Inleiding Stichting de Navigators Bedieningen & Activiteiten Ontwikkeling & Samenwerking Landelijk bureau...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding... 4. Stichting de Navigators... 5. Bedieningen & Activiteiten... 8. Ontwikkeling & Samenwerking... 14. Landelijk bureau..."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG

2 INHOUD Inleiding... 4 Stichting de Navigators... 5 Doelstelling... 5 Navigators wereldwijd... 5 Bestuur en Directie van Stichting De Navigators Nederland... 6 Rol en functie van het stichtingsbestuur... 6 Statuten... 7 Bedieningen & Activiteiten... 8 LEF Navigators... 8 NSV Navigators... 8 NavMissions Stilteactiviteiten Navigatorboeken Ski-vakanties en weekend-activiteiten Ontwikkeling & Samenwerking DM Geloven RK-Studenten Lifenet & IMPACT Landelijk bureau Directie Ondersteunende diensten Financiën Communicatie & Fondswerving Blad 2 van 23

3 Personeelszaken Blad 3 van 23

4 INLEIDING Geachte lezer, Voor u ligt het Jaarverslag van De Navigators over het jaar. Een jaar waarin we als organisatie mochten groeien op allerlei terreinen Meer studenten raakten betrokken bij onze studentenverenigingen en Netwerken en we mochten onze LEF Learning Community in samenwerking met Nederland Zoekt en 3DM verder uitbouwen. Met die mooie groei is ook het aantal medewerkers toegenomen. Als organisatie zijn we dankbaar voor hoe God ons heeft geleid in het afgelopen kalenderjaar. Maar het is ook een jaar met veel moeite en strijd geweest. Zo overleed Jelle Jongsma, onze directeur Ontwikkeling, op 23 december. Het gemis van Jelle is voor niemand zo intens als voor zijn vrouw Joke, hun gezin, familie en vrienden. Maar ook binnen Navigators valt het afscheid van Jelle zwaar. Zijn scherpe visie, warme persoonlijkheid, gedreven werkhouding en toewijding aan God en Zijn Koninkrijk zullen wij intens missen. We weten ons door Jelle aangemoedigd om door te gaan met de roeping die wij als Navigators van God denken te verstaan in het bereiken met mensen die Jezus nog niet kennen. In dit jaarverslag geven we een weergave van en een toelichting op de bereikte resultaten in de verschillende onderdelen van Navigators. Daarnaast beschrijven we de ondernomen activiteiten, nemen we u mee in de ontwikkeling van nieuwe onderdelen binnen de organisatie en geven wij een overzicht van onze samenwerkingen met andere organisaties. Ik wens u veel leesplezier! Het bestuur van De Navigators, Namens deze, Cees Hordijk Voorzitter van het bestuur Blad 4 van 23

5 STICHTING DE NAVIGATORS Stichting De Navigators bestaat in Nederland sinds De Stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Driebergen-Rijsenburg ingeschreven onder nummer en is statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg. De statutaire naam van de Stichting luidt: Stichting De Navigators. Doelstelling De Stichting De Navigators heeft als doelstelling om mee te werken aan het vervullen van de Bijbelse zendingsopdracht, zoals o.a. te vinden in Mattheüs 28:19,20. Daarbij is haar specifieke roeping het bekend maken van Christus, mensen die Hem willen volgen tot discipelen van Jezus maken en hen helpen om arbeider te zijn in Zijn oogst. De Navigators vormt een interkerkelijke beweging, die wil meehelpen om op een eigentijdse manier Christus zichtbaar te maken aan mensen binnen het eigene van hun leefwereld, zodat zij kunnen kiezen om met Hem te gaan leven. Visie voor de wereld Matt. 28:19,20 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Het motto is 'Christus kennen en bekendmaken'. Want we geloven, dat leven pas écht leven wordt, wanneer je God leert kennen. God leer je het beste kennen door met Jezus Christus te leven. Door de jaren heen is veel van de vorm veranderd, maar de boodschap en de visie zijn nog steeds hetzelfde: door persoonlijke relaties anderen helpen groeien in hun leven met Christus, zodat ook zij weer anderen kunnen helpen. De Navigators is in Nederland actief onder jongeren (LEF - voor training van jongerenwerkers in kerken en christelijke gemeentes) en onder studenten (Navigator Studenten Verenigingen). Andere Navigator activiteiten zijn o.a. het organiseren en begeleiden van zgn. Stilteweekenden, contacten leggen met moslims onder de naam Beyt en het jaarlijks uitgeven van een aantal boeken onder de verantwoordelijkheid van Novapres. De Navigators werken in veel gevallen nauw samen met diverse landelijke en plaatselijke kerken en christelijke gemeentes en anderen christelijke organisaties. Navigators wereldwijd De Navigators is een wereldwijde geloofsbeweging met een heldere en specifieke roeping om mensen Christus te doen kennen en hen tot discipelen te vormen. Het doel van de stichting is niet gebonden aan enig kerkgenootschap. De Navigators onderscheidt zich van een gemeente door haar kernwaarden die voortvloeien uit haar typische bediening. Tezamen met de visie en missie zijn deze kernwaarden vastgesteld na een internationaal beleidsproces en beschreven in de Calling... Core values Vision van 10 mei Blad 5 van 23

6 Voor het uitvoeren van haar internationale bediening heeft zij een eigen leiderschapsmodel met: - een internationale president, - een aantal regionale directeuren (Europa, Azië etc.) die de verantwoordelijkheid draagt voor een aantal landen. - een landelijke directie die een leidersteam (NLT) vormt met leiders van bedieningsonderdelen. - bedieningsleiders die verantwoordelijk zijn voor een aantal stafmedewerkers. Het landelijk bestuur in Nederland opereert binnen dit internationale beleidskader. Stichtingsbestuur en landelijke leiding weten zich geroepen de genoemde calling naar Nederland te vertalen 1 en voor de Nederlandse situatie verder te ontwikkelen. De landelijke leiding wordt gevormd door een of meer landelijke coördinatoren die worden benoemd en gedechargeerd door het stichtingsbestuur. Stichtingsbestuur en landelijke leiding stellen in overleg de reglementen vast die zij wenselijk en nodig achten. Het goede nieuws van Jezus en zijn Koninkrijk te verspreiden onder alle volken, door geestelijke generaties van arbeiders, die leven en discipelen maken temidden van mensen die Jezus niet kennen. Bestuur en Directie van Stichting De Navigators Nederland De samenstelling van stichtingsbestuur en directie in was als volgt: Stichtingsbestuur Voorzitter: Dhr. C. (Cees) Hordijk (tweede termijn 2019) Secretaris: Mevr. C. J. (Cathalien) Op 't Land de Visser (eerste termijn ) Penningmeester: Dhr. L. (Lewalt) Eland (eerste termijn ) Lid: Mevr. C. (Cobi) Wattez (tweede termijn ) Lid: Mevr. S (Seline) Hamstra (eerste termijn ) Lid: Dhr. D. (Don) de Mello (eerste termijn 2010 ) Lid: Mevr. M. (Marleen) Ottenhof de Jonge (eerste termijn ) Directie Na een periode met een tweetal directeuren is op 1 januari 2013 deze structuur gewijzigd. Sinds dit moment is dhr. Bernard Terlouw aangesteld als algemeen directeur waaraan zowel dhr. Jelle Jongsma als directeur Ontwikkeling als de diverse leiders van de bedieningsonderdelen rapporteren. Jelle Jongsma is eind 2013 ernstig ziek geworden en in december overleden (zie ook de inleiding van dit Jaarverslag). Navigators Nederland beschikt niet over een afzonderlijk toezichthoudend orgaan. Rol en functie van het stichtingsbestuur De primaire taak van het stichtingsbestuur bestaat uit het vervullen van een aantal wettelijke verplichtingen (zoals die gesteld worden aan een non-profit organisatie) en het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor het beleid. Doel van het stichtingsbestuur: Aanzetten tot en bewaken van beleid en strategie binnen het kader. 1 In 2010 is ten behoeve van het PersoneelsHandBoek en Medewerkersprofiel een Nederlandse vertaling gemaakt van de oorspronkelijk Engelstalige visie en roeping (bekend als de Core ). Blad 6 van 23

7 Accorderen van beleid, beleidsprocessen en budget. Adviseren van het landelijk leidersteam. Het stichtingsbestuur richt zich op het vaststellen en toetsen van het beleidsplan, terwijl het landelijk leidersteam dit beleidsplan voorbereidt en uitvoert. Hoofdfuncties van het stichtingsbestuur: Verschaft de juridische legitimiteit van de stichting in Nederland. Bewaakt de continuïteit van de stichting. Verzorgt contacten met Europees en internationaal bestuur middels de Voorzitter. Toetst de relevantie van De Navigators in tijd, cultuur en geestelijke omgeving in Nederland. Toetst en cultiveert de Navigator core values. Bij het besturen van De Navigators wordt rekening gehouden met visie, Gods woord en persoonlijke leiding. De richting van een geloofsbeweging wordt mede bepaald door het verstaan van Gods openbaring (door Zijn woord of door een persoonlijke visie). Zo n openbaring (of visie) dient getoetst te worden voordat zij een richting in de geloofsbeweging bepaalt. Goed management of bestuur is niet tegengesteld aan handelen in geloof; vaardigheden en ervaring ingebracht door bestuursleden zijn waardevol voor de geloofsbeweging. De geloofsbeweging is niet het eigendom van de bestuurders of leidinggevenden; zij vervullen de rol van rentmeester. De focus in het leiderschap is gericht op het ontwikkelen en realiseren van de visie en de missie van De Navigators en op de continuïteit als organisatie. De stijl van leiderschap is vooreerst dienend. Bezoldigings- en vergoedingenbeleid Het stichtingsbestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. De directie is volledig in loondienst, maar heeft een inspanningsverplichting om te fondswerven. Wijze benoemen en zittingsduur stichtingsbestuur De leden van het stichtingsbestuur worden benoemd door het stichtingsbestuur. Tenminste 2 maanden voor de vergadering waarop het stichtingsbestuur tot de benoeming van een nieuw bestuurslid wenst over te gaan, wordt dit voornemen schriftelijk medegedeeld aan alle stafmedewerkers van De Navigators. Zij hebben gezamenlijk het recht om tot een maand voor de voorgenomen benoeming een andere persoon voor te dragen, alsmede een veto uit te spreken over het benoemingsvoorstel van het stichtingsbestuur. Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 4 jaar, en zijn één maal herkiesbaar. Na een zittingsperiode van 8 jaar is herverkiezing gedurende een jaar niet mogelijk. Het stichtingsbestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Personen die in een arbeidsverhouding staan tot de stichting kunnen geen deel uitmaken van het stichtingsbestuur. Statuten De staturen zijn gedurende het verslagjaar niet gewijzigd. Blad 7 van 23

8 BEDIENINGEN & ACTIVITEITEN 1. Continueren van de 1 e LEF Learning Community Starten van de 2e LEF Learning Community Eind is met succes de tweede LLC gestart met totaal 8 teams en ongeveer 40 nieuwe leiders. Naast de start van de nieuwe LLC was er de continuering van de eerste LLC. We zien de teams duidelijk groeien en zijn erg blij met de ontwikkelingen! 2. Aanpassing personeelsbeleid, door effectieve en efficiënte functieverdeling gecombineerd met inzet van vrijwilligers Het personeelsbeleid is flink aangepast. Door te gaan van taakscheiding naar functiescheiding wordt er effectiever en efficiënter gewerkt. Gevolg is dat er op dit moment in het team een duidelijke onderverdeling is van verantwoordelijkheden die veel helderheid brengen. Daarnaast helpt het erg om vooruit te kijken naar functies die we in de toekomst nodig hebben. Naast de functiescheiding zijn er een aantal vrijwilligers aan het team toegevoegd die met name op de LLC betrokken zijn. Algemene beschrijving bediening Studenten krijgen veel vrijheid en ruimte om te ontdekken wie ze zijn, en op zoek te gaan naar het doel en de betekenis van hun leven. Bovendien worden ze door studie en omgeving gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen en keuzes te maken die veel gevolgen hebben voor hun verdere leven. Dit maakt dat de studententijd voor veel jongeren een cruciale levensfase is, waarin de basis wordt gelegd voor de jaren erna. Daarom geloven we dat het juist in deze periode zo belangrijk is dat ze Jezus leren kennen, en geholpen worden om met Hem te leven. Daarom heeft de studentenbeweging van Navigators (NSV) ervoor gekozen om studentenverenigingen en - Netwerken op te richten in verschillende steden in Nederland. We zijn als NSV een sterk merk in de studentenwereld. Onze verenigingen, Netwerken en internationale studentengroepen hebben een grote aantrekkingskracht op studenten. Studenten krijgen binnen NSV de kans om te groeien in hun relatie met God, te ontdekken wie ze zelf zijn en hoe ze hun talenten en kwaliteiten kunnen inzetten in kerk en maatschappij. In het bereiken van onze visie werken we samen met allerlei andere organisaties zoals IFES, Agapè, 24-7 Prayer, Alpha Nederland, Open Doors en Compassion. Financieel In hebben we verder gebouwd aan een gezonde financiële basis onder NSV. Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd: - De totale inkomsten vanuit acquisitie en partnerships bedroegen in ,- Blad 8 van 23

9 - De buffers van de projecten zijn verder aangevuld. Bijna alle projecten hebben de vanuit stichtingsbestuur en directie verplichte reserve opgebouwd. De reserve van NSV is in uitgebouwd naar ,- - Er is hard gewerkt aan de fondswerving. Steeds meer stafleden komen op budget en de hoeveelheid tijd die onvrijwillig onbetaald wordt gewerkt is verder teruggedrongen. Statistieken kerncijfers - Er is studentenwerk in 19 steden. - In het najaar van 2000 waren 665 studenten lid. In december zijn er 3226 studenten betrokken bij NSV. Daarvan zijn er 2924 studenten lid van een vereniging en 302 studenten lid van een Netwerk. - Er zijn in december 49 lokale stafleden en 10 landelijke stafleden (in totaal betaald en onbetaald 41,3 fte). - Er zijn 22 trainees en 7 trainers betrokken in het Naventure programma. Landelijke activiteiten - Het Focusweekend op de Betteld in januari werd bezocht door zo n 1150 studenten. - In de zomer van was er voor de 13e keer het NSV zomerkamp met zo n 220 studenten. - Zo n 350 studenten bezochten het kringleiders en nestorenweekend. - In zijn er 15 Happenings georganiseerd in 10 steden. De voorstellingen trokken 1782 bezoekers, een mix tussen leden van NSV en hun gasten. NSV Kernteam Het leidersteam van NSV bestond op 31 december uit de volgende medewerkers: - Joost van Heusden Directeur NSV - Laurence Koo Adjunct & Naventure - Gert-Paul van der Vlies de getuigende kracht van de middelgrote groep - Tim Breugem Netwerk Getuigen, Katholieke studenten - Anna Schippers - Reinier Kuijsten Sociale gerechtigheid - Esther Westerkamp Ministry - Wouter Verbree Beleidsmedewerker, Alpha-Students 1. Met staf en besturen van NSX in gesprek over de vraag welk huis bouwen wij? In het Meerjarenbeleid van NSV hebben we hier aandacht aan besteedt door een korte studie voor stafmedewerkers en studentenleiders op te nemen. De centrale vraag is: bouwen wij aan ons eigen huis of aan Gods huis? Is de studentenvereniging nog steeds een middel om onze visie en doelen te bereiken, of is het een doel in zichzelf geworden? Waar gaat onze beste tijd, geld en energie naar toe? Andere momenten waarop we hierover gesproken hebben met studenten(leiders) zijn het praesidesoverleg en de NSVO s (trainingsmomenten voor bestuursleden). 2. Studenten onderwijzen over concreet bidden Het bouwen van een cultuur van gebed vergt tijd en gaat geleidelijk. In zijn vooral plannen gevormd die in 2015 worden uitgevoerd. In de zomer van is de Prayercourse Blad 9 van 23

10 en hen aanmoedigen om hier persoonlijk en in teamverband mee aan de slag te gaan. 3. Het inhoudelijk doordenken van de plek van de Bijbel binnen NSV/NSX samen met onze medewerkers (staf, besturen, nestoren). 4. Het ondersteunen van de nieuwe vormen van studentenwerk (Netwerk, theologie studenten, internationale studenten) geïntroduceerd tijdens het Zomerkamp. Door vertraging in de vertaling is het nog niet gelukt om deze cursus breder aan te bieden aan studenten. In het najaar zijn alle voorbereidingen getroffen voor het 4 maanden durende landelijke gebedsproject 2Kron7:14 Het inhoudelijk doordenken van de plek van de Bijbel moet nog verder gestalte krijgen. Wel is het zo dat we nieuwe initiatieven hebben ontwikkeld om de Bijbel onder de aandacht van studenten te brengen. In de zomer van zijn er twee nieuwe tools geïntroduceerd op het kringleidersnestorenweekend (KNW), te weten Woordvreten en 7 minuten met God. Het eerste is een tool die ondersteunt in memorisatie van bijbelteksten, het tweede is een format om in een korte tijd te reflecteren op een specifiek Bijbelgedeelte. In is de bediening Netwerk flink gegroeid. Zowel in het aantal steden als in het aantal betrokken studenten. In zijn we gestart met Netwerk groepen in Haarlem en Middelburg en voeren we tevens gesprekken met studenten in andere steden die graag met Netwerk zouden willen starten. Daarnaast is er in ook een landelijk team gestart dat helpt in de ondersteuning van lokale Netwerken. Het werk onder internationale studenten in Amsterdam en Rotterdam krijgt steeds verder vorm en wordt ondersteund door Nederlandse en Amerikaanse stafleden. We horen prachtige verhalen van mensen uit allerlei landen die meer over God ontdekken. Waarom Beyt Wij geloven dat, als volgelingen van Jezus, Hij van ons vraagt, om de vreemdeling in ons midden tegemoet te komen en te verwelkomen, omdat ook wij vreemdelingen waren en door God de Vader welkom zijn onthaald. Vanuit de eigen ervaring van thuiskomen bij God de Vader willen wij ook anderen, namens de Vader, welkom leren heten. Dit willen wij praktisch handen en voeten geven door ons leven, ons huis en ons hart open te stellen voor de ander en, daar waar afstand is, vredestichters te zijn. Door verschillende geluiden en invloeden vanuit de media en de politiek zien wij dat dit niet vanzelfsprekend is. Ons verlangen is bruggen te bouwen waarlangs moslims en christenen elkaars harten kunnen vinden. Op deze manier willen wij een fris geluid laten horen te midden van de wij-zij polarisatie van deze tijd en geloven we dat wij een verschil kunnen maken die zijn weerklank zal vinden in het sociale klimaat van Nederland en West-Europa. Beyt is het Arabische woord voor thuis. Beyt (www.beyt.nl) staat voor een beweging van volgelingen van Jezus die bereid zijn hun leven te leren delen met moslims. Ze functioneren als Blad 10 van 23

11 bruggenbouwers en helpen zowel moslims als christenen elkaar beter te begrijpen en te leren kennen. Wat doet Beyt Beyt kent twee trajecten. Een traject om moslims te leren kennen en begrijpen (materiaal, workshop, ontmoeting), en een traject om te leren je leven te delen met moslims (intervisie & training in een leergemeenschap, de Beyt Bruggenbouwers). 1. learning community/ trainingsjaar voor bruggenbouwers 2. Stimuleren van initiatieven rondom ontmoeting tussen christen en moslimstudenten. - Van juni 2013 tot juni heeft de eerste landelijke leergemeenschap van Beyt bruggenbouwers gedraaid met maandelijkse ontmoetingen. - In de zomer is de tweede leergemeenschap gestart. Dit gaat om een lokale groep waarbij we elkaar regelmatiger, maar korter zien, met daarnaast een 3tal diepte weekenden, waarin we een aantal relevante thema s uitwerken. De nadruk is door deze hogere regelmaat sterker komen liggen op discipelschap, in verbondenheid met onze moslim vrienden. - We hebben het format van een leergemeenschap van bruggenbouwers met Britse collega s kunnen delen, die een vergelijkbare groep zijn gestart onder de naam Xenia. - Het volgende initiatief is een aantal jaar geleden opgezet en heeft ook in gedraaid: gastvrije groep christenstudenten die studenten uit het Midden Oosten opvangen en het een en ander voor en met hen organiseren in hun eerste jaar. - Tot verdere initiatieven is het niet gekomen: dit komt deels doordat de organisatie van ontmoeting moeizaam van de grond komt, deels door minder beschikbare uren i.v.m. zwangerschapsverlof en deels door focus op de opzet van de leergemeenschap. - Door gebruik te gaan maken van het gezamenlijke netwerk van de leergemeenschap hopen we in de toekomst een platform te kunnen bieden waarbij we zowel christen- als moslimstudenten makkelijker bij uit kunnen nodigen. NavMissions Met als belofte Filippenzen 2:9 en 10 bestaat NavMissions uit een klein team geleid door Ernst Haagsman. Naast Monica Haagsman en Bernard Terlouw worden eventuele oud-navigators zendelingen gevraagd voor ondersteuning. Blad 11 van 23

12 1. Uitzending begeleiden van Mark & Hanneke Liefhebber naar Peru Na een lastig jaar in verband met de medische problemen met hun zoontje Ruben zijn Mark & Hanneke Liefhebber in oktober weer naar Peru teruggekeerd om daar een studentenbediening te starten. 2. Het begeleiden/contact houden met onze 6 zendelingen in het buitenland. Ook Jaap en Lauri Korving vertrokken na een Sabbatical in januari naar Tours in Frankrijk voor hun tweede periode om met Franse studenten te werken. 3. Het begeleiden/contact houden met Marnix Witteveen met zijn bootproject in Dronten Marnix Witteveen heeft zin bootproject in Dronten om jongeren op te vangen en te bereiken gecontinueerd. Stilteactiviteiten Belangrijkste beloften 1. Johannes 15:16 uitgestroomde Navigators vruchtbaar blijven 2. Lucas 10:41,42 kiezen voor het belangrijkste 3. Exodus 34:23,24 echt tijd apart zetten voor God zelf Personeelsdoelen Naast Ernst Haagsman werkt Lucas Boersma mee als vrijwilliger voor de mannenweekends. Voor de vrouwenweekends werkt Ernst samen met Elizabeth de Smaele Activiteiten Voorgenomen landelijke activiteiten in jan. - Klein Sion - Vrouwen Stilteweekend april - Koningshoeven - Mannen Stilteweekend September - Vrouwen Stilteweekend Oktober - Mannen Stilteweekend November - Klein Sion - Mannen verdiepings Stilteweekend Lucas Boersma wil zelfstandig ook een aantal Stilteweekends opzetten. 1. Mannen helpen om een intieme en diepere relatie met God en Jezus te ontwikkelen. Met name door Hem te zoeken in de stilte en daar ook jezelf te onderzoeken. Zie onze Core Value 1 the passion to know, love and become like Jesus Christ. In totaal zijn er drie Stilteweekenden voor mannen georganiseerd. Blad 12 van 23

13 2. Verder meewerken om de vrouwenweekends te ontwikkelen 3. Breder stilteplatform ontwikkelen (oa. Met CBMC) 4. Beschikbaar zijn om binnen en buiten Navigatorverband Stilte Workshops te geven en dergelijke (zoals Workshop Benedictijns timemanagement) Er zijn ook drie Stilteweekends voor vrouwen georganiseerd In het najaar van een Stilte platformavond gehouden met 4 organisaties. In het voorjaar van een Stilteworkshop gehouden op een regionale bijeenkomst in Hardinxveld- Giessendam Navigatorboeken 1. Tegen het eind van zal de RvU een gezonde samenstelling hebben en tenminste twee boeken hebben uitgegeven. De RvU bestond eind uit 9 mensen. Er zijn 2 boeken uitgegeven: Ontdek Lectio Divina en het werkboek behorend bij Discipelschap met Impact, wat veel in de kringen van NSV gebruikt wordt. In is de manier van beoordeling van boeken veranderd waardoor de RvU in staat is om meer boeken te beoordelen en uit te geven volgend jaar. Naar verwachting verschijnen er in 2015 dan ook 4 boeken. Ski-vakanties en weekend-activiteiten 1. Eind zal voor de verschillende weekenden en de skivakanties die onder de naam Navigators opereren, overleg zijn gevoerd dat zal leiden tot een voor alle partijen bevredigende beschrijving van de relatie. Eind De doelstelling voor is niet behaald in verband met het ziekte en het overlijden van Jelle Jongsma en de afwezigheid van Bernard Terlouw. Blad 13 van 23

14 ONTWIKKELING & SAMENWERKING 3DM 1. Het uitwerken en ontwikkelen van de partner relatie met 3DM. 2. Diverse werkonderdelen participeren zelf in een learning community om zich het gedachtegoed van 3DM eigen te maken. Voorjaar LEF heeft in het 2-jarig leertraject bij 3DM afgerond. Na overleg heeft LEF besloten om zelf door te gaan met de inhoud van de learning communities. LEF werkt nu in praktijk meer samen met Nederland Zoekt, de Nederlandse equivalent van 3DM. NSV heeft in geparticipeerd met staf en studenten in de leergemeenschap van Nederland Zoekt. Deze leergemeenschap wordt in het najaar van 2015 afgerond. LEF heeft in de learning community die zij gezamenlijk met 3DM vormgaven, afgerond en is tevens gestart met een geheel zelfstandige learning community voor jeugdleiders waarin het beste van LEF en 3DM samen zijn gevoegd in de inhoud van het programma. Geloven 2050 Het project Geloven 2050 werd gedragen en ontwikkeld door Jelle Jongsma. In verband met zijn ziekte en overlijden eind, is dit project niet verder ontwikkeld. Jelle heeft dit project in de laatste weken van zijn leven officieel overgedragen aan Rudolf Setz, leider van Nederland Zoekt. De visie van Geloven 2050 is inspirerend eenvoudig en confronterend uitdagend: Als Nederland in 40 jaar kan seculariseren, dan kan het ook in 40 jaar weer worden omgedraaid. Jelle vond in 3DM en Nederland Zoekt een beweging die het DNA van discipelschap en missionair leven wilde vermenigvuldigen en hij was daar razend enthousiast over. Jelle zag in de missional communities of missionaire gemeenschappen een concretisering van zijn verlangen en droom. Geloven 2050 was de visie, missionaire gemeenschappen het middel om de visie te verwezenlijken. Het project Geloven 2050 gaat nu verder onder de vlag van Nederland Zoekt. Als Navigators zijn wij dankbaar dat Rudolf dit project van Jelle wil omarmen. Wij staan als Navigators naast hem in het verwezenlijk van Jelle s droom die ons blijvend zal inspireren en aanmoedigen om het verlorene te zoeken. RK-Studenten In is besloten dat Navigators zich terugtrekt uit het overleg met meerdere partijen die investeerden in het werk onder katholieke studenten. De website rkstudent.nl is overgedragen aan de werkgroep met verschillende katholieke organisaties. Vanuit Navigators hopen en bidden we dat God het werk van deze werkgroep zegent in onze gezamenlijke visie om studenten te helpen om God steeds beter te leren kennen en daar anderen in mee te nemen. Blad 14 van 23

15 Lifenet & IMPACT In is het niet gelukt om de visie en strategie van bediening Lifenet opnieuw tegen het licht te houden en te doordenken. Dit heeft met name te maken met de ziekte en overlijden van Jelle die deze projecten opnieuw zou doordenken. In is het niet mogelijk gebleken om iemand anders vrij te maken om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. In 2015 zal hier toe besloten worden. Blad 15 van 23

16 LANDELIJK BUREAU Directie 1. De nieuwe managementstructuur van de landelijke leiding (d.i.: MT/NLT en FOT/Dodo) werkt efficiënt, effectief en prettig en wordt als bevredigend en haalbaar ervaren. 2. De betrokkenheid bij Europa van Bernard Terlouw is ingevuld wat betreft taken en begrensd wat betreft de omvang van tijdsinvestering. Zomer Zomer Door de afwezigheid van de directie voor een groot gedeelte van is het niet gelukt om in de bedachte nieuwe managementstructuur te functioneren. Het NLT is in een alternatieve samenstelling 2 keer bij elkaar gekomen, het MT bestond voor een periode enkel uit Jan van der Meer, interim Hoofd Landelijk Bureau en Joost van Heusden, interim Directeur. Zij hebben samen met het bestuur in de zomer van een plan opgesteld en daarna uitgevoerd om de centrale organisatie gezond te krijgen en daarmee de reintegratie van Bernard voor te bereiden. In het plan omtrent de verantwoordelijkheden van Bernard na zijn re-integratie zijn over dit thema specifieke afspraken gemaakt. Ondersteunende diensten 1. Deliverables helder, oftewel: welke ondersteuning leveren wij? Een Denktank, samengesteld uit medewerkers van Kantoor, bestuurslid en een extern adviseur heeft een Toekomstvisie voor de Financiële Administratie afgeleverd met een 10-tal aanbevelingen. Een inventarisatie van wensen t.a.v. de terugkerende financiële rapportages door de Denktank heeft geleid tot advies van een herinrichting van het Boekhoudpakket. Deze herinrichting is direct in het verslagjaar ter hand genomen en in 2015 gerealiseerd zodat in 2015 verbeteringen mogelijk zijn in de Financiële rapportages op verschillende niveaus. Verschillende niveaus van rapporteren Bestuur / Bedieningsleiders / teamleiders / projecten zijn vastgelegd in de registratieboom. De projectadministratie is omgebouwd. Het advies van de Denktank over de personele bezetting van het Blad 16 van 23

17 nieuwe Landelijk Bureau is als beleidsvoornemen in de Begroting 2015 opgenomen. De salarisadministratie is uitbesteed per 1 januari Ten behoeve van ICT ondersteuning is een externe partner gevonden. 2. Er is een plan opgesteld voor de interne IT + start met uitvoering 3. Er is een onderhoudsplan voor Hoofdstraat 53 opgesteld + start met uitvoering 4. De gevolgen van SEPA (gezamenlijke Europese betaalmarkt) zijn omgezet in nieuw beleid 5. Er is een nieuwe website, met nieuwe webfunctionaliteit, die de algemene ondersteuning verbetert (giftinformatie, webshop, etc) 6. Planning & invoering werkkostenregeling In het verslagjaar is ICT-deskundigheid ingehuurd bij CNZ. De WiFi verbinding op het kantoor is verbeterd en een start gemaakt met het ontsluiten van de centrale databestand. Het plan voorziet in een uitbreiding van centrale data opslag en toegang verlenen aan alle stafleden en teamleiders. Nieuwe afspraken met de Beheerder URCO leiden ertoe dat Groot Onderhoud door URCO wordt gepland en gerealiseerd. Is gerealiseerd. In zijn de voorbereidingen voor de nieuwe website getroffen, welke in 2015 zal worden gelanceerd. De nieuwe website wordt gekoppeld aan de administratie waardoor er veel werk bespaard wordt. Een eerste inventarisatie leidt tot voorstellen tot aanpassing van het grootboek. In 2015, na de herinrichting van het Boekhoudpakket, zal deze nieuwe grootboekrekeningen worden geïmplementeerd. Financiën 1. We verwachten een groei van bijna 10 % in giftinkomsten door nieuwe gevers te winnen groei giftinkomsten van naar Dit betekent een groei aan kantoorafdracht van Het uiteindelijke giftentotaal over heel kwam uit op een groei van 4,6%. We hebben dus onze doelstelling gehaald. Blad 17 van 23

Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen

Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen Versie: 1.0 Datum: 17 december 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. IDENTITEIT... 4 3. MISSIE EN VISIE... 6 4. BELEIDSVISIE VEZ IN

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Present Nederland

Jaarverslag 2013. Present Nederland Jaarverslag 2013 Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2013 van Stichting Present Nederland aan. Present is en blijft een club naar mijn

Nadere informatie

en plannen INTERVIEW

en plannen INTERVIEW 2014 en plannen 2015 INTERVIEW 1 Voorwoord Jaarverslag 2014 Dankbaarheid, groei en toekomst zijn drie kernwoorden die CBMC 2014 kenmerken. Dankbaarheid voor alles wat we in CBMC van God hebben ontvan-

Nadere informatie

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA 2014 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland

Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland Een jaar vol hart- verwarmende verhalen Jaarverslag 2012 l Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2012 van Stichting Present Nederland aan.

Nadere informatie

Bezinning EGS 2014 en koers 2015-2017

Bezinning EGS 2014 en koers 2015-2017 Bezinning EGS 2014 en koers 2015-2017 De EGS is een betrokken en enthousiaste groep mensen met een passie voor Jezus. We zijn een actieve gemeente en soms is het goed om een pas op de plaats te maken,

Nadere informatie

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuurs- en directieverslag 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

spoor "asis voor uw kind

spoor asis voor uw kind # # # Openbaar Primair en # Speciaal Onderwijs Purmerend "asis voor uw kind spoor GESCAND OP - 9 ÏCi: 201Ï Gemeente Oostzaan Aan het College van B en W van de gemeente Oostzaan t.a.v. de wethouder Onderwijs,

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken. Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam

Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken. Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam 2011-2016 Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam 2011-2016 De Protestantse Kerk Amsterdam weet zich blijvend geroepen

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Jaarverslag 2011. Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Stichting Open Doors Postbus 47, 3850 AA Ermelo Telefoon: 0341-465 000 Fax: 0341-412 622 E-mail: info@opendoors.nl Internet: www.opendoors.nl Registratienummer Kamer van

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept)

PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept) PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept) Catharinaparochie, Oosterhout December 2014 VOORWOORD In deze decemberversie van het Parochieplan presenteren we als bestuur en team van de Catharina-parochie het

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Ten Geleide. Vernieuwde inhoud: een aansprekend en sociaaldemocratische gedachtegoed. De partij op orde: een partij die tussen de mensen staat

Ten Geleide. Vernieuwde inhoud: een aansprekend en sociaaldemocratische gedachtegoed. De partij op orde: een partij die tussen de mensen staat Ten Geleide Hierbij bied ik u namens het Partijbestuur van de Partij van de Arbeid het jaarverslag over de activiteiten en de verantwoording over de begroting van het jaar 2013 aan. Het jaar 2013 was wederom

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave TIP: klik op de lichtblauwe hoofdstukken om direct verder te lezen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind...4 3. De bestuurlijke

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

samen bloeien SKOzoK Jaarverslag 2012

samen bloeien SKOzoK Jaarverslag 2012 samen bloeien SKOzoK Jaarverslag 2012 2 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen 1. Dit is SKOzoK Namen en nummers Missie en visie De koers Inhoudsopgave 2. Hoe gaat het met de medewerkers?

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie