OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T.V. INDUSTRY B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te Hilversum Uitgesproken door : Rechtbank Amsterdam Faillissementsnummer : 04/493F Faillissementsdatum : 17 augustus 2004 Verslagnummer : 1 Verslagdatum : 14 oktober 2004 Rechter-Commissaris : mr. R.H.C. van Harmelen Curator : mr. M.I. van Dijk =================================================================== De curator doet verslag van zijn werkzaamheden en bevindingen in de eerste verslagperiode. I. ALGEMEEN a. Algemene informatie Bij vonnis, gewezen door de Rechtbank Amsterdam d.d. 17 augustus 2004, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T.V. INDUSTRY B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te (1213 TM) Hilversum aan de Utrechtseweg 79, in staat van faillissement verklaard, zulks met benoeming van mr. R.H.C. van Harmelen tot rechtercommissaris en met aanstelling van mr. M.I. van Dijk tot curator. Het faillissement is uitgesproken na een hiertoe door curanda ingediend verzoekschrift d.d. 11 augustus Het verzoekschrift is behandeld ter terechtzitting d.d. 17 augustus 2004 waarbij de middellijk bestuurder van curanda, de heer W. de Kruiff, en haar advocaat zijn gehoord. b. Doelomschrijving Curanda heeft blijkens haar statuten ten doel: het produceren en (eind)redigeren van radio- en televisieprogramma s, het produceren en scenario schrijven van films en artikelen alsmede het bedrijven van de geschreven journalistiek.

2 Deze bedrijfsomschrijving staat eveneens in het Handelsregister vermeld. Als bestuurder van curanda staat sedert 20 februari 2004 geregistreerd de besloten vennootschap MMWOPS Beheer B.V. te Scherpenzeel (Gld). c. Oprichting kapitaal vennootschap Curanda is opgericht bij akte d.d 27 september Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ,-- en het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt ,--. Enig aandeelhoudster is de vennootschap MMWOPS Beheer B.V., sedert 14 januari 2004, welke vennootschap eveneens (enig) bestuurder is. De heer De Kruiff is directeur en enig aandeelhouder van deze vennootschap. II. ACTIVITEITEN EN STAKING ACTIVITEITEN a. Algemeen/achtergronden Curanda is in 1994 opgericht, toentertijd genaamd Track Television B.V., en maakte als televisieproductiemaatschappij onderdeel uit van Cameo Media Group B.V., een minderheidsdeelneming van SBS Broadcasting B.V. Track Television B.V. produceerde diverse programma s, waaronder Amstel Cup, Emma Kinderziekenhuis, Funniest Home Video s, Door het Lint, etc. voor de SBS-groep, waarnaast zij ook voor overige omroepen programma s produceerde. Cameo Media Groep B.V. was indertijd - naar zeggen van de middellijke bestuurder van curanda - zwaar verliesgevend. Nadat een totale verkoop van de Cameo Media Groep B.V. niet mogelijk bleek vond in 2002 een Management Buy-Out plaats, waarna de handels-/statutaire naam is veranderd in de huidige naam, T.V. Industry B.V. Oorspronkelijk kende curanda twee middellijke bestuurders tevens aandeelhouders, te weten de heren W. de Kruijff en R. van der Waart. Laatstgenoemde is ultimo 2003 uitgetreden. b. Staking van activiteiten Bij aandeelhoudersbesluit d.d. 6 augustus 2004 is besloten het faillissement aan te vragen. Ten tijde van het aandeelhoudersbesluit waren de ondernemingsactiviteiten van curanda vrijwel tot nihil gestaakt. Er resteerde nog één lopende opdracht, te weten de productie van 2

3 twee televisieprogramma s. Curator komt hierop in Hoofdstuk III van dit verslag meer uitgebreid terug. c. Oorzaak van het faillissement Op basis van de gevoerde gesprekken met de betrokkene ontstaat het beeld dat de oorzaak van het faillissement grotendeels is gelegen in de voortdurend verliesgevende exploitatie van de onderneming, veroorzaakt door onvoldoende aanwas van nieuwe opdrachten. Van belang is dat in dit verband na de management buy-out SBS Broadcasting B.V. nog gedurende geruime tijd, voor zover valt te traceren circa anderhalf jaar, producties aan curanda heeft gegund, maar dat na het verstrijken van deze periode geen, nauwelijks meer, nieuwe producties aan curanda werden gegund. Verder werden ook geen nieuwe (althans onvoldoende) producties geacquireerd met als gevolg dat de omzet ten opzichte van de exploitatiekosten structureel achterbleef. Weliswaar is door externe financiers vermogen aangewend tot betaling van schulden, maar na het staken van deze financiering resteerde het aanvragen van het faillissement. Te constateren valt dat diverse reorganisaties niet hebben geleid tot een winstgevende onderneming. De oorzaken van het faillissement zullen nader worden onderzocht. d. Administratie en financiële verslaglegging De administratie en financiële verslaglegging zijn tot faillissementsdatum bijgehouden door een werknemer van curanda, mevrouw M. Barkey Wolf. De administratie lijkt bij en compleet te zijn. Op basis van wat de curator heeft aangetroffen lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat ter zake aan de wettelijke verplichtingen is voldaan. III. SITUATIE VANAF FAILLISSEMENTSDATUM / EERSTE MAATREGELEN a. Algemeen Conform hierboven gememoreerd waren de bedrijfsactiviteiten vrijwel gereduceerd tot nihil. Op de productie van twee televisieprogramma s na, kende curanda geen bedrijfsactiviteiten meer, reden waarom de curator het kantoor heeft gesloten en het personeel heeft heengezonden. 3

4 b. lopende opdacht Conform eerder gememoreerd was curanda ten tijde van de faillissementsuitspraak nog betrokken bij de productie van één televisie programma te weten twee homeshoppingprogramma s. De opnames voor dit programma stonden ultimo augustus 2004 gepland maar zijn uitgesteld tot medio september Het programma was, zo de curator heeft begrepen, via een externe financier aan curanda gegund en na overleg met alle betrokkene is overeengekomen de productie te continueren, teneinde het programma alsnog gereed te maken, waarmee zou worden voorkomen dat schade zou ontstaan bij niet-oplevering van het programma. De curator heeft afspraken gemaakt met bedoelde financier, alsmede met de middellijk bestuurder van curanda, waarbij is overeengekomen dat de winstmarges aan de boedel wordt uitgekeerd. Betaling van ad 1.140,-- dient nog te geschieden. c. Personeel (werknemers) De (10) werknemers van curanda hebben laatstelijk in juli 2004 salaris ontvangen. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris zijn de arbeidsovereenkomsten opgezegd. Gelet op de financiële situatie van curanda was het voltallig personeel door de middellijk bestuurder omtrent de situatie geïnformeerd en op de hoogte van het faillissement. Op 30 augustus 2004 vonden intake-gesprekken met UWV plaats, die de loondoorbetalingverplichting aan de werknemers inmiddels heeft overgenomen. d. Banken Curanda bankiert bij ABN AMRO Bank N.V. te Hilversum. Ondanks herhaalde verzoeken heeft curator nog geen informatie van de bank verkregen en zou het dossier zijn overgedragen aan Solveon Incasso B.V. te Utrecht. Op één rekening zou conservatoir beslag zijn gelegd welk beslag voor circa doel zou hebben getroffen, maar aangezien een andere rekening een roodstand vertoont zal de bank zich vermoedelijk op verrekening beroepen. De curator zal in opvolgend verslag op de kwestie terug komen. De curator heeft volledigheidshalve ook overige handelsbanken geïnformeerd. e. Huurovereenkomst Curanda huurt bedrijfsruimte te Hilversum, Utrechtseweg 79. Het betreft een kantoorvilla. Als beheerder treedt op Nienaber Makelaars te Bussum. De maandelijkse huurprijs zou

5 excl. BTW bedragen. Er zou een achterstand zijn van één maand. Namens de eigenaar is de huurovereenkomst inmiddels opgezegd en de curator is in overleg met de betrokkenen in verband met een spoedige oplevering van het gehuurde. In dit verband heeft curator vastgesteld dat de zolderverdieping gedeeltelijk is onderverhuurd aan een derde zonder dat hier door de eigenaar toestemming is verleend. Bovendien is in dit verband relevant dat de volledige kantoorinventaris, bestaande uit diverse meubilair, computers en apparatuur blijkens een Sale en Lease-back Overeenkomst eigendom van een derde is. Deze is inmiddels verzocht tot spoedige ontruiming over te gaan. f. Kantoorinventaris Conform hierboven aangegeven is de eigendom van de kantoorinventaris op basis van een Sale en Lease-back Overeenkomst d.d. 30 november 2003 eigendom van een derde. Betaling van de koopsom ad zou medio december 2003 hebben plaatsgevonden. Deze koopsom zou de boekwaarde en (toenmalige) onderhandse verkoopwaarde overtreffen. De curator zal een en ander onderzoeken en de betaling van de koopsom traceren. g. Overige activa bestanddelen De curator is in overleg met betrokkenen over de verkoop van overige activa bestanddelen, als handelsnaam, diverse kantoorinventaris die geen onderdeel uit maken van de Sale en Leaseback Overeenkomst d.d. 30 november 2003, diverse cd s en tapes. De curator komt hierop in opvolgende verslag terug, waarop op voorhand wordt gememoreerd dat de opbrengst in verband met bedoelde activa niet substantieel zal zijn. h. Event Industry B.V. / Management Industry B.V. Curanda is enig aandeelhouder in bestuurder van de vennootschappen Event Industry B.V. en Management Industry B.V. Deze vennootschappen zouden leeg zijn en kennen geen bedrijfsactiviteiten. Curator zal een en ander onderzoeken en komt hierop in opvolgend verslag terug. i. Debiteurenportefeuille De debiteurenportefeuille van curanda bedraagt in totaal De grootste debiteur van ad biedt geen verhaal en de overige vorderingen staan al geruime tijd open. Curator 5

6 zal onderzoeken in hoeverre verkoop van de portefeuille mogelijk is, of zal zelf tot incasso overgaan. j. Nutsvoorzieningen De nutsvoorzieningen zullen worden geïnventariseerd en waar nodig worden opgezegd. De meterstanden zijn door de makelaar inmiddels opgenomen. k. Verzekeringen Alle verzekeringsmaatschappijen waarbij curanda polissen had lopen zijn aangeschreven met verzoek opgaaf te doen van alle lopende verzekeringen. l. Overige overeenkomsten Overeenkomsten met betrekking tot diverse lease auto s zijn opgezegd en voertuigen zijn ingenomen. Overige lease-overeenkomsten zullen worden geïnventariseerd. m. Procedures De huisadvocaat van curanda, Marxman Advocaten B.V. te Amersfoort, is verzocht opgave te doen van alle lopende procedures waarbij curanda betrokken is. Voorzover de curator thans bekend is betreft dit twee ontslagprocedures en diverse civiele procedures. n. Bestuursaansprakelijkheid De bestuursaansprakelijkheid zal nader worden onderzocht. o. Paulianeuze handelingen De curator zal hierboven gememoreerde Sale en Lease-back Overeenkomsten d.d. 30 november 2003 nader onderzoeken. Curator heeft voor het overige geen bewijs aangetroffen voor paulianeuze onderhandelingen. IV. ACTIVA Er is onder rekeningnummer een faillissementsrekening geopend bij Kas Bank N.V. te Amsterdam. Het saldo op deze rekening bedraagt tot op heden nihil. 6

7 V. PASSIVA Op basis van de crediteuren lijsten zijn alle bekende schuldeisers aangeschreven. Volgens opgaaf van directie bedraagt totale schuldenlast ad tot op heden zijn navolgende vorderingen ingediend: - concurrent: ,02 VI. VOORUITZICHTEN / TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN In de komende verslagperiode zullen de lopende verplichtingen van curanda nader worden geverifieerd en zal de passivazijde verder in kaart worden gebracht. De activa zullen te gelden worden gemaakt en de curator zal nader onderzoek uitvoeren naar paulianeuze handelingen en bestuurdersaansprakelijkheid. De vooruitzichten voor de schuldeisers zijn slecht. De curator streeft ernaar een opvolgend verslag over drie maanden ter griffie te deponeren. Hilversum, 14 oktober 2004 M.I. van Dijk, curator Bijlage(n): voornoemd 7

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TalentLeaders B.V. tevens h.o.d.n. B.M.C. Uitgesproken

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van : de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid DE PROM-BAARN HOLDING B.V. en DE PROM-BAARN B.V., beide

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PAEX NEDERLAND B.V. Faillissementsnummer : F 02/456 Faillissementsdatum

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45

Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar TEN HOLTER FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 december 2013 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres Voormalig adres Zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Maria Johanna Verhoeven handelend onder de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 1 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F12/226 Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754 CB

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2 Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap ERESSEN B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, feitelijk gevestigd te (1332 EC) Almere aan de Damsluisweg

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1 inzake de faillissementen van: Maatschap Pesman Advocaten Seprem B.V. Primavera B.V. Porcio B.V. faillissementsnummer: C 13/14/335 F faillissementsnummer:

Nadere informatie

Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3

Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3 2 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3 Faillissementsnummer: C/08/14/151 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

SURSÉANCEVERSLAG EX ART. 227 FAILLISSEMENTSWET

SURSÉANCEVERSLAG EX ART. 227 FAILLISSEMENTSWET SURSÉANCEVERSLAG EX ART. 227 FAILLISSEMENTSWET Gegevens onderneming : Kliq Reïntegratie B.V. Surséancenummer : 05/2 S - Rechtbank Utrecht Datum beschikking : 20 januari 2005 Bewindvoerder : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruitlounge Media B.V. Faillissementsnummer : 08/93 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 18 juli 2008 Curator :

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C Faillissementsnummer: C/08/13/982

Nadere informatie