UMIG 6.0 Marktprocessen Processus de marché. Business Requirements Structure Preswitching

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UMIG 6.0 Marktprocessen Processus de marché. Business Requirements Structure Preswitching"

Transcriptie

1 ATRIAS Market Processes UMIG 6.0 Marktprocessen Processus de marché Business Requirements Structure Versie v3.3 / Version v3.3 Voor consultatie / Pour consultation UMIG BR - ST v3.3.doc

2 1 DOCUMENT VERSIES VERSIONS DU DOCUMENT Versie overzicht - Gestion des versions Referenties - Références DOEL BUT DE LA PROCEDURE Introductie Introduction Terbeschikkingstelling van gegevens Mise à disposition de données Platform voor de lancering van marktaanvragen Plateforme de lancement de demande de marché Hulp bij de opstelling van een marktaanvraag Préremplissage Verplicht gebruik van de Obligation d utilisation du E-ante en E-post Monitoring tests Tests e-ante et Monitoring e-post PRESWITCHING Scope Procesverloop Déroulement de la procédure Procesomschrijving Description des procédures Uitzonderingen/Eigenheden Eceptions / Caractéristiques Annulatie en correcties - Annulation et corrections Gegevens om een toegang te vragen Données pour demander un accès Tests om de toegang te verschaffen Tests pour fournir l accès STRUCTUURCONTROLE EN PLAUSIBILITEITSCONTROLE VAN EEN INDEX VERIFICATION DE STRUCTURE ET DE PLAUSIBILITE POUR UN INDEX Scope Procesverloop Déroulement de la procédure Procesomschrijving Description des procédures BETROKKEN ROLLEN ROLES IMPACTES UITGEWISSELDE GEGEVENS DONNÉES ÉCHANGÉES TABELLEN & INDEXEN TABLES & INDEXES Begrippenlijst Glossaire Table of Figures UMIG BR - ST v3.3.doc 2/25

3 1 Document versies Versions du document 1.1 Versie overzicht - Gestion des versions Versie - Version Datum - Date Auteur Beschrijving - Description V1.0 07/12/2012 Atrias MPP MIG6 Project Team Eerste versie van de Business Requirement Première version du Business Requirement V2.0 29/03/2013 V3.0 30/06/2013 V3.1 28/02/2014 V3.2 31/07/2014 V3.3 30/06/2015 Atrias MPP MIG6 Project Team Atrias MPP MIG6 Project Team Atrias MPP MIG6 Project Team Atrias MPP MIG6 Project Team Atrias MPP MIG6 Project Team Versie 2 van de Business Requirement van na integratie van de feedback aangeleverd door de Business Analisten en Subject Matter Eperten van de Net User Interactions werkgroep Version 2 du Business Requirement après l intégration du feedback donnée par le Business Analystes et les Subject Matter Eperts du groupe de travail Net User Interactions Versie 3 voor consultatie Version 3 pour consultation Versie 3.1 voor consultatie Version 3.1 pour consultation Versie 3.2 voor consultatie Version 3.2 pour consultation Versie 3.3 voor consultatie Version 3.3 pour consultation UMIG BR - ST v3.3.doc 3/25

4 1.2 Referenties - Références Referentie - Référence UMIG GE - XD - 02 Introduction [1] UMIG BR - ST 02 Structuring Process [2] UMIG BR - ST E Post Monitoring [3] Omschrijving - Description Document dat een algemene introductie geeft van de marktprocessen en de globale concepten die gebruikt worden in de verschillende processen. Inleidend document inzake de Structuring marktprocessen: basisbeginselen, mapping MIG4 versus MIG6, definitie en toepassing van de verschillende processen. Document d'introduction au processus de marché Structuring : concepts de base, mapping MIG4 versus MIG6, définition et application des différents processus. Matri van de volledige e-post monitoring per module en per label: regels, impact op de markt en gevolgen. Matrice de l'ensemble du monitoring e-post effectué par module et par label : règles, impacts sur le marché et conséquences. UMIG BR - ST v3.3.doc 4/25

5 2 Doel But de la procédure 2.1 Introductie Introduction Figure 1 - Use Case v1.1 is een functionaliteit die informatie met betrekking tot een Toegangspunt en/of een installatie ter beschikking stelt van alle Balance Suppliers en dit teneinde de marktwerking te verbeteren. Men onderscheidt drie categorieën van, die elk een meer of minder uitgebreide lijst van gegevens omvatten. Deze categorieën zijn: - BASIC - LIGHT - FULL Wanneer een marktspeler een -functionaliteit wil gebruiken, vermeldt hij tot welke categorie hij toegang wil krijgen. Le est une fonctionnalité de mise à disposition d informations relatives à un Point d Accès et/ou une installation proposée à l ensemble des Balance Suppliers et ce afin d améliorer le fonctionnement du marché. On distingue trois catégories de chacune de celles-ci proposant une liste de données plus ou moins étendue. Ces catégories sont : - BASIC - LIGHT - FULL Lorsqu un acteur de marché demande à utiliser la fonctionnalité du, il spécifie la catégorie à laquelle il souhaite accéder. Naast het ter beschikking stellen van gegevens via de - UMIG BR - ST v3.3.doc 5/25 A côté de la mise à disposition des données proposée dans le, on distingue une série d autres fonctionnalités qui elles aussi permettent

6 functionaliteit, zijn er nog een aantal andere functionaliteiten die toelaten om de marktwerking te verbeteren. Ook al maken deze functionaliteiten strict genomen geen deel uit van de, zij dragen toch in dezelfde mate bij tot de verbetering van de marktwerking en zijn daarom beknopt samengevat in dit document. Al deze functionaliteiten worden in de volgende secties besproken. d améliorer le fonctionnement du marché. Si ces fonctionnalités ne font pas partie proprement dit du elles participent néanmoins au même effort d amélioration et sont dès lors reprises succinctement dans ce document. L ensemble des fonctionnalités dont nous venons de parler sont les suivantes. Figure 2 - Activity v Terbeschikkingstelling van gegevens Mise à disposition de données De dient hoofdzakelijk voor de terbeschikkingstelling van gegevens voor een bepaalde installatie/toegangspunt. Le permet avant toute chose la mise à disposition de données pour une installation/un Point d Accès donnée. Het doel van deze functionaliteit is tweevoudig, afhankelijk van de gevraagde categorie van. Le but de cette mise à disposition de données revêt deu aspects principau, propres à la catégorie de demandée. 1. Bij de BASIC, betreft deze terbeschikkingstelling de basisgegevens van een installatie, met het doel de Balance Supplier te helpen de basisinformatie over een installatie (i.e. headpoint) terug te vinden. 1. Pour le BASIC, cette mise à disposition concerne les informations de base d une installation et a pour objectif d aider le Balance Supplier à retrouver les informations de base d une installation (i.e. headpoint). 2. Bij de LIGHT en FULL laat deze dienst onder meer toe om 2. Pour les LIGHT et FULL, ce service permet entre autres de zoveel mogelijk relevante gegevens te raadplegen alvorens een module consulter un maimum d'informations pertinentes avant la demande d'un UMIG BR - ST v3.3.doc 6/25

7 aan te vragen. Het ter beschikking stellen van de gegevens voor dergelijke situaties heeft een veelvoudig doel: - Vermijden van fouten die leiden tot mystery switches; - Verminderen van het aantal weigeringen van marktaanvragen; - De Balance Suppliers in kennis stellen van de reële situatie van een toegangspunt (werkzaamheden, rectificatie, status, ). 2.3 Platform voor de lancering van marktaanvragen Plateforme de lancement de demande de marché module. L'objectif de la mise à disposition des informations pour ce genre de situation est multiple: - Éviter les erreurs conduisant à des mystery switches ; - Diminuer le nombre de rejets de demandes de marché ; - Informer les Balance Suppliers de la situation réelle d un point d accès (travau, rectification, statut, ). Een ander instrument dat naast de functionaliteit ter beschikking zal gesteld worden is het platform voor de lancering van marktaanvragen. Un autre outil proposé en plus de celui du est la plateforme de lancement pour demande de marché. 2.4 Hulp bij de opstelling van een marktaanvraag Préremplissage Tot slot, een prefill-functionaliteit zal in het kader van het platform voor de lancering van marktaanvragen voor de Balance Supplier voorzien worden. Het biedt een ondersteunende rol bij het opstellen van marktaanvragen: afhankelijk van de in de geregistreerde technische omstandigheden (meters, lokale productie, ), zullen de aanvragen die beschikbaar zijn op passende wijze worden voorgesteld: het zal bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om een meternummer in te geven dat niet verbonden is aan het in de aanvraag opgegeven Toegangspunt. Hetzelfde geldt voor de flags, die maar beschikbaar zullen zijn voor zover de geregistreerde situatie het toelaat.deze zullen echter nooit automatisch geactiveerd worden om de ongewenste situaties te vermijden en ervoor te zorgen dat deze flags bewust zijn ingesteld (i.e. na de raadpleging van de ). In sommige velden ten slotte, kunnen maar bepaalde waarden worden ingevuld; deze waarden zullen bij invoering van het bericht worden voorgesteld. Enfin, une fonctionnalité de préremplissage s appuyant sur la plateforme de lancement de demandes de marché est proposée au Balance Supplier. Il s agit d une aide à la rédaction de demandes de marché : en fonction de la situation technique (compteurs, production locale, ) enregistrée, les demandes qu il sera possible de lancer seront proposées adéquatement : il ne sera par eemple pas possible d indiquer un numéro de compteur non rattaché au point d accès indiqué dans la demande. Il en ira de même pour les flags qui ne seront rendus disponibles que si la situation enregistrée le permet. Néanmoins ceu-ci ne seront jamais automatiquement activés afin d éviter des situations non désirées et s assurer que ces flags sont activés en connaissance de cause (i.e. après consultation du ). Enfin, certains champs ne peuvent prendre que certaines valeurs, ces valeurs seront proposées lors de l encodage du message. 2.5 Verplicht gebruik van de Obligation d utilisation du De markt wil de functionaliteit verplicht zien stellen voor een marktspeler die een marktaanvraag wil lanceren op een Toegangspunt waarvoor hij nog niet verantwoordelijk is. Deze verplichting zal omgezet worden in de toekenning van een ID-nummer in de. Iedere marktaanvraag die uitgaat van een marktspeler die nog niet actief is op het Toegangspunt van de aanvraag, moet die ID bevatten, zo niet zal de aanvraag verworpen worden (e ante testen). Le marché souhaite voir la fonctionnalité du rendue obligatoire pour un acteur du marché souhaitant initier une demande de marché sur un Point d Accès pour lequel il n est pas encore responsable. Cette obligation sera traduite par la mise à disposition d un numéro de ID dans le. Toute demande de marché provenant d un acteur de marché encore non actif sur le Point d Accès de la demande devra contenir ce ID sans quoi la demande sera rejetée (tests e ante). UMIG BR - ST v3.3.doc 7/25

8 Deze wens vloeit voort uit het feit dat om tastbare voordelen op te leveren, de verplicht moet worden gesteld. Deze beslissing wordt ook ingegeven door het gevoelige karakter van sommige van de ter beschikking gestelde gegevens. Gegevens die indien bekendgemaakt, gebruikt zouden moeten worden voor de lancering van een marktaanvraag. Cette volonté provient du fait que pour que les bénéfices du soient palpables, celui-ci doit être rendu obligatoire. Cette décision est aussi motivée par le caractère sensible de certaines informations mises à disposition. Informations qui si elles sont révélées devraient être utilisées pour le lancement d une demande de marché. In ieder geval wordt voor een aanvaardbare werking vereist dat de eenvoudig, efficiënt en snel beschikbaar is voor de markt. Verder en rekening houdend met de verschillen tussen de drie categorieën van, zijn er verschillende uitkomsten mogelijk: - BASIC: de ter beschikking gestelde gegevens zijn nietgevoelige basisgegevens. Die moet de markt in staat stellen beter op offerteaanvragen van klanten te antwoorden. Bij het gebruik van deze zal er typisch geen lancering van een marktaanvraag volgen; het is ook daarom dat die categorie van niet verplicht is gesteld. - LIGHT: er wordt gevarieerde informatie ter beschikking gesteld en sommige gegevens zijn gevoelig van aard. Dit is de die gebruikt moet worden door iedere marktspeler die nog niet actief is op een Toegangspunt en die een nieuw contract op dat punt moet registreren. De LIGHT is dus verplicht vóór iedere lancering van een marktaanvraag voor een Balance Supplier die niet actief is op een Toegangspunt. Om dit te verzekeren zal de LIGHT aan de raadplegende partij een ID bezorgen die in de marktaanvraag moet worden overgenomen om te vermijden dat die aanvraag systematisch verworpen wordt; - FULL: deze categorie van is enkel toegankelijk voor de toegangspunten die tot de portefeuille van de aanvragende Balance Supplier behoren (voor de periode waarvoor hun verantwoordelijkheid vaststaat wel te verstaan). Er worden veel gegevens ter beschikking gesteld maar het gevoelige karakter ervan is geen probleem gezien de bestaande contractuele relatie. Niettemin en om na te gaan dat de wordt gebruikt, zal ook hier een ID worden toegekend, die overgenomen kan worden in de marktaanvraag maar zonder dat de afwezigheid ervan zal leiden tot weigering. Er is één uitzondering: teneinde een homogene werking te bekomen voor de modules Start Access en Initiate Local Production, zullen alle aanvragen waarbij de Balance Supplier reeds actief is op het Toegangspunt toch verplicht een ID moeten bevatten. Het heeft geen belang of dit UMIG BR - ST v3.3.doc 8/25 Dans tous les cas, ce mode de fonctionnement pour être acceptable nécessite toutefois que le soit suffisamment simple, efficace et rapidement disponible pour le marché. Aussi, et étant donné les différences qu il eiste entre les différentes catégories de, on distingue différentes issues : - BASIC : les informations mises à disposition sont basiques et non-sensibles. Ce est proposé pour permettre au marché de pouvoir mieu répondre à une demande d offre d un client. A l issue de ce, il n y aura donc typiquement pas de lancement de demande de marché et c est la raison pour laquelle, cette catégorie de n est pas rendue obligatoire ; - LIGHT : les informations mises à disposition sont variées et revêtent pour certaines un caractère sensible. Aussi, ce est celui qui doit être utilisé pour tout acteur de marché encore non actif sur un Point d Accès et devant enregistrer un nouveau contrat dessus. Ces constats motivent l utilisation obligatoire du LIGHT avant tout lancement de demande de marché pour un Balance Supplier non actif sur un Point d Accès. Pour assurer cela, le LIGHT mettra à disposition de la partie le consultant un ID qui devra être recopié dans la demande de marché afin que celle-ci ne soit pas systématiquement rejetée ; - FULL : cette catégorie de est uniquement accessible au points d accès appartenant au portefeuille du Balance Supplier demandeur (et bien entendu, pour la période durant laquelle leur responsabilité est établie). Les informations mises à disposition sont nombreuses mais leur caractère sensible ne pose a priori pas de problème étant donnée la relation contractuelle. Cependant et afin de vérifier que le est utilisé, un ID sera aussi mis à disposition et celui-ci pourra être recopié dans la demande de marché sans toutefois générer de rejet si absent. On note une eception : afin d avoir un fonctionnement homogène pour les module de Start Access et Initiate Local Production, les demandes pour lesquelles le Balance Suppplier est déjà actif sur le Point d Accès devront obligatoirement contenir le

9 een preswitching light of full is. Merk tevens op dat de FULL enkel de gegevens toont die gerelateerd zijn aan een Toegangspunt waarvoor de verantwoordelijkheid van een Balance Supplier gekend is. Deze gegevens betreffen zowel de actieve als beschikbare gegevens, bijvoorbeeld het meetregime 1 is actief op een Toegangspunt, maar het meetregime 3 is eveneens voorgesteld. Dus als een Balance Supplier actief is voor een gegeven service (Toegangspunt) op een installatie en wenst van service te veranderen (en dus van Toegangspunt), zal hij een aanvraag voor LIGHT moeten lanceren om de gegevens met betrekking tot dat ander Toegangspunt te kunnen raadplegen. ID. Que ce soit un preswitching light ou full, n a aucune importance. A noter également que le FULL montre uniquement les données relatives à un Point d Accès pour lequel la responsabilité d un Balance Supplier est avisée. Ces données sont les données actives et disponibles, par eemple un Point d Accès peut avoir un régime de comptage 1 actif mais également proposé un régime de comptage 3.. Ainsi, si un Balance Supplier est actif pour un service (Point d Accès) donné sur une installation et souhaite changer de service (et donc de Point d Accès), il devra initier une demande de LIGHT pour consulter les informations relatives à cet autre Point d Accès. 2.6 E-ante en E-post Monitoring tests Tests e-ante et Monitoring e-post a) BASIC a) BASIC Een partij die opteert voor de BASIC moet niet systematisch een markttransactie opstarten. Geen enkele vorm van monitoring of e-ante testen zal voor deze categorie van voorzien worden. Une partie optant pour le BASIC ne devra pas systématiquement initier une transaction de marché. Aucun monitoring ou test e-ante ne sera lié à cette catégorie de. b) LIGHT b) LIGHT In de vorige sectie is uitgelegd waarom het gebruik van de LIGHT verplicht is gesteld. Het gebruikte mechanisme zal iedere Balance Supplier die nog niet actief is op een Toegangspunt verplichten om in zijn marktaanvraag, de ID te vermelden die hij van de LIGHT heeft overgenomen. Zonder deze ID, zullen de e-ante tests op de aanvraag systematisch leiden tot weigering ervan. De gevallen waarbij een marktspeler die nog niet actief is op een Toegangspunt een marktaanvraag wil lanceren, zijn gekend en stemmen overeen met de volgende modules: o o o Start Access Move In Initiate Local Production. Dit betekent dat voor deze types aanvragen, een etra e-ante test zal worden toegevoegd om de al dan niet aanwezigheid van de ID na te gaan. Teneinde geen e-ante behandeling te verrichten op basis van het label, zal deze e-ante test systematisch verricht worden voor de modules Start Access, Move In en Initiate Local Production, los van het label van de UMIG BR - ST v3.3.doc 9/25 La section précédente a epliqué quelles étaient les raisons poussant à rendre obligatoire l utilisation du LIGHT. Le mécanisme utilisé forcera à renseigner dans toute transaction provenant d un Balance Supplier encore non actif sur un Point d Accès de communiquer dans sa demande de marché, le ID qu il aura recopié du LIGHT. Sans ce ID, l eécution des tests e-ante sur sa demande entraîneront systématiquement le rejet de celle-ci. Les cas où un acteur de marché n est pas encore actif sur un Point d Accès et souhaite initier une demande de marché sont connus et correspondent au modules suivants : o o o Start Access Move In Initiate Local Production. Cela signifie que pour ces types de demandes, un test e-ante additionnel sera rajouté et permettra de vérifier la présence ou non du ID. Afin de ne pas faire de traitement e-ante sur base du label, ce test e-ante sera systématiquement réalisé pour les modules Start Access, Move In et

10 aanvraag. Initiate Local Production, indépendamment du label de la demande. Parallel met de e-ante test op de ID, zal de monitoring erover moeten waken dat de na de LIGHT raadpleging uitgevoerde marktaanvragen niet systematisch geannuleerd worden. De gebruikstolerantiedrempel van de LIGHT gepaard met de lancering van een transactie (die niet systematisch onmiddellijk wordt geannuleerd) moet hoog zijn om de Balance Supplier aan te zetten deze functionaliteit naar behoren te gebruiken maar moet ook rekening houden met menselijke fouten (verkeerd headpoint om toegang te krijgen tot de, fout ingevoerde effectieve datum, ) en onzekere factoren (contract op het laatste ogenblik geannuleerd door de klant,...). En parallèle au test e-ante sur le ID, le monitoring devra veiller à ce que les demandes de marché eécutées après consultation du LIGHT ne soient pas systématiquement annulées. Le seuil de tolérance d utilisation du LIGHT accompagnée du lancement d une transaction (qui ne sera pas systématiquement directement annulée) devra être élevé pour inciter les Balance Suppliers à utiliser correctement cette fonctionnalité mais devra tenir compte aussi de l erreur humaine (mauvais headpoint utilisé pour accéder au, mauvaise date effective encodée, ) et des aléas du marché (contrat annulé en dernière minute par le client, ). De raadpleging van de LIGHT wordt enkel toegestaan wanneer er een contract is ondertekend, en ze moet binnen een redelijke termijn ten laste genomen worden door het Toegangspunt, wat gemonitored zal worden (zie ook referentiedocument [3]).. La consultation du LIGHT est autorisée que lorsqu un contrat est signé et doit faire l objet d une prise en charge du Point d Accès dans un délai raisonnable qui sera monitoré (voir document de référence [3]). c) FULL c) FULL Het gebruik van de preswitching FULL is niet verplicht maar wordt sterk aanbevolen. Er is een uitzondering op de regel in het geval van een Start Access Customer Switch waarvoor, om dezelfde logica te volgen als diegene die gehanteerd wordt voor de andere labels van de Start Access, de FULL moet gebruikt worden om de ID in de aanvraag te kunnen vermelden, omdat anders de aanvraag zal verworpen worden aan de hand van de e-ante tests. Merk op dat in geval van Start Access Customer Switch, de LIGHT ook geraadpleegd kan worden, ook al heeft dit weinig zin gezien het feit dat de Balance Supplier reeds actief is op het Toegangspunt. L utilisation du preswitching FULL n est pas obligatoire mais fortement conseillée. On distingue une eception à cette règle dans les cas de Start Access Customer Switch pour lesquels afin de suivre la même logique que celle reprise pour les autres labels du Start Access, le preswitching FULL devra être utilisé afin de pouvoir renseigner le ID dans la demande sans quoi celle-ci sera rejetée via les tests e-ante. A noter que même si cela ne fait pas de sens étant donné que dans le cas de Start Access Customer Switch, le Balance Supplier est déjà actif sur le Point d Accès, le LIGHT pourrait aussi être consulté. Geen enkele monitoring zal voorzien worden om de gebruiksfrequentie van de preswitching FULL na te gaan, aangezien in alle gevallen als een marktspeler een marktaanvraag zou lanceren die verkeerde gegevens bevat, hij telkens gepenaliseerd zal worden: risico van verwerping van zijn aanvraag gezien de eraan verbonden e-ante tests, risico van negatieve e-post monitoring, invoering en werk op basis van verkeerde gegevens. Aucun monitoring ne sera réalisé pour vérifier le tau d utilisation du preswitching FULL puisque dans tous les cas, si un acteur devait initier une demande de marché contenant des données erronées, celui-ci sera de toute façon pénalisé : risque de rejet de sa demande étant donné les tests e-ante lié à sa demande, risque de monitoring e-post pénalisant, encodage et travail sur base de mauvaises données. UMIG BR - ST v3.3.doc 10/25

11 3 3.1 Scope Het proces dat hieronder beschreven is, maakt abstractie van de technologie die gebruikt zal worden om de te realiseren. Le processus décrit ci-dessous fait abstraction de la technologie qui sera utilisée pour matérialiser le. Figure 3 - Use Case Request Data v1.0 Het proces vindt plaats tussen de Meter Point Administrator en de Initiator (d.w.z. de marktpartij die toegang wenst te krijgen tot de ). Le processus se déroule entre le Meter Point Administrator et l Initiator (c est-à-dire la partie de marché souhaitant accéder au ). Dit proces laat toe om na te gaan of de Initiator het recht heeft om de te raadplegen afhankelijk van zijn situatie op de markt en al naargelang de informatie die hij heeft ingevoerd om aan te geven tot welke gegevens hij toegang wenst te krijgen. Na een verlenen van de toegang stelt de Meter Point Administrator aan de Initiator alle gegevens die gekoppeld zijn aan de gevraagde categorie Ce processus permet de vérifier si l Initiator a le droit de consulter le en fonction de sa situation dans le marché et en fonction des informations qu il a encodée pour spécifier les informations auquelles il souhaite accéder. Suivant une autorisation d accès, le Meter Point Administrator met à la disposition de l Initiator l ensemble des données liées à la catégorie de demandée. Op het einde van dit proces is het proces voltooid en kan de Initiator de opgevraagde gegevens gebruiken om zijn marktaanvraag te lanceren. A l issue de ce processus, le processus de s achève et l Initiator peut utiliser les données qu il aura récolté afin d initier une demande de marché. UMIG BR - ST v3.3.doc 11/25

12 3.2 Procesverloop Déroulement de la procédure Figure 4 - Activity Request Data v1.0 UMIG BR - ST v3.3.doc 12/25

13 3.3 Procesomschrijving Description des procédures Startsignaal: Een marktpartij wil toegang tot de. Est initié quand: Une partie de marché souhaite accéder au. Pre-requisites: De Initiator beschikt over voldoende gegevens en tools om toegang te krijgen tot de functionaliteit voor de installatie die hij wil raadplegen. Pré-requis L Initiator dispose de données et outils suffisants pour pouvoir accéder à la fonctionnalité du pour l installation qu il souhaite consulter. Eindigt wanneer: Ofwel wordt de aanvraag aanvaard en krijgt de Initiator toegang tot de gegevens voor de gewenste categorie. Of de aanvraag wordt verworpen en de Initiator wordt daarvan in kennis gesteld. Resultaat: Afhankelijk van de gevraagde categorie en eventueel de status van de Initiator ten aanzien van het Headpoint/ toegangspunt waarvoor informatie wordt gevraagd, zijn verschillende resultaten mogelijk: - BASIC: de aanvraag zal aanvaard worden als de Initiator een leveringscontract en een toegangscontract in de betrokken regio heeft en over voldoende en correcte gegevens beschikt om zijn aanvraag te kunnen uitvoeren. Er wordt hem dan een beperkt aantal gegevens verstrekt ; - LIGHT: de aanvraag zal aanvaard worden als de Initiator een leveringscontract en een toegangscontract in de betrokken regio heeft en over voldoende en correcte gegevens beschikt om zijn aanvraag te kunnen uitvoeren. In de andere gevallen zal de aanvraag geweigerd worden en de Initiator verwittigd worden; - FULL: de aanvraag zal enkel aanvaard worden indien de Initiator de als actief geregistreerde Balance Supplier is op het voor de gevraagde Time-Slices geraadpleegde Toegangspunt. In de andere gevallen zal de aanvraag geweigerd worden en de Initiator verwittigd worden. Se termine lorsque: Soit la demande est acceptée et l Initiator accède au données pour la catégorie de qu il a demandé. Soit la demande est refusée et l Initiator en est avisé. Résultat: En fonction de la catégorie de demandée et éventuellement du statut de l Initiator par rapport au Headpoint/Point d Accès pour lequel de l information est demandée, on distingue différents résultats : - BASIC : la demande sera acceptée si l Initiator dispose de la licence de fourniture et d un contrat d accès dans la Région concernée et dispose d informations suffisantes et correctes pour pouvoir réaliser sa demande; - LIGHT : la demande sera acceptée si l Initiator dispose de la licence de fourniture et d un contrat d accès dans la Région concernée et dispose d informations suffisantes et correctes pour pouvoir réaliser sa demande. Dans les autres cas, la demande sera refusée et l Initiator en sera averti ; - FULL : la demande sera acceptée seulement dans le cas où l Initiator de la demande est le Balance Supplier enregistré comme actif sur le Point d Accès consulté pour les Time-Slices demandés. Dans les autres cas, la demande sera refusée et l Initiator en sera averti. In alle gevallen, indien de Initiator toegang krijgt, krijgt hij ook alle gegevens die gekoppeld zijn aan de gevraagde categorie van (zie punt 6). Dans tous les cas, si l accès est autorisé, l Initiator recevra les données liées à la catégorie de demandée (voir section 6). Verloop: Het proces verloopt als volgt: Déroulement: Le processus se déroule comme suit : UMIG BR - ST v3.3.doc 13/25

14 - De Initiator start de met opgave van de gegevens die de Meter Point Administrator duidelijk maken welke de gewenste is (Request, Send Data Request). Deze gegevens wijzen er de Meter Point Administrator op voor welk Toegangspunt of welke installatie (Headpoint) gegevens moeten worden meegedeeld ingeval de aanvraag wordt aanvaard. Daarnaast geven ze een indicatie van de categorie die de Initiator wenst. - De Meter Point Administrator ontvangt en behandelt de aanvraag (Receive Data Request, Handle Data Request). - Als de aanvraag geaccepteerd werd, dan brengt de Meter Point Administrator de Initiator hiervan op de hoogte (Send Data Response, Receive Data Response) en stuurt hij ook de set van gegevens die gekoppeld aan de gevraagde categorie van is. - Als de aanvraag geweigerd wordt, stuurt de Meter Point Administrator een weigering (Send Negative Response) naar de Initiator (Receive Negative Response). - L Initiator initie le en rentrant les informations indiquant au Meter Point Administrator quel est le désiré (Request, Send Data Request). Ces informations sont d une part celles permettant au Meter Point Administrator d identifier le Point d Accès ou l installation (HeadPoint) pour laquelle des données doivent être communiquées dans le cas où la demande de est acceptée, d autre part une indication de la catégorie de souhaitée par l Initiator. - Le Meter Point Administrator reçoit la demande et la traite (Receive Data Request, Handle Data Request). - Si la demande est acceptée, le Meter Point Administrator le communique à l Initiator (Send Data Response, Receive Data Response) et lui envoie en même temps le set des données lié à la catégorie de demandé. - Si la demande est refusée, le Meter Point Administrator envoie une réponse de refus (Send Negative Response) que l Initiator reçoit (Receive Access Negative Response). 3.4 Uitzonderingen/Eigenheden Eceptions / Caractéristiques Annulatie en correcties - Annulation et corrections Er is geen enkele annulatie van de voorzien aangezien dit proces onmiddellijk plaatsheeft. Aucune annulation du n est prévue puisque ce processus est réalisé de façon immédiate Gegevens om een toegang te vragen Données pour demander un accès Om zijn aanvraag te specifiëren, kan de initiator volgende gegevens opgeven: - Identificatie van het headpoint; - Identificatie van het toegangspunt; - Adres van de voordeur (installatie adres); - - Markt; - From date To date (enkel voor FULL). Pour pouvoir orienter sa demande, l Initiator peut utiliser les données suivantes: - Identification du headpoint; - Identification du Point d accès; - Adresse du pas de porte (adresse de l installation) ; - - Marché ; - From date To Date (uniquement pour FULL) Tests om de toegang te verschaffen Tests pour fournir l accès Bij de ontvangst van een aanvraag tot zal de Meter Point Lors de la réception d une demande de, le Meter Point UMIG BR - ST v3.3.doc 14/25

15 Administrator nagaan of de Balance Supplier over de nodige en noodzakelijke autorisaties beschikt om toegang te krijgen tot de gevraagde. Administrator vérifiera que le Balance Supplier dispose des autorisations suffisantes et nécessaires pour lui fournir l accès au demandé. Als de Balance Supplier niet over de vereiste autorisaties beschikt om hem toegang tot de gevraagde te verlenen, zal een verwerpingsbericht naar hem gestuurd worden met als reden Access Denied. Ook indien de ingevoerde gegevens onvoldoende blijken te zijn om Meter Point Administrator toe te laten de toegang tot de gevraagde te verlenen, zal een verwerpingsbericht met dezelfde reden Access Denied gestuurd worden. Si le Balance Supplier n a pas les autorisations requises pour pouvoir lui fournir accès au demandé, un message de rejet lui sera envoyé avec une raison «Access Denied». De même, si les données rentrées sont insuffisantes pour permettre au Meter Point Administrator de fournir l accès au demandé, un message de rejet sera également envoyé et avec la même raison «Access Denied». Men onderscheidt twee situaties waarin de Balance Supplier niet over de vereiste autorisaties kan beschikken: On distingue deu situations pour lesquelles un Balance Supplier peut ne pas avoir les autorisations requises : - Voor alle categorieën van, de Balance Supplier is niet gekend in de markt; - Specifiek voor de FULL, de Balance Supplier is niet actief op het Toegangspunt voor de gevraagde periode. - Pour toutes les catégories de, le Balance Supplier est inconnu du marché ; - Pour le FULL spécifiquement, le Balance Supplier n est pas actif sur le Point d Accès pour la période demandée. Naast deze testen, indien de ingevoerde gegevens voor het verkrijgen van de toegang tot de niet gekend zijn door de Meter Point Administrator, zal deze, op voorwaarde dat men zich niet bevindt in één van de twee bovenvermelde problematische situaties van autorisatie, de aanvraag aanvaarden maar de set van gegevens die overgemaakt wordt op basis van de ingevoerde informatie leeg zijn. A côté de ces tests, si les informations rentrées pour l accès au sont inconnues du Meter Point Administrator, celui-ci, à condition que l on ne se trouve pas dans l une des deu situations problématiques d autorisation, acceptera la demande mais le set de données transmis pour les informations rentrées sera vide. UMIG BR - ST v3.3.doc 15/25

16 4 Structuurcontrole en plausibiliteitscontrole van een inde Vérification de structure et de plausibilité pour un inde 4.1 Scope Figure 5 Use Case Request Inde Plausibility v1.0 Naast de bestaat er ook een instrument dat toelaat de structuur en plausibiliteit van een inde na te gaan na raadpleging van de Data. Zo vermijdt men schattingen nadat in een marktaanvraag een verkeerde inde werd ingevoerd. Er zullen dus minder indefouten zijn, fouten waarop een Balance Supllier vandaag niet echt kan anticiperen. Als (een van) de ingevoerde indeen de controles niet doorstaan, is het mogelijk dat het gaat om een tikfout of dat de netgebruiker een verkeerde meterstand heeft doorgegeven. In elk geval zal deze voorafgaande controle het mogelijk maken, in het kader van transacties voor een toegangspunt zonder smart meter, schattingen te vermijden: als de inde niet aanvaard wordt, zal de Balance Supplier de mogelijkheid hebben om met zijn klant na te gaan waarom de inde werd verworpen en de mogelijkheid om deze inde te bevestigen zonder het validatieproces van deze inde door de Metered Data Responsible te beïnvloeden. Un outil accompagnant celui du est celui permettant de vérifier la structure ainsi que la plausibilité d inde après consultation des Data en, afin d éviter les estimations liées à un mauvais inde encodé dans une demande de marché. Il y aura donc moins d'erreurs d'inde, erreurs pour lesquelles un Balance Supplier n'a aujourd'hui que peu de possibilité d anticipation. Si un/les inde encodés ne passent pas les contrôles, il est possible qu il s agisse d une faute de frappe ou que l utilisateur du réseau ait transmis un inde erroné. Dans tous les cas, ce contrôle permettra dans le cadre de transactions lancées pour un point d accès sans compteur smart d éviter les estimations : si l inde est mauvais, le Balance Supplier aura la possibilité de vérifier avec son client pourquoi l inde a-t-il été rejeté et la possibilité de confirmer cet inde sans pour autant affecter le processus de validation de celui-ci par le Metered Data Responsible. Merk op dat, ook al is dit instrument geassocieerd met het gebruik van het instrument voor categorieën LIGHT en FULL, het gebruik ervan optioneel is. Deze controle wordt aangevraagd in een apart bericht. A noter que si c est outil accompagne l outil pour ses catégories LIGHT et FULL, il n en reste pas moins optionnel et devra être sollicité à part de la demande de par une requête séparée.. UMIG BR - ST v3.3.doc 16/25

17 Ook al heeft dit instrument een onmiskenbaar nut, het spreekt vanzelf dat de verantwoordelijkheid voor de eigenlijke validatie van een inde en het eraan verbonden verbruik toekomt aan en verricht blijft worden door de Metered Data Responsible (Verantwoordelijke voor de meetgegevens). Het gaat immers om een raadplegende actie: een inde die de controles doorstaat wordt niet geregistreerd, er wordt op dat ogenblik geen enkel verbruik berekend en er wordt geen enkele garantie gegeven dat als de opgegeven inde de controles doorstaat, deze op termijn automatisch gevalideerd zal worden door de DNB. Aussi, si cet outil a un intérêt certain, il est clair que la responsabilité de validation proprement dite d un inde et des consommations associées appartient et reste effectuée par le Metered Data Responsible (Responsable des Données de Comptage). En effet, il s agit d une action consultative : l inde s il passe les contrôles ne sera pas pour autant enregistré, aucune consommation n est calculée à ce moment et aucune garantie n est donnée que si l inde rentré satisfait à l outil de contrôle, il sera d office validé à terme par le GRD. 4.2 Procesverloop Déroulement de la procédure Figure 6 Activity Request Inde Plausibility v1.0 UMIG BR - ST v3.3.doc 17/25

18 4.3 Procesomschrijving Description des procédures Dit instrument wordt aangeboden in het kader van het gebruik van de LIGHT en FULL, en enkel voor klassieke meters. Om deze tool te kunnen gebruiken, moet de Balance Supplier de volgende gegevens invoeren: - ID - Datum opname; - Inde. Het controle-instrument van de structuur werkt zoals hierna beschreven: - Een Balance Supplier voert een inde en de overeenkomstige datum in die hij van zijn klant heeft gekregen; - Hij vraagt om de structuur en de plausibiliteit van die inde te controleren; - Als de inde de verschillende controletests doorstaat, wordt de Balance Supplier daarvan in kennis gesteld; - Als de inde bepaalde controletests niet doorstaat, wordt de Balance Supplier zijn aanvraag niet verworpen, maar wordt de laatste voor dit Toegangspunt uitgelezen inde getoond. De uitgevoerde controles zijn relatief eenvoudig. Ze laten in de eerste plaats toe om ervoor te zorgen dat indeen die later in een aanvraag worden ingevoerd, voldoen aan een aantal basiscontroles: - Structuurcontroles: stemt de ingevoerde inde overeen met de configuratie van de meter (aantal decimalen, aantal cijfers, aantal registers, )? Deze configuratie stemt overeen met de configuratie die in het Toegangsregister geregistreerd werd aan de hand van de Technical Master Data van het Toegangspunt. - Plausibiliteitscontrole: is de ingevoerde inde groter dan de laatst opgenomen en gevalideerde inde? Zodra één van beide soorten controles faalt, is de controle negatief. De indecontrole zal uitgevoerd worden voor de meters die aanwezig zijn in de aanvraag van de Balance Supplier. Als op het toegangspunt meerdere meters aanwezig zijn, maar de indecontrole wordt slechts gevraagd voor één van de meters, dan zal er over de andere meter(s) niet gecommuniceerd worden. Cet outil est proposé en complément d une utilisation des LIGHT et FULL et uniquement pour les compteurs classiques. Pour pouvoir utiliser cet outil, le Balance Supplier devra introduire les données suivantes : - ID - Date du relevé; - Inde. L outil de contrôle de structure fonctionnera tel que décrit ci-dessous : - Un Balance Supplier encode un inde et la date associée, tous les deu reçus de son client ; - Il demande de contrôler la structure et la plausibilité de cet inde ; - Si l inde réussit au différents tests effectués lors de ce contrôle, le Balance Supplier en est notifié ; - Si l inde ne réussit pas au différents tests du contrôle, le Balance Supplier en est notifié et le dernier inde lu pour ce Point d Accès est affiché. Les contrôles réalisés sont relativement basiques et permettent avant toute chose d assurer que les inde encodés ultérieurement dans une demande satisfassent à des contrôles basiques : - Contrôles de structure : est-ce que l inde encodé correspond à la configuration du compteur (nombre de décimales, nombre de chiffres, nombre de registres, )? Cette configuration correspond à celle enregistrée dans le Registre d Accès au moyen des Master Data techniques du Point d Accès. - Contrôle de plausibilité : est-ce que l inde encodé est-il plus grand que le dernier inde relevé et validé (en fonction de la date encodée)? Dès que l un des deu types de contrôle échoue, le contrôle sera négatif. Le contrôle d inde sera eécuté pour les compteurs qui sont présents dans la requête du Balance Supplier. Si plusieurs compteurs sont présents sur le point d accès, mais la requête de contrôle d inde ne contient qu un seul compteur, alors il n y aura pas de communication au sujet des autres compteurs. Als een meter(s) meerdere registers bevat, dan wordt de feedback gegeven op alle fysiek aanwezige registers, zelfs op de registers die niet voorkwamen in de aanvraag. De feedback OK of NOK zal zich dus situeren op registerniveau. Si un compteur contient plusieurs registres, alors le feedback sera donné sur tous les registres qui sont fysiquement présents, même les registres qui n étaient pas présents dans la requête. Le feedback «OK» ou «NOK» se situe donc au niveau du registre. UMIG BR - ST v3.3.doc 18/25

19 5 Betrokken rollen Rôles impactés Figure 7 - Roles v1.0 UMIG BR - ST v3.3.doc 19/25

20 6 Uitgewisselde gegevens Données échangées In functie van de categorie van, zullen andere gegevens aan de vragende partij (Initiator) ter beschikking worden gesteld. En fonction de la catégorie de différentes données seront mises à disposition de la partie demandeuse (Initiator). In het kader van de types BASIC en LIGHT zijn deze gegevens statisch : er is geen inzage in de verschillende waardes die de velden hebben gehad door de tijd heen. De enige uitzondering op deze regel is de LIGHT waarbij een zicht zal gegeven worden op de modules die in de toekomst geregistreerd zijn (zie NUI Historiek van het Toegangspunt). Dans le cadre des BASIC et LIGHT ces données sont statiques : il n y a pas de vue dans le temps des différentes valeurs que les champs ont prises dans le temps. On note une eception à cette règle qui est que pour le LIGHT une vue des modules enregistrés dans le futur sera mise à disposition (voir Historique NUI du Point d accès). In het kader van de FULL zullen de gegevens ter beschikking gesteld worden onder statische en dynamische vorm (bv de beschikbare configuraties op een Toegangspunt zijn gegeven op statische wijze zodat een Balance Supplier actief op dit toegangspunt de configuratie ervan zou kunnen wijzigen en tegelijkertijd de historiek zou kunnen zien van deze configuraties gedurende de periode binnen dewelke hij verantwoordelijk is op dit toegangspunt). Voor Headpoints die geen fysieke installatie hebben (fysieke status under construction / unmetered ) kunnen gegevens ontbreken, zoals bv meternummer. Dans le cadre du FULL, les données seront mises à disposition sous leurs formes statique et dynamique (p.e. les configurations disponibles sur un Point d Accès sont données de façon statique pour qu un Balance Supplier actif sur ce point d accès puisse en changer la configuration et en même temps voir l historique des configurations durant la période où sa responsabilité est établie sur ce point d accès). Pour des Headpoints qui n ont pas d installation physique (status physique under construction / «unmetered» ), certaines données peuvent manquer, comme p.e. le numéro de compteur. BASIC LIGHT FULL HEADPOINT GEGEVENS DONNÉES DU HEADPOINT HeadPoint HeadPoint Verbruiksadress Adresse de consommation DNB GRD Type energie (gas of electriciteit) Type d'énergie (gaz ou électricité) GOS/ SRA GOS/SRA Fysieke status van de HeadPoint (actief / inactief) Statut physique du HeadPoint (actif / inactif) Beschikbare Service Components Service components disponibles Geactiveerde Service components Service components activés LOKALE PRODUCTIE gegevens DONNÉS SUR LA PRODUCTION LOCALE Type lokale productie (/lokale productie) Type de production locale (/production locale) Lokale productie indienstelling datum (/lokale Date de mise en service de la production productie) locale(/production locale) Puissance installée de la production locale Lokale productie vermogen (/lokale productie) (/production locale) TOEGANGSPUNT GEGEVENS DONNÉES SUR LE POINT D'ACCÈS Beschikbare Configuration ID Configuration ID disponibles Beschikbaarheidsdatum van de Configuration ID Date de disponibilité de la Configuration ID Service component + hoofd/secondaire Service component + principal/secondaire Point of Delivery ID Point of Delivery ID Meetregime (1/3) Régime de comptage (1/3) UMIG BR - ST v3.3.doc

UMIG 6.0 Marktprocessen Processus de marché. Business Requirements Structure Preswitching

UMIG 6.0 Marktprocessen Processus de marché. Business Requirements Structure Preswitching ATRIAS Market Processes UMIG 6.0 Marktprocessen Processus de marché Business Requirements Structure Versie v3.3.1 / Version v3.3.1 Voor consultatie / Pour consultation UMIG 6.0 - BR - ST - 03 - v3.3.1.doc

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

UMIG Marktprocessen Processus de marché. Business Requirements Structure Prepayment. Versie 6.5 / Version 6.5 Voor implementatie / Pour implémentation

UMIG Marktprocessen Processus de marché. Business Requirements Structure Prepayment. Versie 6.5 / Version 6.5 Voor implementatie / Pour implémentation ATRIAS Market Processes UMIG Marktprocessen Processus de marché Business Requirements Structure Versie 6.5 / Version 6.5 Voor implementatie / Pour implémentation UMIG - BR - ST - 03 - v6.5 DOCUMENT VERSIES

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

Informatief proces voor klassieke meters Wallonië

Informatief proces voor klassieke meters Wallonië Informatief proces voor klassieke meters Wallonië Procesomschrijving voor UMIG4.1 Versie v1.0 Inhoudsopgave 1. Wettelijk kader... 3 2. Beginselen en hypotheses... 3 3. Procesomschrijving... 3 4. Gewestgebonden

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

UMIG Marktprocessen Processus de marché. Errata Document UMIG Review comments op de uitwerking van de feedback berichten (Alpha 2.1.

UMIG Marktprocessen Processus de marché. Errata Document UMIG Review comments op de uitwerking van de feedback berichten (Alpha 2.1. ATRIAS Market Processes UMIG Marktprocessen Processus de marché Errata Document UMIG - 103762 - Review comments op de uitwerking van de feedback berichten (Alpha 2.1.3) 2/14 1 Introductie Introduction

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Position des fournisseurs Standpunt van de leveranciers Objectifs de la libéralisation des marchés d énergie (1) Objectifs des Directives européennes

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

UMIG 6.0 Marktprocessen Processus de marché. Business Requirements Structure Initiate Request

UMIG 6.0 Marktprocessen Processus de marché. Business Requirements Structure Initiate Request ATRIAS Market Processes UMIG 6.0 Marktprocessen Processus de marché Business Requirements Structure Versie v3.4 / Version v3.4 Voor implementatie / Pour implémentation UMIG 6.0 - BR - ST - 03 - v3.4 1

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

UMIG Marktprocessen Processus de marché. Business Requirements Structure Initiate Request

UMIG Marktprocessen Processus de marché. Business Requirements Structure Initiate Request ATRIAS Market Processes UMIG Marktprocessen Processus de marché Business Requirements Structure Versie 6.5 / Version 6.5 Voor implementatie / Pour implémentation UMIG - BR - ST - 03 - v6.5 1 DOCUMENT VERSIES

Nadere informatie

UMIG PPP Marktprocessen Processus de marché. Business Requirements Smart Prepayment. Versie 1.0 / Version 1.0 Voor consultatie / Pour consultation

UMIG PPP Marktprocessen Processus de marché. Business Requirements Smart Prepayment. Versie 1.0 / Version 1.0 Voor consultatie / Pour consultation ATRIAS Market Processes UMIG PPP Marktprocessen Processus de marché Business Requirements Smart Prepayment Versie 1.0 / Version 1.0 Voor consultatie / Pour consultation UMIG PPP - BR - XD - 03 - Smart

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

R3DP 2016 from DSO-grids

R3DP 2016 from DSO-grids R3DP 2016 from DSO-grids Expert Working Group May 28 th, 2015 Agenda 1. Evolutions @ DSO level 2. Planning R3DP 2016 2 R3DP16 Evolutions en distribution BC8F du 21/5 puis EWG 28/5/2015 Draft du 18 mai

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Aanmaak van het programmanummer.

Aanmaak van het programmanummer. Aanmaak van het programmanummer. Procedure en verantwoordelijkheden voor de aanmaak van een programmanummer binnen het User Management «U&AM» voor een gebruiker van het type «Systeem» voor de A1- stroom

Nadere informatie

MIG TPDA. Consultatie 31 oktober 2015 31 december 2015

MIG TPDA. Consultatie 31 oktober 2015 31 december 2015 MIG TPDA Consultatie 31 oktober 2015 31 december 2015 1. Introductie begrippen Atrias CVBA opgericht in 2011 Gezamenlijk initiatief van de vijf grootste distributienetbeheerders van België: Eandis, Infrax,

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 Hoe snel Serez-vous assez rapide? ben jij? 12+ 30 min. 3-6 NL Spelregels FR Règles du Jeu 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 NL Spelregels Als je er de tijd voor mag nemen, dan zijn het eigenlijk makkelijke

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016

Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016 Version française ci- dessous Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016 Deze online wedstrijd wordt georganiseerd door ONLY ENGINEER JOBS SPRL- BVBA, waarvan de bedrijfszetel zich situeert op

Nadere informatie

UMIG 6.0 Marktprocessen Processus de marché

UMIG 6.0 Marktprocessen Processus de marché ATRIAS Market Processes UMIG 6.0 Marktprocessen Processus de marché Business Requirements Bill Facturatie van de distributievergoeding Facturation de la redevance distribution Versie v3.3.1 / Version v3.3.1

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

Open haarden Feux ouverts

Open haarden Feux ouverts Open haarden Feux ouverts Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: 011 60 00 60 Fax: 011 60 00 70 E-mail: info@bemal.be URL: http://www.bemal.be De Bemal open haarden worden vervaardigd uit vuurvast materiaal.

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Consultatie BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Om te voldoen aan de eis inzake

Nadere informatie

POC Case Management Vragen/Antwoorden

POC Case Management Vragen/Antwoorden POC Case Management Vragen/Antwoorden FOD Sociale Zekerheid 09/06/2016 ThankYou + 14 firma s and more + 150 vragen Day Menu - Terugkerende vragen - Nieuwe vragen Iedereen krijgt alle vragen en antwoorden

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS 42165 OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2008/00709] 25 JULI 2008. Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 23 april 2004 betreffende de fiche «niet-begeleide

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

Chairs for the quality office FLIGHT

Chairs for the quality office FLIGHT Chairs for the quality office FLIGHT Flight 20 Het nieuwe werken Une nouvelle façon de travailler Het nieuwe werken houdt in dat één bureaustoel meerdere gebruikers heeft. Flight 20 is hiervoor geschikt

Nadere informatie

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Neerlegging-Dépôt: 10/1012011 Regist.-Enregistr.: 03/11/2011 N : 106668/C0/322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van het Scope-Platform

Algemene voorwaarden van het Scope-Platform Version française disponible ci-dessous Algemene voorwaarden van het Scope-Platform Definities - Scope-Platform: het multimediaplatform dat de Gebruiker via internet toegang biedt tot allerhande informatie

Nadere informatie

Taskforces Structuring Metering - Settlement. Taskforces Structuring Metering - Settlement. Afspraken rond Wissel van GOS

Taskforces Structuring Metering - Settlement. Taskforces Structuring Metering - Settlement. Afspraken rond Wissel van GOS UMIX UMIX Taskforces Structuring Metering - Settlement Taskforces Structuring Metering - Settlement Afspraken rond Wissel van GOS Versie: 10 Datum: 17/02/2011 Status: Conventions concernant le changement

Nadere informatie

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux NEERLEGGING-DÉPÔT REGISTR.-ENREGISTR. IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005 NR. Annexe Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen métaux non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 17juni

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE A-187/3 2014/2015 A-187/3 2014/2015 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2014-2015 3 JULI 2015 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2014-2015 3 JUILLET 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Langue Bedrukte envelop EA4 Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster*

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Parcours cyclistes au delà des trois frontières ayant pour thème «Des romains à la pomme». 1. Partners / Partenaires

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Chapitre II - Régimes conventionnels de chômage avec complément d' entreprise (RCe)

Chapitre II - Régimes conventionnels de chômage avec complément d' entreprise (RCe) Neerlegging-Dépôt: 30/06/2015 Regist.-Enregistr.: 23/07/2015 W: 128167/CO/115 I 1/3 I COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE VERRIERE (CP 115) Convention collective de travail du 26 juin 2015 relative à l'octroi

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden groepsbezoeken 2016

Algemene verkoopsvoorwaarden groepsbezoeken 2016 Algemene verkoopsvoorwaarden groepsbezoeken 2016 Reservering Reserveer schriftelijk of per mail minimum 3 weken voor de dag van je bezoek. Telefonisch reserveren is niet mogelijk. Het boeken van een groepsbezoek

Nadere informatie

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif.

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. Questions 1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. 2) Capacité technique : les références demandées doivent-elles

Nadere informatie

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding 1. Doel en oorsprong. Het sectoraal akkoord 2007-2008 voor de metaal- en technologische sector (PC 209) voorziet dat elke onderneming

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003. SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION Convention collective de travail du juin 2003. SALAIRES HORAIRES En exécution de 3 de l'accord national 2003-2004 du mai 2003. CHAPITRE

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010 Fast2web Drupal site Builder Informatiesessie M1010 Session d information M1010 M1010 Gebruik van Forum toepassing Utilisation de l application Forum Mini-competition - Minicompetitie OpenFED / drupal.org

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

NOTIFICATIONS : COMMANDES PAYEES PAR CARTE DE CREDIT 1/ ACCOWIN FR (CC) Chère Cliente, Cher Client, Merci pour votre commande du logiciel Accowin.

NOTIFICATIONS : COMMANDES PAYEES PAR CARTE DE CREDIT 1/ ACCOWIN FR (CC) Chère Cliente, Cher Client, Merci pour votre commande du logiciel Accowin. NOTIFICATIONS : COMMANDES PAYEES PAR CARTE DE CREDIT 1/ ACCOWIN FR (CC) Chère Cliente, Cher Client, Merci pour votre commande du logiciel Accowin. Votre payement a bien été reçu pour la commande suivante

Nadere informatie

AARDGASLEVERINGEN BijdrageArtikel20 septiesdecies. (Openbare Dienstverplichtingen)

AARDGASLEVERINGEN BijdrageArtikel20 septiesdecies. (Openbare Dienstverplichtingen) AARDGASLEVERINGEN BijdrageArtikel20 septiesdecies (Openbare Dienstverplichtingen) OFFICIËLE TEKST 20 JULI 2011 -Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Richtlijnen voor de upload van een basisbestand of van een corrigerend bestand

Richtlijnen voor de upload van een basisbestand of van een corrigerend bestand Version française p. 4 et suivantes RICHTLIJNEN VOOR DE UPLOAD VAN EEN BASISBESTAND OF VAN EEN CORRIGEREND BESTAND Richtlijnen voor de upload van een basisbestand of van een corrigerend bestand Indien

Nadere informatie

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar Handleiding SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar A. Aansluiting Indien foute draadrichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om. B. Afstelling 1. De draairichting van de oprolbuis

Nadere informatie

UNANIEM GOEDGEKEURD, APPROUVE A L UNANIMITE

UNANIEM GOEDGEKEURD, APPROUVE A L UNANIMITE Voorstel 1 tot wijziging aan het sportreglement ABSO/BVOS Onderwerp: de mogelijkheid bieden om buitenlandse leden van Belgische clubs te laten deelnemen aan specifieke wedstrijden Voorstel 1A: de mogelijkheid

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA 1. Où déposer? 1. Déposer un pré-projet? 1. Déposer un pré-portefeuille de projets? 1. Waar indienen? 2. Indiening projectconcept?

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

Statische zuigers type Bemal met deksel

Statische zuigers type Bemal met deksel Statische zuigers type Bemal met deksel Aspirateurs statiques type Bemal avec couvercle Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: 011 60 00 60 Fax: 011 60 00 70 E-mail: info@bemal.be URL: http://www.bemal.be

Nadere informatie

Cadre légal. Descriptif

Cadre légal. Descriptif Cadre légal Descriptif Les données enregistrées dans le tachygraphe doivent être téléchargées tous les deux mois minimum et celles contenues dans la carte du chauffeur tous les 21 jours. Toutes ces données

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport 2 4-06- 2005 2 7 M. Commission paritaire du transport i Convention collective de travail du 13 juin 2005 NR N Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsovereenkomst van 13juni 2005 Convention

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone :

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES 1) Deel B punt 2.5 (pagina 19/33) Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : Laptops 2009 3. PARTIE C : SPECIFICATIONS

Nadere informatie

Voor de wedstrijd: Avant le match :

Voor de wedstrijd: Avant le match : HET BADMINTON- TELBLAD (Revisie 12 juni 2006) Dit telblad, op basis van het IBF-telblad, heeft als doel d.m.v. een makkelijke leesmethode vlot vast te kunnen stellen wie serveert en ontvangt en uit welk

Nadere informatie

TASKFORCE STRUCTURING WORKGROUP MASS SWITCHES

TASKFORCE STRUCTURING WORKGROUP MASS SWITCHES TASKFORCE STRUCTURING WORKGROUP MASS SWITCHES Mass BRP Switch Handbook VERSION : 1.14 SOURCE : ATRIAS STATUS : For approval DOCUMENT DATE : 07/01/2013 NUMBER OF PAGES : 32 HISTORIEK REVISIES HISTORIQUE

Nadere informatie

3 1-05- 2007 RÊGISTR, NEERLEGGiNG-DÉPÔT

3 1-05- 2007 RÊGISTR, NEERLEGGiNG-DÉPÔT Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches

Nadere informatie

PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003

PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003 ENTRETIEN DU TEXTILE - C.C.T.: PRIME DE FIN D'ANNEE - 05/27 PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003 C.C.T. du (A.R. 15.09.1993 - M.B. remplacée par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 - M.B. 19.05.1995),

Nadere informatie

FINANCIEEL STELSEL VOOR DE DOORLOPENDE KEURING IN HET KADER VAN DE CERTIFICATIE VAN ASFALTGRANULATEN VOOR HERGEBRUIK IN BITUMINEUZE MENGSELS

FINANCIEEL STELSEL VOOR DE DOORLOPENDE KEURING IN HET KADER VAN DE CERTIFICATIE VAN ASFALTGRANULATEN VOOR HERGEBRUIK IN BITUMINEUZE MENGSELS COPRO vzw Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten Z.1 Researchpark - Kranenberg 190-1731 Zellik 02 468 00 95 info@copro.eu BTW BE 0424.377.275 02 469 10 19 www.copro.eu KBC 426-4079801-56

Nadere informatie

Chairs for the quality office. Breeze

Chairs for the quality office. Breeze Chairs for the quality office 30Y De BREEZE 30 met hoogteverstelbare rug met netbespanning is uitermate geschikt voor wisselwerkplekken dankzij het eenvoudig te bedienen synchroonmechanisme met neigbegrenzer.

Nadere informatie