FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker mevrouw D.K. de Beurs Rechter-commissaris mr. M.L.J. Koopmans Boedelrekeningnummer (SNS bank) Boedelstand ,17 Verslagperiode 15 december 2012 tot en met 21 augustus 2013 Bestede uren in verslagperiode 10 uren en 18 minuten Bestede uren totaal 101 uren en 48 minuten Budé Employability B.V. - 12/199 F Pagina 1 van 11

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding/algemeen Inventarisatie Personeel Activa Debiteuren Bank/zekerheden Doorstart/voortzetten Rechtmatigheid Crediteuren Overig Disclaimer Aan dit openbaar faillissementsverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mede bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement en over die aspecten waarvan de curator meent dat die in dit stadium openbaar kunnen worden gemaakt. De curator heeft dit verslag zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar staat niet in voor de volledigheid of juistheid ervan nu dit mede is gebaseerd op gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de gefailleerde. Daarnaast kan het zijn dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is of nog niet openbaar kan worden gemaakt. Budé Employability B.V. - 12/199 F Pagina 2 van 11

3 Wijzigingen of aanvullingen ten opzichte van eerdere verslagen worden vetgedrukt weergegeven. De tekst van vorige verslagen blijft. Inleiding/algemeen Activiteiten onderneming In het Handelsregister is de volgende omschrijving opgenomen: "De recrutering, het theoretisch en/of praktisch opleiden, beschikbaar stellen van personeel aan derden. De werving en selectie van personeel". Toelichting curator: "Employability" (gefailleerde) heeft nauwe banden met het in december 2011 gefailleerde "Install Oost B.V.". Vaklieden die in opleiding waren bij Install Oost B.V., stonden op de loonlijst van gefailleerde. Employability maakte haar bedrijf van het beschikbaar stellen van die vaklieden aan Twentse installatiebedrijven. Omzetgegevens Over 2008, 2009, 2010 en 2011 zijn geen omzetcijfers bekend. Alleen over 2009 zijn er cijfers gepubliceerd: een korte balans met toelichting. Gemiddeld aantal personeelsleden 15. Volgens een concept jaarrekening over 2009 zou er in dat jaar een omzet van zijn gerealiseerd. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is Budé Almelo Beheer B.V., waarvan op zijn beurt de heer J.J.G. Budé enig bestuurder en aandeelhouder is. 1.2 Verlies en winst Onbekend. Volgens een concept jaarrekening over 2009 zou er in dat jaar een winst van zijn gerealiseerd. 1.3 Balanstotaal 31 december 2009: Lopende procedures n.v.t. 1.5 Verzekeringen Inboedel is tot en met 4 juli 2012 verzekerd via de Vrieling Adviesgroep (Hardenberg). Budé Employability B.V. - 12/199 F Pagina 3 van 11

4 Zustervennootschap "Budé Personeel & Organisatie B.V." heeft de desbetreffende verzekeringspremies vooruitbetaald. De inboedel is verzekerd. Zustervennootschap "Budé Personeel & Organisatie B.V." betaalt de desbetreffende verzekeringspremies vooruit. Na verkoop van de kantoorinventaris (zie punt 3.5), is de inboedelverzekering opgezegd. 1.6 Huur De vennootschap is gevestigd aan het woonadres van de bestuurder. Er wordt geen huur betaald. 1.7 Oorzaak faillissement In oktober 2011 heeft de bestuurder van gefailleerde ernstig hersenletsel opgelopen. Met het wegvallen van hem, is het bedrijf van gefailleerde feitelijk stil komen te liggen. Volgens de bestuurder heeft het faillissement van Install Oost B.V. het ook voor anderen onmogelijk gemaakt om het bedrijf van gefailleerde voort te zetten. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van het faillissement Volgens opgaaf van de bestuurder zijn er geen werknemers meer in dienst. Na de faillietverklaring hebben zich echter twee personen gemeld die stellen in dienst te zijn bij gefailleerde. Daarom heeft de curator - voor zover rechtens vereist - degenen die in november 2011 nog op de loonlijst van gefailleerde stonden, op 4 mei ontslagen. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging 4 mei 2012 Inventariseren personeel, overleg met UWV, ontslagbrief. Correspondentie met het UWV en oud-werknemers n.a.v. ontslagbrief. Budé Employability B.V. - 12/199 F Pagina 4 van 11

5 Contact met het UWV t.b.v. WWB uitkering oudwerknemers. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving onroerende zaken n.v.t. 3.2 Verkoopopbrengst n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage n.v.t. Kadaster geraadpleegd. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving bedrijfsmiddelen In het bedrijfspand is kantoorinventaris aangetroffen. De kantoorinventaris is verpand aan de Rabobank Noord Twente. Met de pandhouder worden afspraken gemaakt over de verkoop van het actief. De kantoorinventaris is te koop aangeboden. De curator verwacht op korte termijn tot verkoop over te gaan. 3.6 Verkoopopbrengst Vooralsnog geen. De kantoorinventaris is (met toestemming van de rechter-commissaris en instemming van de fiscus en de pandhouder) verkocht incl. btw 3.7 Boedelbijdrage Nog onbekend. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus In onderzoek. Budé Employability B.V. - 12/199 F Pagina 5 van 11

6 De kantoorinventaris zijn bodemzaken. Inventariseren kantoorinventaris, overleg met de pandhouder. Onderzoek bodemvoorrecht fiscus, te koop aanbieden van de kantoorinventaris. Inschakelen taxateur, verkooponderhandelingen, toestemming gevraagd aan de rechter-commissaris, instemming gevraagd aan de pandhouder en de fiscus, verkoop en levering kantoorinventaris. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving voorraden/onderhanden werk Er zijn geen voorraden. Gefailleerde heeft haar bedrijf in december 2011 gestaakt. Er is dan ook geen onderhanden werk Verkoopopbrengst n.v.t Boedelbijdrage n.v.t. gesprekken met betrokkenen. Andere activa 3.12 Beschrijving andere activa Gefailleerde zou een verpande auto "om niet" hebben geleverd aan de bestuurder in privé. Vervolgens heeft de bestuurder de auto doorverkocht aan een derde. De curator onderzoekt deze gang van zaken. (vierde verslag) Onderzoek afgerond Verkoopopbrengst Nog onbekend. Start onderzoek rond overdracht van de auto. Nader onderzoek naar verdwenen auto: contact met leasemaatschappij / pandhouder / Budé Employability B.V. - 12/199 F Pagina 6 van 11

7 beschermingsbewindvoerder van bestuurder. Met betrekking tot verdwenen auto: nader contact met de beschermingsbewindvoerder van bestuurder. (vierde verslag) Overleg met rechter-commissaris, beoordelen informatie RDW en garagehouder. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren ,93. De debiteuren zijn verpand aan de Rabobank Noord Twente. Met de pandhouder worden afspraken gemaakt over de inning van de debiteuren. 4.2 Opbrengst Vooralsnog geen. De debiteurenadministratie is niet goed bijgehouden: ongeveer de helft van de volgens de administratie openstaande debiteuren hebben al betaald. Vooralsnog geen, maar van een aantal grote debiteuren zijn betalingstoezeggingen ontvangen. 4.3 Boedelbijdrage Nog onbekend. Geïnd: 9.892,86. Met instemming van de pandhouder zijn de incassowerkzaamheden gestaakt. 20 % Inventariseren administratie (voor zover aanwezig). Twee incassoronden. Budé Employability B.V. - 12/199 F Pagina 7 van 11

8 Derde incassoronde, overleg met de pandhouder. 5. Bank/zekerheden 5.1 Vordering(en) van banken Rabobank Noord Twente: , Leasecontracten n.v.t. 5.3 Beschrijving zekerheden Pandrechten op debiteuren, kantoorinventaris en transportmiddelen 5.4 Separatistenpositie n.v.t. 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud n.v.t. 5.7 Reclamerechten n.v.t. 5.8 Retentierechten n.v.t. Zie hierboven onder punt 4.3. Inventariseren, overleg met de Rabobank Noord Twente. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden n.v.t. 6.2 Financiële verslaglegging n.v.t. Doorstart 6.3 Beschrijving doorstartmogelijkheden De kans op een doorstart vanuit de boedel is minimaal. De bestuurder kan zelf niet doorstarten. Bij de curator hebben zich ook geen andere geïnteresseerden gemeld. Budé Employability B.V. - 12/199 F Pagina 8 van 11

9 6.4 Verantwoording n.v.t. 6.5 Opbrengst n.v.t. 6.6 Boedelbijdrage n.v.t. Er hebben zich geen geïnteresseerden voor een doorstart gemeld. Gesprekken met de bestuurder en zijn familie. Informatieve gesprekken met de bij het faillissement betrokken installatiebureaus. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De administratie is volledig, maar vanaf eind november 2011 niet geordend. De administratie wordt verder onderzocht. De debiteurenadministratie is vanaf september 2011 niet goed bijgehouden. 7.2 Depot jaarrekeningen Jaarrekening 2008: niet gepubliceerd Jaarrekening 2009: verkorte balans met toelichting gedeponeerd op 3 februari 2011 Jaarrekening 2010: niet gepubliceerd Jaarrekening 2011: niet gepubliceerd De jaarrekening over 2009 is te laat gepubliceerd. Over de jaren 2008, 2010 en 2011 is helemaal geen jaarrekening gepubliceerd. Naar de mening van de curator is niet voldaan aan de verplichtingen uit art. 2:394 BW (tijdig publiceren jaarrekening). De curator zal onderzoeken in hoeverre dit leidt tot aansprakelijkheid van de bestuurder. Budé Employability B.V. - 12/199 F Pagina 9 van 11

10 7.3 Goedkeurende verklaring accountant n.v.t. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Nog niet onderzocht 7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog niet onderzocht 7.6 Paulianeus handelen Zie onderdeel Wordt verder onderzocht. Zie onderdeel Wordt verder onderzocht. Onder andere: bestuderen aanwezige administratie en kasstromen. Overleg met betrokken partijen, waaronder de accountant, de oud-boekhoudster én de curator van Install Oost B.V. Nader onderzoek naar verdwenen auto: contact met leasemaatschappij / pandhouder / beschermingsbewindvoerder van bestuurder. Met betrekking tot verdwenen auto: nader contact met de beschermingsbewindvoerder van bestuurder. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen n.v.t. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus ,- 8.3 Preferente vorderingen van het UWV Nog niet bekend 8.4 Andere preferente vorderingen Nog niet bekend 1.040,50 aanvrager faillissement ingediend aan loonvordering 8.5 Aantal concurrente vorderingen Een crediteurenlijst ontbreekt. 8.6 Bedrag concurrente vorderingen Nog niet bekend ,56 incl. de pandhouder (Rabobank Noord Budé Employability B.V. - 12/199 F Pagina 10 van 11

11 Twente). 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend Contact met de fiscus en het UWV. Ingediende vorderingen voorlopig erkend. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend 9.2 Plan van aanpak - Verkoop activa - Onderzoek rechtmatigheid - Verkoop kantoorinventaris - Inning debiteuren - Nader onderzoek naar verdwenen auto. - Nader onderzoek naar verdwenen auto. (vierde verslag) - onderzoek verdwenen auto afgerond. 9.3 Indiening volgend verslag 22 november 2013 Budé Employability B.V. - 12/199 F Pagina 11 van 11

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com.

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com. FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST B.V. (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Nummer verslag : 4 Datum : 9 september 2010 Mededeling: de openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST BV (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Verslag nummer: 2 Datum: 10 maart 2010 Mededeling: De openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN Gegevens onderneming : Stichting Noord West Advocaten Faillissementsnummer : F 08.31

Nadere informatie

Veelontvangers. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014. Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, 1.

Veelontvangers. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014. Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, 1. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11juni1957, wonende te (1223 NH) Hilversum aan de Anthony Fokkerweg 124 Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Argo Pantes Finance B.V. Faillissementsnummer : 06/362 F Datum uitspraak faillissement : 20 juni 2006 Curator : mr S.M. Postma

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.;

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van: - STONE FASHION (HOLDING) B.V.; - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; - STONE FASHION FINANCE B.V.; - C/F/M/CONCEPTS B.V.;

Nadere informatie