FAILLISSEMENTSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315 ET) Faillissementsnummer : C/16/13/439 F Datum uitspraak : 23 april 2013 Curator : mr. J.M. van Raaijen Rechter-commissaris : mr. C.P. Lunter Activiteiten onderneming : Omzetgegevens : Zie onderdeel 2.1 Personeel gemiddeld aantal : 2 Verslagperiode : 23 augustus 2013 t/m 2 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : 18 uren en 12 minuten Bestede uren Totaal : 47 uren en 42 minuten Saldo faillissementsrekening : ,01 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Bij vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland d.d. 23 april 2013 werd in staat van faillissement verklaard de stichting Stichting Vrienden van Tom, statutair gevestigd te Almere. De ondernemingsactiviteiten van de stichting werden ontplooid te Almere, vanuit het adres Bottelaarspassage 78. Daarnaast was sprake van zorgactiviteiten te Almere aan het Vivaldipad 63. De onderneming hield zich bezig met het organiseren van activiteiten voor kinderen met een gedragsstoornis, alsmede voor hun familieleden. De stichting werd opgericht op 12 oktober Sedert de oprichting van de stichting is bestuurder mevrouw Y. Brinkerink. Sedert 23 februari 2011 is ook de heer B. Heimens bestuurdslid. Voor zover bekend waren er laatstelijk twee werknemers in dienst van de stichting. 1.2 Winst en verlies : Er zijn (nog) geen (concept-)cijfers beschikbaar. 1.3 Balanstotaal : Zie Lopende procedures : Er is niet gebleken van lopende gerechtelijke procedures. Er is sprake van een lopende strafrechtelijke procedure tegen een der bestuurders van gefailleerde in verband met PGB-fraude. In hoeverre de verweten strafrechtelijke gedragingen zich hebben afgespeeld binnen de setting van gefailleerde is nog niet duidelijk. Inmiddels is duidelijk dat een deel van de aan een der bestuurders van gefailleerde verweten strafrechtelijke feiten zich voor een deel hebben afgespeeld binnen de zitting van de gefailleerde stichting. De strafrechtelijke procedure is nog niet afgewikkeld. Deze wordt nauwlettend gevolgd. 1.5 Verzekeringen : Er is niet gebleken van (lopende) verzekeringsovereenkomsten. 1.6 Huur : De ondernemingsactiviteiten van gefailleerde werden gevoerd vanuit een ruimte te Almere aan de Bottelaarspassage 78. Deze ruimte werd gehuurd door een aan de stichting gelieerde activiteit, te weten een eenmanszaak van mevrouw Y. Brinkerink (genaamd: On-

2 zichtbaar Anders ). De zorgactiviteiten op het adres Vivaldipad 63 te Almere vonden plaats in een woonhuis dat in eigendom mede toebehoort aan mevrouw Y. Brinkerink. Er is niet gebleken van een huurovereenkomst. Alle ondernemingsactiviteiten van gefailleerde werden gestaakt. 1.7 Oorzaak faillissement : Het faillissement is aangevraagd door de Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn te Zeist in verband met door de Stichting Vrienden van Tom niet betaalde pensioenpremies. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Ten tijde van het vonnis tot faillietverklaring waren er bij de stichting twee werknemers in dienst. 2.2 Aantal in jaar voor faill. : Niet bekend. 2.3 Datum ontslagaanzegging : De arbeidsovereenkomst met het personeel werd opgezegd bij schrijven d.d. 2 mei De loonaanspraken van het personeel worden thans door het UWV afgewikkeld. Het UWV diende ter zake nog geen vordering in. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Niet van toepassing. 3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : In de ruimte aan de Bottelaarspassage 78 is een zeer bescheiden kantoorinventaris aanwezig. Vooralsnog is niet duidelijk of die kantoorinventaris in eigendom toebehoort aan de Stichting Vrienden van Tom of aan Onzichtbaar Anders/ mevrouw Y. Brinkerink. De waarde is zeer gering. Inmiddels is duidelijk geworden dat de bescheiden kantoorinventaris niet toebehoorde aan gefailleerde. 3.6 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Niet van toepassing. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Niet van toepassing Verkoopopbrengst : Niet van toepassing Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Andere activa 3.12 Beschrijving : Niet van toepassing. Sedert vorige verslaglegging werd op de faillissementsrekening een bedrag aan rente gerealiseerd van in totaal 68,26.

3 3.13 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : De door de stichting geboden (zorg-)activiteiten werden (vooraf) voldaan aan de stichting uit PGB s van de cliënten. Bureau Jeugdzorg te Amsterdam had echter bedongen dat via haar aan cliënten geboden activiteiten achteraf zouden worden voldaan. Aldus stond er nog een vordering op Bureau Jeugdzorg. Inmiddels is die voldaan. Een bedrag ad ,75 werd op de faillissementsrekening bijgeschreven. Deze activiteiten van de stichting zijn per faillissementsdatum tot een einde gekomen. 4.2 Opbrengst : Zie Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Er is niet gebleken van verpanding van vordering 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Er is niet gebleken van vorderingen van banken. 5.2 Leasecontracten : Niet van toepassing. Is niet van gebleken. 5.3 Beschrijving zekerheden : Niet van toepassing. Is niet van gebleken. 5.4 Separatistenpositie : Niet van toepassing. Zie Boedelbijdragen : Niet van toepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Niet van toepassing. 5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing. 5.8 Retentierechten : Niet van toepassing. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : De ondernemingsactiviteiten zijn gestaakt. 6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing. Zie 6.1. Doorstart 6.3 Beschrijving : Niet van toepassing. 6.4 Verantwoording : Niet van toepassing. 6.5 Opbrengst : Niet van toepassing. 6.6 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Voorafgaand aan het faillissement is bestuurslid Brinkerink door Justitie aangehouden op verdenking van PGB-fraude. Zij bevindt zich nog immer in voorlopige hechtenis. Door Justitie werd strafrechtelijk beslag gelegd op de (voor zover aanwezig) boekhouding van de stichting. De curator heeft zich nog geen beeld kunnen vormen van deze administratie. Bestuurslid Heimens heeft aangegeven niet over een afschrift van de administratie te beschikken. 7.2 Depot jaarrekeningen : Niet van toepassing. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Niet van toepassing.

4 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Niet van toepassing. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Zie onderdeel 7.1. Jegens bestuurslid Brinkerink is een strafrechtelijk vermoeden gerezen van PGB-fraude. Bestuurslid Heimens zou geen onderwerp zijn van strafrechtelijke verdenking. Naar mogelijke aansprakelijkheid van het stichtingsbestuur ex artikel 2:300a BW jo. artikel 2:138 BW wordt nader onderzoek gedaan. Zoals reeds eerder werd aangegeven is jegens een der bestuurders van gefailleerde een strafrechtelijke vervolging aangevangen. De door Justitie in beslag genomen administratie en een kopie van het strafdossier werd nog niet (retour) ontvangen. Dat is inmiddels wel toegezegd. Naar mogelijke aansprakelijkheid van de bestuurder(s) ex artikel 2:300a BW Jo. Artikel 2:138 BW dient aldus nog nader onderzoek gedaan te worden. 7.6 Paulianeus handelen : Zie 7.5 Inmiddels werd naar mogelijke aansprakelijkheid van de bestuurder(s) ex artikel 2:300a BW jo artikel 2:138 BW nader onderzoek gedaan. De curator verstaat zich daarover met de rechter-commissaris. Mogelijk vindt nadere opvolging plaats aangaande dit onderwerp. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Er is (nog) geen sprake van boedelvorderingen. Door het UWV werd een boedelvordering ingediend van in totaal 9.880, Pref. vord. van de fiscus : De belastingdienst diende diverse preferente vorderingen in ten bedrage van in totaal , Pref. vord. van het UWV : Het UWV diende nog geen vorderingen in. Het UWV diende een vordering in van in totaal , Andere pref. crediteuren : Er werden nog geen andere preferente vorderingen ingediend. Er werd nog een preferente vordering ingediend ten bedrage van 5.643, Aantal concurrente crediteuren : Tot op heden dienden een zevental crediteuren een vordering in ten bedrage van in totaal ,93 Tot op heden dienden een negental crediteuren een vordering in ten bedrage van in totaal , Bedrag concurrente crediteuren: Zie Verwachte wijze van afwikkeling: Het is nog te vroeg om een verwachting uit te spreken ten aanzien van de wijze van afwikkeling van het faillissement. Een en ander zal nog afhangen van de definitieve beeldvorming en de afwikkeling van vorengenoemde actie/onderzoekspunten. Het vooruitzicht voor de crediteuren is thans niet erg gunstig.

5 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend. 9.2 Plan van aanpak : Naast de verdere inventarisatie van schulden en eventuele activa worden de vorengenoemde onderzoeksen actiepunten afgewikkeld. 9.3 Indiening volgend verslag : 2 april 2014

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap V1 Technology B.V. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie