Hierbij gaan voor de delegaties de ontwerp-conclusies van de Raad over:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij gaan voor de delegaties de ontwerp-conclusies van de Raad over:"

Transcriptie

1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 oktober 2001 (15.10) 12665/01 LIMITE JAI 112 ECOFIN 262 EF 97 NOTA van: het Coreper aan: de gecombineerde ECOFIN/JBZ-Raad Nr vorig doc.: 12382/1/01 JAI 107 ECOFIN 253 EF 91 REV /1/01 JAI 108 ECOFIN 254 EF 92 REV 1 Betreft: Ontwerp-conclusies van de gecombineerde ECOFIN/JBZ-Raad van 16 oktober 2001 Hierbij gaan voor de delegaties de ontwerp-conclusies van de Raad over: - de vooruitgang die is geboekt en de maatregelen die moeten worden getroffen in de strijd tegen het terrorisme, het witwassen van geld en de financiële misdaad, en - de bescherming van de euro tegen valsemunterij, die door het Coreper van 10 oktober 2001 zijn goedgekeurd /01 jel/il/cs 1 DG H III NL

2 BIJLAGE Conclusies van de gecombineerde ECOFIN/JBZ-Raad en van de lidstaten, in het kader van de Raad van 16 oktober 2001 bijeen Beleidsdebat over de vooruitgang die is geboekt en de maatregelen die moeten worden getroffen in de strijd tegen het terrorisme, het witwassen van geld en de financiële misdaad 1. De lidstaten hebben vandaag het ontwerpprotocol bij de Overeenkomst van 29 mei 2000 betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten ondertekend. Dit protocol betekent een beduidende verbetering van de samenwerking in de lidstaten op het gebied van de bestrijding van economische en financiële misdaad. De lidstaten zeggen toe dat zij dit protocol zo spoedig mogelijk, en uiterlijk eind volgend jaar, zullen ratificeren. 2. [De Raad zal zo spoedig mogelijk, middels de medebeslissingsprocedure met het Europees Parlement, de richtlijn aannemen tot wijziging van de richtlijn van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld. Deze nieuwe richtlijn inzake het witwassen van geld, waarin het begrip witwassen van geld zodanig wordt verruimd dat niet alleen drugshandel maar ook andere zware misdaad eronder valt, en waarin de verplichtingen uit hoofde van de richtlijn worden uitgebreid tot bepaalde niet-financiële activiteiten en beroepen, waaronder advocaten en accountants, is van essentieel belang voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad.] 1 3. De Raad bevestigt nogmaals vastbesloten te zijn om zo spoedig mogelijk na de ontvangst en de bestudering van het advies van het Europees Parlement, het ontwerp-kaderbesluit aan te nemen inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van vermogensbestanddelen of bewijsstukken, waarvan het toepassingsgebied moet worden uitgebreid tot aan terrorisme gerelateerde misdaden. 1 Moet worden herzien in het licht van de lopende bemiddeling /01 jel/il/cs 2

3 4. De Raad bevestigt van plan te zijn om bij de bestudering van het recentelijk ingediende Commissievoorstel bijzondere aandacht te besteden aan terrorisme in het kader van de ontwerprichtlijn betreffende handel met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik) waarover zo snel mogelijk een politiek akkoord moet worden bereikt. 5. De lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, hebben er nota van genomen dat alle lidstaten eind oktober het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van de financiering van terrorisme zullen hebben ondertekend. Daarnaast hebben zij besloten dit verdrag en alle andere ter zake doende overeenkomsten en verdragen ter voorkoming en bestrijding van de financiering van terrorisme zo spoedig mogelijk te ratificeren en de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen te treffen. 6. De Raad is verheugd dat de Commissie de lijst heeft bijgewerkt in de bijlage bij de Verordening van de Raad (EG 467/2001) van 6 maart 2001 tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan, om de tegoeden van de door de Sanctiecommissie die is ingesteld in het kader van Resolutie 1267 van de VN-Veiligheidsraad aangeduide te bevriezen. 7. In aansluiting op de conclusies van de gecombineerde ECOFIN/JBZ-Raad van 17 oktober 2000 herhaalt de Raad, zoals aanbevolen door de Financiële Actiegroep Witwassen van Geld (FATF (Financial Action Task Force)), dat de financiële instellingen van de lidstaten bijzondere aandacht moeten schenken aan zaken en transacties met personen, inclusief bedrijven en financiële instellingen, in de niet-coöperatieve landen en gebieden (NCCT). De NCCT-lijst is op 7 september 2001 bijgewerkt en omvat thans: de Cookeilanden, Dominica, Egypte, Guatemala, Grenada, Hongarije, Indonesië, Israël, Libanon, de Marshalleilanden, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, de Filipijnen, Rusland, Saint Kitts en Nevis en Saint Vincent en de Grenadines en Oekraïne /01 jel/il/cs 3

4 8. De Raad tekent aan dat de FATF op 22 juni 2001 heeft geoordeeld, en op 7 september 2001 heeft herhaald, dat de Filipijnen er niet in zijn geslaagd anti-witwasmaatregelen van betekenis te treffen en dat de FATF zijn leden heeft opgeroepen maatregelen tegen de Filipijnen uit te vaardigen. Naar verluidt hebben de Filipijnen op 29 september 2001 anti-witwaswetgeving aangenomen. Derhalve heeft de FATF al zijn leden opgeroepen de toepassing van maatregelen tegen de Filipijnen op te schorten, in afwachting van de bevestiging dat er inderdaad een anti-witwaswetgeving is aangenomen. De FATF heeft tevens aangetekend dat Nauru op 28 augustus 2001 een anti-witwaswet heeft aangenomen. Men is echter van oordeel dat deze nieuwe wetgeving verscheidene tekortkomingen vertoont en niet adequaat het grote geldwitwasprobleem in Nauru aanpakt. Derhalve heeft de FATF besloten dat zijn leden maatregelen tegen Nauru moeten nemen tenzij er vóór 30 november 2001 passende wetgevende amendementen worden aangenomen. Tijdens de gecombineerde ECOFIN/JBZ-Raad op 17 oktober 2000 hebben de lidstaten zich ertoe verbonden onmiddellijk, in onderling overleg en gelijktijdig, de maatregelen uit te voeren die door de FATF zullen worden vastgesteld en indien nodig hun wetgeving aan te passen. Deze door de FATF aanbevolen maatregelen zijn: a) strenge eisen voor het identificeren van klanten en versterking van de adviesorganen, waaronder specifiek op deze landen en gebieden gerichte financiële adviesorganen, bij financiële instellingen, ter identificatie van de werkelijke eigenaars voordat er zakenrelaties worden aangegaan met personen of bedrijven uit deze landen; b) versterkte meldingsmechanismen of systematische melding van financiële transacties, dit vanwege het feit dat er een grotere kans is dat financiële transacties met dergelijke landen verdacht zijn; c) bij het behandelen van verzoeken om goedkeuring te verlenen voor het vestigen in FATF-lidstaten van filialen of agentschappen of vertegenwoordigingen van banken, moet rekening worden gehouden met het feit dat de bank in kwestie van een NCCT is; d) niet-financiële zakensectoren moeten ervoor worden gewaarschuwd dat in transacties met entiteiten in een NCCT het gevaar schuilt dat er sprake is van het witwassen van geld /01 jel/il/cs 4

5 De lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, hebben besloten, in overleg en gelijktijdig, de bovengenoemde maatregelen tegen de Filipijnen en Nauru uit te voeren, zo nodig met onmiddellijke ingang. Indien het voor het de inwerkingtreding van de maatregelen noodzakelijk is dat de wetgeving wordt aangepast, verbinden de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, zich ertoe ervoor te zorgen dat hun wetgeving hun de mogelijkheid biedt om de maatregelen vanaf 1 januari 2002 uit te voeren. 9. De Raad herhaalt dat het van belang is de 40 aanbevelingen van de FATF te herzien en het FATF-mandaat uit te breiden tot gevallen die te maken hebben met terrorisme. De Raad verzoekt het voorzitterschap systematische coördinatievergaderingen te beleggen zodat de lidstaten een gemeenschappelijk standpunt kunnen innemen, rekening houdend met de rechtsinstrumenten die hij heeft aangenomen. 10. De Raad benadrukt dat er, in navolging van Resolutie 1373/01 van de Veiligheidsraad, dringend krachtige actie moet worden ondernomen tegen het financieren van terrorisme. De Raad besluit het FATF-mechanisme te gebruiken voor gecoördineerde maatregelen tegen NCCT, ook met betrekking tot landen die onderdak verlenen, steun geven of toevluchtsoorden bieden aan terroristen en hun financieringsmiddelen. De Raad dringt er bij de Commissie op aan snel voorstellen te bestuderen die ervoor moeten zorgen dat de lidstaten in onderling overleg en gelijktijdig op doeltreffende wijze tegen dergelijke landen optreden. 11. De Raad benadrukt met klem dat het van belang is dat alle lidstaten, de kandidaat-lidstaten en de afhankelijke en geassocieerde gebieden, het acquis van de Unie met betrekking tot de bestrijding van terrorisme, witwassen van geld en financiële misdaad volledig naleven, evenals de 40 aanbevelingen van de FATF inzake het witwassen van geld, en dat zij de maatregelen nemen die hen in staat stellen de door de FATF aanbevolen maatregelen uit te voeren. De Raad is in het bijzonder ingenomen met de toezegging van de Hongaarse regering om de normen inzake de bestrijding van het witwassen van geld te verbeteren, en dringt aan op een spoedige aanneming door het Hongaarse parlement van de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de FATF-aanbevelingen. Het verheugt de Raad dat de Commissie voornemens is het onderzoek van de anti-witwasmaatregelen van de kandidaat-lidstaten te intensiveren in de evaluaties door deskundigen die momenteel gaande zijn /01 jel/il/cs 5

6 12. De Raad is erkentelijk voor al het werk dat reeds is verzet voor een modelovereenkomst inzake wederzijdse rechtshulp met NCCT en verzoekt de ermee belaste groep het tempo van de besprekingen op te voeren. Na het uitwerken van de modelovereenkomst is de Raad voornemens het voorzitterschap spoedig te machtigen om, per geval en eventueel bijgestaan door de Commissie, onderhandelingen aan te knopen met de NCCT, mede op basis van en in overeenstemming met de procedure van de artikelen 24 en 38 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. 13. De verbetering van de systemen voor het toezicht op interne bankzaken en voor onderzoek is van het allergrootste belang voor het verbeteren van de opsporing van geldtransacties voor het financieren van terroristische daden. De aanbevelingen "klantenonderzoek" voor banken (Customer due diligence for banks), opgesteld door het Bazels Comité voor het Bankentoezicht, die in oktober 2001 van kracht zijn geworden, bieden richtsnoeren op het gebied van klantenidentificatie en continu rekeningtoezicht, die ook voor dit doel kunnen worden gebruikt. Derhalve zou deze aanbeveling, tezamen met de aanbevelingen van de FATF, in alle kredietinstellingen in de Europese Unie een norm moeten worden. 14. De Raad herhaalt het belang van nauwe samenwerking tussen Financiële inlichtingeneenheden (FIE) van de lidstaten inzake het uitwisselen van informatie over verdachte transacties, waaronder aan terrorisme gerelateerde transacties. De aanneming, tijdens de gecombineerde ECOFIN/JBZ-Raad van 17 oktober 2000, van het Besluit inzake gegevensuitwisseling tussen FIE's was een belangrijke stap op weg naar samenwerking tussen de FIE's van de lidstaten. Vervolgens dienen de lidstaten zorg te dragen voor een uniforme uitvoering van het besluit, onder meer door te zorgen voor goede en beschermde communicatiekanalen tussen de FIE's. De Raad bevestigt dat er tussen de FIE's op grotere schaal informatie moet worden uitgewisseld en roept de lidstaten op het bestaande systeem te versterken en te bezien of er een systeem moet worden opgezet voor de automatische uitwisseling van relevante informatie, en verzoekt de Commissie te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een communautaire financiering van een dergelijk automatisch systeem /01 jel/il/cs 6

7 15. De Raad neemt nota van het verslag van de Commissie, waarin met name wordt bezien of het mogelijk is minimale transparantiecriteria op te stellen voor verscheidene soorten juridische entiteiten (zoals trusts, trustfondsen en stichtingen), teneinde gemakkelijker te kunnen achterhalen wie de werkelijke eigenaars zijn. De Raad verzoekt de Commissie haar werk op dit gebied te bespoedigen zodat zij gezamenlijk prioriteiten en acties kunnen vaststellen die de Commissie voor het eind van het jaar moet uitvoeren, daarbij rekening houdend met de huidige herziening van het vennootschapsrecht van de EU door de Commissie. 16. De lidstaten van de EU doen een beroep op het IMF om, in nauw overleg met het Forum voor financiële stabiliteit, sneller werk te maken van de beoordeling van de mate waarin het toezicht in financiële offshore centra toereikend is, en de nodige technische bijstand te leveren om hun integriteit te versterken. Tevens verzoeken zij het IMF en de Wereldbank verdere stappen te nemen om in hun beleidsadviezen en -programma's rekening te houden met de antiwitwasnormen. 17. De Raad neemt nota van het voorlopige verslag van de Commissie over het werk dat wordt verricht over het toezicht op grensoverschrijdende geldstromen en verzoekt de Commissie om vóór 31 december 2001 haar eindverslag in te dienen. 18. De Raad heeft nota genomen van de verslagen van de Commissie en het voorzitterschap en van de opmerkingen van de lidstaten over de acties ter bestrijding van het terrorisme. De Raad verzoekt de Commissie en de lidstaten met klem om op dit gebied nauw samen te werken, teneinde op gezette tijden een volledig verslag uit te brengen. 19. De Raad roept de Commissie op om een analyse te maken van de maatregelen die de lidstaten hebben genomen in het kader van de bestrijding van het witwassen van geld via internet en nieuwe elektronische betaalsystemen, en daarin het reeds door de FATF verrichte werk mee te nemen. De Raad verzoekt de Commissie over deze analyse een verslag in te dienen. De lidstaten worden verzocht de Commissie tijdig te doen beschikken over de van belang zijnde informatie /01 jel/il/cs 7

8 Oriënterend debat over de bescherming van de euro tegen valsemunterij 1. De Raad roept de lidstaten op om de vóór en tijdens de invoering van de euro vereiste passende maatregelen te treffen. De Raad memoreert de reeds goedgekeurde communautaire wetgeving, namelijk de Verordeningen (EG) nr. 1338/2001 en nr. 1339/2001 van de Raad, waarbij de nodige maatregelen worden bepaald om ervoor te zorgen dat eurobankbiljetten en -munten in behoorlijke omstandigheden in omloop kunnen worden gebracht en om valsemunterij te voorkomen en toezicht daarop te houden. De Raad benadrukt het belang van versterkte bescherming tegen valsemunterij in verband met de invoering van de euro. 2. De Raad zal, vóór het eind van het jaar, overgaan tot de aanneming van het ontwerp-besluit van de Raad inzake de bescherming van de euro tegen valsemunterij en het ontwerpkaderbesluit tot wijziging van het kaderbesluit van de Raad van 29 mei 2000 tot versterking, door middel van strafrechtelijke en andere sancties, van de bescherming tegen valsemunterij in verband met het in omloop brengen van de euro, dit na ontvangst en bespreking van het advies van het Europees Parlement. In de nabije toekomst zal aan de Raad een verslag worden voorgelegd over de uitvoering door de lidstaten van het kaderbesluit van de Raad van 29 mei De Raad is ingenomen met de door de lidstaten genomen maatregelen en andere initiatieven om de bestrijding van het witwassen van geld ter gelegenheid van het in omloop brengen van de euro doeltreffender te maken. De Raad verzoekt de lidstaten om waakzaam te blijven ten aanzien van de doeltreffendheid van die maatregelen, nauw met andere lidstaten samen te werken en zo nodig bijkomende maatregelen te treffen /01 jel/il/cs 8

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013 Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel tel. : +32 2 533 72 11 fax : +32 2 533 72 00 e-mail: info@ctif-cfi.be webstek: http://www.ctif-cfi.be Richtsnoeren voor ondernemingen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.11.2003 COM(2003) 687 definitief 2003/0273 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 17 juni 2010. Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (17 juni 2010).

EUROPESE RAAD Brussel, 17 juni 2010. Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (17 juni 2010). EUROPESE RAAD Brussel, 17 juni 2010 EUCO 13/10 CO EUR 9 CONCL 2 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 17 JUNI 2010 CONCLUSIES Hierbij gaan

Nadere informatie

2379e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Luxemburg, 29-30 oktober 2001. Voorzitter:

2379e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Luxemburg, 29-30 oktober 2001. Voorzitter: 13291/01 (Presse 390) (OR. fr) 2379e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Luxemburg, 29-30 oktober 2001 Voorzitter: de heer Louis MICHEL Vice-eerste-minister en minister van Buitenlandse Zaken van het

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG

7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 17 april 2015 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 CODEC 463 EF 65 ECOFIN 235 DROIPEN 30 CRIMORG 32 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft:

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) PUBLIC 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE TELECOM 83 JAI 147 PESC 264 CAB 31 CODEC 718 VERSLAG van: het

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) PUBLIC 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332 VERSLAG van: het COREPER aan: de RAAD nr. vorig

Nadere informatie

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde RICHTLIJN 2006/43/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde,

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) CODEC 1420 E ER 284 ECOFI 569 PE 359 OTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN. van de vergadering van. donderdag 17 september 2009 P6_TA-PROV(2009)09-17 VOORLOPIGE UITGAVE PE 428.986

AANGENOMEN TEKSTEN. van de vergadering van. donderdag 17 september 2009 P6_TA-PROV(2009)09-17 VOORLOPIGE UITGAVE PE 428.986 EUROPEES PARLEMENT 2009-2010 AANGENOMEN TEKSTEN van de vergadering van donderdag 17 september 2009 P6_TA-PROV(2009)09-17 VOORLOPIGE UITGAVE PE 428.986 In verscheidenheid verenigd INHOUDSOPGAVE AANGENOMEN

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.9.2012 COM(2012) 541 final 2012/0267 (COD)C7-0317/12 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 november 2001 (03.12) (OR. en) 14378/01 LIMITE ECO 345 JAI 153 PESC 488

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 november 2001 (03.12) (OR. en) 14378/01 LIMITE ECO 345 JAI 153 PESC 488 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 november 2001 (03.12) (OR. en) 14378/01 LIMITE ECO 345 JAI 153 PESC 488 NOTA van: COREPER d.d.: 20 november 2001 aan: RAAD nr. vorig doc.: 14377/01 ECO 344 JAI 152

Nadere informatie

1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 19 Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117

1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 19 Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 19 Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERALE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LIDSTATEN, DE REPUBLIEK ALBANIË,

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/101 RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.06.2005 COM(2005) 280 definitief 2005/0124 (CNS) 2005/0125 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot oprichting van een Bureau van de Europese

Nadere informatie

1972e zitting van de Raad - TELECOMMUNICATIE - Brussel, 28 november 1996

1972e zitting van de Raad - TELECOMMUNICATIE - Brussel, 28 november 1996 C/96/344 1972e zitting van de Raad - TELECOMMUNICATIE - Brussel, 28 november 1996 Voorzitter : de heer Michael LOWRY Minister van Verkeer, Energie en Communicatie van Ierland CAB 1 INHOUD DEELNEMERS...

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen 12.7.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 190/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD HET EUROPEES

Nadere informatie

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM VERDRAG VAN AMSTERDAM HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN SOMMIGE BIJBEHORENDE

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 13.3.2004 L 77/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 460/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

6.2. Identificatie van de lasthebbers (Artikel 7 2)... 17. 6. Afdeling I: het klantenonderzoek ten aanzien van cliënten en uiteindelijke

6.2. Identificatie van de lasthebbers (Artikel 7 2)... 17. 6. Afdeling I: het klantenonderzoek ten aanzien van cliënten en uiteindelijke Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 14 december 2012 (OR. en)

EUROPESE RAAD Brussel, 14 december 2012 (OR. en) EUROPESE RAAD Brussel, 14 december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 BEGELEIDE DE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 13/14 december 2012

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

2308e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Brussel, 20 november 2000. Voorzitter:

2308e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Brussel, 20 november 2000. Voorzitter: 13430/00 (Presse 435) (OR. fr) 2308e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Brussel, 20 november 2000 Voorzitter: de heer Hubert VEDRINE Minister van Buitenlandse Zaken de heer Alain RICHARD Minister van

Nadere informatie

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten ISSN 1680-9785 NL RAAD VA N DE EUROPESE UNIE S E C R E TA R I A AT- G E N E R A A L E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten 2 0 0 2 E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2001 (14.11) (OR. en) 13410/01 ECO 302 CAB 23 JAI 132 PESC 440

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2001 (14.11) (OR. en) 13410/01 ECO 302 CAB 23 JAI 132 PESC 440 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 oktober 2001 (14.11) (OR. en) 13410/01 ECO 302 CAB 23 JAI 132 PESC 440 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Groep telecommunicatie d.d.: 26 oktober 2001 nr. vorig doc.:

Nadere informatie