L+TABC. ge JAARGANG NR. 2 VOORWOORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L+TABC. ge JAARGANG NR. 2 VOORWOORD"

Transcriptie

1 \ '\

2 ge JAARGANG NR. 2 REDAKTIE Fokel Fokkema Han Gootzen Jos van Kollenburg Jacqueline Matthijsse Dirk Moree REDAKTIE-ADRES L+ T Informatica B.V. Afd. PR & Marketing Services Postbus AA Eindhoven INHOUD Voorwoord - 1 Mededelingen direktie - 2 Nieuws Branche Overheid - 3 Nieuws Software Produkten - 7 Management - 10 Nieuws Software Engineering - 10 Nieuws Branche Industrie - 11 Het wordt tijd dat we... (S. Tradivarius) - 12 Squash - 14 Personalia - 15 Een dag uit het leven van punten van de EHBO - 17 L+ Tin the picture - 18 L+ T puzzel- 19 Wat is...? - 21 Wist u dat PeeVee-nieuws- 22 VOORWOORD Iedereen (wintersporters en carnavalvierders) weer met twee benen op de grond en de handjes uit de lucht? Na ontspanning is het weer tijd voor inspanning (mentale inspanning wel te verstaan). Dit nummer van de L + T ABC omvat onder andere de gebruikelijke rubrieken. Na het prikkelende verslag van O.C. Topus in het vorige L + T ABC waarin hij/zij vertelt over vroeger en tevens een evaluatie van management en direktie geeft, volgt nu een korte (en krachtige) reaktie van S. Tradivarius. (Dit keer wel op ons verzoek.) Een oude vaste medewerk (st) er van L+ T die lange tijd anoniem een bijdrage heeft geleverd aan de L + T ABC. Blijkbaar is de puzzel weer te moeilijk geweest want we hadden slechts één reaktie. De oplossing van Ad Adriaans staat verderop in dit nummer. Squash-liefhebbers opgelet!!! Lees verder op pagina 14. Wij wensen iedereen veel leesplezier! De redaktie Nb. Ondanks ons voornemen deze ABC tijdig te laten verschijnen, hebben wij enige vertraging opgelopen. Redenen hiervoor zijn o.a. vakantie en stukken die later ingeleverd werden dan gepland. Onze excuses hiervoor.

3 MEDEDELINGEN DIREKTIE Per 1 januari 1991 is de Wet Ouderschapsverlof van kracht geworden. Velen van u zullen hiervan al kennis hebben genomen. De overheid heeft speciaal daarvoor een promotiecampagne opgestart. Door middel van deze wet wil de overheid een verdere bijdrage leveren aan de emancipatie-ontwikkelingen. In het kort komt het erop neer dat de wet voorziet in de mogelijkheid, voor zowel man als vrouw, om in de hoedanigheid als ouder tot 20 uur per week (uitgaande van een 40- urige werkweek) onbetaald verlof te nemen. Dit is mogelijk per kind van 4 jaar of jonger en voor een duur van maximaal een half jaar. L + T zal aan de uitvoering van deze mogelijkheid meewerken. De wet geeft overigens voor niet alle operationele en financiêle implikaties een antwoord. Daarom zijn we op dit moment zelf nog in onderzoek wat de konsekwenties zijn indien iemand overweegt van de mogelijkheid gebruik te maken. Dit teneinde een eerlijke, alles overziende, persoonlijke overweging mogelijk te maken. Indien iemand serieuze belangstelling heeft kan hij of zij voor meer informatie terecht bij Hannie van Roosmalen (FP&O). Een tweede mededeling onzerzijds betreft een verhuizing. De herinneringen van de verhuizing binnen Eindhoven van de drie lokaties naar het nieuwe pand op Welsehap nog vers in het geheugen, staan we al weer voor een volgende verhuizing. Deze keer betreft dat Amersfoort. Inmiddels zitten we ook al weer 4 jaar in het pand aan de Berkenweg 7 in Amersfoort. Een lokatie, die uitermate geschikt is in de funktie van klantondersteuningscentrum. Vanwege de centrale ligging is Amersfoort voor veel klanten goed te bereiken en heeft het voor velen van hen sterk de voorkeur om demonstraties, produktdagen, opleidingen e.d. daar te organiseren. Ook verschillende medewerkers van de afdelingen Sales, Advies en Service binnen de branche Overheid hebben er hun vaste werkplek. Buiten een aantal opmerkingen over de sanitaire voorziening is het voor ons een goed pand. Inmiddels is het echter zo dat Data Process ook een nieuw pand heeft laten bouwen. Het pand ligt op het industrieterrein "de Brand" te Amersfoort en wel aan de buitenkant langs de A 1-snelweg. In het pand is ook ruimte voorzien voor L + T hetgeen betekent dat voor ons de twee bovenste verdiepingen, in totaal 1000 m2 kantooroppervlakte is gereserveerd. Hiermee kunnen wij uit een meer "vreemd" pand naar een groepspand waar Data Process hoofdhuurder is. Met Data Process kunnen we een aantal voorzieningen voor onze gezamenlijke rekening nemen. Door samen in één pand te zitten, wordt ons groepszijn in ieder geval versterkt. Wij vertrouwen erop dat we met Data Process tot invulling van goede afspraken kunnen komen, die nodig zijn bij een gezamenlijk goed gebruik van een degelijk, fraai pand. Wij vragen hierbij natuurlijk ieders medewerking. Zeker bij het verhuizen van de Berkenweg naar het prachtige, nieuwe pand kunnen wij de flexibiliteit van betrokkenen goed gebruiken om deze verhuizing probleemloos te laten verlopen. Wij wensen alle betrokken medewerkers erg veel werkplezier in hun nieuwe omgeving, die naar alle waarschijnlijkheid al in juni dit jaar al kan worden betrokken. Nb.: de organisatie van de verhuizing ligt in handen van Albert Wildenberg. Hij heeft inmiddels, als geen ander, met dit bijltje leren hakken. Samen met betrokkenen zal hij ook nu beslist weer deze verhuizing in goede banen leiden. Harrie Gooskens en Hans Snijders

4 NIEUWS BRANCHE OVERHEID VOORBEREIDING OP INVOERING VAN DE GBA Na een geslaagde praktijkproef in 1989, waarin gekonstateerd werd dat de GBA kon worden ingevoerd, is gestart met de voorbereidingen op de invoering van de GBA. Op basis van de praktijkproef, waarin de L+ T gemeenten Roosendaal en Nispen, Bunnik, Papendrecht en Drunen hebben deelgenomen, zijn de plannen voor de invoering van de GBA enigszins bijgesteld. De praktijkproef heeft onder andere geleid tot een aantal aanpassingen in het Logisch Ontwerp GBA. Een nieuwe versie van het Logisch Ontwerp is in juni 1990 uitgebracht en aan de gemeenten en de leveranciers gezonden. Een uitgebreid projektteam is binnen L + T bezig om de eisen van de nieuwe versie van het Logisch Ontwerp te verwerken in het bevolkingspakket GIDAB. Volgens de planning zal deze versie in juli 1991 voor Schouwing en Toetsing worden aangeboden aan het GBA-projektburo. Na goedkeuring zal deze nieuwe release 2.0 van GIDAB aan de daarvoor in aanmerking komende gebruikers worden verzonden. Vanaf dat moment kan de toetreding van GIDAB-gebruikers tot het GBA-netwerk van start gaan. We praten over september Ook zijn er organisatorische maatregelen getroffen met betrekking tot de ondersteuning van de gemeenten bij de toetreding tot de GBA. Dit naar aanleiding van de konklusie uit de praktijkproef dat gemeenten terdege moeten worden ondersteund bij de invoering van de GBA in de gemeentelijke organisatie, bij toetreding tot het GBA-netwerk en bij het vergaren van kennis ten behoeve van de dagelijkse GBA-routine. Aan de gemeenten worden in het tussentrajekt drie soorten ondersteuning aangeboden: voorlichting, training en begeleiding. De toetreding van gemeenten. De periode waarin gemeenten zullen toetreden tot de GBA wordt het Tussentrajekt genoemd. Aan het eind van het Tussentrajekt moeten alle gemeenten en een aantal afnemers, waaronder de huidige Vak 23-afnemers, zijn aangesloten op het netwerk. Na afloop van het Tussentrajekt treedt de Wet GBA in werking en begint de zogenaamde Definitieve Fase, waarin de overige afnemers op het GBA-netwerk worden aangesloten. De voorbereidingen voor het tussentrajekt zijn inmiddels in volle gang. Daarin wordt een aantal "Aanvullende Beproevingen" uitgevoerd. Zo wordt bijvoorbeeld het toetredingsscenario, dat gemeenten in het "Tussentrajekt" moeten doorlopen om aangesloten te kunnen worden op het GBA-netwerk, in de praktijk beproefd. Aan deze Beproevingen wordt ook deelgenomen door de L + T gemeenten Bergen op Zoom, Usse en Berlicum met de GIDAB-applikatie. Ondersteuning bij de toetreding tot de GBA Tijdens het Tussentrajekt kunnen gemeenten een beroep doen op het GBA projektburo en L + T Informatica voor ondersteuning bij hun toetreding tot de GBA. Het GBA-projektburo zal zich toeleggen op de zorg voor de toetredingsondersteuning en de zorg voor de koordinatie en centrale regie bij de toetreding van gemeenten. Voor de L + T -gemeenten zullen hiervoor twee accountmanagers van het GBA-projektburo, te weten Idius Felix en Ueke Schmidt, en een tiental GBA-konsulenten beschikbaar zijn. Bij problemen op het gebied van binnengemeentelijke aspekten van de toetreding tot de GBA kunnen gemeenten verder via accountmanagers van het GBA-projektburo een beroep doen op de VNG. De ondersteuning van L + T Informatica zal zich met name richten op de applikatiege-

5 bonden ondersteuning, dat wil zeggen het werken met het GIDAB-pakket. Draaiboek Toetreding Gemeenten en Ondersteuningsplan L+ T -gemeenten. Ten behoeve van de ondersteuning van gemeenten is door het GBA-projektburo onder andere een Draaiboek Toetreding Gemeenten ontwikkeld. Het draaiboek geeft een overzicht van het hele proces van toetreding van gemeenten tot de GBA. In het draaiboek is een stappenplan opgenomen met verplichte en niet-verplichte stappen. Het stappenplan geeft in een twintigtal stappen weer wat een gemeente moet doen om van een situatie, waarin uitsluitend wordt gewerkt met persoonskaarten, over te gaan naar een situatie, waarin de gemeente geheel volgens de regels van de GBA werkt. Dit draaiboek wordt in de loop van 1991 aan de gemeenten toegezonden. De konkrete afspraken tussen het GBAprojektburo en L + T Informatica over de ondersteuning van de L+ T-gemeenten zullen worden vastgelegd in het Ondersteuningsplan L+ T-gemeenten. Daaraan wordt op dit moment de laatste hand gelegd. In de maanden april, mei en juni worden er regionale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor alle L + T -gemeenten over de invoering van de GBA, de toetreding van gemeenten en de ondersteuning daarbij. In die bijeenkomsten wordt het ondersteuningsplan uitgereikt. Regionale gebruikersgroepen De toetreding van gemeenten zal in het geval van de L + T -gemeenten worden georganiseerd rondom de vijfentwintig (bekende) regionale gebruikersgroepen. Hiervoor zijn een aantal belangrijke voordelen te onderkennen: 1. Het GBA-berichtenverkeer na toetreding is het grootst met de omliggende gemeenten (intergemeentelijke verhuizing). 2. Gelijktijdige toetreding van gemeenten binnen een regio maakt optimale ondersteuning en motivering van elkaar mogelijk. De gemeenten binnen een regio hebben reeds intensieve kontakten met elkaar en kunnen elkaar goed adviseren en steunen bij de toetreding. 3. De ondersteuning door het GBA-projektburo en L + T Informatica is door de koncentratie ervan per regio optimaal. Dit zal de doorlooptijd van de toetreding van gemeenten positief bernvloeden. Echter, aan een regionale toetreding zijn ook nadelen verbonden. Er zijn gemeenten die staan te trappelen om toe te treden. Deze gemeenten kunnen in een regio zitten die pas later kan toetreden. Dit is helaas onvermijdelijk. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke snelheid voor het toetreden van gemeenten tot de GBA. Een voorstel omtrent de volgorde waarin de verschillende regio's na elkaar kunnen toetreden tot de GBA is in voorbereiding en is onderwerp van gesprek in het Kontaktpersonenoverleg Toetreding L+ T-gemeenten en het Plannings- en Voortgangsoverleg Toetreding L+ T-gemeenten. Er wordt naar gestreefd om de toetredingsvolgorde van L+ T-gemeenten af te stemmen op de toetredingsplanning van andere leveranciers. Het is niet zinvol dat een leverancier in het noorden van Nederland start en de andere in het zuiden. Het voorstel voor toetredingsvolgorde zal worden gepresenteerd tijdens de regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Kontaktpersonenoverleg Toetreding L + T gemeenten Ten behoeve van de afstemming in het kader van de planning van de voortgang van de toetreding van L + T -gemeenten tot de GBA, is voor elk van de regionale gebruikersgroepen een kontaktpersoon benaderd. Periodiek zullen het GBA-projektburo en L + T Informatica met deze regionale kontaktpersonen een Kontaktpersonenoverleg Toetreding L+ T-gemeenten hebben. De resultaten van dat overleg kunnen door de

6 kontaktpersonen worden teruggekoppeld naar het overleg van hun respektievelijke regionale gebruikersgroepen. De kontaktpersonen zijn inmiddels uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst van het Kontaktpersonenoverleg op 4 februari a.s. Plannings- en Voortgangsoverleg tussen de bij de toetreding betrokken partners te garan-. deren, om regelmatig de planning en voortgang van de toetreding en de kwaliteit van de ondersteuning te bespreken, wordt een plannings- en voortgangsoverleg toetreding L+ T-gemeenten ingesteld voor het tussentrajekt. Op dit moment vindt er reeds een dergelijk overleg plaats met de gemeenten die hebben deelgenomen aan de GBA-praktijkproef en de aanvullende beproevingen. Voor het Tussentrajekt zal dit overleg bestaan uit: * 3 afgevaardigden uit het Kontaktpersonenoverleg, d.w.z. 3 regionale kontaktpersonen, waaronder in ieder geval de voorzitter en de sekretaris van het Kontaktpersoonoverleg; * de accountmanagers van het GBA-projektburo; * de projektleider GBA van L + T Informatica; * een vertegenwoordiger uit het bestuur van de Gebruikersvereniging L + T; * een medewerk(st}er van de VNG (op ad hoc basis). Tijdens de landelijke voorlichtingsbijeenkomst zal worden meegedeeld welke personen gedurende het tussentrajekt deel zullen nemen aan het Plannings- en Voortgangsoverleg Toetreding L+ T-gemeenten. HET WRVS-DEN HAAG Feestelijke ondertekening van het kontrakt. Woensdag 6 februari uur was een belangrijke datum voor allen die betrokken waren en zijn bij het projekt "WoonRuimteVerdelingsSysteem van Den Haag". In het stadhuis van Den Haag vond de feestelijke ondertekening plaats van de turn-key overeenkomst Woonruimteverdelingssysteem. Een Intensief selektieproces ging vooraf. Een felicitatie aan "ons L + T" is zeker op zijn plaats. In 1990 heeft een ui1gebreide selektieprocedure plaatsgevonden. In eerste instantie werden 3 van de 13 kandidaat-leveranciers geselekteerd. Na lang beraad en onderzoek werd voor L + T gekozen. Een audit door een onpartijdig buro uitgevoerd op het aan de keuze ten grondslag liggende rapport en de gevolgde procedure, rechtvaardigde de keuze van L + T ruimschoots. Sinds augustus ben ik als projektleider L + T intensief betrokken bij het reilen en zeilen van het projekt en ik meen te kunnen stellen dat: inleven, partnership, samenwerking, flexibiliteit, materiekennis, hardwarekennis, marketingkracht en total-system-integrator, i1ems waar L + T voor staat, tot bovengenoemd resultaat hebben geleid. Waarom een nieuw woonruimteverdelingssysteem? Het WRVS is een gevolg van de veranderende samenleving en een herbezinning ten aanzien van verantwoording en visie op het systeem van woonruimte-verdeling binnen de sociale sektor. Belangrijke veranderingen vinden plaats; we zien: 1. bij de gemeente komt het accent te liggen op sturen en kontroleren; 2. de verantwoording voor de daadwerkelijke uitvoering gaat meer en meer naar de sociale verhuurders; 3. een streven om te komen tot een meer gedecentraliseerde dienstverlening aan de burger. Belangrijkste suksesfaktoren voor het verwezenlijken van de nieuwe visie: 1. het realiseren van een optimale samenwerking tussen sociale verhuurders en de gemeente; 2. één groot gezamenlijk woonruimteverdelingssysteem voor alle verhuurders en de gemeente, waarvan door een ieder volgens vaste afspraken en normen gebruik kan

7 I L+TABC worden gemaakt. Een systeem dat de mogelijkheid biedt om het plaatsen van urgente woningzoekenden (te zien als een belangrijke gezamenlijke verantwoording) de juiste aandacht te kunnen geven. Daar verhuurders over heel Den Haag zijn verspreid, is gekozen voor een centraal systeem bij de afdeling woonruimte zaken waarop alle participanten via een netwerk worden aangesloten. WRVS meer dan alleen een software-pakket. Te leveren diensten en produkten: - funktionele programmatuur met bijbehorende dokumentatie - konversieprogrammatuur - opleiding WRVS en AS/400 - netwerkonderzoek - AS / 400 B50 + systeemsoftware - netwerkfaciliteiten voor de dienst Bouwen en Wonen - netwerkfaciliteiten en aanvullende apparatuur voor de diverse participanten. Kortweg L + T draagt zorg voor een totaalsysteem waarop alle participanten naar tevredenheid hun taken ten aanzien van het woonruimte verdelen kunnen uitvoeren. 1 januari 1992 wordt het systeem operationeel. Het applikatiebeheer zal tezijnertijd ook bij L + T worden ondergebracht. WRVS vele belangen en belanghebbenden. Het zal straks daadwerkelijk worden gebruikt door: - alle woningbouwverenigingen van Den Haag - de stadsdeelkantoren - afdeling woonruimte zaken van de dienst Bouwen en Wonen. "Samenwerken" is het devies, maar eenvoudig is dit niet. Woonruimte verdelen is een primair proces voor elke participant. Velen krijgen dan ook met het WRVS te maken, wensen inspraak en/of kijken met argus ogen naar de nieuwe ontwikkelingen. Het bleek niet altijd mogelijk om ieders wensen binnen WRVS te honoreren. Beslissingen moesten worden genomen, knopen moesten worden doorgehakt. Het besef van iedere "sociale verhuurder" dat uiteindelijk de woningzoekenden de belanghebbende is, en dat een gezamenlijk systeem daadwerkelijk bijdraagt tot het uitvoeren van een rechtvaardige woonruimteverdeling is reden dat na een voorbereidende periode vanaf 1987 het "WRVS nieuwe stijl" er waarlijk gaat komen. WRVS Den Haag enige belangrijke (nieuwe aspekten). Systeem-gericht - één woningzoekenden-bestand voor alle participanten - één woonruimten-bestand voor alle participanten - koppeling met bevolkingssysteem - koppeling naar basisregistratie gebouwen. Technisch gericht: - alle participanten via een netwerk aangesloten op één centrale AS/400. Inhoudelijk organisatorisch: - harde afspraken t.a.v. "het A-kompartiment" (binnen dit kompartiment zijn alle urgente woningzoekenden opgenomen). - uitgangspunt bij bemiddelen: A- kandidaten op "vervuldatum" (streefdatum: voor deze datum dient woningzoekende te worden geholpen), B-kandidaten op wachttijd - aanbieding korporatie is automatisch vergunning. Algemeen: - betere management-informatie immers systeem biedt totaal inzicht in woningzoekenden, woningen, aanbiedingen. WRVS straks ook voor andere gemeenten. L+ T zal het systeem op de markt brengen. Afspraken over marketing en verkoop zijn gemaakt. Gesteund door onze Haagse

8 partner zal het WRVS zeker zijn weg vinden naar woonruimteverdelers bij andere gemeenten. Een demonstratie van het in december ontwikkelde WRVS-prototype, aan bezoekers van het jaarlijkse kongres van de Landelijke Vereniging van Huisvesters, werd in ieder geval zeer getnteresseerd en enthousiast ontvangen. Lex van den Brink Projektleider WRVS NIEUWS SOFTWARE PRODUKTEN PRODUKTMANAGEMENT WEL2IJN Inleiding In de vorige L+ T ABC heeft men mij, zei het in bedekte termen, gevraagd om het wel en wee van het produktdomein Welzijn aan het (L+ T-ABC-)papier toe te vertrouwen. Met veel genoegen heb ik hieraan gehoor gegeven. De serie "Een produktmanagementstory per L + T ABC" wordt bij deze dus aangevuld met een eerste hoofdstuk over Welzijn. Produktmanagement Welzijn is direkt gerelateerd aan de gebieden die zijn ondergebracht binnen de sektor Welzijn, welke binnen het gemeentelijk apparaat als zodanig bekend is. Een van de belangrijkste diensten van deze sektor is die van de Gemeentelijke Sociale Dienst c.q. afdeling Sociale Zaken. Het zwaartepunt van het produktdomein ligt dan ook letterlijk en figuurlijk op het GIDAS-pakket (en de bijbehorende modules) dat het operationele proces van deze dienst ondersteunt. De Sociale Dienst is voornamelijk gericht op het uitvoeren van wettelijke regelingen, welke frekwent vanuit Den Haag worden gewijzigd. Daardoor dient ook de programmatuur voortdurend aan wettelijke veranderingen te worden aangepast. Daarnaast vinden, met name op landelijk nivo, heden ten dage diverse beleidsveranderingen plaats. In dit artikel wil ik het graag beperken tot deze programmatuur, en de ontwikkelingen die hierbij plaatsvinden. Achtereenvolgens zal ik ingaan op: - de huidige GIDAS-programmatuur; innovatie en nieuwe ontwikkelingen; gedachten over nieuwe produktlijn.

9 , L+TABC De huidige GIDA-programmatuur. We kunnen ons de problemen met GIDAS begin 1990 nog duidelijk voor de geest halen. Zowel intern als extern is de omvang ervan duidelijk merkbaar geweest. Nu we door die storm heen zijn, willen we er zeker voor waken dat dat nooit meer kan gebeuren. Zeker niet als we ons gedachten gaan maken over een nieuwe produktlijn (waarover verderop meer). We hebben ons tot doel gesteld langzaam maar zeker het vertrouwen van onze GIDASgebruikers terug te winnen. Een van de belangrijkste zaken bij het scoren van nieuwe gemeenten, maar ook bij het op de markt brengen van nieuwe produkten, zeker als deze de huidige vervangen. Hierbinnen ligt een belangrijke taak voor iedereen die te maken heeft of krijgt met de welzijnsprodukten. Voor de programmatuur inkl. modules geldt dat de geboden funktionaliteiten zeer volledig zijn en goed aansluiten op het verwachtingspatroon van de huidige gebruikers. De strategie rondom deze programmatuur richt zich dan ook met name op het foutvrij krijgen c.q. houden en daarnaast op een optimalisatie van de huidige funktionaliteiten in logische of technische zin. Ofschoon eerder gezegd is, dat gedacht wordt aan een nieuwe produktlijn kunnen we konstateren dat de huidige programmatuur nog "dagelijks" wordt verkocht, en dus beslist nog niet verouderd is. De huidige produkten zullen dan ook aktueel worden gehouden op belangrijke ontwikkelingen. Onder deze belangrijke ontwikkelingen zijn belangrijke funktionele uitbreidingen te noemen. - Binnen GIDAS is een sterke behoefte de ondersteuning van de Wet op de bejaarde noorden te optimaliseren. Dit voorjaar zullen een aantal optimaliserende voorstellen worden doorgevoerd. - Het GIDAS-pakket is door de vele wijzigingen op een aantal punten toe aan een logische of technische verbetering. Verbeteringen willen we in een tweetal stappen in dit jaar gaan doorvoeren en aan de markt gaan uitleveren. - Veel gemeenten met GIDAS vragen om een verbeterde ondersteuning voor de Regeling Opvang Asielzoekers. Middels een nieuwe module gaan we die gemeen ten halverwege dit jaar een module ter ondersteuning van deze wet bieden. Innovatie en nieuwe ontwikkelingen Als L + T trachten we met onze programmatuur aan te sluiten op de laatste nieuwe technische en funktionele mogelijkheden. Met nieuwe innovaties lopen we binnen Welzijn voorop als we kijken naar kennissystemen. Ten behoeve van Sociale Diensten heeft L+ T, als dit nummer verschijnt, reeds een operationeel Kennissysteem dat een ondersteuning biedt bij de uitvoering van de Wet op de Bejaardenoorden (MR-WBO). Daarnaast is een projektgroep bezig met de ontwikkeling van het Kennissysteem Verhaal en Terugvordering. De werkzaamheden rondom produktie en implementatie van MR-WBO zijn thans in volle gang. De produktdag in december jl. trok ruim negentig gernteresseerde bezoekers uit zestig gemeenten. Over het algemeen was men van mening dat het hier een goed produkt betrof. Het zal hier zeker niet bij blijven. De mensen die aan de ontwikkeling van MR-WBO hebben meegewerkt, overwegen thans eventueel in kleiner verband een aantal toepassingen te gaan bouwen voor enkele minder omvangrijke thema's zoals aktes van onvermogen, intake formulieren, berekening van krediethypotheken en bijstandsbesluit zelfstandigen. AI de genoemde thema's geven uitvoering aan wettelijke regelingen. Voor het Kennissysteem Verhaal en Terugvordering (van bijstandsgelden) is men nu in de fase basisontwerp. Halverwege dit jaar zal het Kennissysteem Verhaal operationeel moeten zijn en op het einde van het jaar het Kennissysteem Terugvordering.

10 De Kennissystemen, welke worden ontwikkeld voor de v.o.f. MRE uit Rotterdam, draaien op een PC. De toegevoegde waarde voor de produktlijn van L+ T (GIDAS in deze) is te vinden in een koppeling van de kennissystemen met de administratieve GIDA-systemen. De koppelingsprogrammatuur wordt aangeboden als een aparte module van de GIDASlijn. Naast de systemen, met de bovengenoemde faciliteiten, aan te bieden aan L+ T-gemeenten, willen we Kennissystemen ook nadrukkelijk aan "niet-l + T gemeenten" gaan aanbieden. Zo kunnen we ook daar aantonen dat innovatie en technologische ontwikkelingen hoog in ons vaandel staan geschreven. Gedachten over een nieuwe produktlijn In 1990 is een uitgebreide studie uitgevoerd naar de gewijzigde omstandigheden bij de Gemeentelijke Sociale Diensten. Hierbij richtte het onderzoek zich op de definitie van een toekomstig systeem, dat zou aansluiten bij de gewijzigde werkomgeving. Vanuit deze studie zijn de resultaten vastgelegd in een definitiestudie waarin een nieuwe produktlijn werd gepresenteerd die onderbouwd is met een PMC-onderzoek. Bij het onderzoek kwamen drie dingen duidelijk naar voren die van grote invloed zijn: - In de eerste plaats merk je duidelijk dat de diensten en afdelingen de afgelopen jaren al de nodige ervaring opgedaan hebben met automatisering en de aspekten die daarmee verbonden zijn. - In de tweede plaats nemen de mogelijkheden op het gebied van de informatietechnologie enorm toe (denk aan kennissystemen) en zijn diverse toepassingen met betrekking tot geautomatiseerde gegevensverwerking en kommunikatie interessant voor sociale diensten en afdelingen sociale zaken. - Ten derde is er sprake van veranderingen in de informatiebehoefte, bijvoorbeeld als gevolg van het streven naar een efficiênte organisatie, een beter inzicht in beleidsmatige ontwikkelingen of een uitbreiding van het takenpakket. Uit het onderzoek kwamen dan ook een aantal konklusies naar voren die afbreuk deden aan ons huidige pakket GIDAS. Het toekomstige systeem dat in de jaren 90 bij de sociale diensten operationeel moet zijn, is sterk gericht op de uitkeringsgerechtigde. Onze huidige programmatuur zet min of meer de wetgeving centraal en is opgebouwd omtrent regelingen (ABW, IOA, WBO, RWW, e.d.) Het centraal stellen van de uitkeringsgerechtigde heeft tot doel de aandacht van de Bijstandmaatschappelijkwerker (welzijnsambtenaar) nadrukkelijk op deze groep te richten met als doel, via bepaalde wegen, deze mensen weer zelfstandig te laten voorzien in hun levensonderhoud. Dit klinkt allemaal wat pragmatisch, maar voor de sociale diensten staan diverse mogelijkheden ter beschikking om mensen een bepaalde achterstand te laten inhalen om ze zodoende weer in een arbeidsproces te laten meedraaien. Het nieuwe Sociale Zaken pakket (produktlijn) zal dus de uitkeringsgerechtigde centraal moeten stellen. De hierboven geschetste werkwijze is het kenmerk voor wat men noemt de "Sociale Vernieuwing". Voor de gemeentelijke sociale diensten betekent het op beleidsnivo al een hele grote verandering. Voor de uitvoerende ambtenaren betekent het een hele nieuwe werkwijze. Dergelijke veranderingen komen, hoewel altijd onverwacht, natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Aan de genoemde werkwijze en veranderingen is jaren gesleuteld. Diverse afwegingen zijn daarbij gemaakt en vele Sociale Diensten zijn erbij betrokken geweest. Op welke aspekten een geautomatiseerde ondersteuning kan worden aan geboden, is nog niet onderzocht om daar prioriteiten uit af te leiden. Voor de ontwikkeling van een nieuwe produktlijn dient dan ook nog veel

11 onderzoek te gebeuren, om nog maar te zwijgen van de benodigde financiêle impuls voor deze nieuwe ontwikkeling. Door verder onderzoek zal de vorm van een nieuw systeem vast komen te staan en daarmee een planning en de benodigde financiêle middelen. En over middelen de volgende keer meer. Jack Gijsberts Software Produkten NIEUWS SOFTWARE ENGINEERING PROJEKT SIS HAMBURG "Dat beetje helder water wat we nog hebben, hebben ze nodig om in de wijn te doen". Kadè Bruin. De bedoeling van dit artikel is enige informatie te verstrekken over het SIS-projekt waar reeds velen iets van hebben gehoord maar slechts weinigen het fijne van weten. Het projekt is zijn derde jaar ingegaan. Wat is hier eigenlijk allemaal aan vooraf gegaan? ( , I I I MANAGEMENT : I Er werd een brug gebouwd. Daarop werd een I brugwachter in dienst gesteld. Aangezien I deze wakkere borst betaald moest worden, I werd een kassier in dienst genomen. Op de I kassier volgde een boekhouder en die had op zijn beurt een typiste nodig. Toen moest er leiding komen, dus benoemde men een chef. Maar aangezien je een chef niet in zijn eentje kunt laten aanmodderen, werd er een hogere chef aangesteld en die kreeg weer een hoofdambtenaar boven zich. Daarop volgde de benoeming van een direkteur die na korte tijd een direktie-assistent nodig had. Toen was alles zo ingewikkeld geworden, dat er een raad van bestuur in het leven werd geroepen. Deze besloot dat er drastisch bezuinigd moest worden, waarop de brugwachter werd ontslagen. ~---- J SEGMOSfWAS heet het originele systeem op een P7000 dat draaide bij een aantal Philips vestigingen in verschillende landen. L + T had de opdracht gekregen om de konversie naar de AS/400 uit te voeren, inklusief uitbreiding van funktionaliteit. Philips Duitsland is een van de grootste service-organisaties en kon zich op een gegeven moment niet vereenzelvigen met de 'common-systeem-specifikaties'. Zij stapte daarom in maart 1990 uit en ging alleen verder met L+ T. Dit was het moment dat SIS werd geboren (Service Information System). SIS heeft vorig jaar een moeilijke periode meegemaakt (zie L + T ABC 8e jaargang nummer 9/10) en een audit heeft geresulteerd in aanvullende specifikaties, een nieuwe opdracht en een nieuwe naam: SIS 2.0. Nog nooit eerder is er binnen L + Teen projekt geweest met zo'n rijke historie. Dat zo'n rijke historie ook een belemmering kan zijn, blijkt uit een aantal basisdokumenten die voortdurend meegegroeid zijn, waar reeds vele mensen aan hebben gewerkt en waarvan je op een gegeven moment denkt: "als we dat nog een keer opnieuw mochten doen". Maar ja: tijd is geld.

12 I L+TABC SIS 2.0 wordt een geautomatiseerd informatiesysteem dat zich ten doel stelt het ondersteunen van alle processen die te maken hebben met het verlenen van service aan klanten die Philips produkten hebben gekocht en aan bedrijven die op hun beurt ook weer zelfstandig service verlenen. Dat het hier wel degelijk om alle processen gaat, blijkt uit de opsomming van de subsystemen waaruit SIS 2.0 bestaat. - Beheren van basis gegevens. - Vastleggen van reparatie-informatie. - Afhandelen van opdrachten voor levering van onderdelen. - Voorraad beheren. - Uitvoeren van bestellingen. - Rapporteren aan het management. Daarnaast zijn er koppelingen gedefinieerd naar het SAP-systeem, een microfiche systeem, een weegsysteem voor portbetaling, een handterminal, het Bildschirmtext Service (Viditel) systeem, een centraal rekencentrum, PCS Eindhoven en de andere Service Centra in Duitsland. Vooralsnog wordt SIS 2.0 gefmplementeerd in Hamburg, Mönchen, Dietzenbach en KOln maar met het wegvallen van de Oost-Duitse grens zijn de gedachten reeds uitgegaan naar het opzetten van een aantal nieuwe Service Centra in Oost Duitsland. Momenteel zijn de volgende zeven mensen full-time bezig met het maken van technische ontwerpen en het programmeren van de betreffende subsystemen: Brigitte Elen Loenders, Monique van Uerop, Maarten Rutten, Werner Vliex, Hans te Walvaart, Ronaid Schoones en Geert Vos (externe). Het uiteindelijke systeem wordt opgeleverd in delen. Het eerste deel wordt geleverd medio maart en het laatste deel medio augustus van dit jaar. Carl Stoepker NIEUWS BRANCHE INDUSTRIE Euramax Coated Products te Roermond vormt een onderdeel van het Amerikaanse concern Alumax. De diverse werkmaatschappijen van Alumax richten zich op de totale keten van grondstof tot eindprodukt op het gebied van metalen en metalen produkten. Het concern is met name gespecialiseerd in aluminiumprodukten. Euramax is een veredelingsbedrijf. Grondstof voor het bedrijf vormen rollen blank aluminium en blank staal. Deze rollen worden van diverse laklagen voorzien. Een of meerdere grondlagen en een of meerdere lagen van de zogenaamde basiskleur. Zowel de grondlagen als de basiskleur zijn meestal specifiek voor één klant. Daarna kan een eveneens klantspecifiek design aangebracht worden; verschillende motieven in verschillende kleuren. De grootste groep afnemers wordt gevormd door de caravanbouwers in Nederland en Duitsland. Het plaatwerk van de meeste bekende caravans komt van Euramax. In de totale dienstverlening van Euramax worden steeds meer bewerkingen voor deze caravanbouwers uitgevoerd. De rollen gelakt aluminium worden geêmbosseerd (struktuur aangebracht) op maat gesneden en voorzien van de juiste vormen en randen. Zo worden komplete "bouwpakketten" voor caravans geleverd. Naast plaatwerk voor caravans wordt het produktaanbod voortdurend uitgebreid. De door Euramax geleverde materialen worden op industrieel gebied steeds vaker toegepast in plafonds, wandafwerking, lamellen, etc. Deze produktuitbreidingen in kombinatie met een uitstekende kwaliteit hebben er voor gezorgd dat Euramax de afgelopen vijf jaar ruim twee maal zo groot is geworden.

13 Deze voortdurende groei was voor Euramax aanleiding om een tweetal jaren geleden te starten met een logistiek onderzoek. In één jaar tijd heeft men het gehele bedrijf onder de loep genomen en in een rapport het logistiek besturingskoncept en de doelstellingen voor de komende vijf tot tien jaren uitgewerkt. De volgende stap was de selektie van een geheel nieuw informatiesysteem om het logistiek besturingskoncept in te vullen en de verwezenlijking van de doelstellingen mogelijk te maken. Met de selektie is men geheel 1990 bezig geweest en de uitkomst is bekend; men heeft voor L+ T en ons pakket Ratio gekozen. Onlangs is het implementatieplan goedgekeurd, zodat beide partijen een helder beeld hebben van de wijze en fasering van de implementatie van Ratio bij Euramax. Er zal worden gestart met Ratio/lnk, uitgevoerd door Jeanine van der Kruijs. Vervolgens worden Ratio/PPS en Ratio/Ver door Freddy van den Berk ingevoerd. Voor het totale trajekt staat 1,5 jaar en gedurende deze periode zal Freddy ook als koördinerend produktkonsultant optreden. Euramax is een bijzonder dynamisch bedrijf. Begin dit jaar is het personeelsbestand met een tiental nieuwe medewerkers uitgebreid. Er zijn nieuwbouwplannen om begin 1992 een geheel nieuw pand te betrekken en een forse uitbreding van de produktiekapaciteit staat ook al op de planning. Het is dan ook niet voor niets dat een dergelijke onderneming haar keuze laat vallen op L+ T als partner. Christ Drouen Branche Industrie S. TRADIVARIUS HET WERD TIJD, DAT WE. In de vorige ABC heeft u een artikel met de titel "het was de tijd dat we... " kunnen lezen, geschreven door een zekere O.C. Topus. Deze persoon was niet de enige die ooit onder een pseudoniem publiceerde in ons personeelsblad. Ikzelf, S. Tradivarius, heb dat vele malen na hem gedaan. Ik schrijf "hem", omdat ik dit heerschap namelijk ken. Persoonlijke onvrede met feitelijke onjuistheden in het genoemde artikel, dwingen mij ertoe de pen ook weer op te pakken. Ik kan mij niet voorstellen, dat er lezers zijn, die de inhoud van de pennevrucht van O.C. T.. (ik kan het niet uit mijn pen krijgen) nog enigszins bijgebleven is. Het is ook verstandig, zulks snel uit het geheugen te wissen. Als u niet gelooft (velen onder u kennen mij en mijn eerlijkheid wellicht nog niet) dat de door mij bestreden uitspraken ook werkelijk door O. zijn geschreven, dan kunt u deze nog eens naslaan in de uitaard bewaarde vorige ABC (of wordt bij u het oud papier wél opgehaald?). Heer O. begint zijn betoog met "in het kader van". Op zich al een schande dat hij zich bedient van dergelijke cliché's. O. was een paar jaar geleden namelijk de initiator van een kursus in duidelijk Nederlands schrijven bij L + T (gegeven door Wil Notten). Kennelijk heeft hij er weinig van geleerd. Kortgeleden werden op t.v. gemeentelijke ambtenaren gehuldigd, die er wél in waren geslaagd deze kretologie uit hun vokubalaire te bannen. Helaas zullen zij door O. nogal eens aangeschreven of aangesproken worden met "in het kader van" blá blá. Hiermee kom ik meteen op de schelmenstreek die O. uitgehaald heeft. Hij beweert gevraagd te zijn nog één maal in de pen te klimmen.

14 Dat kán wellicht gebeurd zijn door een booswicht, echter niet door de redaktie! Hij heeft toch kans gezien, zijn vrucht tussen de overige ABC artikelen te smokkelen. De redaktie heeft zich namelijk bij ondergetekende uitputtend verontschuldigd voor het feit dat deze hacker zijn misdaad vlak vóór het ter perse gaan heeft kunnen begaan. De waarheid is namelijk dat bij een 8 jaar geleden doorgevoerde kwaliteitsdrive van de ABC, de heer O. beschaafd is gevraagd zijn proza voortaan aan de plaatselijke dorpscourant te sturen! Heer O. vervolgt met de veronderstelling dat "de meesten onder u mij niet kennen". Kennelijk laat zijn geheugen hem in de steek. Een paar jaar geleden is hij door een spreker bij een publieke huldiging namelijk ontmaskerd! Voorts kwalificeert hij zich als "geoefend inktvis", terwijl het een publiek geheim is, dat O. bij het zwemmen een duidelijk zichtbare zwemband torst. En het feit dat de meeste managers "vreesden voor de manier waarop zijn inkt vloeide en de wurgende greep van zijn tentakels", had meer te maken met de eigenschap dat O. bij zijn bezoek aan potentiêle klanten vaak met inkt bevlekte overhemden droeg en tevens ging het gerucht dat hij vrouwelijke raadsleden met al dan niet gewenste intimiteiten trachtte te bewegen tot aanschaf van onze produkten! De groei van het aantal managers de dag na het (gedwongen!) staken van O's schrijfkunst heeft niet het gesuggereerde causale verband. Eén ding heeft O. goed gezien: kennelijk is er toen een trend gezet. Want als ondergetekende alle branche-, afdelings-, produkt-, opdracht-, people-, operations-, field-, record-, file-, en de SAS-applikatie-manager aftrekt van het totale personeelsbestand, dan is het voldoende dat er (slechts) één officiêle workbench (= "gereedschapskist") bij l + T is. De manager die dat workbench-budget bewaakt, verdient hulde! De reden dat iedereen in die lease-autoloze tijd "haarfijn kon uitleggen waarom hij of zij in een oud bakkie reed" had pure financiêle achtergronden: juist door de manoevres van Gooskens met zijn lease-mercedessen 190 was het budget voor salarisverhoging danig geslonken! Een andere feitelijke onjuistheid is dat Jos van Kollenburg als manager en vooral potentieel OR-voorzitter gerijpt zou zijn door de diskussies over het aantal gebruikte koffiebonen, velletjes toiletpapier en plastic lepeltjes met huisvester Peeters (in de SSIdoofpot-affaire). Bedoelde rijping had hij reeds ondergaan toen hij, door l+ T gedetacheerd, kamergenoot was van S. Tradivarius bij het toenmalige Philips Data Systems Nederland B.V. (eveneens een doofpot affaire). Het verhaal van O. over het komplete financiêle, sociale dienst en bevolkingspakket met een onwaarschijnlijk lage totale bouwtijd van totaal 15 manjaar prik ik ook meteen even door. Gernteresseerde gemeenten kregen bij een demo van deze "komplete" produkten namelijk slechts een fantastisch menu te zien waarbij een hoop geluld werd, omdat er geen programma achter zat. Kennelijk is het onbegrijpelijke sukses dat l + T daarmee haalde, de oorzaak dat vandaag de dag jongere sales deze strategie nog steeds trachten toe te passen bij nieuwe klanten. Alleen is een en ander in de overlevering verkeerd gernterpreteerd door deze snelle jonge yuppen. Men biedt nu kopieuze diners aan en lult daarbij dat l + T volwassen in de markt is geworden omdat we nu ook een programma áchter het menu hebben. En vervolgens troont deze kollega van ons de verbouwereerde klant mee naar een louche gelegenheid! Ik zal u (hik), waarde lezer, het ontzenuwen van de overige citaten besparen. Die gaan over een wat recentere tijd die u zelf ook goed kunt beoordelen. Alleen het voordeel van de twijfel dat Charles de Wuffel volgens O. geniet wil ik als uitsmijter bestrijden. Het simpele feit dat deze man verantwoordelijk is voor onze salarisstroken, lease-autoperikelen en de l + T (des)organisatie, plaatst hem moeiteloos in het rijtje overige niet terzake deskundigen in het management- en direktieteam.

15 Tot besluit zal ik u ervan overtuigen dat u van S. Tradivarius een eerlijker beeld van de L+ T historie gekregen heeft (hik), dan van O. Ik ben nu in een dronken bui beland, door het nuttigen van de nodige inspiratiemiddelen en zeg dus de waarheid: ook ik ben door een soort Centurion-aktie uit de ABC geweerd. Het bleek nl. dat ondergetekende ten onderging aan drank en vrouwen, hetgeen onvergeeflijk was voor de reputatie van het ABC. Mij werd te verstaan gegeven dat ik mij maar moest voegen bij mijn eveneens liederlijke voorganger. Ik heb deze raad opgevolgd en ben tot de konklusie gekomen dat die maffe O.C. Topus inderdaad ook beantwoordt aan het beeld dat men in Nederland heeft van schrijvers. Als lotgenoot zal hij mij deze schelmenstreek wel vergeven denk ik (hik). Nou kruip ik achter de gebreide broek, want het is te laat om mijn viool nog uit het foudraal te halen. S. Tradivarius SQUASH WEGENS SUKSES GEPROLONGEERDlIl De NCM Landelijke bedrijfskompetitie squash gaat weer van start. Vanaf nu is het weer mogelijk in te schrijven voor de meest gezellige en sportieve squash-kompetitie. 6 vrijdagavonden squashen met zakelijke relaties, kollega's en misschien wel konkurrenten. 6 uitgaansavonden met als rode draad squash. Bedrijfsteams uit alle marktsektoren ontmoeten elkaar in het squashcentrum dicht bij uw bedrijf. De teams bestaan uit 3 personen en komen uiteraard uit onder de naam van het bedrijf. Zijn er veel meer enthousiaste squashers binnen L+ T? Geen nood. Per bedrijf kunnen meedere teams deelnemen. Deelnemers aan de vorige editie van de NCM LBC zullen ongetwijfeld weer willen deelnemen. En als je nog niet eerder heb deelgenomen, schrijf dan nu in. De NCM LBC is een sportieve, ontspannende en zakelijk nuttige bedrijfsaktiviteit. Tot 25 maart a.s. heb je de tijd om in te schrijven. In de maanden april en mei zal dan gedurende 6 vrijdagavonden de NCM LBC plaatsvinden. Alle regionale kampioenen zullen uitkomen in het finaleweekend van 31 augustusj1 september a.s. Heb Je Interesse, geef Je dan snel op bij Fred Mesritz (Software Engineering).

16 I L+TABC PERSONALIA VERJAARDAGEN Maart 02 Henny Baijens 04 Han Gootzen 05 Willem Isendoorn 07 Frank van Luijk 10 Maria Hack 11 John Jansen 18 Ben Kock 19 Joke Deckers Kor Meelker 21 Peter Starke Leslie Wetzel 22 Toine Verkooijen 26 Andrè van der Zee 27 Alex Koopman 29 Jacqueline Matthijsse April 02 Maarten van Riel 05 Joop Beerens 06 Ad Adriaans 07 John Eikelenboom Ruud Loppies Huib Smeets 08 Rob Wernsen 10 Henny Jussen Rob van Oerle 14 Ivan Samson 16 Angelique Aelberts 18 Henk Albers Sophia Schönher Christiaan Ie Mahieu 19 Ad van der Nat 20 Frank van Schijndel 21 Joep de Greef Ger de Kuster Marco van Gemert 22 Joop Westendorp 27 Henk van der Laan 28 Wim Mevissen Ger Manders 29 Albert Wildenberg INDIENSTTREDINGEN 1 maart Bert van den Hof, programmeur UITDIENSTTREDINGEN 1 februari Monique Bellersen Henk Verhaegh Hadewych Giesbers 13 februari 1991 Mark Schlijper JUBILEUM 1 maart Ben de Boer, 10 jaar Henny ten Hoopen, 5 jaar Chris de K1eijn, 5 jaar 15 maart Cindy van der Steijn, 5 jaar GEBOORTE 1 februari Iris Anne-Lotte, dochter van Kees en Myrthe van den Heijkant GESLAAGD Riny Wismans, HE2 Fokel Fokkema, Post.HBO logistiek management VAN HARTE PROFICIAT!!!!!

17 I L+TABC EEN DAG UIT HET LEVEN VAN... THEO OENES Na de stukjes van de vorige schrijvers eens kritisch te hebben bekeken, leuke stukjes overigens, had ik natuurlijk ook een dag moeten kiezen waarop ik om zes uur in de auto zat. Dit om aan te geven dat ook de Branche Industrie niet achter blijft. Laat ik echter maar een doorsnee dag nemen om aan te geven wat iemand van Branche Industrie zo allemaal doet. Om toch een redelijke indruk van onze branche af te geven en niet achter te blijven, starten we 12 februari om 6.45 uur. De wekker is niet voor niks vroeg gezet, omdat de vorige avond een mooi wit sneeuwtapijt werd verzorgd. Als ik 's ochtends dan ook naar buiten kijk, blijkt het vroege opstaan niet voor niets. Het sneeuwt nog steeds en na het ontbijt is mijn eerste klus de auto sneeuwvrij maken. Ik heb die ochtend een bespreking in Bunnik bij Vrumona, een grote producent van frisdranken. Hier komt onder meer Sourcy, Pepsi, Sisi en Royal Club vandaan. Ad Kolsteren zal in Bunnik worden opgepikt; meestal in dit soort gevallen maar iets eerder aanrijden, want te laat komen, ook al sneeuwt het, kun je niet maken. Wanneer ik om kwart over negen in Bunnik ben zie ik Ad al door de sneeuw komen aanslippen. Het gesprek gaat bij Vrumona over het plaatsen van RATIO in een testcase omgeving. Belangrijk is dan om gezamenlijk met de gebruikers het af te leggen trajekt met mijlpalen goed door te spreken. Ad is meegegaan, want in het voortrajekt was hij er nadrukkelijk bij betrokken. Bovendien is hij de man die met Vrumona de testcase gaat opstellen. De bespreking loopt soepel omdat Vrumona ook goed weet wat ze willen en ook mensen vrijmaakt voor het trajekt. Als we rond een uur of twaalf naar de zaak rijden begint de pekel op de weg door de hogere temperatuur gelukkig te werken. In Eindhoven hebben we de punten waar we extra aandacht aan moeten besteden nog even doorgenomen en vervolgens gekeken welke telefoontjes er liggen. Onder andere een telefoontje van een journalist die een stuk wil publiceren over Marvelo en Ratio. Dat treft, want Marvelo zit vanmiddag binnen en aangezien ik ze nog moet spreken, kan ik dit direkt regelen. Een stukje tree publicity is ten slotte nooit weg. Ook dit verloopt soepel, Marvelo zal aangeven waarom ze voor ons gekozen hebben. Wanneer een klant dit uitlegt aan een journalist werkt dit tenslotte beter dan wanneer je dat zelf doet. Ik zal zelf aangeven wie L + T is, wat de Branche Industrie doet en waarom we de mooiste, de beste en de knapste zijn in automatiseringsland. Dan weer verder met bellen. Samen met Edwin de Groot vorige week een demo gegeven van GIDAR voor een prospekt, eens kijken of ze een beslissing hebben genomen. Het zit vandaag echt mee, ook dit is rond. Toegegeven, ook de Branche Overheid heeft mooie produkten. En nog sterker klanten van Industrie kunnen er nog mee werken ook. Dan het laatste trajekt vandaag, beginnen aan een nieuwe vragenlijst. Dit is altijd weer tijdrovend, balanceren over hoe je gaat antwoorden op bepaalde vragen. Tevens blijkt maar weer dat één gek meer kan vragen dan zeven wijzen kunnen beantwoorden. Als afsluiting nog even het antwoord aan Joris Toonen. Joris, zoals je vroeg, ik heb getracht je schriftelijke kursus Lambada met goed gevolg te doorlopen. Het resultaat, moet ik zeggen, is echter bedroevend. Badhanddoek, de grootste maat, is gescheurd, het is weer in mijn rug geschoten en mijn vrouw vroeg of ik te veel had gedronken. Ik vrees dat ik me toch zal moeten beperken tot de Weense wals en de Quick Step. Theo Oenes De volgende die een dag uit zijn leven mag vertellen is: ANGELIQUE AELBERTS

18 10 PUNTEN VAN DE EHBO 1. Observeren: Ga na of de patiênt geld bij zich heeft. Neem dit af, teneinde uitbreiding van het letsel te voorkomen en zelf wat achter de hand te hebben. 2. AdemhalingsmoeilIjkheden: In geval van ademhalingsmoeilijkheden de keel geheel dichtknijpen om langer lijden te voorkomen. 3. Bewusteloosheid: 9. Vergiftiging: In geval van vergiftiging (behalve bij schoonmoeder) onmiddellijk evakueren. Rijnmondraad waarschuwen en de boel laten afgraven. 10. Kaakverrekking: Indien uw vrouw haar kaak verrekt en zij niet meer kan spreken, de arts bellen en vragen of hij over 6 maanden misschien even langs kan komen. Dit geeft veel rust in huis, en is goed voor de patiênt en in het bijzonder voor de helper. Bij bewusteloosheid de patiênt zo lang mogelijk met rust laten. Dan heeft hij er langer plezier van. 4. Bloedverlies: Bij ernstig bloedverlies de patiênt in een vergiet laten uitlekken. Niet door de wringer halen met het oog op kneuzingen. 5. Botbreuken: Bij het gebroken zijn van beide benen, patiênt onmiddellijk laten oefenen op zijn beide handen te lopen. 6. Brandwonden: Bij ernstige brandwonden direkt korting vragen bij het krematorium. 7. Oogletsel: In geval van ernstig oogletsel onmiddellijk een blindegeleidehond imiteren. 8. Verdrinking: Indien u een drenkeling ziet, gooi dan soepel een reddingsboei om hem heen. Oefen daarom op de kursus speciaal ringwerpen.

19 L+ TIN THE PICTURE Eerste implementatie Ratio Op, 3 december jl. werd het contract getekend tussen Marvelo en L + T Informatica Marvelo BV, een produktiebedrijf van Ahold, heeft beo sloten een aantal modules aan te schaffen van het geïntegreerd industriëel infor matiesysteem Ratio. Dit soft warepakket is ontwikkeld voor IBM Systeem/38 en AS! 400 computers en wordt gele. verd door L+T Informatica. Hiermee is de eerste imple. mentatie van Ratio in Nederland op handen. Marvelo houdt zich bezig met het produceren en verpakken van levensmiddelen onder eigen en private label. Marvelo produceert de produkten z0- wel op voorraad als op order. Naast bijvoorbeeld een goede beheersing van de uiteenlo pende houdbaarheidstermijnen is ook een optimaal L ~_LIU ~ ~_ A _ft geplande benutting van de produktiecapaciteit zeer belangrijk_ De huidige produktieplanningsmethode stelt Marvelo onvoldoende in staat om deze capaciteit optimaal te benutten en in te spelen op de behoefte van de afnemers. Dit leidde tot een toenemende behoefte aan een logistiek systeem, dat de professionaliteit van de produktiebesturing op een hoger niveau brengt en de mogelijkheid biedt ook andere functies op termijn te integreren. Op grond van een analyse van het gewenste informatiesysteem kwam vast te staan dat dit gerealiseerd kon worden op basis van een standaard softwareprodukt, namelijk Ratio. De overgang van het oude naar het nieuwe systeem zal ongeveer 1 ~ jaar in beslag nemen. Eenmaal operationeel kan Marvelo o.a. voorraadverschillen aanzienlijk reduceren, de capaciteiten beter benutten en beter inspelen op de steeds hogere eisen die de markt stelt ten aanzien van levertijd, leverbetrouwbaarheid, kwaliteit n ;b_.i:"_a.

20 EVEN PUZZELEN De vorige puzzel, een gesprek in het Groesbeeks, was waarschijnlijk zo ontzettend moeilijk dat bijna niemand zich eraan heeft gewaagd. De kreativiteit van onze kollega's laat ook te wensen over, want veel grappige oplossingen hebben we ook niet ontvangen. Eén grappige vertaling hebben wij mogen ontvangen van Ad Adriaans. Dit betekent dus dat hij hiermee ook de winnaar is van een lekkere fles wijn. Gefeliciteerd Ad. Hieronder volgt zijn inzending: Gesprek: Piet: heb je dat gehoord van Gerrit? Die heeft een malse kip gehad van zijn dochter Hannie. Jan: Ja, maar daarvan heeft ze vanavond wel hoofdpijn! Piet: En da komt nou omdat ze haar hoofd te gauw op hol laat slaan. Jan: Heeft Gerrit de kip getemd? Piet: Nee, maar hij heeft de kip bij Ties leren tapdansen. Jan: Ties heeft ook een kloek. Die weet van geen ophouden. Piet: Nee, maar die kloek zag wel wat in die malse kip. Toen Gerrit dat in de gaten had is hij met een bokshandschoen naar buiten gegaan en heeft Ties buiten westen geslagen. Jan: En de kip? Piet: Die heeft de schrik goed te pakken. Die is voor de rest van haar leven van de leg af. Jan: Heeft Gerrit trouwens nog steeds dat boek van Puk en Muk van jou niet uit? Truus: Je kunt kiezen, kikkerbilletjes of kippebilletjes. Met een komplete schotelantenne op haar hoofd kwam Truus uit de keuken. Piet: Dju, nou kan ik vanavond Studio Sport weer niet zien. Truus: Je moet niet mopperen anders kijk je de hele week geen TV. En Truus jongleerde weer terug. Jan: Ik heb Willemien nog het hof gemaakt maar ze is niet meer zo gauw tevreden. Ik tilde haar rok op en weet je wat daar allemaal onder zat? Piet: Ikke in ieder geval niet. Jan: Een lege beurs, een platte portemonnee en een klein spaarpotje. Piet: Ja, je hebt de lusten en de lasten. Jan: Geef mij voortaan maar een borreltje. Dit bevalt beter. Maar nu niet want we hebben hem samen al flink zitten. Ik ga maar weer eens vertrekken. Piet: Dan blaas onderweg nog maar wat op je doedelzak. Hé, wat ruik ik nou toch? Jan: Ja, dat was een scheutige wind. Piet: Zie ik nou met mijn dronken toren daar een tapdansende kip aan komen? Jan: T's nog waar ook. Vlug mijn doedelzak hier dan tappen we samen op huis aan. In deze ABC plaatsen we maar weer een eenvoudige Logikwiz. Dan kan iedereen op zijn gemak thuis puzzelen zonder een oplossing in te hoeven sturen. Veel puzzelplezier. Piet: Dat weet ik niet. Truus, wat eten we vanavond?

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Tijdens sollicitatiegesprekken wil je zo snel en zo goed mogelijk een kandidaat voor een openstaande functie selecteren. De STAR vragenmethode is een gedegen

Nadere informatie

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber!

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber! 19 juli 11 Deze nieuwsbrief verschijnt per kwartaal. Je ontvangt deze omdat je een keer mee hebt gedaan aan een workshop of klant bent of omdat je opgaf als abonnee. Opzeggen/wijzigen of aanmelden voor

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test Beeld Hoofdstuk 5 Uitgeschreven tekst NL test www.ncrv.nl/ncrvgemist/8-1-2011/nl-test-2011-afl-1 (fragment tot 8:53 min.) NL test (NCRV) Duur fragment: 8:53 min. Duur uitzending: 24:49 min. Datum uitzending:

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

1. Brillenglazen zijn toch gewoon brillenglazen? Merk jij het verschil tussen een glas van Pearle, Hans Anders of een dure opticien? Waarom een hele hoop euro's betalen als het ook stukken goedkoper kan.

Nadere informatie

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden Timemanagement Als manager heb je veel verschillende werkzaamheden: je geeft leiding aan je medewerkers, maar je hebt ook je eigen taken. Je hebt met je medewerkers te maken, met andere collega s en afdelingen

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

Voorwoord. 15 miljoen mensen Op dat hele kleine stukje aarde Die moeten niet t keurslijf in Die laat je in hun waarde

Voorwoord. 15 miljoen mensen Op dat hele kleine stukje aarde Die moeten niet t keurslijf in Die laat je in hun waarde Voorwoord 15 miljoen mensen Op dat hele kleine stukje aarde Die moeten niet t keurslijf in Die laat je in hun waarde Fluitsma & Van Tijn, 2007 Het zijn er inmiddels 16 miljoen en het zullen er ook nog

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

10 tips om te scoren met telefonische acquisitie. Haal meer uit je adressenbestand

10 tips om te scoren met telefonische acquisitie. Haal meer uit je adressenbestand 10 tips om te scoren met telefonische acquisitie Haal meer uit je adressenbestand 1. Weet waar je het over hebt Wanneer je met telefonische acquisitie begint is het belangrijk om je goed voor te bereiden

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Voorsorteren op de omgevingsvergunning De mogelijkheden tot de gecoördineerde voorbereiding van besluiten in de Wro en de Awb per 1 juli 2008

Voorsorteren op de omgevingsvergunning De mogelijkheden tot de gecoördineerde voorbereiding van besluiten in de Wro en de Awb per 1 juli 2008 Voorsorteren op de omgevingsvergunning De mogelijkheden tot de gecoördineerde voorbereiding van besluiten in de Wro en de per 1 juli 2008 Inleiding Veel wordt in Nederland geklaagd over het aantal vergunningen

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

PRESENTATIE NML DESIGN, VT W ONEN&DESIGN BEURS. W aarom zou jij m oeten kiezen voor een interieurstylist?

PRESENTATIE NML DESIGN, VT W ONEN&DESIGN BEURS. W aarom zou jij m oeten kiezen voor een interieurstylist? PRESENTATIE NML DESIGN, VT W ONEN&DESIGN BEURS W aarom zou jij m oeten kiezen voor een interieurstylist? Ik ben Nathali Meurs-Pas, mijn bedrijf heet NML Design Interieurontwerp & Styling. Ik woon in Amsterdam,

Nadere informatie

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen 11 1Help: faalangst! Karel heeft moeite met leren. Dat zal wel faalangst zijn! zegt iemand. Een gemakkelijk excuus, want Karel is wel erg snel klaar met zijn huiswerk. Ellen, die ook moeite heeft met leren,

Nadere informatie

Nederlands CSE GL en TL

Nederlands CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2009 tijdvak 1 dinsdag 19 mei 9.00-11.00 uur Nederlands CSE GL en TL Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de uitwerkbijlage.

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

We spelen in het huis van mijn mama deze keer,

We spelen in het huis van mijn mama deze keer, Jip en Janneke. Ik ben Jip. Ik ben Janneke en we wonen naast elkaar. Hij heet Jip, zij heet Janneke. en we spelen soms bij hem en soms bij haar. We spelen in het huis van mijn mama deze keer, we kunnen

Nadere informatie

GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf

GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf INTRODUCTIE Bas Kierkels en Dirk Wilmink Elke project is bijzonder maar de implementatie van Gekko

Nadere informatie

INHOUD 1 Introductie van de Roos van Leary 2 De uitwerking van de Roos van Leary 3 Werken met de Roos van Leary

INHOUD 1 Introductie van de Roos van Leary 2 De uitwerking van de Roos van Leary 3 Werken met de Roos van Leary INHOUD 1 Introductie van de Roos van Leary 11 Invloed op anderen 11 De Roos van Leary 13 Kiezen van gedrag 23 Communicatie 26 Uitbreiding van het model 27 Het verhaal en de Roos van Leary 28 2 De uitwerking

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Afsluiting kinderjury 2013

Afsluiting kinderjury 2013 Afsluiting kinderjury 2013 Schrijverbezoek: Gerard van Gemert 1. Kastor en Tim Wanneer bent u begonnen met schrijven? Gerard van Gemert is in 2005 begonnen met schrijven toen hij met zijn dochters een

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen.

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Leerstijlentest van David Kolb Mensen, scholieren dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Voor

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

DE HOOGBEGAAFDHEIDS SNELWEG

DE HOOGBEGAAFDHEIDS SNELWEG DE HOOGBEGAAFDHEIDS SNELWEG Hoogbegaafden zijn snelle denkers. Ze leggen snel verbanden waardoor ze vaak snel en ver vooruit kunnen kijken. Ze verwerken grote hoeveelheden informatie in één keer, regelmatig

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is.

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is. Beste heer De Haan, Bij deze ga ik graag alsnog in op uw verzoek om nadere informatie. Ik kan en wil niet alles delen omdat een deel nog voorligt bij de rechtbank. Toch hecht ik er aan om met u mijn kant

Nadere informatie

Erlend Loe. Gelukkig getrouwd

Erlend Loe. Gelukkig getrouwd Erlend Loe Gelukkig getrouwd Vertaald uit het Noors door Paula Stevens de geus Deze uitgave is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage van NORLA (Oslo) De citaten op pagina s 171 en 175 komen uit Nigella

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Ontmoeting. gezondnu.nl

Ontmoeting. gezondnu.nl Ger van der Gaast (64) weet sinds 2010 dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Inmiddels woont hij in een verpleeghuis in Utrecht. Als voormalig docent verpleegkunde volgt Ger zijn eigen zorg kritisch.

Nadere informatie

EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN

EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN Er zijn een heleboel redenen die door een klant gebruikt worden om nee te zeggen. Echter, de zogenaamde tegenwerpingen en bezwaren zijn veelal dooddoeners. Je zal dus moeten

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

EMPLOYABILITY, CONTINUE ONTWIKKELING VAN MEDEWERKERS ÉN ORGANISATIE

EMPLOYABILITY, CONTINUE ONTWIKKELING VAN MEDEWERKERS ÉN ORGANISATIE EMPLOYABILITY, CONTINUE ONTWIKKELING VAN MEDEWERKERS ÉN ORGANISATIE HULPMIDDEL 4 HOE BEPAALT U HET EMPLOYABILITYGEHALTE VAN UW HUIDIGE ORGANISATIEBELEID EN PERSONEELSBELEID? 1 Dit hulpmiddel kunt u gebruiken

Nadere informatie

Ik denk eigenlijk dat deze blessure niet slecht is geweest voor mijn carrière

Ik denk eigenlijk dat deze blessure niet slecht is geweest voor mijn carrière In de rubriek vertelt een (oud) prof-voetballer/voetbalster over zijn/haar voorste kruisband blessure. Vanaf het moment dat deze blessure werd opgelopen, de operatie, de revalidatie, de rentree en daarna.

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden naar aanleiding van Shell Engagement Sessies

Vragen en Antwoorden naar aanleiding van Shell Engagement Sessies HSE Q1. Dienen incidentmeldingen straks via het Shell systeem gedaan te worden of via het Johnson Controls systeem? A1. Incidenten dienen zowel aan Shell als binnen Johnson Controls gemeld te worden. Omdat

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

Axoft Network Services DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012. werkt nog intensiever samen met KPN

Axoft Network Services DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012. werkt nog intensiever samen met KPN DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012 Axoft Network Services werkt nog intensiever samen met KPN Apollo Hotel Papendrecht Vernieuwd en verbeterd Van Lonkhuizen & Van Oosten

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri

Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri CASE VAN MAELE NV Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri Software voor de kleinhandel, groothandel en distributeur SPHINX-IT Rijksweg 95A 9870 Machelen t. 09 386 33 00 f. 09 386 95 46 Av. Léon Champagne

Nadere informatie

Met de CE-markering neem je je klanten de zorg over de kwaliteit uit handen, je profileert je als betrouwbaar.

Met de CE-markering neem je je klanten de zorg over de kwaliteit uit handen, je profileert je als betrouwbaar. TEKST: HANS KOOPMANS Interview met Bert van Beek, directeur van Telford Consult: Met de CE-markering neem je je klanten de zorg over de kwaliteit uit handen, je profileert je als betrouwbaar. STAAL IN

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

HB;Welkom André? AvO; Ja goede avond Hans. HB;Ja André; ik hoef het eigenlijk niet te vragen maar voor die gene die het nog niet

HB;Welkom André? AvO; Ja goede avond Hans. HB;Ja André; ik hoef het eigenlijk niet te vragen maar voor die gene die het nog niet We hebben André van Overhagen aan de telefoon van Crossroads Country Radio. Een niet geheel onbekende in de country scene in Nederland. De reden dat we André aan de telefoon hebben is omdat hij iets heeft

Nadere informatie

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?.

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. Amersfoort, 21 augustus 2007 John van den Hout Geachte aanwezigen, Toen ik me voorbereidde om voor u dit verhaal te houden, was mijn eerste gedachte: Wat

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

ANALYSE ENQUETE 2016

ANALYSE ENQUETE 2016 ANALYSE ENQUETE 2016 Aantal ontvangen: Van de 120 zijn er 49 enquêtes terug gekomen. -Ceresstraat/ Het Talent: 14..C -Het 17 L -Ommel:0 -Ostade/ Horizon: 8 O - 10..H Onvoldoende wordt gegeven op de volgende

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Mijn werkwijze en arrangementen

Mijn werkwijze en arrangementen Mijn werkwijze en arrangementen Hallo, ik ben Senna en ik regel t. Van het aanzoek naar de locatie en de catering, via de uitnodigingen naar de jurk en van daar weer door naar het entertainment of andersom.

Nadere informatie