u het protocol in uw instelling wilt implementeren kunt u gebruik maken van de teksten in dit document. Het stappenplan en het stroomschema kunt overnemen en als basis gebruiken voor uw eigen instellingsprotocol. U kunt ook de volgende delen rechtstreeks overnemen: - inleiding: hier geeft u het belang aan van implementatie van het protocol (pag.3); - definitie: zodat iedereen over hetzelfde praat (pag.4); - aandachtsfunctionaris: wie is dat en welke taken krijgt deze man/vrouw binnen uw instelling (pag.7); - kwaliteitsbewaking: het protocol is geen klacht/kritiek of beschuldigingprotocol maar een document om samen de kwaliteit te verbeteren (pag.7)! - stappenplan en toelichting: wat te doen bij vermoedens van mishandeling (pag.9); Denkt u eraan dat het protocol moet worden vastgesteld in de organisatie. Het is een goed moment om de ondertekening aan te grijpen als start van de implementatie. U kunt het gebruiken als feestelijk startsein voor nog betere kwaliteit in uw instelling. Het wordt aanbevolen om het convenant te laten ondertekenen door de directie en/of de afdelingen kwaliteitsbeleid en P&O van uw instelling. Dit voorbeeldprotocol is een breed protocol huiselijk geweld. Wanneer in uw instelling alleen sprake kan zijn van ouderenmishandeling dan kunt u de signaallijsten en opmerkingen aangaande andere vormen van huiselijk geweld uiteraard weglaten. Definitie van de problematiek: Het is belangrijk om de complexe problematiek helder te definiëren, zodat iedereen weet wat er met de begrippen wordt bedoeld. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd. Verschillende vormen van huiselijk geweld vallen daarmee onder deze brede definitie: 1. Kindermishandeling is elke vorm van, voor de minderjarige, bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een afhankelijkheidsrelatie staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek letsel of psychische stoornissen. 2. Partnergeweld is al het handelen of nalaten van handelen ten opzichte van de vrouw/man door degenen die in een persoonlijke relatie met de vrouw/man staan, waardoor deze (herhaaldelijk) lichamelijke, psychische of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk zal lijden. 3. Ouderenmishandeling is het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke of professionele relatie staan tot de oudere, waardoor deze persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en /of, psychische en /of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk lijden zal, en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid. Het gaat hierbij om mensen van 65 jaar en ouder. W. Thijs/A. Verburg 4

5 4. Oudermishandeling is al het geweld dat door een (inwonend) meer- of minderjarig kind van het slachtoffer wordt gepleegd. Het geweld kan in alle verschijningsvormen voorkomen. Waarbij: Geweld staat voor: aantasting van de persoonlijke integriteit, onderscheid wordt gemaakt tussen lichamelijk, psychisch en seksueel geweld. Huiselijke kring staat voor : pleger/dader is afkomstig uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Deze bestaat uit (ex)partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Huiselijke kring heeft betrekking op de relatie tussen dader en slachtoffer niet op de locatie. Huisvrienden wordt omschreven als: personen die een vriendschappelijke of professionele band onderhouden met het slachtoffer of met iemand uit de onmiddellijke omgeving van het slachtoffer. Verschijningsvormen fysieke of lichamelijke mishandeling emotionele of psychische mishandeling seksueel geweld financiële uitbuiting, benadeling verwaarlozing schending van grondrechten W. Thijs/A. Verburg 5

6 Diensten Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Huiselijk geweld is behalve een veiligheidsprobleem, ook een onderdeel van de werkgebieden welzijn, emancipatie, gezondheidszorg, jeugdzorg, ouderenbeleid en geestelijke gezondheidszorg. Samenwerking tussen al deze verschillende organisaties binnen de regio Gooi en Vechtstreek is de beste manier om resultaat te boeken in de aanpak van huiselijk geweld. Om deze reden is er door deze partijen een convenant huiselijk geweld getekend. Alle bij het convenant aangesloten instanties zullen met elkaar samen werken, de coördinatie hiervan ligt bij het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Gooi en Vechtstreek. Alle aandachtsfunctionarissen zullen hiervoor tevens als contactpersoon van de eigen organisatie optreden. Het gezamenlijk bijhouden van de sociale kaart, het actueel houden van het protocol en het (anoniem) casuïstiek bespreken. Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld wordt, in opdracht van de negen gemeenten in de regio, uitgevoerd door de GGD Gooi & Vechtstreek, in nauwe samenwerking met politie, justitie en zorg- en welzijnsinstellingen. Dit protocol huiselijk geweld sluit aan bij de andere protocollen die binnen de regio gehanteerd worden en onderdeel uitmaken van het uitvoeringsconvenant van het Adviesen Steunpunt Huiselijk Geweld. Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld biedt de volgende diensten: een luisterend oor informatie advies vraagverheldering begeleiding en doorverwijzing regelen van ondersteuning in crisissituaties De gesprekken kunnen zowel telefonisch als face-to-face plaatsvinden. Als er een slachtoffer, pleger van huiselijk geweld, of een getuige van huiselijk geweld telefonisch contact opneemt met het Advies- en Steunpunt wordt altijd eerst nagegaan of er sprake is van een crisissituatie. Naast deze diensten zorgt het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld ook voor: coördinatie van de monitoring van de hulpverlening signalering van hiaten tussen vraag en aanbod signalering van trends en ontwikkelingen op het gebied van huiselijk geweld publieksvoorlichting over huiselijk geweld. Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Gooi en Vechtstreek is 24 uur per dag bereikbaar op nummer of per (zie bijlage). W. Thijs/A. Verburg 6

7 Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld of ouderenmishandeling De instellingen die het uitvoeringsprotocol van het Advies- en Steunpunt hebben ondertekend, hebben zich verplicht tot het aanstellen van een aandachtsfunctionaris. De instellingen die dit convenant niet hebben ondertekend kunnen overwegen ook een aandachtsfunctionaris aan te stellen. Het ASHG adviseert hiertoe om de volgende reden: Gezien de complexiteit van het werkveld en de problematiek van huiselijk geweld is het voor instellingen prettig om te werken met een of meerdere aandachtfunctionaris(sen). Deze man of vrouw kan als aanspreekpunt voor de problematiek functioneren en als contactpersoon optreden richting het ASHG of andere partners in het veld. De aandachtfunctionaris kan ook binnen de organisatie attenderen op interne problematiek van ontspoorde zorg. Taken aandachtsfunctionaris: Aanspreekpunt voor de problematiek binnen de organisatie: o Ondersteuning bij de interpretatie van signalen en bij de te ondernemen stappen. Het geven van tips voor het te voeren gesprek, meer achtergrondinformatie verschaffen en/of het leveren van adressen voor verwijzing. o Het signaleren van tekorten in vaardigheden van medewerkers en voorstellen doen voor (bij)scholing c.q. kwaliteitsbewaking. o Het jaarlijks maken van een verslag en, indien mogelijk, aanbevelingen doen. o Het actueel houden en desgewenst bijstellen van dit protocol. Contactpersoon voor het ASHG en andere partners: o Het bijhouden van meldingen van huiselijk geweld en de koppeling hiervan richting het Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld. o Door deelname aan de netwerkcontactgroep huiselijk geweld kan de aandachtsfunctionaris de ontwikkelingen en onderzoeken op het gebied van huiselijk geweld volgen en ervoor zorgen dat deze de medewerkers bereiken. o Door deelname aan de netwerkcontactgroep Huiselijk Geweld kan de functionaris contacten met regionale organisaties opbouwen en onderhouden en gebruik maken van de door het ASHG ontwikkelde sociale kaart. De netwerkcontactgroep huiselijk geweld komt gemiddeld vijf maal per jaar bij elkaar voor een bijeenkomst van maximaal 2 uur. Kwaliteitsbewaking Werken met een protocol kan extra eisen stellen aan de deskundigheid van de medewerkers en hun samenwerking. De introductie van het protocol zal gepaard moeten gaan met deskundigheidsbevordering. Bijvoorbeeld om adequater huiselijk geweld te signaleren of zorgvuldig een gesprek te kunnen voeren bij een vermoeden van huiselijk geweld. Ook moet er aandacht zijn voor dilemma s en eigen normen en waarden van de medewerkers. W. Thijs/A. Verburg 7

8 Kwaliteitsbewaking bij het handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld kan door het protocol worden gewaarborgd. Het volgen van een stappenplan resulteert in een kwalitatief goed overwogen beslissingstraject en betekent een zorgvuldige werkwijze. Een protocol is eigenlijk nooit af. Dit protocol zal regelmatig getoetst en zo nodig bijgesteld moeten worden. Daarbij komen vragen aan de orde als: Hoe is het gebruiksgemak? Past het protocol nog bij het instellingsbeleid? En zijn er nieuwe gezichtspunten die in het protocol verwerkt moeten worden? Kwaliteitsbewaking betekent ook het bijhouden van de kennis van de medewerkers op het gebied van huiselijk geweld. Te denken valt aan: regelmatige bijscholing over dit onderwerp benutten van interne ondersteuningsmogelijkheden en kennis benutten van consultmogelijkheden het aanbieden van recente literatuur over huiselijk geweld De leidinggevenden zorgen samen met de medewerkers ervoor dat de huidige activiteiten op het gebied van preventie van huiselijk geweld in stand gehouden kunnen worden en dat er nieuwe activiteiten ontwikkeld kunnen worden. Vervolgens wordt het stappenplan uitgewerkt voor de medewerkers. Wat zijn de stappen die zij moeten zetten wanneer zij een vermoeden hebben dat er sprake is van mishandeling. Hoe dienen zij te handelen? Het stappenplan geeft handvatten om concrete stappen te zetten wanneer een medewerker het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, maar nog onduidelijk is wat?. Ook wanneer er wel duidelijke aanwijzingen zijn van mishandeling geeft het stappenplan aan hoe actief gehandeld kan worden. Daarmee geeft het stappenplan alle medewerkers een handvat en ook wat zekerheid over de stappen die hij/zij mag (en zelfs moet) zetten. In het stappenplan en de toelichting daarop is aandacht voor: - het beoordelen van de situatie en het nemen van een besluit over de vervolgstappen - het in beeld brengen van mogelijkheden voor hulpverlening - evaluatie en nazorg - een overzicht van de signalen (bijlage 1) - het wel of niet willen aanvaarden van hulp door het slachtoffer/de pleger - het wel of niet wilsbekwaam zijn van het slachtoffer/de pleger Wilsbekwaamheid is de regel, wilsonbekwaam is uitzondering! Definitie wilsonbekwaam: Wilsonbekwaam is de persoon die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake. W. Thijs/A. Verburg 8

9 Stappenplan, wat te doen bij een vermoeden van huiselijk geweld: ACTIE: WIE: DOOR NAAR: MELDING OF ADVIES 1 Week 1-4 Het ontstaan van een vermoeden Openstaan voor signalen van de cliënt of die van de omgeving; Zet aanwijzingen die het vermoeden onderbouwen op een rij; Uit of bespreek het vermoeden met de zorgvrager, waarbij het woord ouderenmishandeling omzeild wordt Kleine inventarisatie aangaande huidige hulpverlening, hoe is de gezinssituatie, wat is er aan de hand Uitvoerende medewerkers Door naar stap 2 2 Week 1-4 Zie toelichting stappenplan Overleg Bespreek het onderbouwde vermoeden met een collega, de leidinggevende en de aandachtfunctionaris of het ASHG Win eventueel advies in bij het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Leg waarnemingen zo mogelijk voor aan de slachtoffer, vermoedelijke pleger en/of contactpersoon van het slachtoffer Overleg met betrokken instanties Beoordeel de resultaten Besluit over verder te nemen acties volgens protocol Besluit wie deze acties onder eindverantwoordelijkheid van de leidinggevende onderneemt Benoem een casemanager Alle medewerkers Leidinggevende Door naar stap 3 Mogelijkheid om advies in te winnen bij: Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en aandachtsfunctionaris

10 3 Week 1-4 Zie toelichting stappenplan Nader onderzoek Onderzoek de situatie verder Praat met het slachtoffer Praat met de vermoedelijke pleger en contactpersoon van het slachtoffer Onderzoek de medische en/of psychische toestand van het slachtoffer Beoordeel de resultaten van fase 2 en 3 Neem een besluit over het vervolg op basis van conclusie en ga naar stap 4a of 4b of 4c of 4d of 4 e Medewerker/functie zoals besproken in stap 2 plus leidinggevende Door naar stap 4 Mogelijkheid om advies in te winnen bij: Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en aandachtsfunctionaris 4 Week 4-6 Zie toelichting stappenplan Het ondernemen van actie, afhankelijk van de beoordeling van de situatie 4a 4b Resultaat onderzoek: Het vermoeden is niet bevestigd, cliënt is wilsbekwaam, er is geen sprake van huiselijk geweld Verwijs het slachtoffer, mantelzorger en contactpersoon van het slachtoffer voor aanpak van andere problemen Zie toelichting stappenplan Resultaat onderzoek: Het vermoeden is nog niet bevestigd Bij twijfel: neem contact op met het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Zie toelichting stappenplan Medewerker/functie zoals besproken in stap 2, plus leidinggevende Medewerker/functie zoals besproken in stap 2, plus leidinggevende Protocol eindigt Terug naar stap 3 Alert blijven tot definitieve opname / eventueel overlijden. Mogelijkheid om advies in te winnen bij: Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en aandachtsfunctionaris W. Thijs/A. Verburg

11 4c Resultaat onderzoek: Het vermoeden is wél bevestigd, cliënt wil hulp en is wilsbekwaam Inventariseer de hulpverleningsmogelijkheden in samenwerking met het ASHG Zie toelichting stappenplan Medewerker/functie zoals besproken in stap 2, plus leidinggevende Door naar stap 5 Melden bij Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en aandachtsfunctionaris 4d 4e Resultaat onderzoek: Het vermoeden is wél bevestigd, men wil geen hulp, cliënt is wilsbekwaam (deze keuzevrijheid geldt alleen bij volwassenen die in staat zijn zelfstandig keuzes te maken en de gevolgen hiervan kunnen inschatten) Geef telefoonnummer van Advies- en meldpunt Huiselijk Geweld Eventueel Vangnet en Advies inschakelen Zie toelichting stappenplan. Resultaat onderzoek: het vermoeden is wél bevestigd, cliënt wil wel/geen hulp, cliënt is wilsonbekwaam Juridische stappen binnen 2 weken. Neem contact op met zaakwaarnemer, curator of bewindsvoerder. Mogelijkheid tot aanvragen Rechtelijke Machtiging Medewerker/functie zoals besproken in stap 2, plus leidingegevende Medewerker/functie zoals besproken in stap 2 Door naar stap 5 Door naar stap 5 Melden bij: Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en aandachtsfunctionaris Melden bij Advies en Steunpunt huiselijk geweld en aandachtfunctionaris 5 Week Week 4-6 Afronding en Evaluatie Evalueer hoe het een en ander is gegaan Stel zo nodig afspraken bij Zie toelichting stappenplan Nazorg Blijf zo mogelijk alert op het welzijn van het slachtoffer Zoek zo nodig opnieuw contact met het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Benoemen case-manager Zie toelichting stappenplan Alle betrokkenen Alle betrokkenen Door naar stap 6 W. Thijs/A. Verburg

12 1-4 w e k e n Bij vermoeden: Stap 1: vermoeden Stap 2: overleg Stap 3: nader onderzoek Stap 4: conclusie Instanties: Huisarts Symfora groep VersaWelzijn Thuiszorg dagverpleging dagopvang politie GGD CAD en overige instellingen Actie familie/ overige: Actie volgens advies ASHG Actie hulpverleners: - melden aan ASHG; overleg met collega s; overleg met vertrouwenspersoon; consultatie hulpverleners 4-6 w e k e n conclusie 4a geen mishandeling is wilsbekwaam conclusie 4b twijfel van vermoeden blijft bestaan conclusie 4c mishandeling cliënt wil hulp is wilsbekwaam conclusie 4d mishandeling cliënt wil geen hulp is wilsbekwaam conclusie 4e mishandeling cliënt wil wel/geen hulp is wilsonbekwaam - Andere hulp - Alert blijven t/m definitieve opname/ eventueel overlijden Ga terug naar stap 3: Overleg met ASHG of aandachtsfunctionaris voor suggestie en advies. Herhaal (delen van) het nader onderzoek binnen 2 weken: - inzetten van hulpverleningsmo gelijkheden Binnen 4 weken: ASHG en eventueel Vangnet en Advies inschakelen Juridische stappen binnen 2 weken contact met :zaakwaarnemer bewindvoerder curator 6 w e k e n Stap 5: Afronding en evaluatie Stap 6: Nazorg Het beroepsgeheim op zich is niet voldoende reden om een melding van ouderenmishandeling niet verder te onderzoeken en te bespreken; wilsbekwaamheid is de regel, wilsonbekwaam is uitzondering! Definitie wilsonbekwaam: wilsonbekwaamheid is de persoon die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake. W. Thijs/A. Verburg

13 Toelichting bij het stappenplan HOE TE HANDELEN BIJ ACUTE LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES: bellen - Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld inschakelen en/of - Wijkagent en/of huisarts inschakelen Achteraf vindt dan pas de melding aan de leidinggevende en aandachtsfunctionaris plaats en kunnen de vastgestelde stappen worden opgepakt. Noot vooraf: na iedere stap is het gewenst om overleg te hebben met en terugkoppeling te geven aan de leidinggevende. Dit overleg omvat informatie uitwisseling over verder te nemen actie met in achtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens Stap 1 t/m 3 moeten doorlopen worden binnen 4 weken! Stap 1: Het ontstaan van een vermoeden Aanwijzingen verzamelen die het vermoeden onderbouwen. Zet dat wat opvalt op papier; de signalenlijst (bijlage 1) kan een hulpmiddel hierbij zijn. Wees objectief en gedetailleerd; dit is van belang voor het moment dat de waarnemingen met anderen worden besproken. Wacht niet te lang met het zetten van de volgende stap; het is niet nodig om in deze fase al te komen tot een definitief uitsluitsel of er sprake is van een vorm van mishandeling. Uit of bespreek het vermoeden met de zorgvrager, waarbij het woord ouderenmishandeling omzeild wordt. Kleine inventarisatie aangaande huidige hulpverlening, hoe is de gezinssituatie, wat is er aan de hand. Stap 2: Overleg Het vermoeden bespreken Voordat verdere stappen worden ondernomen moet een vermoeden van mishandeling altijd worden gemeld aan de leidinggevende. Betrek niet meer mensen bij het overleg dan nodig; het gaat immers om informatie die direct raakt aan de privacy van de klant. Kies collega s die informatie over de cliënt kunnen toevoegen. Besluit over verder te nemen acties volgens protocol Besluit wie deze acties onder eindverantwoordelijkheid van de leidinggevende onderneemt Benoem een casemanager Advies inwinnen bij het Advies- en steunpunt Huiselijk Geweld. De verzamelde informatie kan vragen oproepen die een advies van een deskundige vragen, bijv. als er twijfel is over de interpretatie van bepaalde signalen. Bij deze stap kan de medewerker van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en/of aandachtsfunctionaris meedenken over de interpretatie van bepaalde aanwijzingen en adviseren hoe de medewerker verder te werk kan W. Thijs A. Verburg

14 gaan. Het laten registreren bij het ASHG van (anonieme) gegevens heeft tot doel aard en omvang van de problematiek in beeld te brengen. Daarnaast kan het ASHG een rol spelen bij de monitoring van de casus. De waarnemingen zo mogelijk aan het slachtoffer, pleger en/of contactpersoon van het slachtoffer voorleggen. In deze fase kan zo mogelijk al iets van wat bij het slachtoffer is opgevallen worden gedeeld, om zo het vermoeden te toetsen. Hierbij gaat het om het bespreken van waarnemingen, dat wat opvalt aan het slachtoffer; bijv. uw moeder heeft vaak blauwe plekken, hoe komt dat?, of ik merk dat u zo stil bent de laatste tijd, hoe komt dat? Als de medewerker het woord mishandeling in de mond neemt is de kans groot dat men de deur dicht doet en verdere hulp bemoeilijkt wordt. De verklaring die het slachtoffer, pleger en/of contactpersoon geeft kan het vermoeden wegnemen of versterken. Bedenk wel dat men de ware oorzaak kan verzwijgen. Met betrokken instellingen overleggen. Bestaan er contacten met andere instellingen die mogelijk meer weten over het slachtoffer, raadpleeg dan medewerkers uit deze instellingen. Dit kan echter maar in beperkte mate. Het uitwisselen van informatie is namelijk gebonden aan wettelijke regels die de privacy beschermen (WBP). Benader het ASHG. Wellicht hebben zij meer informatie over de casus. In ieder geval kunnen zij informatie inwinnen bij de instellingen. Per situatie zal beoordeeld moeten worden op welke wijze de medewerker dient te handelen in verband met de privacyregels en zal er een oplossing gezocht moeten worden die recht doet aan betrokkenen. De resultaten beoordelen. Het overleg met anderen heeft twee mogelijke uitkomsten: er is een andere verklaring gevonden voor dat wat aan het slachtoffer opvalt, of het vermoeden van mishandeling blijft bestaan. Leg de bevindingen schriftelijk vast. Stap 3: Nader onderzoek De situatie verder onderzoeken. Belangrijk is objectief te observeren en te noteren. Let op zaken als bijvoorbeeld overbelasting, of er sprake is van verdriet of een depressie, of dat er andere aanwijzingen zijn. Belangrijk is ook de frequentie nauwkeurig te noteren; b.v. bij vermoedens van lichamelijke mishandeling duidelijk met behulp van lichaamskaarten de plaats van de verwonding noteren en de verklaring van de oudere. Dit kan ook bij de andere vormen van mishandeling. Gesprek met het slachtoffer. Een slachtoffer dat mishandeld wordt, is geneigd zijn mond daarover te houden. Overweeg desondanks de mogelijkheid om de bezorgdheid aan het slachtoffer voor te leggen. Gebruik daarbij niet het woord mishandeling! Het slachtoffer zal gevoelig zijn voor de reactie van de medewerker, belangrijk is hoe de medewerker reageert op het verhaal van het slachtoffer. Wees wel concreet. Stel vragen over hoe vaak, door wie, naar aanleiding van wat, wanneer etc. Het kan steunend en bevestigend werken wanneer de medewerker meeleeft met het slachtoffer zonder met afschuw te reageren. W. Thijs/A. Verburg 14

15 Tevens is het belangrijk te letten op wat er niet wordt gezegd door te letten op de lichaamstaal. Meestal kost het een slachtoffer veel moeite om erover te praten. Het is daarom belangrijk de tijd te nemen. Gesprek met de pleger en contactpersonen van het slachtoffer. Wanneer er zorgen zijn om een slachtoffer zijn familieleden de eerst aangewezenen om op de hoogte te worden gesteld. Zij kunnen ook als beste aangeven wat de mogelijke oorzaken zijn van deze zorgen. Echter in geval van huiselijk geweld spelen zij daar zelf soms een belangrijke rol in. Bedenk wel dat de pleger vaak uit onmacht of onkunde handelt en er niet altijd sprake is van opzettelijke mishandeling. Het kan ook zijn dat er geen sprake is van mishandeling, dan is ontkenning een logische reactie. Afgewogen moet worden of men alleen het gesprek aangaat of met zijn tweeën. Bijvoorbeeld in geval van kans op agressiviteit van pleger of slachtoffer Belangrijk is om goed te zorgen voor uw eigen veiligheid. Als u agressie verwacht is het belangrijk dat anderen weten waar en wanneer u het gesprek voert. Overweeg desnoods om politie op de hoogte te stellen Medisch en/of psychiatrisch laten onderzoeken. De medewerker kan bij twijfel aandringen op een uitgebreid medisch en/of psychiatrisch onderzoek. De resultaten van fase 2 en 3 beoordelen. Door de resultaten naast elkaar te leggen ontstaat een genuanceerd beeld van het welzijn van het slachtoffer en diens situatie. Dat beeld ontkracht of bevestigt het vermoeden of laat daar mogelijk nog twijfel over bestaan. Neem een besluit over het vervolg: o Benoem de situatie o er is geen sprake van mishandeling, ga naar stap 4a o het vermoeden blijft bestaan, ga terug naar stap 3 o er is wel sprake van mishandeling, men wil hulp en is wilsbekwaam o er is sprake van mishandeling, men wil geen hulp en is wilsbekwaam o er is sprake van mishandeling, men wil wel/geen hulp, men is wilsonbekwaam o Neem een besluit over de verder te nemen acties en bepaal door wie deze worden genomen. o Benoem een casemanager. Stap 4 moet worden doorlopen in 2 weken (week 4 en 5) Stap 4: Het ondernemen van actie, afhankelijk van de beoordeling van de situatie 4a: Het vermoeden is niet bevestigd, er is geen sprake van huiselijk geweld, slachtoffer is wilsbekwaam. De oudere, mantelzorger en contactpersonen van het slachtoffer zonodig doorverwijzen voor de aanpak van andere problemen. Het kan zo zijn dat er andere problemen zijn die om een oplossing vragen. Gekeken kan worden of er extra hulp moet komen om de mantelzorg en de familie te ontlasten. De medewerker kan een verwijzende rol hierbij spelen. Alert blijven tot definitieve opname of eventueel overlijden. W. Thijs/A. Verburg 15

16 Ga naar stap 5. 4b: Het vermoeden is nog niet bevestigd. Bij twijfel. Is het vermoeden niet bevestigd maar bestaat er evenmin zekerheid of er sprake is van huiselijk geweld, raadpleeg dan het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en/of de aandachtsfunctionaris voor advies en consultatie. Ga zonodig terug naar stap 3 en herhaal (delen van) het onderzoek. 4c: Het vermoeden is wel bevestigd, er is sprake van huiselijk geweld, het slachtoffer wil hulp, het slachtoffer is wilsbekwaam. De hulpverleningsmogelijkheden inventariseren. De omstandigheden die kunnen leiden tot mishandeling van een slachtoffer zijn zeer uiteenlopend. De hulp die nodig is om de omstandigheden te verbeteren dus ook. Inventariseer de mogelijkheden. De mishandeling wordt gemeld bij het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld en de aandachtsfunctionaris die de coördinatie van de verder te ondernemen stappen op zich neemt. Goede verwijzing is het meest essentiële element bij ondersteuning van het slachtoffer. Met het slachtoffer wordt besproken welk soort hulp nodig is. Soms is de situatie dermate verstoord dat een (veilige) omgeving in een speciaal daarvoor toegeruste voorziening voor een klant de enige (tijdelijke) oplossing is om ernstige mishandeling te voorkomen en om over een lange termijnoplossing na te denken. Soms is een zwaardere vorm van ingrijpen nodig. Bij bepaalde vormen van huiselijk geweld is een zwaardere vorm van ingrijpen nodig. Soms is het onvermijdelijk om ingrijpende veranderingen in de situatie van het slachtoffer aan te brengen om het slachtoffer te beschermen tegen degene die hem of haar mishandelt. Als een medewerker een sterk verslechterde situatie, escalatie of crisis aantreft zal de medewerker druk uitoefenen om het slachtoffer in veiligheid te brengen. Een sociale indicatie via de CIZ wordt in een dergelijke geval ten zeerste aanbevolen. Andere voorbeelden van zwaardere vormen van ingrijpen zijn: - Onderzoek naar de wilsbekwaamheid van de klant - Onder bewindstelling - Mentorschap instellen - Onder curatele stellen - Scheiding van klant en pleger door bijzondere opname in psychiatrisch ziekenhuis - Inhechtenisneming Huisarts en/of politie informeren. Als u als medewerker een sterk verslechterde situatie, escalatie of crisis aantreft doet u er goed aan contact met huisarts en/of politie op te nemen, zodat zij op de hoogte zijn en bij een hulpvraag snel kunnen reageren; zo mogelijk met toestemming van het slachtoffer. Als er geen sprake is van toestemming, is het alleen legitiem als de medewerker te maken heeft met een conflict van plichten. Ga na afronding van deze stap naar stap 5. W. Thijs/A. Verburg 16

17 4d: Het vermoeden is wél bevestigd, men wil geen hulp, slachtoffer is wilsbekwaam. (deze keuzevrijheid geldt alleen bij volwassenen die in staat zijn zelfstandig keuze te maken en de gevolgen hiervan kunnen inschatten) raadpleeg het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en/of de aandachtsfunctionaris voor suggesties, advies en consultatie. Geef telefoonnummers door van hulpverlenende instanties. Eventueel Vangnet en Advies inschakelen. Ga naar stap 5. 4 e: Het vermoeden is bevestigd, men wil wel/geen hulp, slachtoffer is wilsonbekwaam Juridische stappen: binnen twee weken contact opnemen met zaakwaarnemer, bewindvoerder of curator. Ga naar stap 5. Stap 5 en 6 moet worden doorlopen zes weken na de eerste stap. Stap 5: Afronding en Evaluatie Nagaan hoe één en ander is gegaan. Belangrijke aandachtspunten in de evaluatie zijn: - Zijn de vermoedens met behulp van derden voldoende onderbouwd? - Is het stappenplan op maat uitgevoerd? - Hoe verliep de besluitvorming voor wat betreft de uitvoering van de verschillende stappen? - Is de vrouw/man zorgvuldig en doortastend benaderd? - Waren betrokkenen gesprekstechnisch voldoende toegerust? - Wat waren (in het algemeen) de knelpunten? Sta ook stil bij de emoties van de medewerker. Zo nodig afspraken bijstellen. Loopt er iets niet goed, stel dan afspraken bij. Als het stappenplan verwarring schept, kaart dit aan zodat het kan worden bijgesteld. Stap 6: Nazorg Zo mogelijk alert blijven op het welzijn van de klant. Wanneer hulp op gang is gebracht, is het toch nog belangrijk het welzijn van de klant in de gaten te houden. Vraag van tijd tot tijd hoe het nu gaat, maar dring niet aan. Benoem een casemanager! Zonodig opnieuw contact zoeken met het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. Is de klant eerder gemeld bij het ASHG en zijn er nieuwe signalen dat het niet goed gaat met de klant, geef dat dan opnieuw door aan het ASHG. Aandacht voor de medewerker Sommige situaties zijn zeer schrijnend of kunnen raken persoonlijke omstandigheden van de medewerker. Zorg voor voldoende begeleiding van de medewerker door een interne vertrouwenspersoon of hulp van buiten uw instelling. W. Thijs/A. Verburg 17

18 BIJLAGE 1 SIGNALEN VAN OUDERENMISHANDELING Kennis van signalen is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is dat de medewerker die met ouderen werkt een gevoeligheid ontwikkelt voor het herkennen van situaties die afwijken van het normale en die veroorzaakt kunnen worden door mishandeling. De medewerker dient zich bewust te zijn van het feit dat ouderenmishandeling voorkomt en dat men in de werksituatie daarmee te maken kan krijgen. Met andere woorden, het probleem ouderenmishandeling erkennen; als ouderenmishandeling door de medewerker niet wordt erkend is herkennen niet mogelijk. Onderstaande signalenlijst moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt: het is een hulpmiddel en geen checklist, die naast een vermoeden van ouderenmishandeling kan worden gelegd om te beoordelen of er inderdaad sprake is van ouderenmishandeling of niet. Signalen van ouderenmishandeling Lichamelijke signalen blauwe plekken snij-, schaaf- of brandwonden zwellingen kneuzingen botbreuken striemen op het lichaam Psychische signalen verwardheid angst overdreven schrikreacties bij plotselinge geluiden of gebeurtenissen woede verdriet schuchterheid apathie slaapproblemen eetproblemen Signalen van verwaarlozing plotselinge vermagering uitdroging vervuiling van zichzelf vervuiling van kleding vervuiling van huis 'klampgedrag' ook psychische signalen (zie boven) Signalen van seksueel misbruik beschadigingen of irritatie van geslachtsorganen terugkerende genitale of rectale infecties bloedvlekken in kleding (met name ondergoed) en beddengoed geslachtsziekten kneuzingen van de binnenkant van de dijen problemen met zitten of lopen hevige onrust bij (ont)kleden, wassen of (inwendig) onderzoek veelvuldig seksueel getinte gesprekken. depressies nachtmerries slaapproblemen Signalen van financiële uitbuiting onverklaarbaar geldtekort schulden of huurachterstand plotselinge of onverklaarbare geldopnames bij de bank weigeren van informatie over financiële situatie grote belangstelling van familie voor geld of bezittingen oudere verdwijnen van waardevolle spullen onvoldoende voorzieningen in huis Signalen van schending van grondrechten geen kennis van persoonlijke post geen toegang van vrienden of bekenden geen toestemming het huis te verlaten of zich vrij te bewegen geen privacy bij bezoek geen zelfbeschikking bijvoorbeeld in dagindeling W. Thijs/A. Verburg 18

19 SIGNALEN VAN MISHANDELING IN RELATIES Kennis van signalen is belangrijk, maar wat minstens zo belangrijk is, is dat de medewerker een gevoeligheid ontwikkelt voor het herkennen van situaties die afwijken van het normale en die veroorzaakt kunnen worden door mishandeling. Onderstaande signalenlijst moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt; het is een hulpmiddel en geen checklist, die naast een vermoeden van vrouwenmishandeling of mannenmishandeling kan worden gelegd om te beoordelen of er inderdaad sprake is van mishandeling. Signalenlijst Lichamelijke signalen regelmatig blauwe plekken kneuzingen botbreuken verlies van tanden plotseling optredende gehoorstoornissen hoofdpijn buikpijn hyperventilatie eetproblemen slaapstoornissen brandwonden Psychische signalen angsten fobieën wantrouwen agressie zeer laag zelfbeeld neerslachtigheid / depressiviteit nervositeit Gedrag van de vrouw/man niet over eigen geld beschikken niets doen zonder toestemming partner gedraagt zich onderdanig ten opzichte van partner of kind heeft moeite met oogcontact bang voor partner of kind schrikachtig vlakke emoties afspraken uitstellen of afzeggen verslaving / hoog medicijngebruik Gedrag van de pleger agressief / ruzie zoeken verslavingsproblemen controlerend gedrag en onnodig meegaan voor een afspraak vernederen en negatieve opmerkingen W. Thijs/A. Verburg 19

20 SIGNALEREN VAN KINDERMISHANDELING Kennis van signalen is belangrijk, maar wat minstens zo belangrijk is, is dat de medewerker die met kinderen en ouders werkt, een gevoeligheid ontwikkelt voor het herkennen van signalen bij het kind, bij de ouders en in de relatie ouder-kind. De signalenlijst (per leeftijd ingedeeld) is een hulpmiddel om een vermoeden van kindermishandeling te onderbouwen, niet om kindermishandeling te 'bewijzen. Vrijwel alle genoemde signalen kunnen namelijk ook een andere oorzaak hebben. Hoe meer van de genoemde signalen het kind uitzendt, hoe groter de kans dat er sprake is van kindermishandeling. Maar er zijn ook kinderen waar aan niet of nauwelijks valt op te merken dat ze worden mishandeld. Een signalenlijst moet dus met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt; het is een hulpmiddel en geen checklist. SIGNALEREN VAN KINDERMISHANDELING (0-4 JAAR) Lichamelijk welzijn blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, snij-, krab- en bijtwonden groeiachterstand voedingsproblemen ernstige luieruitslag slecht onderhouden gebit kind stinkt, heeft regelmatig smerige kleren aan oververmoeid vaak ziek ziektes herstellen slecht kind is hongerig achterblijvende motoriek niet zindelijk op een leeftijd dat het hoort Gedrag van het kind weinig spontaan passief, lusteloos, weinig interesse in spel apathisch, toont geen gevoelens of pijn in zichzelf gekeerd, leeft in fantasiewereld labiel erg nerveus hyperactief negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst negatief lichaamsbeeld agressief, vernielzuchtig tegenover andere kinderen agressief speelt weinig met andere kinderen wantrouwend niet geliefd bij andere kinderen tegenover ouders angstig, schrikachtig, waakzaam meegaand, volgzaam gedraagt zich in bijzijn van ouders anders dan zonder ouders Tegenover andere volwassenen angst om uit te kleden angst voor lichamelijk onderzoek verstijft bij lichamelijk contact angstig, schrikachtig, waakzaam meegaand, volgzaam agressief overdreven aanhankelijk wantrouwend vermijdt oogcontact overig plotselinge gedragsverandering gedraagt zich niet naar zijn leeftijd taal- en spraakstoornissen gedrag van de ouder onverschillig over het welzijn van het kind laat zich regelmatig negatief uit over het kind W. Thijs/A. Verburg 20

R.K. BASISSCHOOL DE ESTER St. Machutusweg 2a 0486-472256 5364 RB Escharen info@de-ester.nl

R.K. BASISSCHOOL DE ESTER St. Machutusweg 2a 0486-472256 5364 RB Escharen info@de-ester.nl R.K. BASISSCHOOL DE ESTER St. Machutusweg 2a 0486-472256 5364 RB Escharen info@de-ester.nl Zelf denken, samen doen! www.de-ester.nl Protocol meldcode kindermishandeling Sinds 1 juli 2013 zijn alle beroepskrachten

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Inhoudsopgave Doel en functie van de meldcode en de toelichting... 3 Signaleringprotocol huiselijk geweld... 4 Signalen van kindermishandeling: kinderen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Basisbegrippen en aandachtspunten 3 Hoofdstuk 2 Toelichting en verantwoordelijkheden 4 2.1 functies van de meldcode

Nadere informatie

Signalen van kindermishandeling 0-18 jaar

Signalen van kindermishandeling 0-18 jaar Bijlage 3 Signalen van kindermishandeling 0-18 jaar Deze lijst geeft een overzicht van signalen van kindermishandeling in de leeftijd van 0-18 jaar (naar Wolzak, 2001). Als een signaal bij uitstek op een

Nadere informatie

Protocol kindermishandeling SKOBOS

Protocol kindermishandeling SKOBOS Protocol kindermishandeling SKOBOS Algemeen Een groot aantal kinderen is jaarlijks slachtoffer van kindermishandeling. Gezien de landelijke cijfers is er op elke basisschool in Nederland een aantal kinderen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling april 2016 Inhoud Kindermishandeling...... 2 Definitie... 2 Vormen van kindermishandeling.... 2 Herkenning..... 2 Risicofactoren... 2 Aanwijzingen bij het

Nadere informatie

Anita Geuze. 0182-680888 Carolien van der Ham

Anita Geuze. 0182-680888 Carolien van der Ham Anita Geuze 0182-680888 Carolien van der Ham Signaleren kindermishandeling Definitie Vormen van mishandeling Signaleren Gesprek met de ouders Gesprek met het kind Meldcode AMK melding Kindermishandeling

Nadere informatie

Peuterspeelgroep Blaricum. Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Blaricum, 14 september 2017

Peuterspeelgroep Blaricum. Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Blaricum, 14 september 2017 Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld, 14 september 2017 1 Inhoudsopgave Definities Signalen Verantwoordelijkheden Stappen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk

Nadere informatie

Protocol. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Onderdeel: meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SVP 001 Versie 1.1 1 Inleiding In dit deel van het schoolveiligheidsplan wordt ingegaan op welke wijze Educatis gestalte

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (inclusief handelingsprotocol)

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (inclusief handelingsprotocol) Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (inclusief handelingsprotocol) Inhoudsopgave Voorwoord 3 Definities 4 Verantwoordelijkheden 5 Stappen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1 Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gebaseerd op Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Stap 1 Vermoeden van mishandeling klik hier Stap 2 Overleg Stap 3 Informatie verzamelen Stap 4 Actie Stap

Nadere informatie

Psychosociale klachten - schuldgevoelens - concentratiegebrek - relatieproblemen - schaamte - negatief zelfbeeld - wantrouwen - sociaal isolement

Psychosociale klachten - schuldgevoelens - concentratiegebrek - relatieproblemen - schaamte - negatief zelfbeeld - wantrouwen - sociaal isolement Signalen van huiselijk geweld Bij het gebruik van deze informatie is enige voorzichtigheid geboden. Het opmerken van één of enkele signalen betekent niet direct dat er sprake is van huiselijk geweld, een

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Basisschool de Wildschut (Stichting Tangent) Overwegende dat basisschool de Wildschut verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de

Nadere informatie

Ouderenmishandeling Workshop 15 oktober 2015

Ouderenmishandeling Workshop 15 oktober 2015 Ouderenmishandeling Workshop 15 oktober 2015 Marieke Zelissen GZ-psycholoog MetGGZ Esther Stoffers Programmaleider Huis voor de Zorg Programma vanmiddag Informatie over ouderenmishandeling Wat verstaan

Nadere informatie

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Signalenlijst 0 4 jaar. Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0-tot 4-jarigen

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Signalenlijst 0 4 jaar. Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0-tot 4-jarigen : Signalenlijst 0 4 jaar Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0-tot 4-jarigen Voorwoord Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van

Nadere informatie

Ouderen. Vrijwilligers en studenten tegen ouderenmishandeling. Stichting

Ouderen. Vrijwilligers en studenten tegen ouderenmishandeling. Stichting Vrijwilligers en studenten tegen ouderenmishandeling Stichting Definitie ouderenmishandeling Al het handelen of nalaten van handelen jegens (geheel of gedeeltelijk) afhankelijke ouderen, door diegene(n)

Nadere informatie

Gemeentelijke aanpak van ouderenmishandeling: beter begrijpen en besturen

Gemeentelijke aanpak van ouderenmishandeling: beter begrijpen en besturen Gemeentelijke aanpak van ouderenmishandeling: beter begrijpen en besturen Masterclass Verwey-Jonker Instituut, 12 december 2012 Marian van der Klein & Jessica van den Toorn Lopende zaken Actieplan Ouderen

Nadere informatie

De aanpak van ouderenmishandeling Loslaten waar kan, overpakken waar nodig!

De aanpak van ouderenmishandeling Loslaten waar kan, overpakken waar nodig! De aanpak van ouderenmishandeling Loslaten waar kan, overpakken waar nodig! Jessica Vrolijk, aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en huiselijk geweld, Jeroen Bosch Ziekenhuis Vraag Hand omhoog = JA

Nadere informatie

Bijlage F: Signalen per ontwikkelingsgebied/ per leeftijd

Bijlage F: Signalen per ontwikkelingsgebied/ per leeftijd Bijlage F: Signalen per ontwikkelingsgebied/ per leeftijd 1. SIGNALENLIJST KINDERMISHANDELING 0-4 JARIGEN Voorwoord Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden.

Nadere informatie

Protocol kindermishandeling

Protocol kindermishandeling Protocol kindermishandeling Protocol kindermishandeling In dit protocol staat beschreven wat het team van basisschool [.. ] moet doen als er een vermoeden van kindermishandeling bestaat. Fase 1: Het ontstaan

Nadere informatie

Presentatie Huiselijk Geweld

Presentatie Huiselijk Geweld Definitie: Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging

Nadere informatie

Signalen bij partnergeweld

Signalen bij partnergeweld Datum: 31/10/2013 Auteur: Kris De Groof Versie: Def Herkomst: Methodisch kader Aan de Slag Doel: Bestemming: Handelingskader 1712 Signalen bij partnergeweld 1. Algemene signalen van partnergeweld 1.1.

Nadere informatie

Huiselijk geweld en kindermishandeling: horen, zien en handelen

Huiselijk geweld en kindermishandeling: horen, zien en handelen Voor advies of melding: 088-3083636 Huiselijk geweld en kindermishandeling: horen, zien en handelen Informatie voor mensen die met kinderen van 0 tot 12 werken Signalen van jongeren? Horen, Zien en Handelen

Nadere informatie

Ouderenmishandeling. Relatie slachtoffer pleger

Ouderenmishandeling. Relatie slachtoffer pleger Ouderenmishandeling Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen slachtoffer van ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling is het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een

Nadere informatie

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Onderstaand protocol is opgesteld in verband met de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die met ingang van 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Nadere informatie

Signalenlijst kindermishandeling 0-4 jarigen

Signalenlijst kindermishandeling 0-4 jarigen Signalenlijst kindermishandeling 0-4 jarigen Voorwoord Als een kind mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt wordt, kan hij signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt

Nadere informatie

Protocol - meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling - Orion

Protocol - meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling - Orion Protocol - meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling - Orion Inleiding Kinderen die worden mishandeld vertellen hier meestal niet uit zichzelf over, en dat geldt ook voor degenen die mishandelen.

Nadere informatie

Checklist Vroegsignalering

Checklist Vroegsignalering Checklist Vroegsignalering Invullen KOR De score is negatief Je maakt je zorgen? Bespreek zorgen met collega De score is positief Je hebt bij dit kind toch zorgen niet pluis gevoel Blijf de KOR invullen

Nadere informatie

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door mdw Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen

Nadere informatie

Protocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Protocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld Protocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld februari 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Definities 3 Signalen 4 Verantwoordelijkheden 8 Stappen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Stichting BOOR

Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Stichting BOOR Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld Stichting BOOR Maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Definities 4 Signalen 5 Verantwoordelijkheden 9 Stappen bij vermoedens van kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Stichting PCBO en Stichting Kinderopvang Rotterdam Zuid.

Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Stichting PCBO en Stichting Kinderopvang Rotterdam Zuid. Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld Stichting PCBO en Stichting Kinderopvang Rotterdam Zuid. maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Definities 4 Signalen 5 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Protocol: Hoe door INOS-medewerkers om te gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol: Hoe door INOS-medewerkers om te gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode Protocol: Hoe door INOS-medewerkers om te gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Status: Vastgesteld, 5 oktober 2011 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Haagweg 1 4814

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Het college van Burgemeesters en Wethouders van Weert overwegende: dat de gemeente Weert verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Signalenlijst kindermishandeling

Signalenlijst kindermishandeling Signalenlijst kindermishandeling Voorwoord Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

Signaleringslijst GOAL!: Signalen in de sportclub die zorgwekkend kunnen zijn

Signaleringslijst GOAL!: Signalen in de sportclub die zorgwekkend kunnen zijn BIJLAGE 4 Signaleringslijst Signaleringslijst GOAL!: Signalen in de sportclub die zorgwekkend kunnen zijn Als begeleider bij sportactiviteiten kun je signalen opmerking op grond waarvan je je zorgen maakt

Nadere informatie

NASLAGWERK THEMA AVOND SIGNALEREN EN PREVENTIE KINDERMISHANDELING 25 JUNI 2013. De verschilllende vormen van kindermishandeling:

NASLAGWERK THEMA AVOND SIGNALEREN EN PREVENTIE KINDERMISHANDELING 25 JUNI 2013. De verschilllende vormen van kindermishandeling: NASLAGWERK THEMA AVOND SIGNALEREN EN PREVENTIE KINDERMISHANDELING 25 JUNI 2013 De verschilllende vormen van kindermishandeling: 1) Lichamelijke mishandeling: het toebrengen van verwondingen zoals kneuzingen,

Nadere informatie

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt; Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kindermishandeling aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. De directie van de Pionier Locatie: OBS de Duinroos Floraronde 293, te Velserbroek + OBS

Nadere informatie

Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld.

Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld. Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld. Doel: Binnen Kinderopvang Babbeloes wordt de Meldcode Kindermishandeling zoals opgesteld door de branchevereniging Kinderopvang gehanteerd. In dit protocol

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling Versie: 30 april 2015

Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling Versie: 30 april 2015 Handelingsprotocol Meldcode Kindermishandeling Versie: 30 april 2015 Inleiding Jaarlijks zijn tienduizenden kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. In ongeveer 50 gevallen per jaar heeft de mishandeling

Nadere informatie

Stappen achter de voordeur. Roelie Dijkman, Specialist ouderengeneeskunde SHDH

Stappen achter de voordeur. Roelie Dijkman, Specialist ouderengeneeskunde SHDH Stappen achter de voordeur Roelie Dijkman, Specialist ouderengeneeskunde SHDH Onderzoek Ellis Bardelmeijer 2005 Enquete onder 1335 verpleeghuisartsen: Respons 36,3% 484/1335 Aantal vphartsen met ervaring

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Als er binnen Stad & Esch een vermoeden bestaat van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, dan zal Stad & Esch handelen in de volgende stappen:

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD ZORGT IN ZORG BV

MELDCODE HUISELIJK GEWELD ZORGT IN ZORG BV MELDCODE HUISELIJK GEWELD ZORGT IN ZORG BV Het bevoegd gezag van Zorgt in Zorg B.V. legt de volgende afspraken vast rondom signalering en eventuele rapportage bij huiselijk geweld en ouderenmishandeling:

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag door een professional jegens leerlingen valt buiten de meldcode.

Grensoverschrijdend gedrag door een professional jegens leerlingen valt buiten de meldcode. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding: De voorgenomen wet legt aan onder meer organisaties en professionals in het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg, de kinderopvang en de jeugdzorg

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en ouderenmishandeling Het bevoegd gezag van TZM legt de volgende afspraken vast rondom signalering en eventuele rapportage bij huiselijk geweld en ouderenmishandeling: Overwegende - Dat TZM verantwoordelijk is voor een goede

Nadere informatie

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Huiselijk Geweld & Kindermishandeling Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Inhoud 1. Wat is kindermishandeling; Quiz 2. De meldcode; 5 stappen 3. AMK werkwijze 4. Signaleren in het basisonderwijs 5.

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Tangent Overwegende dat Stichting Tangent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Het College van Bestuur van het Atlas College Overwegende - dat het Atlas College verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

Signalenlijst kindermishandeling 12-18 jaar

Signalenlijst kindermishandeling 12-18 jaar Signalenlijst kindermishandeling 12-18 jaar Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook een zekere mate van schijnzekerheid. De meeste signalen zijn namelijk stress-indicatoren, die

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Pro-8 en SKOB overwegende: dat Pro-8/SKOB verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Virenze 1 Overwegende dat de Virenze verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 4 4 UITVOERING... 4 5 VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

7. BESCHERMING BIJ MISHANDELING EN MISBRUIK. Handelen bij signalen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en ouderenmishandeling

7. BESCHERMING BIJ MISHANDELING EN MISBRUIK. Handelen bij signalen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en ouderenmishandeling 7. BESCHERMING BIJ MISHANDELING EN MISBRUIK Handelen bij signalen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en ouderenmishandeling Bron: De informatie achter dit tabblad is opgesteld door Lies Roeleveld,

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch Basisschool de Bukehof, Oudenbosch 2015-2016 0 Het bevoegd gezag van basisschool de Bukehof Overwegende dat de school verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar leerlingen

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Avila coaching Overwegende dat Avila coaching verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Het bevoegd gezag van de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC) Overwegende dat Register Chiropractoren verantwoordelijk zijn voor

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

Bijlage 3 7. BESCHERMING TEGEN MISHANDELING EN MISBRUIK. Handelen bij (vermoedens van) ouderenmishandeling

Bijlage 3 7. BESCHERMING TEGEN MISHANDELING EN MISBRUIK. Handelen bij (vermoedens van) ouderenmishandeling Bijlage 3 7. BESCHERMING TEGEN MISHANDELING EN MISBRUIK Handelen bij (vermoedens van) ouderenmishandeling Bron: De informatie achter dit tabblad is opgesteld door Lies Roeleveld, projectmedewerker Mentorschap

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan BSS en eventueel het Steunpunt Veilig Thuis Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan STB/TTC en eventueel het SHG/AMK Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling STB Melding

Nadere informatie

Signalenlijst 12-18 jarigen

Signalenlijst 12-18 jarigen Signalenlijst 12-18 jarigen Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook een zekere mate van schijnzekerheid. De meeste signalen zijn namelijk stress-indicatoren, die aangeven dat

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Opgesteld door Rhea Mommers en Marrig van de Velde, 10 maart 2016 Het bevoegd gezag van: Educonsult Zeeland Overwegende dat Educonsult Zeeland

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar

Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar Voorwoord Als een kind mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt wordt, kan hij signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Vastgesteld: December 2012 1 MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Stappenplan voor het handelen bij signalen

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van cbs Eben Haezer te Menaam, Overwegende

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bevoegd gezag van Van Vooren Coaching & Training Overwegende

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Overleg met BSS en eventueel het Steunpunt Veilig Thuis Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling

Nadere informatie

Meldprotocol 1 kindermishandeling en huiselijk geweld

Meldprotocol 1 kindermishandeling en huiselijk geweld Meldprotocol 1 kindermishandeling en huiselijk geweld Inleiding Tot op heden geldt voor mediators evenmin als voor andere beroepsgroepen een wettelijke verplichting om kindermishandeling of huiselijk geweld

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 0. Doel van het protocol Het protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een concreet stappenplan. Instellingen

Nadere informatie

Protocol Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, versie Protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Protocol Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, versie Protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 1 Inhoud Voorwoord... 3 Definities... 4 Verantwoordelijkheden en signaleren... 5 Stappenplan... 6 Protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling...

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Protocol: Hoe door INOS-medewerkers om te gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol: Hoe door INOS-medewerkers om te gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode Protocol: Hoe door INOS-medewerkers om te gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Vastgesteld, 5 oktober 2011 Betref: CONCEPT 2 Bijstelling feb 2015 INOS, Stichting Katholiek

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 1. INLEIDING Waarom een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? De scholen van CVO Zuid-West Fryslân hebben als scholen voor voortgezet onderwijs

Nadere informatie

KKZ Zorgopvang Espoir - Bijlagen

KKZ Zorgopvang Espoir - Bijlagen KKZ - Bijlagen Datum: 27-6-2017 Versie: 1 Pagina 1 van 6 5.3 MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals

Nadere informatie

Een veilige, sportieve, vriendelijke en consequente school. Protocol. Kindermishandeling en huiselijk geweld Handelen volgens de meldcode

Een veilige, sportieve, vriendelijke en consequente school. Protocol. Kindermishandeling en huiselijk geweld Handelen volgens de meldcode Een veilige, sportieve, vriendelijke en consequente school. Protocol Kindermishandeling en huiselijk geweld Handelen volgens de meldcode Juni 2016 Inhoud Inleiding 1 Stappenplan 2 Toelichting op de stappen

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Voorwoord... 2 Enkele begrippen... 3 Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling...

Nadere informatie

Meldcode Intelecto huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Intelecto huiselijk geweld en kindermishandeling Intelecto www.intelecto.nl contact@intelecto.nl +31 (0)6 55 06 51 04 KVK:65296664 Meldcode Intelecto huiselijk geweld en Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en Meldcode Intelecto

Nadere informatie

Bijlage : Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen

Bijlage : Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen Bijlage : Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn,

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Vastgesteld: 15 juni 2011 MR: 22 juni 2011 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Juni 2011 1. Inleiding Waarom een meldcode huiselijk geweld en

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Doel Alertheid bij alle medewerkers van de HOED op signalen van kindermishandeling en (huiselijk) geweld. Tevens mogelijkheid tot effectief reageren op deze

Nadere informatie

MFAM meldprotocol. Inleiding

MFAM meldprotocol. Inleiding MFAM meldprotocol www.mfam.nu Inleiding Tot op heden geldt voor mediators evenmin als voor andere beroepsgroepen een wettelijke verplichting om kindermishandeling of huiselijk geweld te melden. Ook vallen

Nadere informatie