Stichting De Navigators Hoofdstraat KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2012. RAPPORT Inzake jaarverslag 2012 22-1-2014-1"

Transcriptie

1 accountants in non-profit Stichting De Navigators Hoofdstraat KB JAARVERSLAG 2012 RAPPORT Inzake jaarverslag Correspondentie-adres Postbus CD - Alphen aan den Rijn T IBAN: NL71 INGB KVK:

2 accountants in non-profit JAARVERSLAG 2012 INHOUD pagina 1. Bestuur- en directieverslag 1.1 Algemeen Activiteiten en financiële positie Blik op Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Resultaatbestemming Overzicht lastenverdeling Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat Toelichting op de balans Toelichting op de baten Toelichting op de lasten Overige gegevens 3.1 Controleverklaring

3 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG

4 JAARVERSLAG 2012 De Navigators Nederland

5 1.1 ALGEMEEN Stichting de Navigators Stichting De Navigators bestaat in Nederland sinds De Stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Driebergen-Rijsenburg ingeschreven onder nummer en is statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg. De statutaire naam van de Stichting luidt: Stichting De Navigators. Doelstelling De Stichting De Navigators heeft als doelstelling om mee te werken aan het vervullen van de Bijbelse zendingsopdracht, zoals o.a. te vinden in Matteüs 28:19,20. Daarbij is haar specifieke roeping het bekend maken van Christus, mensen die Hem willen volgen tot discipelen van Christus maken en tot arbeiders in de oogst van Zijn Koninkrijk. De Navigators vormt een interkerkelijke beweging, die wil meehelpen om op een eigentijdse manier Christus zichtbaar te maken aan mensen binnen het eigene van hun leefwereld, zodat zij kunnen kiezen om met Hem te gaan leven. Het motto is 'Christus kennen en bekendmaken'. Want we geloven, dat leven pas écht leven wordt, wanneer je God leert kennen. God leer je het beste kennen door met Jezus Christus te gaan leven. Visie voor de wereld Matt. 28:19,20 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Matt. 28:19,20 Door de jaren heen is veel van de vorm veranderd, maar de boodschap en de visie zijn nog steeds hetzelfde: door persoonlijke relaties anderen helpen groeien in hun leven met Christus, zodat ook zij weer anderen kunnen helpen. De Navigators is in Nederland actief onder jongeren van jaar (LEF - voor training van jongerenwerkers in kerken en christelijke gemeentes) en onder studenten (Navigator Studenten Verenigingen). Andere Navigator activiteiten zijn o.a. het organiseren en begeleiden van zgn. Stilteweekenden, contacten leggen met moslims onder de naam Beyt en het jaarlijks uitgeven van een aantal boeken onder de verantwoordelijkheid van Novapres. De Navigators werken in veel gevallen nauw samen met diverse landelijke en plaatselijke kerken en christelijke gemeentes en anderen christelijke organisaties

6 Navigators wereldwijd De Navigators is een wereldwijde geloofsbeweging met een heldere en specifieke roeping om mensen Christus te doen kennen en hen tot discipelen te vormen. Het doel van de stichting is niet gebonden aan enig kerkgenootschap. De Navigators onderscheidt zich van een gemeente door haar kernwaarden die voortvloeien uit haar typische bediening. Tezamen met de visie en missie zijn deze kernwaarden vastgesteld na een internationaal beleidsproces en beschreven in de Calling... Core values Vision van 10 mei Voor het uitvoeren van haar internationale bediening heeft zij een eigen leiderschapsmodel met: een internationale president; een aantal regionale directeuren (Europa, Azië etc.) die de verantwoordelijkheid heeft voor een aantal landen; een landelijke directie die een leidersteam (NLT) vormt met leiders van bedieningsonderdelen; bedieningsleiders die verantwoordelijk zijn voor een aantal stafmedewerkers. Het landelijk bestuur in Nederland opereert binnen dit internationale beleidskader. Stichtingsbestuur en landelijke leiding weten zich geroepen de genoemde calling naar Nederland te vertalen 1 en voor de Nederlandse situatie verder te ontwikkelen. De landelijke leiding wordt gevormd door één of meer landelijke coördinatoren die worden benoemd en gedechargeerd door het stichtingsbestuur. Het goede nieuws van Jezus en zijn Koninkrijk te verspreiden onder alle volken, door geestelijke generaties van arbeiders, die leven en discipelen maken temidden van mensen die Jezus niet kennen. Stichtingsbestuur en landelijke leiding stellen in overleg de reglementen vast die zij wenselijk en nodig achten. 1 In 2010 is ten behoeve van het PersoneelsHandBoek en Medewerkersprofiel een Nederlandse vertaling gemaakt van de oorspronkelijk Engelstalige visie en roeping (bekend als de Core )

7 Bestuur en directie van Stichting De Navigators Nederland De samenstelling van bestuur en directie in 2012 was als volgt: Stichtingsbestuur Voorzitter : de heer J.H.A. (Jeroen) Goudt (tweede termijn ). Secretaris : mevrouw C. J. (Cathalien) Op 't Land de Visser (eerste termijn ) Penningmeester : de heer L. (Lewalt) Eland (eerste termijn ) Lid : mevrouw C. (Cobi) Wattez (tweede termijn ) Lid : de heer J. (Jan) van der Meulen (tweede termijn ) Lid : de heer C. (Cees) Hordijk (eerste termijn ) Lid : de heer D. (Don) de Mello (eerste termijn ) Lid : mevrouw M. (Marleen) Ottenhof-de Jonge (eerste termijn ) Directie Najaar 2009 is een tweehoofdige directie aangetreden: de heer Bernard Terlouw en de heer Jelle Jongsma, die sindsdien de landelijke leiding van De Navigators vormen. In de loop van 2012 is de noodzaak ontstaan de leidinggevende structuur enigszins aan te passen. Navigators Nederland beschikt niet over een afzonderlijk toezichthoudend orgaan. Rol en functie van het stichtingsbestuur De rol van het stichtingsbestuur is niet om aan de operationele sturing van de bediening deel te nemen. Haar primaire taak bestaat uit het vervullen van een aantal wettelijke verplichtingen (zoals die gesteld worden aan een non-profit organisatie) en het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor het beleid. Doel van het stichtingsbestuur: aanzetten tot en bewaken van beleid en strategie binnen het kader; accorderen van beleid, beleidsprocessen en budget; adviseren van het landelijk leidersteam. Het stichtingsbestuur richt zich op het vaststellen en toetsen van het beleidsplan, terwijl het landelijk leidersteam dit beleidsplan voorbereidt en uitvoert

8 Hoofdfuncties van het stichtingsbestuur Verschaft de juridische legitimiteit van de stichting in Nederland. Bewaakt de continuïteit van de stichting. Verzorgt contacten met Europees en internationaal bestuur middels de Voorzitter. Toetst de relevantie van De Navigators in tijd, cultuur en geestelijke omgeving in Nederland. Toetst en cultiveert de Navigator core values. Bij het besturen van De Navigators wordt rekening gehouden met visie, Gods woord en persoonlijke leiding. De richting van een geloofsbeweging wordt mede bepaald door het verstaan van Gods openbaring (door Zijn woord of door een persoonlijke visie). Zo n openbaring (of visie) dient getoetst te worden voordat zij een richting in de geloofsbeweging bepaalt. Goed management of bestuur is niet tegengesteld aan handelen in geloof; vaardigheden en ervaring ingebracht door bestuursleden zijn waardevol voor de geloofsbeweging. De geloofsbeweging is niet het eigendom van de bestuurders of leidinggevenden; zij vervullen de rol van rentmeester. De focus in het leiderschap is gericht op het ontwikkelen en realiseren van de visie en de missie van De Navigators en op de continuïteit als organisatie. De stijl van leiderschap is vooreerst dienend. Bezoldigings- en vergoedingenbeleid Het stichtingsbestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. De tweehoofdige directie is volledig in loondienst, maar beide directeuren hebben een inspanningsverplichting voor fondswerving. Wijze benoemen en zittingsduur stichtingsbestuur De leden van het stichtingsbestuur worden benoemd door het stichtingsbestuur. Tenminste 2 maanden voor de vergadering waarop het stichtingsbestuur tot de benoeming van een nieuw bestuurslid wenst over te gaan, wordt dit voornemen schriftelijk medegedeeld aan alle stafmedewerkers van De Navigators. Zij hebben gezamenlijk het recht om tot een maand voor de voorgenomen benoeming een andere persoon voor te dragen, alsmede een veto uit te spreken over het benoemingsvoorstel van het stichtingsbestuur. Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van hooguit 4 jaar, en zijn één maal herkiesbaar. Na een zittingsperiode van 8 jaar is herverkiezing gedurende een jaar niet mogelijk. Het stichtingsbestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Personen die in een arbeidsverhouding staan tot de stichting kunnen geen deel uitmaken van het stichtingsbestuur. Statuten De staturen zijn gedurende het verslagjaar 2012 niet gewijzigd

9 1.2 ACTIVITEITEN EN FINANCIËLE POSITIE Verslag 2012 algemeen De voortgaande groei van het werk van De Navigators in 2012 kan beschreven worden met de bekende tweeslag 'gave' en 'opgave'. De groeitrend van de afgelopen jaren werd voortgezet bij het studentenwerk van de Navigators Studenten Verenigingen (NSV) en meer en meer studenten raakten betrokken. Maar ook bij LEF zien wij dat steeds meer kerken en christelijke gemeentes zich ondersteund voelen door de inhoudelijke coaching en begeleiding die wordt geboden. Een nieuwe ontwikkeling is de verzelfstandiging van 'BEYT' waardoor De Navigators in 2012 een bediening is gestart die probeert om volgelingen van Jezus te helpen hun leven te delen met moslims, zodat zowel moslims als christenen elkaar beter leren kennen en begrijpen. Omdat deze bediening nieuw is zal er in dit jaarverslag uitvoerig aandacht aan gegeven worden. Al deze goede ontwikkelingen ervaren we als een gave van God, die de vrucht geeft van zorgvuldig en toegewijd werken. Tegelijk is de snelle ontwikkeling waarmee we te maken hebben een 'opgave' die ons behoorlijk zwaar valt. Diverse stafleden, een aantal van hen leidinggevend, hadden in 2012 te maken met burn-out, waarschijnlijk veroorzaakt door een optelsom van de grote persoonlijke toewijding waarmee de stafleden werken, de grote persoonlijke betrokkenheid waarin ze tijdens het werk een eigen leven delen met de mensen om hen heen en de noodzaak door persoonlijke fondswerving de benodigde financiën voor hun salaris te verwerven. Aan het eind van 2012 heeft de ingewikkelde situatie gedurende het jaar geleid tot een aantal veranderingen in de manier van leidinggeven: vanaf 1 januari 2013 zal een kleiner managementteam de organisatie leiden onder leiding van één Algemeen Directeur, Bernard Terlouw. Een aantal ontwikkelingsgebieden die we als cruciaal voor de toekomst beschouwen krijgen extra aandacht door de nieuw gecreëerde positie Directeur Ontwikkeling die door Jelle Jongsma zal worden vervuld. Ondersteunende Diensten zal na een jaar met veel ziekte en afwezigheid van medewerkers weer op volle kracht gaan draaien. Daarbij zal veel op ons afkomen: afdelingen als publiciteit, fondswerving, personeelszaken en juridische zaken zijn nog niet berekend op de huidige omvang van de organisatie of lopen achter in ontwikkeling doordat er de afgelopen jaren onvoldoende aandacht mogelijk was. Dat betekent praktisch dat van iedereen in een leidende positie extra hand- en spandiensten op deze gebieden zal worden verwacht, soms buiten de eigen comfort-zone. Voor de algehele richting van de organisatie was het motiverend dat vier van onze leiders aanwezig waren op de internationale consultatie van De Navigators, in het najaar van 2012 in Nairobi, Kenia. Tijdens die bijeenkomst hebben we als Navigators wereldwijd de missie, en de visie van de organisatie op een frisse manier besproken

10 Verslag directie Doelen 2012 Wanneer Rapportage 1. Evaluatie van de directiestructuur & werkzaamheden van beide directeuren (vastgesteld in 2010) heeft geleid tot een taakverdeling die door alle betrokkenen (bestuur, directie, NLT) als bevredigend en haalbaar wordt ervaren. 2. De betrokkenheid bij Europa van Bernard is ingevuld wat betreft taken en begrensd wat betreft de omvang van tijdsinvestering. 3. De verschillende bijeenkomsten van de landelijke leiding (d.i.: NLT/Delta en FOT/Dodo) zijn en worden ervaren als efficiënt, effectief en prettig. 4. Het voorbereiden en bijwonen van het International Forum 2012, in Nairobi Kenia, door Jelle Jongsma, Bernard Terlouw, Cobi Wattez en Joost van Heusden, heeft geleid tot een inhoudelijk gesprek van de leiders van de Navigators in Nederland over onze vertaling in de praktijk van de visie en missie van de Navigators. eind 2012 eind 2012 eind 2012 eind 2012 De afwezigheid van Jelle Jongsma in 2011 en tot het najaar van 2012 hebben geleid tot een herstructurering van de directie en het leiderschap. Deze nieuwe aanpak zal per 1 januari 2013 ingaan. De aanstelling van een nieuwe Europese leider, Rusty Stephens, heeft ook geleid tot een nieuw Europees leidersteam. Bernard is als lid van dat leidersteam gekozen, maar onduidelijk is wat dit qua praktische investering in tijd en aandacht zal gaan betekenen De ervaringen in 2012 hebben geleid tot een overeenstemming over een nieuwe managementstructuur. In 2013 zal moeten blijken wat de uitwerking is van de consultatie in Nairobi. Wel is nu al te zeggen dat de bijeenkomst motiverend was en veel onderlinge relaties met Navigators wereldwijd zijn gelegd of versterkt

11 Verslag staf en personeel Doelen 2012 Wanneer Rapportage 1. De PersoneelsVerTegenwoordiging (PVT) blijft een duidelijke rol spelen en komt in 2012 tenminste 3 maal bijeen met vervolgens duidelijke communicatie naar de medewerkers. In 2012 zal de PVT een visie ontwikkelen op de ontwikkeling naar een OR bij voortgaande groei. 2. Voor het einde van 2011 heeft er een eerste evaluatie plaatsgevonden van het Personeels- HandBoek (PHB), inclusief gedragscodes, loongebouw (plus inschalingsystematiek), arbeidsvoorwaarden en medewerkersprofiel. 3. Volgens afspraak zal aan het eind van 2012 het tweejaarlijks Medewerkers Tevredenheids Onderzoek worden uitgevoerd. 4. Samen met de bedieningsleiders zal het protocol dat is ontwikkeld als handreiking om in situaties van ongewenst gedrag adequaat te kunnen reageren een functionele plaats krijgen in de organisatie. eind 2012 eind 2012 eind 2012 eind 2012 De PVT is in 2012 meerdere malen bijeen gekomen, waaronder ook diverse malen samen met de directeur. Een besluit over ontwikkeling naar een OR is uitgesteld tot Een 1e interne evaluatie van het PHB heeft plaatsgevonden. Een overzicht van kleine veranderingen die gemaakt moeten worden is besproken met het PVT. Het MTO is uitgevoerd. De samenvatting van de resultaten staat hieronder. Het protocol is ontwikkeld, maar zal verder moeten worden uitgerold in de organisatie. Medewerkers-Tevredenheids-Onderzoek 2012 Inleiding Met het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 2010 is binnen Navigators Nederland een begin gemaakt met het monitoren van de tevredenheid en het welzijn van haar medewerkers, te weten stafleden, lokale bestuursleden (van de NSV-verenigingen) en ondersteunend personeel. De directie heeft eind 2012 dit onderzoek herhaald om te zien wat de gezamenlijke inspanningen om het welzijn en de tevredenheid te verbeteren hebben opgeleverd. Het eerste doel is dan ook de vergelijking met De vragenlijst heeft voldaan aan de eis dat vergelijking op de belangrijkste bevindingen uit 2010 mogelijk is. De respons in 2010 was 56,1% van de staf, 76,4% van de bestuursleden en is eind ,5% van de staf en 83,1% van de bestuursleden. Dit is een gemiddelde stijging van 15,1%. De respons kan als representatief worden beschouwd. Verder valt over de respons op te merken dat de respons vanuit de besturen van Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Wageningen opvallend sterk is gestegen

12 Belangrijkste resultaten Voor de stafleden geldt dat de energiebronnen in het werk een lichte daling (is ongunstig) laten zien, terwijl de werkdruk en de financiële druk, twee werkstressoren, licht gedaald zijn (is gunstig). Deze werkkenmerken leveren een licht gedaalde bevlogenheid, betrokkenheid en tevredenheid op. Voor de bestuursleden van de verenigingen geldt eenzelfde patroon voor de energiebronnen, terwijl de werkstressoren een wisselend beeld laten zien: een gestegen werkdruk (ongunstig) en een gedaalde financiële en werk-privé druk (gunstig). Deze werkkenmerken leveren een iets gedaalde organisatiebetrokkenheid en verminderde bevlogenheid op, echter een toegenomen tevredenheid. Bij de vergelijking van de bestuursleden moet men zich realiseren dat het om totaal andere personen gaat, vanwege de jaarlijkse bestuurswisseling. Bekijken we de verbanden, correlaties tussen de werkkenmerken en de uitkomstmaten (gevolgen voor de beleving) dan zien we dat ontwikkelingsmogelijkheden de sterkste relatie hebben met tevredenheid (in kwadraat: 39,1%). De hoge kwaliteit van de trainingen op de stafdagen zou hieraan ten grondslag kunnen liggen. Verder valt op dat de financiële druk significante ongunstige relaties heeft met organisatiebetrokkenheid, werkmotivatie, herstelbehoefte en verloopintentie. Wat betreft de correlaties van de werkkenmerken met de uitkomstmaten voor de bestuursleden. De autonomie en de ontplooiingsmogelijkheden dragen gunstig en significant bij aan de werkmotivatie. Opvallend is de ongunstige, significante, zij het kleine, relatie van leiderschap met de herstelbehoefte van bestuursleden. Dit zou kunnen wijzen op een leiderschap dat een enigszins uitputtende invloed uitoefent. Verder blijkt dat het aantal uitgevoerde POP-gesprekken evenals de waardering daarvoor gedaald is. Deze relatie lijkt logisch. De vraag naar het functioneren van de stuurgroepen wordt zowel door de stafleden als de bestuursleden positiever gewaardeerd dan in Staf van 50% naar 54% en bestuursleden van 76% naar 85%. Hierbij valt het verschil tussen de waardering van de stafleden en bestuursleden op (verschil van ruim 30%). Bij de open vraag naar suggesties ter verbetering van de fondswerving worden de volgende suggesties gedaan: algemene fondswerving aanboren, naast de persoonlijke (3x) instellen werkgroep fondswerving (3x) financiële lasten duidelijker neerleggen bij leden (3x) verdere professionalisering (communicatie) fondswerving (3x) tevredenheid toegenomen professionalisering tot nu toe (3x) stand giften real time en online

13 Bij de open vraag voor suggesties in het algemeen worden de volgende antwoorden gegeven: toerusting grenzen stellen in dit type (onbegrensd) werk (2x) alternatieve opzet NSVO: niet in eigen team (1x) opzet vragenlijst: splitsen vragen bestuursleden en staf (9x) toevoegen neutrale antwoordoptie (6x) duidelijkheid over definitie leidinggevende (1x) specificeren ondersteunende diensten (1x) Prioriteitenanalyse In deze prioriteitenmatrix zijn de mogelijke actiepunten opgenomen die als uitgangspunt voor een plan van aanpak naar aanleiding van dit MTO kunnen dienen. Deze prioriteitmatrix is gebaseerd op de hoogte van de score in combinatie met het (empirisch aangetoonde) belang van het betreffende werkkenmerk op de overall tevredenheid. Prioriteitenmatrix MTO STAF Bewaken Benutten Gunstig Sociale steun Leiderschap Ontwikkelingsmogelijkheden Ontplooiingsmogelijkheden SCORE Ongunstig Verbeteren lage prioriteit Samenwerking tussen teams Financiële druk Verbeteren hoge prioriteit Laag Belang Hoog Prioriteitenmatrix MTO BESTUUR Bewaken Benutten Gunstig Autonomie Leiderschap Ontplooiingsmogelijkheden SCORE Ongunstig Verbeteren lage prioriteit Leiderschap Verbeteren hoge prioriteit Werkdruk + Werkdruk Laag Belang Hoog

14 Aanbevelingen 1. Allereerst het vieren van de verbeteringen op de verschillende werkkenmerken en uitkomstmaten, bijvoorbeeld door het uitwisselen van voorbeelden. 2. Bij het terugkoppelen van de uitkomsten aan de medewerkers toetsen of de uitkomsten herkenbaar zijn en suggesties ophalen hoe aan de nu geconstateerde verbetermogelijkheden gezamenlijk te gaan werken. 3. Belangrijkste aandachtspunt staf: de financiële druk. Hierbij is het monitoren in team en bilateraal overleg een eerste aanbeveling. Verder zouden de suggesties zoals gedaan in de beantwoording van de vragenlijst op bruikbaarheid worden onderzocht. Belangrijkste aandachtspunt bij bestuursleden: de werkdruk en het leiderschap. Ook hier is monitoring in team en bilateraal overleg als eerste van belang, daarnaast het geven van een training stressherkenning en stressmanagement voor bestuursleden op een NSVO. Verslag financiën Doelstellingen voor het financiële beleid op langere termijn De strategische doelstellingen voor het financiële beleid voor de komende periode zijn (in volgorde van belangrijkheid): a) mensen leren systematisch en conform Gods richtlijnen te geven; b) het afmaken van een goede financiële kantoororganisatie; c) verdere opbouw goede algemene reserve (met voldoende buffers voor de bedieningen); d) organiseren van achterban activiteiten om betrokkenheid te versterken (40 plussers); e) gericht oud leden beleid opzetten (NSV, Lifenet en LEF); f) extra inkomsten verwerven door fondsen, instituten en zgn. 'grote gevers' te betrekken bij onze projecten. Financieel beleid op korte termijn; acties en besluiten Voor komend jaar 2012 nemen we het volgende besluit: a) de kantoorafdracht blijft 11% voor de bedieningsgiften en 9% voor de vriendenkringstaf. Doelen 2012 Wanneer Rapportage 1. We streven naar een lichte groei van 5% in giftinkomsten door nieuwe gevers te winnen voor Algemeen, NSV en LEF. Totale groei giftinkomsten van naar eind 2012 De totaal giften zijn uitgekomen op voor

15 Verslag publiciteit, relatiebeheer en fondswerving Doelen Wanneer Rapportage Het professionaliseren van onze PR, o.a. door het aanstellen van een medewerker relatiebeheer/communicatie. Het ontwikkelen van een meerjarenplan t.a.v. publiciteit en fondsenwerving (inclusief Raster, huisstijl, websites van Navigators algemeen en bedieningen en het betrekken van de oudere generatie Navigators) zomer Door gebrek aan capaciteit en aan personele & financiële middelen niet uitgevoerd. 3. Voldoende aandacht voor het coachen van nieuwe en bestaande staf in hun persoonlijke fondswerving, zodat zij op 100% van hun budget blijven De fondswerfcoach Deodaat Boer is (in samenwerking met internationale adviseurs) succesvol geweest in het begeleiden van de staf van NSV en de trainees van Naventure. Verslag ondersteunende diensten (v/h kantoor ) Doelen Wanneer Rapportage Lopende financiële administratie (11 giftenoverzichten, 4 kwartaalrapportage, fine-tune GRB schema, etc.) Er is een plan opgesteld voor de interne IT + start met uitvoering Er is een onderhoudsplan voor Hoofdstraat 53 opgesteld + start met uitvoering Hele jaar September 2012 Zomer 2012 Giftenoverzichten waren stipt op tijd; kwartaalrapportages: Q1 laat, Q2 stipt, Q3 stipt, Q4 OK - afronding jaarrekening door ziekte zeer vertraagd Door gebrek aan capaciteit en aan personele & financiële middelen is er een stabiele status quo en zijn we aan ontwikkeling niet toegekomen. Een start is gemaakt met het opstellen van een onderhoudsplan en diverse noodzakelijke activiteiten zijn uitgevoerd; meer samenhang en de doordenking is nodig

16 Verslag LEF Algemene beschrijving bediening LEF is het jongerenwerk van Navigators. LEF heeft het verlangen dat er steeds meer jonge toegewijde leerlingen van Jezus zichtbaar worden die doorgeven wat zij zelf geleerd en gezien hebben. Ook de kerk ziet graag toewijding van jongeren aan Jezus. Toch geven veel kerken en gemeenten aan dat deskundigheid welkom is wanneer ze hun jongeren doelgericht en doordacht willen begeleiden in hun geloofsgroei en toewijding aan Jezus. Daarom ondersteunt LEF in jongerenwerk; door heel Nederland, binnen en buiten de kerk. LEF traint, coacht en begeleidt jongerenwerkers zodat zij binnen een lange termijn relatie jongeren tot toegewijde leerlingen van Jezus maken. Door persoonlijke coaching, training in de principes van discipelschap en materiaal dat aansluit bij hun jongeren. LEF groeit langzaam maar zeker. Steeds meer kerken weten de weg te vinden naar LEF. Dit is een mooie ontwikkeling die de meerwaarde van LEF duidelijk zichtbaar maakt in het landschap van jeugdwerkorganisaties. Met name de persoonlijke begeleiding van jongerenwerkers is duidelijk onderscheidend. Producten LEF Wat LEF in den lande doet, wordt steeds concreter in producten. Zo zijn er op dit moment 3 producten. LEF SCHERP, LEF DIEP en LEF VAARDIG. LEF SCHERP is een kort trainingstraject voor jeugdleiders om opnieuw na te denken over de visie, missie en strategie in het jongerenwerk. LEF DIEP heeft een persoonlijke inslag waarbij de jeugdleiders geholpen worden in hun eigen geloofsontwikkeling. LEF VAARDIG richt zich op de toerusting in vaardigheden om het uitvoerende jongerenwerk naar een hoger plan te trekken

17 Communicatie achterban Vanuit het verlangen om de achterban meer te betrekken bij de nieuwe richting van LEF, is er gekozen om bewuster en meer te communiceren met de achterban. Daarnaast wordt er in 2013 een feest georganiseerd voor iedereen die de afgelopen 40 jaar betrokken is geweest! Financiële positie Naar de toekomst toe hoopt LEF meer inkomsten te genereren uit kerken. De kosten voor training en coaching zullen hoger worden, waardoor een groter deel van de kosten van staf gedekt worden. De persoonlijke fondswerving blijft belangrijk voor staf, maar zal een minder grote plek innemen. Doelen Wanneer Rapportage Producten LEF verder doordenken, ontwikkelen en professionaliseren Communicatie achterban en contacten verbeteren Nieuwe financiële structuur LEF voor staf en persoonlijke budgetten Eind 2012 Eind 2012 Eind 2012 Producten staan. Elk met een helder doel en inhoud (te vinden op de website) Deels in geslaagd. Proces kost meer tijd dan gedacht. In ontwikkeling

18 Verslag: Beyt Wat is Beyt? Beyt is Arabisch voor thuis en is een beweging van volgelingen van Jezus die hun leven willen leren delen met moslims. We functioneren als bruggenbouwers en helpen zowel moslims als christenen elkaar beter te begrijpen en te leren kennen. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat er contact is tussen moslims en niet-moslims, tussen moslims en christenen. Vanuit de samenleving, maar ook vanuit onszelf, leven er bepaalde vooroordelen die barrières kunnen opwerpen. We leven eerder naast elkaar dan met elkaar. Uit recent onderzoek van het SCP blijkt zelfs dat tweederde van de autochtone Nederlanders nooit een migrant over de vloer heeft. Het ontstaan van Beyt Beyt is begonnen als onderdeel van NSV met als doel Nederlandse studenten afkomstig uit Islamitische culturen te leren kennen en namens Jezus welkom te heten en hen te helpen zich thuis te voelen. Al in de pilotfase van dit project, waarbinnen veel verkennend onderzoek is gedaan, kwamen we tot de conclusie dat het belangrijk was dat deze bediening breder zou worden dan alleen studenten. Het leven onder moslims vraagt een lange adem, langer dan de gemiddelde studententijd. Daarnaast is de studententijd voor de meeste moslimstudenten minder vormend dan voor de meeste autochtone studenten. Ondanks dat er verschuivingen zijn blijft de familie en het gezin het belangrijkste netwerk voor een moslim student. Het delen van je leven met moslimstudenten vraagt dus dat je ook oog hebt voor zijn/haar bredere context. Vandaar dat we in de afgelopen jaren er naartoe zijn gaan werken om van dit NSV-project een afzonderlijke bediening van Navigators te maken. In juni 2012 is Beyt als nieuwe bediening met Mariël de Vos als bedieningsleider officieel gestart en ingezegend. Daarnaast was er een werkgroep actief met 2 leden die met name in het beleidsmatige en visionaire gedeelte meedachten. Eind zomer 2012 is er daarnaast contact ontstaan met Mirjam den Dekker die ook in het uitvoerende deel van Beyt mee is gaan helpen en vanaf 1 januari 2013 voor Beyt aan de slag gaat

19 Als onderdeel van De Navigators hopen we onze ervaringen in de ontmoeting met moslims o.a. te kunnen delen met de andere bedieningen van De Navigators. Als De Navigators zijn we een discipelschapsvormende beweging. Steeds vaker zijn de mensen van wie te midden leven moslims, of leven de mensen met wie wij optrekken te midden van moslims. Want the face of Holland is changing, zoals christen-arabier en Navigator Nabeel Jabbour opmerkte toen hij in 2012 in Nederland was. Wat doet Beyt Beyt kent twee trajecten. Een traject om moslims te leren kennen en begrijpen: materiaal, workshop, ontmoeting. En een traject om te leren je leven te delen met moslims, het Beyt Bruggenbouwersjaar: intervisie & coaching binnen een leergemeenschap. Het Beyt Bruggenbouwersjaar gaat in juni 2013 van start met een multiculturele kick-off week in Birmingham, Amsterdam en Rotterdam. Samenwerking We hebben contact en werken samen met verschillende organisaties. Het lichaam van Christus in Nederland dat moslims liefheeft is divers. Dat is maar goed ook, want de moslimgemeenschap in Nederland is ook divers. Zo vullen we elkaar aan. Met name met Frontiers en Evangelie & Moslims hebben we veel contact. Maar daarnaast ook met anderen. Zo hebben we bijvoorbeeld in 2012 samen met een heel aantal zendingsorganisaties de loving and serving muslims dag georganiseerd. Ook met Navigators in Engeland en met Navigators buiten Europa hebben we contact. Doelen Wanneer Rapportage Verder opzetten en uitbouwen van het project. 1. Definitieve keuze naam + hoe we dat in gaan zetten. Ontwerp en gebruik logo. 2. Financiële administratie voor bediening starten jan 2012 eind 2012 Definitieve keuze voor de naam Beyt en de transcriptie vanuit het Arabisch. Het logo is uiteindelijk begin juni klaar en werd meteen ingezet voor de officiële start van Beyt als bediening. Beyt startte in juni als officiële bediening, maar zal vanaf boekjaar 2013 financieel los van NSV komen te staan. In de aanloop naar 2013 zijn hiervoor afspraken gemaakt en is een begroting voor 2013 ingediend

20 4. Visie ontwikkelen over teams Jan - juni 2012 Eind augustus is op basis van een strategievoorstel het plan voor het Beyt Bruggenbouwersjaar ontwikkeld. David de Vos en Annelies Borgmeijer draaiden mee als NSVcollega s in een visiewerkgroep van Beyt. Annelies Borgmeijer moest i.v.m. ziekteverzuim helaas afzeggen. Mirjam den Dekker zal vanaf 1 januari 2013 ook werkzaam zal zijn voor Beyt. Daarmee is een enorme kwalitatieve en kwantitatieve investering gedaan in het team van Beyt. Bezoek Nabeel Jabbour aan Nederland en daarmee promotie van zijn boek Anders leren kijken. Moslims leren kennen, begrijpen en bereiken (dat net was uitgegeven door Navigators boeken) en gelegenheid om het eigen Nederlandse netwerk uit te breiden en in te investeren. 1. Netwerken andere organisaties rondom bezoek Nabeel Jabbour 2. Organiseren van bezoek Nabeel Jabbour Nov 2011 juni 2012 Jan 2012 juli 2012 Het bezoek van Nabeel Jabbour aan Nederland en de aanloop daar naartoe bleken een uitstekende gelegenheid om te netwerken met verschillende sleutelpersonen en organisaties. Bernhard Reitsma (Islamnota PKN en docent/professor Islam op verschillende hogescholen en faculteiten) heeft met ons meegedacht over geschikte mogelijkheden. Uiteindelijk zijn de volgende personen/organisaties bezocht: Anne vd Bijl (Open Doors), lokale bruggenbouwers (Tim Breugem, ds Martijn van Laar, Leen la Riviere), NZR (Nederlandse Zendings Raad), EZA, OM, ChristenUnie (Gert-Jan Segers & senior beleidsmedewerker), lezing Rotterdamse studenten, lezing alle Navigators staf, open lezing (rond 100 aanwezigen), in-depth weekend met meer dan 30 deelnemers uit Nederland & Engeland. Naast de verschillende ontmoetingen is er ook nog media aandacht geweest via het ND. De week is mede georganiseerd met de inzet van een Naventure trainee

21 Verder gaan met en ontwikkelen van bestaande activiteiten. 1. Workshops + verspreiden brochure op deze workshops. 2. Ontmoetingsavonden en bruggenbouwen met moslimverenigingen 3. Bijbelstudie over de vreemdeling verder uitwerken (evt. samen met theologie studenten/ifes) Jan 2012 Juli 2012 Geheel 2012 Jan 2012 Diverse workshops hebben plaatsgevonden Diverse avond hebben plaatsgevonden, o.a. in Groningen, Amsterdam, maar ontmoetingsavonden organiseren blijkt moeizamer te gaan dan gedacht. Dit blijkt ook de ervaring te zijn van IFES-collega Willem vd Deijl. Wanneer er al onderling contact is komt er makkelijker iets van de grond. Er is een korte studie gemaakt over omgaan met de vreemdeling. Een uitgebreidere studie op basis van gevonden teksten moet nog worden gemaakt

22 1.3 BLIK OP 2012 Verslag NSV Algemene beschrijving bediening Studenten krijgen veel vrijheid en ruimte om te ontdekken wie ze zijn, en op zoek te gaan naar het doel en de betekenis van hun leven. Bovendien worden ze door studie en omgeving gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen en keuzes te maken die veel gevolgen hebben voor hun verdere leven. Dit maakt dat de studententijd voor veel jongeren een cruciale levensfase is, waarin de basis wordt gelegd voor de jaren erna. Daarom geloven we dat het juist in deze periode zo belangrijk is dat ze Jezus leren kennen, en geholpen worden om met Hem te leven. Daarom heeft De Navigators ervoor gekozen verenigingen op te richten in de studentensteden, de Navigators Studentenverenigingen (NSV). We zijn als NSV een sterk merk in de studentenwereld. Onze verenigingen hebben een grote aantrekkingskracht op studenten. Nieuwe studenten willen graag lid worden van één van onze verenigingen. Als ze eenmaal lid zijn, hebben ze tal van mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen, in zowel hun gaven als talenten. Financieel In het jaar 2012 hebben we verder gebouwd aan een gezonde financiële basis onder NSV. Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd: Er is hard gewerkt aan de fondswerving. Steeds meer stafleden komen op budget en de hoeveelheid tijd die onvrijwillig onbetaald wordt gewerkt is verder teruggedrongen. De buffers van de projecten zijn verder aangevuld. Alle projecten, op NSV Algemeen na, hebben de vanuit bestuur en directie verplichte reserve opgebouwd. NSV Algemeen is via het PO een proces gestart en afgerond om de verenigingen te vragen de ledenbijdrage te verhogen van 5 naar 10 per jaar. Op NSG na hebben alle verenigingen hierin toegestemd, wat vanaf het collegejaar zal leiden tot extra inkomsten van +/ ,- NSV Algemeen is bezig de acquisitie verder te professionaliseren door partnerships op te bouwen met diverse organisaties en door een WIJN-actie te organiseren in aanloop naar de kerst. De totale inkomsten vanuit acquisitie en partnerships bedragen in NSV heeft de aanstelling van de fondswerver overgenomen van de directie

23 Statistieken kerncijfers We zijn de afgelopen jaren gegroeid van 9 naar 15 steden. In het najaar van 2000 waren 665 studenten lid. In december 2012 zijn er 2713 studenten lid van NSV. Verder waren er in (oud)studenten betrokken als senior- c.q. sociëteitslid. Er zijn in december lokale stafleden en 10 landelijke stafleden (in totaal betaald en onbetaald 29,9 fte). Er zijn 25 trainees en 6 trainers betrokken in het Naventure programma. We zijn het afgelopen jaar gegroeid met 196 leden. Landelijke activiteiten Het Focusweekend op de Betteld in januari 2012 werd bezocht door zo n 1200 mensen. In de zomer van 2012 was er voor de 12 e keer het NSV zomerkamp met zo n 250 mensen. Zo n 350 studenten zijn naar de kringleiders en nestorenconferentie geweest. NSV stafteam Tot zomer 2005 heeft de NSV-staf gefunctioneerd als één groot stafteam. Gezien de groei van het aantal NSV-staf werd het team te groot. Vanaf dat moment zijn we begonnen met een NSVkernteam en dat is nu uitgegroeid tot de volgende samenstelling per 1 januari 2013 (naam + portefeuille): o Joost van Heusden directeur o Laurence Koo adjunct-directeur, Naventure o Gert-Paul van der Vlies Middel Grote Groepen o Cobi Wattez HRM, ontwikkelen vrouwelijk leiderschap o Tim Breugem regioleider, NETWERK o Anna Schippers o Reinier Kuijsten sociale gerechtigheid o Wouter Verbree beleid & backoffice o Esther Westerkamp ministry Sinds september 2006 hebben we een maandelijkse NSV-stafdag met accenten op ontmoeting, training en toerusting. De zorg van alle stafleden valt onder de verantwoordelijkheid van een stafcoach. De stafcoaches komen ongeveer maandelijks bij elkaar. NSV werkt met een Jaarplan per seizoen. Hieronder vindt u dan ook de plannen van NSV die zowel 2012 als ook een deel van 2013 zullen beslaan

24 Het NSV Jaarplan is opgebouwd uit prioriteiten en beleidspunten. Onze prioriteit geeft weer wat onze belangrijkste focus is, die we terug willen laten komen in ons leiderschap, onze communicatie en events. De beleidspunten geven inzicht in de belangrijkste projecten/thema s waar we aan werken. Deze dragen bij aan het behalen van onze doelen. Als laatste geven we in het NSV Jaarplan een overzicht van andere belangrijke lopende processen binnen NSV. Deze doelen zijn terug te vinden onder het kopje overig. Doelen Wanneer Rapportage NSV Prioriteit God persoonlijk ontmoeten Onderdeel A) Vertrouwdheid met Gods Vaderhart Mark Stibbe Leadership School: komend seizoen zullen 2 kleine teams van stafleden deelnemen. Laurence zal met een delegatie in de zomer van 2012 gaan. Vervolgens zal dit geëvalueerd worden en op basis daarvan besloten hoe we deze kennis en ervaring kunnen toepassen binnen NSV. Zomer 2012 Laurence Koo en Erik Riet zijn samen naar deze conferentie geweest. Zij kijken terug op een zeer goede tijd waar ze veel hebben geleerd over het Vaderhart van God. Deze ervaring is gebruikt in het ontwikkelen Samenstelling handleiding die ondersteunt in het ontmoeten van God en het verstaan van Zijn stem. De handleiding is voor 1 januari 2013 beschikbaar. Reeds ontwikkelde oefeningen worden gebruikt op het KNW, stafdagen en PO s en geïntegreerd in het programma van Naventure. Deze handleiding wordt besproken in het Kernteam. Najaar 2012 De handleiding God als Vader is bedoeld als instructie voor stafleden die groepsprocessen rondom het verstaan van Gods stem willen vormgeven. De handleiding ligt ter goedkeuring bij het Kernteam en kan daarna verspreid worden onder stafleden

25 Gebedsruimtes zijn een onderdeel van de NSV events Op Zomerkamp 2012, KNW 2012 en Focus 2013 wordt een gebedsruimte ingericht voor 24-7 gebed. Ervaring mbt gebedsruimtes wordt geborgd in de handboeken van de events. Diverse momenten Diverse momenten Tijdens zowel Focus 2012, Zomerkamp 2012 als KNW 2012 zijn er gebedsruimtes ingericht om studenten hebben geholpen om God persoonlijk te ontmoeten. Daarnaast zijn er in meerdere steden gebedsruimtes ingericht tijdens gebedsweken van verenigingen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een handboek voor de inrichting van gebedsruimtes. In de handboeken van de Events wordt hier naar verwezen. Doelen Wanneer Rapportage NSV Prioriteit God persoonlijk ontmoeten Onderdeel B) Ontzag voor Zijn Heiligheid Begripsvorming m.b.t. dit onderdeel van onze prioriteit. In het kernteam merken we dat vooral dit subpunt van de prioriteit verdere begripsverkenning nodig heeft. Deze gesprekken worden ingepland waarin deze thematiek (wat verstaan we onder apart gezet zijn van & voor) verder wordt verkend. Onderdeel van heiligheid is apart gezet zijn voor.., hierbinnen willen we zoeken naar vormen, manieren en projecten die studenten inspireert en uitdaagt hier mee bezig te gaan. Hierbij zoeken we voornamelijk naar mogelijkheden voor de middelgrote groepen binnen nsx. Zie ook beleidspunt 1: de getuigende middelgrote groep. Daarnaast ondersteunen we de teamleiders en regioleiders om het Passion Matching concept onder de aandacht te blijven brengen. Zie ook beleidspunt 3: andere vormen van studentenwerk ontwikkelen. Diverse momenten Najaar 2012 Januari 2012 Tijdens gesprekken in het kernteam, onder andere op de meerjarenbeleidsdagen is hier aan gewerkt. Er is voor het verenigingsjaar een jaarplan MiddelGroteGroepen (MGG s) geschreven. Onderdeel van dit jaarplan is een traject met Nederland Zoekt waarin we met een aantal stafleden participeren. Hierin zoeken we hoe we discipelschap kunnen verdiepen en we middelgrote groepen een missionaire focus kunnen meegeven. Tijdens Focus 2012 hebben we studenten laten nadenken over hun persoonlijke passie en geprobeerd om hen kennis te laten maken met andere studenten met een gelijke passie

26 ABC gebruiken (Accountabillity, Bible, Confession) De medewerkers op Zomerkamp en KNW stimuleren en ondersteunen de ABC methode te gebruiken en een buddy (iemand waarmee je kan doorpraten en bidden) te hebben/zoeken. Aandacht voor verslavingsproblematiek binnen NSV: NSV maakt gebruik van de NSV nieuwsmail om problematiek rond verslavingen aan te stippen. Elke stad heeft een duidelijk beleid omtrent pastoraat. Lokale staf zal ondersteund worden om hier vorm aan te geven en op weg geholpen worden om hier met staf uit andere steden over uit te kunnen wisselen. Zomer 2012 Najaar 2012 Meerdere momenten Tijdens het Zomerkamp en KNW zijn studenten aangemoedigd in het zoeken van een buddy en het bouwen aan relaties waarin accountability een plek heeft. In het najaar van 2012 zijn er verhalen verzameld van studenten die worstelen met verslavingen. Tevens zijn er plannen ontwikkeld om in 2013 meer aandacht te genereren met betrekking tot dit thema Tijdens een 2-tal stafdagen is er aandacht geweest voor pastoraat en gesprekstechnieken die in pastorale gesprekken kunnen worden gebruikt. Doelen Wanneer Rapportage NSV Prioriteit God persoonlijk ontmoeten Onderdeel C) Gebed Taakgroep 24-7: De initiatieven die lokaal ontsproten zijn op dit gebied ondersteunen middels een taakgroep (bestaande uit mensen van verschillende betrokken organisaties als Alpha, 24-7 Nederland, NSV, kerken etc.) die nadenkt over verdere mogelijkheden en continuering. We zoeken dus nadrukkelijk naar mogelijkheden om 24-7 gebed in eenheid en samenwerking met andere christelijke studenten(groepen) en evt. Kerken te doen. Zoeken en aanstellen van een gebedscoördinator/innovator die op landelijk niveau gebed kan initiëren en innoveren. Eind april (2012) komt er een landelijke toerustingsdag voor alle studenten die betrokken willen zijn bij lokale initiatieven rond gebed. Meerdere momenten September 2012 Eind april 2012 Samen met Alpha Nederland, Open Doors, Soul Survivor, het Leger des Heils, IFES en Agapè werken we samen om gebed een grotere plek in het studenten- en verenigingsleven te geven. In 2012 zijn plannen gemaakt voor een gebedstour langs meerdere studentensteden in het voorjaar van Edwin Hamelink is aangesteld als 24/7 gebedscoördinator. Deze dag is georganiseerd. Er waren uit verschillende steden studenten aanwezig

27 NSV Beleidspunten De getuigende middelgrote groep ontdekken hoe we de kracht van de middelgrote groep (kringhuis/dispuut) kunnen gebruiken. We bouwen hierbij aan cultuur en relaties die passen bij het Koninkrijk van God Minder = Meer bestuursleden leren werken vanuit duidelijke prioriteiten en heldere verantwoordelijkheden Andere vormen van studentenwerk ontwikkelen Het (door)ontwikkelen van nieuwe vormen van studentenwerk naast de vereniging (zoals bijv. NETWERK), om zodoende de studenten(groepen) te bereiken die geen affiniteit hebben met studentenverenigingen. In 2012 is er een team gaan participeren in de learning community van Nederland Zoekt. Er is een jaarplan geschreven dat in het Kernteam is geaccordeerd. In de komende 2 jaar volgen er documenten vanuit de learning community die verenigingen moeten helpen bij het gebruik maken van MGG s. Tijdens NSVO s (trainingen voor bestuursleden) en een aantal PO s (praesidesoverleg, is er aandacht besteedt aan dit beleidspunt In 2012 hebben we geïnvesteerd in verschillende vormen van studentenwerk in onder andere de volgende projecten: Netwerk, theologen, internationale studenten, moslimstudenten en katholieke studenten. Overige NSV plannen Wanneer Rapportage Ontwikkeling NSV Bijbelstudiematerialen Mentoraat trainingstrajecten ontwikkelen voor mentoren die zich willen doorontwikkelen Sociale gerechtigheid pioniersgroep gebruiken om mogelijkheden binnen NSV te onderzoeken en op te zetten & roering brengen omtrent dit thema binnen NSV StudentAlpha document met optimaliseringsmogelijkheden voor Alpha binnen NSV maken en verspreiden 2012 e.v. Seizoen Seizoen Juni 2012 Inmiddels zijn er weer een aantal nieuwe studies ontwikkeld die allemaal op de website zijn terug te vinden In het voorjaar van 2013 is er in het Kernteam akkoord gegeven op een te ontwikkelen verdiepingscursus mentoraat. Deze zal in voor het eerst worden gegeven. De pioniersgroep heeft in meerdere steden groepen samengesteld van studenten die zich verder willen verdiepen in dit onderwerp. Het bleek erg ingewikkeld om deze verantwoordelijkheid aan iemand te besteden. In het voorjaar van 2013 zijn deze gesprekken hervat

28 Bestuursdruk oplossingsrichtingen formuleren en communiceren richting stuurgroepen Acquisitie nieuwe mogelijkheden verkennen en bestaande uitbouwen Netwerk zoeken naar nieuwe mogelijkheden om Netwerk te starten in steden Internationale studenten pionieren en zoeken naar nieuwe mogelijkheden Ministry in alle grote steden een ministrycursus faciliteren Oktober 2012 Seizoen Seizoen Seizoen Seizoen De aanbevelingen uit de werkgroep Bestuursdruk zijn vertaald naar de praktijk van de verenigingen. Er is tijdens de training van besturen aandacht voor deze problematiek In 2012 heeft de wijnactie weer plaatsgevonden, is de samenwerking met ProLife gecontinueerd en is er een nieuwe deal met Gospel.nl gesloten. Daarnaast lopen er verkennende gesprekken met o.a. Compassion en Willow Creek In Rotterdam, Utrecht, Zwolle en Groningen is Netwerk actief. In 2013 zoeken we naar een landelijk coördinator die ook nieuwe Netwerk verenigingen kan ondersteunen. In het voorjaar van 2013 werd duidelijk dat er per december 2013 een 3-tal Amerikaanse studenten naar Nederland komen om het Internationaal studentenwerk verder uit te bouwen. De Focus zal in eerste instantie liggen op Amsterdam Er is in 7 steden een ministry cursus gegeven

29 Verslag LIFENET LifeNet stond in 2012 op een keerpunt, waarin alles voorbereid was voor verdere uitbouw, met een jong team van landelijke vrijwilligers. Er bestonden een aantal groepen in Nederland en die draaiden redelijk goed. Er is duidelijk meer mogelijk qua aantallen kringen en onze ambitie is nog steeds om young professionals te helpen volgeling van Jezus te zijn in de volle breedte van het leven. Het blijkt echter niet zo makkelijk en de vraag die we onszelf stellen is: hoe kunnen we op een natuurlij-ke manier aansluiten bij de behoeften van de young professional? Het beantwoorden van deze vraag leidde tot het evalueren van onze programma s van de afgelopen jaren. Het is nog te vroeg om al te grote plannen te presenteren. Het lijkt erop dat het wenselijk is om op een nieuwe aanpak LifeNet 2.0 in te zetten. Er is het nodige extra onderzoek noodzakelijk om de nieuwe aanpak te kunnen uitrollen. In 2012 was Jelle Jongsma niet beschikbaar in verband met ziekteverlof. Dat ondermijnde de continuïteit van het jonge LifeNet team aanzienlijk. Het leidde ertoe dat er landelijk weinig vorderingen konden worden gemaakt met de plannen. In de begroting voor 2012 waren de uitgaven niet bijzonder veel gewijzigd ten opzichte van Aan de inkomstenkant was gehoopt op een lichte groei van het aantal donateurs, maar daar is geen tijd in geïnvesteerd en was het resultaat daarmee in lijn. We hoopten 2000 euro aan opbrengsten binnen brengen met het organiseren van twee grote events in Deze hebben echter niet plaatsgevonden. De inkomsten zijn dus ook niet gegenereerd. Doelen 2012 Wanneer Rapportage 1. Onderzoeken hoe er gewerkt wordt met jong professionals in andere landen en organisaties Vooral tijdens de internationale Navigators conferentie in Nairobi (oktober 2012) is fors geïnvesteerd om informatie en inzicht uit andere landen boven water te krijgen. 2. Afronden LifeNet meerjarenbeleidsplan november 2012 In november 2012 is het stuk - De toekomst van LifeNet 2.0 Op de tekentafel verschenen. Hierin wordt de context en een aantal lijnen naar de toekomst geschetst, maar er wordt geen expliciet beleid voor de komende jaren geformuleerd. 3. Ontwikkelen van nieuwe initiatieven (incl. niewe staf, uitbouwen van het landelijk Life- Net-Team, ontwikkelen relatie met kerken, materiaal beschikbaar maken) Najaar 2012 Doordat er geen staf voor LifeNet beschikbaar was, heeft dit niet plaatsgevonden

30 5. Onderzoeken hoe we coaching en triades na de studententijd kunnen faciliteren en stimuleren De werkgroep coaching en triades is in haar startfase blijven steken, omdat er in 2012 geen landelijke ondersteuning vanuit LifeNet beschikbaar was vanwege ziekteverlof. 8. Het initiëren, faciliteren en stimuleren van Navigators Alumniverenigingen. Najaar 2012 Gezien de geringe capaciteit is deze doelstelling doorgeschoven naar Samenwerking met IMPACT en IFES bijstellenen vernieuwen. Een strategische investering in het beleid van IMPACT Jelle Jongsma zit namens de Navigators in het bestuur van IMPACT en levert op deze wijze een strategische bijdrage. De afspraken over de samenwerking tussen Navigators en IMPACT bleken in de praktijk moeilijk te werken, vanwege de beperkingen die dat opleverde. We hebben geopperd dat IMPACT een onderdeel van Navigators (LifeNet) zou gaan worden. Uiteindelijk is gekozen om de formele samenwerking te stoppen in het voorjaar van Verslag NAV Missions Doelen 2012 Wanneer Rapportage 1. Een adequate beschrijving van het volledige traject van Navigator-zendelingen (begeleiding, selectie, uitzending, ondersteuning en terugkeer, inclusief de bijbehorende overeenkomsten) is ontwikkeld, waardoor duidelijkheid ontstaat over verwachtingen en verantwoordelijkheden bij alle betrokkenen. 2. Mark en Hanneke Liefhebber zijn uitgezonden naar Peru 3. Frank en Eline van Geerenstein zijn uitgezonden naar Straatsburg, als kortverbanders voor een jaar najaar 2012 najaar 2012 najaar 2012 Dit traject is in 2012 afgerond. Nu wordt het van belang dat dit document officieel wordt erkend in het Europese Navigatorwerk Mark & Hanneke Liefhebber zijn in januari 2013 uitgezonden naar Peru. Frank en Eline van Geerenstein zijn in zomer 2012 voor een jaar als kortverbanders uitgezonden naar Straatsburg, Frankrijk

Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 18-12-2014-1

Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 18-12-2014-1 accountants in Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Algemeen Directeur (m/v)

Algemeen Directeur (m/v) Navigators is een wereldwijde beweging, in Nederland vertegenwoordigd door de Stichting De Navigators, Driebergen. Navigators wil leiders helpen om dagelijks met Jezus te leven, door net als Hij, discipelen

Nadere informatie

Inleiding... 4. Stichting de Navigators... 5. Bedieningen & Activiteiten... 8. Ontwikkeling & Samenwerking... 14. Landelijk bureau...

Inleiding... 4. Stichting de Navigators... 5. Bedieningen & Activiteiten... 8. Ontwikkeling & Samenwerking... 14. Landelijk bureau... JAARVERSLAG INHOUD Inleiding... 4 Stichting de Navigators... 5 Doelstelling... 5 Navigators wereldwijd... 5 Bestuur en Directie van Stichting De Navigators Nederland... 6 Rol en functie van het stichtingsbestuur...

Nadere informatie

Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2011. RAPPORT Inzake jaarverslag 2011 16-07-2012-1

Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2011. RAPPORT Inzake jaarverslag 2011 16-07-2012-1 Hoofdstraat 53 3971 KB JAARVERSLAG 2011 RAPPORT Inzake jaarverslag 2011 16-07-2012-1 JAARVERSLAG 2011 INHOUD pagina 1. Bestuur- en directieverslag 1.1 Algemeen 5 1.2 Activiteiten en financiële positie

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017 STICHTING DE OPENBARING Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55228801 BELEIDSPLAN 2016-2017 Contactgegevens STICHTING DE OPENBARING Website: www.stichtingdeopenbaring.nl Email: info@stichtingdeopenbaring.nl

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DoorBrekers HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN VERSIE: 30 NOVEMBER 2015 Hoofdlijnen Beleidsplan DoorBrekers, v. 30/11/2015 1 HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DOORBREKERS Versie: 30 november 2015 INLEIDING DoorBrekers is een

Nadere informatie

Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 25-11-2015-1

Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 25-11-2015-1 Stichting De Navigators Hoofdstraat 53 3971 KB JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl info@withaccountants.nl

Nadere informatie

Stichting LEEF met LEV

Stichting LEEF met LEV Stichting LEEF met LEV Dit betreft het beleidsplan van Stichting LEEF met LEV en de daarbij behorende financiële verantwoording. De Stichting LEEF met LEV wordt aangestuurd door het bestuur, te weten:

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Verbondenheid met Gods hart, met elkaar en met het Joodse volk

Jaarplan 2016. Verbondenheid met Gods hart, met elkaar en met het Joodse volk Jaarplan Verbondenheid met Gods hart, met elkaar en met het Joodse volk Gezinsdienst 3 januari Jaarplan In het meerjarenplan -2020 hebben we onze missie als volgt verwoord: - God liefhebben en elkaar liefhebben

Nadere informatie

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 Youth for Christ Zwolle Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE EN VISIE YOUTH FOR CHRIST ZWOLLE... 4 2.1 MISSIE... 4 2.2 VISIE... 4 3 DROOM EN VISIE VOOR 2013-2016...

Nadere informatie

PROFETISCHE LEERGEMEENSCHAP INFORMATIEBOEKJE OVER DE INHOUD, OPZET EN RESULTATEN VAN EEN TWEEJARIG LEERPROCES

PROFETISCHE LEERGEMEENSCHAP INFORMATIEBOEKJE OVER DE INHOUD, OPZET EN RESULTATEN VAN EEN TWEEJARIG LEERPROCES PROFETISCHE LEERGEMEENSCHAP INFORMATIEBOEKJE OVER DE INHOUD, OPZET EN RESULTATEN VAN EEN TWEEJARIG LEERPROCES VERLANGEN Ieder mens is geschapen om de stem van de Vader te verstaan, zoals een schaap de

Nadere informatie

Stichting Encour. Beleidsplan

Stichting Encour. Beleidsplan Stichting Encour Beleidsplan Visie Door het toepassen van Bijbelse financiële principes op elk gebied van het leven neemt stress af en worden mensen schuldenvrij: het geld is niet de baas over de mensen,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God Beleidsplan 2017-2020 Stichting Binnentuin over God Inhoud Inleiding 1. Doelstelling Stichting Binnentuin over God 1.1 Doel 1.2 Verwezenlijking 2. Realisatie en doelstelling 2.1 De binnentuin; een indrukwekkende

Nadere informatie

LICHT IN DE STAD

LICHT IN DE STAD LICHT IN DE STAD 2010-2015 Visieplan CGK De Graankorrel Hoofddorp Wat wij verlangen (visie) 2010-2015 Wij verlangen er naar als gemeente licht in de stad te zijn te zijn: aantrekkelijk, inspirerend en

Nadere informatie

Structuur van de leergemeenschap

Structuur van de leergemeenschap De leergemeenschap Verlangen Wij willen graag dat de leergemeenschap een veilige en uitdagende omgeving is voor teams van kerken, organisaties en groepen om te leren. Een plek waar openheid is voor God

Nadere informatie

Jaarbeleid 2014-2015

Jaarbeleid 2014-2015 Jaarbeleid 2014-2015 Navigators Studentenvereniging Utrecht Bestuur Bottema in samenwerking met de staf: Pieternel Bottema Praeses Annegreet van der Linde Ab Actis Edwin Valster Quaestor Berdien van der

Nadere informatie

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526 STICHTING JONAH Bettekamp 99 6712 EJ Ede RSIN 815134526 Bestuur De heer L.R. van Drongelen - voorzitter De heer J.A. Knoll - secretaris De heer J.P.Nagtegaal - penningmeester Doelstelling De stichting

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

CURSUSMAP 4. Discipelen van Jezus. Dienend leiderschap. Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus

CURSUSMAP 4. Discipelen van Jezus. Dienend leiderschap. Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus CURSUSMAP 4 Discipelen van Jezus Dienend leiderschap Kees de Vlieger Een Kerygma cursus Copyright Stichting Kerygma Nederland Baron van Nagellstraat 9a 3781 AP Voorthuizen Tel. 0342-475048 Fax 0342-474826

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2016-2017 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 2.2 Stichting Kidron in 2016 2 3. Organisatiestructuur 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Medewerkers

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2015 Stichting Kaleb

Sociaal Jaarverslag 2015 Stichting Kaleb Sociaal Jaarverslag 2015 Stichting Kaleb 1 Inleiding... 3 Agenda activiteiten + verantwoordelijken bestuur voor 2015... 4 Bestuursvergaderingen... 5 De visie van het bestuur... 5 Hoe zijn de activiteiten

Nadere informatie

Maak God bekend in Hattem!

Maak God bekend in Hattem! Stichting De Fontein Hattem Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van

Nadere informatie

Encour strategie. Beleidsplan

Encour strategie. Beleidsplan Encour strategie Beleidsplan 2017 Visie en missie Visie: Ons verlangen is dat elk mens leeft volgens Gods principes in elk gebied van hun leven. Wij geloven dat dit voor ieder mens vrijheid zal brengen.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Missie, visie en strategie... Pagina 4 Doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden... Pagina 5 Begroting... Pagina 8 Tot slot...

Nadere informatie

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording Stichting Sint Paulus Instituut Financiële verantwoording 1 februari 2016 30 november 2016 De Lepelaar 8 8251 MT, Dronten KvK: 65263820 Inhoudsopgave Balans 3 Toelichting op Balans 3 Staat van baten en

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Strategisch plan 2013-2018

Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan De missie, visie en strategie of focus van Christ s Hope International zijn: Missie Bringing the life-changing message of Jesus Christ to people infected with

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) ¹. van de. Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL)

Huishoudelijk Reglement (HR) ¹. van de. Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) Huishoudelijk Reglement (HR) ¹ van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) ¹ Artikel 14 lid 1 Statuten SGL INHOUD HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN, INTERPRETATIES Artikel 1 Positie van de SGL in het evangelische

Nadere informatie

Brochure MissionAlive Leergemeenschap

Brochure MissionAlive Leergemeenschap Brochure MissionAlive Leergemeenschap MissionAlive Leergemeenschap Verlangen Wil jij groeien in je geloof, ontdekken hoe je als christen van betekenis kunt zijn voor de mensen om je heen? Wil jij deel

Nadere informatie

leven leren delen Learning Community

leven leren delen Learning Community leven leren delen Learning Community Het ultieme doel is vernieuwing van levens Pijn & passie Als we op een trainingsweekend van Navigators LEF rondkijken, zien we jeugdleiders uit allerlei kerken en organisaties

Nadere informatie

ANBI Vineyard Amsterdam

ANBI Vineyard Amsterdam ANBI Vineyard Amsterdam RSIN: 51492172 Postadres: Vineyard Gemeente Amsterdam Spyridon Louisweg 104 1034 WR Amsterdam info@vineyardamsterdam.nl 0627424854 (Mark Hage) Bezoekadres: Zuiderkerkhof 72 1011WB

Nadere informatie

Als een baken op zee

Als een baken op zee AK 150407-4 Als een baken op zee Beleidsplan 2014 t/m 2017 Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Scheveningen deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland Beleidsplan AK PGS versie

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

CURSUSMAP 4 (NBG) Discipelen van Jezus. Dienend leiderschap. Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus

CURSUSMAP 4 (NBG) Discipelen van Jezus. Dienend leiderschap. Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus CURSUSMAP 4 (NBG) Discipelen van Jezus Dienend leiderschap Kees de Vlieger Een Kerygma cursus Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail: kerygma@kerygma.nl

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, Zending verbindt opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u

Nadere informatie

Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie (CGJO)

Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie (CGJO) A. Algemene gegevens De statuten en het jaarverslag kunt u op www.cgjo.nl\steun-ons downloaden. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode: Plaats:

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is Stichting Waarder helpt Roemenië? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Bestuur en taken 2.1 Het bestuur 2.2 De werkzaamheden

Nadere informatie

1. Algemeen 2. Historie

1. Algemeen 2. Historie Jaarverslag 2014 1. Algemeen LEEF! is een netwerk van communities. Samen hebben we tot doel mensen aan elkaar en aan God te verbinden. In Rotterdam lijden 380.000 mensen aan eenzaamheid. Veel mensen leven

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Stichting De Navigators Hoofdstraat KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 C O N C E P T

Stichting De Navigators Hoofdstraat KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 C O N C E P T Hoofdstraat 53 3971 KB JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 30-06-2016-1 JAARVERSLAG 2015 INHOUD pagina 1. Bestuur- en directieverslag Inleiding 4 Stichting de Navigators 5 Bedieningen & Activiteiten

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Uit het beleidsplan van de Stichting:

Uit het beleidsplan van de Stichting: Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld

Nadere informatie

ANBI verantwoording 2014

ANBI verantwoording 2014 ANBI verantwoording 2014 Content De naam RSIN of het fiscaal nummer De contact gegevens De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden Het beleidsplan Het beloningsbeleid De doelstelling Een

Nadere informatie

THE THREE MOUNTAINS Consultancy Development Education

THE THREE MOUNTAINS Consultancy Development Education THE THREE MOUNTAINS Consultancy Development Education Rapport inzake de jaarrekening 2015 The Three Mountains Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk)

Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk) A. Algemene gegevens Naam ANBI: RSIN/Fiscaal nummer: 800877822 Kvk-nummer: Website adres: E-mail: Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk) 01169680 www.helperkerk.nl info@helperkerk.nl Adres:

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL Postbus 672 3900 AR VERKORTE JAARREKENING 2015 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen 88.638 94.266 Inventaris 22.348

Nadere informatie

alle volken Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood,

alle volken Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, alle volken en dat in zijn naam opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen. Lukas 24:46-48

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Jaarplan 2013. Stichting VisiteClowns. Stichting VisiteClowns Diedenmansweg 17 6703 GS Wageningen

Jaarplan 2013. Stichting VisiteClowns. Stichting VisiteClowns Diedenmansweg 17 6703 GS Wageningen Stichting VisiteClowns Jaarplan Stichting VisiteClowns Diedenmansweg 17 6703 GS Wageningen T(0317) 35 62 04 info@visiteclowns.nl www.visiteclowns.nl IBAN NL28 INGB 0004 8610 59 KVK 09183584 Fiscaalnummer:

Nadere informatie

Een nieuw seizoen ( )

Een nieuw seizoen ( ) Een nieuw seizoen (2017-2018) In september starten we weer met het nieuwe seizoen. Het gaat niet alleen om een nieuw seizoen in de betekenis van een nieuwe periode van september 2017 t/m augustus 2018.

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

in verbinding schoolplan 2012-2016

in verbinding schoolplan 2012-2016 in verbinding schoolplan 2012-2016 Onze kernwaarden Zo werken we samen Verantwoording Visie Verantwoordelijkheid Verbinding Vertrouwen Vrijheid Waarom zijn we er? De Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Nadere informatie

Jaarverslag en financiële verantwoording 2016

Jaarverslag en financiële verantwoording 2016 Jaarverslag en financiële verantwoording 2016 Versie 6-6-2017 1. BESTUURSVERSLAG 1.1 Algemeen 1.1.1 Inleiding Op 1 februari 2016 is Stichting Sint Paulus Instituut opgericht met als doel het geven van

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

LEAD aanmeldingsformulier Nederland 2014

LEAD aanmeldingsformulier Nederland 2014 Beste belangstellende van LEAD, Dank je voor je belangstelling voor de Relational Mission LEAD training. Mocht je na het lezen van dit info-pakket nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen

Nadere informatie

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? KvK nummer 66828090 info@magikmeedoen.org IBAN NL72RABO 0375 229 000 1 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Werkzaamheden...

Nadere informatie

Hoe ziet de eruit in 2018?

Hoe ziet de eruit in 2018? Hoe ziet de eruit in 2018? GEMEENTE (ALGEMEEN) De EGHW wordt gekenmerkt door: - leven vanuit overvloedige genade in een intieme relatie met God de Vader; - leven van aanbidding door radicale overgave en

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Masjid Al-Hikmah PS Indonesia Heeswijkplein 170-171 2531 HK Den Haag E alhikmah@indonesia.nl W www.alhikmah.indonesia.nl T 0621411025 IBAN : NL53RABO 0310 4888 26 KvK : 66172527 Beleidsplan 2016-2021

Nadere informatie

Strategisch plan 2013-2017

Strategisch plan 2013-2017 Strategisch plan 2013-2017 Strategisch plan De missie, visie en strategie of focus van Christ s Hope International zijn: Missie Bringing the life-changing message of Jesus Christ to people infected with

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 201 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Een nieuw seizoen ( )

Een nieuw seizoen ( ) Een nieuw seizoen (2017-2018) In september starten we weer met het nieuwe seizoen. Het gaat niet alleen om een nieuw seizoen in de betekenis van een nieuwe periode van september 2017 t/m augustus 2018.

Nadere informatie

Beleidsplan Holland. 1. Inleiding

Beleidsplan Holland. 1. Inleiding Beleidsplan Beleidsplan Holland 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Ambassadors Football Holland. In het beleidsplan kunt u lezen hoe Ambassadors Football op dit moment georganiseerd

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Stichting LEEF met LEV

Stichting LEEF met LEV Stichting LEEF met LEV Dit betreft het beleidsplan van Stichting LEEF met LEV en de daarbij behorende financiële verantwoording. De Stichting LEEF met LEV wordt aangestuurd door het bestuur, te weten:

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Near East Ministry over 2011

Jaarverslag Stichting Near East Ministry over 2011 Jaarverslag Stichting Near East Ministry over 2011 1. Algemene informatie over de organisatie Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Stichting Near East Ministry. De Stichting Near East Ministry is opgericht

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Heartlink. Juni Stichting Heartlink Pagina 1 van 7

Jaarverslag Stichting Heartlink. Juni Stichting Heartlink Pagina 1 van 7 Jaarverslag 2016 Stichting Heartlink Juni 2017 Stichting Heartlink Pagina 1 van 7 Inhoud 1 Verslag van het Bestuur... 3 2. Balans per 31 december 2016... 5 3. Staat van baten en lasten over 2016... 7 Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer (facultatief): 075 628900 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788 Website

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013. Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013. In het kader van voldoen aan de nieuwe ANBI regelgeving publiceren wij in dit document: Naam van de instelling: Stichting

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016 2018 Stichting Draagt Elkanders Noden - Werkgroep Ede - Werkgroep Rhenen - Werkgroep Waardenburg Inhoudsopgave 3 Inleiding... 4 Grondslag en doel...4 Missie... 4 Visie 4 Doelstellingen.5

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2014-2015 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 De naam Kidron 2.2 Stichting Kidron in 2014 3 3. Organisatiestructuur 4 3.1 Bestuur

Nadere informatie

jeugd- en jongerenwerk 2011-2015

jeugd- en jongerenwerk 2011-2015 Beleidsgedachten jeugd- en jongerenwerk 2011-2015 Opgesteld door: Jeugdouderlingen: Thea van Dekken, Sybe Vrieswijk en Natasja de Wal Jeugd- en Jongerenwerker: Anne-Willem Hoekstra 1 Inleiding Vanuit de

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. a. Inleiding Veel christenen verlangen ernaar hun leven met elkaar en met hun omgeving te delen met hun buren,

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN Beleidsplan 2014 INHOUDSOPGAVE Revius Lyceum Doorn Stichting Vrienden van het Revius Lyceum Doorn Statutaire doelstelling en middelen om dat doel te bereiken

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie