- ECOFIN en JUSTITIE en BINNENLANDSE ZAKEN -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- ECOFIN en JUSTITIE en BINNENLANDSE ZAKEN -"

Transcriptie

1 12128/00 (Presse 381) (OR. fr) 2298e zitting van de Raad - ECOFIN en JUSTITIE en BINNEANDSE ZAKEN - Luxemburg, 17 oktober 2000 Voorzitters: de heer Laurent Fabius minister van Economische Zaken, Financiën en Industrie mevrouw Elisabeth GUIGOU Grootzegelbewaarder, de heer Daniel VAILLANT minister van Binnenlandse Zaken van de Franse Republiek Internet: /00 (Presse G) 1

2 INHOUD DEELNEMERS... 3 BESPROKEN PUNTEN DOELTREFFENDER BESTRIJDING VAN FINANCIËLE MISDRIJVEN - CONCLUSIES VAN DE RAAD EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN... 5 Voor meer informatie: tel , , /00 (Presse G) 2

3 DEELNEMERS De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd: 17.X.2000 België: Frans VAN DAELE Denemarken: de heer Frank JENSEN Duitsland: de heer Otto SCHILY Griekenland: de heer Michalis STATHOPOULOS de heer Michalis CHRISOCHOÏDIS Spanje: de heer Rodrigo de RATO y FIGAREDO de heer Angel ACEBES PANIAGUA Frankrijk: de heer Laurent FABIUS de heer Daniel VAILLANT mevrouw Elisabeth GUIGOU de heer François HUWART Ierland: de heer Charlie McCREEVY de heer John O'DONOGHUE Italië: de heer Vincenzo VISCO de heer Enzo BIANCO de heer Franco CORLEONE Luxemburg: de heer Luc FRIEDEN Nederland: de heer Gerrit ZALM de heer Benk KORTHALS Oostenrijk: de heer Ernst STRASSER Portugal: de heer Joaquim PINA MOURA de heer António COSTA Finland: de heer Sauli NIINISTÖ de heer Johannes KOSKINEN Zweden: de heer Bosse RINGHOLM de heer Thomas BODSTRÖM ambassadeur, permanent vertegenwoordiger minister van Binnenlandse Zaken minister van Openbare orde tweede vice-minister-president en minister van Economische Zaken minister van Economische Zaken, Financiën en Industrie minister van Binnenlandse Zaken Grootzegelbewaarder, staatssecretaris van Buitenlandse Handel, Rechtsgelijkheid en Hervorming van het Recht minister van de Schatkist, van Begroting en van Economische Planning minister van Binnenlandse Zaken, bevoegd voor de coördinatie van de civiele bescherming staatssecretaris van Justitie minister van de Schatkist en Begroting minister van Binnenlandse zaken minister van Justitite 12128/00 (Presse G) 3

4 Verenigd Koninkrijk: de heer Jack STRAW minister van Binnenlandse Zaken * * * Commissie: de heer Frits BOLKESTEIN de heer António VITORINO lid lid * * * 12128/00 (Presse G) 4

5 DOELTREFFENDER BESTRIJDING VAN FINANCIËLE MISDRIJVEN - CONCLUSIES VAN DE RAAD EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN "De Raad, op 17 oktober 2000 in de gecombineerde samenstelling Ecofin en JBZ bijeen, heeft één jaar na de top van Tampere een eerste balans opgemaakt van de vooruitgang die bij de bestrijding van de financiële criminaliteit is geboekt, en heeft de richtsnoeren gegeven die nodig zijn om het door de Europese Raad vastgestelde programma voort te zetten. A. Onlangs zijn er belangrijke vorderingen gemaakt bij de bestrijding van het witwassen van geld. De Raad is ingenomen met: - het politiek akkoord over de ontwerp-richtlijn tot wijziging van de richtlijn van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, die volgens de medebeslissingsprocedure met het Europees Parlement moet worden aangenomen. Deze richtlijn vormt een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen de financiële criminaliteit. Zij breidt het verbod op het witwassen van geld uit tot alle vormen van zware criminaliteit en voegt nieuwe beroepen toe aan de regeling ter voorkoming en opsporing van het witwassen van geld; - het politiek akkoord over het kaderbesluit inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van de opbrengsten van misdrijven; - het politiek akkoord over een protocol bij de Europol-overeenkomst, dat de uitbreiding van het mandaat van Europol tot witwasoperaties in het algemeen beoogt; - de aanneming van het besluit ter vergemakkelijking van de samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden van de lidstaten bij de uitwisseling van gegevens. B. De Raad meent dat de inspanningen moeten worden voortgezet met een vastberaden optreden op de volgende gebieden: 12128/00 (Presse G) 5

6 1. Overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van Tampere herhaalt de Raad de oproep die de Europese Raad toen aan de lidstaten heeft gericht om de bepalingen van de witwasrichtlijn, het Verdrag van Straatsburg van 1990 en de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) volledig uit te voeren, ook in al hun afhankelijke gebieden. 2. De betrekkingen met de door de FATF bestudeerde landen en gebieden moeten tegelijkertijd stoelen op een verhoogde waakzaamheid en op de wens een constructieve dialoog te voeren. Verder werd de financiële instellingen van de lidstaten reeds verzocht om, overeenkomstig de aanbevelingen van de FATF, bijzondere aandacht te besteden aan elke financiële transactie met als niet-coöperatief aangemerkte landen en gebieden. Voorts verbinden de lidstaten en de Commissie zich ertoe, in onderling overleg te handelen om de periode van dialoog tussen de FATF en de niet-coöperatieve landen en gebieden optimaal te gebruiken, teneinde van deze laatste te verkrijgen dat zij hun schadelijke regels en praktijken wijzigen en dat zij zich met de nodige middelen toerusten om nog doeltreffender deel te nemen aan de internationale bestrijding van het witwassen. 3. Om doeltreffender tegen de georganiseerde criminaliteit op te kunnen treden, is de Raad bovendien voornemens om onderhandelingen over akkoorden op gang te laten brengen met de niet-coöperatieve landen, zulks ook op basis en volgens de procedures van de artikelen 24 en 38 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. De betrokken lidstaten zullen erop toezien dat er een soortgelijke samenwerking komt met de niet-coöperatieve afhankelijke of geassocieerde gebieden. 4. De Raad is van mening dat de FATF één jaar na publicatie van de eerste FATF-lijst van nietcoöperatieve landen en gebieden (dus in juni 2001), moet beoordelen welke passende maatregelen dienen te worden genomen tegen een niet-coöperatief land of gebied dat niet adequaat reageert en niet tot de nodige hervormingen overgaat. De lidstaten in het kader van de Raad bijeen, verbinden zich ertoe om in onderling overleg en gelijktijdig onverwijld de tegenmaatregelen uit te voeren die door de FATF zullen worden vastgesteld en tot de aanneming waarvan de Unie actief zal bijdragen. Het gaat hier om de volgende maatregelen: de financiële instellingen verplichten om aan de bevoegde inlichtingeneenheid stelselmatig verantwoording af te leggen over hun financiële transacties met het betrokken land of gebied; natuurlijke en rechtspersonen die in het niet-coöperatieve land of gebied gevestigd of 12128/00 (Presse G) 6

7 geregistreerd zijn, verbieden een rekening te openen bij een financiële instelling van de Unie, indien zij geen geldig document overleggen aan de hand waarvan de houder of de begunstigde van de rekening geïdentificeerd kan worden; tenslotte, in de meest ernstige gevallen, aan de financiële transacties met dit niet-coöperatieve land of gebied voorwaarden verbinden of ze beperken. Hiertoe zullen de lidstaten hun nationale wetgeving in voorkomend geval aanpassen. De lidstaten zullen onderling en, in het kader van haar bevoegdheden, met de Commissie overleggen om de follow-up van de uitvoering van deze maatregelen te waarborgen. 5. De Raad heeft met grote belangstelling nota genomen van het door de Commissie gepresenteerde document over de stand van de nationale wetgevingen die in de Unie van toepassing zijn op structuren met economische of vermogensdoeleinden. Overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van Tampere verzoekt hij de Commissie hierop door te gaan, teneinde vóór juni 2001 te kunnen bepalen met welke maatregelen de internationaal erkende moeilijkheden kunnen worden verholpen die bij de bestrijding van het witwassen van geld veroorzaakt worden door fictieve vennootschappen en andere ondoorzichtige juridische entiteiten. De Raad verzoekt de Commissie om hem een aanvullend verslag voor te leggen dat meer bepaald ingaat op de mogelijkheid minimale transparantiecriteria vast te stellen voor de verschillende soorten juridische entiteiten (met name trusts, trustfondsen en stichtingen), om de economisch rechthebbenden aldus beter te kunnen identificeren. 6. De Raad acht het noodzakelijk het mechanisme voor samenwerking op het stuk van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, van het witwassen van opbrengsten van misdrijven en van de financiële criminaliteit te perfectioneren door de belemmeringen voor strafrechtelijk onderzoek op fiscale gronden weg te nemen. Voorts verklaart hij in dat verband andermaal gehecht te zijn aan het beginsel dat met name het bankgeheim niet aan de justitiële autoriteiten kan worden tegengeworpen, welk beginsel fundamenteel is, wil een bij financiële instellingen verricht strafrechtelijk onderzoek binnen het kader van de nationale bepalingen nuttig bewijsmateriaal opleveren. De Raad zal onderzoeken hoe men de uiteindelijke begunstigde van een transactie kan identificeren. Voor de Raad is aanneming van hiertoe strekkende maatregelen prioritair. Hiertoe wordt momenteel onderhandeld over een ontwerpovereenkomst betreffende de verbetering van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken /00 (Presse G) 7

8 7. De Raad is voorstander van het beginsel van een toekomstig instrument betreffende de wederzijdse erkenning van beslissingen tot bevriezing van vermogensbestanddelen en eventueel van bewijsmiddelen, die de tenuitvoerlegging ervan vergemakkelijkt en versnelt. 8. De Raad verzoekt de lidstaten een multidisciplinaire en gecoördineerde preventieve en repressieve aanpak te volgen, eventueel door het opzetten of versterken van multidisciplinaire nationale centrale structuren die zich specifiek bezighouden met de bestrijding van het witwassen, teneinde de bestrijding van deze vorm van criminaliteit aanmerkelijk te verbeteren en beste praktijken op het gebied van de witwasbestrijding uit te wisselen, zulks in aanvulling op het bestaande opsporings- en analysemechanisme, zoals dat met name is ingesteld door de financiële inlichtingeneenheden. 9. De Raad erkent dat toezicht op het grensoverschrijdende verkeer van baar geld de dagelijkse strijd tegen het witwassen doeltreffender zou kunnen maken en verzoekt de Commissie vóór 1 juli 2001 na te gaan of zij een voorstel kan indienen om de bestaande nationale bepalingen coherenter te maken en te versterken, om de lidstaten in staat te stellen zich hiermee toe te rusten met zo'n instrument en om de uitwisseling van informatie te regelen. 10. De Raad wil bijzondere aandacht schenken aan maatregelen tegen het misbruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, met name Internet en elektronisch geld, voor witwasdoeleinden en andere vormen van financiële criminaliteit. 11. De Raad en de Commissie zullen de uitvoering van deze conclusies regelmatig evalueren en er daarbij vooral op toezien dat het optreden van de Unie en de lidstaten op dit gebied allesomvattend en samenhangend blijft." 12128/00 (Presse G) 8

Hierbij gaan voor de delegaties de ontwerp-conclusies van de Raad over:

Hierbij gaan voor de delegaties de ontwerp-conclusies van de Raad over: RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 oktober 2001 (15.10) 12665/01 LIMITE JAI 112 ECOFIN 262 EF 97 NOTA van: het Coreper aan: de gecombineerde ECOFIN/JBZ-Raad Nr vorig doc.: 12382/1/01 JAI 107 ECOFIN

Nadere informatie

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM VERDRAG VAN AMSTERDAM HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN SOMMIGE BIJBEHORENDE

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 5.2.2013 COM(2013) 42 final 2013/0023 (COD) C7-0033/13 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de strafrechtelijke bescherming van

Nadere informatie

2308e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Brussel, 20 november 2000. Voorzitter:

2308e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Brussel, 20 november 2000. Voorzitter: 13430/00 (Presse 435) (OR. fr) 2308e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Brussel, 20 november 2000 Voorzitter: de heer Hubert VEDRINE Minister van Buitenlandse Zaken de heer Alain RICHARD Minister van

Nadere informatie

2379e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Luxemburg, 29-30 oktober 2001. Voorzitter:

2379e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Luxemburg, 29-30 oktober 2001. Voorzitter: 13291/01 (Presse 390) (OR. fr) 2379e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Luxemburg, 29-30 oktober 2001 Voorzitter: de heer Louis MICHEL Vice-eerste-minister en minister van Buitenlandse Zaken van het

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 26.10.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 280/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2010/64/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 21.5.2014 L 151/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2014/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 317 JBZ-Raad U BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november

Nadere informatie

1972e zitting van de Raad - TELECOMMUNICATIE - Brussel, 28 november 1996

1972e zitting van de Raad - TELECOMMUNICATIE - Brussel, 28 november 1996 C/96/344 1972e zitting van de Raad - TELECOMMUNICATIE - Brussel, 28 november 1996 Voorzitter : de heer Michael LOWRY Minister van Verkeer, Energie en Communicatie van Ierland CAB 1 INHOUD DEELNEMERS...

Nadere informatie

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN MAART 2010 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 V E U GECONSOLIDEERDE VERSIE V W E U VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE

Nadere informatie

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal.

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad ISSN 1725-2474 C 115 van de Europese Unie Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 51e jaargang 9 mei 2008 Nummer Inhoud Bladzijde 2008/C 115/01 Geconsolideerde versie

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG L 81/24 Publicatieblad van de Europese Unie 27.3.2009 III (Besluiten op grond van het EU-Verdrag) BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG KADERBESLUIT 2009/299/JBZ VAN DE RAAD van 26 februari

Nadere informatie

7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG

7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 17 april 2015 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 CODEC 463 EF 65 ECOFIN 235 DROIPEN 30 CRIMORG 32 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST L 70/2 18.3.2000 EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en haar lid-staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds HET

Nadere informatie

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag van de EU over de mensenrechten

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag van de EU over de mensenrechten RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2000 (05.10) (OR. fr,en) 11317/00 LIMITE PESC 395 COHOM 5 RELEX 32 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.06.2005 COM(2005) 280 definitief 2005/0124 (CNS) 2005/0125 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot oprichting van een Bureau van de Europese

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.11.2003 COM(2003) 687 definitief 2003/0273 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer

Nadere informatie

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten ISSN 1680-9785 NL RAAD VA N DE EUROPESE UNIE S E C R E TA R I A AT- G E N E R A A L E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten 2 0 0 2 E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2001 Nr. 81

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2001 Nr. 81 8 (2001) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2001 Nr. 81 A. TITEL Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de

Nadere informatie

Gelijkheid en non-discriminatie

Gelijkheid en non-discriminatie ISSN 1725-4760 Gelijkheid en non-discriminatie Jaarrapport Grondrechten en antidiscriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Gelijkheid en non-discriminatie Jaarrapport Werkgelegenheid

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

6.2. Identificatie van de lasthebbers (Artikel 7 2)... 17. 6. Afdeling I: het klantenonderzoek ten aanzien van cliënten en uiteindelijke

6.2. Identificatie van de lasthebbers (Artikel 7 2)... 17. 6. Afdeling I: het klantenonderzoek ten aanzien van cliënten en uiteindelijke Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) CODEC 1420 E ER 284 ECOFI 569 PE 359 OTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 4006 BELGISCH STAATSBLAD 23.01.2004 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie