Hoe financier ik funderingsherstel? 29 april 2004 Wijziging A: 6 december 2006 Wijziging B: 9 juli 2010 (Publicatie is alleen voor Dordrecht)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe financier ik funderingsherstel? 29 april 2004 Wijziging A: 6 december 2006 Wijziging B: 9 juli 2010 (Publicatie is alleen voor Dordrecht)"

Transcriptie

1 BelangenVereniging FunderingsProblematiek postbus AD Dordrecht internet: Rabobank: KvK Hoe financier ik funderingsherstel? 29 april 2004 Wijziging A: 6 december 2006 Wijziging B: 9 juli 2010 (Publicatie is alleen voor Dordrecht) 1

2 Voorwoord Door de te lage grondwaterstand zijn houten funderingen droog komen te staan, waardoor deze wegrotten. Voor rekening van de gemeente Dordrecht is funderingsonderzoek verricht en zijn Voorlopig Ontwerp herstelplannen gemaakt. In de brochure Een funderingsherstelplan maar hoe nu verder? wordt de technische kant daarvan toegelicht. Deze brochure is te downloaden van de website of op te vragen bij de BVFP postbus 192, 3300 AD Dordrecht De daarbij behorende financiële problematiek wordt behandeld in deze brochure. Teksten van bestaande informatie zijn voor zover mogelijk letterlijk overgenomen. De regeling van het Emmaplein is in deze brochure niet opgenomen omdat deze voor nieuwe gevallen niet van toepassing is. De BVFP constateert een behoorlijke rechtsongelijkheid tussen deze oude en de nieuwe regelingen en tussen de nieuwe regelingen. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een weergave van de huidige situatie. Een situatie die voor veel gedupeerde eigenaren onbegrijpelijk is. De BVFP zal langs verschillende wegen dan ook trachten de in deze brochure omschreven financiële mogelijkheden verruimd te krijgen en zo mogelijk te komen tot een vergoeding van de gemaakte kosten voor funderingsherstel. (In tegenstelling tot de gemeente is de BVFP van mening dat de problemen met de funderingen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen) Uitstel van herstel, zeker met een funderingshandhavingstermijn van minder dan 15 jaar raden we af. De schade die ontstaat, neemt alleen maar toe. Dus als het enigszins mogelijk is adviseren we met het hele bouwblok het herstel op gang te brengen. Naar we hopen geeft deze brochure meer inzicht in de financiële mogelijkheden. Tot slot nog de gouden tip voor bewoners: Wees vanaf het begin in het overleg eerlijk tegenover elkaar over de financiële mogelijkheden, dit voorkomt latere teleurstellingen en biedt soms onverwachte mogelijkheden. Ing. Ad van Wensen Voorzitter BVFP Telefoon: Website: voeg deze toe aan uw favorieten! 2

3 A. Inhoudsopgave A. Inhoudsopgave B. Zoekschema C. Met welke kosten moet ik rekening houden? 1 inleiding 2 financieel overzicht D. Rijksmonumenten 1 Inleiding 2 Rijksmonumenten en de belastingen a drempel b aftrekbare kosten c tabel eigen woningforfait d niet aftrekbaar zijn 3 funderingsherstel en de WOZ E. Gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden 1 Inleiding 2 Stappenplan fiscaal relevante eigenaren a informatie b planvorming c aanvraag GRD hypotheek d behandeling aanvraag e aanvraag en afsluiten GRD hypotheek f uitvoering van de werkzaamheden g financiële eindverantwoording h onderhoudsperiode 3 Stappenplan fiscaal niet-relevante eigenaren a informatie b planvorming c aanvraag bijdrage ineens d behandeling aanvraag en verlenen subsidie e uitvoering van de werkzaamheden f financiële eindverantwoording g onderhoudsperiode 4 Gemeentelijke monumenten etc en de belasting a rente van kosten van hypothecaire leningen b aftrekbare rente en kosten van geldleningen c niet aftrekbaar 5 Funderingsherstel en de WOZ F. Subsidie en leningsmogelijkheden funderingsherstel in Dordrecht 1 Subsidie 2 Lening voor woningen met een handhavingtermijn van jaar 3

4 3 Lening voor woningen met een handhavingstermijn van 0-15 jaar 4 Lening voor cascoherstel 5 Lening voor gebonden bedrijfsruimte 6 Lening als kosten meer dan bedragen 7 Subsidie voor onderzoek en herstel funderingen a Voor wie is de subsidie bedoeld? b Drie vormen van subsidie c Wanneer komt u niet in aanmerking voor subsidie? d Hoe vraagt u subsidie aan? e Voorschot op de subsidie f Na de aanvraag g Bezwaren h Subsidieplafond 8 Subsidie voor begeleidingskosten 9 Funderingsherstel en de belasting a rente van kosten van hypothecaire leningen b aftrekbare rente en kosten van geldleningen c niet aftrekbaar 10 Funderingsherstel en de WOZ G. Aanvraag lening SVN Stap 1 t/m 17 H. Bepaling extra maandlasten I. Conclusie: u kunt funderingsherstel niet betalen J. De BVFP helpt als daarom gevraagd wordt K. Register L. Adressen Bijlagen: A B C D E Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier SVN Checklist Werkgeversverklaring Stroomschema WOZ 4

5 B Zoekschema Is uw woning een Rijksmonument? Ja, ga naar paragraaf D I I Nee, is het dan een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand? Ja, ga naar paragraaf E I I De woning is geen Rijksmonument, gemeentelijk monument of beeldbepalend pand, ga naar paragraaf F Hoe kom ik er achter of mijn pand een Rijksmonument, gemeentelijk monument of beeldbepalend pand is? Deze meest recente informatie is te verkrijgen bij de gemeente, bureau monumentenzorg en archeologie De BVFP heeft overzichtslijsten, maar die zijn niet altijd bijgewerkt. Met welke kosten moet ik rekening houden? Zie paragraaf C Aanvraag lening. Zie paragraaf G Bepaling extra maandlasten. Zie paragraaf H 5

6 C Met welke kosten moet ik rekening houden? C.1 Inleiding Voordat een financiering wordt geregeld is het belangrijk dat alle kosten in beeld worden gebracht, die nodig zijn om het funderingsherstel uit te voeren. Het gaat niet alleen om de funderingsherstelkosten, maar ook om de bijkomende kosten en de uitsluitingen in offertes, en de overige kosten. Turf met het begeleidingsbureau of het kostenoverzicht compleet is, zie paragraaf C.2. Voor het inhoudelijke en technisch deel om te komen tot goede offertes en de daarbij behorende uitleg zie de brochure van de BVFP: Een funderingsherstelplan, maar hoe nu verder? Ramingsbedragen uit herstelplannen NIET gebruiken Zorg dat u betrouwbare offertes heeft! Hieronder: Enkele tips of waarschuwingen Alle bedragen inclusief BTW ingevuld? Afhankelijk van de gevolgde procedure of afspraken kunnen sommige kosten in de offerte van het funderingsherstelbedrijf zijn opgenomen. Deze zijn in het financiële overzicht onder C.2 met een )* aangegeven. Toevoegen aan de lijst de verbouwingskosten, c.q. veranderingen aan het interieur of exterieur die niet het gevolg zijn van de funderingsproblematiek, maar die gelijktijdig uitgevoerd gaan worden. Voor de manier waarop offertes worden aangevraagd, zie de brochure Een funderingsherstelplan, maar hoe nu verder? van de BVFP waarin de adviesmethode en de alternatieve methode is omschreven. 6

7 Ga niet uit van de herstelbedragen van het interieur in de kostenramingen bij het Voorlopig Ontwerp. Soms zijn deze veel te laag. Maak voor uw eigen woning in overleg met een deskundige al of niet van het begeleidingsbureau een goed overzicht. Om te beoordelen of de extra maandlasten acceptabel zijn, moet u uiteraard rekening houden met de bestaande maandlasten. Niet uitgaan van ramingbedragen bij herstelplannen maar van werkelijke offertes. 7

8 C2 Financieel overzicht Alle bedragen inclusief BTW )* Bedrag kan in de offerte van het funderingsherstelbedrijf zijn opgenomen. )** Bedrag kan in de offerte van het herstelbedrijf of de constructeur zijn opgenomen. De offerte van het funderingsherstelbedrijf... Hierbij de uitsluitingen nagaan zoals: CAR verzekering )*... Schoongrondverklaring )* Afvoeren grond )* Het leveren van water en elektriciteit )* Verwijderen en terugplaatsen van schuttingen )* Verleggen van kabels en leidingen )* Uitvoeren van riolerings en loodgietersvoorzieningen )* Uitvoeren van bouwkundige voorzieningen )* Sonderingen )** Bemaling )* Stelposten )* Extra kosten voor het losmaken van de woning )* Kosten voor het rechtvijzelen van de woning )* Herstel cascoschade )* Kosten begeleidingsbureau (minus subsidie) Kosten constructiebureau )* Kosten toezicht Legeskosten bouwvergunning (plusm. 1,5% bouwsom Kosten expertisebureau )* Financieringskosten bank Hypotheekkosten Notariskosten Taxatiekosten Afsluitkosten hypotheek Overlijdensrisicoregeling Arbeidsongeschiktheidsverzekering Herstel interieur Herstel tuin Tijdelijke behuizing Verzuimkosten Zelfwerkzaamheid Ontruimen begane grond en kruipruimte en afvoeren materiaal Totale investeringskosten.. ======== Dit overzicht heeft niet de pretentie compleet te zijn, er kunnen zich altijd omstandigheden voordoen waardoor ook andere kostenposten aanwezig zijn. 8

9 D. Rijksmonumenten D.1 Inleiding Veel informatie over Rijksmonumenten is te vinden op de website Of uw woning een Rijksmonument is kunt u navragen bij de gemeente bureau monumentenzorg en archeologie Restauratiefonds-hypotheek Lenen tegen 1% voor restauratie rijksmonumenten. Dat is wat het Nationaal Restauratiefonds vanaf nu aanbiedt met de Restauratiefondshypotheek. Aanvragen kan nu ook online, op de website van het Restauratiefonds. De eerste 100 aanvragers ontvangen het prachtige boek Europa Nostra, over de mooiste Europese monumenten. Goedkope lening bij het Nationaal Restauratiefonds Het Nationaal Restauratiefonds is gestart met een nieuwe regeling voor de restauratie van rijksmonumenten. Woonhuiseigenaren en ondernemers die een monument bezitten ( ca eigenaren) krijgen vanaf heden de mogelijkheid om met een goedkope lening van het Restauratiefonds hun restauratie snel en eenvoudig te financieren. De rente van deze Restauratiefondshypotheken bedraagt momenteel 1%. De grootste winst ten opzichte van de subsidieregelingen zit vooral in de veel snellere afhandeling van de aanvraag: van vele maanden naar enkele weken. Bij overheidssteun voor het in stand houden van uw rijksmonument denkt u naast een helpende hand wellicht ook aan subsidie. Lenen tegen een lage rente is niet het eerste waar u aan denkt. Toch is dat waarvoor het ministerie van OCenW heeft gekozen. Het Nationaal Restauratiefonds verstrekt deze laagrentende leningen, waarvan de rente 5 procent* (!) onder de marktrente voor eerste hypotheken ligt. * met een minimale rente 1%. Restauratiefonds-hypotheek online aan te vragen! Vanaf nu kan de Restauratiefonds-hypotheek snel en eenvoudig via internet aangevraagd worden. Bijkomend voordeel is dat de aanvrager ook via de website van het Restauratiefonds over de voortgang van de aanvraag geïnformeerd wordt. Om restauratie en onderhoud van een monument te stimuleren, moeten de subsidieregelingen zo eenvoudig mogelijk zijn. Dit betekent heldere en snelle procedures en zo min mogelijk (overheids)loketten. Het ministerie van OCenW hanteert dit als uitgangspunt voor een nieuwe subsidieregeling voor monumenten, die over enkele jaren in zal gaan. Vooruitlopend daarop biedt het Restauratiefonds op verzoek van OCenW aan woonhuiseigenaren en ondernemers die een rijksmonument bezitten, de mogelijkheid om met een goedkope lening hun restauratie snel en eenvoudig te financieren. Uitgangspunt voor deze nieuwe regeling is het feit dat de eigenaar recht heeft op belastingaftrek. Het Bureau Monumentenpanden van de Belastingdienst (BBM) bepaalt op basis van een restauratieplan de fiscaal aftrekbare kosten. Nadat de benodigde restauratievergunning verkregen is, kan de eigenaar vervolgens bij het Restauratiefonds een laagrentende Restauratiefondshypotheek krijgen. Onder het motto snel en simpel heeft het Restauratiefonds het nu mogelijk gemaakt om deze voordelige lening via internet aan te vragen. Via kan een eigenaar die de beslissing van BBM heeft ontvangen een online-aanvraag indienen. Via dezelfde website wordt de aanvrager over de voortgang op de hoogte gehouden. Het Restauratiefonds ziet dit als een eerste stap. Het voornemen is om internet steeds meer in te gaan zetten om monumenteigenaren te ondersteunen. Om het aanvragen via internet te stimuleren ligt voor de eerste honderd aanvragers een fraai monumentenboek klaar. Naast de laagrentende Restauratiefonds-hypotheek kan het Restauratiefonds ook de totale financiering van de restauratie verzorgen, inclusief de toekomstige belastingteruggave. Zo kan een eigenaar bij één loket snel en eenvoudig de nodige ondersteuning krijgen. De regeling voor Rijksmonumenten geldt voor alle soorten restauraties aan deze panden. In tegenstelling tot de subsidie voor funderingsproblemen van de gemeente Dordrecht kunnen eigenaren van Rijksmonumenten op een staalfundering met deze regeling ook hun fundering herstellen. 9

10 De voorwaarden en kenmerken van de Restauratiefondshypotheek zijn te vinden op de website Deze subsidieregeling is voor de aanpak van de restauratie dus niet alleen voor funderingsproblemen. D.2 Rijksmonumenten en de belastingen Vraag aan de belasting een verklaring welke kosten aftrekbaar zijn voordat u opdracht verleent. Overgenomen van de Kluwer belastingschijf 2004 Deze regelingen gelden niet voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Deze regeling is uitsluitend voor Rijksmonumenten. Monumentenpand was uw eigen woning D.2.a Drempel Als het monumentenpand uw eigen woning was, is de hoogte van de drempel 1,15% van de WOZ-waarde van uw pand. De drempel is echter altijd minimaal EUR 136 en nooit hoger dan EUR Alleen het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Het aangifteprogramma berekent automatisch het drempelbedrag. Let op! Ook als u uw woning in de loop van 2003 heeft gekocht of verkocht, geldt de volledige drempel. D.2.b Aftrekbare kosten - het eigenaarsdeel van de gemeentelijke onroerendezaakbelasting, grond-, straat-, riool, weg en baatbelasting. - de premie voor uw opstalverzekering (dus niet de inboedelverzekering); - de waterschaps- en polderlasten; - onderhoudskosten voor bouwkundige werkzaamheden, zoals achterstallig onderhoud. Het gaat hier dus niet om een verbetering zoals een uitbreiding van het pand; - afschrijving. De afschrijving is 15% van het bruto-eigenwoningforfait. Koop voor een zo volledig mogelijk en meer uitgebreide omschrijving van aftrekposten een belastinggids. 10

11 D.2.c Tabel eigenwoningforfait Raadpleeg de laatste belastinggids. D.2.d Niet aftrekbaar zijn - kosten waarvoor u een schadeverzekeringvergoeding heeft ontvangen of nog gaat ontvangen; - financieringskosten voor de verwerving, onderhoud of verbetering van uw woning en de kosten van opstal, erfpacht of beklemming. Deze kosten kunt u aftrekken als kosten voor uw eigen woning; - kosten voor tuinonderhoud, behangen en binnenschilderwerk. D.3 funderingsherstel en de WOZ De korting op de WOZ die u in de periode of de periode heeft gekregen, vervalt in het jaar volgend op het funderingsherstel. Voor degenen die nog geen vermindering hebben gekregen zie het stroomschema bijlage E. E Gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in Dordrecht E.1 Inleiding Of uw woning een gemeentelijk monument is of een beeldbepalend pand kunt u navragen bij de gemeente, bureau Monumentenzorg en Archeologie Voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden heeft de gemeente Dordrecht een subsidieregeling vastgesteld. Geleend kan worden tot een bedrag van tegen 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5% Voor de subsidieregeling en de toelichting daarop zie onder subsidies Deze subsidieregeling is ook schriftelijk op te vragen: Gemeente Dordrecht Bureau Monumenten en Archeologie Postbus AA Dordrecht Of telefonisch: De regeling voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden geldt voor alle mogelijke restauraties aan deze panden. In tegenstelling tot de subsidie voor funderingsproblemen kunnen eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden op een staalfundering met deze regeling ook hun fundering herstellen. 11

12 Informatie is ook te vinden op waar de volgende toelichting staat: In Dordrecht wordt de noodzakelijke restauratie van gemeentelijke monumenten gestimuleerd door de gemeente. Om de daarvoor beschikbare gemeentelijke middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, wordt nu naar analogie van het Nationaal Restauratiefonds een eigen Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht (GRD) opgericht. Dordrecht is daarmee, na Rotterdam, Deventer en Schiedam, de vierde gemeente in Nederland die gemeentelijke restauratiesubsidies vervangt door laagrentende financieringen. Uit het GRD kan een eigenaar geen subsidie krijgen, maar een laagrentende lening voor een deel van de restauratiekosten. Het rentepercentage van deze lening ligt ongeveer 5% beneden de geldende marktrente. De financieringslasten blijven voor de eigenaar nagenoeg gelijk in vergelijking tot een subsidie plus een marktconforme lening. Echter, dankzij de rente en aflossing die terugkomen in het Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht kunnen met het hetzelfde geld steeds opnieuw gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden gerestaureerd worden. Het fonds in Dordrecht krijgt een startkapitaal van 2,7 miljoen euro voor het eerste jaar, gevolgd door 1,8 miljoen extra in 2006 en eventuele extra stortingen in 2010 (3.5 mln.) en 2020 (1.5 mln.). Naar verwachting zal het bedrag aan laagrentende leningen 1 miljoen euro per jaar bedragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A.C. van t Zelfde van de gemeente Dordrecht, telefoon (078) , adres: of met het Nationaal Restauratiefonds, telefoon (033) E.2 Stappenplan fiscaal relevante eigenaren 1 1 Een fiscaal relevante eigenaar is een eigenaar die belastingplichtig is volgens de Wet Inkomstenbelasting of de Wet Vennootschapsbelasting. Het is niet van belang of u feitelijk belasting betaalt, het belastingplichtig zijn is van belang. E.2.a Informatie Vraag bij de gemeente, bureau Monumentenzorg en Archeologie, de informatiemap op. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de medewerkers van het bureau, telefoon (078) , adres: E.2.b Planvorming Voor de onderhouds- en restauratiewerkzaamheden die u van plan bent uit te voeren heeft u mogelijk een monumentenvergunning nodig. Stel een korte beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden op en overleg met de medewerkers van het bureau Monumentenzorg en Archeologie. Heeft u een vergunning nodig, dan moet u deze eerst verkrijgen voordat u een beroep doet op het Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht (GRD). 1 Een fiscaal relevante eigenaar is een eigenaar die belastingplichtig is volgens de Wet Inkomstenbelasting of de Wet Vennootschapsbelasting. Het is niet van belang of u feitelijk belasting betaalt, het belastingplichtig zijn is van belang. 12

13 E.2.c Aanvraag GRD-hypotheek In de informatiemap treft u een aanvraagformulier aan. Op de laatste pagina van het formulier treft u een controlelijst aan die u kan helpen om de aanvraag te voorzien van de juiste bijlagen. Zie ook website BVFP onder subsidies Het kan zijn dat u binnen twee weken na indiening verzocht wordt aanvullende gegevens te verstrekken. Hiervoor heeft u vervolgens vier weken de gelegenheid. Heeft u de aanvraag dan nog niet compleet, dan wordt de aanvraag verder niet in behandeling genomen. U heeft natuurlijk de mogelijkheid opnieuw een dan complete aanvraag in te dienen. E.2.d Behandeling aanvraag De gemeente gaat aan de hand van de door u ingediende begroting de subsidiabele restauratiekosten berekenen. Waarschijnlijk zal daarbij een van de medewerkers van het bureau Monumentenzorg en Archeologie het pand bezoeken. Hiervoor wordt met u een afspraak gemaakt. De hoogte van de berekende subsidiabele restauratiekosten wordt vastgelegd in een verleningsbeschikking, die u wordt toegezonden. De verleningsbeschikking wordt u pas toegezonden als de eventuele bouw- en monumentenvergunning onherroepelijk zijn verleend. De procedure van het moment van aanvraag tot het moment van verzending van de verleningsbeschikking duurt maximaal 3 maanden, waarbij de periode die u nodig heeft om aanvullende gegevens te verstrekken mag worden opgeteld. In zeer uitzonderlijke gevallen kan Burgemeester en Wethouders u berichten dat zij de periode van 3 maanden met een gelijke periode zullen verlengen. E.2.e Aanvraag en afsluiten GRD-hypotheek Met de beschikking ontvangt u onder andere het aanvraagformulier Totaalfinanciering, waarmee u bij de Stichting Nationaal Restauratiefonds (NRF), naast eventueel andere financiële producten, de GRD-hypotheek kan aanvragen. U zult bij het aanvraagformulier gegevens van financiële aard moeten verstrekken. Vanzelfsprekend worden deze gegevens door het NRF vertrouwelijk behandeld, waarbij zelfs de gemeente geen inzage krijgt in deze gegevens. Toetsing van uw financiële draagkracht in relatie tot de gevraagde GRD-hypotheek zal gebeuren door Het Bemiddelend Orgaan (BO), dat Burgemeester en Wethouders adviseert al dan niet over te gaan tot het verlenen van de GRD-hypotheek. Burgemeester en Wethouders besluiten, op basis van het advies van het BO en de financiële rapportage van het NRF, het NRF al dan niet toestemming te verlenen tot het afsluiten met u van de GRD-hypotheek. Bij een positieve beslissing zal het NRF u een hypotheekvoorstel doen. Indien u dit voorstel accepteert wordt u na enige weken uitgenodigd om bij een notaris naar uw keuze de hypotheekakte te tekenen. U dient er mee te rekenen dat er aan het afsluiten van een hypotheek kosten zijn verbonden. Het NRF kan u daarover nader inlichten. E.2.f Uitvoering van de werkzaamheden Nadat u de hypotheek heeft afgesloten, kunt u met de uitvoering van de werkzaamheden starten. U meldt dit met een door de gemeente verstrekt meldingsformulier aanvang werk. Bij afsluiten van de hypotheek vormt het NRF een bouwdepot, waaruit de nota s van bijvoorbeeld de aannemer betaald worden. Elke nota zendt u samen met een door het NRF verstrekt declaratieformulier aan de gemeente, afdeling Monumentenzorg en Archeologie. Hier wordt de nota gecontroleerd en doorgezonden aan het NRF. Periodiek zal een medewerker van het 13

14 bureau Monumentenzorg en Archeologie de uitvoering controleren. Voorwaarde is dat binnen zes maanden na afgifte van de verleningsbeschikking aanvang gemaakt moet worden met de uitvoering van de werkzaamheden. Binnen twee jaar na afgifte van de verleningsbeschikking moeten de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de gereedmelding zijn ingediend. E.2.9 Financiële eindverantwoording Beëindiging van de werkzaamheden meldt u met een door de gemeente verstrekt meldingsformulier einde werk. Na ontvangst van de melding zal een medewerker van het bureau Monumentenzorg en Archeologie ter plaatse de gereed melding controleren en een afspraak maken voor het opmaken door een daartoe gespecialiseerde instantie van een bouwtechnisch rapport (de nul-meting). U ontvangt de nul-meting in tweevoud en moet binnen twee weken één exemplaar voor akkoord aan de gemeente terug zenden. Na ontvangst van de door u ingediende financiële eindverantwoording, zal de gemeente de definitieve hoogte van de (her)berekende subsidiabele restauratiekosten vastleggen in een vaststellingsbeschikking, die u wordt toegezonden. De vaststellingsbeschikking wordt u pas toegezonden als de door u voor akkoord getekende nul-meting is retour ontvangen en de werkzaamheden akkoord zijn bevonden. Indien de uiteindelijke hoogte van subsidiabele restauratiekosten afwijkt van de hoogte zoals deze eerst was vastgelegd in de verleningsbeschikking, kan dit leiden tot aanpassing van de hoogte van het hypotheekbedrag. De procedure van het moment van indiening van de financiële eindverantwoording tot het moment van verzending van de vaststellingsbeschikking neemt maximaal 3 maanden, er van uitgaande dat u de voor akkoord getekende nul-meting tijdig heeft geretourneerd. E.2.h Onderhoudsperiode Bij de aanvraag van de GRD-hypotheek heeft u zich verplicht voor een periode van 15 jaar na beëindiging van de werkzaamheden uw pand minimaal in de bouwtechnische staat te houden gelijk aan die, die in de 0-meting is vastgelegd. Elke vijf jaar, voor het eerst vijf jaar na vastlegging van de nul-meting, wordt weer een bouwtechnisch rapport opgemaakt. Indien uit de twee opeenvolgende bouwtechnische rapportages blijkt dat de bouwtechnische staat van een bepaald bouwdeel is verslechterd en dit te wijten is aan het niet voldoen aan de in de subsidieverordening opgelegde onderhoudsverplichting, zullen Burgemeester en Wethouders dit u per aangetekend schrijven bekend maken en u sommeren de geconstateerde gebreken binnen acht weken te herstellen. U heeft de mogelijkheid binnen twee weken schriftelijk en gemotiveerd aan te geven dat u niet akkoord gaat met de verslechtering van de bouwtechnische staat of dat u hiermee wel akkoord gaat, maar gemotiveerd aangeven waarom het niet mogelijk is binnen de gestelde termijn van acht weken de geconstateerde gebreken te herstellen. Burgemeester en Wethouders kunnen daarop besluiten een aanvullende bouwtechnische rapportage op te laten stellen of u toe te staan binnen een nader vast te leggen termijn (langer dan de in de subsidieverordening genoemde acht weken) de geconstateerde gebreken te herstellen of te eisen dat de technische staat binnen acht weken na datum van het aangetekend schrijven al dan niet op kosten van de eigenaar de bouwtechnische staat op het niveau van de nul-meting wordt gebracht. In dit geval informeren Burgemeester en Wethouders u over de verwachten kosten gemoeid met het herstel van de geconstateerde gebreken. In het uiterste geval kunnen Burgemeester en Wethouders besluiten dat de (laagrentende) GRD- 14

15 hypotheek zal worden omgezet in een hypotheek met een gewijzigd rentepercentage (marktconform niveau). E.3 Stappenplan fiscaal niet-relevante eigenaren 2 2 Een fiscaal niet-relevante eigenaar is een eigenaar die niet belastingplichtig is volgens de Wet Inkomstenbelasting of de Wet Vennootschapsbelasting. In het algemeen betreft het hier restaurerende instellingen, stichting zonder winstoogmerk, kerkbesturen ed. E.3.a Informatie Vraag bij de gemeente, bureau Monumentenzorg en Archeologie, de informatiemap op. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de medewerkers van het bureau. E.3.b Planvorming Voor de onderhouds- en restauratiewerkzaamheden die u van plan bent uit te voeren heeft u mogelijk een monumentenvergunning nodig. Stel een korte beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden op en overleg met de medewerkers van het bureau Monumentenzorg en Archeologie. Heeft u een vergunning nodig, dan moet u deze eerst verkrijgen voordat u een beroep doet op het Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht (GRD). E.3.c Aanvraag bijdrage-ineens In de informatiemap treft u een aanvraagformulier aan. Op de laatste pagina van het formulier treft u een controlelijst aan die u kan helpen om de aanvraag te voorzien van de juiste bijlagen., telefoon (078) , adres: Het kan zijn dat u binnen twee weken na indiening verzocht wordt aanvullende gegevens te verstrekken. Hiervoor heeft u vervolgens vier weken de gelegenheid. Heeft u de aanvraag dan nog niet compleet, dan wordt de aanvraag verder niet in behandeling genomen. U heeft natuurlijk de mogelijkheid opnieuw een dan complete aanvraag in te dienen. E.3.d Behandeling aanvraag en verlenen subsidie De gemeente gaat uit de door u ingediende begroting de subsidiabele restauratiekosten berekenen. Zeer waarschijnlijk zal daarbij een van de medewerkers van het bureau Monumentenzorg en Archeologie het pand bezoeken. Hiervoor wordt met u een afspraak gemaakt. De hoogte van de berekende subsidiabele restauratiekosten en de daaraan gerelateerde hoogte van de bijdrage-ineens (subsidie) wordt vastgelegd in een verleningsbeschikking, die u wordt toegezonden. De verleningsbeschikking wordt u pas toegezonden als de eventuele bouw- en monumentenvergunning onherroepelijk zijn verleend. De procedure van het moment van aanvraag tot het moment van verzending van de verleningsbeschikking neemt maximaal 3 maanden, waarbij de periode die u nodig heeft om aanvullende gegevens te verstrekken mag worden opgeteld. In zeer 2 Een fiscaal niet-relevante eigenaar is een eigenaar die niet belastingplichtig is volgens de Wet Inkomstenbelasting of de Wet Vennootschapsbelasting. In het algemeen betreft het hier restaurerende instellingen, stichting zonder winstoogmerk, kerkbesturen ed. 15

16 uitzonderlijke gevallen kan Burgemeester en Wethouders u berichten dat zij de periode van 3 maanden met een gelijke periode zullen verlengen. E.3.e Uitvoering van de werkzaamheden Nadat u de verleningsbeschikking heeft ontvangen, kunt u met de uitvoering van de werkzaamheden starten. U meldt dit met een door de gemeente verstrekt meldingsformulier aanvang werk. Elke kwartaal kunt u aan burgemeester en wethouders een verzoek richten tot uitbetaling van de tot dan toe door u betaalde nota s. U stuurt daartoe een bij de verleningsbeschikking verstrekt formulier kwartaalopgave met ingediende originele nota s en betaalbewijzen (afschriften bank/giro) aan de gemeente, bureau Monumentenzorg en Archeologie. Hier wordt de nota s en betaalbewijzen gecontroleerd en het NRF opdracht verstrekt een voorschot op de bijdrage-ineens op uw rekening bij te schrijven. Uitbetaling geschiedt alleen op het rekeningnummer van de eigenaar en niet rechtstreeks op dat van bijvoorbeeld de aannemer. Maximaal tot 85% van het toegezegde subsidiebedrag kan in voorschot worden uitbetaald. De originele nota s en betaalbewijzen worden u na controle retour gezonden, omdat u deze nodig heeft voor de financiële eindverantwoording. Periodiek zal een medewerker van het bureau Monumentenzorg en Archeologie de uitvoering controleren. Voorwaarde is dat binnen zes maanden na afgifte van de verleningsbeschikking aanvang gemaakt moet worden met de uitvoering van de werkzaamheden. Binnen twee jaar na afgifte van de verleningsbeschikking moeten de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de gereedmelding zijn ingediend. E.3.f Financiële eindverantwoording Beëindiging van de werkzaamheden meldt U met een door de gemeente verstrekt meldingsformulier einde werk. Na ontvangst van de melding zal een medewerker van het bureau Monumentenzorg en Archeologie ter plaatse de gereed melding controleren en een afspraak maken voor het opmaken door een daartoe gespecialiseerde instantie van een bouwtechnisch rapport (de nul-meting). U ontvangt de nul-meting in tweevoud en moet binnen twee weken één exemplaar voor akkoord aan de gemeente terug zenden. Na ontvangst van de door u ingediende financiële eindverantwoording, zal de gemeente de definitieve hoogte van de (her)berekende subsidiabele restauratiekosten vastleggen in een vaststellingsbeschikking, die u wordt toegezonden. De vaststellingsbeschikking wordt u pas toegezonden als de door u voor akkoord getekende nul-meting is retour ontvangen en de werkzaamheden akkoord zijn bevonden. Indien de uiteindelijke hoogte van subsidiabele restauratiekosten afwijkt van de hoogte zoals deze eerst was vastgelegd in de verleningsbeschikking, kan dit leiden tot aanpassing van de hoogte van de bijdrage-ineens. De procedure van het moment van indiening van de financiële eindverantwoording tot het moment van verzending van de vaststellingsbeschikking neemt maximaal 3 maanden, er van uitgaande dat u de voor akkoord getekende nul-meting tijdig heeft geretourneerd. E.3.g Onderhoudsperiode Bij de aanvraag van de GRD-hypotheek heeft u zich verplicht voor een periode van 15 jaar na beëindiging van de werkzaamheden uw pand minimaal in de bouwtechnische staat te houden gelijk aan die, die in de 0-meting is vastgelegd. Elke vijf jaar, voor het eerst vijf jaar na vastlegging van de nul-meting, wordt wederom een bouwtechnisch rapport opgemaakt. Indien uit de twee opeenvolgende 16

17 bouwtechnische rapportages blijkt dat de bouwtechnische staat van een bepaald bouwdeel is verslechterd en dit te wijten is aan het niet voldoen aan de in de subsidieverordening opgelegde onderhoudsverplichting, zullen Burgemeester en Wethouders dit u per aangetekend schrijven bekend maken en u sommeren de geconstateerde gebreken binnen acht weken te herstellen. U heeft de mogelijkheid binnen twee weken schriftelijk en gemotiveerd aan te geven dat u niet akkoord gaat met de verslechtering van de bouwtechnische staat of dat u hiermee wel akkoord gaat, maar gemotiveerd aangeven waarom het niet mogelijk is binnen de gestelde termijn van acht weken de geconstateerde gebreken te herstellen. Burgemeester en Wethouders kunnen daarop besluiten een aanvullende bouwtechnische rapportage op te laten stellen of u toe te staan binnen een nader vast te leggen termijn (langer dan de in de subsidieverordening genoemde acht weken) de geconstateerde gebreken te herstellen of te eisen dat de technische staat binnen acht weken na datum van het aangetekend schrijven al dan niet op kosten van de eigenaar de bouwtechnische staat op het niveau van de nul-meting wordt gebracht. In dit geval informeren Burgemeester en Wethouders u over de verwachten kosten gemoeid met het herstel van de geconstateerde gebreken. In het uiterste geval kunnen Burgemeester en Wethouders besluiten dat de bijdrageineens geheel of gedeeltelijk moet worden terug betaald. Bureau Monumentenzorg en Archeologie gemeente Dordrecht. Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Bezoekadres: Spuiboulevard 300. Telefoon , website Het stappenplan stelt zich ten doel op een leesbare wijze een aantal zaken weer te geven. Dit betekent dat u zich in voorkomende gevallen niet op de letterlijke tekst kunt beroepen. E.4 Gemeentelijke monumenten ~ beeldbepalende panden en de belastingen. Overgenomen van de Kluwer belastingschijf 2004 E.4.a Rente en kosten van (hypothecaire) geldleningen Het gaat om rente en kosten die u in 2003 heeft betaald voor geldleningen die u heeft afgesloten voor het kopen van uw woning of voor de verbetering of het onderhoud van uw woning. Deze rente mag u maximaal 30 jaar aftrekken (de meest voorkomende looptijd van een hypotheek). Als u de lening heeft afgesloten vóór 1 januari 2001, gaat de termijn van 30 jaar in op 1 januari E.4.b Aftrekbare rente en kosten van geldleningen: - rente en kosten van (hypothecaire) leningen voor uw eigen woning. Als u rente heeft ontvangen op een nieuwbouwdepot, dan moet u die aftrekken van de betaalde rente; 17

18 - notariskosten en de kadastrale rechten voor de hypotheekakte; - bouwrente die betrekking heeft op de periode nadat de voorlopige koopovereenkomst werd gesloten; - afsluitprovisie. Hiervoor geldt: u mag niet meer dan 1,5% van de schuld en maximaal EUR aftrekken. Als u meer afsluitprovisie betaalde, dan kunt u de rest tijdens de looptijd van de lening jaarlijks in gelijke delen aftrekken; - taxatiekosten (alleen voor het verkrijgen van een lening); - bemiddelingskosten en de kosten van de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie; - rente van schulden voor de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming; - rente van leningen voor financiering van kosten die samenhangen met de koop, verbetering of onderhoud van uw woning, bijvoorbeeld notariskosten; - betaalde boeterente; - rente van leningen voor financiering van kosten die samenhangen met het aangaan van de lening voor de koop van uw woning, bijvoorbeeld afsluitprovisie. E.4.c Niet aftrekbaar: - aflossing van de (hypotheek)schuld; -overdrachtsbelasting en omzetbelasting; -notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte; - bouwrente die betrekking heeft op de periode voordat de voorlopige koopovereenkomst werd gesloten; - kosten van onderhoud en verbetering. Voor een monumentenpand kunt u onder voorwaarden een aftrek krijgen als persoonsgebonden aftrek; - rente van leningen voor de eigen woning, afgesloten tussen fiscale partners of huisgenoten onderling; - rente van leningen die u bent aangegaan voor een woning die u van uw fiscale partner of huisgenoot heeft gekocht. Dit geldt alleen voor het deel van de schuld, dat hoger is dan de oorspronkelijke schuld op die woning; - rente van leningen die u bent aangegaan om aftrekbare rente en kosten van geldleningen te betalen (bijvoorbeeld een lening om de boeterente of bouwrente te betalen). Uitzonderingen: rente over een lening die u vóór 1 januari 2001 bent aangegaan om aftrekbare bouwrente of oversluitkosten te betalen. De hypotheekschuld op uw woning bestond al op 31 december 1995 U mag de rente van deze hypotheekschuld aftrekken, ook al heeft u de lening niet gebruikt voor het kopen van de woning of voor de verbetering of het onderhoud van de woning. Voorwaarde is dat in 2003 de hypotheekschuld nog op dezelfde woning rustte en dat de woning nog steeds uw eigen woning was. E.5 funderingsherstel en de WOZ De korting op de WOZ die u in de periode of de periode daarop volgend heeft gekregen, vervalt in het jaar volgend op het funderingsherstel. Voor degenen die nog geen vermindering hebben gekregen zie het stroomschema bijlage E. E.6 Subsidieverordening en formulieren Op de website van de BVFP zijn alle relevante stukken te vinden zoals: subsidieverordening, toelichting op de subsidieverordening, uitvoeringsbepalingen, uitvoeringsreglement, aanvraagformulier alsmede meldingsformulieren aanvang werk en einde werk. 18

19 F Subsidie en leningsmogelijkheden in de gemeente Dordrecht De belangrijkste subsidievorm is die voor het mogelijk noodzakelijk herstel van de fundering. Hiervoor zijn de volgende subsidies en leningen beschikbaar: Woningen op een staalfundering die onderdeel uitmaken van een straatwand waarbij diverse bouwblokken gefundeerd zijn op houten palen komen ook voor deze subsidieregeling in aanmerking. Onder een straatwand wordt verstaan een bouwkundige eenheid of meerdere bouwkundige aaneengesloten en constructief met elkaar verbonden bouwkundige eenheden in een straat of meerdere straten die gelijktijdig en gezamenlijk tot herstel overgaan. F.1 Subsidie Een bijdrage voor funderingsherstel als gevolg van funderingsschade ter grootte van maximaal inclusief BTW, per woning. F.2 Lening voor woningen met een handhavingtermijn van jaar Voor woningen met een funderingshandhavingstermijn van 15 jaar of meer. Een (niet aflossingsvrije) geldlening van maximaal per woning tegen een rente van 2% per jaar en met een looptijd van 15 jaar ter voldoening van aanvaardbare werkelijke kosten voor funderingsherstel, als aanvulling op de in paragraaf F.1 genoemde subsidie. Als u in een straatwand onderdeel uitmaakt van een bouwkundige eenheid met een funderingshandhavingstermijn van 0-15 jaar en gezamenlijk overgaat tot herstel, kunt u gebruik maken van de onder F.3 omschreven regeling. Als u een funderingshandhavingstermijn heeft van 20 jaar, maar u vertrouwt de fundering niet en u wilt met uw hele bouwblok herstellen, overleg dan met het begeleidingsbureau of zij het onderzoeksbureau naar de situatie wil laten kijken of de handhavingtermijn kan worden aangepast naar 15 jaar. In die gevallen waar aanpassing van de handhavingtermijn technisch onderbouwd kan worden, kunt u verder met de lening als onder F.3 omschreven. Als technische onderbouwing niet mogelijk is, krijgt u maximaal de lening als onder F.2 omschreven. 19

20 F.3 Lening voor woningen met een handhavingstermijn van 0-15 jaar Voor woningen met een funderingshandhavingstermijn van 0-15 jaar. Een (niet aflossingsvrije) geldlening van maximaal per woning tegen een rente van 2% per jaar een met en looptijd van 25 jaar ter voldoening van werkelijke kosten voor funderingsherstel, als aanvulling op de in paragraaf F.1 genoemde bijdrage. Let op! Deze leningsmogelijkheid was oorspronkelijk geldig tot 31 december Intussen is besloten de leningsmogelijkheid door te laten lopen tot 10 juli F.4 Lening voor cascoherstel Een (niet aflossingsvrije) geldlening van maximaal per woning tegen een rente van 2% per jaar en met een looptijd van 15 jaar voor cascoherstel als aanvulling op de onder paragraaf F.1 genoemde subsidie. F.5 Lening voor gebonden bedrijfsruimte Een (niet aflossingsvrije) geldlening van maximaal per gebonden bedrijfsruimte tegen een rente van 2% per jaar en met een looptijd van 15 jaar voor cascoherstel, als aanvulling op onder paragraaf F.1, F.2 of F.3 en F.4 genoemde subsidie en leningen. Onder gebonden bedrijfsruimte wordt verstaan dat het gebouw waarin de bedrijfsruimte zich bevindt ook een woonfunctie heeft. F.6 Aflossingsvrije lening Een aflossingsvrije geldlening van maximaal per woning tegen een rente van 2% per jaar en met een looptijd van 15 jaar voor funderingsherstel en cascoherstel, als aanvulling op de onder paragraaf F.1, F.2 of F.3 en F.4 genoemde subsidie en leningen. Deze laatste lening wordt alleen verstrekt als u kunt aantonen dat u financieel niet in staat bent om het funderingsherstel volledig te laten uitvoeren. Dit wordt beoordeeld door de gemeente. Over deze regeling en de toepassing daarvan bestaat nog veel onduidelijkheid. Aan de gemeente is gevraagd te komen met een goede omschrijving. Anderzijds zijn door de BVFP voorstellen gedaan. 20

Leeuwarder Restauratiefonds

Leeuwarder Restauratiefonds Financiële regeling voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in Leeuwarden Leeuwarder Restauratiefonds Leeuwarden heeft een van de mooiste historische binnensteden van Noord-Nederland.

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR11996_3. Subsidieverordening funderingsherstel. Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder:

CVDR. Nr. CVDR11996_3. Subsidieverordening funderingsherstel. Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR11996_3 3 januari 2017 Subsidieverordening funderingsherstel De Raad van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juli

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FUNDERING/CASCOHERSTEL

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FUNDERING/CASCOHERSTEL AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FUNDERING/CASCOHERSTEL Aanvraag om verlening van een subsidie c.q laagrentende lening tot fundering en cascoherstel, als bedoeld in artikel 6 van de subsidieverordening Funderingsherstel

Nadere informatie

Nieuwsbrief12 FUNDERINGEN. rol is nodig, omdat het proces van funderingsherstel

Nieuwsbrief12 FUNDERINGEN. rol is nodig, omdat het proces van funderingsherstel Nieuwsbrief12 FUNDERINGEN JULI 2004 In deze Nieuwsbrief Funderingen vindt u de subsidieregeling. De verschillende soorten subsidies en de wijze van aanvragen worden hierin beschreven. Bewaar dit inlegvel

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor: Lening Particuliere Woningverbetering gemeente Deventer

Aanvraagformulier voor: Lening Particuliere Woningverbetering gemeente Deventer Aanvraagformulier voor: Lening Particuliere Woningverbetering gemeente Deventer Aangewezen gebied: Voorstad Oost in Deventer Op grond van de Verordening Particuliere Woningverbetering (PWV) en de uitvoeringsregels

Nadere informatie

Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten

Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten Een subsidie voor de instandhouding van uw monument Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten (de VIMC 2009) Uitleg regeling Aanvraagformulier Meldingsformulier aanvang werkzaamheden

Nadere informatie

Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument

Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument op basis van de WeVIM Weerter Verordening Instandhouding Monumenten mei 2008 De regeling in het kort Algemeen Monumenten

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss;

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss; Verordening Blijverslening De raad van de gemeente Oss; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te

Nadere informatie

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015 Raadsbesluit Nr: 2014-79 De raad van de gemeente Drechterland Overwegende dat, het stimuleren van onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten van belang is voor het behoud van cultureel erfgoed

Nadere informatie

gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 4 november 2003, nr. SO/03/7341;

gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 4 november 2003, nr. SO/03/7341; Raadsgriffie ONTWERP-BESLUIT II De RAAD van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 4 november 2003, nr. SO/03/7341; gelet op titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008.

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008. R AAD S B E S L U I T 2 00 8/45 74 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het desbetreffende voorstel van het college; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

Als u werkzaamheden aan uw rijksmonumentenpand gaat verrichten

Als u werkzaamheden aan uw rijksmonumentenpand gaat verrichten 12345 9 Als u werkzaamheden aan uw gaat verrichten Bent u eigenaar van een en bent u van plan werkzaamheden aan uw pand te verrichten? Dan kunt u een deel van de kosten misschien aftrekken. In deze folder

Nadere informatie

Nee. Het Bureau Monumentenpanden kan geen beslissing of advies afgeven. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen.

Nee. Het Bureau Monumentenpanden kan geen beslissing of advies afgeven. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen. Belastingdienst Verzoek Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Vaststelling aftrekbaarheid onderhoudskosten voor rijksmonumentenpand Over dit formulier Voor wie is dit formulier bestemd? Dit formulier

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Rotterdams Restauratiefonds 2006

Rotterdams Restauratiefonds 2006 Rotterdams Restauratiefonds 2006 2 Een stad vol bijzondere monumenten Rotterdam is rijk aan bouwwerken uit diverse periodes. Moderne architectuur en monumenten gaan daarbij hand in hand. Neem het rijksmonument

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning Een leven voor je BeZoek onze website! Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING D EN D EN Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het nieuwe woongebied Heumen Noord.

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE

UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE UITVOERINGSBESLUIT FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE HOOFDSTUK 1, ALGEMEEN Artikel 1, Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. provinciaal monument:

Nadere informatie

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,-

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,- Starterslening De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of appartement. In de brochure van SVn kunt u lezen dat de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Rotterdams Restauratiefonds 2006

Aanvraagformulier Rotterdams Restauratiefonds 2006 Aanvraagformulier Rotterdams Restauratiefonds 2006 Afdeling Bouw- en Woningtoezicht Bureau Monumenten monumenten@rotterdam.nl Projectgegevens / monument Gegevens over het object waarvoor een aanvraag wordt

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-2008 tot 1-12-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisa

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2016 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Aanvraagformulier restauratiesubsidie

Aanvraagformulier restauratiesubsidie Aanvraagformulier restauratiesubsidie op grond van de 'Subsidieverordening Restauraties Gemeentelijke Monumenten en Beeldbepalende Panden s-hertogenbosch 2010' Aan het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Starterslening Hof van Twente

Starterslening Hof van Twente Gemeente Hof van Twente 2010-2011 Starterslening Hof van Twente Meer kansen voor starters op de koopwoningmarkt in Hof van Twente. w w w. h o f va n t w e n t e. n l Vanwege de hoge huizenprijzen is het

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidsleningen SVn - Almere

Verordening Duurzaamheidsleningen SVn - Almere De raad van de gemeente Almere, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.12 januari 2016; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen: Verordening Duurzaamheidsleningen

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

H Historische gebouwen zijn tastbare bewijzen van een rijk en. Financieel wegwijs in de monumentenwereld. Fiscale voordelen, subsidies en leningen

H Historische gebouwen zijn tastbare bewijzen van een rijk en. Financieel wegwijs in de monumentenwereld. Fiscale voordelen, subsidies en leningen Fiscale voordelen, subsidies en leningen Financieel wegwijs in de monumentenwereld Wonen in een historisch pand is een droom van velen. Niet alleen vanwege de tastbare sporen van het verleden, maar ook

Nadere informatie

BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed gemeente Hilversum 2016 vast te stellen

BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed gemeente Hilversum 2016 vast te stellen De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk

Nadere informatie

nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning

nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning De gemeente Wijchen wil het starters op de koopwoningmarkt makkelijker maken om in gemeente Wijchen een

Nadere informatie

Gescand archief datum

Gescand archief datum Gescand archief datum 01-2017 - De raad van de gemeente Delft; 2858609 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

Webinar tips bij belastingaangifte

Webinar tips bij belastingaangifte Webinar tips bij belastingaangifte Leuk dat u het Webinar Tips voor uw belastingaangifte van 22 maart heeft bijgewoond. Hierbij alle tips die zijn gegeven in het webinar. Handig om terug te lezen. Algemeen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Financiële mogelijkheden instandhouding monumenten

Financiële mogelijkheden instandhouding monumenten Financiële mogelijkheden instandhouding monumenten Nationaal Restauratiefonds Restauratiefinancier sinds 1985 (onafhankelijke) particuliere stichting Behoud van beschermingswaardige panden rijksmonumenten,

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 5 Zaaknummer : 1259275 Steller Afdeling : Gine Nicolai : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

Subsidieverordening Helders Restauratiefonds 2007

Subsidieverordening Helders Restauratiefonds 2007 Subsidieverordening Helders Restauratiefonds 2007 VVH/RWO, versie 8 december 2006 Helders Restauratiefonds (HRF) 2007 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Doelstelling 3 Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013 Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand

Nadere informatie

Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk

Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk GEMEENTEBLAD Nr. 53741 29 september Officiële uitgave van gemeente Katwijk. 2014 Rectificatie Gemeenteblad Katwijk Jaargang 2014, nummer 12071, Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk In het

Nadere informatie

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Procedures Het proces van het verstrekken van de door de gemeente valt uiteen in een vijftal stappen c.q. procedures. Deze procedures betreffen: 1. De vorming

Nadere informatie

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder:

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder: De raad van de gemeente Heeze-Leende; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20-12-2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht VANGNETLENING FUNDERINGSHERSTEL. Project Funderingen Redactie W.M. (Wim) Bellaart

Gemeente Dordrecht VANGNETLENING FUNDERINGSHERSTEL. Project Funderingen Redactie W.M. (Wim) Bellaart Gemeente Dordrecht VANGNETLENING FUNDERINGSHERSTEL Project Funderingen Redactie W.M. (Wim) Bellaart (Huidige) Vangnetregeling In artikel 6 van de Subsidieverordening funderingsherstel 2001 is geregeld

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2008 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Regelingen voor particulieren

Regelingen voor particulieren Kennisdocument Voordelen monumentenpanden U heeft een rijksmonumentenpand of u heeft het voornemen om een rijksmonumentenpand te kopen. Dit betekent dat u aan vele wetten en regels gebonden bent. Waar

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006; Burgemeester en wethouders van Baarn Overwegende dat het wenselijk is aanvullende regels te geven voor de subsidieverlening ten behoeve van de organisatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijke

Nadere informatie

Algemene informatie Restauratiefinanciering

Algemene informatie Restauratiefinanciering Informatiemap deel B Algemene informatie Restauratiefinanciering In dit deel B van de informatiemap wordt ingegaan op de algemene zaken die betrekking hebben op de financiering van restauratieprojecten

Nadere informatie

Subsidie onderhoud gemeentelijk monument aanvragen

Subsidie onderhoud gemeentelijk monument aanvragen Subsidie onderhoud gemeentelijk monument aanvragen Toelichting Dit formulier vult u in als u in aanmerking wilt komen voor de vergoeding van kosten voor uw gemeentelijk monument. Aanvragen kunnen vanaf

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Duurzame Scholenfonds-Lening. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar/gebruiker (aanvrager)

Aanvraagformulier. voor een Duurzame Scholenfonds-Lening. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar/gebruiker (aanvrager) Aanvraagformulier voor een Duurzame Scholenfonds-Lening Inzenden naar: Nationaal Restauratiefonds, Antwoordnummer 609, 3800 VB AMERSFOORT Leeswijzer De aanvrager is de eigenaar/gebruiker (aanvrager) van

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 Vastgesteld in de raad van 20 december 2005 Inwerkingtreding: 1 januari 2006 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Toepassing

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Artikel 1 - Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 1. Monument: a. Alle vóór tenminste vijftig

Nadere informatie

Herziene nadere regels laagrentende lening bij funderingsherstel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Herziene nadere regels laagrentende lening bij funderingsherstel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Herziene nadere regels laagrentende lening bij funderingsherstel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de dienst Stedenbouw en

Nadere informatie

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 124681 28 december 2015 Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap

Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR94842_4 6 december 2016 Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap GEDEPUTEERDE STATEN van Noord-Brabant: Gelet op artikel 152 van

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Artikel 1 Begrippen Deze verordening verstaat onder: a) Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer

Nadere informatie

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Reikwijdte verordening Artikel 3 Subsidieplafond

Nadere informatie

Overweegt u de aankoop van uw eerste woning in Amersfoort? Hofwoningen in Laak 2 Nú met Starterslening!

Overweegt u de aankoop van uw eerste woning in Amersfoort? Hofwoningen in Laak 2 Nú met Starterslening! Overweegt u de aankoop van uw eerste woning in Amersfoort? Hofwoningen in Laak 2 Nú met Starterslening! Uw eerste huis kopen Spannend, voor het eerst een huis kopen. Daar kunt u wel wat hulp bij gebruiken.

Nadere informatie

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening Algemeen De gemeente besluit over de toekenning van de Startersleningen uit het gemeentelijk fonds. De gemeente bepaalt de doelgroep en het marktsegment waarvoor ze de Starterslening wil inzetten. De gemeente

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor

Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 1 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

Voor wie. Probleemschets. Hoe herkent u funderingsproblemen?

Voor wie. Probleemschets. Hoe herkent u funderingsproblemen? Regeling funderingsherstel Klemmende deuren, ramen die niet meer goed dicht kunnen, scheuren in de muren en verzakkingen. Dit zijn typische kenmerken van funderingsproblemen, in de volksmond ook wel paalrot

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Besluit van de gemeenteraad De raad van de gemeente Drechterland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16-2-2016 overwegende dat in de raadsvergadering van 26 oktober 2015 is besloten

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht VANGNETLENING FUNDERINGSHERSTEL. Project Funderingen Redactie W.M. (Wim) Bellaart

Gemeente Dordrecht VANGNETLENING FUNDERINGSHERSTEL. Project Funderingen Redactie W.M. (Wim) Bellaart Gemeente Dordrecht VANGNETLENING FUNDERINGSHERSTEL Project Funderingen Redactie W.M. (Wim) Bellaart 1 (Huidige) Vangnetregeling In artikel 6 van de Subsidieverordening funderingsherstel 2001 is geregeld

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2013-2015, hierna: de Verordening,

Nadere informatie

De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk. rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of

De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk. rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of Starterslening Logo in Versie 1 april 2017 De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of appartement. In de brochure

Nadere informatie

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus 2010 033 253 94 39 Kenmerk Onderwerp E-mail Financiering t.n.v. uw VVE Geachte heer/mevrouw Van Beugen, Vandaag hebben wij met u gesproken over de noodzakelijke

Nadere informatie

voor een Kerken Nevenfunctie-Lening en/of aanvullende financiering

voor een Kerken Nevenfunctie-Lening en/of aanvullende financiering Aanvraagformulier voor een Kerken Nevenfunctie-Lening en/of aanvullende financiering Inzenden naar: Nationaal Restauratiefonds, Antwoordnummer 34, 3860 VE HOEVELAKEN Leeswijzer De aanvrager is de eigenaar

Nadere informatie

Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten

Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Eijsden-Margraten Nr. 231785 27 december 2017 Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 155042 8 november 2016 Verordening Blijverslening Sliedrecht 2016 De raad der gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 13664 15 september 2009 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 7 september 2009 Nr. CPP2009/1290M

Nadere informatie

Verordening Maatwerklening Funderingsherstel

Verordening Maatwerklening Funderingsherstel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 90994 1 oktober 2015 Verordening Maatwerklening Funderingsherstel De raad van de gemeente Zaanstad, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders,

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Bergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van de afdeling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel

Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel Verordening Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten Krimpen aan den IJssel HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. eigenaar: degene die het recht van eigendom

Nadere informatie

Nieuwsbrief11 FUNDERINGEN. WOZ-korting voor woningen aandachtsgebied

Nieuwsbrief11 FUNDERINGEN. WOZ-korting voor woningen aandachtsgebied Nieuwsbrief11 FUNDERINGEN APRIL 2004 WOZ-korting voor woningen aandachtsgebied Woningen in het aandachtsgebied funderingen die vóór 1945 zijn gebouwd krijgen voor het tijdvak 2001-2004 een lagere WOZ-waarde.

Nadere informatie

Actievoorwaarden. Hypotheek oversluiten een dure grap? SNS helpt een handje

Actievoorwaarden. Hypotheek oversluiten een dure grap? SNS helpt een handje Actievoorwaarden Hypotheek oversluiten een dure grap? SNS helpt een handje Heb je een hypotheek en wil je profiteren van lage hypotheekrente, dan kan je hypotheek oversluiten een manier zijn. SNS heeft

Nadere informatie

Overweeg je de aankoop van je eerste woning in Velperbroek?

Overweeg je de aankoop van je eerste woning in Velperbroek? Overweeg je de aankoop van je eerste woning in Velperbroek? Nú met starterslening! Is de starterslening iets voor jou? Lees er meer over in deze folder Een eerste woning blijft voor starters soms een lucht

Nadere informatie

Van erfpacht naar eigen grond

Van erfpacht naar eigen grond Van erfpacht naar eigen grond Hoe wordt u eigenaar van de grond? Van erfpacht naar eigen grond U bezit een woning, maar de grond onder uw huis is eigendom van de gemeente. Misschien zou u liever de grond

Nadere informatie

Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag!

Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag! 1 Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag! U wilt een huis kopen of bouwen in Biezenmortel, Esch, Haaren of Helvoirt? Een goed besluit! Maar met dit besluit bent u er wellicht nog niet. Een huis

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam; Besluit Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam; gelezen het voorstel van de directeur van de ds+v van 3 februari 2009, nr. 09/003; gelet op artikel 4, eerste lid, van de Subsidieverordening

Nadere informatie

Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen Artikel 1. Begripsomschrijvingen Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen 2016-2020 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling worden onderstaande begrippen gehanteerd. Aanvraag

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rheden Nr. 212929 4 december 2017 Verordening Blijverslening gemeente Rheden 2017 De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2015-2018 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2015-2018, hierna de Verordening,

Nadere informatie

Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten

Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten 1 Verordening Haarlemse Stimuleringsregeling Monumenten Verordening nr. STZ/EC2011/359075 Datum in werking: nader in te vullen maand 2012 Hoofdstuk 1 Doelstelling en Begripsbepalingen Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Zakelijk Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het gebruik van zonnepanelen te

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B ; B E S L U I T:

gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B ; B E S L U I T: De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 1 augustus 2017, no. B17.001536; gezien het advies van de raadscommissie van 15-9-2017; B E S L U I T: I. in te stemmen met invoering

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Gemeente Zoeterwoude Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Vastgesteld door

Nadere informatie

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Belangrijk: In 2014 geldt: indienen van een aanvraag: 23 januari 2014 tot en met 31 december 2014 (of eerder als budget

Nadere informatie

Subsidieregeling funderingsonderzoek Zaanstad 2015

Subsidieregeling funderingsonderzoek Zaanstad 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 9216 2 februari 2015 Subsidieregeling funderingsonderzoek Zaanstad 2015 Opmerkingen m.b.t. de regeling Deze regeling vloeit voort uit het beleid

Nadere informatie