PATIËNTENKLACHTENREGELING Sint Franciscus Gasthuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PATIËNTENKLACHTENREGELING Sint Franciscus Gasthuis"

Transcriptie

1 PATIËNTENKLACHTENREGELING Sint Franciscus Gasthuis INLEIDING De wetgever heeft in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) een laagdrempelige mogelijkheid geschapen om klachten van patiënten te laten beoordelen en zo recht te doen aan cliënten. De Patiëntenklachtencommissie geeft een oordeel over de klacht en geeft eventueel aanbevelingen aan de Raad van Bestuur. De wijze waarop dit doel moet worden bereikt, wordt in de WKCZ globaal beschreven. De hoofdlijnen van de klachtbehandeling moeten door de zorgaanbieder in een regeling nader worden uitgewerkt. Het Sint Franciscus Gasthuis (SFG) voldoet middels de Patiëntenklachtenregeling aan deze verplichting. Een ander doel van genoemde wet is de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis te verbeteren. Dat gebeurt op twee manieren. De Raad van Bestuur kan maatregelen nemen naar aanleiding van de uitspraak van de klachtencommissie waardoor herhaling van de klacht kan worden voorkomen. Daarnaast kan op grond van met name bijdragen aan kwaliteitsdocumenten van het SFG en (beleids)adviezen van de klachtencommissie de Raad van Bestuur ook tot aanpassing van de middelen - die tot verbetering van de kwaliteit leiden -, besluiten. Deze middelen zijn bijvoorbeeld: de organisatiestructuur, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, processen, procedures en voorzieningen in het ziekenhuis. Het SFG wil op een goede wijze omgaan met klachten van patiënten door de klager ook te wijzen op en eventueel te ondersteunen bij de voorafgaande- mogelijkheid van klachtopvang door de zorgverlener. De klachtenfunctionaris van het SFG kan daarin een belangrijke rol spelen in de vorm van klachtopvang of klachtbemiddeling. Als de onvrede bij de patiënt aanwezig blijft of de patiënt ziet af van klachtopvang/klachtbemiddeling, dan staat de weg van klachtbehandeling open. Tot slot, het klachtrecht is geen vorm van aansprakelijkheid. Een klachtrechtprocedure staat geheel los van eventuele andere (aansprakelijkheids)procedures die de patiënt reeds ingang gezet heeft of nog in gang zal zetten. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Aanbeveling: een in de uitspraak gegeven opvatting over een te nemen maatregel door de Raad van Bestuur. b. Advies: een door de commissie aan de Raad van Bestuur (gevraagd of ongevraagd) gegeven opvatting over mogelijkheden voor bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg op grond van signalen die de commissie bij haar taakuitoefening ontvangen heeft. c. Verweerder: degene tegen wie de klacht zich richt. Dit is de persoon een (ex)-sfgfunctionaris of een (ex-)lid van de Raad van Bestuur- die direct betrokken is bij of die de meest directe verantwoordelijkheid vanwege zijn functie draagt voor hetgeen de klager in zijn klacht aan de orde stelt. d. Bloed- of aanverwant t/m de 4e graad: (schoon) kind, kleinkind, achterkleinkind, achterachter kleinkind, (schoon)ouder, (schoon)grootouder, (schoon)overgrootouder, (schoon)betovergrootouder, broer/zwager, (schoon)zus, (aangetrouwde) oom/tante, (aangetrouwde) neef/nicht. e. Calamiteit: een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt van het ziekenhuis heeft geleid of een grote kans hierop had kunnen leiden. f. Ernstige klacht: een klacht waarbij sprake is van een calamiteit of seksueel misbruik. g. Ernstige situatie: een situatie waarbij sprake is van onverantwoorde zorg. h. Gedraging: enig handelen of nalaten, alsmede het nemen van een besluit dat (in)directe gevolgen heeft voor een patiënt, zijn naasten of jegens anderen die een rol spelen bij de op de patiënt gerichte zorg.

2 i. Huishoudelijk reglement: schriftelijke interne afspraken van de commissie die een goede taakuitoefening waarborgen. j. Informant: betrokkene bij de klacht (bijvoorbeeld: getuige, deskundige, patiënt) niet zijnde de klager of verweerder die op verzoek van de klachtencommissie informatie geeft. k. Klacht: elk naar voren gebracht bezwaar tegen een gedraging van een (ex-)sfg functionaris of een (ex-)lid van de Raad van Bestuur komende van de patiënt of zijn vertegenwoordiger. l. Klachtencommissie: Patiëntenklachtencommissie SFG als bedoeld in art. 2a WKCZ. m. Klachtenfunctionaris: de persoon die door de Raad van Bestuur is belast met de opvang en bemiddeling van klachten van patiënten en het bieden van ondersteuning bij de eventuele verdere aanpak van de klacht. n. Klachtbemiddeling: het melden van de klacht aan betrokken SFG-functionaris, het rapporteren aan klager van de reactie van betrokkene bij de klacht en/of het bespreken van de klacht in een bemiddelingsgesprek om klager en betrokkene tot elkaar te brengen, niet resulterend in een beslissing over de gegrondheid van de klacht. o. Klachtopvang: het aanhoren en registreren van de klacht, het informeren over de klachtafhandeling in het ziekenhuis en procedures. p. Klager: de patiënt, de vertegenwoordiger van de patiënt of de nabestaande van de patiënt die een klacht indient bij de Patiëntenklachtencommissie. q. KWZ: Kwaliteitswet zorginstellingen. r. Nabestaande van de patiënt: echtgenoot/levensgezel van de overleden patiënt of aanverwant/bloedverwant t/m de 4e graad van de patiënt. s. Patiënt: degene die gebruik gaat maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het aanbod van de zorgaanbieder. t. Patiëntenklachtencommissie: zie klachtencommissie u. Profielschets: De eisen zoals opgenomen in de bijlage bij de regeling, die gesteld worden aan een lid van de Patiëntenklachtencommissie bij (her)benoeming. v. Raad van Bestuur: degene die volgens de statuten van de zorgaanbieder belast is met de leiding van het ziekenhuis. w. Patiëntenklachtenregeling: Regeling als bedoeld in art. 2 lid 1 WKCZ x. Seksueel misbruik: grensoverschrijdend seksueel gedrag waarbij sprake is van lichamelijk, geestelijk of relationeel overwicht. y. SFG-functionaris: de persoon werkzaam in of vanuit het ziekenhuis op basis van bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst, uitzendovereenkomst, een toelatingsovereenkomst, een vrijwilligersovereenkomst of een stageovereenkomst. z. Verantwoorde zorg: zorg van een goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt als bedoeld in art. 2 KWZ. aa. Vertegenwoordiger van de patiënt: degene die 1. door de rechter als vertegenwoordiger van de patiënt is benoemd; 2. met de schriftelijke toestemming van de patiënt namens de patiënt optreedt (=de gemachtigde); 3. het (gedeelde) ouderlijk gezag heeft over de patiënt die jonger is dan 16 jaar; 4. bij wilsonbekwaamheid van de patiënt van 16 jaar of ouder, de vertegenwoordiger is volgens de WGBO. bb. WBP: Wet bescherming persoonsgegevens. cc. WGBO: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. dd. WKCZ: Wet klachtrecht cliënten zorgsector. ee. Ziekenhuis: Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam. ff. Zorgaanbieder: de rechtspersoon die het ziekenhuis in stand houdt. gg. Beleidsadvies: een jaarlijks door de commissie aan de Raad van Bestuur gegeven opvatting over mogelijkheden voor bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg op grond van signalen die de commissie bij haar taakuitoefening in het voorbije jaar ontvangen heeft. Artikel 2 Doelstellingen van de regeling De doelstellingen van de regeling zijn als volgt: a. het bieden van een mogelijkheid tot herstel van de relatie, gebaseerd op onderling 2

3 vertrouwen tussen en gelijkwaardigheid van de klager en verweerder; b. het beschrijven van de wijze waarop klachten behandeld worden; c. het recht doen aan klager; d. het verbeteren van de kwaliteit van zorg in relatie tot de zorgverlening in het ziekenhuis. PATIËNTENKLACHTENCOMMISSIE Artikel 3 Plaats in het ziekenhuis 1. De Patiëntenklachtencommissie is een commissie die door de Raad van Bestuur is ingesteld op grond van de WKCZ. 2. De Patiëntenklachtencommissie is een onpartijdige commissie van het ziekenhuis. 3. De Patiëntenklachtencommissie rapporteert aan de Raad van Bestuur. Artikel 4 Samenstelling, benoeming en zittingsduur van de leden van de Patiëntenklachtencommissie 1. De klachtencommissie bestaat uit zeven leden. 2. De samenstelling van de klachtencommissie is als volgt: een voorzitter - tevens lid - die niet werkzaam is of gedurende tenminste 2 jaar niet werkzaam is geweest voor of bij het ziekenhuis. Bij voorkeur is de voorzitter jurist; twee leden die niet werkzaam zijn of gedurende tenminste 2 jaar niet werkzaam zijn geweest voor of bij het ziekenhuis op voordracht van de cliëntenraad. Bij voorkeur is het ene lid een ervaringsdeskundige; het andere een (oud) huisarts; Twee leden die medisch specialist zijn in het SFG, op voordracht van de vereniging medische staf. Bij voorkeur zijn de leden niet werkzaam binnen dezelfde zorggroep (snijdend, niet snijdend of medisch ondersteunend); een lid dat als verpleegkundige werkzaam is in het SFG, op voordracht van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) en een lid dat werkzaam is in het SFG, op voordracht van het managementteam. Aan dit lid wordt de specifieke eis gesteld dat hij/zij een managementfunctie vervult in de verpleegkundige sector. 3. De leden van de klachtencommissie worden door de Raad van Bestuur benoemd. De Raad van Bestuur houdt naast de profielschets voor kandidaatsleden en de in lid 2 aangegeven specifieke eisen, bij de (her)benoeming in ieder geval rekening met de aanwezigheid van een evenwichtige spreiding van deskundigheid, ervaring en sekse in de commissie. Voor dat de Raad van Bestuur tot een (her)benoeming overgaat, heeft de commissie de gelegenheid de Raad van Bestuur over de voorgedragen kandidaat te adviseren. Bij een negatief advies gaat de Raad van Bestuur niet over tot benoeming. 4. De benoeming geschiedt voor een periode van ten hoogste drie jaar. De leden zijn terstond voor een tweede termijn eenmaal herbenoembaar. De voorzitter is terstond voor een derde termijn eenmaal herbenoembaar. Indien het voor een evenwichtige spreiding in de tijd van nieuwe leden noodzakelijk is, is het mogelijk de tweede termijn van de leden met maximaal 3 jaar te verlengen. 5. Het lidmaatschap van de commissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Raad van Bestuur. 6. De klachtencommissie stelt een rooster van aftreden op van de leden. 7. Een lid kan vrijwillig terugtreden. Daartoe wordt mededeling gedaan aan de klachtencommissie en aan de Raad van Bestuur. Laatstgenoemde voorziet zo spoedig mogelijk in de opvolging. 8. Op verzoek van de Raad van Bestuur kan de klachtencommissie besluiten tijdelijk een extra lid als ter zake deskundige aan de klachtencommissie toe te voegen. 9. Wanneer te voorzien is dat een lid langer dan 3 maanden niet beschikbaar is voor de werkzaamheden van de klachtencommissie, dan verzoekt de klachtencommissie de Raad van Bestuur om een tijdelijke vervanger te benoemen. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. 10.Indien de niet-beschikbaarheid van een lid voor de werkzaamheden van de klachtencommissie reeds 3 maanden duurt, kan de klachtencommissie besluiten de Raad van Bestuur te verzoeken een tijdelijke vervanger te benoemen. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. 11.Indien twee of meer commissieleden zich onthouden van deelname aan de behandeling 3

4 van een klacht en/of het vaststellen van de uitspraak zoals is aangegeven in art. 9 lid 8 en art.13 lid 13 wordt de Raad van Bestuur verzocht om plaatsvervangende leden te benoemen. Het bepaalde in lid 2-5 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. 12. Op verzoek van de voorzitter kunnen een of meer taken van de voorzitter worden waargenomen door een lid dat niet werkzaam is voor of bij het ziekenhuis. Artikel 5 Taken van de Patiëntenklachtencommissie 1. De klachtencommissie heeft de volgende taken: a. het op basis van de behandeling van een klacht komen tot een schriftelijke uitspraak over de gegrondheid van de klacht gericht tot de klager en verweerder, in afschrift aan de Raad van Bestuur voor zover niet zijnde de verweerder; b. het zo nodig geven van adviezen aan de Raad van Bestuur; c. het melden van ernstige klachten aan de Raad van Bestuur en het melden van ernstige situaties aan de inspectie; d. het aanleveren aan de Raad van Bestuur van geanonimiseerde gegevens ten behoeve van kwaliteitsdocumenten; e. het jaarlijks voor 1 april aanleveren aan de Raad van Bestuur van geanonimiseerde gegevens ten behoeve van het jaardocument; f. het jaarlijks voor 1 april uitbrengen van een beleidsadvies aan de Raad van Bestuur en het bespreken van dit beleidsadvies met de Raad van Bestuur; g. het ter uitvoering van haar taken zorgdragen voor een goede afstemming van haar werkzaamheden met andere daarvoor in aanmerking komende personen en diensten die een taak hebben in de opvang van klachten van patiënten; h. het opstellen van een huishoudelijk reglement. 2. Bij de uitvoering van haar taken voldoet de commissie aan de vereisten van de WKCZ en de regels uit de Patiëntenklachtenregeling en het huishoudelijk reglement. Artikel 6 Bevoegdheden van de Patiëntenklachtencommissie De klachtencommissie heeft ter uitvoering van haar functie de volgende bevoegdheden: a. het inwinnen van informatie. Aan een verzoek om informatie aan SFG- functionarissen wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen (op verzoek door de commissie te verlengen), gehoor gegeven; b. het raadplegen en inzien van (medische) dossiers en andere bescheiden over de patiënt, voor zover dit noodzakelijk is en geschiedt met toestemming van de patiënt (indien niet mogelijk: de klager) een en ander met in achtneming van het beroepsgeheim van de hulpverleners; c. het oproepen en horen van personen binnen het ziekenhuis die direct bij de ingediende klacht zijn betrokken. SFG-functionarissen zijn verplicht hun medewerking aan een hoorzitting te verlenen; d. het inschakelen van deskundigen. Indien er kosten aan verbonden zijn, geschiedt het inschakelen van deskundigen in overleg met de Raad van Bestuur; e. het betreden van plaatsen. De verantwoordelijke SFG-functionaris stelt de klachtencommissie in staat elke ruimte in het SFG te betreden die de klachtencommissie redelijkerwijs nodig heeft voor zijn onderzoek van de klacht; f. het overleggen met de Raad van Bestuur. De klachtencommissie overlegt tenminste eenmaal per jaar met de Raad van Bestuur. Artikel 7 Faciliteiten voor de Patiëntenklachtencommissie 1. De Raad van Bestuur benoemt een ambtelijk secretaris die de klachtencommissie administratief ondersteunt. 2. Aan de klachtencommissie wordt door de Raad van Bestuur een ruimte en middelen ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De ruimte is tevens geschikt voor het voeren van vertrouwelijke gesprekken. Artikel 8 Taken voorzitter en ambtelijk secretaris 1. De taken van de voorzitter omvatten de volgende werkzaamheden: - het opstellen en ondertekenen van correspondentie - het beoordelen of een poging tot klachtopvang/klachtbemiddeling kan plaatsvinden - het beoordelen van de ontvankelijkheid van de klacht 4

5 - het beoordelen van verzoeken aan verweerder voor schriftelijke reactie op producties van klager - het beoordelen van verzoeken aan klager voor schriftelijke reactie op producties van verweerder - het voorzitten van de klachtencommissievergaderingen - het vertegenwoordigen van de klachtencommissie binnen en buiten het ziekenhuis - het voorzitten van hoorzittingen - het opstellen van conceptuitspraken - het mede aanleveren van geanonimiseerde gegevens ten behoeve van de kwaliteitsdocumenten en het jaardocument. 2. De taken van de ambtelijk secretaris omvatten de volgende werkzaamheden: - het opstellen en verzenden van correspondentie - de archivering en het beheer van de correspondentie - het notuleren van de klachtencommissievergaderingen en hoorzittingen - het mede aanleveren van geanonimiseerde gegevens ten behoeve van de kwaliteitsdocumenten en het jaardocument - het administreren van de benoemingstermijnen van de leden van de klachtencommissie - het signaleren en reageren op (dreigende) termijn overschrijdingen bij de klachtbehandeling. Artikel 9 Zittingen van de Patiëntenklachtencommissie 1. De klachtencommissie vergadert in de regel eenmaal per maand en voorts zo dikwijls als de voorzitter het nodig oordeelt voor een goede taakvervulling. 2. De voorzitter belegt de vergadering van de klachtencommissie door minstens een week voorafgaand aan de vergaderdatum de commissieleden te informeren middels het toesturen van de agenda. Voorafgaand aan de vergadering kan besloten worden om de agenda aan te passen. 3. De klachtenfunctionaris wordt uitgenodigd voor (een deel van) de vergadering. Het betreft de volgende aspecten: beleidszaken van de commissie, beleidsadviezen, bij de klachtencommissie ingediende klachten die nog niet in behandeling zijn genomen vanwege de eventuele mogelijkheid van klachtopvang/klachtbemiddeling door de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris informeert over de voortgang van de klachtopvang/klachtbemiddeling - binnen de grenzen van zijn beroepsgeheim - de klachtencommissie. 4. De agenda dient duidelijk te vermelden welke onderwerpen aan de orde zullen worden gesteld, eventueel blijkend uit een toelichting of bijgevoegde stukken. 5. De vergadering vindt plaats in aanwezigheid van bij voorkeur alle commissieleden en de ambtelijk secretaris. Indien een lid verhinderd is, dient hij dit zo spoedig mogelijk aan de voorzitter of ambtelijk secretaris te berichten. Bij verhindering van de voorzitter kiest de vergadering uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter die niet voor of bij het ziekenhuis werkzaam is. Indien minder dan 4 leden aanwezig (zullen) zijn, wordt de zitting verdaagd. 6. De klachtencommissie behandelt de klachten in een samenstelling van tenminste vier leden, waaronder de voorzitter of tenminste een van de andere niet aan het ziekenhuis verbonden leden. 7. Besluiten worden in de vergadering met meerderheid van stemmen genomen. Alleen de leden hebben stemrecht. Indien de stemmen staken, wordt de behandeling verdaagd tot een volgende zitting. Indien ook dan de stemmen staken, beslist de voorzitter. 8. Aan de behandeling van en de stemming over een klacht wordt niet deelgenomen door een lid over wie geklaagd wordt. Een lid van de klachtencommissie kan zich op eigen initiatief of op verzoek van de klachtencommissie van deelname aan de behandeling van of de stemming over een klacht onthouden. 9. De vergadering van de klachtencommissie heeft een besloten karakter. 10. De klachtencommissie kan in een huishoudelijk reglement aanvullende bepalingen opnemen. Deze mogen niet in strijd zijn met de wet of de Patiëntenklachtenregeling. 5

6 KLACHTRECHTPROCEDURE Artikel 10 Uitgangspunten bij de klachtbehandeling De uitgangspunten bij de klachtbehandeling zijn: a. het bij voorkeur voorafgaand aan de klachtbehandeling bespreken van de klacht tussen klager en verweerder; b. een zorgvuldige, heldere, laagdrempelige en objectieve klachtbehandeling; c. een vlotte afhandeling van de klacht; d. een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling en registratie van alle gegevens over klager, verweerder en anderen die bij de klachtbehandeling betrokken zijn; e. het toepassen van het beginsel van hoor en wederhoor van klager en verweerder. Artikel 11 Indienen van een klacht 1. Het klachtschrift moet per brief worden ingediend bij het secretariaat van de klachtencommissie. Het klachtschrift kan meerdere klachten bevatten. 2. Het klachtschrift bevat de volgende gegevens: - de naam, het adres, postcode, indien mogelijk het telefoonnummer en eventueel het adres van klager - de naam en geboortedatum van patiënt - indien klager een ander is dan de patiënt, een bewijs dat klager als vertegenwoordiger/nabestaande mag optreden - indien mogelijk de naam en functie/beroep van de verweerder - indien mogelijk de naam van de afdeling waar de klacht zich heeft voorgedaan - de datum waarop de klacht(en) is/zijn ontstaan - de klacht(en) - een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het gebeuren waarop de klacht(en) betrekking heeft/hebben - het doel van het indienen van de klacht(en) - de datum van indiening van het klachtschrift en de handtekening van de klager. 3. De klager mag bij het opstellen van het klachtschrift er niet van uitgaan dat informatie over de klacht reeds bij de klachtencommissie bekend is. 4. Als de klacht mondeling wordt geuit, wordt de klager geadviseerd de klacht op schrift te stellen. Voor assistentie hierbij wordt klager verwezen naar de klachtenfunctionaris. 5. Een klachtschrift dat duidelijk bestemd is voor de klachtencommissie, maar niet bij het secretariaat van de klachtencommissie is terecht gekomen, wordt direct na ontvangst door de SFG-functionaris gezonden naar de klachtencommissie. 6. De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor dat binnen een week na ontvangst van het klachtschrift door de klachtencommissie een ontvangstbevestiging aan de klager wordt gestuurd, waarin klager wordt geïnformeerd over de verdere procedure door toezending van het reglement en de namen van de commissieleden. 7. Indien uit het klachtschrift niet blijkt dat het bespreken van de klacht met verweerder heeft plaatsgevonden en dit naar het oordeel van de voorzitter nog tot de mogelijkheden behoort, nodigt de voorzitter de klager uit om de klacht eerst te bespreken met verweerder. De voorzitter wijst klager hierbij op de mogelijkheid van hulp door de klachtenfunctionaris. Indien klager betrokkenheid van de klachtenfunctionaris gewenst vindt, brengt de voorzitter klager in contact met de klachtenfunctionaris. 8. Indien uit het klachtschrift duidelijk blijkt dat het klager niet om klachtbehandeling gaat, draagt de voorzitter de klachtbrief over aan de klachtenfunctionaris die met klager contact zoekt. Lid 6 van dit artikel is dan niet van toepassing. 9. Indien een klacht naar het oordeel van de voorzitter tot een niet-ontvankelijkheid zal leiden, stelt hij de indiener van de klacht in de gelegenheid alsnog binnen drie weken aan de eisen genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel te voldoen. Desgewenst verleent de klachtenfunctionaris de nodige hulp bij het opstellen of aanpassen van het klachtschrift. 10. Indien aan de klachtencommissie een oordeel wordt gevraagd over een klacht van complexe medisch inhoudelijke/technische aard, zal de voorzitter- mede met het oog op een vlotte afhandeling van de klacht- de klager adviseren de klacht voor te leggen aan een daartoe meer geëigende en beter geëquipeerde instantie. Indien de klager desondanks de wens tot behandeling van de klacht door de klachtencommissie handhaaft, dan zal de commissie zich beperken tot het 6

7 geven van een globaal of tot onderdelen beperkt oordeel over de gedraging van de verweerder. 11. Indien uit het klachtschrift blijkt dat de klager de verweerder en/of het ziekenhuis straf-, tucht-, civiel- en/of administratiefrechtelijk aansprakelijk heeft gesteld of zal stellen of deze zal bevorderen, zal de voorzitter klager wijzen op de specifieke doeleinden en middelen van het klachtrecht. Indien de klager behandeling van de klacht door de klachtencommissie blijft wensen, is het kiezen voor de elders gestarte procedure geen grond voor niet-ontvankelijkheid van de klager. 12. Indien aan de klachtencommissie een klacht wordt voorgelegd, welke (deels) ook betrekking heeft op een aansprakelijkheidsstelling, doet de commissie geen uitspraken over de vraag of de verweerder of het ziekenhuis aansprakelijk is, maar beperkt de commissie zich tot de beoordeling van de gegrondheid van de klacht. De klachtencommissie licht de klager en verweerder hierover in. 13. Indien uit het klachtschrift blijkt dat de in het klachtschrift genoemde verweerder niet (alleen) verantwoordelijk gesteld kan worden voor het ontstaan van de klacht, dan zal de voorzitter klager hierop wijzen en uitleg geven. Alleen met instemming van de klager wordt het klachtschrift aangepast. Artikel 12 Ontvankelijkheid van de klager 1. De voorzitter van de klachtencommissie beoordeelt - nadat het bepaalde in art. 11 lid 7 en 9 heeft plaats gevonden - de ontvankelijkheid van de klager. 2. De klager wordt niet ontvankelijk verklaard, indien: - de klacht wordt ingediend door een daartoe niet bevoegde, zoals aangegeven in art. 1p - de verweerder geen (ex) SFG-functionaris of (ex) lid van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis is - de klacht niet schriftelijk is ingediend - het klachtschrift onvoldoende of onvolledige informatie bevat volgens art. 11 lid 2 om de klacht te kunnen behandelen - de klacht reeds eerder door de klachtencommissie is beoordeeld en geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn aangedragen die een nieuwe klachtbehandeling rechtvaardigen. 3. Indien de klager ontvankelijk is, wordt de klacht in behandeling genomen. De klager wordt hiervan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht door de klachtencommissie in kennis gesteld. Indien het voor de klachtbehandeling noodzakelijk is, wordt de patiënt (indien niet mogelijk: de klager)gevraagd een schriftelijke machtiging af te geven voor het opvragen (van een kopie) en/of het inzien door de klachtencommissie van het in en/of buiten het ziekenhuis aanwezige (medisch) dossier. 4. Indien, nadat het bepaalde in art. 11 lid 9 heeft plaatsgevonden, de niet-ontvankelijkheid is vastgesteld, wordt klager zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht door de ambtelijk secretaris hiervan op de hoogte gesteld. Klager wordt op de mogelijkheid gewezen een eventueel aangepast klachtschrift in te dienen. De klachtenfunctionaris kan hierbij behulpzaam zijn. De klachtencommissie beoordeelt dan de ontvankelijkheid van de klager. De klager wordt zo spoedig mogelijk van deze beslissing schriftelijk op de hoogte gesteld. Artikel 13 Behandelen van de klacht 1. De ambtelijk secretaris doet bij voorkeur binnen een week nadat de ontvankelijkheid is vastgesteld altijd mededeling van de inhoud van de klacht aan de verweerder door toezending van het klachtschrift, met het verzoek daarop binnen twee weken schriftelijk te reageren (verweer). Dit verzoek kan gepaard gaan met een of meer vragen van de klachtencommissie. In de begeleidende brief geeft de commissie aan in welke hoedanigheid verweerder gevraagd wordt te reageren op de klacht. Verweerder mag bij het opstellen van zijn verweer er niet van uitgaan dat informatie uit een eventueel plaatsgevonden klachtopvang of klachtbemiddeling bekend is bij de klachtencommissie. Verweerder krijgt eveneens de Patiëntenklachtenregeling en de namen van de leden van de klachtencommissie toegestuurd. Indien een hoorzitting wordt gehouden, kan de klachtencommissie besluiten om af te zien van het verzoek aan verweerder om een schriftelijke reactie op het klachtschrift te geven. 2. Indien de verweerder in opleiding is wordt de direct leidinggevende en/of opleider hierover geïnformeerd. 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 blijft achterwege indien naar het oordeel van de 7

8 klachtencommissie de klacht bij aanvang als kennelijk ongegrond moet worden beschouwd. 4. Klager krijgt van de ambtelijk secretaris een afschrift van het standpunt van de verweerder met het eventuele verzoek hierop binnen 2 weken schriftelijk te reageren (repliek). Dit verzoek kan gepaard gaan met een of meer vragen van de klachtencommissie. De verweerder krijgt altijd een afschrift van de repliek van de klager. Indien een hoorzitting wordt gehouden, kan de klachtencommissie besluiten de repliek niet te verzoeken. 5. De klachtencommissie kan besluiten aan verweerder een schriftelijke reactie binnen 2 weken te vragen op de repliek van de klager (dupliek). Dit verzoek kan gepaard gaan met een of meer vragen van de klachtencommissie. De klachtencommissie zendt een afschrift van de dupliek altijd aan de klager. 6. Indien klager of verweerder geen reactie geven binnen de gestelde termijn op verzoeken van de commissie, dan herhaalt de commissie het verzoek, stelt een nieuwe termijn vast en informeert klager/verweerder over de mogelijke gevolgen van het uitblijven van een reactie. 7. Indien de klachtencommissie dit noodzakelijk acht, kan de schriftelijke behandeling van de klacht - ook na een hoorzitting - worden voortgezet. 8. De klachtencommissie kan in elke fase van de klachtbehandeling nader onderzoek naar de klacht instellen. De commissie kan daarbij gebruik maken van haar bevoegdheden zoals geregeld in art. 6. Indien een informant wordt geraadpleegd die in opleiding is, wordt de opleider of leidinggevende hiervan in kennis gesteld. 9. De klager, de verweerder, alsmede bij de klachtprocedure betrokken informanten die naar het oordeel van de klachtencommissie zouden moeten worden gehoord, worden gevraagd voor de hoorzitting door (een afvaardiging van) de klachtencommissie. De klager en verweerder kunnen zich op eigen kosten door een persoon laten bijstaan. De voorzitter beslist op voorstel van klager of verweerder of anderen voor de hoorzitting zullen worden uitgenodigd/toegelaten. 10.Het horen geschiedt ter beoordeling van de klachtencommissie bij voorkeur gezamenlijk. Verweerder of klager kan bij de voorzitter gemotiveerd bezwaar maken tegen een gezamenlijke hoorzitting. De voorzitter neemt daarop een gemotiveerd besluit en licht daarover de partij die bezwaar maakte in. 11.De ambtelijk secretaris maakt een verslag van de hoorzitting. De klachtencommissie kan besluiten om (een deel van) het verslag aan de deelnemers van de hoorzitting te zenden met het verzoek eventueel een aanvulling te geven. Aanvullingen worden in ieder geval naar klager en verweerder gezonden. Als de voorzitter beslist dat klager en verweerder niet in elkaars aanwezigheid worden gehoord, dan hebben partijen het recht om op het door de gehoorde partij geaccordeerde verslag te reageren. Een afschrift van de reactie wordt naar de andere partij gezonden. Indien naar het oordeel van de klachtencommissie het noodzakelijk is, is het mogelijk dat nogmaals een wederzijdse reactie van klager en verweerder plaatsvindt. Indien klager of verweerder niet aanwezig is op een (gezamenlijke) hoorzitting, dan beslist de klachtencommissie of het geaccordeerde verslag naar de afwezige partij wordt gestuurd, eventueel ter becommentariëring. Het is mogelijk dat de klachtencommissie nogmaals om een wederzijdse reactie vraagt. Bij zijn beslissingen laat de commissie zich leiden door de doelstellingen van de Patiëntenklachtenregeling en de uitgangspunten bij de klachtbehandeling. 12.Indien naar het oordeel van de klachtencommissie de klachtbehandeling kan worden beëindigd, wordt de uitspraak van de klachtencommissie vastgesteld. 13.De klager heeft het recht om zijn klacht gedurende de klachtbehandeling schriftelijk in te trekken. Indien de klager zijn klacht schriftelijk heeft ingetrokken, doet de klachtencommissie geen uitspraak. De klachtencommissie stuurt op basis van de voorgelegde feiten een afsluitend bericht naar klager en verweerder. 14.Gedurende de klachtbehandeling heeft zowel de klager als de verweerder het recht om bezwaar te maken tegen de deelname van een of meer leden van de klachtencommissie aan de behandeling van de klacht (wraking). Indien een partij gebruik maakt van zijn recht op wraking moet hij schriftelijk aan de klachtencommissie aangeven tegen wie zijn bezwaar is gericht en wat zijn bezwaar is. De klachtencommissie geeft een bindend oordeel over de erkenning van het bezwaar en deelt haar beslissing schriftelijk en 8

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012]

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012] reglement Sigma Zorg Versie 1.2 [1 februari 2012] Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement klachtrecht Eleos

Reglement klachtrecht Eleos Reglement klachtrecht Eleos Datum vaststelling : 25 februari 2011 Datum invoering : Oktober 2001 eerste versie Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : de regelingen voor klachtenbehandeling

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Artikel 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten [thuiszorg- en/of kraamzorg]aanbieder, zijnde een rechtspersoon of

Nadere informatie

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Revisie Datum: 06-11-13 Pagina 1 van 11 Klachtenreglement Zorgfront DH BV klachtencommissie BTN KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Een goed contact met uw bemiddelingsorganisatie is heel belangrijk Gelukkig

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Klachtenregeling klachtencommissie BTN Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten (thuiszorg- en/of kraamzorg)organisatie,

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie

Klachtenregeling klachtencommissie Klachtenregeling klachtencommissie Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten bemiddelingsorganisatie, zijnde een

Nadere informatie

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Datum vaststelling : 21 januari 2009 Datum invoering : Januari 2009 Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : niet van toepassing Eerstvolgende

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs.

De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs. Soort document Doel Doelgroep Middelen Reglement De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs. Leerlingen van

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Herijkt Beleid Ongewenste Omgangsvormen Stenden Hogeschool (seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld)

Herijkt Beleid Ongewenste Omgangsvormen Stenden Hogeschool (seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld) 1 Herijkt Beleid Ongewenste Omgangsvormen Stenden Hogeschool (seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld) Inleiding Uit het onderzoek "Confrontaties met agressie 2007" van het ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Klachtenreglement INTOS 2013

Klachtenreglement INTOS 2013 2013 Klachtenreglement INTOS 2013 Klachtenreglement INTOS 2013 Strekking Artikel 1 Doel Het klachtenreglement van INTOS is geschreven om de werknemer een middel te verschaffen om een voor hem / haar onaanvaardbare

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013.

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013. ARBITRAGEREGLEMENT INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

INTERNE KLACHTENREGELING

INTERNE KLACHTENREGELING INTERNE KLACHTENREGELING Plieger Training streeft naar een optimale dienstverlening. Mocht het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over één van de diensten van het instituut, dan horen we dat natuurlijk

Nadere informatie

Gedragscode en Reglement van Tuchtrechtspraak voor professionele Interim Managers

Gedragscode en Reglement van Tuchtrechtspraak voor professionele Interim Managers Gedragscode en Reglement van Tuchtrechtspraak voor professionele Interim Managers Inleiding Deel 1. Deel 2. Deel 3. Kerncode voor kennisintensieve dienstverlening Gedragsregels voor Interim Managers Reglement

Nadere informatie

Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling. PricewaterhouseCoopers Nederland

Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling. PricewaterhouseCoopers Nederland Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling PricewaterhouseCoopers Nederland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 1.1 Toepassing... 2 1.2 Definities...... 2 1.3 Algemeen..... 5 1.4 Code of Conduct Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

ARBITRAGEREGLEMENT KWPN

ARBITRAGEREGLEMENT KWPN ARBITRAGEREGLEMENT KWPN Inhoudsopgave: Artikel 1: Geschillen Artikel 2: Arbitrage Artikel 3: College van arbiters Artikel 4: Secretariaat Artikel 5: Onpartijdigheid en onafhankelijkheid Artikel 6: Einde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1.

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1. REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. het bestuur : het bestuur van de William Schrikker Stichting b. de instelling : de William Schrikker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening)

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Hoofdstuk 1. Rechtsbijstand 1. Onder rechtsbijstand wordt verstaan het verstrekken van informatie

Nadere informatie

Richtlijn Klachtbehandeling

Richtlijn Klachtbehandeling Gemeente Amsterdam Richtlijn Klachtbehandeling Taken, verantwoordelijkheden en procedures bij het vormgeven van het beleid over klachtbehandeling Inhoud Voorwoord 1 Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Taken en

Nadere informatie