FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 opgesteld op 16 augustus 2013 Gefailleerde De besloten vennootschap Nepas Systems B.V. Faillissementsnummer F 08/13/59 Datum uitspraak 30 januari 2013 Curator mr. J.A. Holsbrink Faillissementsmedewerker mevrouw M. Capriles Rechter-commissaris mr. M.L.J. Koopmans Boedelrekeningnummer Boedelstand ,02 Verslagperiode 14 mei 2013 tot en met 16 augustus 2013 Bestede uren in verslagperiode 7 uren en 36 minuten Bestede uren totaal 89 uren en 15 minuten

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding/algemeen Inventarisatie Personeel Activa Debiteuren Bank/zekerheden Doorstart/voortzetten Rechtmatigheid Crediteuren Overig... 8 Disclaimer Aan dit openbaar faillissementsverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mede bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement en over die aspecten waarvan de curator meent dat die in dit stadium openbaar kunnen worden gemaakt. De curator heeft dit verslag zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar staat niet in voor de volledigheid of juistheid ervan nu dit mede is gebaseerd op gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de gefailleerde. Daarnaast kan het zijn dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is of nog niet openbaar kan worden gemaakt

3 Inleiding/algemeen Activiteiten onderneming Machinefabriek voor het bouwen van transportsystemen, palletiseermachines en verpakkingsmachines. Omzetgegevens ,00 (2010) ,00 (2011) Gemiddeld aantal personeelsleden Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Nepas Systems maakt onderdeel uit van een groep ondernemingen. De bestuurder van de onderneming is Nepas Modules B.V. Van de groep ondernemingen maakt tevens deel uit Nepas Services B.V., een dochteronderneming van Nepas Modules B.V. 1.2 Verlies en winst 2010: ,00 (verlies) 2011: ,00 (verlies) 1.3 Balanstotaal 31 december 2010: ,00 31 december 2011: , Lopende procedures Nvt 1.5 Verzekeringen De gebruikelijke verzekeringen zijn gesloten. De verzekering met betrekking tot de inventaris en de aansprakelijkheid verzekering bedrijven wordt nog gehandhaafd zo lang de inventaris niet verkocht is en een aantal werknemers, zoals hierna ter sprake zal komen, uitgeleend worden. Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd en de premierestituties zijn geïncasseerd. 1.6 Huur De huur is opgezegd. 1.7 Oorzaak faillissement Een zusteronderneming van Nepas Systems B.V., CBE, werd door de Rechtbank Almelo op 29 maart 2012 in staat van faillissement verklaard. Die onderneming was reeds jarenlang verliesgevend en was het productiebedrijf. Na het faillissement heeft de nu in staat van faillissement verklaarde onderneming Nepas Systems B.V. de inventaris van CBE overgenomen van de curator. Op dat moment kon Nepas Systems ook een aantal orders boeken. Daardoor waren er vooruitzichten op een positieve ontwikkeling met betrekking tot de onderneming. Aan het einde van 2012 bleek echter -toen de orders afgemaakt waren- dat geen nieuwe orders werden geboekt, omdat potentiële klanten het lieten afweten vanwege de economische tegenwind. Daardoor zat Nepas Systems zonder werk en zat er niets anders op dan het faillissement aan te vragen

4 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van het faillissement 17, twee nul uren contracten en 1 student-stagiaire. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging 30 januari 2013 na verkregen machtiging van de RC. Een aantal werknemers zijn door de curator tijdens de loop van de opzegtermijn aan derden tegen betaling uitgeleend. Afwikkeling ontslag werknemers. Regelen uitleen werknemers. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving onroerende zaken Niet aanwezig. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving bedrijfsmiddelen Een compleet machinepark. Dat betreft dus het machinepark dat Nepas Systems in 2012 van CBE gekocht heeft en voorts kantoorinventaris. De curator heeft verschillende gegadigden gesproken die belangstelling hebben voor aankoop van het machinepark en de overige inventaris, waaronder ook de aanwezige software. De curator is onderhandelingen met deze gegadigden gestart. De in de machinehal aanwezige machines werden voor faillissementsdatum door de pandhouder, de Rabobank, in vuistpand genomen middels de zogenaamde bodemverhuurconstructie. De Rabobank kan het overgangsrecht benutten, waardoor de oude regeling met betrekking tot de bodemverhuurconstructie nog van toepassing is. De Belastingdienst heeft de curator inmiddels de juistheid van het standpunt van de curator bevestigd. De curator bleek echter dat zich buiten de fabriekshal ook nog inventaris bevond, dat eigendom is van Nepas Systems, en dat die zaken toebehoren aan de boedel waarop het bodemvoorrecht van toepassing is. De aanwezige roerende zaken zijn inmiddels via een internetveiling verkocht. Over de verdeling van - 4 -

5 3.6 Verkoopopbrengst , Boedelbijdrage de veilingopbrengst vinden op dit moment onderhandelingen tussen de curator en de pandhouder plaats. Van een aantal zaken is het namelijk in discussie of die al dan niet onder het pandrecht van de pandhouder vielen. De curator heeft met de bank overeenstemming bereikt over de verdeling van de opbrengst van de verkochte roerende zaken. De betaling van de verkoopopbrengst heeft plaatsgevonden 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Het grootste gedeelte van de aangetroffen inventaris en machinepark betreft zogenaamde bodemzaken. Inventarisatie aanwezige machinepark en kantoorinventaris en vaststellen rechtspositie curator in verband met het toepassen van de bodemverhuurconstructie door de Rabobank en de nieuwe wetgeving. Regelen verkoop roerende zaken en onderhandelingen met pandhouder. Afronding onderhandelingen met de pandhouder/bank. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving voorraden/onderhanden werk 3.10 Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Een voorraad staal is aanwezig. De voorraad staal was verpand en is bij de internetveiling verkocht. Er zijn geen machines in aanbouw. Er is nog één order die, zodra de klant dat mogelijk in de loop van 2013 zal vragen, gereed gemaakt zou kunnen worden. Dat betreft een aantal machines die reeds geproduceerd zijn en in opslag staan bij de klant, maar die vanwege de niet gereedgekomen nieuwbouw van de klant nog niet kunnen worden geïnstalleerd. Inventarisatie andere activa. Regelen internetveiling voorraad staal. Andere activa 3.12 Beschrijving andere activa Onderdeel van het machinepark vormt de software die zich op de computers van de onderneming bevindt. Die software is, per machine die uitgeleverd is, beschikbaar. Verschillende afnemers van Nepas Systems hebben zich gemeld bij de curator om de beschikking te krijgen over de software van de door hun gekochte machine. De curator heeft alle voormalige kopers van Nepas machines benaderd of deze de software wensten te kopen en een aantal vroegere kopers hebben die van de curator gekocht. Daarnaast heeft de curator aan een geïnteresseerde - 5 -

6 3.13 Verkoopopbrengst de IE c.a. verkocht van de door Nepas geproduceerde machines. Inventarisatie rechten software en onderhandelingen daarover met gegadigden. Onderhandelingen over verkoop software en IE. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren ,00. De debiteuren zijn verpand aan de Rabobank. De Rabobank heeft te kennen gegeven zelf de incasso op de debiteuren, althans op dit moment, ter hand te willen nemen. 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage Inventarisatie omvang debiteuren. 5. Bank/zekerheden 5.1 Vordering(en) van banken , Leasecontracten 2 auto s van Nepas Systems werden geleased. De curator onderzoekt nu of het finance lease betreft en of er overwaarde aanwezig is op deze auto. De auto s zijn teruggegeven aan de leasemaatschappij en deze bleken geen overwaarde te hebben. 5.3 Beschrijving zekerheden Verpanding debiteuren en inventaris. 5.4 Separatistenpositie De Rabobank is separatist aangezien verpanding van roerende zaken en debiteuren plaatsvond. 5.5 Boedelbijdragen De roerende zaken, die door de Rabobank in vuistpand genomen zijn, worden met de overige zaken indien mogelijk, onderhands verkocht. In dat geval zal door de Rabobank ook een normale boedelbijdrage worden voldaan. 5.6 Eigendomsvoorbehoud De curator heeft vele crediteuren inmiddels gesproken en van vele crediteuren zijn vorderingen ingediend die een eigendomsvoorbehoud claimen. Er blijken echter geen goederen meer aanwezig te zijn aangezien die in de reeds geproduceerde machines, die uitgeleverd zijn, verwerkt zijn. De curator onderzoekt deze gang van zaken. Het onderzoek heeft geen nieuwe gezichtspunten opgeleverd. 5.7 Reclamerechten Hiervoor wordt verwezen naar hetgeen hiervoor bij 5.6 is vermeld. 5.8 Retentierechten - 6 -

7 Regelen teruggaaf leaseauto s en nadere inventarisatie eigendomsvoorbehouden. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden Aangezien de orderportefeuille leeg was ziet het er niet naar uit dat een doorstart of voortzetting van de onderneming plaats kan vinden. Niet uit te sluiten valt echter dat een van de gegadigden, mogelijkheden ziet om een doorstart te realiseren door de activiteiten van de onderneming te kopen met de bijbehorende productiemachines, software en i.e.- rechten. Een doorstart heeft definitief niet plaatsgevonden. 6.2 Financiële verslaglegging Overleg met gegadigden. Doorstart 6.3 Beschrijving doorstartmogelijkheden Zie hiervoor onder Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De aangetroffen boekhouding ziet er geordend uit. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening 2011 is tijdig gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Nvt 7.4 Stortingsverplichting aandelen Is aan voldaan. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Doet de curator onderzoek naar. De curator heeft geen aanknopingspunten gevonden om te kunnen concluderen dat sprake was van onbehoorlijk bestuur. 7.6 Paulianeus handelen Doet de curator onderzoek naar. De curator heeft geen aanknopingspunten gevonden om te kunnen concluderen dat sprake was van paulianeus handelen. Onderzoek naar 7.4 en

8 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen ,11 (UWV) 6.750,00 (verhuurder) 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus , Preferente vorderingen van het UWV , Andere preferente vorderingen Aantal concurrente vorderingen Bedrag concurrente vorderingen , Verwachte wijze van afwikkeling Naar verwachting volgt geen uitkering aan de concurrente schuldeisers. Inventarisatie crediteuren 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Valt thans niet te geven. 9.2 Plan van aanpak De curator onderzoekt de oorzaak van het faillissement. Met de verschillende gegadigden pleegt de curator overleg om tot verkoop van de aanwezige activa te komen. Daarnaast speelt dat de curator het verzoek heeft gekregen een aantal werknemers uit te lenen voor de afronding van een aantal werkzaamheden. In de komende verslagperiode verwacht de curator de werkzaamheden in het faillissement te kunnen afronden en mogelijk ook reeds een voorstel tot beëindiging van het faillissement gereed te kunnen maken. 9.3 Indiening volgend verslag 14 november

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 opgesteld op 2 juni 2014 Gefailleerde Stichting Kinderopvang Hengelo (hierna: SKH) Faillissementsnummer C/08/14/329 F Datum uitspraak 14 april 2014 Curator mr. J.M. Eringa Faillissementsmedewerkers

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 opgesteld op 7 april 2014 Gefailleerde Carbo Europe B.V. Faillissementsnummer C/08/13/1062 F Datum uitspraak 4 december 2013 Curator mr. J.M. Eringa Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. (de digitale versie zal

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 20 januari 2011 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap B.I.T. Beveiligingen Installaties & Telecom B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 8 april 2015 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie