L+TABC. ge JAARGANG NR. 2 VOORWOORD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L+TABC. ge JAARGANG NR. 2 VOORWOORD"

Transcriptie

1 \ '\

2 ge JAARGANG NR. 2 REDAKTIE Fokel Fokkema Han Gootzen Jos van Kollenburg Jacqueline Matthijsse Dirk Moree REDAKTIE-ADRES L+ T Informatica B.V. Afd. PR & Marketing Services Postbus AA Eindhoven INHOUD Voorwoord - 1 Mededelingen direktie - 2 Nieuws Branche Overheid - 3 Nieuws Software Produkten - 7 Management - 10 Nieuws Software Engineering - 10 Nieuws Branche Industrie - 11 Het wordt tijd dat we... (S. Tradivarius) - 12 Squash - 14 Personalia - 15 Een dag uit het leven van punten van de EHBO - 17 L+ Tin the picture - 18 L+ T puzzel- 19 Wat is...? - 21 Wist u dat PeeVee-nieuws- 22 VOORWOORD Iedereen (wintersporters en carnavalvierders) weer met twee benen op de grond en de handjes uit de lucht? Na ontspanning is het weer tijd voor inspanning (mentale inspanning wel te verstaan). Dit nummer van de L + T ABC omvat onder andere de gebruikelijke rubrieken. Na het prikkelende verslag van O.C. Topus in het vorige L + T ABC waarin hij/zij vertelt over vroeger en tevens een evaluatie van management en direktie geeft, volgt nu een korte (en krachtige) reaktie van S. Tradivarius. (Dit keer wel op ons verzoek.) Een oude vaste medewerk (st) er van L+ T die lange tijd anoniem een bijdrage heeft geleverd aan de L + T ABC. Blijkbaar is de puzzel weer te moeilijk geweest want we hadden slechts één reaktie. De oplossing van Ad Adriaans staat verderop in dit nummer. Squash-liefhebbers opgelet!!! Lees verder op pagina 14. Wij wensen iedereen veel leesplezier! De redaktie Nb. Ondanks ons voornemen deze ABC tijdig te laten verschijnen, hebben wij enige vertraging opgelopen. Redenen hiervoor zijn o.a. vakantie en stukken die later ingeleverd werden dan gepland. Onze excuses hiervoor.

3 MEDEDELINGEN DIREKTIE Per 1 januari 1991 is de Wet Ouderschapsverlof van kracht geworden. Velen van u zullen hiervan al kennis hebben genomen. De overheid heeft speciaal daarvoor een promotiecampagne opgestart. Door middel van deze wet wil de overheid een verdere bijdrage leveren aan de emancipatie-ontwikkelingen. In het kort komt het erop neer dat de wet voorziet in de mogelijkheid, voor zowel man als vrouw, om in de hoedanigheid als ouder tot 20 uur per week (uitgaande van een 40- urige werkweek) onbetaald verlof te nemen. Dit is mogelijk per kind van 4 jaar of jonger en voor een duur van maximaal een half jaar. L + T zal aan de uitvoering van deze mogelijkheid meewerken. De wet geeft overigens voor niet alle operationele en financiêle implikaties een antwoord. Daarom zijn we op dit moment zelf nog in onderzoek wat de konsekwenties zijn indien iemand overweegt van de mogelijkheid gebruik te maken. Dit teneinde een eerlijke, alles overziende, persoonlijke overweging mogelijk te maken. Indien iemand serieuze belangstelling heeft kan hij of zij voor meer informatie terecht bij Hannie van Roosmalen (FP&O). Een tweede mededeling onzerzijds betreft een verhuizing. De herinneringen van de verhuizing binnen Eindhoven van de drie lokaties naar het nieuwe pand op Welsehap nog vers in het geheugen, staan we al weer voor een volgende verhuizing. Deze keer betreft dat Amersfoort. Inmiddels zitten we ook al weer 4 jaar in het pand aan de Berkenweg 7 in Amersfoort. Een lokatie, die uitermate geschikt is in de funktie van klantondersteuningscentrum. Vanwege de centrale ligging is Amersfoort voor veel klanten goed te bereiken en heeft het voor velen van hen sterk de voorkeur om demonstraties, produktdagen, opleidingen e.d. daar te organiseren. Ook verschillende medewerkers van de afdelingen Sales, Advies en Service binnen de branche Overheid hebben er hun vaste werkplek. Buiten een aantal opmerkingen over de sanitaire voorziening is het voor ons een goed pand. Inmiddels is het echter zo dat Data Process ook een nieuw pand heeft laten bouwen. Het pand ligt op het industrieterrein "de Brand" te Amersfoort en wel aan de buitenkant langs de A 1-snelweg. In het pand is ook ruimte voorzien voor L + T hetgeen betekent dat voor ons de twee bovenste verdiepingen, in totaal 1000 m2 kantooroppervlakte is gereserveerd. Hiermee kunnen wij uit een meer "vreemd" pand naar een groepspand waar Data Process hoofdhuurder is. Met Data Process kunnen we een aantal voorzieningen voor onze gezamenlijke rekening nemen. Door samen in één pand te zitten, wordt ons groepszijn in ieder geval versterkt. Wij vertrouwen erop dat we met Data Process tot invulling van goede afspraken kunnen komen, die nodig zijn bij een gezamenlijk goed gebruik van een degelijk, fraai pand. Wij vragen hierbij natuurlijk ieders medewerking. Zeker bij het verhuizen van de Berkenweg naar het prachtige, nieuwe pand kunnen wij de flexibiliteit van betrokkenen goed gebruiken om deze verhuizing probleemloos te laten verlopen. Wij wensen alle betrokken medewerkers erg veel werkplezier in hun nieuwe omgeving, die naar alle waarschijnlijkheid al in juni dit jaar al kan worden betrokken. Nb.: de organisatie van de verhuizing ligt in handen van Albert Wildenberg. Hij heeft inmiddels, als geen ander, met dit bijltje leren hakken. Samen met betrokkenen zal hij ook nu beslist weer deze verhuizing in goede banen leiden. Harrie Gooskens en Hans Snijders

4 NIEUWS BRANCHE OVERHEID VOORBEREIDING OP INVOERING VAN DE GBA Na een geslaagde praktijkproef in 1989, waarin gekonstateerd werd dat de GBA kon worden ingevoerd, is gestart met de voorbereidingen op de invoering van de GBA. Op basis van de praktijkproef, waarin de L+ T gemeenten Roosendaal en Nispen, Bunnik, Papendrecht en Drunen hebben deelgenomen, zijn de plannen voor de invoering van de GBA enigszins bijgesteld. De praktijkproef heeft onder andere geleid tot een aantal aanpassingen in het Logisch Ontwerp GBA. Een nieuwe versie van het Logisch Ontwerp is in juni 1990 uitgebracht en aan de gemeenten en de leveranciers gezonden. Een uitgebreid projektteam is binnen L + T bezig om de eisen van de nieuwe versie van het Logisch Ontwerp te verwerken in het bevolkingspakket GIDAB. Volgens de planning zal deze versie in juli 1991 voor Schouwing en Toetsing worden aangeboden aan het GBA-projektburo. Na goedkeuring zal deze nieuwe release 2.0 van GIDAB aan de daarvoor in aanmerking komende gebruikers worden verzonden. Vanaf dat moment kan de toetreding van GIDAB-gebruikers tot het GBA-netwerk van start gaan. We praten over september Ook zijn er organisatorische maatregelen getroffen met betrekking tot de ondersteuning van de gemeenten bij de toetreding tot de GBA. Dit naar aanleiding van de konklusie uit de praktijkproef dat gemeenten terdege moeten worden ondersteund bij de invoering van de GBA in de gemeentelijke organisatie, bij toetreding tot het GBA-netwerk en bij het vergaren van kennis ten behoeve van de dagelijkse GBA-routine. Aan de gemeenten worden in het tussentrajekt drie soorten ondersteuning aangeboden: voorlichting, training en begeleiding. De toetreding van gemeenten. De periode waarin gemeenten zullen toetreden tot de GBA wordt het Tussentrajekt genoemd. Aan het eind van het Tussentrajekt moeten alle gemeenten en een aantal afnemers, waaronder de huidige Vak 23-afnemers, zijn aangesloten op het netwerk. Na afloop van het Tussentrajekt treedt de Wet GBA in werking en begint de zogenaamde Definitieve Fase, waarin de overige afnemers op het GBA-netwerk worden aangesloten. De voorbereidingen voor het tussentrajekt zijn inmiddels in volle gang. Daarin wordt een aantal "Aanvullende Beproevingen" uitgevoerd. Zo wordt bijvoorbeeld het toetredingsscenario, dat gemeenten in het "Tussentrajekt" moeten doorlopen om aangesloten te kunnen worden op het GBA-netwerk, in de praktijk beproefd. Aan deze Beproevingen wordt ook deelgenomen door de L + T gemeenten Bergen op Zoom, Usse en Berlicum met de GIDAB-applikatie. Ondersteuning bij de toetreding tot de GBA Tijdens het Tussentrajekt kunnen gemeenten een beroep doen op het GBA projektburo en L + T Informatica voor ondersteuning bij hun toetreding tot de GBA. Het GBA-projektburo zal zich toeleggen op de zorg voor de toetredingsondersteuning en de zorg voor de koordinatie en centrale regie bij de toetreding van gemeenten. Voor de L + T -gemeenten zullen hiervoor twee accountmanagers van het GBA-projektburo, te weten Idius Felix en Ueke Schmidt, en een tiental GBA-konsulenten beschikbaar zijn. Bij problemen op het gebied van binnengemeentelijke aspekten van de toetreding tot de GBA kunnen gemeenten verder via accountmanagers van het GBA-projektburo een beroep doen op de VNG. De ondersteuning van L + T Informatica zal zich met name richten op de applikatiege-

