VERPLICHTSTELLINGSBESCHIKKINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERPLICHTSTELLINGSBESCHIKKINGEN"

Transcriptie

1 VERPLICHTSTELLINGSBESCHIKKINGEN

2

3 STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verplichtstelling voor de groothandel in aardappelen, groenten of fruit. 29 oktober 1964/Nr Directie voor Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen Hoofdafdeling Sociale Verzekering Afdeling P. en S. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gezien het op 19 december 1962 ontvangen verzoekschrift van: a. de Vereniging ter behartiging van de Nederlandse Aardappelhandel V.B.N.A., te 's-gravenhage; b. de Vereniging van Nederlandse Exporteurs van Aardappelen VENEXA, te 's-gravenhage; c. de Nederlandse Federatie voor de Handel in Pootaardappelen, te 's-gravenhage; d. de Algemene Nederlandse Bond van Groenten- en Fruitexporteurs, te 's- Gravenhage; e. de Nederlandse Bond van Verzendhandelaren in Groenten en Fruit, te 's- Gravenhage; f. de Algemene Nederlandse Bond van Binnenlandse Groothandelaren in Groenten en Fruit, te 's-gravenhage; g. de Algemene Bond 'Mercurius', Bedrijfsbond van werknemers in de handel, het bank- en verzekeringswezen en de vrije beroepen, te Amsterdam; h. de Katholieke Bond van werknemers in het Transportbedrijf 'St. Bonifacius', te Amsterdam; i. de Nederlandse Katholieke Bond van administratief, verkopend en verzekeringspersoneel 'St. Franciscus van Assisië', te Amsterdam; j. de Nederlandse Katholieke Vereniging van handelsvertegenwoordigers, handelsagenten, verzekeringsinspecteurs 'St. Christoffel', te Utrecht; k. de Nederlandse Christelijke Beambtenbond, te Amsterdam; l. de Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in Nederland, te 's-gravenhage; daartoe strekkende, dat de statuten en het pensioenreglement van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel worden goedgekeurd ingevolge de Pensioen- en spaarfondsenwet, alsmede dat de deelneming in dit fonds ingevolge de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds wordt verplicht gesteld voor de in het verzoekschrift nader aangeduide werknemers in de groothandel in aardappelen, groenten of fruit; Overwegende, dat verzoekers zijn te beschouwen als een voldoende representatieve vertegenwoordiging van het georganiseerde bedrijfsleven in de bedoelde bedrijfstakken; Overwegende, dat de statuten en het pensioenreglement van dit fonds luiden, zoals aangegeven in de bijlage van deze beschikking; 1

4 Gelet op de artikelen 4 en 29 van de Pensioen- en spaarfondsenwet, alsmede op de artikelen 3, eerste lid, 4, 5, tweede en derde lid, en 16 van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds; Na overleg met de Minister van Landbouw en Visserij en de Staatssecretaris van Economische Zaken alsmede gehoord de Sociaal-Economische Raad en de Verzekeringskamer, Besluit: I. ten aanzien van de statuten en het pensioenreglement van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 4 van de Pensioen- en spaarfondsenwet; II. III. aan het onder I genoemde bedrijfspensioenfonds vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 8, tweede lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet, voor zover daarvan wordt afgeweken in artikel 5, vierde lid, van het pensioenreglement van dit fonds; het deelnemen in de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel verplicht te stellen voor werknemers geboren voor 1 januari 1960 en voor werknemers van 25 jaar en ouder, een en ander tot en met de 64-jarige leeftijd, in dienstbetrekking werkzaam in ondernemingen, waarin wordt uitgeoefend de groothandel, het bedrijf van commissionair, of het bedrijf van tussenpersoon in aardappelen, groenten of fruit, wordende ten deze verstaan onder: groothandel in aardappelen, groenten of fruit: a. het bedrijf van het kopen van aardappelen - met uitzondering van pootaardappelen -, groenten of fruit en het verkopen daarvan aan wederverkopers of - tenzij dit geschiedt in verband met de verkoop aan particulieren - aan instellingen of aan personen, die het gekochte in een door hen gedreven onderneming aanwenden, een en ander al dan niet tezamen met het sorteren en verpakken van deze producten; b. het bedrijf van het kopen van pootaardappelen en het verkopen daarvan aan wederverkopers of aan personen, die het gekochte in een door hen gedreven onderneming aanwenden, met inbegrip van het verkopen van pootaardappelen aan particulieren, een en ander al dan niet tezamen met het sorteren en verpakken van pootaardappelen; 2

5 bedrijf van commissionair in aardappelen, groenten of fruit: het bedrijf van het op eigen naam sluiten van koop- en verkoopovereenkomsten met betrekking tot aardappelen, groenten of fruit, voor rekening van derden; bedrijf van tussenpersoon in aardappelen, groenten of fruit: het bedrijf van het op naam van anderen sluiten van koop- en verkoopovereenkomsten met betrekking tot aardappelen, groenten of fruit, of van het anders dan door de veiling bemiddelen bij het tot stand komen van zodanige koop- of verkoopovereenkomsten; aardappelen: alle aardappelen, ongeacht het doel waarvoor zij bestemd zijn; groenten: verse groenten (waaronder mede te verstaan groen geoogste landbouwpeulvruchten, uien en eetbare zwammen), en verduurzaamde groenten, voor zover deze naast verse groenten worden verhandeld; fruit: vers fruit, en verduurzaamd fruit, vijgen of dadels, een en ander voor zover deze naast vers fruit worden verhandeld; met dien verstande, dat de verplichtstelling niet geldt ten aanzien van: a. de werknemers, die niet werkzaam zijn ten behoeve van de groothandel, het bedrijf van commissionair of het bedrijf van tussenpersoon in aardappelen, groenten of fruit; b. de werknemers, die werkzaam zijn ten behoeve van de import van of de aanvoer, transito- of driehoekshandel in aardappelen, groenten of fruit; c. de werknemers, die werkzaam zijn bij specifieke fruitpachters; d. de werknemers, werkzaam bij: 1. de Nationale Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging voor Land- en Tuinbouw g.a. 'Cebeco', te Rotterdam; 2. de Coöperatieve Centrale Landbouwvereniging 'De Handelsraad van de A.B.T.B.' g.a., te Arnhem; 3. de Coöperatieve Centrale Landbouw In- en Verkoopvereniging g.a. (C.I.V.) te Rotterdam; 4. de Coöperatieve Centrale Vereniging 'Landbouwbelang' g.a., te Roermond; 5. de Coöperatieve Handelsvereniging van de N.C.B. g.a. 'C.H.V.', te Veghel; 6. de Centrale Coöperatieve L.T.B., te Haarlem; e. de werknemers, werkzaam bij de ondernemingen, die op 30 juni 1964 lid waren van de onder d, sub 1 tot en met 6, genoemde centrale organisaties en/of van de Centrale Vereniging voor de Cooperatieve Handel; f. de werknemers, die krachtens de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds reeds tot deelneming in een ander bedrijfspensioenfonds verplicht zijn; 3

6 IV. vrijstelling te verlenen, voor zoveel nodig, van het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds. 's-gravenhage, 29 oktober De Minister voornoemd, w.g. G.M.J. Veldkamp. Gewijzigd bij beschikking: nr d.d , m.i.v

7 VERPLICHTSTELLING VOOR DE GROOTHANDEL IN EIEREN 10 februari 1965/nr Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen, Hoofdafd. Soc. Verz. afd. P. en S. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Gezien het op 24 januari 1964 ontvangen verzoekschrift van: a. de Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren ANEVEI, te 's- Gravenhage; b. de Organisatie van Coöperatieve Eieren- en Pluimvee- Afzetverenigingen 'O.C.E.P.' te Ede; c. de Algemene Bond 'Mercurius', Bedrijfsbond van werknemers in de handel, het bank- en verzekeringswezen en de vrije beroepen, te Amsterdam; d. de Katholieke Bond van werknemers in het Transportbedrijf 'St. Bonifacius', te Amsterdam; e. de Katholieke Bond van personeel in de handel, te Amsterdam; f. de Nederlandse Katholieke Vereniging van handelsvertegenwoordigers, handelsagenten, verzekeringsinspecteurs 'St. Christoffel', te Utrecht; g. de Nederlandse Christelijke Beambtenbond, te Amsterdam; h. de Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in Nederland, te 's-gravenhage, daartoe strekkende, dat de deelneming in het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel wordt verplicht gesteld ten aanzien van de in het verzoekschrift nader aangeduide werknemers in de groothandel in eieren; Overwegende, dat verzoekers zijn te beschouwen als een voldoende representatieve vertegenwoordiging van het georganiseerde bedrijfsleven in de genoemde bedrijfstak; Gelet op de artikelen 3, eerste lid, 4, 5, tweede en derde lid, en 16 van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds; Na overleg met de Minister van Landbouw en Visserij en de Staatssecretaris van Economische Zaken alsmede gehoord de Sociaal-Economische Raad en de Verzekeringskamer; Besluit: I. het deelnemen in de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel verplicht te stellen voor werknemers geboren voor 1 januari 1960 en voor werknemers van 25 jaar en ouder, een en ander tot en met de 64-jarige leeftijd, in dienstbetrekking werkzaam in ondernemingen, waarin wordt uitgeoefend de groothandel, respectievelijk het bedrijf van tussenpersoon in eieren in de zin van artikel 2 *) van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Groothandel in Eieren, zoals dit artikel luidt op 1 maart 1965, met dien verstande, dat onder bedoelde groothandel en bedoeld bedrijf van tussenpersoon mede 5

8 wordt verstaan de eiproductenfabricage en de verplichtstelling niet geldt ten aanzien van: a. de werknemers, die niet werkzaam zijn ten behoeve van de groothandel, respectievelijk het bedrijf van tussenpersoon in eieren; b. de werknemers, werkzaam ten behoeve van het bedrijf van eierenverzamelaar; c. de werknemers, in dienstbetrekking werkzaam bij: 1. de Coöperatieve Roermondsche Eiermijn G.A., te Roermond; 2. de Coöperatieve Venlose Veilingvereniging G.A., te Venlo; 3. de Coöperatieve Vereniging 'Oostelijk Pluimvee-Coöperatie' G.A., te Enschede-Coevorden-Zelhem; 4. de Noord Nederlandse Coöperatieve Eierhandel G.A., N.N.C., te Groningen; 5. de Coöperatieve Eierveiling van de A.B.T.B. G.A., te Arnhem. d. de werknemers, die krachtens de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds reeds tot deelneming in een ander bedrijfspensioenfonds verplicht zijn; wordende ten deze verstaan onder het bedrijf van eierenverzamelaar het bedrijf van het kopen en/of verzamelen van eieren rechtstreeks van pluimveehoudersbedrijven dan wel van het kopen van eieren van andere verzamelaars teneinde die aan handelaren of andere verzamelaars te verkopen; II. vrijstelling te verlenen, voor zoveel nodig, van het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds. 's-gravenhage, 10 februari 1965 De Minister voornoemd, w.g. G.M.J. Veldkamp. Gewijzigd bij beschikking: nr d.d m.i.v nr d.d m.i.v

9 *) voor zover van belang, luidende, Dit besluit verstaat onder: groothandel in eieren: het bedrijf van het kopen van eieren en het verkopen daarvan aan wederverkopers of - tenzij dit geschiedt in verband met het verkopen aan particulieren - aan instellingen of aan personen, die het gekochte in een door hen gedreven onderneming aanwenden; het bedrijf van tussenpersoon in eieren: het bedrijf van het op naam van anderen sluiten van koop- en verkoopovereenkomsten met betrekking tot eieren, of van het, anders dan door het houden van veilingen, bemiddelen bij het tot stand komen van zodanige koop- en verkoopovereenkomsten; eieren: kippen- en eendeneieren, alsmede eiproducten; Dit besluit verstaat onder groothandel in eieren mede het in het kader van de exploitatie van een filiaalonderneming kopen en via een of meer centrale magazijnen over de filialen distribueren van eieren, indien de onderneming ten minste tien filialen omvat; 4. Dit besluit verstaat onder groothandel in eieren niet de aanvoer-, transito- en driehoekshandel in eieren en onder het bedrijf van tussenpersoon in eieren niet het bedrijf van tussenpersoon op het terrein van laatstbedoelde vormen van die handel. 7

10 VERPLICHTSTELLING VOOR DE GROOTHANDEL IN KAAS 9 juni 1966/nr Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen. Directie Soc. Verz. Afd. P. en S. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid a.i. Gezien het op 24 mei 1965 ontvangen verzoekschrift van: a. de Nederlandse Vereniging van Kaasexporteurs, te 's-gravenhage; b. de Federatie van Verenigingen van Kaashandelaren, te Zutphen; c. de Algemene Bond 'Mercurius', Bedrijfsbond van werknemers in de handel, het bank- en verzekeringswezen en de vrije beroepen, te Amsterdam; d. de Katholieke Bond van personeel in de handel 'K.B.P.H.', te Amsterdam; e. de Christelijke Bedrijfsbond voor de handel, het bank- en verzekeringswezen, de administratieve kantoren en de vrije beroepen 'H.B.V.', te Amsterdam en f. de Nederlandse Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspecteurs 'St. Christoffel', te Utrecht, daartoe strekkende, dat de deelneming in het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel mede wordt verplicht gesteld ten aanzien van de in het verzoekschrift nader aangeduide werknemers in de particuliere groothandel in kaas; Overwegende, dat verzoekers zijn te beschouwen als een voldoende representatieve vertegenwoordiging van het georganiseerde bedrijfsleven in de betrokken bedrijfstak; Gelet op de artikelen 3, eerste lid, 4 en 5, tweede en derde lid, en 16 van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds; Na overleg met de Minister van Landbouw en Visserij en de Staatssecretaris van Economische Zaken, alsmede gehoord de Sociaal-Economische Raad en de Verzekeringskamer; Besluit: I. het deelnemen in de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel verplicht te stellen voor werknemers geboren voor 1 januari 1960 en voor werknemers van 25 jaar en ouder, een en ander tot en met de 64-jarige leeftijd, in dienstbetrekking werkzaam bij particuliere ondernemingen - waaronder niet worden verstaan de coöperatieve ondernemingen - waarin uitsluitend of in hoofdzaak de groothandel in kaas wordt uitgeoefend, wordende ten deze verstaan onder groothandel in kaas: 8

11 1. het bedrijf van het kopen en verkopen van kaas aan anderen dan consumenten met dien verstande, dat onder consumenten niet worden verstaan instellingen of personen, die het gekochte in een door hen gedreven onderneming aanwenden; 2. het bedrijf van tussenpersoon in kaas; 3. het bedrijf, dat voor rekening van derden kaas opslaat en gedurende bepaalde tijd verzorgt; 4. het bedrijf, waarin smeltkaas, smeltkaasproducten of poederkaas worden bereid en/of verhandeld; II. vrijstelling te verlenen, voor zoveel nodig, van het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds. 's-gravenhage, 9 juni 1966 De Minister voornoemd, w.g. B.W. Biesheuvel. Gewijzigd bij beschikking: nr d.d m.i.v en nr. SZ/SVP/88/6087 d.d m.i.v

12 VERPLICHTSTELLING VOOR FUSTCENTRALES EN TRANSPORTPLOEGEN 20 juli 1966/nr Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen. Directie Soc. Verz. Afd. P. S. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Gezien de op 26 november 1965 en op 8 februari 1966 ontvangen verzoekschriften van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel, strekkende tot verkrijging van de goedkeuring ingevolge de Pensioen- en spaarfondsenwet en de verklaring van geen bezwaar ingevolgde de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds ten aanzien van enige wijzigingen in de statuten en het pensioenreglement van dat fonds: Gezien voorts het op 17 maart 1964 ontvangen verzoekschrift van: a. de Vereniging ter behartiging van de Nederlandse Aardappelhandel V.B.N.A., te 's-gravenhage; b. de Vereniging van Nederlandse Exporteurs van Aardappelen VENEXA, te 's-gravenhage; c. de Nederlandse Federatie voor de Handel in Pootaardappelen, te 's-gravenhage; d. de Algemene Nederlandse Bond van Groenten- en Fruitexporteurs; e. de Nederlandse Bond van Verzendhandelaren in Groenten en Fruit, te 's- Gravenhage; f. de Algemene Nederlandse Bond van Binnenlandse Groothandelaren in Groenten en Fruit, te 's-gravenhage; g. de Algemene Bond 'Mercurius', Bedrijfsbond van werknemers in de handel, het bank- en verzekeringswezen en de vrije beroepen, te Amsterdam; h. de Katholieke Bond van werknemers in het transportbedrijf 'St. Bonifacius', te Amsterdam; i. de Katholieke Bond van het personeel in de handel, in Amsterdam; j. de Nederlandse Katholieke Vereniging van handelsvertegenwoordigers, handelsagenten, verzekeringsinspecteurs 'St. Christoffel', te Utrecht; k. de Nederlandse Christelijke Beambtenbond, te Amsterdam en l. de Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in Nederland, te 's-gravenhage, daartoe strekkende, dat de deelneming in het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel mede wordt verplicht gesteld door de in het verzoekschrift nader aangeduide personen, werkzaam in fustcentrales en transportploegen ten behoeven van de groothandel in aardappelen, groenten en fruit; Overwegende, dat verzoekers zijn te beschouwen als een voldoende representatieve vertegenwoordiging van het georganiseerde bedrijfsleven in de genoemde bedrijfstak; 10

13 Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet en op de artikelen 3, eerste en vijfde lid, 4, 5, tweede en derde lid, en 16 van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds; Na overleg met de Minister van Landbouw en Visserij en de Staatssecretaris van Economische Zaken, alsmede gehoord de Sociaal-Economische Raad en de Verzekeringskamer; Besluit: I. de wijzigingen in de statuten en het pensioenreglement van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel, zoals deze zijn neergelegd in de bij deze beschikking behorende bijlage, goed te keuren op grond van het bepaalde in artikel 4, eerste lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet; II. III. ten aanzien van de onder I. bedoelde wijzigingen te verklaren geen bezwaar te hebben op grond van het bepaalde in artikel 3, vijfde lid, van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds; het deelnemen in de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel verplicht te stellen voor werknemers geboren voor 1 januari 1960 en voor werknemers van 25 jaar en ouder, een en ander tot en met de 64-jarige leeftijd, werkzaam in fustcentrales en transportploegen ten behoeve van de groothandel in aardappelen, groenten en fruit, wordende ten deze verstaan onder: a. fustcentrales: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die ten behoeve van ondernemingen, waarin wordt uitgeoefend de groothandel, het bedrijf van commissionair of het bedrijf van tussenpersoon in aardappelen, groenten of fruit, zoals deze ondernemingen zijn omschreven in zijn beschikking van 29 oktober 1964, nr , Directie voor Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen, Hoofdafdeling Sociale Verzekering, Afdeling P. en S. (Stcrt. 1964, 212), zich behoudt met het op een centrale plaats in ontvangst nemen van door genoemde ondernemingen in omloop gebrachte meermalige fust en met het inleveren of doen inleveren van dit fust bij de eigenaren; b. transportploeg: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die ten behoeve van ondernemingen, waarin wordt uitgeoefend de groothandel, het bedrijf van commissionair of het bedrijf van tussenpersoon in aardappelen, groenten en fruit, als bedoeld onder a., werkzaamheden verricht van het laden en/of lossen, al dan niet gecombineerd met het sorteren en/of verpakken, van de door bedoelde ondernemingen verhandelde producten, met uitzondering van de veilingen van groenten en/of fruit; c. werknemer: 1. degene, die in dienstbetrekking werkzaam is bij een fustcentrale of transportploeg, als onder a. of b. omschreven; 11

14 2. degene, die zich ten behoeve van ondernemingen, waarin wordt uitgeoefend de groothandel, het bedrijf van commissionair of het bedrijf van tussenpersoon in aardappelen, groenten of fruit, als bedoeld onder a., bezighoudt met het laden en lossen in groepsverband, als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Ziektewet, juncto artikel 1, onder 4*, van het Koninklijk besluit van 29 december 1952 (Stb. 674), met dien verstande, dat de verplichtstelling niet zal gelden voor degenen, die krachtens artikel 3 van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds reeds tot deelneming in een ander bedrijfspensioenfonds zijn verplicht; IV. vrijstelling te verlenen, voor zover nodig, van het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds. De minister voornoemd, w.g. G.M.J. Veldkamp. Gewijzigd bij beschikking: nr d.d m.i.v

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo Overzicht 17-6-2015 9:59:01 Er zijn verschillen tussen documenten. Nieuw document: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 144 pagina's (1.18 MB) 17-6-2015 9:57:32 Gebruikt voor de weergave van

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Bondsrepubliek Duitsland

Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten

Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten Toelichting Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Intermedica Kliniek

Nadere informatie

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Bijgewerkt tot: Staatsblad 2009, 318;

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 38 Wet van 28 januari 2010 tot implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Hierbij treft u de Circulaire Wapens en Munitie 2015 (hierna Cwm 2015) aan.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Hierbij treft u de Circulaire Wapens en Munitie 2015 (hierna Cwm 2015) aan. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3517 11 februari 2015 Circulaire Wapens en Munitie 2015 Hierbij treft u de Circulaire Wapens en Munitie 2015 (hierna Cwm

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

- ondernemingspensioenfonds: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of een groep;.

- ondernemingspensioenfonds: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of een groep;. Voorontwerp van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds) Allen die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

CAO Nederlandse Universiteiten

CAO Nederlandse Universiteiten CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Colofon Titel: CAO Nederlandse Universiteiten, 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Den Haag: VSNU, 2013 (144 pagina s, inclusief

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN I. DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN VAN DE GEMEENTE Artikel 1. Algemeen 1. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente

Nadere informatie

Reglement op het gebruik en toezicht van het collectieve Naktuinbouw-kwaliteitsmerk

Reglement op het gebruik en toezicht van het collectieve Naktuinbouw-kwaliteitsmerk Reglement op het gebruik en toezicht van het collectieve Naktuinbouw-kwaliteitsmerk (Artikel 2.37 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom) Artikel 1. Definities: a. Houdster van het ingeschreven

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 00.063 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend,

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen inzake de wet

Nadere informatie

De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-gravenhage.

De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-gravenhage. Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten Doel en strekking Bijgaande regeling dient ter regeling van het deviezenverkeer in de Landen. Deviezenregelingen zijn in

Nadere informatie