JAARGANG 17 NUMMER 7 SEPTEMBER Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARGANG 17 NUMMER 7 SEPTEMBER 2007. Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude"

Transcriptie

1 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 17 NUMMER 7 SEPTEMBER 2007 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering algemeen bestuur Pagina 4 Vergadering Werkgroep Compliance Pagina 5 Jan Hennekam algemeen directeur Unigarant Pagina 6 Eigen Huis: geen wateroverlast is recht Pagina 7 Intermediair boet voor zoekgeraakte polis Pagina 9 Nog maar weinig transparantie op internet Pagina 11 Univé Overijssel: Meer dan alleen verzekeren Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude Kennis, mankracht en coördinatie voor een stevig antwoord op fraude Met de totale verzekeringsfraude in Nederland is zeker meer dan een miljard euro gemoeid. Het is dan ook noodzakelijk om op het gebied van fraudebeheersing de handen ineen te slaan. Het Verbond van Verzekeraars heeft daarom in april 2007 het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) opgericht. Een gesprek over de taken en doelstellingen hiervan met Ferdinand Soeteman, manager van het CBV. De omvang van de verzekeringsfraude in Nederland is niet precies bekend. Wel bestaat er binnen de schadebranche een redelijk beeld van. Het laatste onderzoek daarnaar dateert van Daaruit bleek dat er jaarlijks voor zo n 900 miljoen euro aan mogelijk frauduleuze claims worden ingediend. Grofweg kan hiervan eenderde aan bedrijven en tweederde aan consumenten worden toegeschreven. Deze uitkomst zou betekenen dat met één op de tien schadeclaims mogelijk iets mis is. Ook buitenlandse onderzoeken naar fraude met schadeverzekeringen komen uit op zo n tien procent frauduleuze claims. Tel je de fraude bij leven en zorg en ook de interne fraude erbij op, dan kan het om miljarden gaan. Dat was eigenlijk toch wel een koude douche, zegt Ferdinand Soeteman. En het kan een paar miljoen meer of minder zijn, maar daar gaat het ons niet om. Het is duidelijk dat er een probleem ligt en dat we daar actie op moeten ondernemen. Het gaat niet alleen om veel geld, maar ook vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen is het onaanvaardbaar. Je kunt die fraude niet zo maar aan de goedwillende klant doorberekenen. Het is noodzakelijk dat we er nog serieuzere aandacht aan besteden. uitkomsten van het fraudeonderzoek was het project Deltaplan Aanpak Fraude bij Schadeverzekeringen. Dit plan bestaat uit vierenvijftig activiteiten, geclusterd in vijf groepen. Doel van het Deltaplan is een vertienvoudiging van de pakkans en een verdubbeling van het opgespoorde bedrag in euro s. Een van de onderdelen van het plan was de inrichting van een kenniscentrum bij het Verbond van Verzekeraars. Hieraan is nu met het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude invulling gegeven. Het CBV heeft als het ware met het Deltaplan haasje over gespeeld. Het is daar immers uit voortgekomen en het gaat tevens aan de overige activiteiten uit het plan uitvoering geven. DELTAPLAN Het eerste antwoord van het Verbond op de Ferdinand Soeteman, manager van het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude. De onderlinge 1

2 Zo is de aanpak van fraude niet langer een tijdelijk project, maar een permanente aangelegenheid geworden. Het CBV zal zich vanzelfsprekend niet alleen tot schadeverzekeringen beperken, maar het fraudeprobleem branchebreed oppakken. Het is vooral onze taak om het onderwerp fraude op de kaart te houden, zegt Ferdinand Soeteman. Fraudebeheersing is in de branche natuurlijk niet nieuw. Sinds 1998 werken we bijvoorbeeld al met het fraudeloket en zijn er bij verzekeraars fraudecoördinatoren actief. Toch is dat onvoldoende gebleken. De aanpak was te gesegmenteerd, terwijl fraudebeheersing een branchebrede aanpak vraagt. Het CBV is in die zin de centrale coördinator voor de markt. CENTRAAL AANSPREEKPUNT Met het oog op de coördinerende rol van het CBV zijn daar diverse bestaande activiteiten in ondergebracht. Om te beginnen is dat de afdeling Justitiële Zaken. De vier medewerkers van deze afdeling vormen voor verzekeraars en tussenpersonen, maar ook voor justitie en politie, het primaire aanspreekpunt ten aanzien van concrete fraudezaken. Daarnaast is ook het secretariaat van de Stichting CIS, Centraal Informatie Systeem, bij het CBV ondergebracht. Op deze wijze kan de samenwerking met het CIS worden geïntensiveerd. Op dit secretariaat werkt één medewerker. Ook het Fraudeloket en de beleidsmatige aanpak van fraude zijn bij het CBV ondergebracht. Ferdinand Soeteman geeft leiding aan deze negen medewerkers en legt vanuit het CBV de koppeling naar het managementteam van het Verbond. Hij zegt: Door deze clustering van activiteiten geven we al het signaal af dat het Verbond fraudebeheersing zeer serieus neemt. Nu gaat het erom dat we voor alle leden en voor al onze stakeholders het centrale aanspreekpunt op het gebied van fraudebeheersing kunnen zijn. Wat dat betreft zien wij de NBVA, de NVA, de FOV, het NIVRE en de NVGA als partners om fraudebeheersing goed vorm te geven. Ook op het punt van de publiek-private samenwerking zijn wij het centrale aanspreekpunt. Fraudebeheersing is een speerpunt in het regeerakkoord als het gaat om de aanpak van financieel-economische criminaliteit en verzekeringsfraude wordt specifiek genoemd in de meerjarenvisie tot 2010 van het Openbaar Ministerie. Met al die partijen willen we gezamenlijk beleid maken en projecten draaien. Dat is onze voornaamste taak. ACTIVITEITEN Sinds de start van het CBV in april van dit jaar zijn al diverse activiteiten ondernomen. Om te beginnen heeft het CBV de monitoring op zich genomen van de ervaringen met de zogenoemde toolbox fraude. Deze toolbox is in verschillende edities vanuit het project Deltaplan uitgebracht en bevat concretiseringen van de beleidsinstrumenten die in het Deltaplan zijn geformuleerd. Die toolbox is niet statisch, benadrukt Ferdinand Soeteman. Hij is niet af, maar eigenlijk permanent in ontwikkeling. We verzamelen daartoe allerlei suggesties voor verbeteringen of nieuwe instrumenten, want fraudebeheersing, dat blijft een kat-en-muisspel. Een andere activiteit is de voorbereiding van een onderzoek naar de aard en omvang van fraude in de levenbranche, met mogelijk een Deltaplan Aanpak Fraude bij Levensverzekeringen als vervolg daarop. Daarnaast is het CBV bezig met het organiseren, met de markt en voor de markt, van opleidingen voor fraudecoördinatoren, die vervolgens vanuit het CBV ten behoeve van verzekeraars kunnen worden gefaciliteerd. Belangrijk is ook de mediabegeleiding inzake fraude-issues, zoals onlangs de berichtgeving over de aanpak van fraude bij reisverzekeringen. Ferdinand Soeteman: Verder proberen we op diverse niveaus discussies in gang te zetten over bijvoorbeeld een uniform sanctiebeleid en het belang van communicatie, zowel binnen de eigen organisatie als naar de consument. Richting de consument is het van belang niet 2 De onderlinge september 2007

3 door te schieten, maar een balans te vinden en om dus niet achter iedere verzekerde of kandidaat-verzekerde een crimineel te zien. DILEMMA S Met betrekking tot het CBV zijn twee commissies actief: een commissie die de strategische beleidskaders bepaalt en een adviescommissie. Deze adviescommissie representeert de totale verzekeringsmarkt. Ook de FOV participeert in de adviescommissie, maar heeft bovendien daarbuiten nauw overleg met het CBV, momenteel over onder meer de aansluiting van alle onderlingen, dus ook de kleinere, op het CIS. Wij begrijpen natuurlijk dat de core business van verzekeraars breder is dan fraudebeheersing, zegt Ferdinand Soeteman tot slot. Fraude is de core business van het CBV, maar wij opereren in de hele brede context van verzekeren en hebben daar oog voor. Wat dat betreft constateren wij natuurlijk ook een spanningsveld tussen fraudebeheersing enerzijds en commerciële belangen, reputaties, relatiebeheer, ethiek en noem maar op anderzijds. In dat speelveld van fraudebeheersing kun je daarom best op bepaalde dilemma s stuiten, waarbij niet altijd een pasklaar antwoord voorhanden is. Wel hebben we met een aantal basiswaarden te maken. Een daarvan is dat we als markt fraude gewoon niet moeten accepteren. Willen we fraudebeheersing serieus nemen, dan moeten we in het geval van fraude altijd aangifte bij de politie doen en er melding van maken bij het fraudeloket van het CBV. Natuurlijk zijn dat stappen die de nodige zorgvuldigheid vereisen, maar het zijn wel beginselen waar we ons gewoon aan hebben te houden. In Memoriam Dirk Witteveen Op 13 september is Dirk Witteveen, directeur bij De Nederlandsche Bank, op 58-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ernstig ziek. De Nederlandsche Bank karakteriseert Witteveen als een bijzondere en krachtige persoonlijkheid wiens betrokkenheid bij DNB tot het allerlaatste moment groot was. Witteveen, geboren in 1949 te Apeldoorn, was sinds maart 2002 directeur bij De Nederlandsche Bank. Daarvoor bekleedde hij verschillende functies, onder andere als belastinginspecteur, universitair docent en journalist. Van 1982 tot 2001 was Witteveen werkzaam bij het ministerie van Financiën. Hij was onder meer directeur Algemene Fiscale Politiek en directeur-generaal Fiscale Zaken. Sinds 1970 bekleedde hij verschillende bestuurlijke functies bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden, Stichting Het Parool en PCM Uitgevers. De onderlinge september

4 FEDERATIE Bestuursvergadering Op 14 september vergaderde het FOVbestuur. De agenda vermeldde onder meer de ontwikkelingen ten aanzien van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) dat zich over een mogelijke verlaging van de competentiegrens van beraadt. Ook wordt nagedacht over de introductie van een beroeps- en vrijwaringsmogelijkheid binnen de bindend adviesprocedure van KiFiD. De FOV wacht de ontwikkelingen af. Het bestuur evalueerde ook een recente panelbijeenkomst met De Nederlandsche Bank over de Toezichtsverantwoording De FOV heeft aan deze bijeenkomst deelgenomen. Tijdens de bijeenkomst is gedebatteerd over de invoering van leges voor individuele toezichtshandelingen. De FOV is hiervan geen voorstander. De politiek heeft echter anders besloten, wat betekent dat er in de toekomst leges geheven zullen worden voor bijvoorbeeld vergunningaanvragen en bestuurdertoetsingen. De FOV heeft gepleit voor een eenvoudige systematiek bij de invoering van de legesheffing. Daarnaast is gewaarschuwd voor marktverstoringen door een onevenredige belasting van kleinere partijen. Het ministerie van Financiën, dat ook was vertegenwoordigd, heeft dit punt onderschreven en aangegeven dat hiervoor een algemene voorziening in de wet is opgenomen. Een ander gespreksonderwerp tijdens de bestuursvergadering was een mogelijke aanpassing van de Overeenkomst Hypothecair Financiers. Deze mantelovereenkomst tussen een aantal financiers en Verbondsleden/brandverzekeraars dateert van 1993 en behelst een regeling waarbij brandverzekeraars een schade tot NLG aan verzekerden kunnen uitkeren zonder dat het risico van dubbele betaling aan een financier bestaat vanwege de uitoefening van diens wettelijk pandrecht. De in aanmerking komende FOV-leden hebben zich destijds individueel bij deze overeenkomst aangesloten. Het laat zich aanzien dat de overeenkomst zal worden aangepast en dat de grens van NLG wordt verhoogd tot Als dit geëffectueerd wordt, zal de FOV haar leden voor zover relevant aanschrijven met het advies tot opvolging. Hierbij zal een negatieve optie worden geboden. De volgende bestuursvergadering vindt plaats op 16 november. Werkgroep Compliance Op 13 september kwam de Werkgroep Compliance voor de derde keer dit jaar bij elkaar. De werkgroep bestaat inmiddels uit de volgende leden: Deelnemer Functie Maatschappij De werkgroep heeft een scope ontwikkeld. Hierin zijn drie groepen te onderscheiden: maatschappijen die feitelijk nog aan de basis staan van het complianceproces (Tot Basis), maatschappijen die al enige invulling daaraan hebben gegeven (Basis), en maatschappijen die vergevorderd zijn (Basis +). Uit oogpunt van eenvoud zijn deze criteria vertaald naar premie-omvang. De scope is besproken met H. Korthorst RA van De Nederlandsche Bank, die hier zijn goedkeuring aan heeft gehecht. De werkgroep heeft zich afgelopen juni opgesplitst in drie subgroepen die ieder werken aan de invulling van het voor hen relevante complianceprogramma. De resultaten van de gehele Werkgroep worden via de website van de FOV beschikbaar gesteld aan alle leden. Zo is begin september aan het integriteitdeel (de Beleidsplannen en Toetsmodellen) een webpagina over compliance toegevoegd. Hier kunnen modellen worden gedownload. Voorbeelden betreffen twee voorbeeldgedragscodes, een model voor een grieppandemie, een model voor een Adrie de Groot directeur OVM Nieuwerbrug Tot Basis Robert Hoek directeur Onderlinge Vlist Tot Basis Bote Posthumus adjunct-directeur Leeuwarder Onderlinge Tot Basis mr. Renate van Assen compliance officer Univé Hollands Noorden Tot Basis Peter Koopman compliance medewerker Donatus Verzekeringen Basis drs. mr. Wilbert de Jong hoofd binnendienst Univé Leksprong Basis Gerjo Treffers kwaliteitsmanager EFM Verzekeringen Basis Johan Mulder directeur Oranje Verzekeringen Basis Roely Berends compliance officer Univé Drenthe-Overijssel Basis mr. Robert Heeringa adjunct-directeur Univé Friesland Basis + Gert Nijland RA RB compliance officer Univé Verzekeringen Basis + mr. Guido Evertz compliance officer Unigarant Basis + mr. Ricardo Peeters Weem compliance officer ONVZ Basis + deskundigheidsmatrix en een overzicht van taken en functie van de compliance officer. Meer modellen zijn in ontwikkeling en zullen de komende periode worden toegevoegd. De leden worden hiervan op de hoogte gehouden. 4 De onderlinge september 2007

5 ONDERLINGEN Jan Hennekam volgt Rob Kamphuis op Per 1 november treedt Jan Hennekam (46) als algemeen directeur in dienst bij Unigarant, de verzekeringsdochter van de ANWB. Hennekam is momenteel bestuurslid van Uvit (Univé-VGZ- Jan Hennekam. IZA-Trias), waar hij verantwoordelijk is voor het schadebedrijf en de relatie met de Univé-onderlingen. Bij Unigarant wordt hij tevens directievoorzitter van UVM en Reis & Rechtshulp. Hennekam is de opvolger van de vertrekkende Rob Kamphuis, die de laatste achttien jaar leiding heeft gegeven aan Unigarant. Invulling Raad van Bestuur Univé Noord-Oost Heiko Leugs is door de Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé Noord-Oost te Stadskanaal voorgedragen aan de Ledenraad om te worden benoemd tot Heiko Leugs. de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Heiko is sedert 1986 werkzaam bij Univé Noord-Oost en haar rechtsvoorgangers. Hij zal Johan Blaauw opvolgen die, na ruim 25 jaar leiding te hebben gegeven aan Univé Noord-Oost en haar rechtsvoorgangers, per 31 december 2007 terug zal treden. Heiko Leugs, die reeds de functie van vicevoorzitter bekleedde bij Univé Noord-Oost wordt in deze functie opgevolgd door Jan Lubbers. Jan heeft vanaf 1992 een aantal Jan Lubbers. functies binnen Univé vervuld. Hij was een aantal jaren werkzaam bij de afdeling Ondersteuning Onderlingen. Hierna heeft hij een aantal jaren als manager van Accounting House gewerkt. Het laatste jaar was hij in een managementfunctie werkzaam bij de Stichting Univé Rechtshulp. Jan start 1 december 2007 bij Univé Noord-Oost. Fusie brandverzekeraars De Meije en Zegveld Na een periode van ruim honderd jaar voor de Onderlinge Brandverzekeringmaatschappij De Meije en een bijna honderdjarig bestaan van Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Zegveld en Omstreken is er een einde gekomen aan een historie die begon als het collectief opzetten van verzekeringsmaatschappijen door agrariërs om brand- en stormschades gezamenlijk te dragen. Begin september hebben de leden van beide onderlinge verzekeringsmaatschappijen besloten samen te gaan. In de ledenvergaderingen keurden zij de door hun besturen voorgestelde fusie goed. De nieuwe onderlinge, O.V.M. Zegveld en Omstreken, heeft ruim klanten. Zij worden vanuit het kantoor in Zegveld bediend. Vanwege verwante verzekeringsvoorwaarden en premiestructuur verandert er voor de leden van beide onderlingen weinig. De fusie is op initiatief van De Meije tot stand gekomen, onder meer vanwege een nieuw te sluiten herverzekeringscontract. Ook speelde mee dat het door nieuwe wet- en regelgeving en hierbij horende deskundigheidseisen niet haalbaar bleek een nieuwe administrateur te vinden. De fusie zal per 1 januari 2008 tot stand komen. Januaristorm kost Achmea 134 mln De nettowinst van Eureko is in de eerste helft van dit jaar met 16% gedaald tot 561 (669) mln. Eén van de oorzaken is de forse schadepost die de januaristorm Kyrill heeft opgeleverd. In ons land heeft Achmea netto voor 134 mln. aan schades moeten uitkeren. Daarvan komt 40% voor rekening van de agrarische sector, waarin Avéro en Interpolis sterk zijn vertegenwoordigd. Eureko ziet de zonnige zijde van de schadepost in getuige de opmerking: Kyrill gaf Achmea de mogelijkheid zijn excellente scores op het gebied van klanttevredenheid bij claimafhandelingen te bewijzen. Bron: AM Signalen 15 augustus 2007 De onderlinge september

6 ACTUALITEITEN Stichting Financiële Dienstverlening: tevreden over resultaat self-assessment 2006 De resultaten van het self-assessment 2006 van de Stichting Financiële Dienstverlening (StFD) zijn bekend. In 2006 is deze test voor de eerste keer uitgevoerd. De StFD is tevreden over de resultaten, maar is zich ervan bewust dat verbeteringen altijd nodig blijven. Het self-assessment is een digitale vragenlijst die door iedere deelnemer van de StFD moet worden ingevuld. Door middel van het self-assessment kan een financieel dienstverlener zelf beoordelen of de eigen onderneming voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ook geeft het een goed beeld van de maatregelen die eventueel genomen moeten worden om verbeteringen in de bedrijfsvoering door te voeren. Na invulling en verzending aan de StFD ontvangt de deelnemer een adviesrapport. Dit rapport bevat, indien van toepassing, aanbevelingen tot verbetering van de bedrijfsvoering deelnemers hebben het selfassessment 2006 ingevuld. 17% van deze groep, dat zijn deelnemers, hebben geen aanbevelingen ontvangen. Zij voldeden direct aan de in het self-assessment opgenomen toezichteisen. De overige 83% van de deelnemers hebben één of meerdere aanbevelingen ontvangen naar aanleiding van het ingevulde selfassessment. 73% van deze aanbevelingen zijn inmiddels opgevolgd hetgeen resulteert in een aanzienlijke verbetering van hun compliance. De aanbevelingen worden verdeeld in twee hoofdcategorieën. Er zijn aanbevelingen gedaan inzake de tekortkomingen in het kader van de borging van administratief formele regels en er zijn aanbevelingen gedaan inzake de borging van het adviesproces. De tekortkomingen zijn mede te wijten aan de tijd die nodig is om te wennen aan de eisen van de Wfd die per 1 januari 2006 van kracht is geworden. Uiteraard roept de StFD haar deelnemers op om in het bijzonder aan de hierboven genoemde aanbevelingen extra aandacht te blijven schenken. Nibe-SVV ziet aantal examens sterk stijgen Nibe-SVV heeft in het seizoen 2006/2007 in totaal examens afgenomen, een toename van 25% ten opzichte van het boekjaar 2005/2006 en vergeleken met het seizoen daarvoor zelfs een toename van 73%. Het slagingspercentage kwam uit op 61%, een fractie minder dan vorig seizoen (64%). De toename komt voor een groot deel voor rekening van de Wftexamens, die ruim 10% van het totale aantal uitmaken en een slagingspercentage halen van 63%. Alles heeft deze maanden in het teken van de Wft gestaan. Het leek wel of iedereen nu examen wilde doen, aldus een woordvoerder van Nibe-SVV. Bron: AM Signalen 4 september 2007 Onderzoek Vereniging Eigen Huis: geen wateroverlast is recht Nederlanders vinden dat ze recht hebben op droge voeten in hun woning. 87% vindt dat de overheid de plicht heeft om te zorgen dat woningen niet te maken hebben met wateroverlast. Als de overheid dit zogenaamde recht op droge voeten garandeert, is de helft bereid hiervoor extra belasting te betalen. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. 77% van de ondervraagden vindt dat overstromingsschade verplicht moet worden opgenomen in opstalverzekeringen. Dat de kavel van een opgeleverde nieuwbouwwoning vrij moet zijn van wateroverlast, onderschrijft 93%. En bijna acht op de tien Nederlanders vindt dat niet gebouwd zou mogen worden op plaatsen met een hoog risico op wateroverlast. Nederlanders voelen zich zelf niet erg verantwoordelijk voor wateroverlast. 5% voelt zich zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van een te hoge grondwaterstand. En 11% denkt dat hij invloed kan uitoefenen op de grondwaterstand onder zijn woning. Stelling: In opstalverzekeringen is de verzekering tegen stormschade verplicht opgenomen. Dit zou het geval moeten zijn voor overstromingsschade. Mee oneens 15% Weet ik niet 8% Mee eens 77% Het onderzoek is gehouden in het kader van het wetsvoorstel verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken, dat onlangs door de Eerste Kamer is aangenomen. De wet bevat onder meer de nieuwe rioolbelasting, waarmee gemeenten het beheer van de riolering betalen. Ook verheldert het de rol van gemeenten voor wat betreft afvloeiend hemelwater en grondwater. Vereniging Eigen Huis is verdeeld positief over de nieuwe wet. De vereniging juicht toe dat er een wet wordt ingevoerd waarmee een zorgplicht op gemeenten wordt gelegd als het gaat om het voorkomen of beperken van structurele grondwaterproblemen. Maar verantwoordelijk voor het grondwaterpeil wordt de gemeente niet. Dat betekent dat de woningeigenaar nog steeds van het kastje naar de muur gestuurd wordt om schade te verhalen die ontstaan is door wateroverlast. 6 De onderlinge september 2007

7 Eigen Huis vindt verder dat er een te sterk accent wordt gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de perceelseigenaar voor het afvoeren van grond- en hemelwater. De vereniging constateert dat de invloed van de burger in de waterketen maar heel beperkt is. Vereniging Eigen Huis waarschuwt ten slotte dat de rioolheffing geen nieuwe melkkoe mag worden. Verschillende van de in dit artikel genoemde problemen, komen aan bod tijdens de Preventiedag op14 november. Reserveert u deze datum? Rekeningen AFM vallen fors hoger uit De kosten voor het toezicht op financiële dienstverleners door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn het afgelopen jaar zeer fors gestegen. Vooral de onder toezicht staande assurantietussenpersonen gaan die rekening betalen. Zo gaat de jaarlijkse bijdrage voor het doorlopend toezicht omhoog van 770 naar 925; kantoren die zijn aangesloten bij de Stichting Financiële Dienstverlening krijgen korting en betalen 600 (was 420). Aanvragers van een nieuwe vergunning worden met hogere prijsstijgingen geconfronteerd. Voor een vergunning moet voortaan (bij digitale aanlevering 1.000) worden betaald, waar dit 440 was; voor bij de StFD aangesloten kantoren bedraagt dit 700 (was 340). Bovendien moet voor de uit te voeren betrouwbaarheidstoets 750 (was 300) worden betaald en is de deskundigheidstoets niet langer bij de vergunning inbegrepen. Deze toets wordt apart uitgevoerd en kost nog eens 300. Bron: AM Signalen 17 augustus 2007 Inbrekers gaan ook met vakantie Vakantie lijkt bij uitstek dé periode waarin inbrekers hun slag kunnen slaan, maar uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) blijkt dat dit niet het geval is: de zomermaanden juli en augustus zorgen op jaarbasis zelfs voor de minste inbraken. Volgens statisticus Hein Ririassa is er dan ook maar één conclusie gerechtvaardigd: Ook inbrekers vieren vakantie in de zomer! In statistieken van het CVS is te zien dat het aantal inbraken per maand redelijk eerlijk is verdeeld over het gehele jaar. De uitschieters zitten in de wintermaanden. Niet zo gek, meent Ririassa, aangezien de kans om jezelf ongezien toegang te verschaffen tot een woning, in de donkere wintermaanden aanzienlijk groter is. December vormt hierop overigens meestal een uitzondering (behalve in 2006) met doorgaans een opmerkelijk laag percentage inbraken. Een directe verklaring hiervoor heeft het CVS niet, al vermoedt Ririassa dat veel mensen juist in deze maand vanwege de feestdagen thuis zijn, waardoor een inbraak minder aanlokkelijk is. Of wellicht zet de kerstgedachte mensen tot beter handelen aan. Dat donkere dagen voor inbrekers aantrekkelijk zijn, ligt voor de hand, maar volgens Ririassa zou dat ook verwacht mogen worden voor de rustige zomerperiode, waarin Nederland massaal vakantie viert en veel buurten verlaten zijn. Toch zijn juli en augustus de maanden met de minste inbraken. De kans om slachtoffer van Intermediair draait op voor schade na zoekgeraakte polisaanvraag Assurantiekantoor Van Ek in Arnhem is door de plaatselijke rechtbank veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een klant, die een woonlastenverzekering had aangevraagd die in werkelijkheid nooit tot stand is gekomen. Volgens de Arnhemse rechtbank is het assurantiekantoor toerekenbaar tekortgeschoten door het aanvraagformulier voor een woonlastenverzekering nooit te versturen aan Aegon. Hoewel de klant nooit premie heeft betaald en geen polis heeft ontvangen, verkeerde hij nadat hij drie jaar later door een motorongeluk arbeidsongeschikt was geworden, wel in de veronderstelling dat zijn woonlasten betaalbaar zouden blijven. De rechtbank acht voldoende bewezen dat de man bij zijn hypotheek wel degelijk een woonlastenverzekering beoogde te sluiten, onder meer doordat de adviseur tijdens het gesprek destijds een rekenoverzicht, waarin een AOV-premie werd berekend, heeft opgesteld. Volgens de rechtbank ligt het op de weg van de tussenpersoon om wanneer partijen vergaand hebben gesproken over het aanvragen van een offerte, het vervolgtraject deugdelijk schriftelijk vast te leggen. Onduidelijkheden, zoals die thans zijn ontstaan, dienen in beginsel voor rekening en risico van Van Ek te blijven, oordeelt de rechtbank. Hoeveel schade Van Ek moet vergoeden, staat nog niet vast: de rechtbank wil eerst meer informatie over de mate van arbeidsongeschiktheid van de man. De schadeberekening wordt bovendien bemoeilijkt, doordat het maar de vraag is of de gewenste woonlastenverzekering tegen de berekende premie mogelijk zou zijn geweest. Bron: Assurantie Magazine, Jaargang 2007, nummer 16 De onderlinge september

8 diefstal of inbraak te worden, bedraagt 0,9 procent per jaar en dat levert een maandgemiddelde van 0,08 procent op. In de maanden juli/augustus is die kans echter 0,07 procent, waarmee het duidelijk onder het gemiddelde ligt, aldus Ririassa. Die conclusie komt ook terug in andere verzekeringsstatistieken. Als bijvoorbeeld naar de oorzaak van schadeclaims op inboedelverzekeringen wordt gekeken, is gemiddeld bij 21 procent van alle schadeclaims inbraak de boosdoener. In juli en augustus is dat percentage respectievelijk zestien en achttien procent en daarmee aanzienlijk lager dan in de rest van het jaar. Brandverzekeraars hebben slecht eerste halfjaar Het eerste halfjaar van 2007 is voor brandverzekeraars niet gunstig verlopen. De schade door grote branden oversteeg voor het eerst sinds 2004 de tweehonderd miljoen euro. Volgens beleidsadviseur van het Verbond Robbert Loos is de tijd daarom meer dan rijp om het belang van preventie nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Van januari tot en met juni is zowel het aantal grote branden (met een schade van meer dan een miljoen euro) als het schadebedrag fiks gestegen ten opzichte van 2006: 44 grote branden in 2007 zorgden voor meer dan 210 miljoen euro schade, terwijl in het eerste halfjaar van 2006 slechts 36 grote branden woedden die een schade van ruim 130 miljoen veroorzaakten. Grote brandschaden De grote brandschaden in het eerste en tweede kwartaal van 2007 zijn geïnventariseerd. Het betreft branden met een schadebedrag vanaf 1 miljoen, inclusief de locatie, schadedatum, het soort risico en een (begroot) schadebedrag. Januari Sittard Opslag kunststoffen Helvoirt Transportonderneming Heemstede Opslag meubelen/ woonaccessoires Leeuwarden Restaurant Utrecht School Rotterdam Partycentrum/ parenclub Enschede Amusementshal Almelo Producent bouwstaal Stryen Potplantenkwekerij Zeist Instituut voor blinden en slechtzienden Lemmer Café/restaurant Velsen Schip Hengelo Machinefabriek Februari Alphen a/d Rijn Zwembad Maart Leeuwarden Modezaak Schuinesloot Opslagloods Slagharen Metaalbewerking Den Haag Kantoor telefoniebedrijf Sleeuwijk Potplantenkwekerij Bemmel Supermarkt Maasdijk Chrysantenkwekerij Zoetermeer Glasbloemenbedrijf Nuenen Cateringbedrijf April Heijen Palingkwekerij Den Hoorn (ZH) Bloembollenbedrijf Amsterdam Aannemerij Helmond Metaalbewerkingsbedrijf Borculo Vleesfabriek Nuenen School Groningen Sporthal Mei Tilburg Textielbedrijf Rijswijk Drukkerij Grootegast winkel/woonhuizen Sittard Biomassa Energiecentrale Appelscha Supermarkt Amsterdam Ziekenhuis Den Haag Sportschool Juni N.-Scharwoude garage/ kledingverhuurbedrijf Apeldoorn Ziekenhuis Tilburg Vleessnackfabriek Sittard Electronicafabrikant Uithuizermeeden Boerderij Den Haag Garagebedrijf Axel Meubelwinkel Ter vergelijking van de cijfers met andere jaren volgt hieronder een overzicht van de laatste zes jaar. Gegevens eerste kwartaal: (23 branden) (21 branden) (13 branden) (17 branden) (38 branden) (17 branden) Gegevens tweede kwartaal (21 branden) (15 branden) (20 branden) (22 branden) (33 branden) (30 branden) Het Verbond inventariseert sinds 1987 het aantal grote branden in Nederland. Niet alleen om het probleem zelf in kaart te brengen, maar ook om het belang van preventie te onderstrepen. Te blijven onderstrepen, benadrukt Loos. Volgens hem hebben alle preventie-inspanningen van verzekeraars in de afgelopen jaren zeker hun vruchten afgeworpen, maar nu lijkt de aandacht voor preventie weggezakt te zijn. Preventie moet continu op de agenda staan. Niet alleen als de resultaten even tegen zitten. Hoewel Loos het nog te vroeg vindt om nu al te roepen dat 2007 geen goed schadejaar is, stemmen de eerste (halfjaar)resultaten hem niet vrolijk. Als de trend in de rest van dit jaar doorzet, eindigen brandverzekeraars in de rode cijfers. Met name omdat ze ook de hevige januaristorm, die ruim driehonderd miljoen euro schade teweegbracht, voor hun kiezen hebben gekregen. De 5 grootste branden in het eerste halfjaar van 2007: 8 De onderlinge september 2007

9 1. Ziekenhuis in Amsterdam 70 miljoen 2. Meubelfabriek in Axel 15 miljoen 3. Drukkerij in Rijswijk 12,5 miljoen 4. Zwembad in Alphen aan den Rijn 9,8 miljoen 5. Vleessnackfabriek in Tilburg 9,5 miljoen Te veel eisen brandveiligheid Door de wirwar aan regels is geen enkel pand brandveilig genoeg volgens de heersende normen. De huidige eisen zijn te ondoorzichtelijk, onbegrijpelijk en onlogisch. Dat zei lector René Hagen van de Brandweeracademie tijdens de opening van het academische jaar van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (Nibra) in Schaarsbergen. Door de grote hoeveelheid ondoorzichtige en vaak onbegrijpelijke en onlogische regels kunnen we simpelweg niet brandveilig ontwerpen, bouwen, gebruiken en handhaven, aldus de lector. Als voorbeeld in zijn speech noemde Hagen een recente inspectie, waarbij een bepaald gebouw op maar liefst 163 punten niet voldeed aan de brandveiligheidseisen. Hagen: Je vraagt je af aan hoeveel punten dat gebouw moest voldoen en of dat nog wel uitvoerbaar is. Velen zijn er zo langzamerhand van overtuigd dat het systeem van brandveiligheidseisen de grenzen van de mogelijkheden heeft bereikt. Het oerwoud aan regels ontstond volgens Hagen na de fatale brand in het Volendamse café t Hemeltje op Nieuwjaarsavond 2001, waarbij vier jonge mensen omkwamen door vertrapping, zuurstofgebrek en zeer ernstige brandwonden, en de brand in het cellencomplex in Schiphol vier jaar later. Daar kwamen elf uitgeprocedeerde asielzoekers om. Een van de grote punten van kritiek, die Hagen heeft op het huidige brandveiligheidsbeleid, is dat het geen onderscheid maakt tussen de gebruiksrisico s. Hagen: Zo gelden dezelfde regels Nog maar weinig transparantie op internet Er zijn op internet diverse sites waar snel de mening van klanten over een bepaald product kan worden gelezen. Volgens Patrick van Hees en Ruud Dekker van For All Finance (Maarssen) zouden financiële dienstverleners op hun site moeten laten zien wat klanten van hun dienstverlening vinden. Stel dat alle bezoekers open en bloot op de site kunnen vermelden wat ze van het bedrijf en de dienstverlening vinden. Al heb je nog zo n excellent bedrijf, het is in de praktijk vrijwel onmogelijk om 100% zeer tevreden klanten te hebben. En het is bekend dat ontevreden klanten hun ongenoegen sneller en vaker ventileren dan contente klanten hun tevredenheid. Toch is internet juist een zeer geschikt medium om snel, en desgewenst anoniem, de mening van een bepaalde groep over een specifiek onderwerp te tonen. En als financiële aanbieders die transparantie echt belangrijk vinden, is het natuurlijk heel sterk eerlijk te laten zien wat klanten van de dienstverlening vinden. Alleen toppers durven dit: het is tegelijkertijd een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek, waarbij continu op signalen ter verbetering kan worden gereageerd. Op internet vormen dit soort referenties of ratings een van de essentiële onderdelen van veel populaire sites. Kijk bijvoorbeeld op Daar valt onder meer te lezen wat andere mensen van de aangeboden boeken vinden. En, met de vakantie nog vers in het achterhoofd: er zijn goede voorbeelden in de reissector te vinden, zoals de internationale site voor het boeken van hotels en aanverwante zaken, en waar over die Toscaanse camping in de reisgids zo maar de mening van tweehonderd andere bezoekers staat. Wat we zien, is dat allerlei sites de mening van consumenten over producten van verschillende aanbieders vergelijken, maar dat die aanbieders zelf op hun eigen site die mogelijkheid niet tonen. Zelfs partijen die heel goed scoren, gebruiken deze sterkte niet op hun eigen site. Binnen de financiële branche bestaat het door de AFM geïnitieerde waarop consumenten aanbieders kunnen beoordelen (waarom kunnen ze daar eigenlijk geen intermediairs beoordelen?). Deze site lijkt een wat kwakkelend bestaan te leiden. Vele malen populairder is het commerciële dat op veel manieren vergelijkt en ook bij producten de klantopinie toont door middel van een rapportcijfer. Waarom neem je dus niet het initiatief en laat je jezelf openlijk beoordelen? Als jij het niet doet, biedt iemand anders wel de gelegenheid. Het klinkt misschien wel enger dan het in werkelijkheid is. Op menig verjaardagsfeestje wordt de performance van financiële dienstverleners sowieso besproken, en daar is geen inzicht in of invloed op. Als toporganisatie met bovengemiddeld tevreden klanten kan dit toch veel sterker benut worden? Als bedrijf kun je beginnen met kleinere varianten, bijvoorbeeld een digitaal aanbevelingsformulier dat klanten kunnen doormailen of het sponsoren van andere sites waarop ook de eigen dienstverlening kan worden beoordeeld. Dit laatste doet MoneYou bijvoorbeeld middels Op deze site van de Telegraaf kunnen ervaringen omtrent hypotheken worden geplaatst. For All Finance voorspelt dat binnen een half jaar een grote financiële dienstverlener zijn dienstverlening open en eerlijk door klanten op internet zal laten beoordelen. Welkom in de transparante wereld! Bron: Assurantie Magazine, Jaargang 2007 nummer 16 De onderlinge september

10 voor een stil kerkgebouw als voor de drukke transferhal van Schiphol. Hij pleit dan ook voor deregulering en het correct calculeren van brandrisico s in een gebouw. Er valt dan ook nog veel te verbeteren bij burgers en overheden, stelt Hagen. Het publiek moet uit zichzelf de brandveiligheidseisen willen naleven, maar dat bereik je niet door nog meer nieuwe regels op te stellen. Ook donderdag maakte een tiental slachtoffers van de Schipholbrand bekend dat ze de personeelsleden en directie van het cellencomplex alsnog vervolgd willen zien worden. Die werden eerder door het OM vrijgesproken. Volgens de overlevenden van de brand is er destijds niet gehandeld volgens de veiligheidsvoorschriften en zijn de wetten niet nageleefd bij de bouw van het cellencomplex. Volgende week gaat het verzoek tot vervolging naar het gerechtshof in Amsterdam. Bron: Staatscourant, 13 september 2007 Nieuwe internetbemiddelaar maakt elk jaar premievergelijking Er is, onder de naam Elkjaargoedkoopverzekerd, een nieuwe internetbemiddelaar van start gegaan. Door het bedrijf wordt voor elke polis ieder jaar opnieuw een premievergelijking gemaakt. Als een andere polis goedkoper is, wordt de verzekering in overleg met de klant overgesloten. Tot nu toe richten wij ons op de eenvoudige schadeverzekeringen, maar in de toekomst willen we dit ook gaan doen voor de meer complexe producten, zegt directeur en initiatiefnemer Reinier Schoonheim. De voormalige volmachtbeheerder van Oolders Assurantiën in Haarlem heeft voor deze tweede fase een netwerk van tussenpersonen in gedachten, dat de advisering moet gaan verzorgen. Tot nu toe heeft Indexcijfers voor gebouwen-, inboedel- en glasverzekering Vanaf 1 oktober 2007 gelden de volgende indexcijfers: 1 oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober 152 gebouwen inboedels indexcijfers 1990 = 100 (waarde-index) glasverzekering ,3 juli ,0% ,5 juli ,7% ,2 juli ,8% ,8 juli ,4% ,3 juli ,8% ,1 juli % ,6 juli % juli ,5% Het indexcijfer gebouwen is gekoppeld aan de CBS-reeks Nieuwbouwwoningen outputindex; 2000 = 100. Voor de consistentie wordt dit getal vermenigvuldigd met de factor 1, Schoonheim 28 maatschappijen in de boeken staan, waaronder Aegon, Allianz, Arag, Avéro, De Amersfoortse, DAS, Delta Lloyd, Fortis ASR, Europeesche, Generali, De Goudse, Monuta, Nationale-Nederlanden, ONVZ en Zurich. Bron: AM Signalen 20 augustus 2007 Elektronische polis moet lasten terugdringen De papieren verzekeringspolissen mogen binnenkort worden vervangen door een elektronische variant. Ook andere onderhandse akten worden in elektronische vorm toegestaan, waaronder de koopakte voor een woning. De maatregel moet de administratieve lasten terugdringen. Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) van deze strekking. De Raad van State moet nog advies geven over het voorstel. De nieuwe regeling stelt wel voorwaarden aan het gebruik van elektronische akten. Zo moet degene die een verzekering afsluit instemmen met de elektronische polis. Ernst Hirsch Ballin. 10 De onderlinge september 2007

11 De Onderlinge De Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij in Nieuwleusen, opgericht in 1890, werd in de volksmond nooit anders dan de Onderlinge genoemd. Toen de maatschappij zich bij Univé aansloot, lag het dan ook voor de hand om de welluidende naam Univé De Onderlinge te gaan voeren. Deze onderlinge had naast het kantoor in Nieuwleusen servicekantoren in Dalfsen en Kampen. Ook na de fusie in 1996 met Univé Noordwest-Overijssel bleef de naam Univé De Onderlinge gehandhaafd. Met deze fusie kreeg de onderlinge er een kantoor in Vollenhove bij. Pas na de fusie per 1 januari 2007 met Univé Midden-Overijssel, waardoor de onderlinge met kantoren in Ommen en Nijverdal werd uitgebreid, werd voor een nieuwe naam gekozen: Univé Overijssel. Deze vlag is iets te groot voor de lading, omdat er ook nog enkele andere onderlingen in de provincie werkzaam zijn. Univé Overijssel heeft een premie-inkomen brand van 4,6 miljoen euro, brandleden, polissen, 49 personeelsleden op 6 kantoren en een provisiebemiddeling van rond de 3 miljoen euro. Univé Overijssel in Nieuwleusen Meer dan alleen verzekeren Nieuwleusen is een dorp met nog geen inwoners tussen Meppel en Zwolle. Het dorp is verdeeld, zowel geografisch als in de houding van de bewoners ten opzichte van elkaar, in een noordelijk en een zuidelijk deel. Precies daartussen staat een groot, modern kantoorpand, zijnde het hoofdkantoor van Univé Overijssel. Mike Mulder is algemeen directeur en bestuurder van Univé Overijssel. Univé Overijssel bekleedt in verschillende opzichten een toppositie binnen de Univégelederen. Niet alleen de polisdichtheid van 3,3 polissen per klant draagt daaraan bij, maar zeker ook het productenpalet. Bankzaken, met name spaarrekeningen, maken daar immers sinds circa twee jaar een belangrijk onderdeel van uit. Voor de uitvoering daarvan is Univé Overijssel momenteel met vier van de zes kantoren agent voor SNS Regio Bank. Wij openen bijna iedere dag spaarrekeningen voor klanten, aldus Mike Mulder. Wie een spaarrekening met een hele goede rente wil hebben, kan daarvoor bij ons terecht. Zo proberen we het bekende all finance -concept echt inhoud te geven. Wij merken dat daar veel belangstelling voor bestaat. Men zegt wel eens: schoenmaker, blijf bij je leest. Onze primaire activiteit is dan ook verzekeren en daar zijn we goed in. Maar mijn devies is altijd geweest, dat wij ook moeten kunnen wat een bank kan. Natuurlijk kost het een paar jaar voordat het voor de consumenten helder is dat zij voor een spaarrekening ook bij een verzekeraar terechtkunnen, maar nu stappen de klanten met hetzelfde gemak bij ons binnen als bij de plaatselijke bank. In de komende jaren zullen we onze bankactiviteiten nog verder gaan uitbouwen. Je neemt het immers gemakkelijk in de advisering mee en wat je gemakkelijk kunt meenemen, moet je niet laten liggen. DOORTASTENDE BEDRIJFSVOERING Ook anderszins kent Univé Overijssel een doortastende bedrijfsvoering. Al acht jaar geleden ging de onderlinge met hypotheekverstrekking van start. We deden dat er niet zo maar bij, zegt Mulder, maar namen daar speciaal mensen voor in dienst en draaien daar nu met vijf man een substantiële omzet in. We weten ook de betere klanten steeds beter te vinden. De hypotheken die we onderbrengen, met bijvoorbeeld een goede spaarverzekering of een belegging zonder te veel risico, zijn altijd maatwerk. Soms kiezen we voor de goedkoopste aanbieder en soms ook kiezen we voor overleg met een geldverstrekker om specifiek voor de klant maatwerk te kunnen leveren. Dat gaat prima. Daarnaast doen we natuurlijk volop levensverzekeringen en als een verlengstuk de pensioenen. Mensen weten ons ook op dat terrein te vinden om hen van dienst te kunnen zijn. Om op deze gebieden niet te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken te zijn, boden de twee fusies in de loop der jaren de onderlinge de nodige schaalgrootte. Zo konden we bij de laatste fusie de afdeling bedrijven in Ommen en onze eigen afdeling bedrijven samenvoegen tot één volwaardige, professionele afdeling van vijf medewerkers in de buitendienst en, in een één-op-één-situatie, vijf medewerkers in de backoffice. Dat loopt erg goed. We krijgen ontzettend veel vraag uit het midden- en kleinbedrijf om met ons zaken te kunnen doen. Ook krijgen we veel vragen van startende ondernemingen. Ik denk dat we als Univé op dat gebied nog best een slag kunnen maken en de nodige specifieke producten kunnen ontwikkelen. De onderlinge september

12 Mike Mulder, algemeen directeur en bestuurder van Univé Overijssel. COLOFON De onderlinge is een uitgave van de FOV (Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland) en verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van exemplaren. Leden van de FOV zijn gratis geabonneerd op De onderlinge. Redactiecommissie: A.J.M. Kok mr. Chr. van Toor Met medewerking van: Peter van Steen, Geldermalsen Redactiesecretariaat: Loes Malherbe Postbus 92, 3980 CB Bunnik Telefoon Telefax Internet Productie en druk: Drukkerij De Eendracht, Schiedam Overname van (gedeelten van) artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld. ISSN INTERESSANT EN KANSRIJK Mike Mulder ziet ook nog op een ander gebied volop interessante en kansrijke ontwikkelingsmogelijkheden, namelijk het internet. Internet is de laatste jaren als een speer gegaan, zo zegt hij, en ik vind dat we daarop moeten blijven inspelen om tegen zo laag mogelijke kosten alle eenvoudige producten te kunnen verkopen, inclusief spaarproducten. Wat internet betreft, liften wij natuurlijk met de Univé-organisatie mee, want die zit daar bovenop en heeft een hele goede site, die erg wordt gewaardeerd. In de toekomst zullen we nog veel meer met internet kunnen doen dan verkopen. Mensen zullen dan een digitale polis kunnen krijgen, waarbij bijna geen papierwerk meer van toepassing zal zijn. Ze zullen ook zelf mutaties kunnen doorvoeren, waarna ze de gewijzigde stukken digitaal toegestuurd kunnen krijgen. Wij kunnen dan onze dure tijd aan de meer adviesgevoelige producten besteden of ons meer op de relaties richten die nog geen totaalrelaties zijn. Mocht de klant ondertussen toch nog een vraag hebben, dan kan hij altijd even bij een van onze kantoren binnenlopen, waar wij dan voor een stukje dienstverlening zorgen. Internet is echt niet meer weg te denken en we moeten daarom zorgen dat we dat perfect voor elkaar hebben. ZORGPLICHT De doorontwikkeling van internet mag overigens niet ten koste gaan, zo benadrukt Mike Mulder, van de zorg voor de klant. Hij zegt: Gelet op de Wft en de zorgplicht moeten we als onderlinge natuurlijk een goede structuur in de portefeuille hebben. In de komende jaren zal het alleen maar belangrijker gaan worden dat we voldoende tijd bij onze klanten zijn. Het advieswerk blijft een heel belangrijk punt van aandacht. Ik vind het een uitdaging om dat in de komende jaren heel goed te organiseren. Ook door het hele compliancegebeuren worden we daar steeds meer met de neus op gedrukt en dat is ook goed denk ik. Wij zijn er volop mee bezig om die zorg in onze organisatie goed in te bedden, door voldoende structuur te hebben in het bezoeken van onze klanten. Het is heel gemakkelijk gezegd dat je dat doet, maar de praktijk is vaak weerbarstiger. ALTIJD NIEUWE SPEERPUNTEN Mike Mulder is al zevenentwintig jaar in dienst van de onderlinge in Nieuwleusen. In 1980 begon hij er als adjunct-directeur, in 1986 werd hij directeur en sinds de laatste fusie per 1 januari 2007, bij welke gelegenheid een structuurwijziging werd doorgevoerd, is hij algemeen directeur en bestuurder van Univé Overijssel. In al die jaren heeft Mulder veel zien veranderen. Gedurende de eerste twintig jaar had hij bijvoorbeeld een kantoor aan huis, maar sinds 2000 is de onderlinge in een groot, modern pand in het centrum van Nieuwleusen gehuisvest. Als je ziet hoe we begonnen zijn, zo vertelt hij, en hoe we het hebben uitgebouwd, dan denk ik vaak: wat een prachtige organisatie! Elke periode van een aantal jaren was er wel iets waar we onze tanden in konden zetten. Nieuwe kantoren, reorganisaties, fusies, uitbreidingen van de dienstverlening met hypotheken en de bankactiviteiten Altijd vond ik wel weer een uitdaging en altijd waren er wel speerpunten in het bedrijf waar we extra op moesten letten. Daardoor zijn de jaren echt omgevlogen. Het blijft een boeiend vak, met volop mogelijkheden. Ook al bestaat de onderlinge al ruim honderd jaar, we voelen ons springlevend en zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet! 12 De onderlinge september 2007

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Persoonlijke

Nadere informatie

Grootschalig organiseren, kleinschalig aanbieden

Grootschalig organiseren, kleinschalig aanbieden Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Doorbraak in toegang fraude-

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 7 SEPTEMBER 2005. Goedkoop is geen duurkoop in juridische dienstverlening. gekeken, vertelt hij. Ik vond het als commercieel

JAARGANG 15 NUMMER 7 SEPTEMBER 2005. Goedkoop is geen duurkoop in juridische dienstverlening. gekeken, vertelt hij. Ik vond het als commercieel FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 7 SEPTEMBER 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Toegang tot recht Goedkoop

Nadere informatie

Univé weer nadrukkelijker aanwezig in de markt

Univé weer nadrukkelijker aanwezig in de markt Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 8 O K T O B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Wijffels spreekt met onderlingen

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005

JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergaderingen bestuur en districtsbestuur

Nadere informatie

Mediation: een onderlinge oplossing van conflicten

Mediation: een onderlinge oplossing van conflicten Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Studiedag Arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Kenniscentrum Microverzekeren

Kenniscentrum Microverzekeren FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 8 N U M M E R 8 O K T O B E R 2 0 0 8 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Najaarsbijeenkomsten in

Nadere informatie

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 9 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 0 9 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Districtbestuursvergadering

Nadere informatie

Wat je een grote verzekeraar vraagt, kun je niet van een kleine verwachten

Wat je een grote verzekeraar vraagt, kun je niet van een kleine verwachten Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 2 F E B R U A R I 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV verhuist naar Zeist Pagina

Nadere informatie

Aon Nederland en Aon Global Risk Consulting. risicomanagement, employee benefits en verzekeringen,

Aon Nederland en Aon Global Risk Consulting. risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 9 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 0 9 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Aon

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

de onderlinge brief Veel belangstelling voor de Nieuws Leren is het wezen van sociale media en communicatie is innovatie.

de onderlinge brief Veel belangstelling voor de Nieuws Leren is het wezen van sociale media en communicatie is innovatie. Nieuws brief jaargang # 23 nummer 7 december 2013 de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland Onderwerpen PAG 1 2 FOV najaars bijeenkomsten Over social

Nadere informatie

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 5 M E I / J U N I 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 5 Preventiedag 2010 Zeventigste

Nadere informatie

JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering

JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering bestuur en districtsbestuur Pagina

Nadere informatie

Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA

Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA Het Verzekeringsblad 96e jaargang 10 mei 2007 nr. 10 Gevaarlijke details banksparen Vanaf 14 mei: VB-Selectie Zorgelijk: 500.000 wanbetalers en onverzekerden mr Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog

De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 8 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 0 8 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering FOVbestuur

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 10 DECEMBER 2005. Najaarsbijeenkomsten Brand-Regionaal

JAARGANG 15 NUMMER 10 DECEMBER 2005. Najaarsbijeenkomsten Brand-Regionaal FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 10 DECEMBER 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: PPagina 4 Geen herhaalde toetsing bij herbenoeming Pagina

Nadere informatie

JAARGANG 16 NUMMER 3 MAART 2006. Studiedag over het nieuwe verzekeringsrecht

JAARGANG 16 NUMMER 3 MAART 2006. Studiedag over het nieuwe verzekeringsrecht FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 16 NUMMER 3 MAART 2006 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Dr. Susanne Piët spreker op ledenvergadering Pagina

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Assurantiepakketten niet gericht op CRM ISI Innovatieprijs Atp s die aan Wfd voldoen, blijven kwetsbaar ONVZ kantelt naar care-organisatie 96e

Nadere informatie

Het speelkwartier is voorbij; de zaken moeten nu echt op orde zijn

Het speelkwartier is voorbij; de zaken moeten nu echt op orde zijn Het Verzekeringsblad 97e jaargang 1 maart 2007 nr. 5 Alfred Oosenbrug reageert Hoe ver reikt de zorgplicht? Een wandeling met Karel Pauw mr A.W. Kist (AFM) over één jaar toezicht: Het speelkwartier is

Nadere informatie

Ondanks zware dossiers bleven we altijd veerkrachtig

Ondanks zware dossiers bleven we altijd veerkrachtig Het Verzekeringsblad 97e jaargang 12 juli 2007 nr. 14 Overheid traineert Vie d Or oplossing Hirsch Ballin: erkenning van leed is belangrijk Adviesmatch wordt goed nageleefd Jan van den Berg (AXA Nederland):

Nadere informatie

Voorlopers krijgen altijd de eerste klappen

Voorlopers krijgen altijd de eerste klappen Het Verzekeringsblad 97e jaargang 22 november 2007 nr. 22 Zwitserleven naar SNS Reaal De Verzekerde Taxatie Een hypotheekadvies mag 300 euro kosten Jan Driessen (AEGON) Voorlopers krijgen altijd de eerste

Nadere informatie

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten Het Verzekeringsblad 97e jaargang 21 juni 2007 nr. 13 Martin Kerkhof over ONVZ-vonnis Intermediaire crisis op hoogte-/dieptepunt Wandeling met Roger van Boxtel Drs Niek Hoek (Voorzitter Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie

Multidisciplinaire expertise bij Letselschade

Multidisciplinaire expertise bij Letselschade Het Verzekeringsblad 98e jaargang 8 mei 2008 nr. 9 En bloc fnuikend voor imago Coolen zet frontaal aanval in EXTRA: Themakatern expertise/taxatie Paul van der Meijs (Florius): Op klantloyaliteit is terrein

Nadere informatie

De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag!

De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag! Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Model profielschetsen gepubliceerd

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

Britse Enterprise betreedt Nederlandse schademarkt Focus ligt op autoverzekeringen

Britse Enterprise betreedt Nederlandse schademarkt Focus ligt op autoverzekeringen Aanpassing polisvoorwaarden DAS kost verzekerde geld > 4 Nr. Jaargang 36 24 januari 204 35 jaar AM Handel in portefeuilles trekt aan > 5 Interview Banken zouden eigenlijk niet meer met hypotheekklanten

Nadere informatie

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen.

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. Reacties op publieke oproep om mee te denken met de Agenda 2014 Hieronder vindt u de reacties die zijn binnengekomen naar aanleiding van onze eerdere oproep om mee te denken met de Agenda 2014. De reacties

Nadere informatie