5 bonden ondersteuning, dat wil zeggen het werken met het GIDAB-pakket. Draaiboek Toetreding Gemeenten en Ondersteuningsplan L+ T -gemeenten. Ten behoeve van de ondersteuning van gemeenten is door het GBA-projektburo onder andere een Draaiboek Toetreding Gemeenten ontwikkeld. Het draaiboek geeft een overzicht van het hele proces van toetreding van gemeenten tot de GBA. In het draaiboek is een stappenplan opgenomen met verplichte en niet-verplichte stappen. Het stappenplan geeft in een twintigtal stappen weer wat een gemeente moet doen om van een situatie, waarin uitsluitend wordt gewerkt met persoonskaarten, over te gaan naar een situatie, waarin de gemeente geheel volgens de regels van de GBA werkt. Dit draaiboek wordt in de loop van 1991 aan de gemeenten toegezonden. De konkrete afspraken tussen het GBAprojektburo en L + T Informatica over de ondersteuning van de L+ T-gemeenten zullen worden vastgelegd in het Ondersteuningsplan L+ T-gemeenten. Daaraan wordt op dit moment de laatste hand gelegd. In de maanden april, mei en juni worden er regionale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor alle L + T -gemeenten over de invoering van de GBA, de toetreding van gemeenten en de ondersteuning daarbij. In die bijeenkomsten wordt het ondersteuningsplan uitgereikt. Regionale gebruikersgroepen De toetreding van gemeenten zal in het geval van de L + T -gemeenten worden georganiseerd rondom de vijfentwintig (bekende) regionale gebruikersgroepen. Hiervoor zijn een aantal belangrijke voordelen te onderkennen: 1. Het GBA-berichtenverkeer na toetreding is het grootst met de omliggende gemeenten (intergemeentelijke verhuizing). 2. Gelijktijdige toetreding van gemeenten binnen een regio maakt optimale ondersteuning en motivering van elkaar mogelijk. De gemeenten binnen een regio hebben reeds intensieve kontakten met elkaar en kunnen elkaar goed adviseren en steunen bij de toetreding. 3. De ondersteuning door het GBA-projektburo en L + T Informatica is door de koncentratie ervan per regio optimaal. Dit zal de doorlooptijd van de toetreding van gemeenten positief bernvloeden. Echter, aan een regionale toetreding zijn ook nadelen verbonden. Er zijn gemeenten die staan te trappelen om toe te treden. Deze gemeenten kunnen in een regio zitten die pas later kan toetreden. Dit is helaas onvermijdelijk. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke snelheid voor het toetreden van gemeenten tot de GBA. Een voorstel omtrent de volgorde waarin de verschillende regio's na elkaar kunnen toetreden tot de GBA is in voorbereiding en is onderwerp van gesprek in het Kontaktpersonenoverleg Toetreding L+ T-gemeenten en het Plannings- en Voortgangsoverleg Toetreding L+ T-gemeenten. Er wordt naar gestreefd om de toetredingsvolgorde van L+ T-gemeenten af te stemmen op de toetredingsplanning van andere leveranciers. Het is niet zinvol dat een leverancier in het noorden van Nederland start en de andere in het zuiden. Het voorstel voor toetredingsvolgorde zal worden gepresenteerd tijdens de regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Kontaktpersonenoverleg Toetreding L + T gemeenten Ten behoeve van de afstemming in het kader van de planning van de voortgang van de toetreding van L + T -gemeenten tot de GBA, is voor elk van de regionale gebruikersgroepen een kontaktpersoon benaderd. Periodiek zullen het GBA-projektburo en L + T Informatica met deze regionale kontaktpersonen een Kontaktpersonenoverleg Toetreding L+ T-gemeenten hebben. De resultaten van dat overleg kunnen door de

6 kontaktpersonen worden teruggekoppeld naar het overleg van hun respektievelijke regionale gebruikersgroepen. De kontaktpersonen zijn inmiddels uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst van het Kontaktpersonenoverleg op 4 februari a.s. Plannings- en Voortgangsoverleg tussen de bij de toetreding betrokken partners te garan-. deren, om regelmatig de planning en voortgang van de toetreding en de kwaliteit van de ondersteuning te bespreken, wordt een plannings- en voortgangsoverleg toetreding L+ T-gemeenten ingesteld voor het tussentrajekt. Op dit moment vindt er reeds een dergelijk overleg plaats met de gemeenten die hebben deelgenomen aan de GBA-praktijkproef en de aanvullende beproevingen. Voor het Tussentrajekt zal dit overleg bestaan uit: * 3 afgevaardigden uit het Kontaktpersonenoverleg, d.w.z. 3 regionale kontaktpersonen, waaronder in ieder geval de voorzitter en de sekretaris van het Kontaktpersoonoverleg; * de accountmanagers van het GBA-projektburo; * de projektleider GBA van L + T Informatica; * een vertegenwoordiger uit het bestuur van de Gebruikersvereniging L + T; * een medewerk(st}er van de VNG (op ad hoc basis). Tijdens de landelijke voorlichtingsbijeenkomst zal worden meegedeeld welke personen gedurende het tussentrajekt deel zullen nemen aan het Plannings- en Voortgangsoverleg Toetreding L+ T-gemeenten. HET WRVS-DEN HAAG Feestelijke ondertekening van het kontrakt. Woensdag 6 februari uur was een belangrijke datum voor allen die betrokken waren en zijn bij het projekt "WoonRuimteVerdelingsSysteem van Den Haag". In het stadhuis van Den Haag vond de feestelijke ondertekening plaats van de turn-key overeenkomst Woonruimteverdelingssysteem. Een Intensief selektieproces ging vooraf. Een felicitatie aan "ons L + T" is zeker op zijn plaats. In 1990 heeft een ui1gebreide selektieprocedure plaatsgevonden. In eerste instantie werden 3 van de 13 kandidaat-leveranciers geselekteerd. Na lang beraad en onderzoek werd voor L + T gekozen. Een audit door een onpartijdig buro uitgevoerd op het aan de keuze ten grondslag liggende rapport en de gevolgde procedure, rechtvaardigde de keuze van L + T ruimschoots. Sinds augustus ben ik als projektleider L + T intensief betrokken bij het reilen en zeilen van het projekt en ik meen te kunnen stellen dat: inleven, partnership, samenwerking, flexibiliteit, materiekennis, hardwarekennis, marketingkracht en total-system-integrator, i1ems waar L + T voor staat, tot bovengenoemd resultaat hebben geleid. Waarom een nieuw woonruimteverdelingssysteem? Het WRVS is een gevolg van de veranderende samenleving en een herbezinning ten aanzien van verantwoording en visie op het systeem van woonruimte-verdeling binnen de sociale sektor. Belangrijke veranderingen vinden plaats; we zien: 1. bij de gemeente komt het accent te liggen op sturen en kontroleren; 2. de verantwoording voor de daadwerkelijke uitvoering gaat meer en meer naar de sociale verhuurders; 3. een streven om te komen tot een meer gedecentraliseerde dienstverlening aan de burger. Belangrijkste suksesfaktoren voor het verwezenlijken van de nieuwe visie: 1. het realiseren van een optimale samenwerking tussen sociale verhuurders en de gemeente; 2. één groot gezamenlijk woonruimteverdelingssysteem voor alle verhuurders en de gemeente, waarvan door een ieder volgens vaste afspraken en normen gebruik kan

7 I L+TABC worden gemaakt. Een systeem dat de mogelijkheid biedt om het plaatsen van urgente woningzoekenden (te zien als een belangrijke gezamenlijke verantwoording) de juiste aandacht te kunnen geven. Daar verhuurders over heel Den Haag zijn verspreid, is gekozen voor een centraal systeem bij de afdeling woonruimte zaken waarop alle participanten via een netwerk worden aangesloten. WRVS meer dan alleen een software-pakket. Te leveren diensten en produkten: - funktionele programmatuur met bijbehorende dokumentatie - konversieprogrammatuur - opleiding WRVS en AS/400 - netwerkonderzoek - AS / 400 B50 + systeemsoftware - netwerkfaciliteiten voor de dienst Bouwen en Wonen - netwerkfaciliteiten en aanvullende apparatuur voor de diverse participanten. Kortweg L + T draagt zorg voor een totaalsysteem waarop alle participanten naar tevredenheid hun taken ten aanzien van het woonruimte verdelen kunnen uitvoeren. 1 januari 1992 wordt het systeem operationeel. Het applikatiebeheer zal tezijnertijd ook bij L + T worden ondergebracht. WRVS vele belangen en belanghebbenden. Het zal straks daadwerkelijk worden gebruikt door: - alle woningbouwverenigingen van Den Haag - de stadsdeelkantoren - afdeling woonruimte zaken van de dienst Bouwen en Wonen. "Samenwerken" is het devies, maar eenvoudig is dit niet. Woonruimte verdelen is een primair proces voor elke participant. Velen krijgen dan ook met het WRVS te maken, wensen inspraak en/of kijken met argus ogen naar de nieuwe ontwikkelingen. Het bleek niet altijd mogelijk om ieders wensen binnen WRVS te honoreren. Beslissingen moesten worden genomen, knopen moesten worden doorgehakt. Het besef van iedere "sociale verhuurder" dat uiteindelijk de woningzoekenden de belanghebbende is, en dat een gezamenlijk systeem daadwerkelijk bijdraagt tot het uitvoeren van een rechtvaardige woonruimteverdeling is reden dat na een voorbereidende periode vanaf 1987 het "WRVS nieuwe stijl" er waarlijk gaat komen. WRVS Den Haag enige belangrijke (nieuwe aspekten). Systeem-gericht - één woningzoekenden-bestand voor alle participanten - één woonruimten-bestand voor alle participanten - koppeling met bevolkingssysteem - koppeling naar basisregistratie gebouwen. Technisch gericht: - alle participanten via een netwerk aangesloten op één centrale AS/400. Inhoudelijk organisatorisch: - harde afspraken t.a.v. "het A-kompartiment" (binnen dit kompartiment zijn alle urgente woningzoekenden opgenomen). - uitgangspunt bij bemiddelen: A- kandidaten op "vervuldatum" (streefdatum: voor deze datum dient woningzoekende te worden geholpen), B-kandidaten op wachttijd - aanbieding korporatie is automatisch vergunning. Algemeen: - betere management-informatie immers systeem biedt totaal inzicht in woningzoekenden, woningen, aanbiedingen. WRVS straks ook voor andere gemeenten. L+ T zal het systeem op de markt brengen. Afspraken over marketing en verkoop zijn gemaakt. Gesteund door onze Haagse

8 partner zal het WRVS zeker zijn weg vinden naar woonruimteverdelers bij andere gemeenten. Een demonstratie van het in december ontwikkelde WRVS-prototype, aan bezoekers van het jaarlijkse kongres van de Landelijke Vereniging van Huisvesters, werd in ieder geval zeer getnteresseerd en enthousiast ontvangen. Lex van den Brink Projektleider WRVS NIEUWS SOFTWARE PRODUKTEN PRODUKTMANAGEMENT WEL2IJN Inleiding In de vorige L+ T ABC heeft men mij, zei het in bedekte termen, gevraagd om het wel en wee van het produktdomein Welzijn aan het (L+ T-ABC-)papier toe te vertrouwen. Met veel genoegen heb ik hieraan gehoor gegeven. De serie "Een produktmanagementstory per L + T ABC" wordt bij deze dus aangevuld met een eerste hoofdstuk over Welzijn. Produktmanagement Welzijn is direkt gerelateerd aan de gebieden die zijn ondergebracht binnen de sektor Welzijn, welke binnen het gemeentelijk apparaat als zodanig bekend is. Een van de belangrijkste diensten van deze sektor is die van de Gemeentelijke Sociale Dienst c.q. afdeling Sociale Zaken. Het zwaartepunt van het produktdomein ligt dan ook letterlijk en figuurlijk op het GIDAS-pakket (en de bijbehorende modules) dat het operationele proces van deze dienst ondersteunt. De Sociale Dienst is voornamelijk gericht op het uitvoeren van wettelijke regelingen, welke frekwent vanuit Den Haag worden gewijzigd. Daardoor dient ook de programmatuur voortdurend aan wettelijke veranderingen te worden aangepast. Daarnaast vinden, met name op landelijk nivo, heden ten dage diverse beleidsveranderingen plaats. In dit artikel wil ik het graag beperken tot deze programmatuur, en de ontwikkelingen die hierbij plaatsvinden. Achtereenvolgens zal ik ingaan op: - de huidige GIDAS-programmatuur; innovatie en nieuwe ontwikkelingen; gedachten over nieuwe produktlijn.

9 , L+TABC De huidige GIDA-programmatuur. We kunnen ons de problemen met GIDAS begin 1990 nog duidelijk voor de geest halen. Zowel intern als extern is de omvang ervan duidelijk merkbaar geweest. Nu we door die storm heen zijn, willen we er zeker voor waken dat dat nooit meer kan gebeuren. Zeker niet als we ons gedachten gaan maken over een nieuwe produktlijn (waarover verderop meer). We hebben ons tot doel gesteld langzaam maar zeker het vertrouwen van onze GIDASgebruikers terug te winnen. Een van de belangrijkste zaken bij het scoren van nieuwe gemeenten, maar ook bij het op de markt brengen van nieuwe produkten, zeker als deze de huidige vervangen. Hierbinnen ligt een belangrijke taak voor iedereen die te maken heeft of krijgt met de welzijnsprodukten. Voor de programmatuur inkl. modules geldt dat de geboden funktionaliteiten zeer volledig zijn en goed aansluiten op het verwachtingspatroon van de huidige gebruikers. De strategie rondom deze programmatuur richt zich dan ook met name op het foutvrij krijgen c.q. houden en daarnaast op een optimalisatie van de huidige funktionaliteiten in logische of technische zin. Ofschoon eerder gezegd is, dat gedacht wordt aan een nieuwe produktlijn kunnen we konstateren dat de huidige programmatuur nog "dagelijks" wordt verkocht, en dus beslist nog niet verouderd is. De huidige produkten zullen dan ook aktueel worden gehouden op belangrijke ontwikkelingen. Onder deze belangrijke ontwikkelingen zijn belangrijke funktionele uitbreidingen te noemen. - Binnen GIDAS is een sterke behoefte de ondersteuning van de Wet op de bejaarde noorden te optimaliseren. Dit voorjaar zullen een aantal optimaliserende voorstellen worden doorgevoerd. - Het GIDAS-pakket is door de vele wijzigingen op een aantal punten toe aan een logische of technische verbetering. Verbeteringen willen we in een tweetal stappen in dit jaar gaan doorvoeren en aan de markt gaan uitleveren. - Veel gemeenten met GIDAS vragen om een verbeterde ondersteuning voor de Regeling Opvang Asielzoekers. Middels een nieuwe module gaan we die gemeen ten halverwege dit jaar een module ter ondersteuning van deze wet bieden. Innovatie en nieuwe ontwikkelingen Als L + T trachten we met onze programmatuur aan te sluiten op de laatste nieuwe technische en funktionele mogelijkheden. Met nieuwe innovaties lopen we binnen Welzijn voorop als we kijken naar kennissystemen. Ten behoeve van Sociale Diensten heeft L+ T, als dit nummer verschijnt, reeds een operationeel Kennissysteem dat een ondersteuning biedt bij de uitvoering van de Wet op de Bejaardenoorden (MR-WBO). Daarnaast is een projektgroep bezig met de ontwikkeling van het Kennissysteem Verhaal en Terugvordering. De werkzaamheden rondom produktie en implementatie van MR-WBO zijn thans in volle gang. De produktdag in december jl. trok ruim negentig gernteresseerde bezoekers uit zestig gemeenten. Over het algemeen was men van mening dat het hier een goed produkt betrof. Het zal hier zeker niet bij blijven. De mensen die aan de ontwikkeling van MR-WBO hebben meegewerkt, overwegen thans eventueel in kleiner verband een aantal toepassingen te gaan bouwen voor enkele minder omvangrijke thema's zoals aktes van onvermogen, intake formulieren, berekening van krediethypotheken en bijstandsbesluit zelfstandigen. AI de genoemde thema's geven uitvoering aan wettelijke regelingen. Voor het Kennissysteem Verhaal en Terugvordering (van bijstandsgelden) is men nu in de fase basisontwerp. Halverwege dit jaar zal het Kennissysteem Verhaal operationeel moeten zijn en op het einde van het jaar het Kennissysteem Terugvordering.

10 De Kennissystemen, welke worden ontwikkeld voor de v.o.f. MRE uit Rotterdam, draaien op een PC. De toegevoegde waarde voor de produktlijn van L+ T (GIDAS in deze) is te vinden in een koppeling van de kennissystemen met de administratieve GIDA-systemen. De koppelingsprogrammatuur wordt aangeboden als een aparte module van de GIDASlijn. Naast de systemen, met de bovengenoemde faciliteiten, aan te bieden aan L+ T-gemeenten, willen we Kennissystemen ook nadrukkelijk aan "niet-l + T gemeenten" gaan aanbieden. Zo kunnen we ook daar aantonen dat innovatie en technologische ontwikkelingen hoog in ons vaandel staan geschreven. Gedachten over een nieuwe produktlijn In 1990 is een uitgebreide studie uitgevoerd naar de gewijzigde omstandigheden bij de Gemeentelijke Sociale Diensten. Hierbij richtte het onderzoek zich op de definitie van een toekomstig systeem, dat zou aansluiten bij de gewijzigde werkomgeving. Vanuit deze studie zijn de resultaten vastgelegd in een definitiestudie waarin een nieuwe produktlijn werd gepresenteerd die onderbouwd is met een PMC-onderzoek. Bij het onderzoek kwamen drie dingen duidelijk naar voren die van grote invloed zijn: - In de eerste plaats merk je duidelijk dat de diensten en afdelingen de afgelopen jaren al de nodige ervaring opgedaan hebben met automatisering en de aspekten die daarmee verbonden zijn. - In de tweede plaats nemen de mogelijkheden op het gebied van de informatietechnologie enorm toe (denk aan kennissystemen) en zijn diverse toepassingen met betrekking tot geautomatiseerde gegevensverwerking en kommunikatie interessant voor sociale diensten en afdelingen sociale zaken. - Ten derde is er sprake van veranderingen in de informatiebehoefte, bijvoorbeeld als gevolg van het streven naar een efficiênte organisatie, een beter inzicht in beleidsmatige ontwikkelingen of een uitbreiding van het takenpakket. Uit het onderzoek kwamen dan ook een aantal konklusies naar voren die afbreuk deden aan ons huidige pakket GIDAS. Het toekomstige systeem dat in de jaren 90 bij de sociale diensten operationeel moet zijn, is sterk gericht op de uitkeringsgerechtigde. Onze huidige programmatuur zet min of meer de wetgeving centraal en is opgebouwd omtrent regelingen (ABW, IOA, WBO, RWW, e.d.) Het centraal stellen van de uitkeringsgerechtigde heeft tot doel de aandacht van de Bijstandmaatschappelijkwerker (welzijnsambtenaar) nadrukkelijk op deze groep te richten met als doel, via bepaalde wegen, deze mensen weer zelfstandig te laten voorzien in hun levensonderhoud. Dit klinkt allemaal wat pragmatisch, maar voor de sociale diensten staan diverse mogelijkheden ter beschikking om mensen een bepaalde achterstand te laten inhalen om ze zodoende weer in een arbeidsproces te laten meedraaien. Het nieuwe Sociale Zaken pakket (produktlijn) zal dus de uitkeringsgerechtigde centraal moeten stellen. De hierboven geschetste werkwijze is het kenmerk voor wat men noemt de "Sociale Vernieuwing". Voor de gemeentelijke sociale diensten betekent het op beleidsnivo al een hele grote verandering. Voor de uitvoerende ambtenaren betekent het een hele nieuwe werkwijze. Dergelijke veranderingen komen, hoewel altijd onverwacht, natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Aan de genoemde werkwijze en veranderingen is jaren gesleuteld. Diverse afwegingen zijn daarbij gemaakt en vele Sociale Diensten zijn erbij betrokken geweest. Op welke aspekten een geautomatiseerde ondersteuning kan worden aan geboden, is nog niet onderzocht om daar prioriteiten uit af te leiden. Voor de ontwikkeling van een nieuwe produktlijn dient dan ook nog veel

11 onderzoek te gebeuren, om nog maar te zwijgen van de benodigde financiêle impuls voor deze nieuwe ontwikkeling. Door verder onderzoek zal de vorm van een nieuw systeem vast komen te staan en daarmee een planning en de benodigde financiêle middelen. En over middelen de volgende keer meer. Jack Gijsberts Software Produkten NIEUWS SOFTWARE ENGINEERING PROJEKT SIS HAMBURG "Dat beetje helder water wat we nog hebben, hebben ze nodig om in de wijn te doen". Kadè Bruin. De bedoeling van dit artikel is enige informatie te verstrekken over het SIS-projekt waar reeds velen iets van hebben gehoord maar slechts weinigen het fijne van weten. Het projekt is zijn derde jaar ingegaan. Wat is hier eigenlijk allemaal aan vooraf gegaan? ( , I I I MANAGEMENT : I Er werd een brug gebouwd. Daarop werd een I brugwachter in dienst gesteld. Aangezien I deze wakkere borst betaald moest worden, I werd een kassier in dienst genomen. Op de I kassier volgde een boekhouder en die had op zijn beurt een typiste nodig. Toen moest er leiding komen, dus benoemde men een chef. Maar aangezien je een chef niet in zijn eentje kunt laten aanmodderen, werd er een hogere chef aangesteld en die kreeg weer een hoofdambtenaar boven zich. Daarop volgde de benoeming van een direkteur die na korte tijd een direktie-assistent nodig had. Toen was alles zo ingewikkeld geworden, dat er een raad van bestuur in het leven werd geroepen. Deze besloot dat er drastisch bezuinigd moest worden, waarop de brugwachter werd ontslagen. ~---- J SEGMOSfWAS heet het originele systeem op een P7000 dat draaide bij een aantal Philips vestigingen in verschillende landen. L + T had de opdracht gekregen om de konversie naar de AS/400 uit te voeren, inklusief uitbreiding van funktionaliteit. Philips Duitsland is een van de grootste service-organisaties en kon zich op een gegeven moment niet vereenzelvigen met de 'common-systeem-specifikaties'. Zij stapte daarom in maart 1990 uit en ging alleen verder met L+ T. Dit was het moment dat SIS werd geboren (Service Information System). SIS heeft vorig jaar een moeilijke periode meegemaakt (zie L + T ABC 8e jaargang nummer 9/10) en een audit heeft geresulteerd in aanvullende specifikaties, een nieuwe opdracht en een nieuwe naam: SIS 2.0. Nog nooit eerder is er binnen L + Teen projekt geweest met zo'n rijke historie. Dat zo'n rijke historie ook een belemmering kan zijn, blijkt uit een aantal basisdokumenten die voortdurend meegegroeid zijn, waar reeds vele mensen aan hebben gewerkt en waarvan je op een gegeven moment denkt: "als we dat nog een keer opnieuw mochten doen". Maar ja: tijd is geld.

12 I L+TABC SIS 2.0 wordt een geautomatiseerd informatiesysteem dat zich ten doel stelt het ondersteunen van alle processen die te maken hebben met het verlenen van service aan klanten die Philips produkten hebben gekocht en aan bedrijven die op hun beurt ook weer zelfstandig service verlenen. Dat het hier wel degelijk om alle processen gaat, blijkt uit de opsomming van de subsystemen waaruit SIS 2.0 bestaat. - Beheren van basis gegevens. - Vastleggen van reparatie-informatie. - Afhandelen van opdrachten voor levering van onderdelen. - Voorraad beheren. - Uitvoeren van bestellingen. - Rapporteren aan het management. Daarnaast zijn er koppelingen gedefinieerd naar het SAP-systeem, een microfiche systeem, een weegsysteem voor portbetaling, een handterminal, het Bildschirmtext Service (Viditel) systeem, een centraal rekencentrum, PCS Eindhoven en de andere Service Centra in Duitsland. Vooralsnog wordt SIS 2.0 gefmplementeerd in Hamburg, Mönchen, Dietzenbach en KOln maar met het wegvallen van de Oost-Duitse grens zijn de gedachten reeds uitgegaan naar het opzetten van een aantal nieuwe Service Centra in Oost Duitsland. Momenteel zijn de volgende zeven mensen full-time bezig met het maken van technische ontwerpen en het programmeren van de betreffende subsystemen: Brigitte Elen Loenders, Monique van Uerop, Maarten Rutten, Werner Vliex, Hans te Walvaart, Ronaid Schoones en Geert Vos (externe). Het uiteindelijke systeem wordt opgeleverd in delen. Het eerste deel wordt geleverd medio maart en het laatste deel medio augustus van dit jaar. Carl Stoepker NIEUWS BRANCHE INDUSTRIE Euramax Coated Products te Roermond vormt een onderdeel van het Amerikaanse concern Alumax. De diverse werkmaatschappijen van Alumax richten zich op de totale keten van grondstof tot eindprodukt op het gebied van metalen en metalen produkten. Het concern is met name gespecialiseerd in aluminiumprodukten. Euramax is een veredelingsbedrijf. Grondstof voor het bedrijf vormen rollen blank aluminium en blank staal. Deze rollen worden van diverse laklagen voorzien. Een of meerdere grondlagen en een of meerdere lagen van de zogenaamde basiskleur. Zowel de grondlagen als de basiskleur zijn meestal specifiek voor één klant. Daarna kan een eveneens klantspecifiek design aangebracht worden; verschillende motieven in verschillende kleuren. De grootste groep afnemers wordt gevormd door de caravanbouwers in Nederland en Duitsland. Het plaatwerk van de meeste bekende caravans komt van Euramax. In de totale dienstverlening van Euramax worden steeds meer bewerkingen voor deze caravanbouwers uitgevoerd. De rollen gelakt aluminium worden geêmbosseerd (struktuur aangebracht) op maat gesneden en voorzien van de juiste vormen en randen. Zo worden komplete "bouwpakketten" voor caravans geleverd. Naast plaatwerk voor caravans wordt het produktaanbod voortdurend uitgebreid. De door Euramax geleverde materialen worden op industrieel gebied steeds vaker toegepast in plafonds, wandafwerking, lamellen, etc. Deze produktuitbreidingen in kombinatie met een uitstekende kwaliteit hebben er voor gezorgd dat Euramax de afgelopen vijf jaar ruim twee maal zo groot is geworden.

13 Deze voortdurende groei was voor Euramax aanleiding om een tweetal jaren geleden te starten met een logistiek onderzoek. In één jaar tijd heeft men het gehele bedrijf onder de loep genomen en in een rapport het logistiek besturingskoncept en de doelstellingen voor de komende vijf tot tien jaren uitgewerkt. De volgende stap was de selektie van een geheel nieuw informatiesysteem om het logistiek besturingskoncept in te vullen en de verwezenlijking van de doelstellingen mogelijk te maken. Met de selektie is men geheel 1990 bezig geweest en de uitkomst is bekend; men heeft voor L+ T en ons pakket Ratio gekozen. Onlangs is het implementatieplan goedgekeurd, zodat beide partijen een helder beeld hebben van de wijze en fasering van de implementatie van Ratio bij Euramax. Er zal worden gestart met Ratio/lnk, uitgevoerd door Jeanine van der Kruijs. Vervolgens worden Ratio/PPS en Ratio/Ver door Freddy van den Berk ingevoerd. Voor het totale trajekt staat 1,5 jaar en gedurende deze periode zal Freddy ook als koördinerend produktkonsultant optreden. Euramax is een bijzonder dynamisch bedrijf. Begin dit jaar is het personeelsbestand met een tiental nieuwe medewerkers uitgebreid. Er zijn nieuwbouwplannen om begin 1992 een geheel nieuw pand te betrekken en een forse uitbreding van de produktiekapaciteit staat ook al op de planning. Het is dan ook niet voor niets dat een dergelijke onderneming haar keuze laat vallen op L+ T als partner. Christ Drouen Branche Industrie S. TRADIVARIUS HET WERD TIJD, DAT WE. In de vorige ABC heeft u een artikel met de titel "het was de tijd dat we... " kunnen lezen, geschreven door een zekere O.C. Topus. Deze persoon was niet de enige die ooit onder een pseudoniem publiceerde in ons personeelsblad. Ikzelf, S. Tradivarius, heb dat vele malen na hem gedaan. Ik schrijf "hem", omdat ik dit heerschap namelijk ken. Persoonlijke onvrede met feitelijke onjuistheden in het genoemde artikel, dwingen mij ertoe de pen ook weer op te pakken. Ik kan mij niet voorstellen, dat er lezers zijn, die de inhoud van de pennevrucht van O.C. T.. (ik kan het niet uit mijn pen krijgen) nog enigszins bijgebleven is. Het is ook verstandig, zulks snel uit het geheugen te wissen. Als u niet gelooft (velen onder u kennen mij en mijn eerlijkheid wellicht nog niet) dat de door mij bestreden uitspraken ook werkelijk door O. zijn geschreven, dan kunt u deze nog eens naslaan in de uitaard bewaarde vorige ABC (of wordt bij u het oud papier wél opgehaald?). Heer O. begint zijn betoog met "in het kader van". Op zich al een schande dat hij zich bedient van dergelijke cliché's. O. was een paar jaar geleden namelijk de initiator van een kursus in duidelijk Nederlands schrijven bij L + T (gegeven door Wil Notten). Kennelijk heeft hij er weinig van geleerd. Kortgeleden werden op t.v. gemeentelijke ambtenaren gehuldigd, die er wél in waren geslaagd deze kretologie uit hun vokubalaire te bannen. Helaas zullen zij door O. nogal eens aangeschreven of aangesproken worden met "in het kader van" blá blá. Hiermee kom ik meteen op de schelmenstreek die O. uitgehaald heeft. Hij beweert gevraagd te zijn nog één maal in de pen te klimmen.

14 Dat kán wellicht gebeurd zijn door een booswicht, echter niet door de redaktie! Hij heeft toch kans gezien, zijn vrucht tussen de overige ABC artikelen te smokkelen. De redaktie heeft zich namelijk bij ondergetekende uitputtend verontschuldigd voor het feit dat deze hacker zijn misdaad vlak vóór het ter perse gaan heeft kunnen begaan. De waarheid is namelijk dat bij een 8 jaar geleden doorgevoerde kwaliteitsdrive van de ABC, de heer O. beschaafd is gevraagd zijn proza voortaan aan de plaatselijke dorpscourant te sturen! Heer O. vervolgt met de veronderstelling dat "de meesten onder u mij niet kennen". Kennelijk laat zijn geheugen hem in de steek. Een paar jaar geleden is hij door een spreker bij een publieke huldiging namelijk ontmaskerd! Voorts kwalificeert hij zich als "geoefend inktvis", terwijl het een publiek geheim is, dat O. bij het zwemmen een duidelijk zichtbare zwemband torst. En het feit dat de meeste managers "vreesden voor de manier waarop zijn inkt vloeide en de wurgende greep van zijn tentakels", had meer te maken met de eigenschap dat O. bij zijn bezoek aan potentiêle klanten vaak met inkt bevlekte overhemden droeg en tevens ging het gerucht dat hij vrouwelijke raadsleden met al dan niet gewenste intimiteiten trachtte te bewegen tot aanschaf van onze produkten! De groei van het aantal managers de dag na het (gedwongen!) staken van O's schrijfkunst heeft niet het gesuggereerde causale verband. Eén ding heeft O. goed gezien: kennelijk is er toen een trend gezet. Want als ondergetekende alle branche-, afdelings-, produkt-, opdracht-, people-, operations-, field-, record-, file-, en de SAS-applikatie-manager aftrekt van het totale personeelsbestand, dan is het voldoende dat er (slechts) één officiêle workbench (= "gereedschapskist") bij l + T is. De manager die dat workbench-budget bewaakt, verdient hulde! De reden dat iedereen in die lease-autoloze tijd "haarfijn kon uitleggen waarom hij of zij in een oud bakkie reed" had pure financiêle achtergronden: juist door de manoevres van Gooskens met zijn lease-mercedessen 190 was het budget voor salarisverhoging danig geslonken! Een andere feitelijke onjuistheid is dat Jos van Kollenburg als manager en vooral potentieel OR-voorzitter gerijpt zou zijn door de diskussies over het aantal gebruikte koffiebonen, velletjes toiletpapier en plastic lepeltjes met huisvester Peeters (in de SSIdoofpot-affaire). Bedoelde rijping had hij reeds ondergaan toen hij, door l+ T gedetacheerd, kamergenoot was van S. Tradivarius bij het toenmalige Philips Data Systems Nederland B.V. (eveneens een doofpot affaire). Het verhaal van O. over het komplete financiêle, sociale dienst en bevolkingspakket met een onwaarschijnlijk lage totale bouwtijd van totaal 15 manjaar prik ik ook meteen even door. Gernteresseerde gemeenten kregen bij een demo van deze "komplete" produkten namelijk slechts een fantastisch menu te zien waarbij een hoop geluld werd, omdat er geen programma achter zat. Kennelijk is het onbegrijpelijke sukses dat l + T daarmee haalde, de oorzaak dat vandaag de dag jongere sales deze strategie nog steeds trachten toe te passen bij nieuwe klanten. Alleen is een en ander in de overlevering verkeerd gernterpreteerd door deze snelle jonge yuppen. Men biedt nu kopieuze diners aan en lult daarbij dat l + T volwassen in de markt is geworden omdat we nu ook een programma áchter het menu hebben. En vervolgens troont deze kollega van ons de verbouwereerde klant mee naar een louche gelegenheid! Ik zal u (hik), waarde lezer, het ontzenuwen van de overige citaten besparen. Die gaan over een wat recentere tijd die u zelf ook goed kunt beoordelen. Alleen het voordeel van de twijfel dat Charles de Wuffel volgens O. geniet wil ik als uitsmijter bestrijden. Het simpele feit dat deze man verantwoordelijk is voor onze salarisstroken, lease-autoperikelen en de l + T (des)organisatie, plaatst hem moeiteloos in het rijtje overige niet terzake deskundigen in het management- en direktieteam.

15 Tot besluit zal ik u ervan overtuigen dat u van S. Tradivarius een eerlijker beeld van de L+ T historie gekregen heeft (hik), dan van O. Ik ben nu in een dronken bui beland, door het nuttigen van de nodige inspiratiemiddelen en zeg dus de waarheid: ook ik ben door een soort Centurion-aktie uit de ABC geweerd. Het bleek nl. dat ondergetekende ten onderging aan drank en vrouwen, hetgeen onvergeeflijk was voor de reputatie van het ABC. Mij werd te verstaan gegeven dat ik mij maar moest voegen bij mijn eveneens liederlijke voorganger. Ik heb deze raad opgevolgd en ben tot de konklusie gekomen dat die maffe O.C. Topus inderdaad ook beantwoordt aan het beeld dat men in Nederland heeft van schrijvers. Als lotgenoot zal hij mij deze schelmenstreek wel vergeven denk ik (hik). Nou kruip ik achter de gebreide broek, want het is te laat om mijn viool nog uit het foudraal te halen. S. Tradivarius SQUASH WEGENS SUKSES GEPROLONGEERDlIl De NCM Landelijke bedrijfskompetitie squash gaat weer van start. Vanaf nu is het weer mogelijk in te schrijven voor de meest gezellige en sportieve squash-kompetitie. 6 vrijdagavonden squashen met zakelijke relaties, kollega's en misschien wel konkurrenten. 6 uitgaansavonden met als rode draad squash. Bedrijfsteams uit alle marktsektoren ontmoeten elkaar in het squashcentrum dicht bij uw bedrijf. De teams bestaan uit 3 personen en komen uiteraard uit onder de naam van het bedrijf. Zijn er veel meer enthousiaste squashers binnen L+ T? Geen nood. Per bedrijf kunnen meedere teams deelnemen. Deelnemers aan de vorige editie van de NCM LBC zullen ongetwijfeld weer willen deelnemen. En als je nog niet eerder heb deelgenomen, schrijf dan nu in. De NCM LBC is een sportieve, ontspannende en zakelijk nuttige bedrijfsaktiviteit. Tot 25 maart a.s. heb je de tijd om in te schrijven. In de maanden april en mei zal dan gedurende 6 vrijdagavonden de NCM LBC plaatsvinden. Alle regionale kampioenen zullen uitkomen in het finaleweekend van 31 augustusj1 september a.s. Heb Je Interesse, geef Je dan snel op bij Fred Mesritz (Software Engineering).

16 I L+TABC PERSONALIA VERJAARDAGEN Maart 02 Henny Baijens 04 Han Gootzen 05 Willem Isendoorn 07 Frank van Luijk 10 Maria Hack 11 John Jansen 18 Ben Kock 19 Joke Deckers Kor Meelker 21 Peter Starke Leslie Wetzel 22 Toine Verkooijen 26 Andrè van der Zee 27 Alex Koopman 29 Jacqueline Matthijsse April 02 Maarten van Riel 05 Joop Beerens 06 Ad Adriaans 07 John Eikelenboom Ruud Loppies Huib Smeets 08 Rob Wernsen 10 Henny Jussen Rob van Oerle 14 Ivan Samson 16 Angelique Aelberts 18 Henk Albers Sophia Schönher Christiaan Ie Mahieu 19 Ad van der Nat 20 Frank van Schijndel 21 Joep de Greef Ger de Kuster Marco van Gemert 22 Joop Westendorp 27 Henk van der Laan 28 Wim Mevissen Ger Manders 29 Albert Wildenberg INDIENSTTREDINGEN 1 maart Bert van den Hof, programmeur UITDIENSTTREDINGEN 1 februari Monique Bellersen Henk Verhaegh Hadewych Giesbers 13 februari 1991 Mark Schlijper JUBILEUM 1 maart Ben de Boer, 10 jaar Henny ten Hoopen, 5 jaar Chris de K1eijn, 5 jaar 15 maart Cindy van der Steijn, 5 jaar GEBOORTE 1 februari Iris Anne-Lotte, dochter van Kees en Myrthe van den Heijkant GESLAAGD Riny Wismans, HE2 Fokel Fokkema, Post.HBO logistiek management VAN HARTE PROFICIAT!!!!!

17 I L+TABC EEN DAG UIT HET LEVEN VAN... THEO OENES Na de stukjes van de vorige schrijvers eens kritisch te hebben bekeken, leuke stukjes overigens, had ik natuurlijk ook een dag moeten kiezen waarop ik om zes uur in de auto zat. Dit om aan te geven dat ook de Branche Industrie niet achter blijft. Laat ik echter maar een doorsnee dag nemen om aan te geven wat iemand van Branche Industrie zo allemaal doet. Om toch een redelijke indruk van onze branche af te geven en niet achter te blijven, starten we 12 februari om 6.45 uur. De wekker is niet voor niks vroeg gezet, omdat de vorige avond een mooi wit sneeuwtapijt werd verzorgd. Als ik 's ochtends dan ook naar buiten kijk, blijkt het vroege opstaan niet voor niets. Het sneeuwt nog steeds en na het ontbijt is mijn eerste klus de auto sneeuwvrij maken. Ik heb die ochtend een bespreking in Bunnik bij Vrumona, een grote producent van frisdranken. Hier komt onder meer Sourcy, Pepsi, Sisi en Royal Club vandaan. Ad Kolsteren zal in Bunnik worden opgepikt; meestal in dit soort gevallen maar iets eerder aanrijden, want te laat komen, ook al sneeuwt het, kun je niet maken. Wanneer ik om kwart over negen in Bunnik ben zie ik Ad al door de sneeuw komen aanslippen. Het gesprek gaat bij Vrumona over het plaatsen van RATIO in een testcase omgeving. Belangrijk is dan om gezamenlijk met de gebruikers het af te leggen trajekt met mijlpalen goed door te spreken. Ad is meegegaan, want in het voortrajekt was hij er nadrukkelijk bij betrokken. Bovendien is hij de man die met Vrumona de testcase gaat opstellen. De bespreking loopt soepel omdat Vrumona ook goed weet wat ze willen en ook mensen vrijmaakt voor het trajekt. Als we rond een uur of twaalf naar de zaak rijden begint de pekel op de weg door de hogere temperatuur gelukkig te werken. In Eindhoven hebben we de punten waar we extra aandacht aan moeten besteden nog even doorgenomen en vervolgens gekeken welke telefoontjes er liggen. Onder andere een telefoontje van een journalist die een stuk wil publiceren over Marvelo en Ratio. Dat treft, want Marvelo zit vanmiddag binnen en aangezien ik ze nog moet spreken, kan ik dit direkt regelen. Een stukje tree publicity is ten slotte nooit weg. Ook dit verloopt soepel, Marvelo zal aangeven waarom ze voor ons gekozen hebben. Wanneer een klant dit uitlegt aan een journalist werkt dit tenslotte beter dan wanneer je dat zelf doet. Ik zal zelf aangeven wie L + T is, wat de Branche Industrie doet en waarom we de mooiste, de beste en de knapste zijn in automatiseringsland. Dan weer verder met bellen. Samen met Edwin de Groot vorige week een demo gegeven van GIDAR voor een prospekt, eens kijken of ze een beslissing hebben genomen. Het zit vandaag echt mee, ook dit is rond. Toegegeven, ook de Branche Overheid heeft mooie produkten. En nog sterker klanten van Industrie kunnen er nog mee werken ook. Dan het laatste trajekt vandaag, beginnen aan een nieuwe vragenlijst. Dit is altijd weer tijdrovend, balanceren over hoe je gaat antwoorden op bepaalde vragen. Tevens blijkt maar weer dat één gek meer kan vragen dan zeven wijzen kunnen beantwoorden. Als afsluiting nog even het antwoord aan Joris Toonen. Joris, zoals je vroeg, ik heb getracht je schriftelijke kursus Lambada met goed gevolg te doorlopen. Het resultaat, moet ik zeggen, is echter bedroevend. Badhanddoek, de grootste maat, is gescheurd, het is weer in mijn rug geschoten en mijn vrouw vroeg of ik te veel had gedronken. Ik vrees dat ik me toch zal moeten beperken tot de Weense wals en de Quick Step. Theo Oenes De volgende die een dag uit zijn leven mag vertellen is: ANGELIQUE AELBERTS

18 10 PUNTEN VAN DE EHBO 1. Observeren: Ga na of de patiênt geld bij zich heeft. Neem dit af, teneinde uitbreiding van het letsel te voorkomen en zelf wat achter de hand te hebben. 2. AdemhalingsmoeilIjkheden: In geval van ademhalingsmoeilijkheden de keel geheel dichtknijpen om langer lijden te voorkomen. 3. Bewusteloosheid: 9. Vergiftiging: In geval van vergiftiging (behalve bij schoonmoeder) onmiddellijk evakueren. Rijnmondraad waarschuwen en de boel laten afgraven. 10. Kaakverrekking: Indien uw vrouw haar kaak verrekt en zij niet meer kan spreken, de arts bellen en vragen of hij over 6 maanden misschien even langs kan komen. Dit geeft veel rust in huis, en is goed voor de patiênt en in het bijzonder voor de helper. Bij bewusteloosheid de patiênt zo lang mogelijk met rust laten. Dan heeft hij er langer plezier van. 4. Bloedverlies: Bij ernstig bloedverlies de patiênt in een vergiet laten uitlekken. Niet door de wringer halen met het oog op kneuzingen. 5. Botbreuken: Bij het gebroken zijn van beide benen, patiênt onmiddellijk laten oefenen op zijn beide handen te lopen. 6. Brandwonden: Bij ernstige brandwonden direkt korting vragen bij het krematorium. 7. Oogletsel: In geval van ernstig oogletsel onmiddellijk een blindegeleidehond imiteren. 8. Verdrinking: Indien u een drenkeling ziet, gooi dan soepel een reddingsboei om hem heen. Oefen daarom op de kursus speciaal ringwerpen.

19 L+ TIN THE PICTURE Eerste implementatie Ratio Op, 3 december jl. werd het contract getekend tussen Marvelo en L + T Informatica Marvelo BV, een produktiebedrijf van Ahold, heeft beo sloten een aantal modules aan te schaffen van het geïntegreerd industriëel infor matiesysteem Ratio. Dit soft warepakket is ontwikkeld voor IBM Systeem/38 en AS! 400 computers en wordt gele. verd door L+T Informatica. Hiermee is de eerste imple. mentatie van Ratio in Nederland op handen. Marvelo houdt zich bezig met het produceren en verpakken van levensmiddelen onder eigen en private label. Marvelo produceert de produkten z0- wel op voorraad als op order. Naast bijvoorbeeld een goede beheersing van de uiteenlo pende houdbaarheidstermijnen is ook een optimaal L ~_LIU ~ ~_ A _ft geplande benutting van de produktiecapaciteit zeer belangrijk_ De huidige produktieplanningsmethode stelt Marvelo onvoldoende in staat om deze capaciteit optimaal te benutten en in te spelen op de behoefte van de afnemers. Dit leidde tot een toenemende behoefte aan een logistiek systeem, dat de professionaliteit van de produktiebesturing op een hoger niveau brengt en de mogelijkheid biedt ook andere functies op termijn te integreren. Op grond van een analyse van het gewenste informatiesysteem kwam vast te staan dat dit gerealiseerd kon worden op basis van een standaard softwareprodukt, namelijk Ratio. De overgang van het oude naar het nieuwe systeem zal ongeveer 1 ~ jaar in beslag nemen. Eenmaal operationeel kan Marvelo o.a. voorraadverschillen aanzienlijk reduceren, de capaciteiten beter benutten en beter inspelen op de steeds hogere eisen die de markt stelt ten aanzien van levertijd, leverbetrouwbaarheid, kwaliteit n ;b_.i:"_a.

20 EVEN PUZZELEN De vorige puzzel, een gesprek in het Groesbeeks, was waarschijnlijk zo ontzettend moeilijk dat bijna niemand zich eraan heeft gewaagd. De kreativiteit van onze kollega's laat ook te wensen over, want veel grappige oplossingen hebben we ook niet ontvangen. Eén grappige vertaling hebben wij mogen ontvangen van Ad Adriaans. Dit betekent dus dat hij hiermee ook de winnaar is van een lekkere fles wijn. Gefeliciteerd Ad. Hieronder volgt zijn inzending: Gesprek: Piet: heb je dat gehoord van Gerrit? Die heeft een malse kip gehad van zijn dochter Hannie. Jan: Ja, maar daarvan heeft ze vanavond wel hoofdpijn! Piet: En da komt nou omdat ze haar hoofd te gauw op hol laat slaan. Jan: Heeft Gerrit de kip getemd? Piet: Nee, maar hij heeft de kip bij Ties leren tapdansen. Jan: Ties heeft ook een kloek. Die weet van geen ophouden. Piet: Nee, maar die kloek zag wel wat in die malse kip. Toen Gerrit dat in de gaten had is hij met een bokshandschoen naar buiten gegaan en heeft Ties buiten westen geslagen. Jan: En de kip? Piet: Die heeft de schrik goed te pakken. Die is voor de rest van haar leven van de leg af. Jan: Heeft Gerrit trouwens nog steeds dat boek van Puk en Muk van jou niet uit? Truus: Je kunt kiezen, kikkerbilletjes of kippebilletjes. Met een komplete schotelantenne op haar hoofd kwam Truus uit de keuken. Piet: Dju, nou kan ik vanavond Studio Sport weer niet zien. Truus: Je moet niet mopperen anders kijk je de hele week geen TV. En Truus jongleerde weer terug. Jan: Ik heb Willemien nog het hof gemaakt maar ze is niet meer zo gauw tevreden. Ik tilde haar rok op en weet je wat daar allemaal onder zat? Piet: Ikke in ieder geval niet. Jan: Een lege beurs, een platte portemonnee en een klein spaarpotje. Piet: Ja, je hebt de lusten en de lasten. Jan: Geef mij voortaan maar een borreltje. Dit bevalt beter. Maar nu niet want we hebben hem samen al flink zitten. Ik ga maar weer eens vertrekken. Piet: Dan blaas onderweg nog maar wat op je doedelzak. Hé, wat ruik ik nou toch? Jan: Ja, dat was een scheutige wind. Piet: Zie ik nou met mijn dronken toren daar een tapdansende kip aan komen? Jan: T's nog waar ook. Vlug mijn doedelzak hier dan tappen we samen op huis aan. In deze ABC plaatsen we maar weer een eenvoudige Logikwiz. Dan kan iedereen op zijn gemak thuis puzzelen zonder een oplossing in te hoeven sturen. Veel puzzelplezier. Piet: Dat weet ik niet. Truus, wat eten we vanavond?

L+TABC DE DIREKTIE BLIKT TERUG. Veelleesplezierl

L+TABC DE DIREKTIE BLIKT TERUG. Veelleesplezierl Onze uitgebreide klantenkring ervaart ook dagelijks de businesspartners. Met Frans Sinnema van IBM, Renè Poort van TBE en Hans Versluijs van Oranjewoud komen zaken voor het voetlicht die zich wellicht

Nadere informatie

L+TABC 8E JAARGANG NUMMER 1 VOORWOORD. Voor jullie ligt het 1 e nummer van het L + T ABC in 1990 (8e jaargang).

L+TABC 8E JAARGANG NUMMER 1 VOORWOORD. Voor jullie ligt het 1 e nummer van het L + T ABC in 1990 (8e jaargang). \ \ +.::..., 8E JAARGANG NUMMER 1 REDAKTIE Han Gootzen Jos van Kollenburg Jacqueline Matthijsse Dirk Moree REDAKTIE-ADRES L+ T Informatica B.V. Afd. PR & Marketing Services Postbus 57010 5605 AA Eindhoven

Nadere informatie

L+TABC VOORWOORD 7E JAARGANG NUMMER 3

L+TABC VOORWOORD 7E JAARGANG NUMMER 3 \ \ + :,', i 7E JAARGANG NUMMER 3 REDAKTIE Han Gootzen Jos van Kollenburg Jacqueline Matthijsse Renate de Mooij Dirk Moree REDAKTIE-ADRES L+ T Informatica B.V. Afd. PR & Marketing Services Postbus 1111

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Het percentage startende ondernemers van 50 jaar en ouder is de afgelopen vier jaar

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

HIT-zine NORM DER PROFESSIE? EISEN VAN KWALITEITSBORGING HORIZONTAAL INTEGRAAL TOEZICHT IN DEZE UITGAVE WWW.PROMANAGEMENT.NL

HIT-zine NORM DER PROFESSIE? EISEN VAN KWALITEITSBORGING HORIZONTAAL INTEGRAAL TOEZICHT IN DEZE UITGAVE WWW.PROMANAGEMENT.NL HIT-zine IN DEZE UITGAVE HORIZONTAAL INTEGRAAL TOEZICHT Horizontaal toezicht is met de tijd meegaan. Dhr. A.C. Meenhuis Administratiekantoor Meenhuis Waar het uiteindelijk op neerkomt is de vraag of het

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Klantenspecial Nieuwsbrief van 4PS - februari 2009 Niet over één nacht ijs Imtech kiest voor partnership met 4PS 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Inhoud Investeren of

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

Samen Resultaat Verbeteren

Samen Resultaat Verbeteren Inspiring People Samen Resultaat Verbeteren Een boek met frisse ideeën en praktische suggesties om samen met je team je resultaten te verbeteren. Sharing Leadership Experiences Herna Verhagen CEO van postnl

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Nieuwe wegen in de delta. Raden voor Rechtsbijstand. Jaarverslag 2005

Nieuwe wegen in de delta. Raden voor Rechtsbijstand. Jaarverslag 2005 Nieuwe wegen in de delta 005 Raden voor Rechtsbijstand Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 Voorwoord,, De Raden voor Rechtsbijstand zorgen gezamenlijk voor de organisatie en uitvoering van het stelsel van

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

In Company Studie. Mensen in beweging in een veranderingsproces. Het gras groeit niet harder door er aan te trekken, maar door de wortels te voeden

In Company Studie. Mensen in beweging in een veranderingsproces. Het gras groeit niet harder door er aan te trekken, maar door de wortels te voeden In Company Studie Mensen in beweging in een veranderingsproces Het gras groeit niet harder door er aan te trekken, maar door de wortels te voeden Margriet van den Broek Opleiding: Post HBO bedrijfskunde

Nadere informatie

Van de voorzitter. VOB Magazine Pagina 01 VOB. Magazine

Van de voorzitter. VOB Magazine Pagina 01 VOB. Magazine VOB december 2011 VOBa MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN DE Magazine VERENIGING ONDERNEMERSBELANGEN HOOGEZAND-SAPPEMEER NIEUWS ONDERNEMEN OPINIE THEMA: Social-Media In deze uitgave: pagina Van de voorzitter

Nadere informatie

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD Wilt u uw zakelijke succes vergroten? Lees dan dit boek! Voor geen enkele ondernemer is de weg naar succes gelijk. Succes hebben is van teveel verschillende factoren afhankelijk zoals de in dit boek geprofileerde

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van:

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van: 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 18 - april 2015 15 jaar 4PS Innovatie met oog voor

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Voor de nieuwe generatie bewoners houden we rekening met wensen op het gebied van telefoon en internet GGZ NML

Voor de nieuwe generatie bewoners houden we rekening met wensen op het gebied van telefoon en internet GGZ NML Mentaal M A G A Z I N E VA N G G Z N O O R D - E N M I D D E N - L I M B U R G Jaargang 2 Nummer 10 november 2006 Voor de nieuwe generatie bewoners houden we rekening met wensen op het gebied van telefoon

Nadere informatie

Qm. Nieuw: Uren- en Projectenadministratie Internationaal met King Online King Maatwerkbox. quadrant magazine. 14 e jaargang no.

Qm. Nieuw: Uren- en Projectenadministratie Internationaal met King Online King Maatwerkbox. quadrant magazine. 14 e jaargang no. 1 Qm. augustus 2006 Qm. Qm quadrant magazine 14 e jaargang no.1 augustus 2006 is een uitgave van Quadrant Software bv voor gebruikers van King en Queen en voor relaties van Quadrant Nieuw: Uren- en Projectenadministratie

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Deelprojecten Na een uitgebreid vooronderzoek zijn in februari 2001 acht deelprojecten gedefinieerd.

Deelprojecten Na een uitgebreid vooronderzoek zijn in februari 2001 acht deelprojecten gedefinieerd. xpertise nummer 22, 28 mei 2002 In dit nummer: 1 Migratie MEC in eindfase 3 Sneller surfen met nieuwe servers 4 Expertise Teams: schaarse kennis gebundeld 6 Procesbeheer: stabiele ICT-processen 8 Procesbeheer

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie