Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen"

Transcriptie

1 Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen

2 Inhoud 2 Bladzijde Verantwoording 3 Conclusies en aanbevelingen 4 Het belang van goed isoleren 7 Typen onderdakconstructies voor hellende daken 10 Belangrijke begrippen 17 Eigenschappen van isolatiematerialen 25 Schadevoorbeelden 29 Bronnen 70

3 Verantwoording Dit boekje gaat over prefab dakelementen. Deze zijn in de markt bekend onder allerlei namen zoals daksegment, sporenkap, dakdoos, dooselement, allemaal al dan niet gesloten, en sandwichelement. Allereerst zijn wij daarom tot één simpele aanduiding gekomen van in feite maar drie typen prefab dakelementen: het foliekap dakelement, het dooselement en het sandwichelement. Welke andere benamingen over dezelfde opbouw gaan hebben wij uiteraard ook aangegeven. Net als bij een eerder boekje van Unidek B.V. wordt de kern van dit boekje gevormd door 20 voorbeelden van schades. Belangrijk is hierbij hoe met de betreffende typen dakelementen die schades kunnen worden voorkomen. Zoals dat van ons verwacht mag worden betreffen die schades ook daken die gemaakt zijn met sandwichelementen, toch een belangrijk domein van Unidek. Want ook bij sandwichelementen kan het misgaan door een slecht ontwerp, onzorgvuldige uitvoering of een oneigenlijke toepassing. Wij geven aan dat met alle drie de typen dakelementen een goed dak kan worden gemaakt, als er maar rekening wordt gehouden met de specifieke eigenschappen, want elk type heeft voordelen maar ook zwakke punten. Voorafgaand aan de schadevoorbeelden wordt een aantal belangrijke begrippen beknopt behandeld, met wat meer aandacht voor specifieke bouwfysische problemen, waardoor de isolerende eigenschappen in het geding komen. Deze problemen hebben enerzijds betrekking op vochtinvloeden en anderzijds op extra warmteverliezen als gevolg van luchtinfiltratie. Ook voor deze aspecten geldt dat wordt aangegeven hoe de betreffende problemen effectief verholpen kunnen worden. Wij wensen u een nuttig gebruik toe van dit tweede isolatieboekje onder bijna hetzelfde motto als dat van het eerste: probleemloze dakelementen bestaan niet, probleemloos isoleren van hellende daken wel. Prof. ir Nico Hendriks BDA Dakadvies B.V. Gorinchem,

4 2. Conclusies en aanbevelingen Uit de beschouwingen in dit boekje en de schadevoorbeelden kunnen de volgende conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. Het belang van goed isoleren is groot. Niet alleen kunnen daar grote energie- en dus kostenbesparingen mee worden bereikt, zelfs meer dan met enige andere maatregel, maar in verband daarmee is ook de milieuwinst groot, vooral omdat isoleren een belangrijke bijdrage levert aan de vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO 2. Goed isoleren wordt voor een belangrijk deel mede bepaald door goede details en een goede uitvoering, teneinde de theoretisch grote isolatiewaarden in de praktijk waar te maken. Na de montage van de dakelementen moet de eventueel benodigde waterdichte afwerking, maar in ieder geval de waterkerende afwerking zo spoedig mogelijk worden aangebracht om het indringen van vocht zoveel mogelijk te beperken. Hierdoor worden bouwfysische problemen zoals inwendige condensatie, mogelijke houtrot en ook teruggang in de isolatiewaarde voorkomen. De benodigde maatregelen verschillen per type dakelement. De luchtstroming in een hellend dakconstructie met een open waterkerende afwerking zoals bij een pannendak kan een grote invloed uitoefenen op de thermische prestatie van het dak, vooral bij dakelementen met een poreuze isolatie zoals minerale wol. Het is daarom van groot belang lekken in de constructie te voorkomen, zowel aan de bovenzijde van de dakelementen als aan de onderzijde daarvan. De benodigde afdoende maatregelen verschillen ook hier weer per type dakelement. 4

5 Bij foliekap elementen is de belangrijkste oorzaak van problemen beschadiging van de onderdakfolie tijdens de uitvoering. Dit type dakelementen moet dan ook met grote omzichtigheid worden gemonteerd om beschadigingen en niet goed sluitende overlappen te voorkomen. Juist bij deze dakelementen is het van zeer groot belang dat alle naden en aansluitingen stromingsdicht worden afgewerkt. Bij dakdozen bestaat het risico van inwendige condensatie, enerzijds wanneer er tijdens de uitvoering vocht in de dakdozen terecht is gekomen en anderzijds wanneer er door niet goed stromingsdicht afgewerkte naden convectief damptransport kan plaatsvinden. Bij sandwichelementen, ook die welke aan de bovenzijde zijn voorzien van een waterdichte cachering is het zeer belangrijk dat de naden tussen de elementen aan de binnenzijde zorgvuldig stromingsdicht worden afgewerkt en aan de buitenzijde zorgvuldig worden afgeplakt met tape, teneinde het risico van infiltrerend vocht, vooral tijdens de uitvoeringsfase te elimineren. Het verdient aanbeveling om in dakelementen altijd een functionele, goed aangesloten dampremmende laag aan te brengen. Het verdient aanbeveling om bij dakhellingen < 25 en een dakbedekking van waterkerende elementen (dus niet waterdicht) altijd een waterdichte onderlaag aan te brengen. De daarvoor benodigde maatregelen verschillen per type dakelement en zijn beschreven onder het kopje preventie van de betreffende schadevoorbeelden. 5

6 Figuur 1 Kostenverdeling maatregelen (wereldwijd) Warm water maken Cellulose ethanol Bosbouw maatregelen Grondbeheer Verbetering Kernenergie industriële Biodiesel machines Globale opwarming -100 Energiezuinige personenauto s Verlichtingssystemen Energiezuinige vrachtauto s Beter isoleren Windenergie Zonneënergie Verbetering winning en opslag kolen Vermindering dure energieopwekking 40 /t Potentiële redcutie uitstoot CO2 in gigaton / jaar (in 2030) - Kostenbesparende maatregelen - Weinig kostende maatregelen, die echter absoluut noodzakelijk zijn om de opwarming te beperken tot 2 C - Mogelijke duurdere maatregelen 6

7 3. Het belang van goed isoleren Het belang van isoleren ligt uiteraard in het besparen van energie, wat een belangrijk financieel voordeel oplevert. Steeds belangrijker wordt daarbij ook de grote bijdrage die energiebesparing in het algemeen en die door isoleren in het bijzonder levert aan de reductie van de CO 2 -uitstoot. Zoals bekend is deze reductie noodzakelijk om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 C. Nu zijn er vele manieren om energie te besparen, maar wat niet zo bekend is dat van al die manieren het verbeteren van de isolatie verreweg het meest kostenefficiënt is. Dit wordt getoond in figuur 1, die is gebaseerd op de uitgangspunten van het Kyoto-protocol. De maatregelen met een gelige kleur leveren niet alleen een belangrijke bijdrage aan de reductie van de uitstoot van CO 2, maar besparen tegelijkertijd ook kosten. De meest besparende maatregel is beter isoleren. Opmerkelijk aan de grafiek in figuur 1 is verder dat deze duidelijk laat zien dat maatregelen aan de vraagzijde veel kostenefficiënter zijn dan die aan de leverende zijde. Ondanks dit feit zijn de steunmaatregelen van zowel de Europese Unie als de Nederlandse Overheid vooral gericht op de levering van energie. 7

8 Exploitatiefase Het energieverlies door een bouwdeel zoals het dak, is evenredig aan de U-waarde. Als vuistregel kan worden aangehouden dat het aardgasgebruik overeenkomt met 10 keer de U-waarde [lit.5]. Dat is echter niet meer dan een indicatie omdat er diverse factoren zijn die het werkelijke gasverbruik in gebouwen beïnvloeden, zoals: inhoud en oppervlakte; oriëntatie; rendement van de installatie; glaspercentage en glassoort; gebruik van de binnenruimte; type gevel en type dak; eventuele koelinstallatie. Bij een woning van 600 m 3 en 80 m 2 dakoppervlakte bijvoorbeeld en een eenvoudige verwarmings-installatie op basis van een HR + -ketel bedraagt het gasverbruik voor een gemiddelde R c van 2,5 m 2.K.W -1 globaal circa 800 m 3 per jaar. Bij verhoging van de R c -waarde naar 4,0 m 2.K.W -1 daalt het gasverbruik met ruim 280 m 3 aardgas naar circa 520 m 3 per jaar. Milieuwinst door isoleren Figuur 1 laat al zien dat het effect van goed isoleren op de reductie van de CO 2 -uitstoot groot is. Daar komt bij dat door meer te isoleren het energiegebruik en dus ook het gasverbruik tijdens de exploitatiefase vermindert, hetgeen ook verlaging van de milieubelasting inhoudt, omdat immers ook bij de productie van gas sprake is van milieubelasting. Hierbij is heel belangrijk dat de milieubelasting door de productie van isolatiemateriaal eenmalig is, terwijl de milieubelasting door gasproductie gedurende het hele leven van een bepaalde woning plaatsvindt vanwege het stoken. Dit betekent dat besparing op het gasverbruik elk jaar een bijdrage levert aan de verlaging van de milieubelasting. Milieubelasting kan niet in één getal worden uitgedrukt omdat het om diverse sterk verschillende aspecten gaat. Bij levenscyclusanalyses wordt in het algemeen een tiental aspecten beschouwd. De vier belangrijkste zijn: energiegebruik, broeikaseffect (CO 2 -uitstoot), verzuring en zomersmog. 8

9 In figuur 2 wordt voor deze vier aspecten het verschil in milieubelasting gegeven bij R iso = 2,5 m 2.K.W -1 en R iso = 4,0 m 2.K.W -1, zoals berekend voor het isolatiemateriaal en het gasverbruik in 25 jaar. Uit figuur 2 blijkt heel duidelijk dat de besparing op milieubelasting, waaronder de CO 2 -uitstoot door verhoging van de R iso -waarde van 2,5 naar 4,0 m 2.K.W -1 enorm is. Figuur 2 Verschil in milieubelasting voor verschillende R-waarden [lit. 11] Energie Broeikaseffect (CO2 uitstoot) Verzuring Zomersmog isolatiemateriaal Riso = 2,5 isolatiemateriaal Riso = 4,0 gasverbruik 25 jr bij Riso = 2,5 gasverbruik 25 jr bij Riso = 4,0 Alle typen dakelementen die in dit boekje worden behandeld zijn zeer geschikt voor het opnemen van grote isolatiedikten, zodat ook een optimale bijdrage geleverd kan worden aan niet alleen energiebesparing maar ook milieuwinst. Dit boekje zal verder duidelijk maken dat om ook in werkelijkheid een goede isolatiewaarde te bereiken een goede detaillering en uitvoering van de dakelementen cruciaal is om de theoretische isolatiewaarde ook in de praktijk waar te maken. 9

10 4. Typen onderdakconstructies voor hellende daken De onderdakconstructies voor hellende daken kunnen in eerste instantie verdeeld worden in het traditionele dak en prefab dakelementen. Het traditionele dak bestaat in het algemeen uit gordingen (soms uit sporen) met daartussen isolatie, aan de onderzijde afgewerkt met een plafondconstructie en aan de bovenzijde met dakbeschot, waarop de tengels en panlatten worden bevestigd. Dakelementen zijn geprefabriceerde elementen, voorzien van tengels en/of panlatten die door aaneenschakeling of als geheel de onderconstructie vormen van een dak, geschikt voor een waterkerende bedekking met pannen of een andere schubvormige afwerking. Dakelementen zijn onder te verdelen in: elementen met een kleine overspanning; dit zijn elementen die behalve bij de eindopleggingen op meerdere plaatsen worden ondersteund door gordingen of sporen. elementen met een grote overspanning; die uitsluitend worden ondersteund ter plaatse van opleggingen op eind- of tussenwanden of dragen zonder steunpunt van muurplaat tot nok. In dit boekje worden alleen het traditionele dak en de elementen met een grote overspanning behandeld. Tabel 1 geeft een overzicht van de in dit boekje gehanteerde type-aanduidingen en de daarbij behorende eenvoudige benaming, die is gekozen om de verschillende typen zo duidelijk mogelijk te kunnen onderscheiden. Andere benamingen die in de praktijk en in de literatuur ook voorkomen staan eveneens vermeld. 10

11 Tabel 1 Type-aanduiding hellend onderdakconstructies en benamingen. Aanduiding Benaming in Overige voor komende dit boekje benamingen Type 0 Traditioneel dak Gordingen- of sporenkap met dakbeschot Type 1 Foliekap element Daksegment, dooselement, open dakdoos, sporenkap Type 2 Dakdoos Gesloten dakdoos, gesloten sporenkap, gesloten daksegment Type 3 Sandwichelement Sandwich dakelement, sandwich dakplaat Het traditionele dak is opgenomen als referentie en wordt verder niet beschreven. De typen 1, 2 en 3 worden hierna kort behandeld met een beschrijving en kenmerken, de principeopbouw, nok- en voetdetail. Bovendien wordt van ieder type een aantal bekende fabricaten genoemd. type 1: foliekap ElEmEnt (daksegment, open dooselement, open dakdoos, sporenkap) De foliekap elementen zijn samengesteld uit langsribben en eventueel dwars- of eindribben waarop aan de onderzijde plaatmateriaal is bevestigd. Tussen de ribben is isolatie opgenomen, in de praktijk is dit meestal minerale wol (MWG of MWR). De langsribben zijn aangebracht in de richting van de overspanning en lopen door tot op de oplegging. Indien dwars- of eindribben zijn toegepast dan zijn deze tussen de langsribben geplaatst. Deze ribben dienen voor afsluiting van het element, ondersteuning van de plaatranden en aansluiting op de andere elementen. Alle naden en aansluitingen moeten stromingsdicht worden afgewerkt, bijvoorbeeld met PUR/PIR-schuim, en tape vastgeklemd met latten. De elementen worden aan de bovenzijde voorzien van een onderdakfolie. Dit dient bij voorkeur een waterdicht dampopen membraan te zijn (WDO), hoewel in de praktijk ook vaak een waterkerende damopen membraan (WKD) wordt toegepast. 11

12 Figuur 3 Principe-opbouw type 1: foliekap element isolatie panlat tengel onderdakfolie afdichting onderplaat aftimmering Figuur 4 Nokdetail type 1: foliekap ruiter dampremmende laag tengels en panlatten onderdakfolie isolatie dampremmende laag aftimmering Figuur 5 Voetdetail type 1: foliekap vogelwering bescherming dakelement isolatie 45 ondersteuning gootbeugel Fabrikanten Bekende fabrikanten van foliekapelementen zijn: De Mâr Houtkonstrukties, De Groot Vroomshoop, Vurenhawa en Brabant Prefab B.V. 12

13 Type 2: Dakdoos (gesloten dakdoos, gesloten sporenkap, gesloten daksegment) Dakdozen zijn in feite hetzelfde opgebouwd als foliekapelementen, met het verschil dat niet alleen aan de onderzijde maar ook aan de bovenzijde plaatmateriaal is bevestigd. Ook bij dakdozen wordt een onderdakfolie toegepast, die in het algemeen wordt geplaatst onder de bovenplaat, voornamelijk om beschadiging van de folie tijdens het transport te voorkomen. Het is uiteraard ook mogelijk om de onderdakfolie in het werk te plaatsen. Aangezien bij dakhellingen < 25 wordt aanbevolen altijd een waterdichte laag aan te brengen onder de pannen, wordt het toepassen van dakdozen voor dergelijke flauwe dakhellingen ontraden in verband met de grote kans op vochtinsluiting tijdens de uitvoering, waardoor aantasting van vooral de bovenplaat kan ontstaan (zie ook schadevoorbeelden 11, 13 en 15). Figuur 6 Principe-opbouw type 2: dakdoos isolatie panlat tengel bovenplaat onderdakfolie afdichting onderplaat aftimmering dampremmende laag 13

14 Figuur 7 Nokdetail type 2: dakdoos ruiter tengels en panlatten onderdakfolie bovenplaat isolatie dampremmende laag aftimmering Figuur 8 Voetdetail type 2: dakdoos vogelwering bescherming dakelement isolatie 45 ondersteuning gootbeugel Fabrikanten Bekende fabrikanten van dakdozen zijn: De Mâr Houtkonstrukties, De Groot Vroomshoop, Vurenhawa en Brabant Prefab B.V. 14

15 Type 3: Sandwichelement (sandwich dakelement, sandwich dakplaat) Sandwichelementen bestaan uit relatief dunne onderen bovenplaten van vochtbestendige spaanderplaat waartussen een hardschuimkern (meestal PUR/PIR of EPS) volledig is gehecht aan het plaatmateriaal, waardoor deze kern bijdraagt aan de sterkte en stijfheid van de elementen. Op de bovenplaten zijn tengels gelijmd; de verticale naden worden afgedicht met een kunststof afdekprofiel of met PUR/PIR-schuim. Voor bijzondere toepassingen, zoals bij dakhellingen onder 25 kan de bovenplaat worden afgewerkt met een waterdichte folie. In dat geval moeten in het werk, direct na het monteren de naden worden afgeplakt met een geschikte tape. Figuur 9 Opbouw van sandwichelement met kopse stootvoeg type 3: sandwichelement bovenplaat tengel hardschuim kern (EPS of PIR/PUR) onderplaat kunststofprofiel eventueel randhout Figuur 10 Nokdetail type 3: sandwichelement nokruiter-beugel ondervorst afdichting 15

16 Figuur 11 Voetdetail type 3: sandwichelement muurplaat afdichting gootbeugelplank goot Fabrikanten Bekende fabrikanten van zijn: Unidek (EPS), IsoBouw (EPS), Unilin (PUR/PIR) en Opstalan (PUR/PIR). 16

17 5. Belangrijke begrippen In dit boekje worden diverse begrippen gehanteerd, zowel bij de behandeling van bouwfysische aspecten, isolatiematerialen en soorten hellend dakelementen als de schadevoorbeelden. Deze begrippen worden hierna toegelicht. Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) De warmtegeleidingscoëfficiënt van een bepaald materiaal is de warmtestroomdichtheid (W.m -2 ), die in een laag van 1 m ontstaat bij 1 K ( C) temperatuurverschil. Aan weerszijden van die laag, in eenheden uitgedrukt dus W.m -1.K -1. Warmtestroomdichtheid De warmtestroomdichtheid is de hoeveelheid warmte die per tijdseenheid (J.s -1 ) per m 2 door een bepaalde constructie stroomt; omdat 1 J.s -1 1W, is de eenheid W.m -2. Warmteweerstand (R) De warmteweerstand van een constructie is letterlijk de weerstand van deze constructie tegen warmte (doorgang); deze weerstand is evenredig aan de dikte en omgekeerd evenredig aan de mate van warmtegeleiding (warmtegeleidingscoëfficiënt) in eenheden uitgedrukt dus m 2.K.W -1. U-waarde De U-waarde van een constructie (warmtedoorgangscoëfficiënt) is de reciproke waarde van de warmteweerstand van een constructie inclusief de overgangsweerstanden R i (binnen) en R e (buiten). De U-waarde geeft de hoeveelheid warmte aan die per K ( o C) en per m 2 oppervlak door de constructie gaat. De eenheid is W.m -2.K -1. Vochtinvloed Vocht kan bij isolatiemateriaal diverse effecten teweeg brengen. Het kan bijvoorbeeld de samenhang van isolatiemateriaal doen afnemen, maar het heeft vooral invloed op de warmtegeleidingscoëfficiënt. Die invloed is nogal gecompliceerd. Bij een in meer of mindere mate vochtig isolatiemateriaal bestaat de totale warmtestroom uit drie verschillende componenten: 17

18 component 1 warmtetransport door uitsluitend geleiding in de natte vaste fase, maar zonder massa (vocht) stroom. Dit is wat bedoeld zou moeten worden met de warmtegeleiding van nat materiaal. component 2 warmtetransport door enthalpiestroom wanneer sprake is van vochttransport in vloeibare of dampfase. Enthalpie kan hier worden gezien als de extra warmtestroom die ontstaat door een vochtstroom. De vochtstroom zelf ontstaat door een verschil in dampdruk. component 3 warmtestroom als gevolg van faseveranderingen van het vocht. Hiermee wordt bedoeld dat bij een vochtig isolatiemateriaal, vloeibaar vocht aan de warme zijde verdampt, waardoor warmte aan de contactzijde wordt onttrokken en aan de koude zijde waterdamp condenseert, waardoor warmte wordt afgegeven. Vooral bij open poreus materiaal, zoals minerale wolisolatie, versterken de faseveranderingen de schijnbare warmtestroom gedurende het vochttransport, maar aan het eind van dit proces komt de warmtestroom dichtbij de droge conditie waarden onder de voorwaarde dat de hoeveelheid vocht in de vloeibare fase relatief klein is. Wanneer echter de hoeveelheid vocht zodanig hoog is dat een belangrijk deel van de open ruimte in de isolatie gevuld is met water, dan zal de warmtegeleiding het droge conditie niveau niet bereiken. Bij relatieve dichte kunststof schuimen zoals EPS en PUR/PIR is het vochttransport en de daarmee samenhangende faseverandering duidelijk aanzienlijk lager dan bij minerale wolisolatie (glaswol en steenwol), waardoor dus ook de additionele warmtestroom veroorzaakt door de componenten 2 en 3 typisch kleiner is dan bij minerale wolisolatie. Het bovenstaande betekent dat het nauwkeurig meten van de invloed van vocht op de warmtegeleidingscoëfficiënt van poreuze isolatiematerialen zoals minerale wol niet goed mogelijk is. In het bijzonder de faseveranderingen verstoren de meetresultaten. Figuur 12 laat het resultaat zien van metingen in het BDA Laboratorium aan respectievelijk PUR/PIR-schuim, EPS en steenwol. Vooral door de genoemde faseveranderingen heeft steenwol bij lage vochtgehaltes (0 8 vol.%) een 18

19 schijnbaar aanzienlijke hogere waarde dan op grond van berekeningen te verwachten zou zijn. Deze berekende resultaten zijn aangegeven met de zwarte bolletjes in de grafiek. Hieruit blijkt dat bij relatief hoge vochtgehaltes (> 10 vol.%) de gemeten waarden goed overeenkomen met de berekende waarden. Figuur 12 Invloed vochtgehalte op de gemeten warmteweerstand van isolatiematerialen (PUR/PIR, EPS en MWR), voor MWR vergeleken met berekende waarden, aangegeven met [lit. 3]. (W.m 1.K 1 ) Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) 0,110 0,105 0,100 0,095 0,090 0,085 0,080 0,075 0,070 0,065 0,060 0,055 0,050 0,045 0,040 0,035 0,030 0,025 0,020 Berekende waarden van minerale w o l Minerale wol Geëxpandeerd polystreen PIR/PUR schuim Vochtgehalte (vol. %) 19

20 Benadrukt wordt dat vochtgehaltes > 5 vol.% in de praktijk alleen voorkomen onder extreme omstandigheden. Bij prefab dakelementen kan dit het geval zijn wanneer deze na montage geruime tijd verder onafgewerkt blijven, zodat grote hoeveelheden regenwater in de elementen kunnen dringen. Sandwichelementen met een waterdichte cachering zijn hierbij in het voordeel, waarbij direct moet worden aangetekend dat bij dergelijke elementen de naden direct na het monteren zorgvuldig waterdicht afgeplakt moeten worden. Convectief warmtetransport Het warmteverlies als gevolg van luchtstromingen door en langs de isolatie in hellende daken (convectief warmteverlies) wordt in de gebruikelijke berekeningen nauwelijks meegenomen. Deze berekeningen zijn immers gebaseerd op warmtetransport door diffusie. In het algemeen wordt wel het effect meegenomen van een met de buitenlucht in verbinding staande luchtspouw, dat wil zeggen dat de warmteweerstand daarvan in de berekening wordt verwaarloosd. In werkelijkheid speelt convectief warmteverlies een grote rol. Figuur 13 toont allereerst de luchtstromen langs de dakschilden en boven de isolatie in de dakschilden. Hieruit volgt al direct dat wanneer het dakgedeelte onder de luchtspouw niet luchtdicht is er op allerlei plaatsen luchtstromingen kunnen ontstaan die aanzienlijke warmteverliezen met zich meebrengen. Figuur 13 Luchtstromen langs en in de dakschilden. wind evenwijdige stroming stroming in dakspouw wervelstroming (druk) loslatende wervels (zuiging) gebied van loslatende stroming bij dakvoet 20

21 Figuur 14 geeft een schematisch overzicht van de mogelijke luchtstromen om en in de isolatielaag [lit. 2]. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in vier soorten langsstroming en verder rotatiestroming. De langsstromen zijn: 1. dakventilatie met buitenlucht; 2. stroming van buitenlucht onder en door de warmteisolatie, ook wel genoemd windspoeling; 3. stroming van binnenlucht langs de binnenzijde van de warmte-isolatie; 4. stroming van binnenlucht langs de buitenzijde van en door de warmte-isolatie. Dit wordt ook wel binnenluchtspoeling genoemd. Figuur 14 Vier mogelijke luchtstromen langs en door de isolatie in de dakschil. Langsstroming kan alleen optreden wanneer de lagen onder of boven de warmte-isolatie ergens lekken vertonen. Als ook nog de isolatielaag zelf poreus is zoals bij minerale wol dan combineren de vier soorten langsstromen zich met in- en exfiltratie en de rotatiestroming tot één stromingsbeeld. Hiervan zijn de stroom-modellen 1 en 3 vrij onschuldig, maar de modellen 2 en 4 hebben een zeer negatieve invloed op de thermische prestatie van het dakschild. Hierbij komt ook nog dat windspoebuiten binnen isolatie Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 21

22 ling (model 2) leidt tot lage winterse binnenoppervlaktetemperaturen en zomers tot infiltratie van warme lucht. Binnenlucht-spoeling (model 4) verhoogt de kans op inwendige condensatie in de winter. De meest beruchte combinatie van de beschreven luchtstromingen is die van de rotatiestroming, zoals weergegeven in figuur 15. Deze luchtstroom treedt alleen maar op bij poreuze isolatie zoals minerale wol. Een dergelijke stroming doet zich bij EPS en PUR/PIR niet voor. Dit verschijnsel is ook bekend van spouwisolatie in gevelconstructies. Het risico van rotatiestroming is echter bij hellende daken aanzienlijk groter omdat het enerzijds veel voorkomt dat zich aan beide zijden van de isolatielaag een luchtspouw bevindt en er in het dakelement allerlei naden voorkomen, die lang niet altijd zorgvuldig gesloten zijn. Diverse onderzoeken en berekeningen laten zien dat de gevolgen van rotatiestroming, vooral bij poreuze isolatiematerialen, vrij gemakkelijk kunnen leiden tot een verlaging van de warmteweerstand met 50%. Figuur 15 Rotatiestroom rond de (minerale wol) isolatie. buiten binnen 22

23 Daarnaast leidt ook luchtinfiltratie als gevolg van niet verkleefde overlappen van de onderdakfolie tot grote extra verliezen, zoals figuur 16 laat zien, voor een zadeldak met een foliekap en minerale wolisolatie [lit. 4]. Figuur 16 Afname van thermische prestatie van een dakelement met minerale wolisolatie door luchtinfiltratie [lit. 4]. % Lijzijde (NO) Losse overlap Gekleefde overlap Loefzijde (ZW) Afname thermische prestatie (%) Loodrechte windsnelheid (m s -1 ) Toename (%) Het betreft hier een dak onder een helling van 45, waarbij de onderdakfolie rechtstreeks is aangebracht op de minerale wol. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen normale, dat wil zeggen niet gekleefde overlappen en gekleefde overlappen. Uit figuur 16 blijkt het volgende: bij gebruik van een onderdakfolie met losse overlappen is er tot 40% verlies in thermische prestatie aan de loefzijde als gevolg van luchtinfiltratie; als gevolg van luchtinfiltratie is er bij een onderdakfolie met losse overlappen een warmtewinst aan de lijzijde; deze wordt veroorzaakt door de warme lucht die door de wind wordt meegenomen vanuit de isolatie aan de loefzijde. Dit effect is er uiteraard niet bij een onderdakfolie met gekleefde overlappen; de thermische prestatie is aanzienlijk beter bij gebruik van een onderdakfolie met gekleefde overlappen. Koude-brugwerking Een koude-brug is dat relatief kleine gedeelte van een constructie dat een belangrijk lagere warmteweerstand heeft dan het grootste deel van de constructie. Het is eigenlijk beter te spreken van thermische brug, omdat het niet de koude is die wordt getransporteerd, maar juist de warmte. Koude-brugwerking speelt ook bij dakelementen een belangrijke rol. 23

24 De invloed van houten ribben in dakelementen waar tussen zich de isolatie bevindt, kan berekend worden volgens NEN 1068: NEN 1068: 2001/A5:2008. Hiervoor worden twee methoden gegeven, te weten een wat behoudende handrekenmethode en een nauwkeurige methode, waarbij gebruik wordt gemaakt van een computerprogramma, uitgaande van een 3D modellering volgende de eindige-elementenmethode. Constructieve aspecten Dakelementen kunnen een belangrijke constructieve functie vervullen in een hellend dak. Allereerst is er de overspannende functie, waarbij dakelementen zijn onder te verdelen in: elementen met een klein draagvermogen, dat wil zeggen een kleine overspanning, die naast de eindopleggingen op meerdere plaatsen worden ondersteund door gordingen of sporen; elementen met een groot draagvermogen en dus een grote overspanning, die uitsluitend worden ondersteund ter plaatse van opleggingen op eind- of tussenwanden of zonder steunpunt dragen van muurplaat tot nok. Daarnaast kunnen dakelementen een bijdrage leveren aan de windstabiliteit. Deze functie kan vooral vervuld worden door ruimtelijke elementen met een grote overspanning. Dit zijn de dakelementen zoals beschreven in hoofdstuk 4 van dit boekje. Geluid Alle bekende geprefabriceerde dakelementen zoals omschreven in hoofdstuk 4 kunnen aan de basiseisen die gesteld zijn in het Bouwbesluit voldoen. Indien er in een project specifiek hogere eisen gesteld worden zullen er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Deze verschillen per type hellend dakelement. 24

25 6. Eigenschappen van isolatiematerialen Geëxpandeerd polystyreen (EPS) Beschrijving EPS is de Engelse afkorting van Expanded Polystyrene en is een vrijwel altijd wit kunststof schuim. EPS bevat per m 3 ongeveer 10 miljoen parels. Iedere parel bestaat uit ongeveer 3000 gesloten cellen die met lucht gevuld zijn. De parels zijn onderling versmolten door een stoomproces. Aldus bestaat EPS voor 2% uit polystyreen en voor 98% uit lucht. EPS producten worden vervaardigd in de vorm van blokken, platen of vormdelen. De aanduiding van de EPS kwaliteiten was oorspronkelijk gebaseerd op de volumieke massa. Volgens de nieuwe norm NEN-EN is de aanduiding thans gebaseerd op de druksterkte bij 10% vervorming. Karakteristieke eigenschappen [lit. 12] Volumieke massa (ρ) : kg.m -3 Soortelijke warmte (c) : ± 1470 J.kg -1.K -1 Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) : 0,031 0,040 W.m -1.K -1 Hygrisch gedrag : weinig hygroscopisch en niet capillair Diffusieweerstandsgetal (μ) : ,1 (ρ 15) Voor overige eigenschappen in vergelijking met andere isolatiematerialen zie tabel 2 op pagina 28. Glaswol (MWG) Beschrijving De internationale afkorting voor glaswol is MWG (Mineral Wool Glassfibre). In het huidige productieproces wordt glaswol voor 75% vervaardigd uit gerecyclede glasscherven, 5% zand, 3% soda en 17% andere grondstoffen. Deze grondstoffen worden gemengd en in een oven omgesmolten tot vloeibaar glas. Via een spinproces, waarbij een bindmiddel wordt toegevoegd worden vezels vervaardigd die na het uitharden door dit bindmiddel bij elkaar gehouden worden. Aldus worden pla- 25

26 ten of rollen verkregen. Glaswol wordt gekenmerkt door lange amorfe vezels en een elastisch (terugverend) gedrag. Karakteristieke eigenschappen [lit. 12] Volumieke massa (ρ) : kg.m -3 Soortelijke warmte (c) : ± 1030 J.kg -1.K -1 Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) : 0,031 0,045 W.m -1.K -1 Hygrisch gedrag : weinig hygroscopisch. De hydrofobe bindhars maakt de vezels waterstotend. Diffusieweerstandsgetal (μ) : 1,2 Voor overige eigenschappen in vergelijking met andere isolatiematerialen zie tabel 2 op pagina 28. Polyurethaan- en Polyisocyanuraatschuim (PUR / PIR) Beschrijving Polyurethaanschuim en Polyisocyanuraatschuim (PUR / PIR) kunnen zowel in een discontinu productieproces worden vervaardigd als in een continu productieproces. Dit harde kunststof schuim wordt verkregen door een reactie van polyisocyanaten met polyolen al dan niet in combinatie met isocyanuraat groepen. Het gesloten poriëngehalte bedraagt ten minste 92%. Het verschil tussen PUR en PIR zit hem in de hoeveelheid isocyanaat: bij PUR bedraagt dit 50 tot 55 gew.% en bij PIR 60 tot 65 gew.%. Bij PIR is dit zoveel dat het met zichzelf een polymeergroep vormt. Karakteristieke eigenschappen [lit. 12] Volumieke massa (ρ) : kg.m -3 Soortelijke warmte (c) : ± 1470 J.kg -1.K -1 Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) : 0,023 0,026 W.m -1.K -1 Dit zijn de gemiddelde eindwaarden na veroudering. Hygrisch gedrag : weinig hygroscopisch en niet capillair Diffusieweerstandsgetal (μ) :

Probleemloos isoleren van hellende daken met. prefab dakelementen

Probleemloos isoleren van hellende daken met. prefab dakelementen (Titel pagina) Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen 1 (Colofon) COLOFON Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen

Nadere informatie

Richtlijn voor de toepassing van onderdakfolies in Nederland.

Richtlijn voor de toepassing van onderdakfolies in Nederland. Richtlijn voor de toepassing van onderdakfolies in Nederland. Aan deze richtlijn moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de 15 jarig MONIER Daksysteem garantie. Pannendak als Daksysteem: Een

Nadere informatie

Alles over verbouwen en renoveren!

Alles over verbouwen en renoveren! 1. Algemeen Alles over verbouwen en renoveren! Belangrijkste functie van thermische isolatie is het beperken van het energieverbruik en de reductie van de CO 2 uitstoot (milieu). Voor het isoleren van

Nadere informatie

BESTAANDE WONINGBOUW. UNILIN BIEDT de OPLOSSING VOOR ELKE RENOVATIE!

BESTAANDE WONINGBOUW. UNILIN BIEDT de OPLOSSING VOOR ELKE RENOVATIE! 8INNOVATIEVE DAKOPLOSSINGEN voor de BESTAANDE WONINGBOUW UNILIN BIEDT de OPLOSSING VOOR ELKE RENOVATIE! Na-isolatie op vlak dakbeschot RENO PIR 1Na-isolatie op vlak dakbeschot RENO PIR UNILIN BIEDT de

Nadere informatie

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 0 Algemeen 0.1 Verwerkingsvoorschriften Deze verwerkingsvoorschriften dienen goed te worden doorgelezen, alvorens te beginnen met de verwerking van de UNILIN elementen. Indien zaag, frees, boor, of soortgelijke

Nadere informatie

Daken. 6.1. Platte daken. 6.2. Hellende daken. 6.3. Metalen daken. Warm dak Omgekeerd dak

Daken. 6.1. Platte daken. 6.2. Hellende daken. 6.3. Metalen daken. Warm dak Omgekeerd dak Daken 6.1. Platte daken Warm dak Omgekeerd dak 6.2. Hellende daken 6.3. Metalen daken 6.1. Platte daken plat dak = regendicht + waterdicht AFDICHTINGEN Vier variabelen: - aantal lagen éénlaags, tweelaags

Nadere informatie

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 0 Algemeen 0.1 Verwerkingsvoorschriften Deze verwerkingsvoorschriften dienen goed te worden doorgelezen, alvorens te beginnen met de verwerking van de UNILIN elementen. Indien zaag-, frees-, boor-, of

Nadere informatie

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 0 Algemeen 0.1 Verwerkingsvoorschriften Deze verwerkingsvoorschriften dienen goed te worden doorgelezen, alvorens te beginnen met de verwerking van de UNILIN elementen. Indien zaag-, frees-, boor-, of

Nadere informatie

Dak Door B. van Etten (TNO Bouw)

Dak Door B. van Etten (TNO Bouw) Dak Door B. van Etten (TNO Bouw) Algemeen Belangrijkste functies van een (niet constructieve) daken is het scheiden van de binnenruimte met de buitenruimte. Bij het scheiden van de binnen van de buitenruimte

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving In de spouw Alkreflex 2L-2 Algemeen Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels. In gevelconstructies

Nadere informatie

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 0 Algemeen 0.1 Verwerkingsvoorschriften Deze verwerkingsvoorschriften dienen goed te worden doorgelezen, alvorens te beginnen met de verwerking van de UNILIN elementen. Indien zaag, frees, boor, of soortgelijke

Nadere informatie

SANDWICH LIGHT Dakelementen Voor hellende daken

SANDWICH LIGHT Dakelementen Voor hellende daken SANDWICH LIGHT Dakelementen Voor hellende daken DIVISION INSULATION www.unilininsulation.nl HELLEND DAK Sandwichelementen / Sandwich light Vurenhouten tengels 20 x 30 mm Bovenplaat houtspaanplaat (watervast

Nadere informatie

24-3-2013. Reflecterende Isolatie Werkingsprincipe. Reflecterende Isolatie Werkingsprincipe: luchtspouw dak, warmtestroom naar boven

24-3-2013. Reflecterende Isolatie Werkingsprincipe. Reflecterende Isolatie Werkingsprincipe: luchtspouw dak, warmtestroom naar boven Aanwijzingen voor ontwerp en uitvoering Werkingsprincipe Albert van den Hout BDA Groep B.V., Gorinchem 1 2 Werkingsprincipe Werkingsprincipe: luchtspouw dak, warmtestroom naar boven Warmteoverdracht door

Nadere informatie

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw)

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Algemeen Belangrijkste functie van een dakkapel is het creëren van extra leefruimte in een woning. De dakkapel wordt geplaatst op een hellend dak. wat is het verschil?

Nadere informatie

Algemeen: door het toepassen van gevelisolatie is dan ook veel energie te besparen.

Algemeen: door het toepassen van gevelisolatie is dan ook veel energie te besparen. Gevelisolatie Dit verhaal bevat: een korte beschrijving van een aantal voor gevelisolatie belangrijke bouwfysische principes. een uitleg over de berekening van de warmteweerstand uitleg diverse soorten

Nadere informatie

Technische bepalingen en werkbeschrijving

Technische bepalingen en werkbeschrijving Technische bepalingen en werkbeschrijving 24 RUWBOUWTIMMERWERK 24.52 Vloer-, wand- en dakelementen 24.52.20-a Ruwbouw stelwerk houten elementen, houten wandelement 0. Ruwbouw stelwerk houten elementen

Nadere informatie

Aanvullende gegevens aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw woonhuis aan de Rietveld 33A te Woerden

Aanvullende gegevens aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw woonhuis aan de Rietveld 33A te Woerden Aanvullende gegevens aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw woonhuis aan de Rietveld 33A te Woerden Projectnummer: 2014-15 Datum: 05-12-2016 Dossiernummer OLO2575829 Verzoek om aanvullende gegevens 1.

Nadere informatie

Dakreflector. Bevestiging zonne-energie systemen op hellende daken

Dakreflector. Bevestiging zonne-energie systemen op hellende daken Dakreflector Bevestiging zonne-energie systemen op hellende daken Het in kaart brengen van de dakconstructie en het inschatten van de risico s voor het bevestigen van zonne-energie systemen op hellende

Nadere informatie

RENO PIR & RENO PIR WOL Renovatieplaten Na-isolatie van buitenaf

RENO PIR & RENO PIR WOL Renovatieplaten Na-isolatie van buitenaf RENO PIR & RENO PIR WOL Renovatieplaten Na-isolatie van buitenaf DIVISION INSULATION www.unilininsulation.nl Renovatieplaten, na-isolatie van buitenaf Vurenhouten stoftengels 15 x 40 PIR hardschuim Wat?

Nadere informatie

Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro. isoeasy Pro

Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro. isoeasy Pro Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro isoeasy Pro isoeasy Pro De nummer 1 in zolderisolatie Het snelste systeem Het is zo eenvoudig, isoleren met isoeasy Pro. In slechts vijf stappen bevestigt u zowel

Nadere informatie

VERANTWOORDING. Prof. ir Nico Hendriks BDA Dakadvies B.V. Gorinchem

VERANTWOORDING. Prof. ir Nico Hendriks BDA Dakadvies B.V. Gorinchem VERANTWOORDING De kern van dit boekje dat wij gemaakt hebben in opdracht van Unidek B.V., wordt gevormd door twintig voorbeelden van schades met isolatiemateriaal. Belangrijk is dat ook wordt aangegeven

Nadere informatie

HR-isolatie. voor het hellende dak

HR-isolatie. voor het hellende dak HR-isolatie voor het hellende dak Over de noodzaak van isolatie in de bouw bestaat allang geen discussie Waarom isoleren? meer. Voor de hedendaagse nieuwbouw gelden op dit vlak allerlei wettelijke voorschriften

Nadere informatie

RENO PIR & RENO PIR WOL Renovatieplaten Na-isolatie van buitenaf

RENO PIR & RENO PIR WOL Renovatieplaten Na-isolatie van buitenaf RENO PIR & RENO PIR WOL Renovatieplaten Na-isolatie van buitenaf DIVISION INSULATION www.unilininsulation.com HELLEND DAK Renovatieplaten, na-isolatie van buitenaf Vurenhouten tengels 15 x 40 PIR hardschuim

Nadere informatie

Zelf je zolder isoleren? Doe het met isoeasy

Zelf je zolder isoleren? Doe het met isoeasy Zelf je zolder isoleren? Doe het met isoeasy hellend dak ISOLEREN ÉN AFWERKEN IN ÉÉN HANDELING! isoeasy De nummer 1 in zolderisolatie Het snelste systeem Isoleren met isoeasy is zo makkelijk. In slechts

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 15-041/01/A

BDA Agrément BAR 15-041/01/A Nummer BAR 15-041//A Categorie Hellende daken Vervangt: - Datum 25.05. Projectnummer 14-B-0077 Geldigheid Zie www.bda.nl Systeem BDA Agrément BAR 15-041//A Solar Construct-dakhaken ten behoeve van schuindak

Nadere informatie

Bouwfysica: NATUURKUNDIGE ELEMENTEN DIE MET HET BOUWEN VERBAND HOUDEN

Bouwfysica: NATUURKUNDIGE ELEMENTEN DIE MET HET BOUWEN VERBAND HOUDEN Bouwfysica: NATUURKUNDIGE ELEMENTEN DIE MET HET BOUWEN VERBAND HOUDEN NATUURKUNDIGE ELEMENTEN Warmte Vocht Warmtetransport Bij warmteverschillen zal er altijd een beweging komen om evenwicht te creëren

Nadere informatie

Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat

Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat Thermisch (na)-isoleren van hellende daken op de kepers of spanten Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat IKO Group Isoleer je zolder wind- en vochtdicht Waarom uw

Nadere informatie

b o u w f y s i s c h e b e o o r d e l i n g

b o u w f y s i s c h e b e o o r d e l i n g Dreumel Ramen en deuren oktober 2013 DEFINITIEF b o u w f y s i s c h e b e o o r d e l i n g warmteweerstand en vocht Dreumel Topkapel Comfort+ Dreumel Ramen en deuren b o u w f y s i s c h e b e o o

Nadere informatie

SANDWICH LIGHT Dakelementen Voor hellende daken

SANDWICH LIGHT Dakelementen Voor hellende daken SANDWICH LIGHT Dakelementen Voor hellende daken DIVISION INSULATION www.unilininsulation.nl Vurenhouten stoftengels 20 x 30 mm Bovenplaat houtspaanplaat (watervast verlijmd) - 3 of 7 mm Isolatie PIR-hardschuim

Nadere informatie

Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro

Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro hellend dak ISOLEREN ÉN AFWERKEN IN ÉÉN HANDELING! isoeasy Pro De nummer 1 in zolderisolatie Het snelste systeem Het is zo eenvoudig, isoleren met isoeasy Pro.

Nadere informatie

SANDWICH SPORENKAP Dakelementen Voor hellende daken

SANDWICH SPORENKAP Dakelementen Voor hellende daken SANDWICH SPORENKAP Dakelementen Voor hellende daken DIVISION INSULATION www.unilininsulation.nl Bovenplaat houtspaanplaat (watervast verlijmd) 3 mm Isolatie PIR-hardschuim Onderplaat houtspaanplaat (watervast

Nadere informatie

HAJOH ISOLATIE OP OF ONDER EEN DAKBESCHOT

HAJOH ISOLATIE OP OF ONDER EEN DAKBESCHOT HAJOH ISOLATIE OP OF ONDER EEN DAKBESCHOT ALGEMEEN Het isoleren van een woning zorgt voor een beter comfort, lagere energielasten, een waardestijging van de woning en het is ook nog eens goed voor het

Nadere informatie

innovation in insulation

innovation in insulation warmte vocht geluid 2.500 / BV / 07-2003 Bergman Grafimedia Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld. Eventuele wijzigingen en zetfouten ten alle tijde voorbehouden. Vocht Inleiding Vocht kan de

Nadere informatie

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN utherm Sarking Comfort PIR L PRINCIPE Bij een SARKING systeem worden de isolatieplaten bovenop de draagstructuur geplaatst. Zo worden discontinuïteiten en koudebruggen in de isolatieschil van het hellend

Nadere informatie

BauderPIR De slanke PIR-schuim isolatieplaat. End use steeldeck brandklasse Bs1 d0. Hellenddaksystemen Platdaksystemen Groendaksystemen

BauderPIR De slanke PIR-schuim isolatieplaat. End use steeldeck brandklasse Bs1 d0. Hellenddaksystemen Platdaksystemen Groendaksystemen BauderPIR De slanke PIR-schuim isolatieplaat End use steeldeck brandklasse Bs1 d0 Hellenddaksystemen Platdaksystemen Groendaksystemen BauderPIR de isolatieplaat voor platte en hellende daken en spouwmuren

Nadere informatie

KILKEPER MORE POWER TO YOUR ROOF

KILKEPER MORE POWER TO YOUR ROOF KILKEPER MORE POWER TO YOUR ROOF 345 10.4 KILKEPER De kilkeper is de inwendige hoek tussen twee dakschilden. Dit is een kwetsbaar onderdeel en moet goed afgewerkt worden. De MONIER metalen kilgoot Profilo-S

Nadere informatie

Klimaatneutraal Bouwen Beter Isoleren

Klimaatneutraal Bouwen Beter Isoleren Klimaatneutraal Bouwen Beter Isoleren Adviesburo Nieman B.V. September 2010 1 Adviesburo Nieman ruim 100 medewerkers in de vier vestigingen jaarlijks zo n 1500 verschillende projecten woning- en utiliteitsbouw

Nadere informatie

Energie besparen is easy

Energie besparen is easy www.knaufinsulation-easy.nl Energie besparen is easy Eenvoudig isoleren met de juiste isolatie voor uw klus Energie Zuinig A B C D E F G Onzuinig www.knaufinsulation-easy.nl Isoleren, eenvoudig doen! Waarom

Nadere informatie

Algemeen: door het toepassen van gevelisolatie is dan ook veel energie te besparen.

Algemeen: door het toepassen van gevelisolatie is dan ook veel energie te besparen. Gevelisolatie Dit verhaal bevat: een korte beschrijving van een aantal voor gevelisolatie belangrijke bouwfysische principes. een uitleg over de berekening van de warmteweerstand uitleg diverse soorten

Nadere informatie

UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Voor platte daken

UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Voor platte daken UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Voor platte daken DIVISION INSULATION NU VANAF λd 0,022 www.unilininsulation.nl 5291_PLATDAK_v05.indd 1 15/09/15 11:44 UTHERM Platdak Isolatie voor platdak en flauwhellende daken

Nadere informatie

SW SK SANDWICH SPOOR- EN KEPERDAK ELEMENTEN

SW SK SANDWICH SPOOR- EN KEPERDAK ELEMENTEN Sandwich SW PIR elementen Opstalan. Alle elementen voor een betere bouw. OPSTALAN SW SANDWICH SW PIR ELEMENTEN OPSTALAN SW SK SANDWICH SPOOR- EN KEPERDAK ELEMENTEN Notities Inhoudsopgave Inleiding Sandwich

Nadere informatie

DAK-ISOLATIEPLAAT PIR

DAK-ISOLATIEPLAAT PIR Productinformatieblad VOCHTPROBLEMEN? DAK-ISOLATIEPLAAT PIR Verwerkingsfilm bekijken? assortiment PDF/Film Plat dak De dunste isolatieplaat met het hoogste rendement voor platte & hellende daken www.enertherm.eu

Nadere informatie

Isolatie van hellend dak van buitenaf. Na-isolatie van de zolderruimte. houten draagvloer. Platdakisolatie. betonnen draagvloer.

Isolatie van hellend dak van buitenaf. Na-isolatie van de zolderruimte. houten draagvloer. Platdakisolatie. betonnen draagvloer. voor het hele gebouw Na-isolatie van de zolderruimte van hellend dak van buitenaf houten draagvloer Platdakisolatie betonnen draagvloer Spouwmuurisolatie Begane grondvloer i s o l a t i e p l a t e n SPOUWISOLATIE

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 13-023/01/A

BDA Agrément BAR 13-023/01/A Nummer BAR 13-023//A Vervangt: - Datum 23.08.07 Projectnummer 11-B-0855 Geldigheid Zie www.bda.nl Systeem BDA ADVIES BDA Agrément BAR 13-023//A Montagesysteem ClickFit - dakhaken Categorie Hellende daken

Nadere informatie

UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN Januari, 2016

UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN Januari, 2016 UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN Januari, 2016 DIVISION INSULATION NU VANAF λ D 0,022 www.unilininsulation.nl Inhoudsopgave UNILIN PLATDAK ISOLATIEPLATEN - Toepassingstabel p5 - UNILIN Utherm roof PIR B Platdak

Nadere informatie

Het hedendaagse platte dak

Het hedendaagse platte dak Het hedendaagse platte dak Basisregels voor een goede opbouw ir. Marcus Peeters, lector / onderzoeker pba Bouw Odisee AALST campus Dirk Martens Inhoud 1. Opbouw 2. Afschot en afschotisolatie 3. Luchtdichtheid

Nadere informatie

Het Powerroof. systeem voor hellende daken. De ultieme garantie op efficiënte isolatie.

Het Powerroof. systeem voor hellende daken. De ultieme garantie op efficiënte isolatie. Het Powerroof systeem voor hellende daken. De ultieme garantie op efficiënte isolatie. De energieprijzen swingen de pan uit. Energiebesparend (ver)bouwen is dan ook rendabeler dan ooit. Met Powerroof,

Nadere informatie

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1 JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen Inhoud 1. 1 ste constructiedetail... 2 2. 2 de constructiedetail... 3 3. Beschrijving van de opbouw

Nadere informatie

EGM adviseurs B09123.00. Renovatie 2 flats Groenoord KOUDEBRUG TER PLAATSE VAN GALERIJVLOEREN. Opdrachtgever: Woonplus Schiedam. Valeriusstraat 3-5

EGM adviseurs B09123.00. Renovatie 2 flats Groenoord KOUDEBRUG TER PLAATSE VAN GALERIJVLOEREN. Opdrachtgever: Woonplus Schiedam. Valeriusstraat 3-5 B09123.00 EGM adviseurs Wilgenbos 20 3311 JX Dordrecht postbus 298 3300 AG Dordrecht telefoon (078) 633 07 50 telefax (078) 614 00 71 e-mail egmadviseurs@egm.nl www.egm.nl gecertificeerd ISO 9001:2008

Nadere informatie

Bodemhygrolatie. uniek systeem voor vloerisolatie energiebesparing + vochtwering met EPS-Termoparels. Maximale energiebesparing

Bodemhygrolatie. uniek systeem voor vloerisolatie energiebesparing + vochtwering met EPS-Termoparels. Maximale energiebesparing Bodemhygrolatie uniek systeem voor vloerisolatie energiebesparing + vochtwering met EPS-Termoparels Maximale energiebesparing Luchtvochtigheid in de kruipruimte omlaag Minder kans op condensatie Tevens

Nadere informatie

ISOLATIEPLATEN voor platdak, gevel en vloer

ISOLATIEPLATEN voor platdak, gevel en vloer ISOLATIEPLATEN voor platdak, gevel en vloer www.unilininsulation.nl DIVISION INSULATION 2 Wat? PIR hardschuim isolatie voor spouw, vloer en platdak. De zijn leverbaar met 2-zijdig dampdicht ALU-laminaat,

Nadere informatie

NEN 6050 Brandveilig werken op het dak

NEN 6050 Brandveilig werken op het dak NEN 6050 Brandveilig werken op het dak www.duweldakmarkt.nl Voorwoord Sinds september 2006 bestaat er een NVN 6050. In deze norm is vastgelegd hoe er brandveilig kan worden gewerkt op het dak. De norm

Nadere informatie

Thermische isolatie van bestaande platte daken

Thermische isolatie van bestaande platte daken Thermische isolatie van bestaande platte daken In onze maatschappij gaat steeds meer aandacht naar energiebesparingen, milieubescherming en comfort, wat een doordachte thermische isolatie van de gebouwschil

Nadere informatie

Enkelschalige DED elementen. Opstalan. Alle elementen voor een betere bouw. OPSTALAN DED ENKELSCHALIGE DED ELEMENTEN

Enkelschalige DED elementen. Opstalan. Alle elementen voor een betere bouw. OPSTALAN DED ENKELSCHALIGE DED ELEMENTEN Enkelschalige DED elementen Opstalan. Alle elementen voor een betere bouw. OPSTALAN DED ENKELSCHALIGE DED ELEMENTEN Notities Inhoudsopgave Inleiding Enkelschalige DED PIR elementen Productkenmerken Houtspaanplaat

Nadere informatie

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel D

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel D Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Juli 2010 Inhoud Blad Kunststof (PVC) en rubber (EPDM) dakbedekkingsconstructies en systemen, ontwerprichtlijnen 1. Algemeen 1 1 2. Materialen 2 1 3. Overzicht

Nadere informatie

Isolatie. Technische achtergrond 5 november Wouter van den Acker PKW

Isolatie. Technische achtergrond 5 november Wouter van den Acker PKW Isolatie Technische achtergrond 5 november 2016 Wouter van den Acker PKW Over PKW Energie en duurzaamheid Architectuur en ontwerp Tekeningmanagement Vastgoedmanagement Projectmanagement Kantoor Delft Inhoud

Nadere informatie

Isover RKL-31 Façade

Isover RKL-31 Façade NIEUW Isover RKL-31 Façade Compleet isolatiesysteem voor slanke houtskeletbouwgevels www.isover.nl/rkl Nieuwe eisen aan energiebesparing Ontwikkeling EPC-waarden Per 1 januari 2015 zijn de eisen aan energiebesparing

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Het geïsoleerde hellend dak

Duurzaam bouwen. Het geïsoleerde hellend dak Duurzaam bouwen Het geïsoleerde hellend dak 1 Het geïsoleerde hellende dak Bron: WTCB TV 202 2 Dakstructuur - daktimmer muurplaat gebint gordingen nokgording kepers spanten zelfdragende dakplaten 3 Bron:

Nadere informatie

NIEUW. Permo solar SK & Sepa solar. Optimaliseert zeer doeltreffend de prestaties van de thermische isolatie van het dak in de zomer en in de winter

NIEUW. Permo solar SK & Sepa solar. Optimaliseert zeer doeltreffend de prestaties van de thermische isolatie van het dak in de zomer en in de winter NIEUW Permo solar SK & Sepa solar Optimaliseert zeer doeltreffend de prestaties van de thermische isolatie van het dak in de zomer en in de winter Permo solar SK Waterdichte dampopen reflecterende onderdakfolie

Nadere informatie

ISOLATIEPLATEN voor platdak, gevel en vloer

ISOLATIEPLATEN voor platdak, gevel en vloer voor platdak, gevel en vloer DIVISION INSULATION www.unilininsulation.nl Wat? PIR hardschuim isolatie voor spouw, vloer en platdak. De zijn leverbaar met 2-zijdig dampdicht ALU-laminaat, 2-zijdig gebitumineerd

Nadere informatie

U n i d e k p r e f a b d a k e n

U n i d e k p r e f a b d a k e n U n i d e k p r e f a b d a k e n P r e f a b, d e n i e u w e n o r m i n b o u w e n Tijden veranderen, normen veranderen. Ook in de bouwwereld worden steeds scherpere eisen gesteld ten aanzien van het

Nadere informatie

6IWc Volbouw 1. Deel 2: Volbouw

6IWc Volbouw 1. Deel 2: Volbouw 6IWc Volbouw 1 Inleiding Deel 2: Volbouw Er zijn verschillende manieren voor het bouwen van een passief huis. Een van die technieken is de volbouw techniek. Het wordt ook wel soms de traditionele manier

Nadere informatie

UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Leveringsprogramma België en Luxemburg - 2015

UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Leveringsprogramma België en Luxemburg - 2015 UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Leveringsprogramma België en Luxemburg - 2015 DIVISION INSULATION www.unilininsulation.com PIR isolatieplaten Energiezuinig isoleren van uw dak, wand, vloer en zolder. Wat? PIR

Nadere informatie

Platdak systemen BauderTHERM - Partieel klevende dakbanen

Platdak systemen BauderTHERM - Partieel klevende dakbanen Platdak systemen - Partieel klevende dakbanen Dakbanen met recordtijden Op het dak telt vandaag de dag snelheid en rendement naast kwaliteit. Precies daarom heeft Bauder een eigentijds productengamma ontwikkeld,,

Nadere informatie

DAK-ISOLATIEPLAAT PIR

DAK-ISOLATIEPLAAT PIR Productinformatieblad VOCHTPROBLEMEN? Volg ons op : DAK-ISOLATIEPLAAT PIR Verwerkingsfilm bekijken? assortiment PDF/Film De dunste isolatieplaat met het hoogste rendement voor platte & hellende daken www.enertherm.eu

Nadere informatie

C o n s t r u c t i e s 1

C o n s t r u c t i e s 1 Individuele taak constructies Andreas Geldof Bouwheer: Lecobouw BVBA Architect: Hans Geldof Aannemer: Ronny Bernaert Ligging: Handzamestraat 3, 8840 Staden C onstructies 1 Opzoekingswerk WTCB, korte samenvatting

Nadere informatie

Controle van water- en luchtdichtheid van het onderdak

Controle van water- en luchtdichtheid van het onderdak Fiche 4 Controle van water- en luchtdichtheid van het onderdak Er moet gecontroleerd worden of het onderdak waterdicht en winddicht is. Als het onderdak niet waterdicht is kan er water in het isolatiemateriaal

Nadere informatie

nieuw Unidek Reno Sporen Engineered Timber Systems DAKRENOVATIE OP SPOREN

nieuw Unidek Reno Sporen Engineered Timber Systems DAKRENOVATIE OP SPOREN Engineered Timber Systems Juni 2013 Unidek Reno Sporen DAKRENOVATIE OP SPOREN nieuw Dakelement voor sporenkap Renovatie bestaande sporenkap Goed beloopbare folie Na-isolatie en afwerking in één Simpel

Nadere informatie

Oog voor detail RENOVATIE BOUWDETAILS. Unidek Reno Dek DAKRENOVATIE OP BESTAAND DAKBESCHOT. April 2016

Oog voor detail RENOVATIE BOUWDETAILS. Unidek Reno Dek DAKRENOVATIE OP BESTAAND DAKBESCHOT. April 2016 P R O D U C T Insulation April 06 Oog voor detail RENOVATIE BOUWDETAILS Unidek Reno Dek DAKRENOVATIE OP BESTAAND DAKBESCHOT RN 0a Goot detail Aftimmering iets over de muur laten overlappen i.v.m. afwate

Nadere informatie

afmetingen en accessoires Afmetingen Accessoires Wischemann Kunststoff GmbH Panlatafstand Type panlatafstand recapan dakisolatie

afmetingen en accessoires Afmetingen Accessoires Wischemann Kunststoff GmbH Panlatafstand Type panlatafstand recapan dakisolatie recapan dakisolatie inleiding recapan Recapan Het perfecte systeem voor het naisoleren van pannendaken! Wischemann Kunststoff heeft vanaf begin 2011 de verkooprechten in handen gekregen van het Recapan

Nadere informatie

Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen

Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen Montagevoorschrift Met het universele indak bevestigingssysteem van Ubbink, kan men alle soorten zonnepanelen tussen de dakpannen aanbrengen. Het systeem

Nadere informatie

RENO CLICK UNIVISION Renovatieplaten Na-isolatie van binnenuit

RENO CLICK UNIVISION Renovatieplaten Na-isolatie van binnenuit RENO CLICK UNIVISION Renovatieplaten Na-isolatie van binnenuit DIVISION INSULATION www.unilininsulation.nl Renovatieplaten, na-isolatie van binnenuit Bovenplaat houtspaanplaat (watervast verlijmd) - 3

Nadere informatie

Afstudeer opdracht Jack van den Broek - 202215. Bijlage materialisering en detailering

Afstudeer opdracht Jack van den Broek - 202215. Bijlage materialisering en detailering Bijlage materialisering en detailering Isolatie materiaal (dak) Er is in dit project sprake van platte daken, galerijen en terrassen met onderconstructies van betonvloeren en stalen dakplaten. De eisen

Nadere informatie

HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR DE BOUW ISTALLATIERICHTLIJNEN SUPERQUILT. Meerlaagse isolatiedeken voor gevels. BDA Praktijkbladen

HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR DE BOUW ISTALLATIERICHTLIJNEN SUPERQUILT. Meerlaagse isolatiedeken voor gevels. BDA Praktijkbladen HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR DE BOUW ISTALLATIERICHTLIJNEN SUPERQUILT Meerlaagse isolatieken voor gevels Voor diverse geveltoepassingen High performance isolatie Voorzien van BDA keur Iaal voor nieuwbouw

Nadere informatie

Lerarenopleiding Demodag 1 - Daken

Lerarenopleiding Demodag 1 - Daken Lerarenopleiding Demodag 1 - Daken 17 november 2015 Marcus Peeters & Stijn Van der Meersch Deel 2 Hellende daken Demodag 1 17/11/2015 2 Inhoud 1. Dakopbouwen 2. Bouwelementen Demodag 1 17/11/2015 3 Inhoud

Nadere informatie

Icopal Universal Verwerkingsrichtlijnen

Icopal Universal Verwerkingsrichtlijnen Icopal Universal Verwerkingsrichtlijnen Inhoud Icopal Universal 04 Alle voordelen op een rij! 06 Toepassingen op diverse ondergronden 08 Opslag en verwerking 10 Baanverdeling 12 Hoekjes wegsnijden 14 Daksystemen

Nadere informatie

3. HYGRISCHE EIGENSCHAPPEN

3. HYGRISCHE EIGENSCHAPPEN Technische documentatie V CE 2004 Hygrische eigenschappen 21 3. HYGRISCHE EIGENSCHAPPEN 3.1 Het vochtgehalte Het vochtgehalte wordt bij geëxpandeerd polystyreen weergegeven in volume % m.a.w. m 3 vocht

Nadere informatie

Technische tip: FERMACELL Vlieringvloerelement. FERMACELL Vlieringvloerelement. De meest efficiënte methode om energie te besparen

Technische tip: FERMACELL Vlieringvloerelement. FERMACELL Vlieringvloerelement. De meest efficiënte methode om energie te besparen Technische tip: De meest efficiënte methode om energie te besparen Het bestaat uit een 10 mm dikke Gipsvezelplaat met een polystyreen isolatieplaat (EPS DEO 150 WLG 035) met uitstekende warmte-isolerende

Nadere informatie

MENUISERITE NT - Onderdakplaat

MENUISERITE NT - Onderdakplaat Dak MENUISERITE NT - Onderdakplaat TOEPASSINGSRICHTLIJNEN 1 1 ALGEMEEN Een onderdak is een doorlopend scherm onder de dakbedekking dat voor een totale dichtheid tegen stuifsneeuw en wind zorgt. Het moet

Nadere informatie

1 PRODUCTBESCHRIJVING SAMENSTELLING GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3

1 PRODUCTBESCHRIJVING SAMENSTELLING GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3 NOVEX ONDERDAKPLATEN technische gegevens INHOUDSTAFEL 1 PRODUCTBESCHRIJVING 3 1.1 SAMENSTELLING 3 1.2 GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN 3 2.1 MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3 4 BEWERKING

Nadere informatie

PRODUCTBLADEN 2.2.1 GT GEVENTILEERDE SYSTEMEN 2.2.1.1 OP HOUTEN STIJL- EN OF REGELWERK 1.2.1 2.2 DETAILLERINGEN

PRODUCTBLADEN 2.2.1 GT GEVENTILEERDE SYSTEMEN 2.2.1.1 OP HOUTEN STIJL- EN OF REGELWERK 1.2.1 2.2 DETAILLERINGEN 1.2.1 2.2 DETAILLERINGEN PRODUCTBLADEN 2.2.1 GT GEVENTILEERDE SYSTEMEN 2.2.1.1 OP HOUTEN STIJL- EN OF REGELWERK blad 1 uit 6 Open gevel en dichte gevel Bij de verticale toepassing van Rockpanel gevelbekleding

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen

Zelf uw woning aanpassen Zelf uw woning aanpassen DAKRAAM Wilt u een dakraam aanbrengen op uw zolder, voor meer licht, ventilatie of uitzicht? Hier vindt u meer informatie over hoe u dat kunt aanpakken. Vraag eerst wel om toestemming

Nadere informatie

Wooncomfort begint bij uw dak.

Wooncomfort begint bij uw dak. Wooncomfort begint bij uw dak. Optimaal gebruik van de ruimte onder het dak... Vandaag de dag is bij elke nieuwbouw of renovatie een maximaal en optimaal gebruik van de ruimte onder het dak een absolute

Nadere informatie

SlimFix Deco. Het snelst verwerkbare én luchtdichte binnenisolatie-systeem GEPATENTEERD. www.isobouw.nl/slimfixdeco

SlimFix Deco. Het snelst verwerkbare én luchtdichte binnenisolatie-systeem GEPATENTEERD. www.isobouw.nl/slimfixdeco Deco GEPATENTEERD NU OOK VERKRIJGBAAR MET CRADLE TO CRADLE CM GECERTIFICEERDE BIOFOAM ISOLATIEKERN Het snelst verwerkbare én luchtdichte binnenisolatie-systeem www.isobouw.nl/slimfixdeco Deco GEPATENTEERD

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. Frank Treuren BV. Een compacte isolatiemethode! Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl

Alkreflex 2L-2. Frank Treuren BV. Een compacte isolatiemethode! Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Frank Treuren BV Alkreflex 2L-2 Een compacte isolatiemethode! Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Algemeen Alkreflex 2L-2 is een compact isolatie -materiaal dat is opgebouwd uit een dubbele laag

Nadere informatie

welkom! algemene bouwkunde ipd-opleidingen breda

welkom! algemene bouwkunde ipd-opleidingen breda welkom! algemene bouwkunde ipd-opleidingen breda 1 lesstof in de lessenreeks behandeld. 22 september! inleiding!!! hoofdstuk 1!! wonen woonvormen regelgeving!!! hoofdstuk 1!! bouwmethoden!!! hoofdstuk

Nadere informatie

ISOLEER UW HUIS BINNEN 1 DAG EN BESPAAR TOT 30% ENERGIE!

ISOLEER UW HUIS BINNEN 1 DAG EN BESPAAR TOT 30% ENERGIE! ISOLEER UW HUIS BINNEN 1 DAG EN BESPAAR TOT 30% ENERGIE! GECERTIFICEERD KOMO NA-ISOLATIE BEDRIJF 10 JAAR GARANTIE SPOUWMUURISOLATIE VLOERISOLATIE DAKISOLATIE GELUIDSISOLATIE ISOLATIEHERSTEL SPOUWMUURISOLATIE

Nadere informatie

Unidek Reno Dek. Engineered Timber Systems DAKRENOVATIE OP BESTAAND DAKBESCHOT

Unidek Reno Dek. Engineered Timber Systems DAKRENOVATIE OP BESTAAND DAKBESCHOT P R O D UC T Engineered Timber Systems September 2013 Unidek Reno Dek DAKRENOVATIE OP BESTAAND DAKBESCHOT Harde toplaag Uitstekend beloopbaar Ontoegankelijk voor lekwater Ontoegankelijk voor ongedierte

Nadere informatie

MONIER CLIMA COMFORT PLUS Verwerkingsvoorschriften

MONIER CLIMA COMFORT PLUS Verwerkingsvoorschriften MONIER CLIMA COMFORT PLUS Verwerkingsvoorschriften MONIER CLIMA COMFORT PLUS is compatibel met zowat alle dakconstructies en beantwoordt zo perfect aan al uw isolatiebehoeften van buitenuit, zowel in nieuwbouw

Nadere informatie

SANDWICH PLUS Dakelementen Voor hellende daken

SANDWICH PLUS Dakelementen Voor hellende daken SANDWICH PLUS Dakelementen Voor hellende daken DIVISION INSULATION www.unilininsulation.nl Bovenplaat houtspaanplaat (watervast verlijmd) - 3 mm 2 vurenhouten langsribben Vurenhouten stoftengel Isolatie

Nadere informatie

05 Bouwfysische aspecten 01 Thermisch gedrag van een spouwmuur

05 Bouwfysische aspecten 01 Thermisch gedrag van een spouwmuur 05 Bouwfysische aspecten 01 Thermisch gedrag van een spouwmuur Doel Deze informatie beoogt duidelijk te maken hoe de warmte-isolerende functie van een spouwmuur wordt verzekerd. Zij geeft onder ander antwoord

Nadere informatie

sarking Thermisch isolatieschild voor hellende daken EFFICIËNT ISOLEREN www.enertherm.eu

sarking Thermisch isolatieschild voor hellende daken EFFICIËNT ISOLEREN www.enertherm.eu Thermisch isolatieschild voor hellende daken EFFICIËNT ISOLEREN www.enertherm.eu (Na)isoleren van hellende daken Een slecht geïsoleerd dak kan tot 30% warmteverlies van het gebouw veroorzaken. Het is daarom

Nadere informatie

innovation in insulation

innovation in insulation warmte vocht geluid 2.000 / BW / 07-2003 Bergman Grafimedia Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld. Eventuele wijzigingen en zetfouten ten alle tijde voorbehouden. Warmte Inleiding In de hedendaagse

Nadere informatie

Hygroscopische eigenschappen

Hygroscopische eigenschappen 2013/12 Hout Hygroscopische eigenschappen Hout en vocht Hout is een natuurproduct dat na droging en verwerking gevoelig blijft voor vocht. Dit betekent dat het kan uitzetten en krimpen. Gebeurt dit ongelijkmatig,

Nadere informatie

illbruck i3 systeem Eigenschappen Materialen Toepassings Zone i3 Externe Zone i3 Midden Zone i3 Interne Zone

illbruck i3 systeem Eigenschappen Materialen Toepassings Zone i3 Externe Zone i3 Midden Zone i3 Interne Zone Luchtdicht bouwen Tijdens het ontwerp van een laagenergiewoning (EPC 0,6) of een passiefhuis (EPC 0,4), moet rekening worden gehouden met de meest efficiënte manier van isoleren en het voorkomen van koudebruggen.

Nadere informatie

DE ISOLERENDE LICHTGEWICHT KANTPLANK

DE ISOLERENDE LICHTGEWICHT KANTPLANK Styrock DE ISOLERENDE LICHTGEWICHT KANTPLANK Laat de kou buiten Styrock Styrock HR Styrock gevelplint Styrock borstwering Styrock producten De Styrock producten staan voor een arbeidsvriendelijke gevelafwerking

Nadere informatie

SlimFix Deco. Het snelst verwerkbare én luchtdichte binnenisolatie-systeem GEPATENTEERD. www.isobouw.nl/slimfixdeco

SlimFix Deco. Het snelst verwerkbare én luchtdichte binnenisolatie-systeem GEPATENTEERD. www.isobouw.nl/slimfixdeco Deco GEPATENTEERD NU OOK VERKRIJGBAAR MET CRADLE TO CRADLE CM GECERTIFICEERDE BIOFOAM ISOLATIEKERN Het snelst verwerkbare én luchtdichte binnenisolatie-systeem www.isobouw.nl/slimfixdeco Deco GEPATENTEERD

Nadere informatie

Isoleren van monumenten

Isoleren van monumenten Isoleren van monumenten Bouwfysische aspecten ir. L.E.J.J. (Luc) Schaap LBP SIGHT is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau met veertig jaar ervaring op het gebied van bouw, ruimte en milieu. Met

Nadere informatie

Wanneer moet dakisolatie onbrandbaar zijn?

Wanneer moet dakisolatie onbrandbaar zijn? Wanneer moet dakisolatie onbrandbaar zijn? Prof. ir Nico Hendriks BDA Groep B.V. Gorinchem 3 december 2010 Wanneer moet dakisolatie onbrandbaar zijn? 1 3 december 2010 Wanneer moet dakisolatie onbrandbaar

Nadere informatie

P L A AT S I N G S T E C H N I E K

P L A AT S I N G S T E C H N I E K P L A AT S I N G S T E C H N I E K H E T H I TTESC H I L D INHOUD 1. TOEPASSINGEN 03 2. PLAATSINGSTECHNIEK 04 2.1. ALGEMEEN 2.1.1. LUCHT- EN WATERDICHTHEID 04 2.1.2. EEN LUCHTLAAG LATEN 04 2.1.3. SAMENDRUKKING

Nadere informatie