Probleemloos isoleren van hellende daken met. prefab dakelementen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Probleemloos isoleren van hellende daken met. prefab dakelementen"

Transcriptie

1 (Titel pagina) Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen 1

2 (Colofon) COLOFON Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen is een speciale uitgave van: BDA Groep B.V., Postbus 389, NL-4200 AJ Gorinchem. Opdrachtgever: Unidek B.V. Redactie: prof. ir Nico Hendriks, Albert van den Hout Beeldmateriaal: eigendom van de BDA Groep, tenzij anders aangegeven. Omslagontwerp: Ontwerp binnenwerk: Opmaak: NUR 2010, BDA Groep B.V., Gorinchem 1e druk

3 INHOUD 1. Verantwoording 2. Het belang van goed isoleren 3. Typen hellend onderdakconstructies 4. Belangrijke begrippen 5. Eigenschappen van isolatiematerialen 6. Schadevoorbeelden 7. Conclusies en aanbevelingen 8. Bronnen 3

4 1. VERANTWOORDING Dit boekje gaat over prefab dakelementen. Deze zijn in de markt bekend onder allerlei namen zoals daksegment, sporenkap, dakdoos, dooselement, allemaal al dan niet gesloten, en sandwichelement. Allereerst hebben wij daarom een poging ondernomen om tot één simpele aanduiding te komen van in feite maar drie typen prefab dakelementen: het foliekap dakelement, het dooselement en het sandwichelement. Welke andere benamingen over dezelfde opbouw gaan hebben wij uiteraard ook aangegeven. Net als bij een eerder boekje dat wij in opdracht van Unidek B.V. hebben gemaakt onder de naam Probleemloos isoleren schadevoorbeelden en oplossingen, wordt de kern van dit boekje gevormd door 20 voorbeelden van schades, in dit geval met dakelementen. Belangrijk is hierbij dat wordt aangegeven hoe met de betreffende typen dakelementen die schades kunnen worden voorkomen. Zoals dat van ons verwacht mag worden betreffen die schades ook daken die gemaakt zijn met sandwichelementen, toch een belangrijk domein van Unidek. Want ook bij sandwichelementen kan het misgaan door een slecht ontwerp, onzorgvuldige uitvoering of een oneigenlijke toepassing. Wij hebben geprobeerd aan te geven dat met alle drie de typen dakelementen een goed dak kan worden gemaakt, als er maar rekening wordt gehouden met de specifieke eigenschappen, want elk type heeft voordelen maar ook zwakke punten. Voorafgaand aan de schadevoorbeelden wordt een aantal belangrijke begrippen beknopt behandeld, met wat meer aandacht voor specifieke bouwfysische problemen die zich kunnen voordoen, waardoor de isolerende eigenschappen in het geding komen. Deze problemen hebben enerzijds betrekking op vochtinvloeden en anderzijds op extra warmteverliezen als gevolg van luchtinfiltratie. Ook voor deze aspecten geldt dat wordt aangegeven hoe de betreffende problemen effectief verholpen kunnen worden. Wij wensen u een nuttig gebruik toe van dit tweede isolatieboekje onder bijna hetzelfde motto als dat van het eerste: probleemloze dakelementen bestaan niet, probleemloos isoleren van hellende daken wel. Prof. ir Nico Hendriks BDA Dakadvies B.V. Gorinchem,

5 2. HET BELANG VAN GOED ISOLEREN Het belang van isoleren ligt uiteraard in het besparen van energie, wat een belangrijk financieel voordeel oplevert. Steeds belangrijker wordt daarbij ook de grote bijdrage die energiebesparing in het algemeen en die door isoleren in het bijzonder levert aan de reductie van de CO 2 -uitstoot. Zoals bekend is deze reductie noodzakelijk om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 C. Nu zijn er vele manieren om energie te besparen, maar wat niet zo bekend is dat van al die manieren het verbeteren van de isolatie verreweg het meest kostenefficiënt is. Dit wordt getoond in figuur 1, die is gebaseerd op de uitgangspunten van het Kyoto protocol. De maatregelen met een gelige kleur leveren niet alleen een belangrijke bijdrage aan de reductie van de uitstoot van CO 2, maar besparen tegelijkertijd ook kosten. De meest besparende maatregel is beter isoleren. Figuur 1 Kostenverdeling maatregelen (wereldwijd) Opmerkelijk aan de grafiek in figuur 1 is verder dat deze duidelijk laat zien dat maatregelen aan de vraagzijde veel kostenefficiënter zijn dan die aan de leverende zijde. Ondanks dit feit zijn de steunmaatregelen van zowel de Europese Unie als de Nederlandse Overheid vooral gericht op de levering van energie. 5

6 Exploitatiefase Het energieverlies door een bouwdeel zoals het dak, is evenredig aan de U-waarde. Als vuistregel kan worden aangehouden dat het aardgasverbruik overeenkomt met 10 keer de U-waarde [Lit.. 5]. Dat is echter niet meer dan een indicatie omdat er diverse factoren zijn die het werkelijke gasverbruik in gebouwen beïnvloeden, zoals: inhoud en oppervlakte; oriëntatie; rendement van de installatie; glaspercentage en glassoort; gebruik van de binnenruimte; type gevel en type dak; eventuele koelinstallatie. Bij een woning van 600 m 3 en 80 m 2 dakoppervlakte bijvoorbeeld en een eenvoudige verwarmingsinstallatie op basis van een HR + -ketel bedraagt het gasverbruik voor een gemiddelde R c van 2,5 m 2.K.W -1 globaal circa 800 m 3 per jaar. Bij verhoging van de R c -waarde naar 4,0 m 2.K.W -1 daalt het gasverbruik met ruim 280 m 3 aardgas naar circa 520 m 3 per jaar. Milieuwinst door isoleren Figuur 1 laat al zien dat het effect van goed isoleren op de reductie van de CO2-uitstoot groot is. Daar komt bij dat door meer te isoleren het energiegebruik en dus ook het gasverbruik tijdens de exploitatiefase vermindert, hetgeen ook verlaging van de milieubelasting inhoudt, omdat immers ook bij de productie van gas sprake is van milieubelasting. Hierbij is heel belangrijk dat de milieubelasting door de productie van isolatiemateriaal eenmalig is, terwijl de milieubelasting door gasproductie gedurende het hele leven van een bepaalde woning plaatsvindt vanwege het stoken. Dit betekent dat besparing op het gasverbruik elk jaar een bijdrage levert aan de verlaging van de milieubelasting. Milieubelasting kan niet in één getal worden uitgedrukt omdat het om diverse sterk verschillende aspecten gaat. Bij levenscyclusanalyses wordt in het algemeen een tiental aspecten beschouwd. De vier belangrijkste zijn: energiegebruik, broeikaseffect (CO 2 -uitstoot), verzuring en zomersmog. In figuur 2 wordt voor deze vier aspecten het verschil in milieubelasting gegeven bij R iso = 2,5 m 2.K.W -1 en R iso = 4,0 m 2.K.W -1, zoals berekend voor het isolatiemateriaal en het gasverbruik in 25 jaar. Uit figuur 2 blijkt heel duidelijk dat de besparing op milieubelasting, waaronder de CO 2 -uitstoot door verhoging van de R iso -waarde van 2,5 naar 4,0 m 2.K.W -1 enorm is. 6

7 Figuur 2 Verschil in milieubelasting voor verschillende R-waarden [Lit. 11] Alle typen dakelementen die in dit boekje worden behandeld zijn zeer geschikt voor het opnemen van grote isolatie dikten, zodat ook een optimale bijdrage geleverd kan worden aan niet alleen energiebesparing maar ook milieuwinst. Dit boekje zal verder duidelijk maken dat om ook in werkelijkheid een goede isolatiewaarde te bereiken een goede detaillering en uitvoering van de dakelementen cruciaal is om de theoretische isolatiewaarde ook in de praktijk waar te maken. 7

8 3. TYPEN ONDERDAKCONSTRUCTIES VOOR HELLENDE DAKEN De onderdakconstructies voor hellende daken kunnen in eerste instantie verdeeld worden in het traditionele dak en prefab dakelementen. Het traditionele dak bestaat in het algemeen uit gordingen (soms uit sporen) met daartussen isolatie, aan de onderzijde afgewerkt met een plafondconstructie en aan de bovenzijde met dakbeschot, waarop de tengels en panlatten worden bevestigd. Dakelementen zijn geprefabriceerde elementen, voorzien van tengels en/of panlatten die door aaneenschakeling of als geheel de onderconstructie vormen van een dak, geschikt voor een waterkerende bedekking met pannen of een andere schubvormige afwerking. Dakelementen zijn onder te verdelen in: elementen met een kleine overspanning; dit zijn elementen die behalve bij de eindopleggingen op meerdere plaatsen worden ondersteund door gordingen of sporen. elementen met een grote overspanning; die uitsluitend worden ondersteund ter plaatse van opleggingen op eind- of tussenwanden of dragen zonder steunpunt van muurplaat tot nok. In dit boekje worden alleen het traditionele dak en de elementen met een grote overspanning behandeld. Tabel 1 geeft een overzicht van de in dit boekje gehanteerde type-aanduidingen en de daarbij behorende eenvoudige benaming, die is gekozen om de verschillende typen zo duidelijk mogelijk te kunnen onderscheiden. Andere benamingen die in de praktijk en in de literatuur ook voorkomen staan eveneens vermeld. Tabel 1 Type-aanduiding hellend onderdakconstructies en benamingen. Aanduiding Benaming in dit boekje Overige voorkomende benamingen Type 0 Traditioneel dak Gordingen- of sporenkap met dakbeschot Type 1 Foliekap element Daksegment, dooselement, open dakdoos, sporenkap Type 2 Dakdoos Gesloten dakdoos, gesloten sporenkap, gesloten daksegment Type 3 Sandwichelement Sandwich dakelement, sandwich dakplaat Het traditionele dak is opgenomen als referentie en wordt verder niet beschreven. De typen 1, 2 en 3 worden hierna kort behandeld met een beschrijving en kenmerken, de principeopbouw, nok- en voetdetail. Bovendien wordt van ieder type een aantal bekende fabricaten genoemd. 8

9 Type 1: Foliekap element (daksegment, open dooselement, open dakdoos, sporenkap) De foliekap elementen zijn samengesteld uit langsribben en eventueel dwars- of eindribben waarop aan de onderzijde plaatmateriaal is bevestigd. Tussen de ribben is isolatie opgenomen, in de praktijk is dit meestal minerale wol (MWG of MWR). De langsribben zijn aangebracht in de richting van de overspanning en lopen door tot op de oplegging. Indien dwars- of eindribben zijn toegepast dan zijn deze tussen de langsribben geplaatst. Deze ribben dienen voor afsluiting van het element, ondersteuning van de plaatranden en aansluiting op de andere elementen. Alle naden en aansluitingen moeten stromingsdicht worden afgewerkt, bijvoorbeeld met PUR/PIR-schuim, en tape vastgeklemd met latten. De elementen worden aan de bovenzijde voorzien van een onderdakfolie. Dit dient bij voorkeur een waterdicht dampopen membraan te zijn (WDO), hoewel in de praktijk ook vaak een waterkerende damopen membraan (WKD) wordt toegepast. Figuur 3 Principe-opbouw type 1: foliekap element Figuur 4 Nokdetail type 1: foliekap ruiter tengels en panlatten onderdakfolie isolatie dampremmende laag aftimmering 9

10 Figuur 5 Voetdetail type 1: foliekap Fabrikanten Bekende fabrikanten van foliekapelementen zijn: De Mâr Houtkonstrukties, De Groot Vroomshoop, Vurenhawa en Brabant Prefab B.V. 10

11 Type 2: Dakdoos (gesloten dakdoos, gesloten sporenkap, gesloten daksegment) Dakdozen zijn in feite hetzelfde opgebouwd als foliekapelementen, met het verschil dat niet alleen aan de onderzijde maar ook aan de bovenzijde plaatmateriaal is bevestigd. Ook bij dakdozen wordt een onderdakfolie toegepast, die in het algemeen wordt geplaatst onder de bovenplaat, voornamelijk om beschadiging van de folie tijdens het transport te voorkomen. Het is uiteraard ook mogelijk om de onderdakfolie in het werk te plaatsen. Aangezien bij dakhellingen 25 wordt aanbevolen altijd een waterdichte laag aan te brengen onder de pannen, wordt het toepassen van dakdozen voor dergelijke flauwe dakhellingen ontraden in verband met de grote kans op vochtinsluiting tijdens de uitvoering, waardoor aantasting van vooral de bovenplaat kan ontstaan (zie ook schadevoorbeelden 11, 13 en 15). Figuur 6 Principe-opbouw type 2: dakdoos Figuur 7 Nokdetail type 2: dakdoos ruiter tengels en panlatten onderdakfolie bovenplaat isolatie dampremmende laag aftimmering 11

12 Figuur 8 Voetdetail type 2: dakdoos Fabrikanten Bekende fabrikanten van dakdozen zijn: De Mâr Houtkonstrukties, De Groot Vroomshoop, Vurenhawa en Brabant Prefab B.V. 12

13 Type 3: Sandwichelement (sandwich dakelement, sandwich dakplaat) Sandwichelementen bestaan uit relatief dunne onder- en bovenplaten van vochtbestendige spaanderplaat waartussen een hardschuimkern (meestal PUR/PIR of EPS) volledig is gehecht aan het plaatmateriaal, waardoor deze kern bijdraagt aan de sterkte en stijfheid van de elementen. Op de bovenplaten zijn tengels gelijmd; de verticale naden worden afgedicht met een kunststof afdekprofiel of met PUR/PIR-schuim. Voor bijzondere toepassingen, zoals bij dakhellingen onder 25 kan de bovenplaat worden afgewerkt met een waterdichte folie. In dat geval moeten in het werk, direct na het monteren de naden worden afgeplakt met een geschikte tape. Figuur 9 Opbouw van sandwichelement met kopse stootvoeg type 3: sandwichelement Figuur 10 Nokdetail type 3: sandwichelement 13

14 Figuur 11 Voetdetail type 3: sandwichelement Fabrikanten Bekende fabrikanten van zijn: Unidek (EPS), IsoBouw (EPS), Unilin (PUR/PIR) en Opstalan (PUR/PIR). 14

15 4. BELANGRIJKE BEGRIPPEN In dit boekje worden diverse begrippen gehanteerd, zowel bij de behandeling van bouwfysische aspecten, isolatiematerialen en soorten hellend dakelementen als de schadevoorbeelden. Deze begrippen worden hierna toegelicht. Warmtegeleidingscoëfficiënt ( ) De warmtegeleidingscoëfficiënt van een bepaald materiaal is de warmtestroomdichtheid (W.m -2 ), die in een laag van 1 m ontstaat bij 1 K ( C) temperatuurverschil. Aan weerszijden van die laag, in eenheden uitgedrukt dus W.m -1.K -1. Warmtestroomdichtheid De warmtestroomdichtheid is de hoeveelheid warmte die per tijdseenheid (J.s -1 ) per m 2 door een bepaalde constructie stroomt; omdat 1 J.s -1 1W, is de eenheid W.m -2. Warmteweerstand (R) De warmteweerstand van een constructie is letterlijk de weerstand van deze constructie tegen warmte (doorgang); deze weerstand is evenredig aan de dikte en omgekeerd evenredig aan de mate van warmtegeleiding (warmtegeleidingscoëfficiënt) in eenheden uitgedrukt dus m 2.K.W -1. U-waarde De U-waarde van een constructie (warmtedoorgangscoëfficiënt) is de reciproke waarde van de warmteweerstand van een constructie inclusief de overgangsweerstanden R i (binnen) en R e (buiten). De U-waarde geeft de hoeveelheid warmte aan die per K ( o C) en per m 2 oppervlak door de constructie gaat. De eenheid is W.m -2.K -1. Vochtinvloed Vocht kan bij isolatiemateriaal diverse effecten teweeg brengen. Het kan bijvoorbeeld de samenhang van isolatiemateriaal doen afnemen, maar het heeft vooral invloed op de warmtegeleidingscoëfficiënt. Die invloed is nogal gecompliceerd. Bij een in meer of mindere mate vochtig isolatiemateriaal bestaat de totale warmtestroom uit drie verschillende componenten: component 1 warmtetransport door uitsluitend geleiding in de natte vaste fase, maar zonder massa (vocht) stroom. Dit is wat bedoeld zou moeten worden met de warmtegeleiding van nat materiaal. component 2 warmtetransport door enthalpiestroom wanneer sprake is van vochttransport in vloeibare of dampfase. Enthalpie kan hier worden gezien als de extra warmtestroom die ontstaat door een vochtstroom. De vochtstroom zelf ontstaat door een verschil in dampdruk. 15

16 component 3 warmtestroom als gevolg van faseveranderingen van het vocht. Hiermee wordt bedoeld dat bij een vochtig isolatiemateriaal, vloeibaar vocht aan de warme zijde verdampt, waardoor warmte aan de contactzijde wordt onttrokken en aan de koude zijde waterdamp condenseert, waardoor warmte wordt afgegeven. Vooral bij open poreus materiaal, zoals minerale wolisolatie, versterken de faseveranderingen de schijnbare warmtestroom gedurende het vochttransport, maar aan het eind van dit proces komt de warmtestroom dichtbij de droge conditie waarden onder de voorwaarde dat de hoeveelheid vocht in de vloeibare fase relatief klein is. Wanneer echter de hoeveelheid vocht zodanig hoog is dat een belangrijk deel van de open ruimte in de isolatie gevuld is met water, dan zal de warmtegeleiding het droge conditie niveau niet bereiken. Bij relatieve dichte kunststof schuimen zoals EPS en PUR/PIR is het vochttransport en de daarmee samenhangende faseverandering duidelijk aanzienlijk lager dan bij minerale wolisolatie (glaswol en steenwol), waardoor dus ook de additionele warmtestroom veroorzaakt door de componenten 2 en 3 typisch kleiner is dan bij minerale wolisolatie. Het bovenstaande betekent dat het nauwkeurig meten van de invloed van vocht op de warmtegeleidingscoëfficiënt van poreuze isolatiematerialen zoals minerale wol niet goed mogelijk is. In het bijzonder de faseveranderingen verstoren de meetresultaten. Figuur 12 laat het resultaat zien van metingen in het BDA Laboratorium aan respectievelijk PUR/PIRschuim, EPS en steenwol. Vooral door de genoemde faseveranderingen heeft steenwol bij lage vochtgehaltes (0 8 vol.%) een schijnbaar aanzienlijke hogere waarde dan op grond van berekeningen te verwachten zou zijn. Deze berekende resultaten zijn aangegeven met de zwarte bolletjes in de grafiek. Hieruit blijkt dat bij relatief hoge vochtgehaltes ( 10 vol.%) de gemeten waarden goed overeenkomen met de berekende waarden. 16

17 Figuur 12 Invloed vochtgehalte op de gemeten warmteweerstand van isolatiematerialen (PUR/PIR, EPS en MWR), voor MWR vergeleken met berekende waarden, aangegeven met [lit. 3]. Benadrukt wordt dat vochtgehaltes 5 vol.% in de praktijk alleen voorkomen onder extreme omstandigheden. Bij prefab dakelementen kan dit het geval zijn wanneer deze na montage geruime tijd verder onafgewerkt blijven, zodat grote hoeveelheden regenwater in de elementen kunnen dringen. Sandwichelementen met een waterdichte cachering zijn hierbij in het voordeel, waarbij direct moet worden aangetekend dat bij dergelijke elementen de naden direct na het monteren zorgvuldig waterdicht afgeplakt moet worden. 17

18 Convectief warmtetransport Met warmteverlies als gevolg van luchtstromingen door en langs de isolatie in hellende daken (convectief warmteverlies) wordt in de gebruikelijke berekeningen nauwelijks meegenomen. Deze berekeningen zijn immers gebaseerd op warmtetransport door diffusie. In het algemeen wordt wel het effect meegenomen van een met de buitenlucht in verbinding staande luchtspouw, dat wil zeggen dat de warmteweerstand daarvan in de berekening wordt verwaarloosd. In werkelijkheid speelt convectief warmteverlies een grote rol. Figuur 13 toont allereerst de luchtstromen langs de dakschilden en boven de isolatie in de dakschilden. Hieruit volgt al direct dat wanneer het dakgedeelte onder de luchtspouw niet luchtdicht is er op allerlei plaatsen luchtstromingen kunnen ontstaan die aanzienlijke warmteverliezen met zich meebrengen. Figuur 13 - Luchtstromen langs en in de dakschilden. Figuur 14 geeft een schematisch overzicht van de mogelijke luchtstromen om en in de isolatielaag [lit. 2]. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in vier soorten langsstroming en verder rotatiestroming. De langsstromen zijn: 1. dakventilatie met buitenlucht; 2. stroming van buitenlucht onder en door de warmte-isolatie, ook wel genoemd windspoeling; 3. stroming van binnenlucht langs de binnenzijde van de warmte-isolatie; 4. stroming van binnenlucht langs de buitenzijde van en door de warmte-isolatie. Dit wordt ook wel binnenluchtspoeling genoemd. 18

19 Figuur 14 Vier mogelijke luchtstromen langs en door de isolatie in de dakschil. Langsstroming kan alleen optreden wanneer de lagen onder of boven de warmte-isolatie ergens lekken vertonen. Als ook nog de isolatielaag zelf poreus is zoals bij minerale wol dan combineren de vier soorten langsstromen zich met in- en exfiltratie en de rotatiestroming tot één stromingsbeeld. Hiervan zijn de stroom-modellen 1 en 3 vrij onschuldig, maar de modellen 2 en 4 hebben een zeer negatieve invloed op de thermische prestatie van het dakschild. Hierbij komt ook nog dat windspoeling (model 2) leidt tot lage winterse binnenoppervlaktetemperaturen en zomers tot infiltratie van warme lucht. Binnenlucht-spoeling (model 4) verhoogt de kans op inwendige condensatie in de winter. De meest beruchte combinatie van de beschreven luchtstromingen is die van de rotatiestroming, zoals weergegeven in figuur 15. Deze luchtstroom treedt alleen maar op bij poreuze isolatie zoals minerale wol. Een dergelijke stroming doet zich bij EPS en PUR/PIR niet voor. Dit verschijnsel is ook bekend van spouwisolatie in gevelconstructies. 19

20 Het risico van rotatiestroming is echter bij hellende daken aanzienlijk groter omdat het enerzijds veel voorkomt dat zich aan beide zijden van de isolatielaag een luchtspouw bevindt en er in het dakelement allerlei naden voorkomen, die lang niet altijd zorgvuldig gesloten zijn. Diverse onderzoeken en berekeningen laten zien dat de gevolgen van rotatiestroming, vooral bij poreuze isolatiematerialen, vrij gemakkelijk kunnen leiden tot een verlaging van de warmteweerstand met 50%. Figuur 15 - Rotatiestroom rond de (minerale wol) isolatie. Daarnaast leidt ook luchtinfiltratie als gevolg van niet verkleefde overlappen van de onderdakfolie tot grote extra verliezen, zoals figuur 16 laat zien, voor een zadeldak met een foliekap en minerale wolisolatie [lit. 4]. Figuur 16 Afname van thermische prestatie van een dakelement met minerale wolisolatie door luchtinfiltratie [Lit. 4]. 20

21 Het betreft hier een dak onder een helling van 45, waarbij de onderdakfolie rechtstreeks is aangebracht op de minerale wol. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen normale, dat wil zeggen niet gekleefde overlappen en gekleefde overlappen. Uit figuur 16 blijkt het volgende: bij gebruik van een onderdakfolie met losse overlappen is er tot 40% verlies in thermische prestatie aan de loefzijde als gevolg van luchtinfiltratie; als gevolg van luchtinfiltratie is er bij een onderdakfolie met losse overlappen een warmtewinst aan de lijzijde; deze wordt veroorzaakt door de warme lucht die door de wind wordt meegenomen vanuit de isolatie aan de loefzijde. Dit effect is er uiteraard niet bij een onderdakfolie met gekleefde overlappen; de thermische prestatie is aanzienlijk beter bij gebruik van een onderdakfolie met gekleefde overlappen. Koude-brugwerking Een koude-brug is dat relatief kleine gedeelte van een constructie dat een belangrijk lagere warmteweerstand heeft dan het grootste deel van de constructie. Het is eigenlijk beter te spreken van thermische brug, omdat het niet de koude is die wordt getransporteerd, maar juist de warmte. Koudebrugwerking speelt ook bij dakelementen een belangrijke rol. 21

22 De invloed van houten ribben in dakelementen waar tussen zich de isolatie bevindt, kan berekend worden volgens NEN 1068: NEN 1068: 2001/A5:2008. Hiervoor worden twee methoden gegeven, te weten een wat behoudende handrekenmethode en een nauwkeurige methode, waarbij gebruik wordt gemaakt van een computerprogramma, uitgaande van een 3D modellering volgende de eindigeelementenmethode. Constructieve aspecten Dakelementen kunnen een belangrijke constructieve functie vervullen in een hellend dak. Allereerst is er de overspannende functie, waarbij dakelementen zijn onder te verdelen in: elementen met een klein draagvermogen, dat wil zeggen een kleine overspanning, die naast de eindopleggingen op meerdere plaatsen worden ondersteund door gordingen of sporen; elementen met een groot draagvermogen en dus een grote overspanning, die uitsluitend worden ondersteund ter plaatse van opleggingen op eind- of tussenwanden of zonder steunpunt dragen van muurplaat tot nok. Daarnaast kunnen dakelementen een bijdrage leveren aan de windstabiliteit. Deze functie kan vooral vervuld worden door ruimtelijke elementen met een grote overspanning. Dit zijn de dakelementen zoals beschreven in hoofdstuk 3 van dit boekje. Geluid Alle bekende geprefabriceerde dakelementen zoals omschreven in hoofdstuk 3 kunnen aan de basiseisen die gesteld zijn in het Bouwbesluit voldoen. Indien er in een project specifiek hogere eisen gesteld worden zullen er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Deze verschillen per type hellend dakelement. 22

23 5. EIGENSCHAPPEN VAN ISOLATIEMATERIALEN Geëxpandeerd polystyreen (EPS) Beschrijving EPS is de Engelse afkorting van Expanded Polystyrene en is een vrijwel altijd wit kunststof schuim. EPS bevat per m 3 ongeveer 10 miljoen parels. Iedere parel bestaat uit ongeveer 3000 gesloten cellen die met lucht gevuld zijn. De parels zijn onderling versmolten door een stoomproces. Aldus bestaat EPS voor 2% uit polystyreen en voor 98% uit lucht. EPS producten worden vervaardigd in de vorm van blokken, platen of vormdelen. De aanduiding van de EPS kwaliteiten was oorspronkelijk gebaseerd op de volumieke massa. Volgens de nieuwe norm NEN-EN is de aanduiding thans gebaseerd op de druksterkte bij 10% vervorming. Karakteristieke eigenschappen [Lit. 12] Volumieke massa ( ) : kg.m -3 Soortelijke warmte (c) : ± 1470 J.kg -1.K -1 Warmtegeleidingscoëfficiënt ( ) : 0,031 0,040 W.m -1.K -1 Hygrisch gedrag : weinig hygroscopisch en niet capillair Diffusieweerstandsgetal ( ) : ,1 ( - 15) Voor overige eigenschappen in vergelijking met andere isolatiematerialen zie tabel 2. 23

24 Glaswol (MWG) Beschrijving De internationale afkorting voor glaswol is MWG (Mineral Wool Glassfibre). In het huidige productieproces wordt glaswol voor 75% vervaardigd uit gerecyclede glasscherven, 5% zand, 3% soda en 17% andere grondstoffen. Deze grondstoffen worden gemengd en in een oven omgesmolten tot vloeibaar glas. Via een spinproces, waarbij een bindmiddel wordt toegevoegd worden vezels vervaardigd die na het uitharden door dit bindmiddel bij elkaar gehouden worden. Aldus worden platen of rollen verkregen. Glaswol wordt gekenmerkt door lange amorfe vezels en een elastisch (terugverend) gedrag. Karakteristieke eigenschappen [Lit. 12] Volumieke massa ( ) : kg.m -3 Soortelijke warmte (c) : ± 1030 J.kg -1.K -1 Warmtegeleidingscoëfficiënt ( ) : 0,031 0,045 W.m -1.K -1 Hygrisch gedrag : weinig hygroscopisch. De hydrofobe bindhars maakt de vezels waterstotend. Diffusieweerstandsgetal ( ) : 1,2 Voor overige eigenschappen in vergelijking met andere isolatiematerialen zie tabel 2. 24

25 Polyurethaan- en Polyisocyanuraatschuim (PUR / PIR) Beschrijving Polyurethaanschuim en Polyisocyanuraatschuim (PUR / PIR) kunnen zowel in een discontinu productieproces worden vervaardigd als in een continu productieproces. Dit harde kunststof schuim wordt verkregen door een reactie van polyisocyanaten met polyolen al dan niet in combinatie met isocyanuraat groepen. Het gesloten poriëngehalte bedraagt ten minste 92%. Het verschil tussen PUR en PIR zit hem in de hoeveelheid isocyanaat: bij PUR bedraagt dit 50 tot 55 gew.% en bij PIR 60 tot 65 gew.%. Bij PIR is dit zoveel dat het met zichzelf een polymeergroep vormt. Karakteristieke eigenschappen [Lit. 12] Volumieke massa ( ) : kg.m -3 Soortelijke warmte (c) : ± 1470 J.kg -1.K -1 Warmtegeleidingscoëfficiënt ( ) : 0,023 0,026 W.m -1.K -1. Dit zijn de gemiddelde eindwaarden na veroudering. Hygrisch gedrag : weinig hygroscopisch en niet capillair Diffusieweerstandsgetal ( ) : Voor overige eigenschappen in vergelijking met andere isolatiematerialen zie tabel 2. 25

26 Steenwol (MWR) Beschrijving De internationale afkorting voor steenwol is MWR (Mineral Wool Rock) en wordt daarom ook wel eens rotswol genoemd. Steenwol wordt vervaardigd uit diabaas of basalt. Bij 1400 C wordt de steenmassa gesmolten en vervolgens met een zogenoemde spinner weggeslingerd. Hierdoor stolt de vloeistof weer tot draden, die met een bindmiddel en door een verwarmde pers worden gevoerd, waar het hars uithardt en de platen of dekens hun definitieve massa en dikte krijgen. De hardheid van de platen wordt bepaald door de hoeveelheid bindmiddel. Steenwol wordt gekenmerkt door korte, kris kras door elkaar lopende kristallijne vezels en een weinig elastisch gedrag. Karakteristieke eigenschappen [Lit. 12] Volumieke massa ( ) : kg.m -3 Soortelijke warmte (c) : ± 840 J.kg -1.K -1 Warmtegeleidingscoëfficiënt ( ) : 0,032 0,045 W.m -1.K -1 Hygrisch gedrag : weinig hygroscopisch. Het hydrofobe bindhars maakt de vezels waterafstotend. Diffusieweerstandsgetal ( ) : 1,2 Voor overige eigenschappen in vergelijking met andere isolatiematerialen zie tabel 2. 26

27 Tabel 2 Vergelijking eigenschappen van isolatiematerialen voor dakelementen [Lit. 12] Eigenschap EPS Glaswol (MWG) PUR / PIR Steenwol (MWR) Mechanisch gedrag Druksterkte bij 10% vervorming Temperatuurinvloed Uitzettingscoëfficiënt ( ) K kpa??? kpa kpa Afhankelijk van volumieke massa 5 30 kpa Tot 70 C is vervorming reversibel K -1 Geen irreversibele vormverandering K -1 Tot 90 C is vervorming reversibel K -1 Geen irreversibele vormverandering Vochtinvloed Brandgedrag *) Brandklasse Geluidwering Geschikt voor: Goed bestand tegen vocht. Euroklasse E Standaard brandvertragend gemodificeerd. Voldoende voor Bouwbesluiteisen, anders extra maatregelen. Vrij vochtongevoelig. Bij langdurige vochtigheid gaat vormvastheid verloren. Goed bestand tegen vocht. Vormstabiliteit neemt af, door vocht Vrij vochtongevoelig. Bij langdurige vochtigheid gaat vormvastheid verloren. Euroklasse A1/A2 Euroklasse B t/m F Euroklasse A1/A2 Ruim voldoende voor Bouwbesluiteisen, anders extra maatregelen. Voldoende voor Bouwbesluiteisen, anders extra maatregelen. Goed. Traditioneel dak ja ja ja ja Foliekap ja ja ja ja Dakdoos ja ja ja ja Sandwichelement ja nee ja nee *) De brandwerendheidseisen (WBDBO) zoals gesteld in het Bouwbesluit hebben uitsluitend betrekking op de scheidingsconstructie als geheel, in dit geval het dak, en dus niet op de samenstellende materialen afzonderlijk. 27

28 6. SCHADEVOORBEELDEN Tabel 3 geeft een overzicht van de schadevoorbeelden zoals die hierna worden besproken, waarbij telkens per voorbeeld wordt genoemd om welk type dakelement het gaat, om welk probleem, wat daarvan de kenmerken en de oorzaak zijn, hoe de schade is hersteld, maar vooral ook hoe deze had kunnen worden voorkomen. Tabel 3 Overzicht schadevoorbeelden. Nr. Type dakelement Isolatiemateriaal Probleem 1 Traditioneel MWG Lekkages bij koude buitencondities 2 Foliekap element PUR/PIR Lekkages door beschadiging onderdakfolie 3 Foliekap element MWG Lekkages aan de voet en bij de goot 4 Foliekap element PUR/PIR Diverse lekkages bij aansluitingen 5 Foliekap element MWR Beschadigingen onderdakfolie en ontbreken dampremmende laag 6 Foliekap element MWG Lekkages in dakoverstek 7 Foliekap element MWG Gebreken door opbollende spaanplaat (vochtinvloed) 8 Foliekap element MWG Lekkages door beschadiging onderdakfolie 9 Foliekap element MWG Lekkages door beschadigde onderdakfolie 10 Dakdoos MWG Lekkages aan de dakvoet 11 Dakdoos MWG Lekkages en inwendige condensatie 12 Dakdoos MWR Vochtoverlast op zolderverdieping en in dakconstructie 13 Dakdoos MWG Houtrot en zwamvorming in dakconstructie 14 Dakdoos MWR Lekkages door gebreken bij dakdoorvoer 15 Dakdoos EPS-korrels Aantasting dakelementen door houtrot 28

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Inhoud 2 Bladzijde Verantwoording 3 Conclusies en aanbevelingen 4 Het belang van goed isoleren

Nadere informatie

Richtlijn voor de toepassing van onderdakfolies in Nederland.

Richtlijn voor de toepassing van onderdakfolies in Nederland. Richtlijn voor de toepassing van onderdakfolies in Nederland. Aan deze richtlijn moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de 15 jarig MONIER Daksysteem garantie. Pannendak als Daksysteem: Een

Nadere informatie

Alles over verbouwen en renoveren!

Alles over verbouwen en renoveren! 1. Algemeen Alles over verbouwen en renoveren! Belangrijkste functie van thermische isolatie is het beperken van het energieverbruik en de reductie van de CO 2 uitstoot (milieu). Voor het isoleren van

Nadere informatie

BESTAANDE WONINGBOUW. UNILIN BIEDT de OPLOSSING VOOR ELKE RENOVATIE!

BESTAANDE WONINGBOUW. UNILIN BIEDT de OPLOSSING VOOR ELKE RENOVATIE! 8INNOVATIEVE DAKOPLOSSINGEN voor de BESTAANDE WONINGBOUW UNILIN BIEDT de OPLOSSING VOOR ELKE RENOVATIE! Na-isolatie op vlak dakbeschot RENO PIR 1Na-isolatie op vlak dakbeschot RENO PIR UNILIN BIEDT de

Nadere informatie

Dak Door B. van Etten (TNO Bouw)

Dak Door B. van Etten (TNO Bouw) Dak Door B. van Etten (TNO Bouw) Algemeen Belangrijkste functies van een (niet constructieve) daken is het scheiden van de binnenruimte met de buitenruimte. Bij het scheiden van de binnen van de buitenruimte

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving In de spouw Alkreflex 2L-2 Algemeen Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels. In gevelconstructies

Nadere informatie

Daken. 6.1. Platte daken. 6.2. Hellende daken. 6.3. Metalen daken. Warm dak Omgekeerd dak

Daken. 6.1. Platte daken. 6.2. Hellende daken. 6.3. Metalen daken. Warm dak Omgekeerd dak Daken 6.1. Platte daken Warm dak Omgekeerd dak 6.2. Hellende daken 6.3. Metalen daken 6.1. Platte daken plat dak = regendicht + waterdicht AFDICHTINGEN Vier variabelen: - aantal lagen éénlaags, tweelaags

Nadere informatie

SANDWICH LIGHT Dakelementen Voor hellende daken

SANDWICH LIGHT Dakelementen Voor hellende daken SANDWICH LIGHT Dakelementen Voor hellende daken DIVISION INSULATION www.unilininsulation.nl HELLEND DAK Sandwichelementen / Sandwich light Vurenhouten tengels 20 x 30 mm Bovenplaat houtspaanplaat (watervast

Nadere informatie

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 0 Algemeen 0.1 Verwerkingsvoorschriften Deze verwerkingsvoorschriften dienen goed te worden doorgelezen, alvorens te beginnen met de verwerking van de UNILIN elementen. Indien zaag, frees, boor, of soortgelijke

Nadere informatie

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 0 Algemeen 0.1 Verwerkingsvoorschriften Deze verwerkingsvoorschriften dienen goed te worden doorgelezen, alvorens te beginnen met de verwerking van de UNILIN elementen. Indien zaag-, frees-, boor-, of

Nadere informatie

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw)

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Algemeen Belangrijkste functie van een dakkapel is het creëren van extra leefruimte in een woning. De dakkapel wordt geplaatst op een hellend dak. wat is het verschil?

Nadere informatie

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 0 Algemeen 0.1 Verwerkingsvoorschriften Deze verwerkingsvoorschriften dienen goed te worden doorgelezen, alvorens te beginnen met de verwerking van de UNILIN elementen. Indien zaag-, frees-, boor-, of

Nadere informatie

Dakreflector. Bevestiging zonne-energie systemen op hellende daken

Dakreflector. Bevestiging zonne-energie systemen op hellende daken Dakreflector Bevestiging zonne-energie systemen op hellende daken Het in kaart brengen van de dakconstructie en het inschatten van de risico s voor het bevestigen van zonne-energie systemen op hellende

Nadere informatie

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 0 Algemeen 0.1 Verwerkingsvoorschriften Deze verwerkingsvoorschriften dienen goed te worden doorgelezen, alvorens te beginnen met de verwerking van de UNILIN elementen. Indien zaag, frees, boor, of soortgelijke

Nadere informatie

DAKOPLOSSINGEN VOOR DE BESTAANDE WONINGBOUW UNILIN BIEDT DE OPLOSSING VOOR ELKE RENOVATIE!

DAKOPLOSSINGEN VOOR DE BESTAANDE WONINGBOUW UNILIN BIEDT DE OPLOSSING VOOR ELKE RENOVATIE! 8INNOVATIEVE DAKOPLOSSINGEN VOOR DE BESTAANDE WONINGBOUW UNILIN BIEDT DE OPLOSSING VOOR ELKE RENOVATIE! NA-ISOLATIE OP VLAK DAKBESCHOT RENO PIR 1NA-ISOLATIE OP VLAK DAKBESCHOT RENO PIR UNILIN BIEDT DE

Nadere informatie

24-3-2013. Reflecterende Isolatie Werkingsprincipe. Reflecterende Isolatie Werkingsprincipe: luchtspouw dak, warmtestroom naar boven

24-3-2013. Reflecterende Isolatie Werkingsprincipe. Reflecterende Isolatie Werkingsprincipe: luchtspouw dak, warmtestroom naar boven Aanwijzingen voor ontwerp en uitvoering Werkingsprincipe Albert van den Hout BDA Groep B.V., Gorinchem 1 2 Werkingsprincipe Werkingsprincipe: luchtspouw dak, warmtestroom naar boven Warmteoverdracht door

Nadere informatie

VERANTWOORDING. Prof. ir Nico Hendriks BDA Dakadvies B.V. Gorinchem

VERANTWOORDING. Prof. ir Nico Hendriks BDA Dakadvies B.V. Gorinchem VERANTWOORDING De kern van dit boekje dat wij gemaakt hebben in opdracht van Unidek B.V., wordt gevormd door twintig voorbeelden van schades met isolatiemateriaal. Belangrijk is dat ook wordt aangegeven

Nadere informatie

Technische bepalingen en werkbeschrijving

Technische bepalingen en werkbeschrijving Technische bepalingen en werkbeschrijving 24 RUWBOUWTIMMERWERK 24.52 Vloer-, wand- en dakelementen 24.52.20-a Ruwbouw stelwerk houten elementen, houten wandelement 0. Ruwbouw stelwerk houten elementen

Nadere informatie

Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro. isoeasy Pro

Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro. isoeasy Pro Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro isoeasy Pro isoeasy Pro De nummer 1 in zolderisolatie Het snelste systeem Het is zo eenvoudig, isoleren met isoeasy Pro. In slechts vijf stappen bevestigt u zowel

Nadere informatie

Zelf je zolder isoleren? Doe het met isoeasy

Zelf je zolder isoleren? Doe het met isoeasy Zelf je zolder isoleren? Doe het met isoeasy hellend dak ISOLEREN ÉN AFWERKEN IN ÉÉN HANDELING! isoeasy De nummer 1 in zolderisolatie Het snelste systeem Isoleren met isoeasy is zo makkelijk. In slechts

Nadere informatie

Algemeen: door het toepassen van gevelisolatie is dan ook veel energie te besparen.

Algemeen: door het toepassen van gevelisolatie is dan ook veel energie te besparen. Gevelisolatie Dit verhaal bevat: een korte beschrijving van een aantal voor gevelisolatie belangrijke bouwfysische principes. een uitleg over de berekening van de warmteweerstand uitleg diverse soorten

Nadere informatie

Dak isolatie. Het isolatiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie

Dak isolatie. Het isolatiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie Dak isolatie PIF isolatiefolie op of onder een dakbeschot ALGEMEEN Het isoleren van een woning zorgt voor een beter comfort, lagere energielasten, een waardestijging van de woning en het is ook nog eens

Nadere informatie

b o u w f y s i s c h e b e o o r d e l i n g

b o u w f y s i s c h e b e o o r d e l i n g Dreumel Ramen en deuren oktober 2013 DEFINITIEF b o u w f y s i s c h e b e o o r d e l i n g warmteweerstand en vocht Dreumel Topkapel Comfort+ Dreumel Ramen en deuren b o u w f y s i s c h e b e o o

Nadere informatie

Aanvullende gegevens aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw woonhuis aan de Rietveld 33A te Woerden

Aanvullende gegevens aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw woonhuis aan de Rietveld 33A te Woerden Aanvullende gegevens aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw woonhuis aan de Rietveld 33A te Woerden Projectnummer: 2014-15 Datum: 05-12-2016 Dossiernummer OLO2575829 Verzoek om aanvullende gegevens 1.

Nadere informatie

SANDWICH SPORENKAP Dakelementen Voor hellende daken

SANDWICH SPORENKAP Dakelementen Voor hellende daken SANDWICH SPORENKAP Dakelementen Voor hellende daken DIVISION INSULATION www.unilininsulation.nl Bovenplaat houtspaanplaat (watervast verlijmd) 3 mm Isolatie PIR-hardschuim Onderplaat houtspaanplaat (watervast

Nadere informatie

SANDWICH LIGHT Dakelementen Voor hellende daken

SANDWICH LIGHT Dakelementen Voor hellende daken SANDWICH LIGHT Dakelementen Voor hellende daken DIVISION INSULATION www.unilininsulation.nl Vurenhouten stoftengels 20 x 30 mm Bovenplaat houtspaanplaat (watervast verlijmd) - 3 of 7 mm Isolatie PIR-hardschuim

Nadere informatie

Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro

Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro hellend dak ISOLEREN ÉN AFWERKEN IN ÉÉN HANDELING! isoeasy Pro De nummer 1 in zolderisolatie Het snelste systeem Het is zo eenvoudig, isoleren met isoeasy Pro.

Nadere informatie

RENO PIR & RENO PIR WOL Renovatieplaten Na-isolatie van buitenaf

RENO PIR & RENO PIR WOL Renovatieplaten Na-isolatie van buitenaf RENO PIR & RENO PIR WOL Renovatieplaten Na-isolatie van buitenaf DIVISION INSULATION www.unilininsulation.nl Renovatieplaten, na-isolatie van buitenaf Vurenhouten stoftengels 15 x 40 PIR hardschuim Wat?

Nadere informatie

RENO PIR & RENO PIR WOL Renovatieplaten Na-isolatie van buitenaf

RENO PIR & RENO PIR WOL Renovatieplaten Na-isolatie van buitenaf RENO PIR & RENO PIR WOL Renovatieplaten Na-isolatie van buitenaf DIVISION INSULATION www.unilininsulation.com HELLEND DAK Renovatieplaten, na-isolatie van buitenaf Vurenhouten tengels 15 x 40 PIR hardschuim

Nadere informatie

Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat

Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat Thermisch (na)-isoleren van hellende daken op de kepers of spanten Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat IKO Group Isoleer je zolder wind- en vochtdicht Waarom uw

Nadere informatie

HAJOH ISOLATIE OP OF ONDER EEN DAKBESCHOT

HAJOH ISOLATIE OP OF ONDER EEN DAKBESCHOT HAJOH ISOLATIE OP OF ONDER EEN DAKBESCHOT ALGEMEEN Het isoleren van een woning zorgt voor een beter comfort, lagere energielasten, een waardestijging van de woning en het is ook nog eens goed voor het

Nadere informatie

innovation in insulation

innovation in insulation warmte vocht geluid 2.500 / BV / 07-2003 Bergman Grafimedia Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld. Eventuele wijzigingen en zetfouten ten alle tijde voorbehouden. Vocht Inleiding Vocht kan de

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 15-041/01/A

BDA Agrément BAR 15-041/01/A Nummer BAR 15-041//A Categorie Hellende daken Vervangt: - Datum 25.05. Projectnummer 14-B-0077 Geldigheid Zie www.bda.nl Systeem BDA Agrément BAR 15-041//A Solar Construct-dakhaken ten behoeve van schuindak

Nadere informatie

Bouwfysica: NATUURKUNDIGE ELEMENTEN DIE MET HET BOUWEN VERBAND HOUDEN

Bouwfysica: NATUURKUNDIGE ELEMENTEN DIE MET HET BOUWEN VERBAND HOUDEN Bouwfysica: NATUURKUNDIGE ELEMENTEN DIE MET HET BOUWEN VERBAND HOUDEN NATUURKUNDIGE ELEMENTEN Warmte Vocht Warmtetransport Bij warmteverschillen zal er altijd een beweging komen om evenwicht te creëren

Nadere informatie

HR-isolatie. voor het hellende dak

HR-isolatie. voor het hellende dak HR-isolatie voor het hellende dak Over de noodzaak van isolatie in de bouw bestaat allang geen discussie Waarom isoleren? meer. Voor de hedendaagse nieuwbouw gelden op dit vlak allerlei wettelijke voorschriften

Nadere informatie

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 24 RUWBOUWTIMMERWERK 24.52 VLOER-, WAND- EN DAKELEMENTEN 24.52.20-a RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HOUTEN WANDELEMENT Bevestiging... 1. HOUTEN WANDELEMENT

Nadere informatie

UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN juli 2017

UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN juli 2017 UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN juli 2017 DIVISION INSULATION VANAF λ D 0,022 www.unilininsulation.nl Inhoudsopgave UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN - UNILIN Utherm Platdak Isolatieplaten... p4 Toepassingstabel...

Nadere informatie

UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Voor platte daken

UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Voor platte daken UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Voor platte daken DIVISION INSULATION NU VANAF λd 0,022 www.unilininsulation.nl 5291_PLATDAK_v05.indd 1 15/09/15 11:44 UTHERM Platdak Isolatie voor platdak en flauwhellende daken

Nadere informatie

KILKEPER MORE POWER TO YOUR ROOF

KILKEPER MORE POWER TO YOUR ROOF KILKEPER MORE POWER TO YOUR ROOF 345 10.4 KILKEPER De kilkeper is de inwendige hoek tussen twee dakschilden. Dit is een kwetsbaar onderdeel en moet goed afgewerkt worden. De MONIER metalen kilgoot Profilo-S

Nadere informatie

Dubbelschalige elementen Dakelementen Voor hellende daken

Dubbelschalige elementen Dakelementen Voor hellende daken Dubbelschalige elementen Dakelementen Voor hellende daken DIVISION INSULATION www.unilininsulation.nl Bovenplaat watervaste OSB 12 mm Vurenhouten stoftengels 20 x mm Isolatie minerale wol Basis plaat in

Nadere informatie

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV Nederland Blad : 1/6 Opgesteld door: EG Bekrachtigd door: GvdW Het product: Algemeen: Kelfort Kel-Tex 3 is een folie met een 3-laags waterdicht dampopen membraan, welke wordt verwerkt aan de buitenzijde

Nadere informatie

NEN 6050 Brandveilig werken op het dak

NEN 6050 Brandveilig werken op het dak NEN 6050 Brandveilig werken op het dak www.duweldakmarkt.nl Voorwoord Sinds september 2006 bestaat er een NVN 6050. In deze norm is vastgelegd hoe er brandveilig kan worden gewerkt op het dak. De norm

Nadere informatie

UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN Voor platte daken 2017

UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN Voor platte daken 2017 UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN Voor platte daken 2017 DIVISION INSULATION VANAF λ D 0,022 www.unilininsulation.com/nl UTHERM Platdak Isolatie voor platdak en flauwhellende daken Utherm isolatie van UNILIN bestaan

Nadere informatie

Algemeen: door het toepassen van gevelisolatie is dan ook veel energie te besparen.

Algemeen: door het toepassen van gevelisolatie is dan ook veel energie te besparen. Gevelisolatie Dit verhaal bevat: een korte beschrijving van een aantal voor gevelisolatie belangrijke bouwfysische principes. een uitleg over de berekening van de warmteweerstand uitleg diverse soorten

Nadere informatie

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN utherm Sarking Comfort PIR L PRINCIPE Bij een SARKING systeem worden de isolatieplaten bovenop de draagstructuur geplaatst. Zo worden discontinuïteiten en koudebruggen in de isolatieschil van het hellend

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Het geïsoleerde hellend dak

Duurzaam bouwen. Het geïsoleerde hellend dak Duurzaam bouwen Het geïsoleerde hellend dak 1 Het geïsoleerde hellende dak Bron: WTCB TV 202 2 Dakstructuur - daktimmer muurplaat gebint gordingen nokgording kepers spanten zelfdragende dakplaten 3 Bron:

Nadere informatie

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel D

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel D Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Juli 2010 Inhoud Blad Kunststof (PVC) en rubber (EPDM) dakbedekkingsconstructies en systemen, ontwerprichtlijnen 1. Algemeen 1 1 2. Materialen 2 1 3. Overzicht

Nadere informatie

UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN Januari, 2016

UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN Januari, 2016 UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN Januari, 2016 DIVISION INSULATION NU VANAF λ D 0,022 www.unilininsulation.nl Inhoudsopgave UNILIN PLATDAK ISOLATIEPLATEN - Toepassingstabel p5 - UNILIN Utherm roof PIR B Platdak

Nadere informatie

EGM adviseurs B09123.00. Renovatie 2 flats Groenoord KOUDEBRUG TER PLAATSE VAN GALERIJVLOEREN. Opdrachtgever: Woonplus Schiedam. Valeriusstraat 3-5

EGM adviseurs B09123.00. Renovatie 2 flats Groenoord KOUDEBRUG TER PLAATSE VAN GALERIJVLOEREN. Opdrachtgever: Woonplus Schiedam. Valeriusstraat 3-5 B09123.00 EGM adviseurs Wilgenbos 20 3311 JX Dordrecht postbus 298 3300 AG Dordrecht telefoon (078) 633 07 50 telefax (078) 614 00 71 e-mail egmadviseurs@egm.nl www.egm.nl gecertificeerd ISO 9001:2008

Nadere informatie

Energie besparen is easy

Energie besparen is easy www.knaufinsulation-easy.nl Energie besparen is easy Eenvoudig isoleren met de juiste isolatie voor uw klus Energie Zuinig A B C D E F G Onzuinig www.knaufinsulation-easy.nl Isoleren, eenvoudig doen! Waarom

Nadere informatie

BauderPIR De slanke PIR-schuim isolatieplaat. End use steeldeck brandklasse Bs1 d0. Hellenddaksystemen Platdaksystemen Groendaksystemen

BauderPIR De slanke PIR-schuim isolatieplaat. End use steeldeck brandklasse Bs1 d0. Hellenddaksystemen Platdaksystemen Groendaksystemen BauderPIR De slanke PIR-schuim isolatieplaat End use steeldeck brandklasse Bs1 d0 Hellenddaksystemen Platdaksystemen Groendaksystemen BauderPIR de isolatieplaat voor platte en hellende daken en spouwmuren

Nadere informatie

PROFILO-S. Esthetisch fraaie en milieuvriendelijke kilgoot. Zinkkleur PRODUCT GARANTIE JAAR DAKSYSTEEM GARANTIE JAAR

PROFILO-S. Esthetisch fraaie en milieuvriendelijke kilgoot. Zinkkleur PRODUCT GARANTIE JAAR DAKSYSTEEM GARANTIE JAAR PROFILO-S Zinkkleur Esthetisch fraaie en milieuvriendelijke kilgoot PRODUCT GARANTIE JAAR DAKSYSTEEM GARANTIE JAAR Profilo-S Tot wel 60% voordeel ten opzichte van traditionele, zinken kilgoten De uitgangspunten

Nadere informatie

Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen

Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen Montagevoorschrift Met het universele indak bevestigingssysteem van Ubbink, kan men alle soorten zonnepanelen tussen de dakpannen aanbrengen. Het systeem

Nadere informatie

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV Nederland Blad : 1/5 Opgesteld door: E.G. Bekrachtigd door: W.A. Het produkt: Algemeen: Kelfort Kel-Tex is een gewapende dampopen PE-folie, die wordt verwerkt aan de buitenzijde van de constructie, zowel

Nadere informatie

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN Humanit vezelcement golfplaten VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN Technische gegevens Lengtes Breedte Golfprofiel Aantal golven 1220 1530 1830 2140 2440 2750 3050 mm 1100 mm, werkende breedte 1050 mm golfafstand

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 13-023/01/A

BDA Agrément BAR 13-023/01/A Nummer BAR 13-023//A Vervangt: - Datum 23.08.07 Projectnummer 11-B-0855 Geldigheid Zie www.bda.nl Systeem BDA ADVIES BDA Agrément BAR 13-023//A Montagesysteem ClickFit - dakhaken Categorie Hellende daken

Nadere informatie

RENO PIR & RENO PIR FLEX Renovatieplaten Na-isolatie van buitenaf

RENO PIR & RENO PIR FLEX Renovatieplaten Na-isolatie van buitenaf RENO PIR & RENO PIR FLEX Renovatieplaten Na-isolatie van buitenaf DIVISION INSULATION www.unilininsulation.com/nl HELLEND DAK Renovatieplaten, na-isolatie van buitenaf Vurenhouten tengels 15 x 40 PIR hardschuim

Nadere informatie

Eenvoudig isoleren met de juiste isolatie voor uw klus. Energie A B C D E F. Zuinig. Onzuinig

Eenvoudig isoleren met de juiste isolatie voor uw klus. Energie A B C D E F. Zuinig. Onzuinig Eenvoudig isoleren met de juiste isolatie voor uw klus Energie Zuinig A B C D E F Onzuinig G Isoleren, eenvoudig doen! Waarom isoleren Isolatie is de meest eenvoudige manier om energie te besparen. Door

Nadere informatie

Isolatie van hellend dak van buitenaf. Na-isolatie van de zolderruimte. houten draagvloer. Platdakisolatie. betonnen draagvloer.

Isolatie van hellend dak van buitenaf. Na-isolatie van de zolderruimte. houten draagvloer. Platdakisolatie. betonnen draagvloer. voor het hele gebouw Na-isolatie van de zolderruimte van hellend dak van buitenaf houten draagvloer Platdakisolatie betonnen draagvloer Spouwmuurisolatie Begane grondvloer i s o l a t i e p l a t e n SPOUWISOLATIE

Nadere informatie

Oog voor detail RENOVATIE BOUWDETAILS. Unidek Reno Dek DAKRENOVATIE OP BESTAAND DAKBESCHOT. April 2016

Oog voor detail RENOVATIE BOUWDETAILS. Unidek Reno Dek DAKRENOVATIE OP BESTAAND DAKBESCHOT. April 2016 P R O D U C T Insulation April 06 Oog voor detail RENOVATIE BOUWDETAILS Unidek Reno Dek DAKRENOVATIE OP BESTAAND DAKBESCHOT RN 0a Goot detail Aftimmering iets over de muur laten overlappen i.v.m. afwate

Nadere informatie

PRODUCTBLADEN 2.2.1 GT GEVENTILEERDE SYSTEMEN 2.2.1.1 OP HOUTEN STIJL- EN OF REGELWERK 1.2.1 2.2 DETAILLERINGEN

PRODUCTBLADEN 2.2.1 GT GEVENTILEERDE SYSTEMEN 2.2.1.1 OP HOUTEN STIJL- EN OF REGELWERK 1.2.1 2.2 DETAILLERINGEN 1.2.1 2.2 DETAILLERINGEN PRODUCTBLADEN 2.2.1 GT GEVENTILEERDE SYSTEMEN 2.2.1.1 OP HOUTEN STIJL- EN OF REGELWERK blad 1 uit 6 Open gevel en dichte gevel Bij de verticale toepassing van Rockpanel gevelbekleding

Nadere informatie

innovation in insulation

innovation in insulation warmte vocht geluid 2.000 / BW / 07-2003 Bergman Grafimedia Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld. Eventuele wijzigingen en zetfouten ten alle tijde voorbehouden. Warmte Inleiding In de hedendaagse

Nadere informatie

SW SK SANDWICH SPOOR- EN KEPERDAK ELEMENTEN

SW SK SANDWICH SPOOR- EN KEPERDAK ELEMENTEN Sandwich SW PIR elementen Opstalan. Alle elementen voor een betere bouw. OPSTALAN SW SANDWICH SW PIR ELEMENTEN OPSTALAN SW SK SANDWICH SPOOR- EN KEPERDAK ELEMENTEN Notities Inhoudsopgave Inleiding Sandwich

Nadere informatie

Aabo Eurolite Slate Verwerkingsrichtlijnen

Aabo Eurolite Slate Verwerkingsrichtlijnen Verwerkingsrichtlijnen Verwerkingsrichtlijnen Omschrijving EuroLite Slate is een waterkerend dakbedekkingssysteem voor hellende daken met het uiterlijk van natuursteenleien bestaande uit lichtgewicht rechthoekige

Nadere informatie

Het hedendaagse platte dak

Het hedendaagse platte dak Het hedendaagse platte dak Basisregels voor een goede opbouw ir. Marcus Peeters, lector / onderzoeker pba Bouw Odisee AALST campus Dirk Martens Inhoud 1. Opbouw 2. Afschot en afschotisolatie 3. Luchtdichtheid

Nadere informatie

Platdak systemen BauderTHERM - Partieel klevende dakbanen

Platdak systemen BauderTHERM - Partieel klevende dakbanen Platdak systemen - Partieel klevende dakbanen Dakbanen met recordtijden Op het dak telt vandaag de dag snelheid en rendement naast kwaliteit. Precies daarom heeft Bauder een eigentijds productengamma ontwikkeld,,

Nadere informatie

Mineral Wool (MW) 34 Alu Plus

Mineral Wool (MW) 34 Alu Plus Mineral Wool (MW) 34 Alu Plus Revolutionair Relaxte Isolatie voor de na-isolatie van hellende daken SYSTEEMADVIES Verhoging wooncomfort, verlaging energierekening Bij woningen met een ongeïsoleerd pannendak

Nadere informatie

Whit. Een bouwkundig duurzaam dak met BiPV-systemen

Whit. Een bouwkundig duurzaam dak met BiPV-systemen Whit tepaper Een bouwkundig duurzaam dak met BiPV-systemen Inleiding De toepassing van zonnepanelen neemt in ras tempo toe. Dit betekent dat de dakconstructie mee verandert. Daar waar isolerende dakelementen

Nadere informatie

Wat? Kenmerken. Renovatieplaten, na-isolatie van buitenaf. Tengellatten. PIR hardschuim

Wat? Kenmerken. Renovatieplaten, na-isolatie van buitenaf. Tengellatten. PIR hardschuim Renovatieplaten, na-isolatie van buitenaf Tengellatten PIR hardschuim Wat? Isolerende, renovatie elementen met PIR-hardschuim isolatie, al dan niet voorzien van minerale wol, voor het na-isoleren van hellende

Nadere informatie

Bodemhygrolatie. uniek systeem voor vloerisolatie energiebesparing + vochtwering met EPS-Termoparels. Maximale energiebesparing

Bodemhygrolatie. uniek systeem voor vloerisolatie energiebesparing + vochtwering met EPS-Termoparels. Maximale energiebesparing Bodemhygrolatie uniek systeem voor vloerisolatie energiebesparing + vochtwering met EPS-Termoparels Maximale energiebesparing Luchtvochtigheid in de kruipruimte omlaag Minder kans op condensatie Tevens

Nadere informatie

Controle van water- en luchtdichtheid van het onderdak

Controle van water- en luchtdichtheid van het onderdak Fiche 4 Controle van water- en luchtdichtheid van het onderdak Er moet gecontroleerd worden of het onderdak waterdicht en winddicht is. Als het onderdak niet waterdicht is kan er water in het isolatiemateriaal

Nadere informatie

Klimaatneutraal Bouwen Beter Isoleren

Klimaatneutraal Bouwen Beter Isoleren Klimaatneutraal Bouwen Beter Isoleren Adviesburo Nieman B.V. September 2010 1 Adviesburo Nieman ruim 100 medewerkers in de vier vestigingen jaarlijks zo n 1500 verschillende projecten woning- en utiliteitsbouw

Nadere informatie

Thermische isolatie van bestaande platte daken

Thermische isolatie van bestaande platte daken Thermische isolatie van bestaande platte daken In onze maatschappij gaat steeds meer aandacht naar energiebesparingen, milieubescherming en comfort, wat een doordachte thermische isolatie van de gebouwschil

Nadere informatie

Lerarenopleiding Demodag 1 - Daken

Lerarenopleiding Demodag 1 - Daken Lerarenopleiding Demodag 1 - Daken 17 november 2015 Marcus Peeters & Stijn Van der Meersch Deel 2 Hellende daken Demodag 1 17/11/2015 2 Inhoud 1. Dakopbouwen 2. Bouwelementen Demodag 1 17/11/2015 3 Inhoud

Nadere informatie

afmetingen en accessoires Afmetingen Accessoires Wischemann Kunststoff GmbH Panlatafstand Type panlatafstand recapan dakisolatie

afmetingen en accessoires Afmetingen Accessoires Wischemann Kunststoff GmbH Panlatafstand Type panlatafstand recapan dakisolatie recapan dakisolatie inleiding recapan Recapan Het perfecte systeem voor het naisoleren van pannendaken! Wischemann Kunststoff heeft vanaf begin 2011 de verkooprechten in handen gekregen van het Recapan

Nadere informatie

Isover RKL-31 Façade

Isover RKL-31 Façade NIEUW Isover RKL-31 Façade Compleet isolatiesysteem voor slanke houtskeletbouwgevels www.isover.nl/rkl Nieuwe eisen aan energiebesparing Ontwikkeling EPC-waarden Per 1 januari 2015 zijn de eisen aan energiebesparing

Nadere informatie

Afstudeer opdracht Jack van den Broek - 202215. Bijlage materialisering en detailering

Afstudeer opdracht Jack van den Broek - 202215. Bijlage materialisering en detailering Bijlage materialisering en detailering Isolatie materiaal (dak) Er is in dit project sprake van platte daken, galerijen en terrassen met onderconstructies van betonvloeren en stalen dakplaten. De eisen

Nadere informatie

DAK-ISOLATIEPLAAT PIR

DAK-ISOLATIEPLAAT PIR Productinformatieblad VOCHTPROBLEMEN? DAK-ISOLATIEPLAAT PIR Verwerkingsfilm bekijken? assortiment PDF/Film Plat dak De dunste isolatieplaat met het hoogste rendement voor platte & hellende daken www.enertherm.eu

Nadere informatie

RENO CLICK UNIVISION Renovatieplaten Na-isolatie van binnenuit

RENO CLICK UNIVISION Renovatieplaten Na-isolatie van binnenuit RENO CLICK UNIVISION Renovatieplaten Na-isolatie van binnenuit DIVISION INSULATION www.unilininsulation.nl Renovatieplaten, na-isolatie van binnenuit Bovenplaat houtspaanplaat (watervast verlijmd) - 3

Nadere informatie

welkom! algemene bouwkunde ipd-opleidingen breda

welkom! algemene bouwkunde ipd-opleidingen breda welkom! algemene bouwkunde ipd-opleidingen breda 1 lesstof in de lessenreeks behandeld. 22 september! inleiding!!! hoofdstuk 1!! wonen woonvormen regelgeving!!! hoofdstuk 1!! bouwmethoden!!! hoofdstuk

Nadere informatie

U n i d e k p r e f a b d a k e n

U n i d e k p r e f a b d a k e n U n i d e k p r e f a b d a k e n P r e f a b, d e n i e u w e n o r m i n b o u w e n Tijden veranderen, normen veranderen. Ook in de bouwwereld worden steeds scherpere eisen gesteld ten aanzien van het

Nadere informatie

Het Powerroof. systeem voor hellende daken. De ultieme garantie op efficiënte isolatie.

Het Powerroof. systeem voor hellende daken. De ultieme garantie op efficiënte isolatie. Het Powerroof systeem voor hellende daken. De ultieme garantie op efficiënte isolatie. De energieprijzen swingen de pan uit. Energiebesparend (ver)bouwen is dan ook rendabeler dan ooit. Met Powerroof,

Nadere informatie

Enkelschalige DED elementen. Opstalan. Alle elementen voor een betere bouw. OPSTALAN DED ENKELSCHALIGE DED ELEMENTEN

Enkelschalige DED elementen. Opstalan. Alle elementen voor een betere bouw. OPSTALAN DED ENKELSCHALIGE DED ELEMENTEN Enkelschalige DED elementen Opstalan. Alle elementen voor een betere bouw. OPSTALAN DED ENKELSCHALIGE DED ELEMENTEN Notities Inhoudsopgave Inleiding Enkelschalige DED PIR elementen Productkenmerken Houtspaanplaat

Nadere informatie

6IWc Volbouw 1. Deel 2: Volbouw

6IWc Volbouw 1. Deel 2: Volbouw 6IWc Volbouw 1 Inleiding Deel 2: Volbouw Er zijn verschillende manieren voor het bouwen van een passief huis. Een van die technieken is de volbouw techniek. Het wordt ook wel soms de traditionele manier

Nadere informatie

DAK-ISOLATIEPLAAT PIR

DAK-ISOLATIEPLAAT PIR Productinformatieblad VOCHTPROBLEMEN? Volg ons op : DAK-ISOLATIEPLAAT PIR Verwerkingsfilm bekijken? assortiment PDF/Film De dunste isolatieplaat met het hoogste rendement voor platte & hellende daken www.enertherm.eu

Nadere informatie

Bouwkundige Inspectie en Werkzaamheden

Bouwkundige Inspectie en Werkzaamheden Project Projectnummer Opdrachtgever Documentnummer : s Heeren Loo, gebouw de Poort te Ermelo : 1678 Omgevingsaanvraag : s Heeren Loo Zorggroep : OV980 Datum : 07-09-2015 Auteur Inhoud : AK : Korte omschrijving

Nadere informatie

nieuw Unidek Reno Sporen Engineered Timber Systems DAKRENOVATIE OP SPOREN

nieuw Unidek Reno Sporen Engineered Timber Systems DAKRENOVATIE OP SPOREN Engineered Timber Systems Juni 2013 Unidek Reno Sporen DAKRENOVATIE OP SPOREN nieuw Dakelement voor sporenkap Renovatie bestaande sporenkap Goed beloopbare folie Na-isolatie en afwerking in één Simpel

Nadere informatie

SANDWICH PLUS Dakelementen Voor hellende daken

SANDWICH PLUS Dakelementen Voor hellende daken SANDWICH PLUS Dakelementen Voor hellende daken DIVISION INSULATION www.unilininsulation.nl Bovenplaat houtspaanplaat (watervast verlijmd) - 3 mm 2 vurenhouten langsribben Vurenhouten stoftengel Isolatie

Nadere informatie

Unidek RenoDek. Insulation DAKRENOVATIE OP BESTAAND DAKBESCHOT

Unidek RenoDek. Insulation DAKRENOVATIE OP BESTAAND DAKBESCHOT Insulation Januari 2012 DAKRENOVATIE OP BESTAAND DAKBESCHOT Harde toplaag Uitstekend beloopbaar Ontoegankelijk voor lekwater Ontoegankelijk voor ongedierte Snelle montage Op (lengte)maat met nokafschuining

Nadere informatie

NOVEX. Technische gegevens. onderdakplaten

NOVEX. Technische gegevens. onderdakplaten Technische gegevens NOVEX onderdakplaten SVK nv - Aerschotstraat 114 - B-9100 Sint-Niklaas T +32 (0)3 760 49 00 - F +32 (0)3 777 47 84 info@svk.be - www.svk.be NOVEX ONDERDAKPLATEN technische gegevens

Nadere informatie

Isolatie. Technische achtergrond 5 november Wouter van den Acker PKW

Isolatie. Technische achtergrond 5 november Wouter van den Acker PKW Isolatie Technische achtergrond 5 november 2016 Wouter van den Acker PKW Over PKW Energie en duurzaamheid Architectuur en ontwerp Tekeningmanagement Vastgoedmanagement Projectmanagement Kantoor Delft Inhoud

Nadere informatie

illbruck i3 systeem Eigenschappen Materialen Toepassings Zone i3 Externe Zone i3 Midden Zone i3 Interne Zone

illbruck i3 systeem Eigenschappen Materialen Toepassings Zone i3 Externe Zone i3 Midden Zone i3 Interne Zone Luchtdicht bouwen Tijdens het ontwerp van een laagenergiewoning (EPC 0,6) of een passiefhuis (EPC 0,4), moet rekening worden gehouden met de meest efficiënte manier van isoleren en het voorkomen van koudebruggen.

Nadere informatie

HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR DE BOUW ISTALLATIERICHTLIJNEN SUPERQUILT. Meerlaagse isolatiedeken voor gevels. BDA Praktijkbladen

HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR DE BOUW ISTALLATIERICHTLIJNEN SUPERQUILT. Meerlaagse isolatiedeken voor gevels. BDA Praktijkbladen HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR DE BOUW ISTALLATIERICHTLIJNEN SUPERQUILT Meerlaagse isolatieken voor gevels Voor diverse geveltoepassingen High performance isolatie Voorzien van BDA keur Iaal voor nieuwbouw

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA bij pannendaken in beton of gebakken aarde in BENELUX

Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA bij pannendaken in beton of gebakken aarde in BENELUX Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA bij pannendaken in beton of gebakken aarde in BENELUX Plaatsingsvoorschriften voor DELTA -ALPINA (afbeelding 1) DELTA -ALPINA is een dubbelzijdig gecoate universele

Nadere informatie

Quadro by Icopal Een stijlvolle keuze voor het leven

Quadro by Icopal Een stijlvolle keuze voor het leven Quadro by Icopal Een stijlvolle keuze voor het leven I C O P A L 30 JAAR G A R A N T I E Een stijlvolle keuze voor het leven... Bij Icopal weten we dat dakbedekking functioneel moet zijn: het moet bescherming

Nadere informatie

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1 JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen Inhoud 1. 1 ste constructiedetail... 2 2. 2 de constructiedetail... 3 3. Beschrijving van de opbouw

Nadere informatie

SW alternatieve isolatie

SW alternatieve isolatie Specifieke voordelen Bovenplaat Isolatie Houtvezel onderplaat = zichtzijde sandwich elementen omschrijving Unilin, division insulation kan op aanvraag ook sandwichelementen aanbieden gevuld met materialen

Nadere informatie

MENUISERITE NT - Onderdakplaat

MENUISERITE NT - Onderdakplaat Dak MENUISERITE NT - Onderdakplaat TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 1 ALGEMEEN Een onderdak is een doorlopend scherm onder de dakbedekking dat voor een totale dichtheid tegen stuifsneeuw en wind zorgt. Het moet

Nadere informatie

Rapport. Dakonderzoek VvE De Reuver aan de Zonnebloemstraat 1 t/m 51 te Oss. Opdrachtnummer BDA: 14-B-0744 Referentie: JMDO/MD

Rapport. Dakonderzoek VvE De Reuver aan de Zonnebloemstraat 1 t/m 51 te Oss. Opdrachtnummer BDA: 14-B-0744 Referentie: JMDO/MD Rapport Dakonderzoek VvE De Reuver aan de Zonnebloemstraat 1 t/m 51 te Oss Opdrachtnummer BDA: 14-B-0744 Referentie: JMDO/MD Dakonderzoek VvE De Reuver aan de Zonnebloemstraat 1 t/m 51 en Wethouder van

Nadere informatie

NIEUW. Permo solar SK & Sepa solar. Optimaliseert zeer doeltreffend de prestaties van de thermische isolatie van het dak in de zomer en in de winter

NIEUW. Permo solar SK & Sepa solar. Optimaliseert zeer doeltreffend de prestaties van de thermische isolatie van het dak in de zomer en in de winter NIEUW Permo solar SK & Sepa solar Optimaliseert zeer doeltreffend de prestaties van de thermische isolatie van het dak in de zomer en in de winter Permo solar SK Waterdichte dampopen reflecterende onderdakfolie

Nadere informatie