Inleiding Stichting de Navigators Bedieningen & Activiteiten Ontwikkeling & Samenwerking Landelijk bureau...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding... 4. Stichting de Navigators... 5. Bedieningen & Activiteiten... 8. Ontwikkeling & Samenwerking... 14. Landelijk bureau..."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG

2 INHOUD Inleiding... 4 Stichting de Navigators... 5 Doelstelling... 5 Navigators wereldwijd... 5 Bestuur en Directie van Stichting De Navigators Nederland... 6 Rol en functie van het stichtingsbestuur... 6 Statuten... 7 Bedieningen & Activiteiten... 8 LEF Navigators... 8 NSV Navigators... 8 NavMissions Stilteactiviteiten Navigatorboeken Ski-vakanties en weekend-activiteiten Ontwikkeling & Samenwerking DM Geloven RK-Studenten Lifenet & IMPACT Landelijk bureau Directie Ondersteunende diensten Financiën Communicatie & Fondswerving Blad 2 van 23

3 Personeelszaken Blad 3 van 23

4 INLEIDING Geachte lezer, Voor u ligt het Jaarverslag van De Navigators over het jaar. Een jaar waarin we als organisatie mochten groeien op allerlei terreinen Meer studenten raakten betrokken bij onze studentenverenigingen en Netwerken en we mochten onze LEF Learning Community in samenwerking met Nederland Zoekt en 3DM verder uitbouwen. Met die mooie groei is ook het aantal medewerkers toegenomen. Als organisatie zijn we dankbaar voor hoe God ons heeft geleid in het afgelopen kalenderjaar. Maar het is ook een jaar met veel moeite en strijd geweest. Zo overleed Jelle Jongsma, onze directeur Ontwikkeling, op 23 december. Het gemis van Jelle is voor niemand zo intens als voor zijn vrouw Joke, hun gezin, familie en vrienden. Maar ook binnen Navigators valt het afscheid van Jelle zwaar. Zijn scherpe visie, warme persoonlijkheid, gedreven werkhouding en toewijding aan God en Zijn Koninkrijk zullen wij intens missen. We weten ons door Jelle aangemoedigd om door te gaan met de roeping die wij als Navigators van God denken te verstaan in het bereiken met mensen die Jezus nog niet kennen. In dit jaarverslag geven we een weergave van en een toelichting op de bereikte resultaten in de verschillende onderdelen van Navigators. Daarnaast beschrijven we de ondernomen activiteiten, nemen we u mee in de ontwikkeling van nieuwe onderdelen binnen de organisatie en geven wij een overzicht van onze samenwerkingen met andere organisaties. Ik wens u veel leesplezier! Het bestuur van De Navigators, Namens deze, Cees Hordijk Voorzitter van het bestuur Blad 4 van 23

5 STICHTING DE NAVIGATORS Stichting De Navigators bestaat in Nederland sinds De Stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Driebergen-Rijsenburg ingeschreven onder nummer en is statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg. De statutaire naam van de Stichting luidt: Stichting De Navigators. Doelstelling De Stichting De Navigators heeft als doelstelling om mee te werken aan het vervullen van de Bijbelse zendingsopdracht, zoals o.a. te vinden in Mattheüs 28:19,20. Daarbij is haar specifieke roeping het bekend maken van Christus, mensen die Hem willen volgen tot discipelen van Jezus maken en hen helpen om arbeider te zijn in Zijn oogst. De Navigators vormt een interkerkelijke beweging, die wil meehelpen om op een eigentijdse manier Christus zichtbaar te maken aan mensen binnen het eigene van hun leefwereld, zodat zij kunnen kiezen om met Hem te gaan leven. Visie voor de wereld Matt. 28:19,20 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Het motto is 'Christus kennen en bekendmaken'. Want we geloven, dat leven pas écht leven wordt, wanneer je God leert kennen. God leer je het beste kennen door met Jezus Christus te leven. Door de jaren heen is veel van de vorm veranderd, maar de boodschap en de visie zijn nog steeds hetzelfde: door persoonlijke relaties anderen helpen groeien in hun leven met Christus, zodat ook zij weer anderen kunnen helpen. De Navigators is in Nederland actief onder jongeren (LEF - voor training van jongerenwerkers in kerken en christelijke gemeentes) en onder studenten (Navigator Studenten Verenigingen). Andere Navigator activiteiten zijn o.a. het organiseren en begeleiden van zgn. Stilteweekenden, contacten leggen met moslims onder de naam Beyt en het jaarlijks uitgeven van een aantal boeken onder de verantwoordelijkheid van Novapres. De Navigators werken in veel gevallen nauw samen met diverse landelijke en plaatselijke kerken en christelijke gemeentes en anderen christelijke organisaties. Navigators wereldwijd De Navigators is een wereldwijde geloofsbeweging met een heldere en specifieke roeping om mensen Christus te doen kennen en hen tot discipelen te vormen. Het doel van de stichting is niet gebonden aan enig kerkgenootschap. De Navigators onderscheidt zich van een gemeente door haar kernwaarden die voortvloeien uit haar typische bediening. Tezamen met de visie en missie zijn deze kernwaarden vastgesteld na een internationaal beleidsproces en beschreven in de Calling... Core values Vision van 10 mei Blad 5 van 23

6 Voor het uitvoeren van haar internationale bediening heeft zij een eigen leiderschapsmodel met: - een internationale president, - een aantal regionale directeuren (Europa, Azië etc.) die de verantwoordelijkheid draagt voor een aantal landen. - een landelijke directie die een leidersteam (NLT) vormt met leiders van bedieningsonderdelen. - bedieningsleiders die verantwoordelijk zijn voor een aantal stafmedewerkers. Het landelijk bestuur in Nederland opereert binnen dit internationale beleidskader. Stichtingsbestuur en landelijke leiding weten zich geroepen de genoemde calling naar Nederland te vertalen 1 en voor de Nederlandse situatie verder te ontwikkelen. De landelijke leiding wordt gevormd door een of meer landelijke coördinatoren die worden benoemd en gedechargeerd door het stichtingsbestuur. Stichtingsbestuur en landelijke leiding stellen in overleg de reglementen vast die zij wenselijk en nodig achten. Het goede nieuws van Jezus en zijn Koninkrijk te verspreiden onder alle volken, door geestelijke generaties van arbeiders, die leven en discipelen maken temidden van mensen die Jezus niet kennen. Bestuur en Directie van Stichting De Navigators Nederland De samenstelling van stichtingsbestuur en directie in was als volgt: Stichtingsbestuur Voorzitter: Dhr. C. (Cees) Hordijk (tweede termijn 2019) Secretaris: Mevr. C. J. (Cathalien) Op 't Land de Visser (eerste termijn ) Penningmeester: Dhr. L. (Lewalt) Eland (eerste termijn ) Lid: Mevr. C. (Cobi) Wattez (tweede termijn ) Lid: Mevr. S (Seline) Hamstra (eerste termijn ) Lid: Dhr. D. (Don) de Mello (eerste termijn 2010 ) Lid: Mevr. M. (Marleen) Ottenhof de Jonge (eerste termijn ) Directie Na een periode met een tweetal directeuren is op 1 januari 2013 deze structuur gewijzigd. Sinds dit moment is dhr. Bernard Terlouw aangesteld als algemeen directeur waaraan zowel dhr. Jelle Jongsma als directeur Ontwikkeling als de diverse leiders van de bedieningsonderdelen rapporteren. Jelle Jongsma is eind 2013 ernstig ziek geworden en in december overleden (zie ook de inleiding van dit Jaarverslag). Navigators Nederland beschikt niet over een afzonderlijk toezichthoudend orgaan. Rol en functie van het stichtingsbestuur De primaire taak van het stichtingsbestuur bestaat uit het vervullen van een aantal wettelijke verplichtingen (zoals die gesteld worden aan een non-profit organisatie) en het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor het beleid. Doel van het stichtingsbestuur: Aanzetten tot en bewaken van beleid en strategie binnen het kader. 1 In 2010 is ten behoeve van het PersoneelsHandBoek en Medewerkersprofiel een Nederlandse vertaling gemaakt van de oorspronkelijk Engelstalige visie en roeping (bekend als de Core ). Blad 6 van 23

7 Accorderen van beleid, beleidsprocessen en budget. Adviseren van het landelijk leidersteam. Het stichtingsbestuur richt zich op het vaststellen en toetsen van het beleidsplan, terwijl het landelijk leidersteam dit beleidsplan voorbereidt en uitvoert. Hoofdfuncties van het stichtingsbestuur: Verschaft de juridische legitimiteit van de stichting in Nederland. Bewaakt de continuïteit van de stichting. Verzorgt contacten met Europees en internationaal bestuur middels de Voorzitter. Toetst de relevantie van De Navigators in tijd, cultuur en geestelijke omgeving in Nederland. Toetst en cultiveert de Navigator core values. Bij het besturen van De Navigators wordt rekening gehouden met visie, Gods woord en persoonlijke leiding. De richting van een geloofsbeweging wordt mede bepaald door het verstaan van Gods openbaring (door Zijn woord of door een persoonlijke visie). Zo n openbaring (of visie) dient getoetst te worden voordat zij een richting in de geloofsbeweging bepaalt. Goed management of bestuur is niet tegengesteld aan handelen in geloof; vaardigheden en ervaring ingebracht door bestuursleden zijn waardevol voor de geloofsbeweging. De geloofsbeweging is niet het eigendom van de bestuurders of leidinggevenden; zij vervullen de rol van rentmeester. De focus in het leiderschap is gericht op het ontwikkelen en realiseren van de visie en de missie van De Navigators en op de continuïteit als organisatie. De stijl van leiderschap is vooreerst dienend. Bezoldigings- en vergoedingenbeleid Het stichtingsbestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. De directie is volledig in loondienst, maar heeft een inspanningsverplichting om te fondswerven. Wijze benoemen en zittingsduur stichtingsbestuur De leden van het stichtingsbestuur worden benoemd door het stichtingsbestuur. Tenminste 2 maanden voor de vergadering waarop het stichtingsbestuur tot de benoeming van een nieuw bestuurslid wenst over te gaan, wordt dit voornemen schriftelijk medegedeeld aan alle stafmedewerkers van De Navigators. Zij hebben gezamenlijk het recht om tot een maand voor de voorgenomen benoeming een andere persoon voor te dragen, alsmede een veto uit te spreken over het benoemingsvoorstel van het stichtingsbestuur. Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 4 jaar, en zijn één maal herkiesbaar. Na een zittingsperiode van 8 jaar is herverkiezing gedurende een jaar niet mogelijk. Het stichtingsbestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Personen die in een arbeidsverhouding staan tot de stichting kunnen geen deel uitmaken van het stichtingsbestuur. Statuten De staturen zijn gedurende het verslagjaar niet gewijzigd. Blad 7 van 23

8 BEDIENINGEN & ACTIVITEITEN 1. Continueren van de 1 e LEF Learning Community Starten van de 2e LEF Learning Community Eind is met succes de tweede LLC gestart met totaal 8 teams en ongeveer 40 nieuwe leiders. Naast de start van de nieuwe LLC was er de continuering van de eerste LLC. We zien de teams duidelijk groeien en zijn erg blij met de ontwikkelingen! 2. Aanpassing personeelsbeleid, door effectieve en efficiënte functieverdeling gecombineerd met inzet van vrijwilligers Het personeelsbeleid is flink aangepast. Door te gaan van taakscheiding naar functiescheiding wordt er effectiever en efficiënter gewerkt. Gevolg is dat er op dit moment in het team een duidelijke onderverdeling is van verantwoordelijkheden die veel helderheid brengen. Daarnaast helpt het erg om vooruit te kijken naar functies die we in de toekomst nodig hebben. Naast de functiescheiding zijn er een aantal vrijwilligers aan het team toegevoegd die met name op de LLC betrokken zijn. Algemene beschrijving bediening Studenten krijgen veel vrijheid en ruimte om te ontdekken wie ze zijn, en op zoek te gaan naar het doel en de betekenis van hun leven. Bovendien worden ze door studie en omgeving gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen en keuzes te maken die veel gevolgen hebben voor hun verdere leven. Dit maakt dat de studententijd voor veel jongeren een cruciale levensfase is, waarin de basis wordt gelegd voor de jaren erna. Daarom geloven we dat het juist in deze periode zo belangrijk is dat ze Jezus leren kennen, en geholpen worden om met Hem te leven. Daarom heeft de studentenbeweging van Navigators (NSV) ervoor gekozen om studentenverenigingen en - Netwerken op te richten in verschillende steden in Nederland. We zijn als NSV een sterk merk in de studentenwereld. Onze verenigingen, Netwerken en internationale studentengroepen hebben een grote aantrekkingskracht op studenten. Studenten krijgen binnen NSV de kans om te groeien in hun relatie met God, te ontdekken wie ze zelf zijn en hoe ze hun talenten en kwaliteiten kunnen inzetten in kerk en maatschappij. In het bereiken van onze visie werken we samen met allerlei andere organisaties zoals IFES, Agapè, 24-7 Prayer, Alpha Nederland, Open Doors en Compassion. Financieel In hebben we verder gebouwd aan een gezonde financiële basis onder NSV. Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd: - De totale inkomsten vanuit acquisitie en partnerships bedroegen in ,- Blad 8 van 23

9 - De buffers van de projecten zijn verder aangevuld. Bijna alle projecten hebben de vanuit stichtingsbestuur en directie verplichte reserve opgebouwd. De reserve van NSV is in uitgebouwd naar ,- - Er is hard gewerkt aan de fondswerving. Steeds meer stafleden komen op budget en de hoeveelheid tijd die onvrijwillig onbetaald wordt gewerkt is verder teruggedrongen. Statistieken kerncijfers - Er is studentenwerk in 19 steden. - In het najaar van 2000 waren 665 studenten lid. In december zijn er 3226 studenten betrokken bij NSV. Daarvan zijn er 2924 studenten lid van een vereniging en 302 studenten lid van een Netwerk. - Er zijn in december 49 lokale stafleden en 10 landelijke stafleden (in totaal betaald en onbetaald 41,3 fte). - Er zijn 22 trainees en 7 trainers betrokken in het Naventure programma. Landelijke activiteiten - Het Focusweekend op de Betteld in januari werd bezocht door zo n 1150 studenten. - In de zomer van was er voor de 13e keer het NSV zomerkamp met zo n 220 studenten. - Zo n 350 studenten bezochten het kringleiders en nestorenweekend. - In zijn er 15 Happenings georganiseerd in 10 steden. De voorstellingen trokken 1782 bezoekers, een mix tussen leden van NSV en hun gasten. NSV Kernteam Het leidersteam van NSV bestond op 31 december uit de volgende medewerkers: - Joost van Heusden Directeur NSV - Laurence Koo Adjunct & Naventure - Gert-Paul van der Vlies de getuigende kracht van de middelgrote groep - Tim Breugem Netwerk Getuigen, Katholieke studenten - Anna Schippers - Reinier Kuijsten Sociale gerechtigheid - Esther Westerkamp Ministry - Wouter Verbree Beleidsmedewerker, Alpha-Students 1. Met staf en besturen van NSX in gesprek over de vraag welk huis bouwen wij? In het Meerjarenbeleid van NSV hebben we hier aandacht aan besteedt door een korte studie voor stafmedewerkers en studentenleiders op te nemen. De centrale vraag is: bouwen wij aan ons eigen huis of aan Gods huis? Is de studentenvereniging nog steeds een middel om onze visie en doelen te bereiken, of is het een doel in zichzelf geworden? Waar gaat onze beste tijd, geld en energie naar toe? Andere momenten waarop we hierover gesproken hebben met studenten(leiders) zijn het praesidesoverleg en de NSVO s (trainingsmomenten voor bestuursleden). 2. Studenten onderwijzen over concreet bidden Het bouwen van een cultuur van gebed vergt tijd en gaat geleidelijk. In zijn vooral plannen gevormd die in 2015 worden uitgevoerd. In de zomer van is de Prayercourse Blad 9 van 23

10 en hen aanmoedigen om hier persoonlijk en in teamverband mee aan de slag te gaan. 3. Het inhoudelijk doordenken van de plek van de Bijbel binnen NSV/NSX samen met onze medewerkers (staf, besturen, nestoren). 4. Het ondersteunen van de nieuwe vormen van studentenwerk (Netwerk, theologie studenten, internationale studenten) geïntroduceerd tijdens het Zomerkamp. Door vertraging in de vertaling is het nog niet gelukt om deze cursus breder aan te bieden aan studenten. In het najaar zijn alle voorbereidingen getroffen voor het 4 maanden durende landelijke gebedsproject 2Kron7:14 Het inhoudelijk doordenken van de plek van de Bijbel moet nog verder gestalte krijgen. Wel is het zo dat we nieuwe initiatieven hebben ontwikkeld om de Bijbel onder de aandacht van studenten te brengen. In de zomer van zijn er twee nieuwe tools geïntroduceerd op het kringleidersnestorenweekend (KNW), te weten Woordvreten en 7 minuten met God. Het eerste is een tool die ondersteunt in memorisatie van bijbelteksten, het tweede is een format om in een korte tijd te reflecteren op een specifiek Bijbelgedeelte. In is de bediening Netwerk flink gegroeid. Zowel in het aantal steden als in het aantal betrokken studenten. In zijn we gestart met Netwerk groepen in Haarlem en Middelburg en voeren we tevens gesprekken met studenten in andere steden die graag met Netwerk zouden willen starten. Daarnaast is er in ook een landelijk team gestart dat helpt in de ondersteuning van lokale Netwerken. Het werk onder internationale studenten in Amsterdam en Rotterdam krijgt steeds verder vorm en wordt ondersteund door Nederlandse en Amerikaanse stafleden. We horen prachtige verhalen van mensen uit allerlei landen die meer over God ontdekken. Waarom Beyt Wij geloven dat, als volgelingen van Jezus, Hij van ons vraagt, om de vreemdeling in ons midden tegemoet te komen en te verwelkomen, omdat ook wij vreemdelingen waren en door God de Vader welkom zijn onthaald. Vanuit de eigen ervaring van thuiskomen bij God de Vader willen wij ook anderen, namens de Vader, welkom leren heten. Dit willen wij praktisch handen en voeten geven door ons leven, ons huis en ons hart open te stellen voor de ander en, daar waar afstand is, vredestichters te zijn. Door verschillende geluiden en invloeden vanuit de media en de politiek zien wij dat dit niet vanzelfsprekend is. Ons verlangen is bruggen te bouwen waarlangs moslims en christenen elkaars harten kunnen vinden. Op deze manier willen wij een fris geluid laten horen te midden van de wij-zij polarisatie van deze tijd en geloven we dat wij een verschil kunnen maken die zijn weerklank zal vinden in het sociale klimaat van Nederland en West-Europa. Beyt is het Arabische woord voor thuis. Beyt ( staat voor een beweging van volgelingen van Jezus die bereid zijn hun leven te leren delen met moslims. Ze functioneren als Blad 10 van 23

11 bruggenbouwers en helpen zowel moslims als christenen elkaar beter te begrijpen en te leren kennen. Wat doet Beyt Beyt kent twee trajecten. Een traject om moslims te leren kennen en begrijpen (materiaal, workshop, ontmoeting), en een traject om te leren je leven te delen met moslims (intervisie & training in een leergemeenschap, de Beyt Bruggenbouwers). 1. learning community/ trainingsjaar voor bruggenbouwers 2. Stimuleren van initiatieven rondom ontmoeting tussen christen en moslimstudenten. - Van juni 2013 tot juni heeft de eerste landelijke leergemeenschap van Beyt bruggenbouwers gedraaid met maandelijkse ontmoetingen. - In de zomer is de tweede leergemeenschap gestart. Dit gaat om een lokale groep waarbij we elkaar regelmatiger, maar korter zien, met daarnaast een 3tal diepte weekenden, waarin we een aantal relevante thema s uitwerken. De nadruk is door deze hogere regelmaat sterker komen liggen op discipelschap, in verbondenheid met onze moslim vrienden. - We hebben het format van een leergemeenschap van bruggenbouwers met Britse collega s kunnen delen, die een vergelijkbare groep zijn gestart onder de naam Xenia. - Het volgende initiatief is een aantal jaar geleden opgezet en heeft ook in gedraaid: gastvrije groep christenstudenten die studenten uit het Midden Oosten opvangen en het een en ander voor en met hen organiseren in hun eerste jaar. - Tot verdere initiatieven is het niet gekomen: dit komt deels doordat de organisatie van ontmoeting moeizaam van de grond komt, deels door minder beschikbare uren i.v.m. zwangerschapsverlof en deels door focus op de opzet van de leergemeenschap. - Door gebruik te gaan maken van het gezamenlijke netwerk van de leergemeenschap hopen we in de toekomst een platform te kunnen bieden waarbij we zowel christen- als moslimstudenten makkelijker bij uit kunnen nodigen. NavMissions Met als belofte Filippenzen 2:9 en 10 bestaat NavMissions uit een klein team geleid door Ernst Haagsman. Naast Monica Haagsman en Bernard Terlouw worden eventuele oud-navigators zendelingen gevraagd voor ondersteuning. Blad 11 van 23

12 1. Uitzending begeleiden van Mark & Hanneke Liefhebber naar Peru Na een lastig jaar in verband met de medische problemen met hun zoontje Ruben zijn Mark & Hanneke Liefhebber in oktober weer naar Peru teruggekeerd om daar een studentenbediening te starten. 2. Het begeleiden/contact houden met onze 6 zendelingen in het buitenland. Ook Jaap en Lauri Korving vertrokken na een Sabbatical in januari naar Tours in Frankrijk voor hun tweede periode om met Franse studenten te werken. 3. Het begeleiden/contact houden met Marnix Witteveen met zijn bootproject in Dronten Marnix Witteveen heeft zin bootproject in Dronten om jongeren op te vangen en te bereiken gecontinueerd. Stilteactiviteiten Belangrijkste beloften 1. Johannes 15:16 uitgestroomde Navigators vruchtbaar blijven 2. Lucas 10:41,42 kiezen voor het belangrijkste 3. Exodus 34:23,24 echt tijd apart zetten voor God zelf Personeelsdoelen Naast Ernst Haagsman werkt Lucas Boersma mee als vrijwilliger voor de mannenweekends. Voor de vrouwenweekends werkt Ernst samen met Elizabeth de Smaele Activiteiten Voorgenomen landelijke activiteiten in jan. - Klein Sion - Vrouwen Stilteweekend april - Koningshoeven - Mannen Stilteweekend September - Vrouwen Stilteweekend Oktober - Mannen Stilteweekend November - Klein Sion - Mannen verdiepings Stilteweekend Lucas Boersma wil zelfstandig ook een aantal Stilteweekends opzetten. 1. Mannen helpen om een intieme en diepere relatie met God en Jezus te ontwikkelen. Met name door Hem te zoeken in de stilte en daar ook jezelf te onderzoeken. Zie onze Core Value 1 the passion to know, love and become like Jesus Christ. In totaal zijn er drie Stilteweekenden voor mannen georganiseerd. Blad 12 van 23

13 2. Verder meewerken om de vrouwenweekends te ontwikkelen 3. Breder stilteplatform ontwikkelen (oa. Met CBMC) 4. Beschikbaar zijn om binnen en buiten Navigatorverband Stilte Workshops te geven en dergelijke (zoals Workshop Benedictijns timemanagement) Er zijn ook drie Stilteweekends voor vrouwen georganiseerd In het najaar van een Stilte platformavond gehouden met 4 organisaties. In het voorjaar van een Stilteworkshop gehouden op een regionale bijeenkomst in Hardinxveld- Giessendam Navigatorboeken 1. Tegen het eind van zal de RvU een gezonde samenstelling hebben en tenminste twee boeken hebben uitgegeven. De RvU bestond eind uit 9 mensen. Er zijn 2 boeken uitgegeven: Ontdek Lectio Divina en het werkboek behorend bij Discipelschap met Impact, wat veel in de kringen van NSV gebruikt wordt. In is de manier van beoordeling van boeken veranderd waardoor de RvU in staat is om meer boeken te beoordelen en uit te geven volgend jaar. Naar verwachting verschijnen er in 2015 dan ook 4 boeken. Ski-vakanties en weekend-activiteiten 1. Eind zal voor de verschillende weekenden en de skivakanties die onder de naam Navigators opereren, overleg zijn gevoerd dat zal leiden tot een voor alle partijen bevredigende beschrijving van de relatie. Eind De doelstelling voor is niet behaald in verband met het ziekte en het overlijden van Jelle Jongsma en de afwezigheid van Bernard Terlouw. Blad 13 van 23

14 ONTWIKKELING & SAMENWERKING 3DM 1. Het uitwerken en ontwikkelen van de partner relatie met 3DM. 2. Diverse werkonderdelen participeren zelf in een learning community om zich het gedachtegoed van 3DM eigen te maken. Voorjaar LEF heeft in het 2-jarig leertraject bij 3DM afgerond. Na overleg heeft LEF besloten om zelf door te gaan met de inhoud van de learning communities. LEF werkt nu in praktijk meer samen met Nederland Zoekt, de Nederlandse equivalent van 3DM. NSV heeft in geparticipeerd met staf en studenten in de leergemeenschap van Nederland Zoekt. Deze leergemeenschap wordt in het najaar van 2015 afgerond. LEF heeft in de learning community die zij gezamenlijk met 3DM vormgaven, afgerond en is tevens gestart met een geheel zelfstandige learning community voor jeugdleiders waarin het beste van LEF en 3DM samen zijn gevoegd in de inhoud van het programma. Geloven 2050 Het project Geloven 2050 werd gedragen en ontwikkeld door Jelle Jongsma. In verband met zijn ziekte en overlijden eind, is dit project niet verder ontwikkeld. Jelle heeft dit project in de laatste weken van zijn leven officieel overgedragen aan Rudolf Setz, leider van Nederland Zoekt. De visie van Geloven 2050 is inspirerend eenvoudig en confronterend uitdagend: Als Nederland in 40 jaar kan seculariseren, dan kan het ook in 40 jaar weer worden omgedraaid. Jelle vond in 3DM en Nederland Zoekt een beweging die het DNA van discipelschap en missionair leven wilde vermenigvuldigen en hij was daar razend enthousiast over. Jelle zag in de missional communities of missionaire gemeenschappen een concretisering van zijn verlangen en droom. Geloven 2050 was de visie, missionaire gemeenschappen het middel om de visie te verwezenlijken. Het project Geloven 2050 gaat nu verder onder de vlag van Nederland Zoekt. Als Navigators zijn wij dankbaar dat Rudolf dit project van Jelle wil omarmen. Wij staan als Navigators naast hem in het verwezenlijk van Jelle s droom die ons blijvend zal inspireren en aanmoedigen om het verlorene te zoeken. RK-Studenten In is besloten dat Navigators zich terugtrekt uit het overleg met meerdere partijen die investeerden in het werk onder katholieke studenten. De website rkstudent.nl is overgedragen aan de werkgroep met verschillende katholieke organisaties. Vanuit Navigators hopen en bidden we dat God het werk van deze werkgroep zegent in onze gezamenlijke visie om studenten te helpen om God steeds beter te leren kennen en daar anderen in mee te nemen. Blad 14 van 23

15 Lifenet & IMPACT In is het niet gelukt om de visie en strategie van bediening Lifenet opnieuw tegen het licht te houden en te doordenken. Dit heeft met name te maken met de ziekte en overlijden van Jelle die deze projecten opnieuw zou doordenken. In is het niet mogelijk gebleken om iemand anders vrij te maken om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. In 2015 zal hier toe besloten worden. Blad 15 van 23

16 LANDELIJK BUREAU Directie 1. De nieuwe managementstructuur van de landelijke leiding (d.i.: MT/NLT en FOT/Dodo) werkt efficiënt, effectief en prettig en wordt als bevredigend en haalbaar ervaren. 2. De betrokkenheid bij Europa van Bernard Terlouw is ingevuld wat betreft taken en begrensd wat betreft de omvang van tijdsinvestering. Zomer Zomer Door de afwezigheid van de directie voor een groot gedeelte van is het niet gelukt om in de bedachte nieuwe managementstructuur te functioneren. Het NLT is in een alternatieve samenstelling 2 keer bij elkaar gekomen, het MT bestond voor een periode enkel uit Jan van der Meer, interim Hoofd Landelijk Bureau en Joost van Heusden, interim Directeur. Zij hebben samen met het bestuur in de zomer van een plan opgesteld en daarna uitgevoerd om de centrale organisatie gezond te krijgen en daarmee de reintegratie van Bernard voor te bereiden. In het plan omtrent de verantwoordelijkheden van Bernard na zijn re-integratie zijn over dit thema specifieke afspraken gemaakt. Ondersteunende diensten 1. Deliverables helder, oftewel: welke ondersteuning leveren wij? Een Denktank, samengesteld uit medewerkers van Kantoor, bestuurslid en een extern adviseur heeft een Toekomstvisie voor de Financiële Administratie afgeleverd met een 10-tal aanbevelingen. Een inventarisatie van wensen t.a.v. de terugkerende financiële rapportages door de Denktank heeft geleid tot advies van een herinrichting van het Boekhoudpakket. Deze herinrichting is direct in het verslagjaar ter hand genomen en in 2015 gerealiseerd zodat in 2015 verbeteringen mogelijk zijn in de Financiële rapportages op verschillende niveaus. Verschillende niveaus van rapporteren Bestuur / Bedieningsleiders / teamleiders / projecten zijn vastgelegd in de registratieboom. De projectadministratie is omgebouwd. Het advies van de Denktank over de personele bezetting van het Blad 16 van 23

17 nieuwe Landelijk Bureau is als beleidsvoornemen in de Begroting 2015 opgenomen. De salarisadministratie is uitbesteed per 1 januari Ten behoeve van ICT ondersteuning is een externe partner gevonden. 2. Er is een plan opgesteld voor de interne IT + start met uitvoering 3. Er is een onderhoudsplan voor Hoofdstraat 53 opgesteld + start met uitvoering 4. De gevolgen van SEPA (gezamenlijke Europese betaalmarkt) zijn omgezet in nieuw beleid 5. Er is een nieuwe website, met nieuwe webfunctionaliteit, die de algemene ondersteuning verbetert (giftinformatie, webshop, etc) 6. Planning & invoering werkkostenregeling In het verslagjaar is ICT-deskundigheid ingehuurd bij CNZ. De WiFi verbinding op het kantoor is verbeterd en een start gemaakt met het ontsluiten van de centrale databestand. Het plan voorziet in een uitbreiding van centrale data opslag en toegang verlenen aan alle stafleden en teamleiders. Nieuwe afspraken met de Beheerder URCO leiden ertoe dat Groot Onderhoud door URCO wordt gepland en gerealiseerd. Is gerealiseerd. In zijn de voorbereidingen voor de nieuwe website getroffen, welke in 2015 zal worden gelanceerd. De nieuwe website wordt gekoppeld aan de administratie waardoor er veel werk bespaard wordt. Een eerste inventarisatie leidt tot voorstellen tot aanpassing van het grootboek. In 2015, na de herinrichting van het Boekhoudpakket, zal deze nieuwe grootboekrekeningen worden geïmplementeerd. Financiën 1. We verwachten een groei van bijna 10 % in giftinkomsten door nieuwe gevers te winnen groei giftinkomsten van naar Dit betekent een groei aan kantoorafdracht van Het uiteindelijke giftentotaal over heel kwam uit op een groei van 4,6%. We hebben dus onze doelstelling gehaald. Blad 17 van 23

18 2 Bezuinigingen in het Navigator Fonds op directie secretariaat ( 5500), algemene fondswerving ( 3000) en bijdragen aan EA en EZA ( 5600) leveren in totaal op. Inkomsten vergroten door met name groei van giften Jelle van 80k naar 103k zodat het project Jelle in budget neutraal zal worden. Verder een plan om Major Donors te winnen. Hiermee hopen we op te halen. In totaal rekent het Navigatorfonds op een positief resultaat in van Hierdoor levert het Navigatorfonds een positieve bijdrage aan de opbouw van de continuïteitsreserve. De doelstelling van een continuïteitsreserve van 54k wordt gehaald in. Bezuinigingen zoals gepland zijn gerealiseerd. In werd het Stefanus fondswerfproject opgestart wat resulteerde in aan inkomsten. Het eindresultaat van het Navigatorfonds in is geworden ,- Communicatie & Fondswerving 1. Het professionaliseren van onze PR, o.a. door het aanstellen van een medewerker communicatie. Mei In het voorjaar van is er een team samengesteld dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor Communicatie & Fondswerving. Dit team bestaat uit Djurre Verschoor (2 dagen), Deodaat Boer (1 dag), Marieke Boersma - Lensen (2,5 dag) en Wouter Verbree (1 dag) Afhankelijk van doel 1 zal meer of minder gewerkt kunnen worden aan: 2. Het ontwikkelen van een geïntegreerd meerjarenplan t.a.v. fondswerving en communicatie voor de komende jaren 3. Het opnemen van Raster in het ontwikkelde integraal beleid van fondswerving en Het team C&F heeft een visie ontwikkeld voor de lange termijn en prioriteiten voor het eerste jaar gesteld. De volgende proriteiten zijn gekozen voor : 1. Vernieuwing van de huisstijl van Navigators, LEF en NSV 2. Ontwikkelen van een magazine als vervanging van Raster 3. Het ontwikkelen van een nieuwe website voor Navigators algemeen, LEF en NSV. In zijn de voorbereidingen getroffen voor het nieuwe magazine dat voor het eerst moet verschijnen in mei Blad 18 van 23

19 communicatie 4. Het ontwikkelen van een adequate, functionele en eigentijdse website in aanpassing van de huidige website 5. Doordenken en implementeren van beleid m.b.t. legaten en schenkingen 6. Doordenken en implementeren van beleid met betrekking tot zgn. 'grote gevers' bij de Navigators 7. Doordenken en implementeren van beleid waardoor de oudere generatie Navigators weer betrokken raakt In zijn er gesprekken gevoerd met verschillende ontwikkelaars en is uiteindelijk gekozen voor GoPublic. In is geïnventariseerd welke functionaliteiten gewenst zijn en zijn er voorbereidingen getroffen voor de bouw en het design van de website. In het voorjaar van 2015 moet de nieuwe websites gelanceerd worden. De benodigde informatie met betrekking tot legaten en schenkingen is in verzameld. In 2015 zullen informatiebrochures ontwikkeld worden voor zowel legaten als schenkingen. In zijn er verschillende gesprekken en ontmoetingen geweest met mensen die Navigators ondersteunen. In 2015 zal dit verder worden uitgebouwd en doordacht. Deze doelstelling is nog niet behaald. Personeelszaken 1. Stand van zaken van de afdeling personeelszaken is geïnteresseerd en geëvalueerd. Waar mogelijk worden taken in samenhang uitgevoerd door de nieuw te benoemen Management Assistent. 1 juni In de begroting voor 2015 is een PZ-functie voor 50% dienstverband opgenomen vanaf 1 juli. De uitvoering van de reeds gemaakte afspraken 2. De PersoneelsVerTegenwoordiging (PVT) ontwikkelt haar rol en komt in tenminste 3 maal bijeen met vervolgens duidelijke communicatie naar de medewerkers. Er is overleg om de PVT op termijn te evolueren naar een ondernemingsraad (zoals wettelijk verplicht bij meer dan 50 personeelsleden) De PVT is in minder bij elkaar gekomen dan beoogd. Wel zijn de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van de ondernemingsraad, wat in 2015 moet worden afgerond. Blad 19 van 23

20 3. Het PersoneelsHandBoek (PHB) is waar nodig aangepast (inclusief distributie). Een evaluatie heeft geleid tot een plan van aanpak voor elementen die nog niet of onvoldoende geïnterpreteerd zijn. 4. Een Medewerkers-Tevredenheids-Onderzoek is rond de jaarwisseling uitgevoerd; de resultaten besproken met PVT en leidinggevenden (MT en Bestuur); er is een plan van aanpak opgesteld om de geleerde lessen toe te passen. 1 mei 1 okt. 1 mei 1 juni De implementatie van nieuwe beleidsterreinen is opgeschort totdat de nieuwe PZ-functionaris in dienst treed. Deze doelstelling is niet behaald. Het MTO wordt uitgevoerd voor de zomer van De resultaten van het MTO zullen na de zomer van 2015 worden besproken met de PVT, het MT en het Bestuur. Blad 20 van 23

Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 25-11-2015-1

Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 25-11-2015-1 Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl info@withaccountants.nl

Nadere informatie

Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 18-12-2014-1

Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 18-12-2014-1 accountants in Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Algemeen Directeur (m/v)

Algemeen Directeur (m/v) Navigators is een wereldwijde beweging, in Nederland vertegenwoordigd door de Stichting De Navigators, Driebergen. Navigators wil leiders helpen om dagelijks met Jezus te leven, door net als Hij, discipelen

Nadere informatie

Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2012. RAPPORT Inzake jaarverslag 2012 22-1-2014-1

Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2012. RAPPORT Inzake jaarverslag 2012 22-1-2014-1 accountants in non-profit Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB JAARVERSLAG 2012 RAPPORT Inzake jaarverslag 2012 22-1-2014-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T

Nadere informatie

Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2011. RAPPORT Inzake jaarverslag 2011 16-07-2012-1

Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2011. RAPPORT Inzake jaarverslag 2011 16-07-2012-1 Hoofdstraat 53 3971 KB JAARVERSLAG 2011 RAPPORT Inzake jaarverslag 2011 16-07-2012-1 JAARVERSLAG 2011 INHOUD pagina 1. Bestuur- en directieverslag 1.1 Algemeen 5 1.2 Activiteiten en financiële positie

Nadere informatie

Stichting De Navigators Hoofdstraat KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 C O N C E P T

Stichting De Navigators Hoofdstraat KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 C O N C E P T Hoofdstraat 53 3971 KB JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 30-06-2016-1 JAARVERSLAG 2015 INHOUD pagina 1. Bestuur- en directieverslag Inleiding 4 Stichting de Navigators 5 Bedieningen & Activiteiten

Nadere informatie

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526 STICHTING JONAH Bettekamp 99 6712 EJ Ede RSIN 815134526 Bestuur De heer L.R. van Drongelen - voorzitter De heer J.A. Knoll - secretaris De heer J.P.Nagtegaal - penningmeester Doelstelling De stichting

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 Youth for Christ Zwolle Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE EN VISIE YOUTH FOR CHRIST ZWOLLE... 4 2.1 MISSIE... 4 2.2 VISIE... 4 3 DROOM EN VISIE VOOR 2013-2016...

Nadere informatie

PROFETISCHE LEERGEMEENSCHAP INFORMATIEBOEKJE OVER DE INHOUD, OPZET EN RESULTATEN VAN EEN TWEEJARIG LEERPROCES

PROFETISCHE LEERGEMEENSCHAP INFORMATIEBOEKJE OVER DE INHOUD, OPZET EN RESULTATEN VAN EEN TWEEJARIG LEERPROCES PROFETISCHE LEERGEMEENSCHAP INFORMATIEBOEKJE OVER DE INHOUD, OPZET EN RESULTATEN VAN EEN TWEEJARIG LEERPROCES VERLANGEN Ieder mens is geschapen om de stem van de Vader te verstaan, zoals een schaap de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2016-2017 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 2.2 Stichting Kidron in 2016 2 3. Organisatiestructuur 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Medewerkers

Nadere informatie

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017 STICHTING DE OPENBARING Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55228801 BELEIDSPLAN 2016-2017 Contactgegevens STICHTING DE OPENBARING Website: www.stichtingdeopenbaring.nl Email: info@stichtingdeopenbaring.nl

Nadere informatie

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording Stichting Sint Paulus Instituut Financiële verantwoording 1 februari 2016 30 november 2016 De Lepelaar 8 8251 MT, Dronten KvK: 65263820 Inhoudsopgave Balans 3 Toelichting op Balans 3 Staat van baten en

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Eind 2010 is de droom van Jack en Saskia Engels, namelijk het creëren van een harmonieus thuis voor kinderen en (jong-)volwassenen met een (meervoudige) beperking,

Nadere informatie

Exploitatie overzicht jaar 2013

Exploitatie overzicht jaar 2013 Exploitatie overzicht jaar 2013 IFES-NEDERLAND INHOUDSOPGAVE Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2-3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening jaar 2012 5 Toelichting op de resultatenrekening 6-7 Resultaatverdeling

Nadere informatie

Stichting LEEF met LEV

Stichting LEEF met LEV Stichting LEEF met LEV Dit betreft het beleidsplan van Stichting LEEF met LEV en de daarbij behorende financiële verantwoording. De Stichting LEEF met LEV wordt aangestuurd door het bestuur, te weten:

Nadere informatie

Stichting Christelijke Lektuur Centra gevestigd te Apeldoorn. Jaarverslag 2015

Stichting Christelijke Lektuur Centra gevestigd te Apeldoorn. Jaarverslag 2015 gevestigd te Apeldoorn Jaarverslag 2015 1. BESTUURSVERSLAG Activiteiten overzicht Stichting Christelijke Lectuur Centra 2015 Inleiding Stichting Christelijke Lectuur Centra heeft als doel het evangelie

Nadere informatie

Brochure MissionAlive Leergemeenschap

Brochure MissionAlive Leergemeenschap Brochure MissionAlive Leergemeenschap MissionAlive Leergemeenschap Verlangen Wil jij groeien in je geloof, ontdekken hoe je als christen van betekenis kunt zijn voor de mensen om je heen? Wil jij deel

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God Beleidsplan 2017-2020 Stichting Binnentuin over God Inhoud Inleiding 1. Doelstelling Stichting Binnentuin over God 1.1 Doel 1.2 Verwezenlijking 2. Realisatie en doelstelling 2.1 De binnentuin; een indrukwekkende

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Inhoudsopgave. Staat van baten en lasten. Waarderingsgrondslagen

Jaarrekening 2014. Inhoudsopgave. Staat van baten en lasten. Waarderingsgrondslagen Jaarrekening Inhoudsopgave Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Algemeen Balans Staat van baten en lasten Waarderingsgrondslagen Bijlage A: Toelichting op de balans Bijlage

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DoorBrekers HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN VERSIE: 30 NOVEMBER 2015 Hoofdlijnen Beleidsplan DoorBrekers, v. 30/11/2015 1 HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DOORBREKERS Versie: 30 november 2015 INLEIDING DoorBrekers is een

Nadere informatie

Stichting Van Oldenbarnevelthoeve Jaarverslag 2014

Stichting Van Oldenbarnevelthoeve Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Van Oldenbarnevelthoeve over 2014. Dit jaar was het eerste operationele jaar voor de stichting, waarin veel is gerealiseerd. Ondanks

Nadere informatie

Visie van SAmen blz. 04. Missie van SAmen blz. 04. Toetsvraag van SAmen blz. 04. Strategisch plan van SAmen blz. 05. Waarde van SAmen blz.

Visie van SAmen blz. 04. Missie van SAmen blz. 04. Toetsvraag van SAmen blz. 04. Strategisch plan van SAmen blz. 05. Waarde van SAmen blz. Projectplan SAmen 1 Inhoudsopgave: Bijbelsmandaat blz. 03 Visie van SAmen blz. 04 Missie van SAmen blz. 04 Toetsvraag van SAmen blz. 04 Strategisch plan van SAmen blz. 05 Waarde van SAmen blz. 07 Structuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND INHOUD 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2014 2.2 Staat van baten en lasten 2014 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Heartlink. Juni Stichting Heartlink Pagina 1 van 7

Jaarverslag Stichting Heartlink. Juni Stichting Heartlink Pagina 1 van 7 Jaarverslag 2016 Stichting Heartlink Juni 2017 Stichting Heartlink Pagina 1 van 7 Inhoud 1 Verslag van het Bestuur... 3 2. Balans per 31 december 2016... 5 3. Staat van baten en lasten over 2016... 7 Stichting

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Ismaël Terschuur

Jaarverslag Stichting Ismaël Terschuur Jaarverslag 2013 Stichting Ismaël Terschuur Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 2. Balans per 31 december 2013 6 3. Staat van baten en lasten over 2013 7 4. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Nadere informatie

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens...

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens... Jaarverslag 2015 Je bent nooit groter dan wanneer je je bukt om een kind te helpen. (Dr. Wess Stafford, voormalig directeur van Compassion International) Inhoudsopgave 1. Over Gezinsfundament... 2 2. Terugblikken

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

ANBI-data per 1-1-2014

ANBI-data per 1-1-2014 Tenaamstelling Statutair: ANBI-data per 1-1-2014 "Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen" Roepnaam: "Stichting Leergeld Breda" Fiscaal nummer 8127

Nadere informatie

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2014.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2014. Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2014. In het kader van voldoen aan de nieuwe ANBI regelgeving publiceren wij in dit document: Naam van de instelling: Stichting

Nadere informatie

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013. Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013. In het kader van voldoen aan de nieuwe ANBI regelgeving publiceren wij in dit document: Naam van de instelling: Stichting

Nadere informatie

1. Algemeen 2. Historie

1. Algemeen 2. Historie Jaarverslag 2014 1. Algemeen LEEF! is een netwerk van communities. Samen hebben we tot doel mensen aan elkaar en aan God te verbinden. In Rotterdam lijden 380.000 mensen aan eenzaamheid. Veel mensen leven

Nadere informatie

Culturele ANBI Stichting Haags Filmhuis Fonds heeft in 2014 de culturele ANBI-status gekregen welke is gecontinueerd in 2015.

Culturele ANBI Stichting Haags Filmhuis Fonds heeft in 2014 de culturele ANBI-status gekregen welke is gecontinueerd in 2015. Stichting Haags Filmhuis Fonds Stichting Haags Filmhuis Fonds is in 1997 opgericht met als doel een steunfonds te realiseren voor Stichting Haags Filmhuis. In 1997 stond het Haags Filmhuis voor een omvangrijke

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van het Sophia INHOUDSOPGAVE BALANS PER 31 DECEMBER 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 TOELICHTING 5 1. ALGEMEEN 5 2. BALANS 6 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 8 CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT

Nadere informatie

Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie (CGJO)

Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie (CGJO) A. Algemene gegevens De statuten en het jaarverslag kunt u op www.cgjo.nl\steun-ons downloaden. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode: Plaats:

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Publicatie Financieel jaarverslag 2015 Kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur te s-hertogenbosch. Financieel Verslag 2015

Publicatie Financieel jaarverslag 2015 Kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur te s-hertogenbosch. Financieel Verslag 2015 1 Financieel Verslag 2015 Kerkgenootschap Evangelie Gemeente De Deur, s-hertogenbosch Tesselschadestraat 20 5216 JW, 's-hertogenbosch Kamer van Koophandel inschrijving: RSIN nummer: 823155419 (Bron KvK)

Nadere informatie

Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat TE UTRECHT. Jaarverslag 2015

Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat TE UTRECHT. Jaarverslag 2015 Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat 22 3553 TE UTRECHT Jaarverslag 2015 Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat 22 3553 TE UTRECHT

Nadere informatie

Jaarverslag en financiële verantwoording 2016

Jaarverslag en financiële verantwoording 2016 Jaarverslag en financiële verantwoording 2016 Versie 6-6-2017 1. BESTUURSVERSLAG 1.1 Algemeen 1.1.1 Inleiding Op 1 februari 2016 is Stichting Sint Paulus Instituut opgericht met als doel het geven van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde saldo bestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde saldo bestemming) STICHTING CHRIST S HOPE NEDERLAND, Zwolle 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde saldo bestemming) Vaste Active 31 december 2015 31 december 2014 Materiele vaste activa 1.143 3.192 1.143 3.192

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 201 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag en de volledige jaarrekening kunt u downloaden via

Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag en de volledige jaarrekening kunt u downloaden via Samenvatting jaarrekening 2015-2016 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2014-2015, in het

Nadere informatie

Structuur van de leergemeenschap

Structuur van de leergemeenschap De leergemeenschap Verlangen Wij willen graag dat de leergemeenschap een veilige en uitdagende omgeving is voor teams van kerken, organisaties en groepen om te leren. Een plek waar openheid is voor God

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

leven leren delen Learning Community

leven leren delen Learning Community leven leren delen Learning Community Het ultieme doel is vernieuwing van levens Pijn & passie Als we op een trainingsweekend van Navigators LEF rondkijken, zien we jeugdleiders uit allerlei kerken en organisaties

Nadere informatie

C3 Den Haag Jaarverslag 2015 INHOUDSOPGAVE. Algemeen FINANCIEEL VERSLAG

C3 Den Haag Jaarverslag 2015 INHOUDSOPGAVE. Algemeen FINANCIEEL VERSLAG C3 Den Haag Jaarverslag 2015 INHOUDSOPGAVE Algemeen FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van de financiele verslaggeving

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

Informatie in het kader van de Publicatieplicht voor ANBI s in 2014

Informatie in het kader van de Publicatieplicht voor ANBI s in 2014 Informatie in het kader van de Publicatieplicht voor ANBI s in 2014 Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom, Keldermanslaan 5, 4611AL Bergen op Zoom Statutaire doelstelling Stichting Welzijn Ouderen Bergen

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO. betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017. datum 18 september 2017

Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO. betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017. datum 18 september 2017 Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017 datum 18 september 2017 Dit rapport is verzorgd door de Jong & Laan, Oosteinde 31, 3842 DR,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting GA

Beleidsplan Stichting GA Beleidsplan Stichting GA 2014-2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling 3 Algemene activiteiten 4 Specifieke activiteiten 5 Stimuleren en ondersteunen toename van gebed 5 Stimuleren en ondersteunen

Nadere informatie

Bouw Uw Koninkrijk -> God aanbidden

Bouw Uw Koninkrijk -> God aanbidden Bouw Uw Koninkrijk -> God aanbidden God Relatie tussen God en Mozaiek Samenkomsten Muziek Gaven en collecte - God, voor wie Hij is, en voor wat Hij deed voor ons mensen. - Voor wat Hij gaat doen in de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof

Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof Verslag bestuur Inleiding Voor u ligt het Jaarverslag 2014 van de Stichting Open Hof. Deze Stichting beheert het pand De Open Hof, aan Om en Bij 116 in Den Haag. In

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Jaarbeleid 2014-2015

Jaarbeleid 2014-2015 Jaarbeleid 2014-2015 Navigators Studentenvereniging Utrecht Bestuur Bottema in samenwerking met de staf: Pieternel Bottema Praeses Annegreet van der Linde Ab Actis Edwin Valster Quaestor Berdien van der

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam Jaarrekening 2015 Stichting Children of Mexico te Amsterdam BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vlottende activa Liquide middelen (1) TRIODOS

Nadere informatie

Stichting Frontrunners. Publicatieplicht en ANBI informatie

Stichting Frontrunners. Publicatieplicht en ANBI informatie Stichting Frontrunners Publicatieplicht en ANBI informatie 2015-2016 Inleiding In het onderstaande document staan de benodigde gegevens voor de ANBI-publicatieplicht. 1.1 Statutaire gegevens. Naam organisatie:

Nadere informatie

Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement

Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement Opgeslagen op:23 november 2015 1 Inleiding Dit is het beleidsplan van

Nadere informatie

STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN

STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN JAARVERSLAG OVER 2013 2014 Rob Koster Advies en Administratie 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Beoordelingsverklaring van de accountant n.v.t Jaarverslag bestuur Jaarverslag bestuur

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 St De Hand Utrecht Statutair gevestigd in Utrecht Fiscaal gevestigd in De Meern Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Balans 2013... 4 3 Staat van baten en lasten 2013... 5 4 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG Stichting IHGO: Jaarverslag

STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG Stichting IHGO: Jaarverslag STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG 2015 Stichting IHGO: Jaarverslag 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1. ALGEMEEN... 3 1.1 DOEL VAN DE STICHTING...3 1.2 STRUCTUUR VAN

Nadere informatie

Stichting XiE, Christus in Enschede

Stichting XiE, Christus in Enschede Stichting XiE, Christus in Enschede Jaarverslag 2013 Enschede, 20 maart 2014 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag bestuur 1.1 Algemeen 1.2 Verantwoording en verslag activiteiten 2013 2. Jaarrekening 2013 2.1 Balans

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2014-2015 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 De naam Kidron 2.2 Stichting Kidron in 2014 3 3. Organisatiestructuur 4 3.1 Bestuur

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk)

Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk) A. Algemene gegevens Naam ANBI: RSIN/Fiscaal nummer: 800877822 Kvk-nummer: Website adres: E-mail: Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk) 01169680 www.helperkerk.nl info@helperkerk.nl Adres:

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

Beleidsplan Christ For The World Missions

Beleidsplan Christ For The World Missions Beleidsplan Christ For The World Missions Christ For The World Missions Javastraat 118 A 1094HP Amsterdam Beleidsplan 2013 Vastgesteld in de Bestuursvergadering van de vereniging 1 Inleiding... 3 2 Doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Near East Ministry over 2011

Jaarverslag Stichting Near East Ministry over 2011 Jaarverslag Stichting Near East Ministry over 2011 1. Algemene informatie over de organisatie Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Stichting Near East Ministry. De Stichting Near East Ministry is opgericht

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en onze jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013-2014,

Nadere informatie

Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2014

Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2014 Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord...3 Activiteiten...3 Publiciteit...4 Externe contacten...4 Interne organisatie...5 Financiën...6 Conclusie en aanbevelingen...8 2 Voorwoord Op 2 november

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Den Ham (Ov.)

Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Den Ham (Ov.) A. Algemene gegevens Naam ANBI: RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Den Ham (Ov.) 002 643 479 (Gereformeerde Kerk) http://gkdenham.nl/algemene-informatie/anbi/diaconie

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016

JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016 JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Bezoekadres: Lange Zandstraat 13 7412 CD Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail:

Nadere informatie

Directiestatuut oktober 2008, (versie 20 juni 2013). Stichting Wakker Dier & Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren

Directiestatuut oktober 2008, (versie 20 juni 2013). Stichting Wakker Dier & Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren De statutaire doelstelling van deze stichtingen is het bevorderen van het welzijn en de rechtspositie van landbouwhuisdieren, het bestrijden van de bio-industrie en het stimuleren van een mens- dier- en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Programma. Inleiding. Doelstellingen. Voorbereiding

Programma. Inleiding. Doelstellingen. Voorbereiding zaterdag 27 maart 2010 Programma Bijeenkomst: Kinderwerkers Rafael Amersfoort Datum: zaterdag 27 maart 2010 Accommodatie: Rafael Evangelisch Centrum Tijd: 10.00 15.00 uur Denktank: Dick van Boven, Paul

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening 2013-2014

Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013, in het Engels.

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie