Statuten van de vereniging Alliance Française Utrecht. Naam en zetel Artikel 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statuten van de vereniging Alliance Française Utrecht. Naam en zetel Artikel 1"

Transcriptie

1 Statuten van de vereniging Alliance Française Utrecht Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Alliance Française Utrecht en is gevestigd te Utrecht. 2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 3. Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met eenendertig augustus. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel de bevordering van de belangstelling voor en de kennis van de Franse taal en cultuur, alsmede het ontwikkelen van contacten tussen Nederlanders en Franstaligen, en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De vereniging beoogt generlei politiek of godsdienstig doel. 2. De bovenvermelde doelstellingen tracht zij te bereiken door onder meer: a. het organiseren van cursussen; b. het doen houden van voordrachten; c. het organiseren van tentoonstellingen, muziekuitvoeringen, film- en toneelvoorstellingen; d. het organiseren van excursies naar en uitwisselingen met Frankrijk en/of Franstalige gebieden; e. het geven van voorlichting over Frankrijk, zijn regio s, overige Franstalige gebieden en over mogelijke vakantiebesteding aldaar; f. het geven van informatie over taal- en cultuurcursussen voor buitenlanders in Frankrijk en Franstalige gebieden; g. het samenwerken met organisaties die overeenkomstige doelstellingen nastreven; h. alle andere wettige middelen die de doelstellingen kunnen bevorderen. 3. Zij streeft haar doelstellingen na als lid van de Vereniging Alliance Française des Pays-Bas te Amsterdam. Zij houdt zich aan de regels en besluiten van de Vereniging Alliance Française des Pays-Bas. 4. Zij heeft niet het oogmerk winst te maken, anders dan noodzakelijk is voor de vorming van een zodanige reserve dat de continuïteit verzekerd blijft. Middelen Artikel 3 De middelen van de vereniging bestaan uit: a. haar vermogen en de inkomsten daaruit; b. de jaarlijkse contributies der leden van de vereniging; c. de lesgelden van de cursussen; d. de opbrengsten van andere door de vereniging te organiseren activiteiten; e. schenkingen, subsidies, legaten en sponsorgelden; f. alle andere wettige baten. 1

2 Bestuur Artikel 4 1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste drie leden, gekozen uit de leden van de vereniging door een algemene ledenvergadering. 2. Het bestuur bepaalt en verdeelt in onderling overleg de functies van de voorzitter, (vice-voorzitter), secretaris en penningmeester. Voorts kan het bestuur specifieke taken toekennen aan de bestuursleden. Dagelijks bestuur Artikel 5 De voorzitter, (vice-voorzitter), secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur, belast met het uitvoeren van de besluiten van het bestuur en met het regelen van de lopende zaken. Beëindiging van het lidmaatschap van het bestuur en vacatures Artikel 6 1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: a. door periodiek aftreden volgens een door het bestuur op te maken rooster; b. door vrijwillig aftreden; c. door verklaring in staat van faillissement, onder curatele stelling of door een ander rechtsfeit waardoor de betrokkene het vrije beheer over zijn vermogen verliest; d. door ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen; e. door ontslag ingevolge het bepaalde in artikel 298, boek II van het Burgerlijk Wetboek; f. door overlijden. 2. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt eveneens door het, al of niet onder de naam van de vereniging, verrichten van werkzaamheden, die naar hun aard en/of naar hun resultaat in concurrentie treden met de vereniging en/of haar doelstellingen, nadat het bestuur heeft geconstateerd dat het desbetreffende bestuurslid concurrerende activiteiten verricht en aan het desbetreffend bestuurslid zijn bevindingen schriftelijk heeft medegedeeld. 3. In een vacature van het bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien door benoeming van een nieuw lid door een algemene ledenvergadering. 4. Zolang in de vacature niet is voorzien, zijn de overblijven de leden, c.q. is het overblijvende lid, met het gehele bestuur belast. Bestuursvergadering en besluiten Artikel 7 1. Het bestuur vergadert tenminste drie maal per jaar en voorts telkens wanneer de voorzitter of twee leden van het bestuur zulks wensen. 2. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk door of namens de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend. 2

3 3. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. 4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter of een ander door de vergadering aan te wijzen bestuurslid; 5. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gemaakt door de secretaris, of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. 6. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende geachte volmacht. Eén bestuurslid kan zich daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. 7. Ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn en mits met algemene stemmen. 8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden op enigerlei wijze, bijvoorbeeld telegrafisch, per telex of per telefax schriftelijk hun mening hebben geuit. Van een aldus genomen besluit wordt, onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden, door de secretaris c.q. door de aangewezen notulist een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. Bevoegdheden van het bestuur Artikel 8 1. Het bestuur is in het algemeen belast met het besturen van de vereniging en het naleven van haar doelstellingen, een en ander met inachtneming van hetgeen in deze statuten is omschreven en van de regels en besluiten van de Vereniging Alliance Française des Pays-Bas. 2. Het bestuur is in het bijzonder belast met: a. de vaststelling en uitvoering van het jaarlijks programma van de activiteiten van de vereniging; b. de vaststelling van de jaarlijkse contributies van de leden; c. de vaststelling van de bedragen der lesgelden voor de cursussen; d. het beheer van de bezittingen van de vereniging; e. de organisatie en coördinatie van de cursussen; het benoemen van de cursuscoördinator c.q. directeur en de docenten, c.q. het sluiten van samenwerkingsverbanden met de cursus-coördinator c.q. directeur en de docenten. 3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, voorts bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 3

4 Vertegenwoordiging Artikel 9 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij het bestuur, hetzij de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, hetzij drie gezamenlijk handelende bestuursleden. Zij kunnen zich daarbij ook door een schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. 2. Aan de penningmeester kan door het bestuur beperkte of algehele volmacht worden gegeven voor zover het de uitoefening van diens taak betreft, met dien verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank- en girosaldi zulks slechts mogelijk is binnen de in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen. 3. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde doet geen afbreuk aan het bepaalde in lid 8.3 van het vorige artikel. Leden Artikel De vereniging kent leden en eventueel ereleden. 2. Leden zijn alle natuurlijke personen die als zodanig zijn toegelaten. 3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging, daartoe zijn benoemd. Lidmaatschap Artikel Na mondeling of schriftelijke aanmelding bij het bestuur wordt over toelating tot het lidmaatschap beslist volgens regels te stellen bij huishoudelijk reglement. 2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering benoemd. 3. Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging en door overlijden. 4. Het lidmaatschap eindigt eveneens door opzegging namens de vereniging. Deze opzegging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, wordt het lid ten spoedigste schriftelijk met opgave van redenen in kennis gesteld. De betrokkene staat binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd. 4

5 Stemrecht Artikel Aan de leden komt het recht toe te stemmen. 2. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen. 3. Tenzij anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen. 4. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij het bestuur of een gewone meerderheid van de algemene vergadering anders beslist. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Indien bij de eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, volgt herstemming over de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij staking van stemmen beslist het lot. Contributie Artikel De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door het bestuur wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen. 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen, alsmede te beslissen om in bijzondere gevallen de contributie geheel of gedeeltelijk te restitueren. Rekening en verantwoording Artikel Jaarlijks wordt in de algemene ledenvergadering rekening en verantwoording afgelegd van het geldelijk beheer der vereniging en wordt een jaarrekening alsmede een ontwerp-begroting aan de algemene ledenvergadering ter vaststelling en goedkeuring voorgelegd. 2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Algemene ledenvergadering Artikel Jaarlijks binnen zes maanden na beëindiging van het verenigingsjaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden. 2. Oproeping ter vergadering, onder vermelding van datum, plaats en uur en van de agenda, wordt door de secretaris verzonden aan alle leden en ereleden, tenminste twee weken voor de vergadering. 3. Het bestuur stelt de agenda vast, waarop in ieder geval vermeld worden: a. het jaarverslag 5

6 b. de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie, alsmede de ontwerp-begroting; c. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar; d. voorziening in de vacatures in het bestuur; e. eventuele benoeming van ereleden. 4. Niet op de agenda vermelde onderwerpen worden daaraan toegevoegd, wanneer tenminste tien leden uiterlijk drie maal vierentwintig uur voor de aanvang van de vergadering bij de secretaris een daartoe schriftelijk door hen allen ondertekend verzoek hebben ingediend, met duidelijke vermelding van het onderwerp. 5. In bijzondere gevallen, wanneer tenminste tien leden, met opgave van de te behandelen onderwerpen, daarom vragen, zal het bestuur binnen vier weken nadien een buitengewone ledenvergadering beleggen. Bij gebreke van dien hebben de verzoekers het recht zelf die vergadering te beleggen. 6. Goedkeuring van beheer en vaststelling van de jaarrekening strekt tot decharge van het bestuur. Cursuscoördinator c.q. directeur, niet bestuurslid Artikel De cursuscoördinator c.q. directeur verzorgt onder meer de organisatie en het beheer van de cursussen. 2. Hij woont de vergaderingen van het bestuur bij met adviserende stem, voor zover het bestuur niet anders beslist. 3. Hij brengt tenminste eenmaal per jaar, op een door het bestuur te bepalen tijdstip, verslag uit aan het bestuur omtrent het verloop en de resultaten van de cursussen en de overige door hem ontwikkelde activiteiten. Tevens legt hij dan het beleidsplan en de begroting voor het komend cursusjaar aan het bestuur ter goedkeuring voor. 4. Hij richt zijn werkzaamheden in overeenkomstig de taakomschrijving ingevolge de met hem gesloten overeenkomst. Cursussen Artikel Onder verantwoordelijkheid van het bestuur kunnen cursussen worden georganiseerd. 2. Zij die zich voor deze cursussen hebben ingeschreven en de cursusgelden hebben betaald, hebben recht op bijwoning van de ledenvergaderingen en de overige door de vereniging georganiseerde bijeenkomsten. Zij hebben geen stemrecht in de algemene ledenvergadering, tenzij zij overeenkomstig artikel 11.1 van deze statuten en het daaromtrent in het huishoudelijk reglement bepaalde als lid zijn toegelaten. 6

7 Huishoudelijk reglement Artikel Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen, dat door de algemene ledenvergadering moet worden goedgekeurd, betreffende alle onderwerpen waarvan de regeling door het bestuur gewenst wordt geacht. 2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met deze statuten en/of de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging Alliance Française des Pays-Bas en/of de Wet. 3. Bepalingen van het huishoudelijk reglement kunnen te allen tijde door een besluit van de algemene ledenvergadering worden gewijzigd. Statutenwijziging, ontbinding en liquidatie Artikel Voorstellen tot wijziging van de statuten of tot ontbinding der vereniging kunnen alleen worden behandeld in een opzettelijk daartoe belegd algemene ledenvergadering en na goedkeuring door het Hoofdbestuur van de Vereniging Alliance Française des Pays-Bas. 2. De algemene ledenvergadering is, in afwijking van het in het vorige lid en het in de leden 4 en 5 van dit artikel bepaalde, bevoegd om de statuten te wijzigen zonder voorafgaande goedkeuring van het Hoofdbestuur van de Vereniging Alliance Française des Pays-Bas, in een opzettelijk daartoe belegde algemene ledenvergadering waar alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn mits met algemene stemmen. In dat geval verliest de vereniging het recht en de bevoegdheid om de naam Alliance Française te voeren. 3. De voorstellen tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vereniging dienen tenminste vier weken voor de speciaal belegde algemene ledenvergadering ter kennis van de leden te worden gebracht. 4. Besluiten kunnen op deze speciaal belegde algemene ledenvergadering alleen worden genomen indien tenminste twee/derde der stemgerechtigde ledenaanwezig is en met twee/derde van het in die vergadering uit te brengen aantal stemmen. 5. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen drie weken een nieuwe speciale ledenvergadering bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden met tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen. 6. Wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. 7. Liquidatie van de vereniging geschiedt door het bestuur; de bepalingen van deze statuten blijven tijdens de liquidatie zoveel mogelijk van kracht. 8. Een eventueel batig liquidatiesaldo zal in beheer worden overgedragen aan de Vereniging Alliance Française des Pays-Bas, zetelend te Amsterdam, onder het beding dat de hoofdsom met interest gedurende tien jaren blijft gereserveerd voor een eventueel nieuw op te richten Alliance Française Utrecht. Binnen de genoemde periode heeft de nieuwe Alliance Française Utrecht, nadat zij rechtspersoonlijkheid heeft gekregen, vanaf het moment van toelating tot de Vereniging Alliance Française des Pays-Bas, recht op de hoofdsom met interest. Na verloop van tien jaren vervalt anders de hoofdsom met interest aan genoemde vereniging. 7

8 Slotbepaling Artikel 20 In alle gevallen waarin deze statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur 8

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Statuten van het Chemotechnisch Studentengenootschap ALEMBIC Zoals voorgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2009

Statuten van het Chemotechnisch Studentengenootschap ALEMBIC Zoals voorgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2009 Statuten van het Chemotechnisch Studentengenootschap ALEMBIC Zoals voorgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2009 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam Chemotechnisch Studentengenootschap

Nadere informatie

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Naam en zetel Artikel 1 De zelfstandig onderdeel draagt de naam:... hierna verder te noemen: de vereniging. Zij is gevestigd te... Zij is opgericht

Nadere informatie

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. 2. De vereniging is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

E H B O vereniging Elst (Gld)

E H B O vereniging Elst (Gld) E H B O vereniging Elst (Gld) Statuten Huishoudelijk Regelement Opleidingsreglement STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam EHBO-vereniging Elst (Gld). 2. De vereniging is

Nadere informatie

KN/MR/27237 MR/19112014 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

KN/MR/27237 MR/19112014 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 1 KN/MR/27237 MR/19112014 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING Vandaag, zestien december tweeduizend veertien verschenen voor mij, Meester MAXIMILIAAN FRANCISCUS GOZEN HOEDEMAN, notaris met plaats van vestiging

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Vereniging Buren van Lage Weide

Vereniging Buren van Lage Weide Vereniging Buren van Lage Weide akte van oprichting ref: gv/svp/2013.002163.01 Vandaag, vrijdag dertien september tweeduizend dertien, verschenen voor mij, Willem Petrus Maria Brantjes, notaris in Utrecht:

Nadere informatie

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: STATUTENWIJZIGING/33562PG Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: mevrouw Beata Alexandra MOSKAL, wonende te 2316 TX Leiden,

Nadere informatie

Statuten R.K. Voetbalvereniging H.S.C. 28 d.d. 01 november 2006 STATUTEN

Statuten R.K. Voetbalvereniging H.S.C. 28 d.d. 01 november 2006 STATUTEN STATUTEN November 2006 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1 Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Pag. 5 Art. 4 Art. 5 Pag. 6 Art. 6 Pag. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Pag. 9 Art. 11 Art. 12 Pag. 10 Art. 13 Pag.

Nadere informatie

STATUTEN LET S DANCE!

STATUTEN LET S DANCE! STATUTEN M.S.D.V. LET S DANCE! STATUTEN LET S DANCE! NOTITIE: DEZE STATUTEN ZIJN AANGEPAST IN ENKELE ARTIKELEN AANGEZIEN ZIJ SPELLINGSFOUTEN BEVATTEN OF HERINGEDEELD ZIJN VOOR DUIDELIJKHEIDSREDENEN. VOOR

Nadere informatie

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING Heden, drieëntwintig juni tweeduizend negen verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus Mensink, notaris te Terschelling en Vlieland: de heer Jan Albert Kooijman, wonende

Nadere informatie

Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd.

Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd. STATUTEN VERENIGING AGRARISCHE BEDRIJFSADVISEURS (VAB) (statuten vastgesteld tijdens de algemene vergadering d.d. 7 november 2013) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van

Nadere informatie

(oprichting en) statuten van een vereniging

(oprichting en) statuten van een vereniging (oprichting en) statuten van een vereniging - 1 - Q 2010.000543.01 / avc Vandaag, dertien augustus tweeduizend tien (13-08-2010), verschenen voor mij, mr Aloysius Petrus Maria van Commenée, notaris te

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

KATHOLIEKE PLATTELANDS JONGEREN

KATHOLIEKE PLATTELANDS JONGEREN KATHOLIEKE PLATTELANDS JONGEREN Heden, één mei tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Johannes Karel Schurings, notaris te Amersfoort: mevrouw mr. Marye Laura van de Wetering, werkzaam onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKUTSJESILEN

STATUTENWIJZIGING IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKUTSJESILEN 1 STATUTENWIJZIGING IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKUTSJESILEN Zaaknummer: 2011N9580AN Repertoriumnummer: Vandaag, zeven juni tweeduizendtwaalf verschenen voor mij, meester Alle Jan Nicolai, notaris te

Nadere informatie

- 1 - 180225/rwi STATUTENWIJZIGING VERENIGING

- 1 - 180225/rwi STATUTENWIJZIGING VERENIGING - 1-180225/rwi STATUTENWIJZIGING VERENIGING Vandaag, vijf februari tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. RODERIK GEERT DE WILDE, notaris gevestigd te Zutphen: Enzovoort. De comparanten, handelend

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING 1 OPRICHTING VERENIGING Vandaag, zeventien december tweeduizend vier verschenen voor mij, meester Arnaud Henri Gérard Wilod Versprille, notaris te Veenendaal: 1. de heer Cornelis van der Voet, wonende

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

- 1 - 2008.008901/PN OPRICHTING

- 1 - 2008.008901/PN OPRICHTING - 1-2008.008901/PN OPRICHTING Vandaag, drie februari tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. Maatje Helena Aleida Butijn, notaris gevestigd te Wieringermeer: 1. de heer Theodorus Bernardus Johannes

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING Ref: 2015.009036.01//DVR/DVR OPRICHTING VERENIGING Vandaag, vierentwintig april tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, Mr. Dieter Ewold van Riel, notaris gevestigd te Nijmegen: 1. mevrouw Maike Dibbits,

Nadere informatie

Zaaknummer: 1014190 OPRICHTING WATERSPORTVERENIGING MUIDEN

Zaaknummer: 1014190 OPRICHTING WATERSPORTVERENIGING MUIDEN 1 Zaaknummer: 1014190 OPRICHTING WATERSPORTVERENIGING MUIDEN Vandaag * tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Adolf Leonard van Elten, notaris te Weesp: 1. de heer ALEXANDER JAN JOHAN STERK, wonende

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie