7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG"

Transcriptie

1 Raad van de Europese Unie Brussel, 17 april 2015 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 CODEC 463 EF 65 ECOFIN 235 DROIPEN 30 CRIMORG 32 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (eerste lezing) - Vaststelling a) van het standpunt van de Raad b) van de motivering van de Raad = Verklaringen VERKLARING VAN FRANKRIJK 1) De aanslagen die in januari 2015 hebben plaatsgevonden, tonen aan dat er doortastende maatregelen tegen de financiering van terrorisme moeten worden genomen. Een van die maatregelen is de vaststelling van de vierde richtlijn inzake de bestrijding van het witwassen van geld en het financieren van terrorisme, en van de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie, twee strategische teksten voor de Europese Unie. 7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1

2 2) Om de uit dit pakket voortvloeiende nieuwe regels doelmatiger te maken, moeten wij ons nog sterker inspannen door: i) de invoering op nationaal niveau van die nieuwe regels te bespoedigen; ii) iii) iv) de financiële-inlichtingeneenheden van iedere lidstaat toereikende bevoegdheden te verlenen en toereikende middelen te verstrekken voor een algehele, volledige en doeltreffende samenwerking in de strijd tegen het terrorisme; de aanbevelingen over te nemen en concreet uit te voeren die de Commissie zal formuleren met betrekking tot de risico's in verband met terrorismefinanciering welke aan het licht zullen komen in het kader van haar Europese supranationale risicobeoordeling, waarbij met name de aan virtuele valuta's verbonden risico's moeten worden beoordeeld; een streng standpunt in te nemen met betrekking tot anoniem elektronisch geld. 3) Met betrekking tot de financiering van terrorisme moeten er op Europees niveau maatregelen worden genomen, met name door, indien nodig, bestaande wetgevingsbepalingen te wijzigen, zoals: i) verdere versterking van de bevoegdheden van financiële-inlichtingeneenheden, en van hun onderlinge samenwerking, die doeltreffend en geharmoniseerd moet zijn en voldoende beveiligd om de uitwisseling van gevoelige informatie inzake de financiering van terrorisme mogelijk te maken; ii) meer coördinatie tussen de lidstaten bij de invoering van verscherpt cliëntenonderzoek inzake internationale stromen naar gebieden met een hoog risico voor de strijd tegen het terrorisme; 7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 2

3 iii) iv) de besprekingen inzake het opzetten van het "EU Terrorist Finance Tracking System (TFTS)", zodat gegevens betreffende internationale geldovermakingen (het SWIFTsysteem) kunnen worden gebruikt bij de bestrijding van terrorisme, overeenkomstig het akkoord dat met het Europees Parlement is bereikt met het oog op langdurige samenwerking met de Verenigde Staten; verbetering van de doeltreffendheid van het Europees systeem voor de opsporing en bevriezing van tegoeden van terroristen, zodat zulke tegoeden in de hele Europese Unie daadwerkelijk administratiefrechtelijk kunnen worden bevroren; v) registers van bankrekeningen die het werk van de financiële-inlichtingeneenheden en hun samenwerking zouden vereenvoudigen; vi) strengere controles op anonieme betaalinstrumenten, zowel via versterking van de douaneaangifteverplichtingen inzake het goudverkeer, transfers van liquide middelen met vrachtvervoer en andere soorten fysieke transfers van liquide middelen, als via een strengere regulering inzake elektronisch geld en virtuele valuta s. VERKLARING VAN FRANKRIJK Met het oog op een goed begrip van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering verklaart Frankrijk dat het in artikel 30 van de Franse versie van die richtlijn gehanteerde begrip "intérêts effectifs détenus" met het oog op de toepassing van die bepaling en voor het gebruik ervan in de Franse taal moet worden opgevat als betrekking hebbend op "intérêts détenus" ("gehouden belangen"), overeenkomstig de voorbereidende besprekingen. 7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 3

4 VERKLARING VAN TSJECHIË De Tsjechische Republiek is verheugd over het compromis betreffende de voorstellen voor een richtlijn en een verordening ter bestrijding van het witwassen van geld, maar betreurt het dat deze handelingen extra voorschriften opleggen die niet in overeenstemming zijn met de geest van de toepasselijke FATF-aanbeveling (nr. 11). Deze aanbeveling voorziet slechts in een minimumtermijn voor het bewaren van alle bewijsstukken die nodig zijn voor de vervolging van criminele activiteiten. Artikel 40 van de voorgestelde antiwitwasrichtlijn gaat, evenals artikel 16 van de voorgestelde antiwitwasverordening, echter in tegen de zin en het doel van de maatregelen tegen het witwassen van geld en het financieren van terrorisme door in een maximumtermijn voor het bewaren van bewijsstukken te voorzien (10 jaar). Deze beperking van de bewaringstermijn voor bewijsstukken is in tegenspraak met de behoeften van de strafrechtelijke procedure. De transactiegegevens kunnen belangrijk zijn voor strafrechtelijk onderzoek naar ernstige strafbare feiten, waarvoor de verjaringstermijn in Tsjechië kan oplopen tot 20 jaar; verjaring is zelfs onmogelijk voor terroristische strafbare feiten, waaronder terrorismefinanciering. Het onderzoeken van die strafbare feiten zou dan ook veelal worden bemoeilijkt door het verdwijnen van bewijsstukken. De Tsjechische Republiek is van oordeel dat de zin en het doel van de handelingen in kwestie gebieden slechts een minimumtermijn voor het bewaren van bewijsstukken te bepalen. Het is aan de lidstaten om na te gaan of het wenselijk is een maximumtermijn te bepalen, in het licht van de bij hun nationale recht voor strafbare feiten voorgeschreven verjaringstermijnen en de behoeften van de strafrechtelijke procedure. 7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 4

5 VERKLARING VAN OOSTENRIJK Oostenrijk is ernstig bezorgd over het feit dat de huidige tekst niet leidt tot meer transparantie met betrekking tot informatie over de uiteindelijk begunstigde, die nodig is om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van trusts voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Er is een duidelijke behoefte aan de instelling van centrale en openbare registers van uiteindelijk begunstigden in het land waarvan het recht op een rechtspersoon of een trust van toepassing is. Wat rechtspersonen betreft is in de huidige tekst (artikel 30) bepaald dat de informatie over de uiteindelijk begunstigden moet worden opgenomen in het register van het land onder het recht waarvan de rechtspersoon valt. Helaas is dit niet het geval voor trusts (artikel 31). De huidige formulering is niet duidelijk over de plaats waar informatie over trusts in de registers moet worden opgenomen. Ons inziens gebiedt de logica dat informatie over trusts wordt opgenomen in de registers van het land onder het recht waarvan de rechtspersoon valt. Elke andere locatie zou niet bijdragen aan het doel, te weten de totstandbrenging van meer transparantie, met name omdat trusts in de meeste lidstaten niet worden erkend. De huidige formulering biedt vooral een ruime interpretatiemarge met betrekking tot de omzetting van artikel 31 in nationale wetgeving. Het risico is reëel dat de lidstaten de bepalingen van artikel 31 verschillend zullen interpreteren, wat er uiteindelijk in zal resulteren dat sommige lidstaten de informatie over de uiteindelijk begunstigden van trusts in de registers zullen opnemen en andere niet. Dit gezegd zijnde zet de huidige formulering van artikel 31 de deur naar misbruik wijd open, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van trusts in grensoverschrijdende omstandigheden. Bovendien bepaalt artikel 31, lid 4, dat de registratie van de uiteindelijk gerechtigden van trusts uitsluitend nodig is "wanneer aan de trust fiscale gevolgen zijn verbonden". Naar onze mening is deze formulering te breed en zeer gevoelig voor ontwijking en fraude. Zo zou een belastingvrijstelling voor bepaalde soorten trusts die door een lidstaat wordt geïntroduceerd kunnen resulteren in afschaffing van de verplichting tot registratie van de uiteindelijk begunstigde van dergelijke trusts. Dergelijke bedoelde of onbedoelde gevolgen kunnen het doel van de bepaling ondergraven. Oostenrijk blijft zeer kritisch ten aanzien van de huidige formulering van artikel 31 en steunt die niet. Om geen afbreuk te doen aan een voor het overige redelijke compromistekst, is Oostenrijk evenwel bereid het politieke compromis te aanvaarden. Gezien de huidige formulering van artikel 31 acht Oostenrijk zich evenwel niet genoodzaakt om in Oostenrijk informatie over de uiteindelijk begunstigden voor trusts in een register op te nemen. 7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 5

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 juni 2013 (OR. en) 9635/13 Interinstitutioneel dossier: 2012/0163 (COD) CODEC 1095 WTO 111 FDI 11 PE 218 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2010 (28.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0211 (COD) 8869/10 ADD 1 AGRILEG 44 VETER 15 ENV 233 RECH 138 CODEC 348 NOTA A-PUNT - ADDENDUM van: het

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM VERDRAG VAN AMSTERDAM HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN SOMMIGE BIJBEHORENDE

Nadere informatie

Hof van Justitie verklaart de richtlijn betreffende gegevensbewaring ongeldig

Hof van Justitie verklaart de richtlijn betreffende gegevensbewaring ongeldig Hof van Justitie van de Europese Unie PERSCOMMUNIQUÉ nr. 54/14 Luxemburg, 8 april 2014 Pers en Voorlichting Arrest in gevoegde de zaken C-293/12 en C-594/12 Digital Rights Ireland en Seitlinger e.a. Hof

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN MAART 2010 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 V E U GECONSOLIDEERDE VERSIE V W E U VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE VAN DE CAMERABEWAKING OP DE ARBEIDSPLAATS --------------------

Nadere informatie

8949/12 roe/mak/rv 1 DG B 1

8949/12 roe/mak/rv 1 DG B 1 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 8 juni 2012 (13.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0287 (E) 2011/0280 (COD) 2011/0281 (COD) 2011/0285 (COD) 2011/0286 (COD) 2011/0282 (COD) 2011/0288 (COD)

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Een nieuw verdrag, een nieuwe rol voor lokale en regionale overheden

Een nieuw verdrag, een nieuwe rol voor lokale en regionale overheden Een nieuw verdrag, een nieuwe rol voor lokale en regionale overheden De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden 1 De veranderende rol van het Comité van de Regio s We zijn de ambassadeurs van

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG L 81/24 Publicatieblad van de Europese Unie 27.3.2009 III (Besluiten op grond van het EU-Verdrag) BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG KADERBESLUIT 2009/299/JBZ VAN DE RAAD van 26 februari

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Belasting over de toegevoegde waarde

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Belasting over de toegevoegde waarde EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Belasting over de toegevoegde waarde Gepubliceerd op 3 april 2014 Toelichting op de wijzigingen

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand

1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand Memorie van Toelichting I. Algemeen 1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand 3. Visie op kansspelen op afstand 3.1. Algemene beleidsvisie op kansspelen 3.2.

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

Het recht op bescherming van persoonsgegevens

Het recht op bescherming van persoonsgegevens Hoofdstuk 7. Het recht op bescherming van persoonsgegevens Friederike van der Jagt 1. Inleiding Het recht op bescherming van persoonsgegevens maakt deel uit van het recht op privéleven, ofwel het recht

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht)

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) 1 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Definitie van toezicht 9 3 De positionering

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader 1. Inleiding In het deel Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht van het Verslag wordt met nieuwe bankwet bedoeld het grote project van hervorming van

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie