Conserveermiddelen in vloeibare reinigers Factsheet. Versie Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conserveermiddelen in vloeibare reinigers Factsheet. Versie Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap."

Transcriptie

1 Conserveermiddelen in vloeibare reinigers Factsheet Versie Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum Januari 2010 Voedsel en Waren Autoriteit Regio Noord Postbus AL Groningen Nederland tel +31 (0) fax +31 (0) internet projectnummer: ND0919AC-2

2 1. INLEIDING Aan vloeibare reinigers (af, allesreiniger) worden conserveermiddelen toegevoegd om microbieel bederf tegen te gaan. Deze conserveermiddelen zijn vaak sensibiliserende stoffen. Dit betekent dat mensen die voor deze stoffen gevoelig zijn, een allergische reactie kunnen krijgen. In 2006 en 2007 heeft de VWA een marktonderzoek uitgevoerd naar vloeibare reinigers. Destijds lag de focus op de allergene parfumstoffen. Uit de dossiercontroles en de ingrediënten declaratie kwam naar voren dat 3 conserveermiddelen veelvuldig werden toegepast: 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (MI), 5-chloro-2methyl-4-isothiazolin-3-one (CMI) en 1,2-benzisothiazool-3-on (BIT). Kathon CG is een mengsel van MI en CMI in de verhouding van 1:3. Conserveermiddelen in reinigers moeten volgens de Detergenten verordening [1] altijd worden gedeclareerd op het etiket, ongeacht het gehalte. Correcte indeling en vermelding van sensibiliserende stoffen zoals allergene parfumstoffen en conserveermiddelen op het etiket is nodig om consumenten te informeren. Indien een consument gesensibiliseerd is voor een bepaalde stof, kan hij/zij een product uitkiezen waarin deze stof niet aanwezig is. Deze conserveermiddelen (MI, CMI en BIT) worden in meerdere producten toegepast, bijvoorbeeld ook in cosmetische producten (shampoo, handzeep), speelgoed (vingerverf) en andere huishoudelijke chemicaliën (verf). Door de gehaltes van deze conserveermiddelen in de diverse productgroepen in kaart te brengen, kan een beter beeld worden verkregen van de integrale blootstelling aan CMI, MI en BIT. Uit het marktonderzoek van 2007 naar vloeibare reinigers bleek ook dat er een aantal kleine spelers op de markt waren die niet of nauwelijks van de wetgeving op de hoogte waren. Daarom is de verwachting dat ook de correcte indeling en declaratie van conserveermiddelen niet in alle gevallen correct zullen zijn. 2. DOELSTELLING In kaart brengen in hoeverre MI, CMI en BIT worden toegepast als conserveermiddel in vloeibare reinigers. Daarnaast wordt ook de etikettering van de vloeibare reinigers beoordeeld t.a.v. de eisen van de Detergenten verordening. Er zal worden gehandhaafd via dossiercontroles bij bedrijven die deze vloeibare reinigers niet op correcte wijze hebben geëtiketteerd. 3. WERKWIJZE In februari 2009 zijn 99 vloeibare reinigers bemonsterd in de detailhandel. Door het lab zijn de monsters onderzocht op gehalte aan MI, CMI en BIT. Daarnaast is de etikettering van deze reinigers beoordeeld, of deze conform is aan de eisen van de Wet Milieubeheer (in het bijzonder de Detergenten verordening). In september-oktober 2009 zijn dossiercontroles uitgevoerd bij bedrijven die producten op de markt brengen die niet voldeden aan de Detergenten verordening. 4. RESULTATEN In totaal zijn 99 vloeibare reinigers bemonsterd. In vijf gevallen betrof het professionele producten. De meeste producten waren verpakt in een fles. Een aantal was ook in de vorm van een spuitflacon of een navulverpakking hiervoor. 35 speciale reinigers (bv keuken, badkamer, speciaal oppervlak) 33 allesreinigers 16 af 13 2 schuurmiddel 4.1 Etikettering van vloeibare reinigers Er is geïnventariseerd in hoeverre de etikettering van de bemonsterde reinigers overeenkomt met de eisen van de Detergenten verordening (EG) 648/2004. In de onderstaande tabel 1 wordt een overzicht gepresenteerd. Ter vergelijking zijn de resultaten van het marktonderzoek naar textiel en (poeder, gel en ) van 2006 en van vloeibare reinigers van 2007 ook opgenomen in het overzicht. 1 Verordening (EG) Nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende detergentia. ND0919AC-2 Conserveermiddelen in vloeibare reinigers 2/8

3 De resultaten van het huidige marktonderzoek zijn vergelijkbaar met voorgaande marktonderzoeken. Over het algemeen voldoen de producten aan de etiketteringseisen van de Detergenten verordening. De meerderheid van de producten heeft de ingrediëntendeclaratie vermeld op het etiket. Voor de internetsite geldt dat deze wel beschikbaar moet zijn, maar deze hoeft niet op het etiket te worden vermeld. Voor het adres geldt dat deze moet worden vermeld op het etiket indien deze beschikbaar is. Het internetadres wordt meestal wel vermeld, het adres slechts een enkele maal. De meeste producten bevatten een parfum en zijn geconserveerd. Tabel 1: Etikettering van reinigingsmiddelen marktonderzoek 2006 textiel en (n=52) ingrediëntendeclaratie conform EG aanbeveling marktonderzoek 2007 vloeibare reinigers (n=86) 100% 95% 98% internetsite* 92% 80% 93% adres # 15% 22% 13% parfum gedeclareerd 89% 83% 87% conserveermiddel gedeclareerd 43% 76% 62% * wel verplicht beschikbaar voor consument, niet verplicht op het etiket # alleen verplicht indien beschikbaar marktonderzoek 2009 vloeibare reinigers (n=99) Van de producten zonder ingrediëntendeclaratie waren aantal producten bestemd voor de professionele markt, waarvoor deze verplichting niet geldt. Op een multireiniger ontbrak de ingrediëntendeclaratie. Hiervoor is een schriftelijke waarschuwing opgemaakt. Op een af en een andere multireiniger was de etikettering aangebracht op de binnenkant van het etiket. Op het af was de etikettering bovendien niet in de Nederlandse taal aangebracht. Voor deze overtredingen is een schriftelijke waarschuwing opgemaakt. Etikettering in relatie tot de Wet Milieubeheer De meeste vloeibare reinigers zijn niet ingedeeld in een gevaarklasse volgens de Wet Milieubeheer. Totaal 11 producten waren ingedeeld als irriterend (Xi), 1 product als schadelijk (Xn). Dit betrof vaak de speciale reinigers voor bijvoorbeeld kalkverwijdering of een vlekkenmiddel voor de was. De meeste producten waren voorzien van zogenaamde S-zinnen (veiligheidsaanbevelingen). Hieronder staan de meest gebruikte veiligheidszinnen: S2: Buiten bereik van kinderen bewaren S25: Aanraking met de ogen vermijden S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen S50: Niet vermengen met andere schoonmaakmiddelen In totaal 29 producten waren voorzien van de A.I.S.E. pictogrammen (zie De A.I.S.E. is de Europese branchevereniging van zeepfabrikanten. Deze pictogrammen beelden de veiligheidsaanbevelingen uit. 4.2 Conserveermiddelen Volgens de ingrediëntendeclaratie is 62% van de bemonsterde vloeibare reinigers geconserveerd. Vaak worden combinaties van conserveermiddelen gebruikt. BIT en MI zijn een veel gebruikte combinatie, evenals MI, CMI en glutaral. De volgende conserveermiddelen werden het vaakste gedeclareerd: MI 42% BIT 24% CMI 22% glutaral 11% bronopol 10% Ook andere conserveermiddelen werden gedeclareerd, maar in veel mindere mate (1-2%). In de overzichtstabel in bijlage 6.1 worden alle gedeclareerde conserveermiddelen weergegeven. ND0919AC-2 Conserveermiddelen in vloeibare reinigers 3/8

4 Voor MI, CMI en BIT is het gehalte analytisch bepaald. In onderstaande tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de gevonden resultaten. MI en vooral CMI zijn niet stabiel en reageren in verloop van tijd weg. Dit verklaart waarom deze stoffen vaak gedeclareerd staan maar weinig teruggevonden worden in het product. In een allesreiniger was BIT en MI aanwezig, zonder dat deze stofnamen op het etiket stonden gedeclareerd. In een andere reiniger was BIT aanwezig zonder dat deze stof op het etiket was gedeclareerd. Hiervoor is een schriftelijke waarschuwing opgemaakt. Op een andere allesreiniger stond BIT ook niet gedeclareerd, maar was het gehalte BIT dusdanig laag (0.22 mg/kg) dat besloten is om geen maatregel op te maken. Tabel 2: Samenvatting CMI, MI en BIT in vloeibare reinigers (n=99) CMI MI BIT aanwezig (%) gemiddeld gehalte (mg/kg) maximaal gehalte (mg/kg) gedeclareerd maar niet aantoonbaar (%) aantoonbaar maar niet gedeclareerd (%) Dossiercontroles Op basis van de geconstateerde overtredingen zijn totaal 5 schriftelijke waarschuwingen verstuurd. Deze zijn gevolgd door dossiercontroles bij het betreffende bedrijf. Er is o.a. gecontroleerd op het voldoen aan de verplichting van de Detergenten verordening. Met name is de receptuur beoordeeld op de aanwezigheid van conserveermiddelen. Bij een bedrijf is geconstateerd dat behalve de conserveermiddelen, ook allergene parfumstoffen hadden moeten worden gedeclareerd. De overige bestanddelen waren niet in de juiste gewichtsklasse vermeld. De internetsite met informatie voor consumenten ontbrak, evenals een infoblad voor medisch personeel. Hiervoor is een schriftelijke waarschuwing opgemaakt. Het bedrijf zou per direct hun producten van andere etiketten voorzien en op korte termijn aan de overige verplichtingen van de Detergenten verordening voldoen. Voor een ander product bleek tijdens de inspectie dat het niet meer werd verkocht in Nederland en geen voorraad meer aanwezig was. Volgens dat bedrijf was in Engeland de vermelding van conserveermiddel voldoende en was het niet noodzakelijk de stofnaam te vermelden. Bij een product was geconstateerd dat de etikettering niet voldeed aan de eisen van de Detergenten verordening. Tijdens de dossiercontrole bleek echter dat het gehalte detergent dusdanig laag was, dat deze verplichting kwam te vervallen. De schriftelijke waarschuwing is daarom ingetrokken. Voor 2 producten waarvoor een schriftelijke waarschuwing was verstuurd, bleek het niet mogelijk om een dossiercontrole uit te voeren bij het verantwoordelijke bedrijf in Nederland. In een geval kon de winkel waar het product was verkocht zelf niet meer achterhalen van wie ze het hadden gekocht. Voor een ander product bevond het hoofdkantoor zich in een andere EU Lidstaat. 5. CONCLUSIES In totaal zijn 99 vloeibare reinigers (af, allesreiniger, ) bemonsterd en onderzocht. 98% van de 94 consumentenproducten voldoet aan de etiketteringseisen van de detergenten verordening voor wat betreft ingrediëntendeclaratie. Op een multireiniger ontbrak de ingrediëntendeclaratie. Hiervoor is een schriftelijke waarschuwing opgemaakt. Op een af en een andere multireiniger was de etikettering aangebracht op de binnenkant van het etiket. Op het af was de etikettering bovendien niet in de Nederlandse taal aangebracht. Voor deze overtredingen is een schriftelijke waarschuwing opgemaakt. De meeste vloeibare reinigers 87 (88%) zijn niet ingedeeld in een gevaarcategorie volgens de Wet Milieubeheer. In totaal 11 producten zijn ingedeeld als irriterend (Xi), 1 product als schadelijk (Xn). Dit betreft met name ontkalkers, ontvetters en vlekkenmiddelen. De meeste producten zijn voorzien van aanbevelingen voor een veilig gebruik. Hierbij wordt in 30% gebruik gemaakt van speciale pictogrammen. ND0919AC-2 Conserveermiddelen in vloeibare reinigers 4/8

5 De meeste producten bevatten parfums en conserveermiddelen. Volgens het etiket zijn MI, CMI en BIT de meest toegepaste conserveermiddelen, gevolgd door bronopol en glutaral. Vaak worden combinaties van verschillende conserveermiddelen gebruikt. MI en CMI staan dikwijls op het etiket gedeclareerd (15%) terwijl deze niet aantoonbaar in het product aanwezig zijn. Deze stoffen zijn niet zeer stabiel en reageren na verloop van tijd weg. In een allesreiniger was BIT en MI aanwezig, zonder dat deze stofnamen op het etiket stonden gedeclareerd in een vloerreiniger was BIT aanwezig zonder dat deze stof op het etiket was gedeclareerd. Hiervoor is een schriftelijke waarschuwing opgemaakt. In een allesreiniger was het gehalte BIT dusdanig laag (0.22 mg/kg) dat besloten is hiervoor geen maatregel op te maken. Bij dossiercontroles bleek bij één bedrijf dat deze niet voldeed aan de verplichtingen van de Detergenten verordening. Tijdens een inspectie bij een ander bedrijf bleek dat het product niet meer werd verkocht. Voor een ander product bleek uit de receptuur dat dit product niet onder de reikwijdte viel van de Detergenten verordening. 6. BIJLAGEN 6.1 Resultaten conserveermiddelen in vloeibare reinigers ND0919AC-2 Conserveermiddelen in vloeibare reinigers 5/8

6 Bijlage 6. 1: Resultaten conserveermiddelen in vloeibare reinigers Tabel 3: Overzicht bemonsterde vloeibare reinigers en het gehalte aan de conserveermiddelen CMI, MI en BIT (mg/kg) omschrijving type product welke inhoud gedeclareerde conserveermiddelen CM MI BIT vorm I power reiniger den allesreiniger fles 1 l n.a. n.a. n.a. power reiniger kalkaanslag speciale reiniger spuitflacon 750 ml n.a. n.a. n.a. allesreiniger eucalyptus allesreiniger fles 750 ml MI CMI BIT glutaral octylisothiazolinone 7,5 4 1,89 1,05 verfreiniger speciale reiniger fles 500 ml n.a. n.a. n.a. af af fles 500 ml bronopol n.a. n.a. n.a. wol en zijde fles 750ml BIT MI n.a. 45,18 28,47 badkamerreiniger speciale reiniger spuitflacon 500 ml MI CMI 7,3 7 2,41 n.a. Allesreiniger bloemen allesreiniger fles 1 l MI n.a. 34,29 n.a. allesreiniger lelie allesreiniger fles 750 ml BIT n.a. n.a. 99,58 allesreiniger lavendel allesreiniger fles 750 ml BIT n.a. n.a. 141,83 af met soda af fles 500 ml BIT MI n.a. 45,62 20,10 badkamerreiniger citroen speciale reiniger spuitflacon 500 ml BIT MI n.a. 5,22 4,93 neutrale reiniger allesreiniger fles 1 l BIT MI CMI 8,9 0 46,95 34,27 allesreiniger zee allesreiniger fles 1 l n.a. n.a. n.a. color fles 1,5 l BIT MI n.a. 57,04 45,97 af met aloë vera af fles 400 ml MI CMI glutaral n.a. n.a. n.a. power reiniger universeel allesreiniger fles 1,5 l MI CMI dimethyl urea dimethyl glycol n.a. n.a. n.a. geconcentreerd af af fles 500 ml MI CMI glutaral n.a. n.a. n.a. allesreiniger marine allesreiniger fles 1,5 l bronopol n.a. n.a. 0,22 power reiniger vet speciale reiniger spuitflacon 750 ml octylisothiazolinone n.a. n.a. n.a. power reiniger kalkaanslag speciale reiniger spuitflacon 750 ml n.a. n.a. n.a. af fris af fles 500 ml bronopol n.a. n.a. n.a. allesreiniger eucalyptus allesreiniger fles 1 l MI n.a. 39,64 n.a. universeel reiniger met chloor schuurmiddel fles 500 ml n.a. n.a. n.a. actieve gel met soda allesreiniger fles 750 ml BIT n.a. n.a. 13,19 vloer zeep speciale reiniger fles 2 l BIT n.a. n.a. 125,31 power reiniger vet&vloer speciale reiniger fles 1,5 l n.a. n.a. n.a. power reiniger ontvetter speciale reiniger spuitflacon 750 ml n.a. n.a. n.a. ND0919AC-2 Conserveermiddelen in vloeibare reinigers 6/8

7 omschrijving type product welke inhoud gedeclareerde conserveermiddelen CM MI BIT vorm I reiniger op basis van Javaanse allesreiniger fles 1 l MI CMI glutaral n.a. n.a. n.a. olie allesreiniger limoen allesreiniger fles 1 l MI n.a. 41,53 n.a. allesreiniger fris allesreiniger fles 1 l MI CMI n.a. 43,94 n.a. ontvetter speciale reiniger spuitflacon 750ml n.a. n.a. n.a. badkamer reiniging en hygiëne speciale reiniger spuitflacon 500 ml BIT MI n.a. 38,48 27,88 power gel fles 1,5 l n.a. n.a. n.a. extra hygiëne eucalyptus af fles 450 ml MI phenoxy ethanol n.a. 81,29 n.a. af citroen af fles 600 ml MI CMI bronopol n.a. 0,81 n.a. allesreiniger zee allesreiniger fles 1 l n.a. n.a. n.a. af zonder parfum en af fles 500 ml natrium benzoaat kalium benzoaat n.a. n.a. n.a. kleurstoffen allesreiniger professioneel allesreiniger fles 1 l n.a. n.a. n.a. professionele badkamer reiniger speciale reiniger fles 1 l n.a. n.a. n.a. allesreiniger limoen allesreiniger fles 1l MI CMI glutaral n.a. n.a. n.a. multireiniger allesreiniger spuitflacon 1 l bronopol n.a. n.a. n.a. color fles 1,5 l n.a. n.a. n.a. universele vlekkenverwijderaar speciale reiniger spuitflacon 500 ml BIT n.a. n.a. 92,56 sanitair glans speciale reiniger fles 0,5 l MI CMI bronopol (ethylenedioxy)- dimethanol 1,3-bis(hydroxymethyl)urea n.a. n.a. n.a. douche&wasbakspray speciale reiniger spuitflacon 0,5 l bronopol n.a. n.a. n.a. glazenwasser speciale reiniger fles 0,5 l MI CMI bronopol (ethylenedioxy)- n.a. n.a. n.a. dimethanol 1,3-bis(hydroxymethyl)urea kalkreiniger speciale reiniger fles 250 ml n.a. n.a. n.a. power reiniger eco allesreiniger fles 500 ml BIT MI n.a. 20,25 22,41 sanitair reiniger eco speciale reiniger fles 500 ml n.a. n.a. n.a. vloeronderhoud eco speciale reiniger fles 500 ml BIT MI n.a. 20,08 12,27 hoofd fles 1,5 l n.a. n.a. n.a. af af fles 500 ml bronopol n.a. n.a. n.a. power badkamer speciale reiniger navul 500 ml n.a. n.a. n.a. spuitflac. power keuken speciale reiniger navul 500 ml n.a. n.a. n.a. spuitflac. af sensitief af fles 500 ml n.a. n.a. n.a. ND0919AC-2 Conserveermiddelen in vloeibare reinigers 7/8

8 omschrijving type product welke inhoud gedeclareerde conserveermiddelen CM MI BIT vorm I universele reiniger allesreiniger fles 500 ml MI n.a. n.a. n.a. allesreiniger professioneel allesreiniger fles 5 l BIT glutaral n.a. n.a. 75,61 sanitairreiniger en kalkverwijderaar speciale reiniger fles 1 l n.a. n.a. n.a. keukenreiniger limoen speciale reiniger spuitflacon 500 ml n.a. n.a. n.a. hoofd fles 1,5 l Iodopropynyl butylcarbamaat n.a. n.a. n.a. multireiniger allesreiniger spuitflacon 500 ml n.a. n.a. n.a. af extra zacht af fles 500 ml BIT MI n.a. 69,94 58,81 allesreiniger allesreiniger fles 1 l MI CMI glutaral n.a. n.a. n.a. kleur fles 1,5 l BIT MI n.a. n.a. 0,29 geconcentreerd af af fles 500 ml BIT MI n.a. 72,13 45,21 krachtig color fles 730 ml n.a. n.a. n.a. vloeibare zeep met glycerine allesreiniger fles 750 ml bronopol n.a. n.a. n.a. allesreiniger allesreiniger fles 1 l MI CMI glutaral n.a. n.a. n.a. allesreiniger allesreiniger fles 1000 ml n.a. n.a. n.a. allesreiniger allesreiniger fles 750 ml n.a. 12,06 7,53 zwart fles 1 l BIT n.a. n.a. 297,43 vlekkenoplosser speciale reiniger fles 500 ml MI CMI ethylenedioxy(dimethanol) 1,3- bis(hydroxymethyl)urea 5,6 3 2,07 n.a. allesreiniger allesreiniger fles 750 ml n.a. n.a. n.a. vloeren reiniger speciale reiniger fles 750 ml CMI MI benzalkoniumchloride n.a. 1,73 n.a. sanitair reiniger speciale reiniger fles 750 ml n.a. n.a. n.a. professionele vloerreiniger speciale reiniger fles 1,5 l n.a. 2,44 n.a. verfreiniger speciale reiniger fles 1,25 l benzalkoniumchloride n.a. n.a. n.a. color fles 1,5 l MI CMI 7,0 6 3,37 n.a. color fles 1,5 l BIT MI n.a. 0,87 250,20 af af fles 1 l MI CMI glutaral n.a. n.a. n.a. allesreiniger allesreiniger fles 1 l MI CMI glutaral n.a. n.a. n.a. wasgel fles 1,5 l MI CMI n.a. n.a. n.a. ND0919AC-2 Conserveermiddelen in vloeibare reinigers 8/8

9 omschrijving type product welke inhoud gedeclareerde conserveermiddelen CM MI BIT vorm I universele interieurreiniger allesreiniger fles 1 l n.a. n.a. n.a. keukenreiniger speciale reiniger navul 500 ml n.a. n.a. n.a. spuitflac. badkamerreiniger speciale reiniger navul 500 ml n.a. n.a. n.a. spuitflac. allesreiniger bloemen allesreiniger fles 750ml MI CMI glutaral n.a. 0,24 n.a. vloeibare zeep allesreiniger fles 1 l n.a. n.a. n.a. af bloemen af fles 500 ml BIT MI n.a. 18,46 7,55 af citroen af fles 500 ml BIT MI n.a. 22,27 12,07 af af fles 500 ml BIT MI n.a. 19,24 11,17 schuurmiddel citroen schuurmiddel fles 750 ml MI CMI butylol ethylol urea 3,6 5 1,76 n.a. krachtig fles 1 l n.a. n.a. n.a. power reiniger kalkaanslag speciale reiniger spuitflacon 750 ml n.a. n.a. n.a. allesreiniger allesreiniger fles 1 l BIT MI n.a. 29,89 26,13 douchereiniger speciale reiniger spuitflacon 1 l n.a. n.a. n.a. glas&multireiniger speciale reiniger spuitflacon 750 ml n.a. n.a. n.a. professionele vloerreiniger speciale reiniger fles 1 l n.a. n.a. n.a. laminaat en houten vloerreiniger speciale reiniger fles 750 ml n.a. n.a. 16,42 n.a. niet aantoonbaar. Aantoonbaarheidsgrenzen:CMI 0.75 mg/kg; MI 0.15 mg/kg; BIT 0.22 mg/kg ND0919AC-2 Conserveermiddelen in vloeibare reinigers 9/8

Veiligheid van kinderlijmen

Veiligheid van kinderlijmen Veiligheid van kinderlijmen Voedsel en Waren Autoriteit Regio Noord Postbus 465 9700 AL Groningen Nederland tel +31 (0)50 588 60 00 fax +31 (0)50 588 61 00 e-mail nd@vwa.nl internet www.vwa.nl 1 december

Nadere informatie

Handhaving Tolueen in kleefstoffen en spuitverf

Handhaving Tolueen in kleefstoffen en spuitverf Handhaving Tolueen in kleefstoffen en spuitverf Factsheet Voedsel en Waren Autoriteit Regio Noord Postbus 465 9700 AL Groningen Nederland e-mail nd@vwa.nl internet www.vwa.nl projectnummer: ND071952 1

Nadere informatie

MARKTONDERZOEK VERF IN 2008: CONSERVEERMIDDELEN EN GLYCOETHERS

MARKTONDERZOEK VERF IN 2008: CONSERVEERMIDDELEN EN GLYCOETHERS MARKTONDERZOEK VERF IN 2008: CONSERVEERMIDDELEN EN GLYCOETHERS Factsheet April 2009 Voedsel en Waren Autoriteit Warenklachtenlijn VWA: (0800) 0488 E-mail: info@vwa.nl Internet: www.vwa.nl ND081926 en ND091927

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE CHEMISCHE STOF OF HET MENGSEL EN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE CHEMISCHE STOF OF HET MENGSEL EN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2015, Meguiar's, Inc. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het Meguiar's, Inc. product is enkel

Nadere informatie

Klok, een bewuste keuze!

Klok, een bewuste keuze! Klok, een bewuste keuze! Klok is hét ecologische merk als het gaat om was- en reinigingsmiddelen. In de recepturen zijn geen parfum en kleurstoffen toegevoegd en hierdoor is de kans op een allergische

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Etikettering van zoethoutbevattende levensmiddelen

Etikettering van zoethoutbevattende levensmiddelen Etikettering van zoethoutbevattende levensmiddelen Factsheet Voedsel en Waren Autoriteit Augustus 2008 Projectnummer: ZD07 1227 Warenklachtenlijn VWA: (0800) 0488 E-mail: info@vwa.nl Internet: www.vwa.nl

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL TPOL REINIGER doos 4x5 ltr Toepassing: Ongeparfumeerde universeelreiniger Artikelnummer 55030 Leverancier: Senzora B.V. Sluisstraat

Nadere informatie

Verificatie van de afwezigheid van allergenen in levensmiddelen met een vrij van declaratie. Datum 17 augustus 2011

Verificatie van de afwezigheid van allergenen in levensmiddelen met een vrij van declaratie. Datum 17 augustus 2011 Verificatie van de afwezigheid van allergenen in levensmiddelen met een vrij van declaratie Datum 17 augustus 2011 Colofon Projectnaam Projectnummer Weten wat je koopt ZD101625 Pagina 3 van 11 Inhoud

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de indeling gebruiken

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Producenten van voorwerpen Als u explosieve stoffen of mengsels in voorwerpen verwerkt, moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgens de voorschriften

Nadere informatie

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu GHS-CLP Veiligheid & Milieu GHS-CLP Beste klant, Würth levert ruim 1.000 chemieproducten in een grote variëteit en vindt het daarom belangrijk om u te informeren over veranderende wetgeving omtrent deze

Nadere informatie

êx : Xi : Irriterend.

êx : Xi : Irriterend. bladzijde : 1 van 5 Kleine Beer 16 G 2952 AS Alblasserdam NETHERLANDS In geval van nood : NIVC +31(0)35-2748888 Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen 1 IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Lees het etiket en volg de aanwijzingen.

Lees het etiket en volg de aanwijzingen. Wat u moet weten om veilig om te gaan met detergenten en reinigingsmiddelen bij u thuis Reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik zullen binnenkort voorzien worden van nieuwe waarschuwingen. Een deel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 5 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van het preparaat: CALGON GEL 2 in 1 alle formaten Flacon van 750 ml, 2 l,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP 1.1 Identificatie van het preparaat: 200 ml 1.2 Identificatie van de vennootschap/onderneming:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1 of 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat: ST MARC VLOEIBARE ALLESREINIGER MARSEILLEZEEP

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor fabrikanten U moet alle stoffen die u in de handel brengt, indelen volgens de eisen van EU-GHS. Stoffen die niet in de handel verkrijgbaar zijn

Nadere informatie

Vingerverf 2015 Onderzoek chemische stoffen en beoordeling etiket

Vingerverf 2015 Onderzoek chemische stoffen en beoordeling etiket Vingerverf 2015 Onderzoek en beoordeling etiket De Europese veiligheidseisen voor vingerverf zijn in 2014 aangepast en uitgebreid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wilde weten of vingerverf

Nadere informatie

HYGIWEB VHZ-M LOTIONZEEP

HYGIWEB VHZ-M LOTIONZEEP bladzijde : 1 van 5 In geval van nood : NIVC +31(0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Industriële gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: Tricel Vloeibare Goudzeep 1 l. flacon Toepassing: Vloeibaar detergent. art. 22100 Leverancier: Senzora B.V. Sluisstraat 2325. 7411 EE Deventer

Nadere informatie

Haarkleurstoffen in haarkleurproducten

Haarkleurstoffen in haarkleurproducten Haarkleurstoffen in haarkleurproducten Controle op de aanwezigheid van verboden stoffen Datum juni 2015 Haarkleurstoffen in haarkleurproducten juni 2015 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer

Nadere informatie

Verificatie van "vrij van" additieven declaraties op levensmiddelen. Datum 17 augustus 2011

Verificatie van vrij van additieven declaraties op levensmiddelen. Datum 17 augustus 2011 Verificatie van "vrij van" additieven declaraties op levensmiddelen Datum 17 augustus 2011 verificatie van "vrij van" additieven declaraties op levensmiddelen 17 augustus 2011 DE AID, PD EN VWA BOUWEN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 01. Productnaam Dreumex Car Shampoo 02. Leverancier Dreumex B.V. Bedrijfsnaam: Dreumex B.V. Adres: Dommelstraat 1 Plaats: 5347 JK, Oss

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Productcode : KI-REF-1500 DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL : TH-HC/42/001.002 Aanbevolen toepassing

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: Tricel vaatwastabs allin1 krimp 5dsx64tabsx20g Toepassing: Vaatwasmiddel alles in 1 met zilverbeschermer art. 58990 Leverancier: Senzora

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Pagina 1 van 6 RECKITT BENCKISER. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Identificatie van het preparaat: WOOLITE VLOEIBAAR WASMIDDEL

Nadere informatie

Frosch, een gamma ecologische & efficiënte onderhoudsproducten op basis van natuurlijke ingrediënten

Frosch, een gamma ecologische & efficiënte onderhoudsproducten op basis van natuurlijke ingrediënten Frosch, een gamma ecologische & efficiënte onderhoudsproducten op basis van natuurlijke ingrediënten & Multi-cleaners gamma Green Lemon Vinegar Geconcentreerde formule (20 ML voor 5L water) Formule met

Nadere informatie

DE VEILIGE KEUZE VOOR EFFECTIVITEIT

DE VEILIGE KEUZE VOOR EFFECTIVITEIT DE VEILIGE KEUZE VOOR EFFECTIVITEIT De kracht van de natuur SURE is een uitgebreid assortiment van plantaardige, 100% biologisch afbreekbare* reinigingsmiddelen die veilig zijn voor mens en milieu en

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

Multifunctioneel Milieuvriendelijk Zachtvoorhetlichaam Goedvooruwportemonnee Ruimtebesparend NUOOKINNEDERLANDVOORDELIGVERKRIJGBAAR

Multifunctioneel Milieuvriendelijk Zachtvoorhetlichaam Goedvooruwportemonnee Ruimtebesparend NUOOKINNEDERLANDVOORDELIGVERKRIJGBAAR Multifunctioneel Milieuvriendelijk Zachtvoorhetlichaam Goedvooruwportemonnee Ruimtebesparend NUOOKINNEDERLANDVOORDELIGVERKRIJGBAAR Schoonmaken Welke stoffen zitten er in schoonmaakmiddelen? De meest gebruikte

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar RECKITT Datum: 20102003 BENCKISER Pag : 1 van 5 1 Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming Productnaam:Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar Toepassing:Vlekverwijderaar

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum Spoelglans 1 Van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum Spoelglans 1 Van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 16-04-2009 00959 - Spoelglans 1 Van 6 H.O. Eurosan Heeswijk 74 A 3417 GS Montfoort Nederland Tel 0348-420100 Fax 0348-424243 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Nadere informatie

Chemische veiligheid van speelgoed. wijzigingen in de speelgoedrichtlijn

Chemische veiligheid van speelgoed. wijzigingen in de speelgoedrichtlijn Chemische veiligheid van speelgoed wijzigingen in de speelgoedrichtlijn Krista Bouma nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Inleiding Nieuwe

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL PROF. VLB. WASMIDDEL can 10ltr Toepassing: Vloeibaar totaal wasmiddel art. 27700 Leverancier: Groveko B.V. Maxwellstraat 49. 6716

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Volgens REACH verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL PROF. TOTAALWAS NIEUW zak 15 kg Toepassing: Totaal wasmiddel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Pagina 1 van 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Identificatie van het preparaat: 1.2 Identificatie van de vennootschap/onderneming:

Nadere informatie

G 491 EROL cid Laatst bewerkt op: Pagina: 1 van 6

G 491 EROL cid Laatst bewerkt op: Pagina: 1 van 6 Laatst bewerkt op: 28. 2. 2008 Pagina: 1 van 6 1 Identificatie van het preparaat en van de onderneming Handelsnaam: Gebruik van het preparaat: Waterverdunbaar zure speciaalreiniger voor microporeuze oppervlakken,

Nadere informatie

Toepassing van conserveermiddelen en bitterstoffen in vingerverf. Versie 1. Datum 1 december 2010

Toepassing van conserveermiddelen en bitterstoffen in vingerverf. Versie 1. Datum 1 december 2010 Toepassing van conserveermiddelen en bitterstoffen in vingerverf Versie 1 Datum 1 december 2010 Colofon Projectnaam Conserveermiddelen en bitterstoffen in vingerverf Projectnummers ND092213-2, ND102215-2

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 01. Productnaam Dreumex Industrial Cleaner 02. Leverancier Dreumex B.V. Bedrijfsnaam: Dreumex B.V. Adres: Dommelstraat 1 Plaats: 547

Nadere informatie

Detergenten met het Europese Ecolabel

Detergenten met het Europese Ecolabel Detergenten met het Europese Ecolabel Kathelijne De Ridder Wat is het EU Ecolabel? Een Europees milieulabel Doel: Aan de consument duidelijk maken welke producten milieuverantwoord zijn Bevorderen van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1 1. Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming. Handelsnaam : Discoschuim 796 Leverancier : The Perfect Shine

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe

Nadere informatie

Detergentia Industrienetwerk voor CLP indeling

Detergentia Industrienetwerk voor CLP indeling Det Net Welkom bij DetNet Detergentia Industrienetwerk voor CLP indeling Een gezamenlijke aanpak van de industrie voor de indeling en etikettering van uw detergentia (voor huid- en oogeffecten) www.det-net.eu

Nadere informatie

Componenten welke volgens 1999/45/EG een gevaarlijk effect hebben op de gezondheid of milieu:

Componenten welke volgens 1999/45/EG een gevaarlijk effect hebben op de gezondheid of milieu: Glassex Kitchen & Bathroom. RECKITT Datum: 16.02.2006. BENCKISER Pag. : 1 van 5. TDS-code:0049922 1. Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming. Productnaam:Glassex Kitchen & Bathroom.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Gebruik van de stof of het preparaat reinigingsmiddel Identificatie van de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Volgens REACH verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: WASPOEDER ULTRA (BLANC0) vat 10 kg Toepassing: Wasmiddel voor de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6 Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6 A.P. Logistics Labradordreef 6 3565 AN Utrecht 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 01. Productcode en naam 10.150.00

Nadere informatie

Bij aanraking met de ogen afspoelen met veel water en een arts raadplegen.

Bij aanraking met de ogen afspoelen met veel water en een arts raadplegen. GEVAARLIJKE STOFFEN 1 Product: Chloor tabletten Uitsluitend te gebruiken bij het desinfecteren tijdens een Norovirus (zie protocol Norovirus). Bevat een natriumdichloorisocyanuraat en 1,1 g actief chloor.

Nadere informatie

GS-RI-01. productinfo. Gebruik. veiligheidsinstructie. artikel Risico / gevaar leverancier gebruiksaanwijzing. Voor het verwijderen van theeaanslag.

GS-RI-01. productinfo. Gebruik. veiligheidsinstructie. artikel Risico / gevaar leverancier gebruiksaanwijzing. Voor het verwijderen van theeaanslag. GEVAARLIJKE STOFFEN - Risico-inventarisatie 1 Bleekmiddel Bij mengen met andere schoonmaakmiddelen kunnen er giftige gassen ontstaan Solid Med Veroorzaakt ernstige brandwonden Van Hoeckel Ecolab Voor het

Nadere informatie

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V.

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Marssteden 40 7547 TC Enschede, NL Postbus 450 7500 AL Enschede, NL Telefoonnummer

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Volgens REACH verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL ZILVERSODA FIJN 12x1kg Toepassing: Artikelnummer 10500 Leverancier:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum I - Cleanbest Van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum I - Cleanbest Van 6 Print datum 02-03-2010 00676-I - Cleanbest 1110 1 Van 6 Veugen Bedrijfshyg. BV Pannenweg 329 6031 RK Nederweert Nederland Tel 0495-460188 Fax 0495-460186 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP 1.1 Identificatie van het preparaat: CALGONIT POWERBALL ALL IN 1 (Regular 60 tabletten) 1.2

Nadere informatie

SAFE MICROBIOLOGISCHE REINIGING

SAFE MICROBIOLOGISCHE REINIGING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1 1. Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming. Handelsnaam : SAFE Sanitair reiniger periodiek Leverancier

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad volgens 2001/58/EG Drukdatum: 03.05.2004 Datum van herziening: Pagina 1 van 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Productcode: 202 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum Vloerreiniger Zeep 1 Van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum Vloerreiniger Zeep 1 Van 6 Print datum 08-01-2009 00753 - Vloerreiniger Zeep 1 Van 6 A.S.P. Cleaning Products Goudstraat 26 2718 RC Zoetermeer Nederland Tel 079-3318405 Fax 079-3429733 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Nadere informatie

Producent van duurzame en innova0eve reinigingsmiddelen en - concepten voor professioneel gebruik. Visie

Producent van duurzame en innova0eve reinigingsmiddelen en - concepten voor professioneel gebruik. Visie Presenta(e 2015 Producent van duurzame en innova0eve reinigingsmiddelen en - concepten voor professioneel gebruik. Visie Kerncijfers Familiebedrijf Opgericht 1986 45 werknemers Lid N.V.Z./ A.I.S.E. ISO

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL Zilversoda Fijn 1 kg Toepassing: art. 10500 Leverancier: Senzora B.V. Sluisstraat 2325. 7411 EE Deventer Telefoonnummer 0570 68 33

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL OXY POWER doos 6x750gr Toepassing: Waskrachtversterker Artikelnummer 79330 Leverancier: Groveko B.V. Maxwellstraat 49 6716 BX Ede

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum Handdesinfectans 1 Van 5

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum Handdesinfectans 1 Van 5 Print datum 16-04-2009 00311 - Handdesinfectans 1 Van 5 H.O. Eurosan Heeswijk 74 A 3417 GS Montfoort Nederland Tel 0348-420100 Fax 0348-424243 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

Factsheet sulfiet, sorbinezuur en histamine in wijn.

Factsheet sulfiet, sorbinezuur en histamine in wijn. Factsheet sulfiet, sorbinezuur en histamine in wijn. Voedsel en Waren Autoriteit Oktober 2008 1 1. Inleiding Wijn is in Nederland een product dat door veel mensen wordt genuttigd. Volgens verordening 1493/1999

Nadere informatie

DE VEILIGE KEUZE VOOR EFFECTIVITEIT

DE VEILIGE KEUZE VOOR EFFECTIVITEIT DE VEILIGE KEUZE VOOR EFFECTIVITEIT De kracht van de natuur SURE is een uitgebreid assortiment van plantaardige, 100% biologisch afbreekbare* reinigingsmiddelen die veilig zijn voor mens en milieu en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP 1.1 Identificatie van het preparaat: (20 en 52 tabletten) 1.2 Identificatie van de vennootschap/onderneming:

Nadere informatie

UITWERKING webcase veilig schoonmaken

UITWERKING webcase veilig schoonmaken UITWERKING webcase veilig schoonmaken opdracht 1 = Reinigen stof en losliggend vuil op harde magazijnvloeren. Vegen, stofwissen (eventueel met een microvezeldoekje) of stofzuigen Vier reinigingsmiddelen:

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating/identiek product/hetzelfde gebruik. Gelet op de aanvraag ingediend op: 11/06/2009. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Nieuwe toelating/identiek product/hetzelfde gebruik. Gelet op de aanvraag ingediend op: 11/06/2009. De Minister van Leefmilieu beslist: Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL MRB/HC/2009/1168/

Nadere informatie

CONSERVEERMIDDELEN IN (VINGER)VERF

CONSERVEERMIDDELEN IN (VINGER)VERF CONSERVEERMIDDELEN IN (VINGER)VERF September 2005 INHOUDSOPGAVE pagina SAMENVATTING en TREFWOORDEN SUMMARY and KEYWORDS 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding van het onderzoek 1 1.2 Wettelijke aspecten 1 1.3 Doel

Nadere informatie

MECHEMPRO Surface Solutions. Handreiniging & Handverzorging

MECHEMPRO Surface Solutions. Handreiniging & Handverzorging MECHEMPRO Surface Solutions Handreiniging & Handverzorging 1. HANDBESCHERMING HAND PROTECT LOTION Productcode 871 Beschermt de handen tegen schadelijke stoffen Beschermende handencrème. Hand Protect Lotion

Nadere informatie

Chirurgische instrumenten gemaakt van gehard chroomnikkelstaal of chroomnikkelstaal (incidentele "grondreiniging") in dompelbad:

Chirurgische instrumenten gemaakt van gehard chroomnikkelstaal of chroomnikkelstaal (incidentele grondreiniging) in dompelbad: BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED: Verwijderen van silicaataanslag op (chirurgisch) instrumentarium van (gehard) chroomnikkel staal (in dompelbad). Incidentele "grondreiniging" van spoelmachines EIGENSCHAPPEN:

Nadere informatie

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels Rijksoverheid EU-GHS Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels EU-GHS EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 18 maart 2014 (20145021 AB) van Blue Wonder! Holding B.V. Molenwerf

Nadere informatie

JohnsonDiversey biedt u:

JohnsonDiversey biedt u: JohnsonDiversey biedt u: Een volledig aanbod was- en reinigingsmiddelen Sterke bekende merken Uitstekende kwaliteit Scherpe prijzen 160 C A T A L O G U S CONSUMENTENMERKEN Consumentenmerken Het assortiment

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

LARVANEM Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5

LARVANEM Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Toepassing van de stof op het preparaat: Larvanem Biologisch

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum Handzeep 1 Van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum Handzeep 1 Van 6 Print datum 25-03-2010 022041 - Handzeep 1 Van 6 H.O. Eurosan Heeswijk 74 A 3417 GS Montfoort Nederland Tel 0348-420100 Fax 0348-424243 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Nadere informatie

Hand Care Assortiment

Hand Care Assortiment Hand Care Assortiment De variatie in werkomgevingen is enorm en er zijn veel specialismen. Dit vraagt om specifieke vaardigheden en daarvoor heb je je handen nodig. Je belangrijkste gereedschap. Handbescherming

Nadere informatie

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, mengsels en/of stoffen in voorwerpen Voorwoord Er zijn nieuwe regels voor chemische

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1 1. Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming. Handelsnaam : MF-Clean T-Blauw Leverancier : MF Safe & Clean

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Page 1 of 6 VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP. Identificatie van de stof of het preparaat: HARPIC GEL DIFFUSEUR CONTINU/ CONSTANTE GEL VERSPREIDER

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 01. Productnaam Dreumex Multi Cleaner 02. Leverancier Dreumex B.V. Bedrijfsnaam: Dreumex B.V. Adres: Dommelstraat 1 Plaats: 5347 JK,

Nadere informatie

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor. 1. BESCHRIJVING VAN PRODUKT EN FABRIKANT Handelsnaam : Polyesterplamuur / / Beschrijving fabrikant : Tel: 0321-331167 -48 Fax: 0321-331074 E-mail: info@wilsor.nl the Netherlands Intenet: www.wilsor.nl

Nadere informatie

Cosmeticaverordening en Claims. Judith de Graaf Nederlandse Cosmetica Vereniging Driebergen, 10 juni 2012

Cosmeticaverordening en Claims. Judith de Graaf Nederlandse Cosmetica Vereniging Driebergen, 10 juni 2012 en Claims Judith de Graaf Nederlandse Cosmetica Vereniging Driebergen, 10 juni 2012 1. 2. Verantwoordelijke persoon & rol distributeurs 3. Claims Inhoud NCV Op de markt brengen van veilige producten Zorgen

Nadere informatie

Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie. Datum februari 2014

Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie. Datum februari 2014 Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie Datum februari 2014 Documentatiecontrole FCM in levensmiddelenindustrie januari 2014 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Documentatiecontrole

Nadere informatie

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010 Handhaving voedingclaims 2010 Datum: oktober 2010 Samenvatting In de tweede helft van 2010 heeft de nvwa een handhavingsactie uitgevoerd op het gebruik van voedingsclaims. Voor voedingsclaims gelden de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Agialube BioCleaner 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming - Informatie over het product - Handelsnaam: Agialube BioCleaner - Artikelnummer: 074 - Toepassing van de stof / van

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD CLEANBEST 1260 Vaatwasmiddel zonder Chloor

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD CLEANBEST 1260 Vaatwasmiddel zonder Chloor VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD CLEANBEST 1260 Vaatwasmiddel zonder Chloor 1. IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 01. Productcode en naam 02. Leverancier Cleanbest 1210 alkalische

Nadere informatie

Marktonderzoek naleving Detergenten verordening voor textielwasmiddelen

Marktonderzoek naleving Detergenten verordening voor textielwasmiddelen Marktonderzoek naleving Detergenten verordening voor textielwasmiddelen Rapport ND06K173 Dr. ir. K. Bouma A.J.J. van Peursem VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT internetsite www.vwa.nl november 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1. Identificatie van het preparaat: (40 en 90 tabletten) 1.2. Identificatie van de onderneming:

Nadere informatie

werkblad 4: Informatie en milieuvriendelijkheid Doel van het onderzoek van huishoudproducten 2 FASE 1. Duidelijke extra informatie binnen

werkblad 4: Informatie en milieuvriendelijkheid Doel van het onderzoek van huishoudproducten 2 FASE 1. Duidelijke extra informatie binnen werkblad 4: Informatie en milieuvriendelijkheid binnen van huishoudproducten 2 Doel van het onderzoek In dit onderzoek ga je na of de gebruikte huishoudproducten milieuvriendelijk zijn. Je vertrekt van

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Gebruik van de stof of het preparaat Reinigingsmiddel. Identificatie van de

Nadere informatie

Nitrosaminen (NDELA) in cosmetica

Nitrosaminen (NDELA) in cosmetica Nitrosaminen (NDELA) in cosmetica Factsheet Deelprojectnummer: ND071804-1 Thema: Cosmetische producten en Lichaamsverzorging Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Noord

Nadere informatie

Kruishofstraat 142 2020 Antwerpen T: 03 888 58 21 F: 03 440 59 26 info@clarobelgium.be SCHOONMAAK CATALOGUS

Kruishofstraat 142 2020 Antwerpen T: 03 888 58 21 F: 03 440 59 26 info@clarobelgium.be SCHOONMAAK CATALOGUS Kruishofstraat 142 2020 Antwerpen T: 03 888 58 21 F: 03 440 59 26 info@clarobelgium.be SCHOONMAAK CATALOGUS VLOER 3 versie: 15.01.2010 INTERIEUR SANITAIR KEUKEN/ REFTER A Ecologische lijn, een mooi verhaal...

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG Veiligheidsinformatieblad Volgens EGrichtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL Goudzeep; doos 16 x 500 gr art. 20700 4287 Leverancier: Senzora B.V. Sluisstraat

Nadere informatie