INFOBUNDEL. De organisatie van ambulante activiteiten op het grondgebied van de gemeente. Laatste wijziging: 1 juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOBUNDEL. De organisatie van ambulante activiteiten op het grondgebied van de gemeente. Laatste wijziging: 1 juli 2014"

Transcriptie

1 INFOBUNDEL Laatste wijziging: 1 juli 2014 De organisatie van ambulante activiteiten op het grondgebied van de gemeente FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie VVSG KMO-Beleid Dienst Economie Dienst Economische Vergunningen Tel. 02/ Tel. 02/ WTC III 25 ste verdieping Simon Bolivarlaan Brussel

2 1.De organisatie van avond-, jaarmarkten en kalenderfeesten Bij de organisatie van een avond-, jaar- of feestmarkt moet de gemeente beslissen om welke manifestatie het gaat en de daarbij horende wettelijke modaliteiten toepassen. De gemeente heeft daarbij de volgende keuze : a) een openbare markt De gemeente erkent de manifestatie als een openbare markt en neemt de organisatie ervan op in het gemeentelijk reglement betreffende de openbare markt, dat niet in strijd mag zijn met de wettelijke bepalingen. Het betreft een openbare markt met losse standplaatsen (min 5 %) of standplaatsen per abonnement (max 95 %). De standplaatsen worden enkel toegewezen aan de houders van een machtiging ambulante activiteiten als werkgever of aan de houders van een hoofdleurkaart of aan organisatoren van occasionele verkopen zonder commercieel karakter voor één van de wettelijk omschreven doelen. De houders van de standplaats dienen de identificatieplicht na te leven aan de hand van een uithangbord. Voor het toewijzen van de losse standplaatsen heeft de gemeente dan de wettelijke keuze tussen de toewijzing volgens chronologische volgorde van aankomst op de jaar of avondmarkt ofwel toewijzing door loting. Hierbij kan dus geen voorafgaande aanvraag worden vereist. Bij het toewijzen voor de standplaatsen per abonnement moet de gemeente de wettelijke toewijzingsmodaliteiten volgen nl : bekendmaking, indiening kandidaturen, register kandidaturen, wettelijke toewijzing aan kandidaten eventueel bij voorrang bepaald (volgens eventuele specialisatie) en chronologische volgorde. b)ambulante activiteit op het openbaar domein buiten de openbare markt De gemeente beschouwt de avond-, jaar- of feestmarkt als het uitoefenen van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten een openbare markt waarbij de gemeente de standplaatsen vooraf in het reglement, eventueel via een plan in bijlage, heeft vastgelegd. De standplaatsen worden enkel toegewezen aan de houders van een machtiging ambulante activiteiten als werkgever of aan de houders van een hoofdleurkaart of aan organisatoren van occasionele verkopen zonder commercieel karakter voor één van de wettelijk omschreven doelen. Hierbij bepaalt de gemeente zelf de onderverdeling tussen losse standplaatsen of standplaatsen per abonnement. De gemeente bepaalt via het reglement hoe de aanvragen dienen te gebeuren, waarbij een voorafgaande aanvraag kan vereist worden. De losse standplaatsen worden toegekend volgens chronologische volgorde van aanvragen, in functie van de gevraagde plaats en specialisatie. Bij gelijktijdige indiening van meerdere aanvragen gebeurt de toewijzing bij loting. De standplaatsen per abonnement worden toegekend overeenkomstig de wettelijke modaliteiten betreffende standplaatsen per abonnement op de openbare markt.

3 Elke persoon, die een ambulante activiteit uitoefent op een jaar of avondmarkt, dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord. c)een manifestatie met als doel de lokale handel of het leven in de gemeente te bevorderen De gemeente organiseert de avond-, jaar- of feestmarkt als een manifestatie met als doel de lokale handel (braderijen) of het leven in de gemeente te bevorderen. Een manifestatie met als doel het leven in de gemeente te bevorderen betreft een nieuw concept, georganiseerd of toegelaten door de gemeente met als bedoeling het contact te bevorderen en bezoekers aan te trekken. De verkopen tijdens dergelijke manifestaties zijn niet onderworpen aan de machtiging ambulante activiteiten, voor de lokale handelaars of voor de handelaars en de verenigingen, die de belangen van deze verdedigen, die de gemeente heeft uitgenodigd. Organisatoren van occasionele verkopen zonder commercieel karakter voor één van de wettelijk omschreven doelen, kunnen eveneens aan een dergelijke manifestatie deelnemen. Alle deelnemers, uitgezonderd de handelaars die voor hun winkel verkopen, zijn verplicht zich gedurende de hele duur van de manifestatie op een zichtbare wijze te identificeren. De organisatie ervan is niet onderworpen aan de wettelijke bepalingen. In haar reglement verwijst de gemeente dat de manifestatie erkend wordt als een manifestatie ter bevordering van de lokale handel of ter bevordering van het leven in de gemeente en bijgevolg niet onderworpen is aan de wettelijke bepalingen volgens artikel 9 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten. d)een handels-, ambachts- of landbouwbeurs De gemeente organiseert de avond-, jaar- of feestmarkt als een handels-, ambachts- of landbouwbeurs. In dit geval is de wet ambulante activiteiten niet van toepassing. De vrijstelling geldt enkel voor zover de manifestatie aan een aantal typerende criteria voldoet. Met een beurs wordt namelijk een handels-, ambachts- of landbouwbeurs bedoeld die kan omschreven worden als een manifestatie met een uitzonderlijk tijdelijk karakter, rond een bepaald thema uitgebouwd, waarbij het promotionele aspect primeert op de verkoop. Aan een beurs mogen enkel zelfstandigen deelnemen met inbegrip van de professionele verkopers van goederen of diensten noodzakelijk voor het onthaal van de bezoekers (horeca, hostessen, sanitair, enz. ); alsook de organisatoren van occasionele verkopen zonder commercieel karakter voor één van de wettelijk omschreven doelen. De verkopen tijdens beurzen zijn niet onderworpen aan de regels van de ambulante handel waardoor er voor de verkoop op beurzen geen machtiging ambulante activiteiten vereist is. Bij de organisatie van een beurs is de gemeente niet gehouden aan de wettelijke toewijzingsmodaliteiten.

4 e)een culturele en sportieve manifestatie De gemeente kan een manifestatie erkennen als een culturele of een sportieve manifestatie. Het volstaat dat de gemeente deze manifestatie erkent als een sportieve of culturele manifestatie opdat een privé-organisator er zelf de ambulante activiteiten kan organiseren, waarbij hij enkel een standplaats kan toewijzen aan of via de houders van een machtiging ambulante activiteiten als werkgever of aan organisatoren van occasionele verkopen zonder commercieel karakter voor één van de wettelijk omschreven doelen. De ambulante verkopen tijdens dergelijke manifestatie moeten bijkomstig blijven aan de aard van de manifestatie en de goederen en diensten moeten erop betrekking hebben. Deze regelgeving geldt voor culturele en sportieve manifestaties die zowel op het openbaar domein als op privé-terrein worden georganiseerd. f) een manifestatie voor occasionele particuliere verkopen Zie volgend punt.

5 2.Manifestatie voor occasionele particuliere verkopen Het betreft een manifestatie waarbij particulieren zich kunnen ontdoen van zaken die ze niet langer nodig hebben. Dergelijke manifestatie is geen markt. De organisatie ervan op het openbare weg moet niet in het gemeentelijk marktreglement opgenomen worden. Particulieren kunnen in geen geval aan een openbare markt of privémarkt deelnemen. Zij kunnen wel deelnemen aan een occasionele manifestatie voor particuliere verkopen. Dergelijke manifestaties zijn niet onderworpen aan de bepalingen van de wet betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op voorwaarde dat : -de verkopen occasioneel blijven. De particuliere verkoop mag noch regelmatig zijn noch de vorm van een commerciële activiteit aannemen. -de verkopen betrekking hebben op de goederen die de verkoper niet heeft aangekocht, niet heeft gefabriceerd of niet heeft geproduceerd met het oog op de verkoop ervan en het normaal beheer van een privaat patrimonium niet te buiten gaan. -wanneer deze verkopen plaatsvinden tijdens een manifestatie die verschillende nietprofessionele verkopers verenigt, deze vooraf moet worden toegestaan door gemeente van de plaats waar ze doorgaat. De gemeente kan deze manifestatie ook organiseren. Deze manifestaties mogen met toestemming van de gemeente op privé-initiatief georganiseerd worden. De particulieren hebben dan geen machtiging van de gemeente nodig. Ze hoeven zich enkel in te schrijven bij de organisator en zijn instructies op te volgen. Het is evenwel de gemeente die beslist of ze deze manifestatie voorbehoudt aan nietprofessionele verkopers of ze uitbreidt tot professionelen. De gemeente kan ze ook specialiseren of haar een thema geven. In dit geval zijn de voorwerpen die buiten dit thema vallen niet toegelaten. Wanneer de manifestatie open staat voor zowel professionele als niet-professionele verkopers, moet elke professionele verkoper over een machtiging ambulante activiteiten beschikken. De particuliere verkoper heeft daarentegen geen machtiging ambulante activiteiten nodig. Bovendien moet de professionele verkoper gedurende de hele duur van de manifestatie, zijn hoedanigheid kunnen bewijzen door middel van een leesbaar identificatiebord welke op een zichtbare wijze op de standplaats is aangebracht. Deze identificatieplicht geldt niet voor de particuliere verkoper. Ook de organisatoren van occasionele verkopen zonder commercieel karakter voor één van de wettelijk omschreven doelen kunnen aan een occasionele manifestatie voor particuliere verkopen deelnemen.

6 3.Occasionele verkopen zonder commercieel karakter op een openbare markt Volgens de wettelijke bepalingen kunnen de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter, voor één van de wettelijk omschreven doelen, een standplaats op de openbare markt toegewezen krijgen. Het occasionele karakter houdt in principe in dat er geen abonnement maar enkel losse standplaatsen kunnen toegewezen worden. Bij het toewijzen van een losse standplaats mogen de personen die verkopen zonder commercieel karakter realiseren, geen belemmering vormen voor de kandidaat ambulante handelaars voor deze losse standplaatsen. Bijgevolg past de gemeente in eerste instantie de wettelijke toewijzingsmodaliteiten toe voor alle kandidaat ambulante handelaars,hetzij via chronologische aankomst op de markt, hetzij door loting, steeds in functie van een eventueel vastgelegde specialisatie. Daarna kent ze de overgebleven losse standplaatsen toe aan de personen die verkopen zonder commercieel karakter realiseren, zonder hen aan de eventuele loting te laten deelnemen. Indien er geen genoeg losse standplaatsen overblijven moet de gemeente aan deze verenigingen een locatie toewijzen in een aparte zone buiten de standplaatsen (losse en vaste) die deel uitmaken van het marktplan. Naargelang het statuut van de organisator : - is de verkoop toegelaten zonder voorafgaande goedkeuring, wanneer deze door jeugdverenigingen georganiseerd wordt die erkend en gesubsidieerd worden door de overheden bevoegd voor jeugdaangelegenheden, - is de verkoop onderworpen aan een voorafgaande verklaring, wanneer deze georganiseerd wordt door verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen erkend door de Federale Overheidsdienst Financiën, - is de verkoop aan een machtiging onderworpen, wanneer deze gebeurt door andere categorieën organisatoren (natuurlijke personen, feitelijke verenigingen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid);

7 4. Activiteiten op de openbare markt vrijgesteld van de machtiging ambulante activiteiten of leurkaart Het wettelijk toepassingsgebied van ambulante activiteiten betreft niet enkel de verkoop van producten en diensten aan de consument, maar eveneens het te koop aanbieden van of het uitstallen met het oog op de verkoop van producten en diensten. Met het te koop aanbieden of het uitstallen met het oog op de verkoop wordt evenwel bedoeld dat de consument de mogelijkheid heeft om daar ter plaatse het product te bestellen. M.a.w; indien de promotie van het product of dienst aanleiding geeft aan de consument om onmiddellijk ter plaatse het product of de dienst te bestellen, betreft het een ambulante activiteit. Bestaat de promotie van het product of de dienst er niet in dat de consument ter plaatse het product of de dienst kan bestellen, dan hoeft deze promotie niet als een ambulante activiteit te worden beschouwd. Volgens de wettelijke bepalingen wordt een standplaats voor het uitoefenen van ambulante activiteiten op een openbare markt enkel toegewezen aan of via de houder van de machtiging ambulante activiteiten als werkgever. Bijgevolg moet men ingeval van promotie zonder directe mogelijkheid tot verkoop bij de betrokken gemeente navragen of ze naast de standplaatsen voorzien voor de houders van een machtiging ambulante activiteiten op een openbare markt ook een ruimte voorziet voor activiteiten waarvoor geen machtiging vereist is. De gemeente beslist zelf of ze dergelijke activiteiten op de openbare markten of het openbaar domein toelaat, en onder welke voorwaarden. Dit geldt eveneens voor activiteiten die niet onderworpen zijn aan de bepalingen van de wet betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten. Zo is deze wet niet van toepassing voor ambulante activiteiten van artistieke producten door hun auteur of van artistieke diensten waardoor er geen machtiging ambulante activiteiten vereist is voor bijvoorbeeld de verkoop van tentoongestelde tekeningen of andere kunstvoorwerpen of voor de prestaties van zangers of zanggroepen. Ook voor geldinzamelingen is deze machtiging niet vereist. In beide gevallen beslist de gemeente of ze dergelijke activiteiten op de openbare markt of het openbaar domein toelaat, en onder welke voorwaarden

8 5.Concessie van een openbare markt De gemeente kan de organisatie van haar openbare markt in concessie geven via een concessiecontract. De concessiehouder moet steeds de wettelijke bepalingen betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten naleven. De gemeente heeft de plicht de naleving door de concessiehouder van de wettelijke modaliteiten betreffende de organisatie van een openbare markt te controleren. Daar de gemeente de taak heeft de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid en het optimaal beheer van het gemeentelijk openbaar domein op haar grondgebied te waarborgen, blijft ze de verantwoordelijkheid dragen voor de in concessie gegeven openbare markt. Merk op : De wettelijke definitie van een private markt bepaalt dat het een markt betreft die ingericht wordt door een privé-initiatief. Er staat inderdaad niet uitdrukkelijk in de wet vermeld dat een privémarkt op privéterrein moet georganiseerd worden. Evenwel bepaalt de wet dat ambulante handel op het openbaar domein het voorwerp moet uitmaken van een gemeentelijk reglement die de toewijzingsmodaliteiten van de standplaatsen regelt. Deze verplichting verbiedt de inrichting van een "markt op privé-initiatief" op het openbaar domein omdat door de aard van een dergelijke private markt, de toewijzing van de standplaatsen gebeurt op basis van contractuele onderhandelingen en niet op basis van de wettelijke voorziene toewijzingsmodaliteiten toepasbaar op de openbare markten. Een in concessie gegeven markt op het openbaar domein betreft dus altijd een openbare markt onderworpen aan de voorziene wettelijke bepalingen. Private markten kunnen bijgevolg enkel op privé-terrein worden georganiseerd.

9 6.Private markten Sinds de wetswijziging, van kracht sinds1 oktober 2006, kunnen voortaan een private markten georganiseerd worden. Een voorafgaande toestemming van de gemeente is evenwel vereist. De gemeente kan deze toelating weigeren omwille van redenen van openbare orde en veiligheid, bescherming van de consument. alsook indien de gemeente van mening is dat het bestaand commercieel aanbod in gevaar wordt gebracht. De initiatiefnemer van een privé-markt is niet gehouden aan de wettelijke toewijzingsmodaliteiten. Zijn keuze is vrij. Een standplaats op een privé-markt kan echter enkel ingenomen worden door de houder van een machtiging ambulante activiteiten als werkgever of als aangestelde of door organisatoren van occasionele verkopen zonder commercieel karakter voor één van de wettelijk omschreven doelen. Wanneer de markt zich binnen een gebouw afspeelt, kan naargelang de oppervlakte van het gebouw een sociaal-economische vergunning vereist zijn (de wet van 13 augustus 2004). Op de private markten kunnen controles worden uitgevoerd door de aangestelde ambtenaren. 7. Commerciële parkings en private bermen gelegen langs de openbare weg Ook voor de uitoefening van ambulante activiteiten op commerciële parkings en private bermen gelegen langs de openbare weg is de voorafgaande toelating van de gemeente vereist. De gemeente kan hierbij een taks vragen omdat de uitoefening van de ambulante activiteiten op deze plaatsen lasten voor de gemeente met zich meebrengt De gemeente kan deze toelating weigeren omwille van redenen van openbare orde en veiligheid en bescherming van de consument alsook indien de gemeente van mening is dat het bestaand commercieel aanbod in gevaar wordt gebracht. De uitoefening van ambulante activiteiten op deze plaatsen is onderworpen aan de machtiging ambulante activiteiten. Ook op deze plaatsen kunnen controles worden uitgevoerd door de aangestelde ambtenaren.

10 8.De organisatie van een openbare markt 8.1Het verplicht marktplan Volgens de nieuwe wettelijke bepalingen moet het gemeentelijk reglement naast de plaats, de dag en de uren van de markt, een marktplan bepalen (eventueel in bijlage). De gemeenteraad kan aan het College van burgemeester en schepenen het bepalen van het plan van de standplaatsen en het aanbrengen van de wijzigingen ervan toevertrouwen. Het College van burgemeester en schepenen moet evenwel de beslissingen die ze neemt inzake het marktplan bekendmaken. Het marktplan, dat deel uitmaakt van het reglement, moet eveneens aan de FOD Economie bezorgd worden (bij wijzigingen achteraf 1 x per jaar). 8.2 Verlengstuk van de winkel Indien de standplaatsen in het verlengstuk van een winkel tot het marktplan behoren moet bij de toewijzing ervan de wettelijke voorziene modaliteiten gerespecteerd worden. Voor losse standplaatsen door chronologische aankomst op de markt of door loting (zoals aangegeven in het reglement) Voor abonnementen aan kandidaten uit het kandidaturenregister! Indien de gemeente tijdens de markt handelaars toelaat op het voetpad als verlengstuk van hun winkel mogen deze standplaatsen geen deel uitmaken van het marktplan! 8.3 Specialisatie van de standplaatsen (tekst aangepast op 1 juli 2014) Hoe bepaalt de gemeente de specialisatie en technische specificaties van de standplaatsen op de openbare markt? Volgens de wettelijke bepalingen (art 8 1 wetswijziging 4 juli 2005) wordt de organisatie van een openbare markt geregeld door het gemeentelijk reglement. Dit gemeentelijk reglement bepaalt naast de plaatsen, dagen en uren ook een plan van de standplaatsen met hun eventuele specialisatie en technische specificaties (art 8 2 wetswijziging 4 juli 2005) namelijk het wettelijk verplicht marktplan dat deel uitmaakt van het gemeentelijk reglement. De gemeente moet bijgevolg de eventuele specialisaties en/of de technische specificaties van de standplaatsen via het wettelijk verplicht marktplan vastleggen. De gemeente bepaalt autonoom hoever ze daar in gaat en kan dus voor elke standplaats naast de specialisatie van het product of de dienst ook de technische specificaties zoals bijvoorbeeld aard infrastructuur, afmetingen, statuut standwerker enz in het marktplan opnemen. Bij het vrijkomen van een vaste standplaats heeft de gemeente bij de bekendmaking de mogelijkheid de specialisatie en/of de technische specificaties te veranderen, mits aanpassing aan het marktplan. Indien de gemeente de standplaatsen op het marktplan enkel via hoofdcategorieën van producten of diensten specialiseert, is deze hoofdcategorie, vermeld op het marktplan, de officiële specialisatie (belangrijk bij bijv. overdracht van de standplaats) en dus niet de meer

11 gedetailleerde specialisatie die de gemeente verder (al dan niet met een overeenkomst) met de standhouder afspreekt, waardoor de houder van de standplaats in principe alle producten die kaderen binnen deze officieel vastgelegde hoofdcategorie te koop mag aanbieden. Indien de gemeente met quota's werkt mogen deze dus niet van die aard zijn dat de bovenvermelde houder binnen zijn specialisatie (dus binnen de vastgelegde hoofdcategorie) geen producten zou mogen aanbieden. Het specialiseren van de standplaatsen is (vooralsnog) niet in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn. In het geval de gemeente de standplaatsen op de openbare markt niet heeft gespecialiseerd kan geen ambulante handelaar geweigerd worden, wat ook de producten of diensten zijn die hij te koop aanbiedt, met uitzondering uiteraard van de producten en diensten die wettelijk verboden zijn. Een gemeente kan via het reglement ook aanvullend voorafgaande quota s, maximum percentages voorzien om de diversiteit op de openbare markt meer te garanderen (bijv om de diversiteit te waarborgen bij het toewijzen van de niet vooraf via het marktplan gespecialiseerde losse standplaatsen). Deze quota s gelden niet als officiële specialisatie van een standplaats maar dienen als een saturatie die niet mag overschreden worden bij het toewijzen van standplaatsen. Indien de gemeente met vooraf in het reglement vastgelegde quota s werkt mogen deze uiteraard niet in strijd zijn met de officiële specialisaties van de standplaatsen vermeld op het wettelijk verplicht marktplan. Eveneens volgens deze wettelijke bepalingen (art 8 2 wetswijziging 4 juli 2005) verwijst het reglement in voorkomend geval naar de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, wat betekent dat de gemeente via het reglement aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toevertrouwt de specialisaties en of technische specificaties van de standplaatsen in het marktplan vast te leggen en er wijzigingen aan toe te brengen. Het marktplan kan steeds geraadpleegd worden overeenkomstig de bepalingen betreffende de openbaarheid van bestuur. 8.4 Tweedehandse goederen Zowel voor de gemeenten, bij het bepalen van de specialisatie van haar standplaatsen op de openbare markt, als voor de houders van een geldige oude leurkaart, als voor de houders van een nieuwe machtiging ambulante activiteiten gelden sinds de bepaling van art 22 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten in tweedehandse goederen nl, voor de toepassing van de wet wordt met tweedehandse goederen bedoeld : "goederen die niet nieuw zijn, namelijk tweedehandse voorwerpen, gesleten door het gebruik of verbleekt ". 8.5 Diensten Sinds de wetswijziging van kracht sedert 1 oktober 2006 zijn ambulante activiteiten in diensten voortaan op de openbare markt toegelaten. Modaliteiten die het reglement voor producten vastlegt gelden in principe ook voor diensten. (bijv intrekken abonnement bij het verkopen van andere producten en of diensten, het vermelden van het soort te koop aangeboden product of dienst in registers enz) 8.6 Het toewijzen van losse standplaatsen Volgens de wettelijke bepalingen mag het aantal losse standplaatsen nooit lager zijn dan 5 % van het totale aantal standplaatsen van de openbare markt. Losse standplaatsen worden toegewezen :

12 -hetzij bij chronologische volgorde van aankomst op de markt -hetzij bij loting Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of meerdere kandidaten niet kan uitgemaakt worden, gebeurt de toekenning van de standplaats bij loting. De gemeente kan beide mogelijkheden op de zelfde openbare markt toepassen. Ze moet echter via het reglement vooraf bepalen voor welk gedeelte van de losse standplaatsen de gekozen methode van toewijzen geldt. De toewijzing van de losse standplaats gebeurt evenwel steeds volgens het door het reglement vastgelegde specialisatie of quota s. Hierbij heeft de gemeente eveneens de mogelijkheid de standplaatsen te specialiseren niet enkel in functie van bepaalde producten of diensten maar tevens in functie van bepaalde technische specificaties (zoals infrastructuur, het statuut van standwerker enz). De aangestelde marktverantwoordelijke moet de manier van toewijzen zoals het gemeentelijk reglement voorziet respecteren. Indien de gemeente via het reglement voor de optie loting gekozen heeft kan de marktverantwoordelijke voorafgaand aan de loting die kandidaten selecteren die voor de eventuele specialisatie, vastgelegde quota s of technische specificaties in aanmerking komen. Voorafgaand aan de loting kan de marktverantwoordelijke eveneens kandidaten weigeren omwille van veiligheid, openbare orde en andere redenen op een wijze die vooraf duidelijk in het reglement omschreven is. Van zodra echter het resultaat van de loting, tussen de geselecteerden bekend is en de houder van de standplaats is aangeduid kan de marktleider de volgorde van deze loting om praktische redenen niet meer veranderen. Het spreekt vanzelf dat na de toewijzing van de standplaats de houder van de standplaats zich aan het marktreglement moet houden en de marktleider kan ingrijpen bij niet naleving van het marktreglement. Een standplaats per abonnement die niet wordt ingenomen kan als losse standplaats toegewezen worden. Van de specialisatie die aan het abonnement was verbonden mag afgeweken worden. Uiteraard moeten de eventueel vooraf vastgelegde quota s gerespecteerd worden. De rechten van de consument worden beschermd door de identificatieplicht van de losse deelnemer via zijn uithangbord. 8.7 Bekendmaking standplaatsen per abonnement Niettegenstaande het gemeentelijk marktreglement de wijze van bekendmaking van de vacature bepaalt moet deze toelaten zoveel mogelijke kandidaten te bereiken. De kennisgeving via de website van de gemeente meedelen is onvoldoende. De bekendmaking van de vacature is wettelijk verplicht voor iedere vacant gekomen standplaats per abonnement. Deze bekendmaking is eveneens verplicht indien er reeds kandidaten het chronologische kandidaturenregister ingeschreven staan die voor de vacature in aanmerking komen. 8.8 Het toewijzen van standplaatsen per abonnement Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement op de openbare markt selecteert de gemeente met het oog op de toekenning ervan, de kandidaturen uit het register als volgt :

13 Stap 1 : Voorrang wordt gegeven aan standwerkers, die in aanmerking komen voor de vastgestelde specialisatie, voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet overschrijden; Merk op Volgens de wet wordt als standwerker beschouwd : de persoon van wie de activiteit uitsluitend bestaat in de verkoop, op verschillende markten, van producten of diensten, waarvan hij de kwaliteit aanprijst en/of het gebruik uitlegt, door middel van argumenten en/of demonstraties gericht op een betere bekendheid bij het publiek en zodoende de verkoop ervan te promoten. Ambulante handelaars die niet aan deze definitie voldoen kunnen niet als een standwerker worden beschouwd en kunnen dus niet genieten van de wettelijke prioriteit voorzien voor standwerkers. Bijgevolg moet de kandidaat standwerker, bij het indienen van zijn kandidatuur, kunnen bewijzen dat hij reeds op een andere openbare markt houder is van een standplaats toegewezen per abonnement. Indien dit niet het geval is kan hij steeds zijn kandidatuur indienen als externe kandidaat. Stap 2 : De gemeente geeft prioriteit aan de kandidaten, behorend tot de categorieën die via het gemeentelijk reglement als prioritair werden aangeduid. De gemeente heeft hierbij de wettelijke keuze tussen de volgende categorieën waarvan ze zelf onderling de voorrang bepaalt, nl : a)personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen; b)personen die een wijziging van hun standplaats vragen; c)personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven; Indien in het reglement hierover niets bepaald is, wordt de voorrang gegeven aan de kandidaten bedoeld onder c. Merk op : Buiten deze wettelijk omschreven categorieën kan de gemeente zelf geen categorieën vooropstellen waarvan de kandidaten een voorrang krijgen. Kandidaten die niet tot één van de bovenvermelde categorieën behoren worden als externe kandidaten beschouwd. Personen die tijdelijk een andere standplaats worden toegewezen door de gemeente en normaal gezien hun standplaats terugkrijgen (is niet gelijk aan een opheffing, bij een opheffing krijgt de standplaats definitief een andere bestemming), komen niet in aanmerking voor de categorie bedoeld onder c. De gemeente kan hen via het reglement geen prioriteit geven als een kandidaat omwille van een opheffing van een standplaats op één van de markten van de gemeente. Indien zij toch een vrijgekomen standplaats wensen in te nemen kunnen zij een kandidatuur indienen als een kandidaat die een wijziging van zijn standplaats aanvraagt.

14 Stap 3 : Binnen de verschillende categorieën van kandidaten worden de standplaatsen toegewezen volgens de chronologische volgorde van de aanvragen. Indien echter de standplaatsen gespecialiseerd zijn, komt de toewijzing tot stand, binnen iedere categorie, per specialisatie en binnen dezelfde specialisatie, per chronologische volgorde. De datum is, naargelang het geval, deze van de overhandiging van de kandidatuur aan de gemeente of aan de concessionaris of deze van de indiening bij de post of nog deze van ontvangst op een duurzame drager (fax, ). Merk op : Bij het vacant komen van een vaste standplaats is de eventuele specialisatie reeds bepaald door de vooraf vastgelegde quota s of kan de gemeente bij het bekendmaken van de vacature de specialisatie nader bepalen. Op deze laatste manier kan de gemeente een nieuw product of dienst op de openbare markt lanceren. De vooraf vastgelegde specialisaties gelden voor alle kandidaten. Bijgevolg kan de gemeente achteraf geen voorrang geven voor externe kandidaten met een nieuw artikel of dienst. Voor alle kandidaten moeten de door het gemeentelijk reglement vastgelegde modaliteiten gerespecteerd worden (categorieën met prioriteit, vastgelegde specialisastie, de chronologische volgorde van aanvraag, anciënniteit, loting). Stap 4 : Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie bij voorrang bepaald (dus externe kandidaten uitgezonderd) en die in aanmerking komen voor de eventuele specialisatie, tezelfdertijd ingediend worden, wordt voorrang gegeven aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft. Wanneer de anciënniteiten niet kunnen vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting. Stap 5 : Voor de externe kandidaten, die in aanmerking komen voor de eventuele specialisatie, wordt de voorrang chronologisch bepaald en wanneer deze dezelfde is wordt de voorrang bepaald bij loting. 8.9 Het intrekken of schorsen van het abonnement door de gemeente Volgens de wettelijke bepalingen kan de gemeente het abonnement intrekken of schorsen in de gevallen voorzien in het reglement. De gemeente moet deze gevallen vooraf in het reglement concreet opsommen Vooropzeg vanuit de gemeente De wettelijke modaliteiten betreffende de organisatie van ambulante activiteiten ontzeggen de gemeente geenszins haar recht om over haar openbaar domein te beschikken met het oog op het voldoen aan de gemeentelijke belangen. De maatregelen die de gemeente neemt om standplaatsen op de openbare markt te verminderen of te verplaatsen moeten gebaseerd zijn op objectieve motieven.

15 In geval van opheffing van de markt of van een deel van de standplaatsen ( = definitief een andere bestemming geven!!) mag de termijn van vooropzeg die aan de houders van standplaatsen dient gegeven te worden, behalve in geval van dringende noodwendigheid (bijv. dringende wegenwerken), niet minder zijn dan één jaar ( wet art 8 2). Personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven, kunnen voorrang krijgen voorzover ze in aanmerking komen voor de vastgelegde specialisatie en technische specificaties van de betrokken standplaats en voorzover er voor deze standplaats geen standwerkers kandidaat zijn tot 5 % van het totaal aantal standplaatsen. Bovendien moet het reglement deze prioriteit duidelijk als eerste voorrang bepalen Overdracht van standplaatsen Wegens het onvervreemdbaar en onaantastbaar karakter van het openbaar domein heeft een overdracht van een standplaats op een openbare markt, door de wetgever toegelaten, een uitzonderlijk karakter waarbij de wettelijke voorwaarden strikt nageleefd moeten worden nl. -bij stopzetting of overlijden moet de overlater aan de gemeente het bewijs leveren van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen of zijn rechthebbenden moeten het bewijs leveren deze formaliteit te hebben vervuld; -de gemeente moet vaststellen dat de overnemer beschikt over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten om dezelfde specialisatie(s) als de overlater of deze toegelaten door de gemeente uit te oefenen; -wanneer het gemeentelijk reglement het aantal standplaatsen per onderneming beperkt, de onderneming van de overnemer dit aantal niet overschrijdt. -de overdracht van standplaatsen wordt voortaan ook toegelaten tussen echtgenoten en wettelijke samenwonenden, bij hun echtscheiding, hun feitelijke scheiding, hun scheiding van tafel en bed en van goederen of ook hun stopzetting van de wettelijke samenwoning. In dit geval moet de overlater geen bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen kunnen voorleggen. De andere voorwaarden blijven wel verplicht. Merk op : De persoon die over meerdere standplaatsen beschikt kan deze overlaten aan één of meerdere personen naargelang de gelegenheden die zich voordoen of volgens de mogelijkheden van de overnemer. Waar in de vorige wetgeving aan de gemeente de mogelijkheid werd geboden bij het hernieuwen van het overgenomen abonnement een andere standplaats toe te wijzen, indien de overnemer niet de echtgenote of een bloed- of aanverwant in de 1 ste of 2 de graad was van de overlater, heeft de huidige wetgeving deze mogelijkheid voor de gemeente niet hernomen. Daar de wettelijke voorwaarden strikt moeten nageleefd worden kan de gemeente bij een overdracht geen andere standplaats toewijzen en heeft de overnemer het wettelijk recht de overgenomen standplaats te behouden en het abonnement ervan stilzwijgend te verlengen, op voorwaarde dat hij de specialisatie verder zet tenzij de gemeente een andere specialisatie toelaat.

16 8.12 Het onderverhuren van een standplaats Wegens het onvervreemdbaar en onaantastbaar karakter van het openbaar domein heeft het onderverhuren van een standplaats op een openbare markt eveneens een uitzonderlijk karakter waarbij de wettelijke voorwaarden strikt nageleefd moeten worden nl. -de onderverhuur is enkel toegelaten door een standwerker aan een andere standwerker (hetzij rechtstreeks, hetzij via een vereniging van standwerkers die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat). Merk op : Ambulante handelaars die niet aan de wettelijke definitie van een standwerker voldoen kunnen niet als een standwerker worden beschouwd en kunnen dus hun vaste standplaats niet onderverhuren. de verplichting voor de onderverhuurder om driemaal per trimester de standplaats in te nemen werd in de gewijzigde wet niet meer hernomen en hoeft dus niet meer door de onderverhuurder nageleefd te worden. -bij de onderverhuring via een vereniging voor standwerkers bepaalt de huidige wetgeving niet meer dat een dergelijke vereniging opgericht moet zijn als een vzw die haar statuten heeft overgemaakt aan het Ministerie van Middenstand. De huidige wetgeving bepaalt evenmin dat in de vereniging het gebruiksrecht van de standplaatsen via loting wordt toegekend. 9. De organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markt 9.1 Concessies van het openbaar domein geregistreerd als vestigingseenheid In Kbo Bij bepaalde domeinconcessies kan de overheid (bijv een gemeentebestuur) door middel van een overeenkomst een persoon het recht geven om een gedeelte van het openbaar domein tijdelijk, en op een wijze die het recht van anderen uitsluit, in gebruik te nemen. Dergelijke overeenkomst heeft als gevolg dat deze plaatsen op het openbaar domein als een vestigingseenheid in de KBO ingeschreven worden via een erkend ondernemingsloket. De wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen omschrijft in artikel 2, 6 een vestigingseenheid als een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres, waar ten minste een activiteit van de onderneming wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend.

17 Wij zijn van mening dat een plaats op het openbaar domein geografisch kan geïndentificeerd worden door een adres. Wij zullen onze mening verder toetsen aan deze van de juridische dienst van de KBO Volgens de wettelijke definitie vallen alleen de activiteiten op plaatsen buiten de vestiging(en) zoals ingeschreven in de KBO of door personen die niet over een dergelijke vestiging beschikt onder het wettelijk toepassingsgebied van ambulante activiteiten In geval van inschrijving van het openbaar domein als vestigingseenheid in de KBO zijn de verkopen op deze plaatsen niet onderworpen aan de wetgeving ambulante activiteiten, waardoor op deze locaties geen machtiging ambulante activiteiten vereist is. De handelaar beschikt in de KBO over een plaats op het openbaar domein als vestigingseenheid en over een privé-adres als maatschappelijke zetel. De wettelijke toewijzingsmodaliteiten van ambulante activiteiten op het openbaar domein zijn hierbij niet van toepassing, waardoor dergelijke concessies door de gemeente nog steeds per opbod mogen toegewezen worden Concessies van het openbaar domein niet geregistreerd als vestigingseenheid in KBO Indien deze standplaatsen op het openbaar domein niet als een vestigingseenheid in de KBO worden geregistreerd is de wetgeving ambulante activiteiten wel van toepassing waardoor een machtiging ambulante activiteiten (leurkaart) vereist is. De ambulante activiteit wordt in de KBO opgenomen waarbij het privé-adres van de ambulante handelaar als maatschappelijke zetel geregistreerd wordt. Door het principe van de vrijheid van handel en nijverheid mag een houder van een machtiging ambulante activiteiten op gans het belgische grondgebied op het openbare domein ambulante activiteiten uitoefenen. Een gemeentelijke overheid heeft echter altijd een verordende bevoegdheid wat betreft de openbare orde en veiligheid op haar grondgebied. Wanneer de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stadsplanning, bescherming van de consument in het gedrang komt, heeft een gemeente het recht om de ambulante activiteit op het openbare domein, te weigeren. Ook als de gemeente van oordeel is dat het bestaand commercieel aanbod in gevaar wordt gebracht, kan ze dergelijke aanvraag weigeren. In de uitoefening van haar bevoegdheid mag de gemeente echter niet discriminerend optreden en moet zij zich baseren op objectieve criteria die met haar bevoegdheid verband houden. a)standplaatsen op het openbaar domein vooraf in het reglement bepaald Wanneer het gemeentereglement vooraf bepaalt op welke plaatsen een ambulante activiteit mogelijk is, kunnen de standplaatsen hetzij voor een dag, hetzij met abonnement toegekend worden. Standplaatsen voor een dag worden volgens chronologische volgorde van de aanvragen toegekend. Wanneer meerdere aanvragen gelijktijdig worden ingediend, wordt de volgorde van toewijzing bij loting bepaald. De standplaatsen per abonnement op het openbaar domein worden toegekend overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende standplaatsen per abonnement op de openbare markt, meer bepaald overeenkomstig de bepalingen van artikel 28 tot artikel 37 van het KB. Daar de absolute voorrang voor standwerkers bepaald wordt in artikel 24 van

18 het KB is deze voorrang niet van toepassing bij het toewijzen van een abonnement op het openbaar domein buiten de openbare markt De standplaatsen worden naargelang de vastgelegde specialisatie toegekend. b)standplaatsen op het openbaar domein NIET vooraf in het reglement bepaald Wanneer het gemeentereglement niet bepaalt op welke plaatsen een ambulante activiteit mogelijk is, wordt de ambulante handel verondersteld toegelaten te zijn op het heel het openbaar domein van de gemeente maar mag de gemeente de standplaats weigeren om redenen van openbare orde, veiligheid, volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stadsplanning enbescherming van de consument, of bedreiging van het bestaande handelsaanbod. Ook hier kunnen de standplaatsen toegekend worden voor één dag of met een abonnement. De aanvragen voor de standplaatsen voor één dag worden volgens chronologische volgorde van hun indiening toegewezen. Wanneer er meerdere aanvragen gelijktijdig ingediend worden, wordt de volgorde van toewijzing door loting bepaald. De standplaatsen per abonnement worden toegewezen volgens de regels die van toepassing zijn op de openbare markten. De absolute voorrang voor standwerkers geldt hier evenmin. Er is geen bekendmaking van de standplaats vereist. De standplaatsen worden eventueel naargelang de vastgelegde specialisatie toegekend. c)op rondreizende wijze De wettelijke toewijzingsmodaliteiten gelden niet voor ambulante activiteiten die op een rondreizende wijze op het openbaar domein van een gemeente gerealiseerd worden. De organisatie van deze categorie moet evenwel in het gemeentelijk reglement voorzien worden en hierbij mag de gemeente indien ze dit wenst de toelating per opbod toewijzen. 9.3 Concessies op het openbaar domein toegewezen voor Lopende concessiecontracten, opgemaakt voor , mogen uitgediend worden. Op het ogenblik dat het concessiecontract vervalt komt de standplaats vrij en moet deze volgens de wettelijke toewijzingsmodaliteiten toegewezen worden.

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt Algemene voorwaarden Bezit machtiging ambulante activiteiten (sinds 1-4-2014 beveiligde leurkaart verplicht) of vergunning niet-commerciële

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016

Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016 Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016 Afdeling 1 - Organisatie de openbare markten Artikel 1: Gegevens van openbare markten (wet art. 8

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein gemeenteraad van 20 februari 2017 HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

Wat verandert de wetswijzing van 2017?

Wat verandert de wetswijzing van 2017? 24 april 2017 Wat verandert de wetswijzing van 2017? VERMINDERING MINIMUM OPZEGTERMIJN DEFINITIEF OPHEFFEN STANDPLAATS OPENBARE MARKT Art. 8, 2, wet 25 juni 1993 OPHEFFING VERPLICHT ADVIES VAN MINISTER

Nadere informatie

FAQ - veel gestelde vragen

FAQ - veel gestelde vragen FAQ - veel gestelde vragen 1. Wanneer is de wetgeving van toepassing? Kan het ruilen van goederen een ambulante activiteit zijn? Is het uitdelen van folders een ambulante activiteit? Is de levering van

Nadere informatie

Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen:

Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: LAATSTE AANPASSING: 13 augustus 2014 NOOT VOORAF: Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: 1) Bij de modelreglementen hebben we ons gefocust op de aspecten die opgenomen zijn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN *

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN * 07FIN16050010bd HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN * AFDELING I: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1: Gegevens

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1. Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van

MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten werd gewijzigd door de wet van 4/7/2005

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN

----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN ----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN ----------------------------------------------------------------------------- GESTEMD

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN.

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 09 november 2007 GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT

MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT GEMEENTE TERNAT MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Marktreglement Goedgekeurd in gemeenteraad van 20 november 2006, wijzigingen goedgekeurd in gemeenteraad van 17 december 2007 en in gemeenteraad van 24 november 2008 AFDELING 1 Organisatie van ambulante

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 maart 2009, gecoördineerde versie

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten GEM 30-08-2007 LE/anm ambulante activiteiten. Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein DE GEMEENTERAAD Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; Gelet op de

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009 Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009 AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE WACHTEBEKE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE Openbare zitting van 29 januari 2009 Tegenwoordig: M.M. De Vliegher, Burgemeester-Voorzitter

Nadere informatie

Reglement organisatie openbare kermissen

Reglement organisatie openbare kermissen Reglement organisatie openbare kermissen Goedgekeurd in gemeenteraad 11 september 2008 Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN A V E L G E M REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 De organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten ART.1.- Gegevens

Nadere informatie

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Reglement Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 augustus 2012 AFDELING 1 : Organisatie

Nadere informatie

OFFICIEUS GECOORDINEERDE VERSIE

OFFICIEUS GECOORDINEERDE VERSIE OFFICIEUS GECOORDINEERDE VERSIE DOOR HET AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN 24 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten Inhoudstafel Tekst

Nadere informatie

Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1

Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1 INFOSESSIE OVER DE ONDERNEMINGSLOKETTEN Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1 Vincent Ramelot, Adviseur bij de VSGB I. Wat schrijft de wet voor? Wettelijke en reglementaire bepalingen:

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN *

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN * HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN * AFDELING I: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten

Nadere informatie

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD,

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD, Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD, Gelet op het Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de

Nadere informatie

4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie

4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie 4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Gelet

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 - Toepassingsgebied

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke

Nadere informatie

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Handhaving Doen naleven van wetten en regels Controle door politie, justitie

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 3 C. TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN 3 D. UITBATING TIJDENS DE AMBULANTE HANDEL 4 E. SLOTBEPALINGEN

Nadere informatie

GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober

GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober 2013 ------------- Waren aanwezig: Onderwerp: Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007)

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007) Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007) Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2)

Nadere informatie

Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011)

Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011) Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011) AFDELING 1 : Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1 - Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN A V E L G E M REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling DE RAAD, Overwegende dat het aangewezen is om organisatie van de ambulante activiteiten

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente Aartselaar REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Onderhavig marktreglement zal kenbaar gemaakt

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedkeuring

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedkeuring Gemeentebestuur Ardooie Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 11 maart 2013 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck

Nadere informatie

REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 18/11/2013. Dit reglement

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN De raad, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993 houdende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij

Nadere informatie

Aanpassingen regelgeving ambulante handel

Aanpassingen regelgeving ambulante handel Aanpassingen regelgeving ambulante handel VVSG mei 2015 A. Situering De organisatie van ambulante handel (openbare markten, openbaar domein, rommelmarkten, braderieën, verkopen door verenigingen) en kermissen

Nadere informatie

Stad Aalst REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST ECONOMIE EN LANDBOUW

Stad Aalst REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST ECONOMIE EN LANDBOUW REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST Artikel 1 Eenieder die op het grondgebied van de stad ambulante handel wenst uit te oefenen, dient over een voorafgaande toelating van

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1

Nadere informatie

LAATSTE AANPASSING: NOOT VOORAF: 13 augustus 2014. Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen:

LAATSTE AANPASSING: NOOT VOORAF: 13 augustus 2014. Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: LAATSTE AANPASSING: 13 augustus 2014 NOOT VOORAF: Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: 1) Bij de modelreglementen hebben we ons gefocust op de aspecten die opgenomen zijn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Huishoudelijk reglement ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement ambulante activiteiten op de

Nadere informatie

REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN Art.1: Het raadsbesluit d.d. 10/09/2007 en latere wijzigingen, betreffende het reglement met betrekking tot de ambulante

Nadere informatie

DAGORDE: 12. REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GOEDKEURING WIJZIGINGEN.

DAGORDE: 12. REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GOEDKEURING WIJZIGINGEN. STAD LOKEREN Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad ZITTING VAN 22 oktober 2007 Waren aanwezig: Voorzitter : Anthuenis Filip, Burgemeester. Schepenen : Liebaut, Van Rysselberghe, Van der Sypt,

Nadere informatie

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein buiten de openbare markten op plaatsen die vooraf zijn bepaald AFDELING 1 Organisatie van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 Toepassingsgebied Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of

Nadere informatie

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1. Gegevens van openbare markten (wet art. 8 2)

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1. Gegevens van openbare markten (wet art. 8 2) Huishoudelijk Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein buiten de markten Gecoördineerde versie van de gemeenteraden van 27/09/2007, 24/06/2010,

Nadere informatie

afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium

afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium ALGEMEEN EN ZONAAL DEEL VAN HET GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 9 december 2010 en gewijzigd bij besluit van 14

Nadere informatie

Reglement op de ambulante activiteiten gemeente Kalmthout

Reglement op de ambulante activiteiten gemeente Kalmthout Reglement op de ambulante activiteiten gemeente Kalmthout Afdeling 1: Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Hoofdstuk 1: Organisatie van de markt Artikel 1: Algemeen 1.1 De openbare

Nadere informatie

Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Technische Dienst 03-410 16 36 annemie.vandenbrande@zandhoven.be Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 april

Nadere informatie

Gemeenteraadsbesluit van Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016. Reglement ambulante handel op openbaar domein

Gemeenteraadsbesluit van Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016. Reglement ambulante handel op openbaar domein Gemeenteraadsbesluit van 24-10-2016 Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016 Reglement ambulante handel op openbaar domein AFDELING 1 Artikel 1: Toepassingsgebied (KB art. 42

Nadere informatie

GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN. De gemeenteraad,

GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN. De gemeenteraad, GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE VAN KERMISATTRACTIES EN AMBULANTE ACTIVITEITEN VAN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE VAN KERMISATTRACTIES EN AMBULANTE ACTIVITEITEN VAN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN GEMEENTE UKKEL Reglement betreffende de kermisattracties en de ambulante vestigingen van kermisgastronomie op openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de openbare kermissen. Datum van de beraadslaging:

Nadere informatie

Artikel 2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 2, art en KB art. 25)

Artikel 2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 2, art en KB art. 25) REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN GEMEENTERAADSBESLUIT 29 OKTOBER 2007, GEWIJZIGD OP 11 JUNI 2012, 29 APRIL 2013 EN 19 DECEMBER 2016 AFDELING 1 Organisatie van

Nadere informatie

REGLEMENT Bijlage 4 APV

REGLEMENT Bijlage 4 APV REGLEMENT Bijlage 4 APV Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van dinsdag 9 januari 2018 op de openbare markten en op het openbaar

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN 2012_Marktreglement.doc 1/16 INHOUD Afdeling 1 - Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten... 3 Hoofdstuk I: Algemeen... 3 Artikel 1: Organisatie

Nadere informatie

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen 2007-08-30 - SEC- reglement op de openbare kermissen De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

Artikel 2: PLAATS EN DAG VAN DE MARKT TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2: PLAATS EN DAG VAN DE MARKT TOEPASSINGSGEBIED AFDELING 1 : ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1: BEVOEGDHEID 1. De gemeenteraad vertrouwt aan het College van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe om de markten

Nadere informatie

Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein De gemeenteraad heeft in zitting van 22 november 2010 beslist het reglement betreffende

Nadere informatie

I. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

I. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement kermisactiviteiten op openbare

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Zingem UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 22 december 2011 Aanwezig : Etienne VER CRUYSSE, Kathleen HUTSEBAUT, Voorzitter,

Nadere informatie

Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten

Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Afdeling I Artikel 1: Gegevens van de openbare markten (wet art. 8 2) 1 De stad organiseert op het openbaar domein volgende openbare markten:

Nadere informatie

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Voorafgaande machtiging Aanvraag machtiging De inname van een standplaats

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP DINSDAG 16 MAART 2010. Aanwezig: burgemeester-voorzitter: Katrien Schryvers schepenen: Bart Sebreghts, Bob Peeters, Luc Kennis,

Nadere informatie

Belasting op het gebruik van het openbaar domein (gemeenteraad 28/10/2015)

Belasting op het gebruik van het openbaar domein (gemeenteraad 28/10/2015) Belasting op het gebruik van het openbaar domein (gemeenteraad 28/10/2015) ART. 1 Heft het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende goedkeuren van wijzigingen reglement belasting op gebruik openbaar

Nadere informatie

Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten.

Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten. Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten. GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD dd. 1 juli 2010 ALGEMENE BEPALINGEN - DEFINITIES Artikel 1 In onderhavig reglement wordt verstaan onder: Openbaar

Nadere informatie

Stad Aalst REGLEMENT VAN ORDE OP DE WEKELIJKSE MARKTEN

Stad Aalst REGLEMENT VAN ORDE OP DE WEKELIJKSE MARKTEN REGLEMENT VAN ORDE OP DE WEKELIJKSE MARKTEN Artikel 1 De gemeente richt op het openbaar domein openbare markten in voor allerlei koopwaar en diensten met uitzondering van tweedehandsartikelen, zoals bepaald

Nadere informatie

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Voorafgaande machtiging Aanvraag machtiging: De inname van een standplaats

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT OPENBARE ZITTING VAN Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens

Nadere informatie

Gavere Prinsdom aan de Schelde

Gavere Prinsdom aan de Schelde Gavere Prinsdom aan de Schelde Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent Gemeente Gavere UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 26 november 2007 Aanwezig: Hugo LEROY Burgemeester-Voorzitter,

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE DUFFEL

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE DUFFEL MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE DUFFEL Goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 mei 2012 1 INHOUD 1. Hoofdstuk I: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt Artikel 1 Gegevens van openbare

Nadere informatie

Ambulante handel wetgeving - reglementering - markten

Ambulante handel wetgeving - reglementering - markten Ambulante handel wetgeving - reglementering - markten STAD AALST 1 Ambulante handel Kasteel Terlinden Square Jacques Geerinckx 2 9300 Aalst tel. 053 72 36 70 fax 053 72 31 07 e-mail: economie@aalst.be

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten

Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Overwegende, dat in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid, de markten aan zekere reglementeringen moeten onderworpen worden;

Overwegende, dat in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid, de markten aan zekere reglementeringen moeten onderworpen worden; REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN (2de aanpassing, goedgekeurd in vergadering van 19 november 2009) Gelet op art. 42 van het Gemeentedecreet dd. 15

Nadere informatie

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD De gemeenteraad in zitting van 03 maart 2014. Aanwezig: E. Vanhee, voorzitter, A. Vanheste,

Nadere informatie

Stedelijk reglement ambulante handel stad Antwerpen

Stedelijk reglement ambulante handel stad Antwerpen Stedelijk reglement ambulante handel stad Antwerpen Artikel 1 Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op commerciële ambulante handelsactiviteiten op het grondgebied van de stad Antwerpen met

Nadere informatie

STAD GENT - DIENST MARKTEN EN FOREN

STAD GENT - DIENST MARKTEN EN FOREN STAD GENT - DIENST MARKTEN EN FOREN REGLEMENT OP DE OPENBARE MARKTEN HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1 De stad richt op het openbaar domein volgende openbare markten in: SCHOOLDREEF GENTBRUGGE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de inname openbare domein en private plaatsen door ambulante handelaars

Huishoudelijk reglement op de inname openbare domein en private plaatsen door ambulante handelaars Huishoudelijk reglement op de inname openbare domein en private plaatsen door ambulante handelaars Dit reglement is van toepassing op de ambulante handelaars die een standplaats innemen op het openbaar

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010 Aanwezig : Burgemeester - Voorzitter: Schepenen : Raadsleden : Gemeentesecretaris : Afwezig of verontschuldigd : Hendrik Bogaert

Nadere informatie

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke Kermisattracties 1. Definitie Een kermisactiviteit heeft betrekking op de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten in het kader van een uitbating van kermisattracties

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder

Artikel 1: Definities. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN (3 de aanpassing, goedgekeurd in vergadering van 22 december 2016) Artikel 1: Definities. Voor de toepassing van deze

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK Inhoud BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK... 2 AFDELING 1 Reglement van inwendig bestuur betreffende ambulante

Nadere informatie

Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein

Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen.

Nadere informatie

Marktreglement. De wekelijkse openbare markt heeft plaats iedere woensdag van 8.00 uur tot 12.30 uur, op het Marktplein en in de Serpentestraat.

Marktreglement. De wekelijkse openbare markt heeft plaats iedere woensdag van 8.00 uur tot 12.30 uur, op het Marktplein en in de Serpentestraat. Artikel 1 Marktreglement De wekelijkse openbare markt heeft plaats iedere woensdag van 8.00 uur tot 12.30 uur, op het Marktplein en in de Serpentestraat. De wekelijkse boerenmarkt heeft plaats iedere zaterdag

Nadere informatie

dienst economische en juridische zaken

dienst economische en juridische zaken dienst economische en juridische zaken R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN Artikel 1: gegevens van openbare markten (wet art. 8 2)

Nadere informatie

Nieuw gemeentelijk marktreglement, ingaand vanaf 1 oktober 2007, naar aanleiding van nieuwe wetgeving op de ambulante handel.

Nieuw gemeentelijk marktreglement, ingaand vanaf 1 oktober 2007, naar aanleiding van nieuwe wetgeving op de ambulante handel. 1 Nieuw gemeentelijk marktreglement, ingaand vanaf 1 oktober 2007, naar aanleiding van nieuwe wetgeving op de ambulante handel. Op 4 juli 2005 en 20 juli 2006 werden er nieuwe wetten genomen over de uitoefening

Nadere informatie

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten; GEMEENTERAAD 20 DECEMBER 2016 Belasting op de marktrechten. Aanpassing DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het

Nadere informatie

N DIV REGL ambulante handel A04 Brussel, MH/AB/LC A D V I E S. over

N DIV REGL ambulante handel A04 Brussel, MH/AB/LC A D V I E S. over N DIV REGL ambulante handel A04 Brussel, 1.06.2006 MH/AB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE UITOEFENING EN DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN DE AMBULANTE ACTIVITEITEN

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN Artikel 1 : Definities In de zin van het onderhavige reglement dient men te verstaan onder : rommelmarkt

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Reglement betreffende de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de openbare kermissen AFDELING 1: Organisatie

Nadere informatie

GEMEENTE VORST REGLEMENT BETREFFENDE DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

GEMEENTE VORST REGLEMENT BETREFFENDE DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN GEMEENTE VORST REGLEMENT BETREFFENDE DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN Hoofdstuk 1 : ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN Artikel 1 - Voorwerp De

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007.

Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007. 1 Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007. Tot op vandaag bestond er geen wetgeving voor kermissen. Door de wet van 4 juli 2005 echter werd

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten van de Stad Brussel

Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten van de Stad Brussel Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten van de Stad Brussel Algemene inhoudstafel Titel I. Definities en toepassingsgebied...

Nadere informatie