Rechtspersonenrecht 1: Arresten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechtspersonenrecht 1: Arresten"

Transcriptie

1 Rechtspersonenrecht 1: Arresten A NCB (HR 2 april 1982, NJ 1983, 429): Casus: De stichting accountants- en belastingadviesbureau NCB verricht diensten tegen kostprijs. Zij vindt zelf dat dit geen ondenemingsactiviteiten zijn in de zin van de Handelsregisterwet. De KvK denk hier anders over. Rechtsvraag: Is NCB een onderneming in de zin van de Handelsregisterwet? Regels: Uit de vaststelling van de Rb. volgt dat organisatie en activiteiten van de Stichting zijn gericht op een zodanige deelneming aan het economisch verkeer dat de belangen die de in de Handelsregisterwet neergelegde inschrijvingsplicht beoogt te beschermen - in het bijzonder het belang van de rechtszekerheid in het economisch verkeer - vorderen dat die inschrijvingsplicht ook in het onderhavige geval geldt. Dat betekent dat moet worden geoordeeld dat te dezen sprake is van een aan de Stichting behorenden onderneming in bovengemelde zin. Aan de eis van art. 1 lid 6 van genoemde wet, dat een onderneming als bedoeld in lid 1 het maken van winst beoogt, is in het gegeven geval voldaan nu de Rb. heeft vastgesteld enerzijds dat de Stichting in voege als voormeld op commerciële wijze aan het economisch verkeer deelneemt en anderzijds dat de door de Stichting gestelde ideële motieven te vaag zijn om haar te doen onderscheiden van zuiver commercieel gerichte bedrijven welke op hetzelfde terrein werkzaam zijn. Omzetting vereniging in stichting (Rb. Breda 28 maart 1980, NJ 1980, 569): Casus: Het bestuur van de Katholieke Vereniging Jeugd en Gezin voor Breda e.o. achten de mogelijkheid aanwezig dat de rechtspersoon door de Rb. op vordering van het OM wordt ontbonden omdat de rechtspersoon niet onder de omschrijving van die rechtspersoon valt. Om dit te voorkomen vragen zij de Rb machtiging om de vereniging om te zetten in een stichting, omdat de rechtspersoon wel voldoet aan de wettelijke omschrijving van een stichting. Rechtsvraag: Kan dit? Regel: Het is geheel aanvaardbaar en ook praktisch dat de rechter welwillend kan beschikken t.a.v. een verzoek om machtiging tot een door de r.p. gewenste omzetting, terwijl slechts een ontwerp van statuten van de beoogde r.p. van een ander type bij het verzoek wordt overlegd. Van Willigen Vuren (HR 26 juni 1981, NJ 1982, 1): Casus: Van Willigen Vuren heeft besprekingen gevoerd met Van den Broek, een van de vennoten van de vof Van den Broek. Als resultaat van die besprekingen is een met de hand geschreven aannemingsovereenkomst opgemaakt welke namens de vof Van den Broek door Van den Broek is ondertekend. Uit het schriftelijk contract blijkt niet van enig bij de ondertekening gemaakt voorbehoud van de zijde van Van den Broek. De beperking van de bevoegdheid van Van den Broek stond wel bij het Handelsregister ingeschreven. Rechtsvraag: Kan Van den Broek zich op de beperking van zijn bevoegdheid beroepen? Rechtsregels: Een vennoot die tegenover een partij, die met de vof wil contracteren, in strijd met de waarheid de indruk wekt dat hij volledig bevoegd is om de vennootschap bij het aangaan van dit contract te vertegenwoordigen, kan zich tegenover de wederpartij, die van de beperking van des vennoots bevoegdheid om de vennootschap te verbinden niet op de hoogte is, niet erop beroepen dat deze die beperking uit het Handelsregister te weten had kunnen komen. Ook als die vennoot zelf bij het aangaan van het contract zich niet van de beperking van zijn bevoegdheid bewust was, zal hij de gevolgen van de door hem gewekte schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid voor zijn rekening moeten nemen. Uiteraard kan de vof zich wel op de inschrijving in het Handelsregister beroepen, en is zij dus niet gebonden aan het contract. Kleuterschool Babbel (HR 6 april 1979, NJ 1980, 34/AA 29 (1980) 4): Casus: Het dak van kleuterschool Babbel stort in. Wethouder zegt in het openbaar dat het de schuld is van de bouwer, Reuver. Dit blijkt niet zo te zijn.

2 B Rechtsvraag: Onrechtmatige overheidsdaad? Aansprakelijkheid van Gemeente voor gedragingen van wethouder die onrechtmatige daad kunnen opleveren. Uitlatingen van hoofd Bouw- en Woningtoezicht en van College van B&W. Vraag of deze onrechtmatige daad opleveren. Rechtsregels: Onjuist is 's Hofs oordeel, dat voor de vraag of een Gemeente voor gedragingen van een wethouder kan worden aangesproken, beslissend is of de wethouder in de Gemeentewet als orgaan van de Gemeente is erkend. De gedragingen van een wethouder kunnen immers ook dàn een onrechtmatige daad van de Gemeente opleveren, wanneer zij in het maatschappelijk verkeer als gedragingen van de Gemeente hebben te gelden. Aangenomen kan worden dat dit het geval is, wanneer de gedragingen van een wethouder van onderwijs bestaan in het doen van uitlatingen in zijn hoedanigheid ter zake van de aansprakelijkheid voor gebreken in de bouw van een in de Gemeente gevestigde kleuterschool. Orgelfonds (Rb. 's-hertogenbosch 31 mei 1985, NJ 1986, 413): Casus: Voor de reparatie en de restauratie van het orgel van de Willibrorduskerk in Heeswijk heeft zich een actiegroep gevormd die voor dat doel gelden heeft ingezameld, subsidie heeft aangevraagd en koopovereenkomsten heeft gesloten voor het voor de restauratie benodigde materiaal. Rechtsvraag: Wat is de status van 'het Orgelfonds'? Rechtsregels: Op grond van het onder 'casus' beschrevene moet worden aangenomen dat de actiegroep is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, mede gezien de beperkte eisen die aan het tot stand komen van zo'n vereniging kunnen worden gesteld. Beertje Ballon (Rb. Breda 30 oktober 1987, NJ 1988, 866): Casus: Ingevolge de statuten van de vereniging Beertje Ballon kan een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging slechts worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen in een bijzondere, tot dat doel bijeengeroepen, ledenvergadering waarin het in de statuten genoemde quorum aanwezig is. Vervolgens bepalen de statuten dat, indien in zulk een vergadering het quorum niet aanwezig is, een dergelijk besluit kan worden genomen in een alv die binnen één maand na de datum van de eerder vergadering is bijeengeroepen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Blijkens de overgelegde notulen heeft op 2 april 1987 te uur een alv van de vereniging plaats gehad en heeft de voorzitter die vergadering gesloten om uur, aangezien er toen slechts 5 leden aanwezig waren. Daarop is de vergadering opnieuw om uur geopend en hebben alle aanwezige leden gestemd vóór het voorstel van het bestuur de vereniging om te zetten in een stichting. Rechtsvraag: Omzetting van vereniging in stichting. Besluit in strijd met de statuten? Rechtsregels: Indien het besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging niet kan worden genomen wegens het ontbreken van het statutair vereiste quorum, kan de oproeping voor een vergadering waarin dat quorum niet is vereist, pas geschieden nadat tijdens de eerste vergadering het niet aanwezig zijn van het quorum is geconstateerd. Stichting Werkende Jeugdigen (HR 3 januari 1975, NJ 1975, 222): Casus: Tussen enerzijds het bestuur van de Stichting Vorming Werkende Jeugdigen uit Ede en Omstreken en anderzijds de in dienst van die stichting zijnde directeur, de leden van de staf en een aantal ouders van cursisten heeft zich in 1972 een ernstig conflict geopenbaard, waarvan in het centrum staat een verschil van inzicht over de wijze waarop de stichting behoort te functioneren. Rechtsvraag: Wet op de Stichtingen art. 12. 'Wanbeheer'? Bestuurshandelingen 'in strijd met de bepalingen van de wet'? Niet nakomen van bevel als bedoeld in art. 12, lid 1, onder b? Rechtsregels: Bij 'wanbeheer' waarvan sprake is in art. 12 lid 1, onder a, Wet op de Stichtingen, heeft de wetgever niet gedacht aan bestuurlijk wanbeleid in het algemeen, maar aan

3 C tekortkomingen t.a.v. het beheer over het vermogen van de stichting of van de zorg voor verkrijgen van inkomsten waarover de stichting kon beschikken. T.a.v. bestuurshandelingen 'in strijd met de bepalingen van de wet' in de zin van art. 12 moet worden aangenomen, dat de wetgever deze slechts als mogelijke grond voor ontslag heeft willen aanvaarden, indien op het moment van het plegen van die handelingen redelijkerwijs geen verschil van mening over de onrechtmatigheid mogelijk was. Het niet naleven van een rechterlijk bevel kan een doen of nalaten in strijd met de wet zijn - en in het gegeven geval, gezien de inhoud van het betreffende bevel, ook in strijd met de statuten van de Stichting - zodat het Hof, na in het midden te hebben gelaten of de door de Rb. vastgestelde gedragingen van het bestuur in strijd waren met de kennelijke strekking van het vonnis van de President van de Rb., niet zonder nadere motivering had mogen beslissen dat deze gedragingen 'niet vallen onder de criteria van art. 12 lid 1 sub a, Wet op de Stichtingen'; het feit dat volgens het Hof 'voor het realiseren van de door de President gwenste voorzieningen zo nodig andere middelen ten dienste staat' kan daaraan niet afdoen. Stichting Handreiking (HR 14 januari 1994, NJ 1994, 405): Casus: Veel gedonder. Rechtsvraag: Bevoegdheid stichtingsbestuurders tot inschrijvingen in stichtingenregister. Rechtsregels: De verplichting tot het zorgen voor de eerste inschrijving van de stichting rust op iedere bestuurder afzonderlijk, hetgeen meebrengt dat ook iedere bestuurder gerechtigd is tot het doen inschrijven van de desbetreffende gegevens. De bewoordingen en de strekking van art. 2:289 lid 2 BW geven geen aanleiding om t.a.v. inschrijvingen van mutaties anders te oordelen. In dit uit de wet voortvloeiende stelsel wordt geen verandering gebracht door hetgeen in de statuten van de stichting omtrent vertegenwoordiging van de stichting in en buiten rechte is bepaald. Stroomannen (HR 4 juni 1920, NJ 1920, 712): Casus: Direkteur die is ontslagen vordert van werkgever onder meer het volle loon over een maand. Hij stelt dat het besluit van de ava houdende het ontslag niet op wettige wijze genomen is, omdat er stromannen gebruikt zijn. Rechtsvraag: Aandelen aan toonder. Stemmen door stromannen. Toetsing geldigheid besluit door de rechter? Rechtsregels: De aan het aandeel verbonden bevoegdheden komen toe aan de eigenaar of aan wie hij deze, binnen de grenzen van de wet, heeft opgedragen. Met de eigenaar staat de bezitter gelijk, doch niet iedere houder, die het aandeel heeft neergelegd. Het vermoeden, aan de neerlegging verbonden, moet wijken voor het bewijs der nietgerechtigheid. De rechter kan en moet de geldigheid van een besluit der ava, wanneer hem hieromtrent een beslissing wordt gevraagd, toetsen. Terecht is de directeur toegelaten tot het bewijs, dat aandelen zijn neergelegd ten name van nietaandeelhouders, dat voor die personen is gestemd en dat, indien alleen door of voor werkelijke eigenaren ware gestemd, het genomen besluit, waarbij hij als directeur is ontslagen, niet de vereiste meerderheid zou hebben verkregen. Lampe-Tonnema (HR 17 mei 1991, NJ 1991, 645): Casus: Eiser (Lampe) bestrijdt besluit tot statutenwijziging (vervangen blokkeringsregeling door goedkeuring alv) ter voorbereiding van de door hem bestreden verkoop van de aandelen in de vennootschap wegens strijd met goede trouw, redelijkheid en billijkheid en jegens hem betamende zorgvuldigheid. Rechtsvraag: Is er verschil in betekenis tussen 'redelijkheid en billijkheid' in art. 2:7 en de 'goede trouw' in art. 2:11 lid 1 BW? En hoe zit het met de 'goede trouw' en de 'jegens eiser betamende zorgvuldigheid'?

4 D Rechtsregels: Er is geen verschil in betekenis tussen de 'redelijkheid en billijkheid' in art. 2:7 en de 'goede trouw' in art. 2:11 BW. Niet valt in te zien dat een ontkennend antwoord op de vraag of de algemene vergadering in strijd met de goede trouw als bedoeld in art. 2:11 tot haar besluit is gekomen, nog ruimte zou laten voor een bevestigend antwoord op de vraag of de vergadering heeft gehandeld in strijd met de jegens eiser betamende zorgvuldigheid. Levison-MAB (HR 13 november 1992, NJ 1993, 265): Casus: Een bezoldigde bestuurder van een bv, die enkele jaren eerder tot statutair directeur was benoemd, werd ontslagen door de ava. Vast staat dat hij toen arbeidsongeschikt was door ziekte en dat die ziekte nog geen twee jaar had geduurd. De ontslagen werknemer riep de nietigheid in van het verleende ontslag en vorderde doorbetaling van salaris met toeslagen en emolumenten. Rechtsvraag: Heeft het besluit om een bestuurder te ontslaan ook gevolgen voor de arbeidsrechtelijke verhouding die er (soms) tussen rechtspersoon en bestuurder bestaat? Rechtsregel: Wanneer een natuurlijk persoon als bestuurder van een nv of bv is benoemd en zijn werkzaamheden krachtens arbeidsovereenkomst verricht, brengt een bij geldig besluit van het bevoegde orgaan van de vennootschap aan hem als bestuurder verleend ontslag wel ingevolge art. 2:134 lid 1 respectievelijk art. 2:244 lid 1 BW mee dat hij de hoedanigheid van bestuurder der vennootschap verliest en dus geen van de aan deze hoedanigheid verbonden bevoegdheden meer kan uitoefenen, maar dit hoeft niet tot gevolg te hebben dat ook de dienstbetrekking eindigt. Het antwoord op de vraag welke gevolgen het ontslagbesluit heeft voor de arbeidsverhouding tussen de bestuurder en de vennootschap, moet worden gegeven aan de hand van het bepaalde in de arbeidsovereenkomst en in de op arbeidsovereenkomsten toepasselijke wetsbepalingen, voor zover Boek 2 BW deze wetsbepalingen niet uitdrukkelijk terzijde stelt. De ontslagverboden genoemd in art. 7A:1637ij en 7A: 1639h BW, waaronder het verbod van ontslag tijdens ziekte, alsmede de daaraan verbonden nietigheidssanctie zijn onverkort van toepassing op bestuurders van vennootschappen. WTC (Hof Amsterdam 18 mei 1989, NJ 1990, 591): Casus: Van der Wiel wordt onverwacht ontslagen. Dit besluit wordt genomen, niet in een ava, maar op een andere in de statuten voorziene wijze. Rechtsvraag: Kan een dergelijk besluit door de rechter worden getoetst? Rechtsregels: Ook indien de besluitvorming van aandeelhouders niet geschiedt in een algemene vergadering doch op een andere in de statuten voorziene wijze, is het aldus tot stand gekomen besluit een besluit van de algemene vergadering en kan het derhalve op de voet van art. 2:11 BW worden getoetst. In een dergelijk geval dient art. 227 lid 4 zoveel mogelijk overeenkomstig te worden toegepast. Nu de aandeelhouders hebben nagelaten de bestuurder ter uitvoering van het in dat artikel bepaalde te raadplegen, is het desbetreffende besluit voor vernietiging vatbaar, te meer daar het tevens in strijd is met de goede trouw. Kobo BV (HR 20 mei 1988, NJ 1989, 676): Casus: Kobo bv gaat failliet. De echtgenote van Koster was statutair directrice, maar Koster had de feitelijke leiding. Hij dient derhalve als feitelijke beleidsbepaler te worden aangemerkt. Rechtsvraag: Is de beleidsbepaler aansprakelijk? Is art. 6 EVRM van toepassing op de procedure tot faillietverklaring? Rechtsregels: Recht op openbare behandeling (rechten van de mens). Afstand van dat recht in verzet- of hoger beroep-procedure. Aansprakelijkheid en mogelijkheid van faillietverklaring van degene die het beleid van een failliet verklaarde vennootschap (mede) heeft bepaald, voor het bedrag van de schulden van de vennootschap bedoeld in art. 2:248 BW. Kennelijk onbehoorlijke vervulling van zijn taak door het bestuur. Verkeren in de toestand van te hebben opgehouden te betalen.

5 E Staleman en Richelle-Van de Ven Automobielbedrijf c.s. (HR 10 januari 1997, RvdW 1997, 16): Casus: Onder leiding van Staleman en Richelle als bestuurders van Van de Ven Automobielbedrijf bv ging deze Volkswagendealer ertoe over om haar grote voorraad occasions via leasing aan de man te brengen. Daarbij gingen de bestuurders in zee met een derde partij, Easy Rent bv, zonder voldoende waarborgen om te voorkomen dat Van de Ven Automobielbedrijf afhankelijk werd van Easy Rent. Daardoor kon de situatie ontstaan dat Van de Ven Automobielbedrijf grote risico's ging lopen voor lease van andere auto's dan haar eigen occasions en dat zij werd benadeeld door een bijzonder onevenwichtige financieringsvorm. Bovendien waren de vorderingen van Van de Ven Automobielbedrijf op Easy Rent niet door zekerheden gedekt. Het oordeel van het Hof dat sprake was van onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:9 BW en dat de bestuurders daarvoor aansprakelijk zijn werd in cassatie vergeefs aangevochten door Staleman en Richelle. Forumbank (HR 21 januari 1955, NJ 1959, 43): Casus: De ava neemt tegen het uitdrukkelijke advies van bestuur en directie het besluit eigen aandelen in te kopen. Dit is eigenlijk een bevoegdheid van de directie. Rechtsvraag: Kan de algemene vergadering van een nv geldig een besluit nemen, waarbij zij aan de directie opdraagt een bepaalde gedragslijn te volgen in een aangelegenheid, die als zodanig volgens wet en statuten tot de bevoegdheid van de directie behoort? Rechtsregels: Onjuist is de stelling dat de algemene vergadering bevoegd is aan de directie opdracht te geven eigen aandelen voor een bepaalde prijs van bepaalde verkopers te kopen. Voorbij wordt gezien, dat ook de algemene vergadering de bij wet en statuten getrokken grenzen harer bevoegdheid niet mag overschrijden. Distilleerderij Melchers (HR 13 november 1959, NJ 1960, 472): Casus/Rechtsvraag/Rechtsregels: Het aan een aandeelhouder ener nv toegekende stemrecht is niet een recht in het belang van anderen, doch een eigen recht om zijn belang in de vennootschap te dienen. Het staat een aandeelhouder derhalve in beginsel vrij dat recht op zodanige wijze uit te oefenen als hij daartoe dienstig oordeelt, en dus ook op zodanige wijze als waartoe hij zich, omdat hij dat in zijn belang achtte, verbonden heeft. De enkele omstandigheid dat de overeenkomst, waarbij hij zich daartoe verbonden heeft, tot gevolg kan hebben dat zijn stem wordt uitgebracht in een andere zin dan waarin hij, niet gebonden zijnde, gestemd zou hebben op grond van zijn inzicht van dat ogenblik, doet die overeenkomst niet onbetamelijk zijn, ook al zou dit inzicht op zich zelf redelijk zijn. De bepaling, volgens welke besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, houdt niet meer in dan dat als besluit der algemene vergadering geldt het besluit, dat de houders van de meerderheid der aandelen blijkens hun stem hebben gewild. Ook de aandeelhouder die, voor zeker besluit stemmend, daarbij het inzicht van een ander volgt omdat hij zich jegens dezen daartoe heeft verbonden, heeft nochtans dit besluit gewild. De mogelijkheid, dat een aandeelhouder door zijn invloed op de wil van een mede-aandeelhouder een grotere invloed in de nv uitoefent dan hem enkel door zijn eigen aandelen toekomt, raakt niet het voorschrift dat besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Voor al het voorgaande maakt het ook geen verschil, voor welke duur een aandeelhouder zich heeft verbonden en of hij zich heeft verbonden zijn rechtsopvolgers onder bijzondere titel te verplichten tot datgene waartoe hij zelf verplicht is. De in de onderhavige stemrechtovereenkomst opgenomen volmacht, waarbij ieder der aandeelhouders, die zich verbonden op bepaalde wijze te stemmen, andere aandeelhouders machtigde om namens hem dienovereenkomstig te stemmen, strekt tot zekerheid van het voor laatstbedoelde aandeelhouders uit de overeenkomst voortvloeiende recht dat dienovereenkomstig gestemd zou worden. Onder deze omstandigheden is het beding dat deze volmacht niet mocht worden herroepen, niet ongeldig.

6 F Aurora (HR 19 februari 1960, NJ 1960, 473): Casus/Rechtsvraag/Rechtsregels: Het in het voorgaande arrest t.a.v. overeenkomsten betreffende uitoefening van stemrecht in een nv overwogene geldt ook evenzeer m.b.t. de uitoefening van de rechten van de aandeelhouder t.a.v. benoeming en ontslag van commissarissen. Bij de onderhavige overeenkomst hebben aandeelhouders, die aan verweersters een koopoptie hadden verleend op hun aandelen, zich niet in het algemeen verbonden hun stemrecht uit te oefenen tot vervanging van commissarissen, maar uitsluitend tot vervanging voor het geval, dat het onderzoek, dat aan de overdracht der aandelen vooraf moest gaan, en de overdracht zelve bij de in functie zijnde commissarissen op tegenstand mocht stuiten. Nu ten tijde van het sluiten van de optiecontracten kon worden aangenomen, dat de overdracht van de aandelen voor de nv een voordelige transactie zou zijn, hielden de onderhavige bedingen voor aandeelhouders geen verdergaande verplichtingen in dan zij vrij waren op zich te nemen. Een aandeelhouder wordt van een rechtsgeldig aangegane verplichting tot levering van aandelen in het algemeen niet bevrijd door het intreden van omstandigheden die maken dat nakoming niet met het belang van zijn mede-aandeelhouders strookt. Aan 's Hofs oordeel, dat de eisers in cassatie uit onrechtmatige daad aansprakelijk zijn door aandeelhouders te bewegen in strijd met het optierecht van verweerster hun aandelen over te dragen, behoefde niet in de weg te staan, dat de eisers in cassatie hebben gemeend, dat het optiecontract rechtskracht miste. Mediasafe (HR 22 maart 1996, NJ 1996, 568): Casus/Rechtsvraag/Rechtsregels: Onjuist is dat van een tegenstrijdig belang als bedoeld in art. 2:256 slechts sprake kan zijn indien het gaat om een handeling verricht tussen de vennootschap en haar bestuurder, en niet indien het gaat om een handeling verricht tussen de vennootschap en een derde. Dat zou in tegenspraak zijn met de ruime bewoordingen van art. 2:256 ('alle gevallen') en zou bovendien en vooral onvoldoende recht doen aan de op bescherming van het belang van de vennootschap gerichte strekking van deze bepaling. Aan de orde zijn in deze zaak de vragen of in het geval van een door de bestuurder namens de vennootschap met een derde verrichte rechtshandeling de eventuele onbevoegdheid van de bestuurder op grond van art. 2:256 in beginsel externe werking heeft in die zin dat zij door de vennootschap aan die derde kan worden tegengeworpen, en zo ja, of de bepaling dan aldus (ruim) moet worden uitgelegd dat de vennootschap enkel dan de bevoegdheid van haar bestuurder niet aan de derde kan tegenwerpen indien de tegenstrijdigheid van belangen voor deze niet kenbaar was, dan wel juist aldus (eng) dat zij die onbevoegdheid uitsluitend aan de derde kan tegenwerpen indien die tegenstrijdigheid voor de derde onmiskenbaar was. Linge-Ziekenhuis (OK 1mei 1980, NJ 1981, 271): Casus: Ten onrechte gaat de ondernemer ervan uit dat aan de brief d.d. 14 jan aan de staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne geen besluit van de ondernemer ten grondslag ligt. Dit besluit hield in dat de werkzaamheden in het L.-ziekenhuis in afwijking van de oorspronkelijke opzet op korte termijn zouden worden beëindigd. Een besluit derhalve als bedoeld in art. 25 lid 1 letter c WOR, waartegen beroep op de ondernemingskamer openstaat, aangezien van een besluit in overeenstemming met een door de ondernemingsraad uitgebracht advies geen sprake is. Niet nakomen van hetgeen in art. 25 WOR is bepaald, betekent niet alleen dat de or niet op de voorgeschreven wijze heeft kunnen kennis nemen van de inhoud van en de beweegredenen voor het voorgenomen besluit en dat hij daarop geen invloed heeft kunnen uitoefenen, doch ook dat de ondernemer niet op de voorgeschreven wijze heeft kunnen kennisnemen van de zienswijze van de or, die juist in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen t.b.v. het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen is ingesteld.

7 De ondernemer heeft bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid niet tot het besluit kunnen komen het L.-ziekenhuis op korte termijn te sluiten. G Fluke (OK 7 juli 1988, NJ 1989, 845): Casus/Rechtsvraag/Rechtsregels: Vaststaat dat de produktie-afdeling van de onderneming van Fluke Holland te Tilburg op zichzelf rendabel is, zij het dat de afdeling wat betreft de toewijzing van de produktie geheel afhankelijk is van de moederonderneming te Everett (VS). Niet blijkt of, en zo ja in hoeverre, de belangen van de Fluke-organisatie als geheel zijn afgewogen tegenover de rechtmatige belangen van de werknemers van Fluke Holland bij het voortbestaan van de op zichzelf rendabele produktie-afdeling te Tilburg. Terecht heeft de or aangevoerd dat de ondernemer door zich wat dit betreft slechts te baseren op het KWW-rapport niet heeft aangegeven welke objectieve criteria tot de conclusie moeten leiden dat het toekennen van produktie aan Tilburg niet mogelijk of verantwoord zou zijn. Smit Vlootbeheer (HR 17 maart 1993, NJ 1993, 366): Casus: Smit wil motorschip Barracuda verkopen, en voert hierover geen overleg met de or. Rechtsvraag/Rechtsregels: Het past in het stelsel van de WOR om voor de toepassing van art. 26 mede te begrijpen onder de besluiten van de ondernemer als bedoeld in art. 25 lid 5, de door de ondernemer voorgenomen besluiten waaromtrent tussen hem en de or overeenstemming bestaat dat de or in de gelegenheid dient te worden gesteld daarover advies uit te brengen. De or kan bij afspraken die betrekking hebben op de vraag of een bepaald besluit adviesplichtig is, gebruik maken van het beroepsrecht van art. 26 WOR. Adjunction Properties (HR 27 januari 1995, NJ 1995, 579): Casus/Rechtsvraag/Rechtsregels: Faillietverklaring na ontbinding bv: indien summierlijk is gebleken dat er nog baten zijn, kan het faillissement worden uitgesproken en moet de rechtspersoon geacht worden ter afwikkeling van het faillissement te zijn blijven bestaan. Dekker Lucas vereniging (HR 19 mei 1989, NJ 1989, 652): Casus/Rechtsvraag/Rechtsregels: Vordering tot nietigverklaring van besluiten van ledenvergadering van vereniging. Belang bij en grondslag voor die vordering. Luzac. Uniwest (Hof Arnhem 26 mei 1992, NJ 1993, 182): Casus/Rechtsvraag/Rechtsregels: Vernietiging besluit ava over winstbestemming wegens strijd met de goede trouw. Nu de concurrerende handelingen van de betrokken aandeelhouders zich niet hebben afgespeeld in de sfeer van de rechtspersonen, kunnen zij niet aan uitkering van dividend in de weg staan. De beoordeling door de rechter van de vraag welk dividend in redelijkheid aan de aandeelhouders toekomt, is niet mede afhankelijk van wijziging van omstandigheden betreffende de vennootschap. De rechter kan veroordelen tot betaalbaarstelling van dividend. Janssen Pers (HR 10 maart 1995, NJ 1995, 595): Casus/Rechtsvraag/Rechtsregels: Machtsstrijd in vennootschap. Besluitvorming aandeelhouders buiten vergadering; enig aandeelhouder. Gevolg intrekking besluiten tot statutenwijziging en uitgifte van aandelen; vrijheid emissiebesluit te herroepen. Verplichting tot raadpleging bestuurder. Toetsing vennootschapsrechtelijk ontslag bestuurder aan redelijkheid en billijkheid. Strijd met redelijkheid en billijkheid door misbruik van omstandigheden.

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

College Vertegenwoordiging en. tegenstrijdig belang

College Vertegenwoordiging en. tegenstrijdig belang College Vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 9 februari 2010 van 19.00-20.30 uur Vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang 1. Bestuur

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Naam, zetel en duur Artikel 1 1 De Stichting is genaamd: Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage.

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage. Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage Negende druk De eerste t/m de vijfde druk van dit boek zijn verschenen

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 01-03-2011 Zaaknummer 186739 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 1. INLEIDING / 17 1 De vennootschap als rechtspersoon en deelrechtsorde / 17 2 Vennootschap en onderneming / 20 3 Organisatie en doelstelling / 24

Nadere informatie

VOORSTEL TOT SPLITSING

VOORSTEL TOT SPLITSING versie 5.e / 23-05-2014 VOORSTEL TOT SPLITSING ONDERGETEKENDEN: 1. de heer DIRK GERRIT JAN BURGER, geboren te Oudewater op 2 januari 1955, wonende Meanderlaan 2, 4691 LJ Tholen; 2. de heer WILLEM OOSTERLING,

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

DEELNEMERSOVEREENKOMST

DEELNEMERSOVEREENKOMST 1 DEELNEMERSOVEREENKOMST De ondergetekende(n): 1. Naam en (alle) voorletters * (m/v Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats* Telefoonnummer* E-mailadres* Geboortedatum en plaats BSN-nummer/Sofi-nummer

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering LEIDRAAD SPAAR BV In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet uitputtend. In het voorkomende geval kun

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Statutenwijziging BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: @(onroerend goed doel)@ 1. het voor

Nadere informatie

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN JW/16873.01-1 - OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN Heden, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Jeroen van der Weele, notaris te Lelystad: *** De comparant verklaarde: - dat de

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK).

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). mr. dr. R.W.F. Hendriks, Willem II stadion te Tilburg 20 juni 2012 De STAK Certificering van aandelen is een in Nederland veel voorkomende

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de STATUTEN Artikel 1 -Naam en vestigingsplaats 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vivir Juntos. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Leiden. Artikel 2 - Doel 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak Maatschap VOF (CV) Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid (2:3 BW) BV NV (vereniging, coöperatie, OWM, stichting)

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag)

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) 1 AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) Op DATUM is voor mij, NAAM NOTARIS, notaris met plaats van vestiging PLAATS, verschenen: [ kandidaat-notaris/paralegal]., te dezen handelend

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG tussen Stichting Stadion Ontwikkeling N.V. ADO Den Haag H.P. Beheer B.V. en de gemeente s-gravenhage 25 maart 2009 Streefkerk Advocaten Postbus 716 2270 AS

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd]

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd] Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited [Separaat bijgevoegd] Bijlage 3 Rechtsvormen Inleiding De keuze voor een juridische vorm van een zelfstandige samenwerkingsorganisatie kent diverse afwegingen. Ze verschillen

Nadere informatie

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v.

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Naar aanleiding van de gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 16 april 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de

Nadere informatie

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014)

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend in overeenstemming

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM LS/6008003/10257933.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 20 mei 2011voor

Nadere informatie

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht (o.a. flex) 28 oktober 2010 door ( Rotterdam Ellen Timmer (kantoor Belangrijke veranderingen in het Nederlandse ondernemingsrecht, onder meer: flexibilisering

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 5 april 2013 STATUTEN. HOOFDSTUK I. NAAM EN ZETEL. BEGRIPSBEPALINGEN. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting

Nadere informatie

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4.

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4. -1- BV/20140741 Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. 2. De stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

De stichting heeft als werkgebied alle gemeenten in Nederland.

De stichting heeft als werkgebied alle gemeenten in Nederland. Statuten habion Artikel 1 Naam De stichting is genaamd: stichting Habion. Artikel 2 Zetel De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Artikel 3 Doel De stichting heeft als doel uitsluitend werkzaam

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

CIFA seminar. 24 april 2012. Wijzigingen Boek 2 BW - 2012. Laurien Dumas

CIFA seminar. 24 april 2012. Wijzigingen Boek 2 BW - 2012. Laurien Dumas CIFA seminar 24 april 2012 Wijzigingen Boek 2 BW - 2012 Laurien Dumas Agenda 1 Aandeelhoudersbesluiten; introductie vergadergerechtigde 2 Het voorkeursrecht van aandeelhouder van NV bij uitgifte van nieuwe

Nadere informatie

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Ouderraad OBS Balans Veenendaal. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Veenendaal.

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Oprichting Spaar BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @ B.V.. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen in, zich op andere

Nadere informatie

Aansprakelijkheid commissarissen

Aansprakelijkheid commissarissen 1 november 2012 Aansprakelijkheid commissarissen Suzan Winkels-Koerselman Turnaround Advocaten Een klein, modern en gespecialiseerd advocatenkantoor Digitaal dossier Wij bieden de inzet van ervaren onafhankelijke

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Binnenvaarthelpt!, gevestigd te Rotterdam, zoals deze luiden na wijziging daarvan, bij akte op twaalf november tweeduizend zeven, verleden

Nadere informatie

Positie bestuurder. Benoeming, ontslag en bevoegdheden. Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris

Positie bestuurder. Benoeming, ontslag en bevoegdheden. Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris Benoeming, ontslag en bevoegdheden Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris 20 mei 2014 Invloed wetswijzigingen op bestaande statuten Wet Flex B.V. op 1 oktober 2012 Wet bestuur

Nadere informatie

Analyse proceskansen. Geachte heer R

Analyse proceskansen. Geachte heer R te Per e-mail Ministerie van Financiën uw ref. - inzake Analyse proceskansen 10 juli 2015 Geachte heer R 1 Inleiding 1.1 Vandaag, op 10 juli 2015, heeft de tweede aandeelhoudersvergadering van de N.V.

Nadere informatie

HOGER BEROEP ex artikel 11 jo. artikel 10 van de Faillissementswet

HOGER BEROEP ex artikel 11 jo. artikel 10 van de Faillissementswet HOGER BEROEP ex artikel 11 jo. artikel 10 van de Faillissementswet Aan het Gerechtshof te s-hertogenbosch Geeft eerbiedig te kennen: Appellante is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting 1. Inleiding Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel.

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

College NV en BV; Aandelen

College NV en BV; Aandelen College NV en BV; Aandelen Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 23 februari 2010 van 19.00-20.30 uur NV en BV - inleiding 1. De NV is een RP met een of meer op naam of aan toonder

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

VOORBEELD. De partijen, overwegende, dat. verklaren als volgt:

VOORBEELD. De partijen, overwegende, dat. verklaren als volgt: De partijen, 1. A. Persoon, geboren op 15-02-1970 (hierna "Vennoot 1"), 2. B. Persoon, geboren op 02-04-1978 (hierna "Vennoot 2"), overwegende, dat de vennoten een samenwerking willen aangaan bij het ondernemen

Nadere informatie

Afspraken tussen ondernemer en OR

Afspraken tussen ondernemer en OR Bijlage B Afspraken tussen ondernemer en OR Algemeen Afspraken tussen ondernemer en OR (GOR en COR daaronder ook begrepen) kunnen op verschillende manieren gestalte krijgen. Ze kunnen mondeling worden

Nadere informatie

Wet Flex-BV in vogelvlucht

Wet Flex-BV in vogelvlucht Wet Flex-BV in vogelvlucht Van Wim Eikendal en Janou Briaire Plaats/Datum Maastricht, 20 juni 2012 Op 1 oktober 2012 treedt de wetgeving inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE):

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): TITEL III STRUCTUUR VAN DE SE Artikel 38 Onder de in deze verordening gestelde

Nadere informatie

Aan dtkv. Uw nummer (letter): 2012/ Uw brief van: 30 nov 2012 Ons nummer: Willemstad, 7 december Afd:

Aan dtkv. Uw nummer (letter): 2012/ Uw brief van: 30 nov 2012 Ons nummer: Willemstad, 7 december Afd: Aan dtkv de Raad van Ministers de Minister van Financiën Dr. Jose Jardim Fort Amsterdam z/n Alhier Uw nummer (letter): 2012/072398 Uw brief van: 30 nov 2012 Ons nummer: 07122012.1 Willemstad, 7 december

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Stichting Homburg Stoneridge

Stichting Homburg Stoneridge 1 STATUTEN Stichting Homburg Stoneridge Artikel 1. Naam en zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Homburg Stoneridge. 1.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Haarlemmermeer. Artikel

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland. als bedoeld in ordinantie 11-27-3

Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland. als bedoeld in ordinantie 11-27-3 Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland als bedoeld in ordinantie 11-27-3 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

voor alle duidelijkheid

voor alle duidelijkheid Notarissen voor alle duidelijkheid g ':i,,, 1 STÆ.TUTENWJZGNG (stichting Fokus) Zaakn ummer: 20 1 1 J5687759l aa Vandaag twintig december tweeduizend elf verscheen voor míj, mr Klasina Elisabeth Bolken,

Nadere informatie

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL 1. De stichting draagt de naam: Stichting Groninger Politiek Jongeren Kontakt. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Groningen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ONDERNEMINGSRECHT

NIEUWSBRIEF ONDERNEMINGSRECHT NIEUWSBRIEF ONDERNEMINGSRECHT nr.15, april 2015 DISCLAIMER Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Aan dtkv. Uw nummer (letter): 2012/37880 Uw brief van: 5 juli 2012 Ons nummer: Willemstad, 11 juli Afd:

Aan dtkv. Uw nummer (letter): 2012/37880 Uw brief van: 5 juli 2012 Ons nummer: Willemstad, 11 juli Afd: Aan dtkv de Raad van Ministers de Minister van Algemene Zaken de heer G. Schotte Fort Amsterdam z/n Alhier Uw nummer (letter): 2012/37880 Uw brief van: 5 juli 2012 Ons nummer: 11072012.1 Willemstad, 11

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

Samenvatting Ondernemingsrecht R10343

Samenvatting Ondernemingsrecht R10343 Samenvatting Ondernemingsrecht R10343 Auteur: Dick Tillema Datum: 18 januari 2016 Opleiding: OU Bachelor Bedrijfskunde Ondernemingsrecht OU DT, januari juni 2016 Pag. 1 Hoofdstuk 1. Inleiding Nav Dorresteijn

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ Author : gvanpoppel Voor werknemers die statutair bestuurder zijn, gelden vaak andere regels bij onder meer ontslag, dan voor 'normale' werknemers.

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling 9 september 2015 Alex Ter Horst Advocaat pensioenrecht Achtergrond Indien verplichtstelling van toepassing is leidt dat voor wg en bpf tot allerlei

Nadere informatie

Aan dtkv. Uw nummer (letter): 2012/ Uw brief van: 30 nov 2012 Ons nummer: Willemstad, 13 december Afd:

Aan dtkv. Uw nummer (letter): 2012/ Uw brief van: 30 nov 2012 Ons nummer: Willemstad, 13 december Afd: Aan dtkv de Raad van Ministers de Minister van Financiën Dr. Jose Jardim Pietermaai Alhier Uw nummer (letter): 2012/072541 Uw brief van: 30 nov 2012 Ons nummer: 13122012.6 Willemstad, 13 december 2012

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene.

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-122 d.d. 23 april 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting is genaamd: Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Doelstelling

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie