EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V."

Transcriptie

1 EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius Personeelsdiensten B.V. (KvK-nummer: ), statutair gevestigd te Lelystad, bezoekadres: Merwede te (8226 NA) Lelystad. Faillissementsnummer : C 16/15/563 F Datum uitspraak : 15 juli 2015 Curator : mr. M.J. Guit, AMS Advocaten N.V. Postbus CD Amsterdam telefoon: telefax: Rechter-commissaris : mr. C.J. Hofman Activiteiten onderneming : SBI-code: 7830 Payrolling (personeelsbeheer) Omzetgegevens : 2013: : Personeel gemiddeld aantal : ca. 37 personeelsleden Datum verslag : 14 augustus 2015 Verslagperiode : 15 juli 2015 tot en met 13 augustus 2015 Bestede uren in verslag periode : 92 uur en 48 minuten Bestede uren totaal : 92 uur en 48 minuten Saldo faillissementsrekening : - ALGEMENE INLEIDING De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van AMS Advocaten te Amsterdam en die zijn voorzien van een authentieke handtekening van de curator. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en bestuurder van Borrius Personeelsdiensten B.V. is Borrius Beheer B.V., waarvan de heer G. Borrius enig aandeelhouder en bestuurder is. 1.2 Winst en verlies 2013: :

2 1.3 Balanstotaal 2013: : Lopende procedures Voor zover thans bekend is er geen sprake van lopende procedures. 1.5 Verzekeringen De thans lopende verzekeringen worden geïnventariseerd, en waar mogelijk en gewenst, tegen een zo kort mogelijke termijn beëindigd. Borrius Personeelsdiensten had een kredietverzekering bij Atradius. De curator zal voor zover mogelijk de openstaande debiteuren aanmelden onder de polis. 1.6 Huur Borrius Personeelsdiensten verrichte haar activiteiten vanuit een bedrijfsruimte aan de Merwede te Lelystad. Zij huurt deze bedrijfsruimte van Borrius Beheer B.V. De maandelijkse huurtermijn bedraagt - (excl. BTW). De curator heeft de huurovereenkomst inmiddels, na machtiging van de rechter-commissaris te hebben verkregen, ex art. 39 Faillissementswet opgezegd. 1.7 Oorzaak faillissement Borrius Personeelsdiensten in opgericht op 2 februari 2012 en hield zich bezig met payrolling. Borrius Personeelsdiensten is een doorstart uit het in 2011 in staat van faillissement verklaarde T-Desk B.V.. Na deze doorstart heeft Borrius Personeelsdiensten volgens haar bestuurder met moeite een groot deel van de klanten weten te behouden, maar bleek het erg moeilijk om nieuwe klanten aan te trekken. Daardoor werd er in de jaren verlies geleden. In 2014 ontstond er volgens de bestuurder een lichtpunt toen Borrius Personeelsdiensten ontdekte dat het voor Duitse bedrijven in het grensgebied aantrekkelijk is om payrolling via Nederland te bewerkstelligen. Door deze nieuwe werkzaamheden groeide de omzet van - in Begin 2015 was er echter sprake van een drastische wending omdat de grootste nieuwe klant in liquiditeitsproblemen geraakte (en uiteindelijk op 30 juni 2015 ook failleerde). Deze vordering is snel opgelopen tot ru -. Gelet op het bovenstaande verkeerde Borrius Personeelsdiensten op enig moment in de situatie dat zij ook niet meer aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen, met als gevolg dat een van haar crediteuren het faillissement van Borrius Personeelsdiensten heeft aangevraagd. 2. Personeel Borrius Personeelsdiensten had uit hoofde van haar payroll activiteiten veel personeel in dienst. Op vier medewerkers na die op het kantoor van Borrius Personeelsdiensten zelf werkten, werden alle werknemers tewerkgesteld bij de payroll klanten van Borrius Personeelsdiensten. Rondom faillissementsdatum zijn diverse klanten overgestapt naar andere payroll bedrijven zodat de werknemers dientengevolge bij die nieuwe payroll bedrijven in dienst traden. Omdat een salarisperiode meestal per kalendermaand loopt en 2/6

3 Borrius Personeelsdiensten nog geen betalingen voor de maand juli 2015 had ontvangen, zijn de meeste klanten met terugwerkende kracht per 1 juli 2015 naar een ander payroll bedrijf overgestapt. De salarisbetalingen voor de betreffende werknemers zijn eveneens per 1 juli 2015 naar deze nieuwe payroll bedrijven overgegaan met als gevolg dat de loonvorderingen van het UWV aanzienlijk zijn beperkt. De curator heeft waar mogelijk zijn medewerking verleend aan de overstap van de payroll klanten naar nieuwe payroll bedrijven tenteinde zoveel als mogelijk de financiële schade bij de diverse klanten en de werknemers te helpen beperken. 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Ca Aantal in jaar voor faillissement Ca Datum ontslagaanzegging 21 juli Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte Hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Er staat thans één voertuig op naam van Borrius Personeelsdiensten. Dit voertuig zal hoogstwaarschijnlijk tegelijk met de (geringe) inventaris via een online veiling worden verkocht. Daarnaast is Borrius Personeelsdienst volgens haar administratie eigenaar van een ander voertuig dat (nog) op naam van de bestuurder staat. De curator heeft om afgifte van dit voertuig verzocht. 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage Met de pandhouder is een boedelbijdrage van 20% (excl. BTW) overeengekomen. 3/6

4 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Gelet op het feit dat er sprake is van een vordering van de belastingdienst is er hoogstwaarschijnlijk sprake van bodemvoorrecht zodat de curator ex artikel 57 lid 3 Fw. de opbrengst van de inventariszaken ten behoeve van de belastingdienst dient op te eisen bij de pandhouder. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving In de bedrijfsruimte van Borrius Personeelsdiensten is een bescheiden kantoorinventaris aangetroffen. Dit inventaris zal ofwel onderhands worden verkocht, of tezamen met het onder 3.5 omschreven voertuig Verkoopopbrengst 3.14 Boedelbijdrage Gelet op het bodemvoorrecht van de fiscus ligt het in de lijn der verwachting dat de bank geen aanspraak op de opbrengst van de inventariszaken zal hebben. Mocht dit wel het geval zijn, is zekerheidshalve een boedelbijdrage van 20% (excl. BTW) afgesproken. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren -. Gelet op het feit dat de grootste debiteur op 30 juni 2015 in staat van faillissement is verklaard is er sprake van een complexe debiteurenportefeuille. 4.2 Opbrengst Thans nihil. 4.3 Boedelbijdrage Met de pandhouder is een boedelbijdrage van 20% (excl. BTW en externe kosten) overeengekomen. 5. Bank / zekerheden 5.1 Vorderingen van bank(en) 5.2 Leasecontracten Voor zover bekend geen. 4/6

5 5.3 Beschrijving zekerheden Tussen ABN AMRO en Borrius is terzake het aan haar verleende krediet in rekening-courant een kredietovereenkomst gesloten. Daarbij zijn de navolgende zekerheden aan ABN AMRO verstrekt: - pandrecht op de bedrijfsuitrustingen; - pandrecht op de vorderingen; - hoofdelijke mede-aansprakelijkheid G. Borrius. 5.4 Separatistenpositie De curator en de pandhouder hebben afspraken gemaakt over het uitwinnen van de zekerheden. 5.5 Boedelbijdragen 20% (excl. BTW en externe kosten) terzake de verpande debiteuren en de verpande bedrijfsuitrustingen. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Er hebben zich geen partijen met een eigendomsvoorbehoud gemeld. 5.7 Reclamerechten Er hebben zich geen partijen met een reclamerecht gemeld. 5.8 Retentierechten Er hebben zich geen partijen met een retentierecht gemeld. 6. Doorstart/voortzetten Er is geen sprake van een doorstart of voortzetting van de activiteiten. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht 7.2 Depot jaarrekeningen 2012: gedeponeerd op 9 september : gedeponeerd op 2 februari Goedkeuringsverklaring accountant n.v.t. 7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen 5/6

6 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator; p.m. 8.2 Preferente vordering fiscus Preferente vordering UWV 8.4 Andere preferente crediteuren terzake achterstallig loon 8.5 Aantal concurrente crediteuren 9 (incl. bancaire vordering) 8.6 Bedrag concurrente crediteuren 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 9. Procedures Thans geen. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement 10.2 Plan van aanpak In de volgende verslagperiode zal de curator doorgaan met het innen van de debiteuren, de verkoop van de roerende zaken en het aansprakelijkhedenonderzoek Indiening volgend verslag Over drie maanden. Amsterdam, 14 augustus 2015 M.J. Guit, curator 6/6

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FM Janssen Villa

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V.

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1093 GB)

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Industriehuis Weesp

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal:

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 april 2013 Gegevens failliet: Prinses Invest B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/187 Datum uitspraak: 19 februari 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. (de digitale versie zal

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap B.I.T. Beveiligingen Installaties & Telecom B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk kantoorhoudende

Nadere informatie