PATIËNTENKLACHTENREGELING Sint Franciscus Gasthuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PATIËNTENKLACHTENREGELING Sint Franciscus Gasthuis"

Transcriptie

1 PATIËNTENKLACHTENREGELING Sint Franciscus Gasthuis INLEIDING De wetgever heeft in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) een laagdrempelige mogelijkheid geschapen om klachten van patiënten te laten beoordelen en zo recht te doen aan cliënten. De Patiëntenklachtencommissie geeft een oordeel over de klacht en geeft eventueel aanbevelingen aan de Raad van Bestuur. De wijze waarop dit doel moet worden bereikt, wordt in de WKCZ globaal beschreven. De hoofdlijnen van de klachtbehandeling moeten door de zorgaanbieder in een regeling nader worden uitgewerkt. Het Sint Franciscus Gasthuis (SFG) voldoet middels de Patiëntenklachtenregeling aan deze verplichting. Een ander doel van genoemde wet is de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis te verbeteren. Dat gebeurt op twee manieren. De Raad van Bestuur kan maatregelen nemen naar aanleiding van de uitspraak van de klachtencommissie waardoor herhaling van de klacht kan worden voorkomen. Daarnaast kan op grond van met name bijdragen aan kwaliteitsdocumenten van het SFG en (beleids)adviezen van de klachtencommissie de Raad van Bestuur ook tot aanpassing van de middelen - die tot verbetering van de kwaliteit leiden -, besluiten. Deze middelen zijn bijvoorbeeld: de organisatiestructuur, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, processen, procedures en voorzieningen in het ziekenhuis. Het SFG wil op een goede wijze omgaan met klachten van patiënten door de klager ook te wijzen op en eventueel te ondersteunen bij de voorafgaande- mogelijkheid van klachtopvang door de zorgverlener. De klachtenfunctionaris van het SFG kan daarin een belangrijke rol spelen in de vorm van klachtopvang of klachtbemiddeling. Als de onvrede bij de patiënt aanwezig blijft of de patiënt ziet af van klachtopvang/klachtbemiddeling, dan staat de weg van klachtbehandeling open. Tot slot, het klachtrecht is geen vorm van aansprakelijkheid. Een klachtrechtprocedure staat geheel los van eventuele andere (aansprakelijkheids)procedures die de patiënt reeds ingang gezet heeft of nog in gang zal zetten. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Aanbeveling: een in de uitspraak gegeven opvatting over een te nemen maatregel door de Raad van Bestuur. b. Advies: een door de commissie aan de Raad van Bestuur (gevraagd of ongevraagd) gegeven opvatting over mogelijkheden voor bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg op grond van signalen die de commissie bij haar taakuitoefening ontvangen heeft. c. Verweerder: degene tegen wie de klacht zich richt. Dit is de persoon een (ex)-sfgfunctionaris of een (ex-)lid van de Raad van Bestuur- die direct betrokken is bij of die de meest directe verantwoordelijkheid vanwege zijn functie draagt voor hetgeen de klager in zijn klacht aan de orde stelt. d. Bloed- of aanverwant t/m de 4e graad: (schoon) kind, kleinkind, achterkleinkind, achterachter kleinkind, (schoon)ouder, (schoon)grootouder, (schoon)overgrootouder, (schoon)betovergrootouder, broer/zwager, (schoon)zus, (aangetrouwde) oom/tante, (aangetrouwde) neef/nicht. e. Calamiteit: een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt van het ziekenhuis heeft geleid of een grote kans hierop had kunnen leiden. f. Ernstige klacht: een klacht waarbij sprake is van een calamiteit of seksueel misbruik. g. Ernstige situatie: een situatie waarbij sprake is van onverantwoorde zorg. h. Gedraging: enig handelen of nalaten, alsmede het nemen van een besluit dat (in)directe gevolgen heeft voor een patiënt, zijn naasten of jegens anderen die een rol spelen bij de op de patiënt gerichte zorg.

2 i. Huishoudelijk reglement: schriftelijke interne afspraken van de commissie die een goede taakuitoefening waarborgen. j. Informant: betrokkene bij de klacht (bijvoorbeeld: getuige, deskundige, patiënt) niet zijnde de klager of verweerder die op verzoek van de klachtencommissie informatie geeft. k. Klacht: elk naar voren gebracht bezwaar tegen een gedraging van een (ex-)sfg functionaris of een (ex-)lid van de Raad van Bestuur komende van de patiënt of zijn vertegenwoordiger. l. Klachtencommissie: Patiëntenklachtencommissie SFG als bedoeld in art. 2a WKCZ. m. Klachtenfunctionaris: de persoon die door de Raad van Bestuur is belast met de opvang en bemiddeling van klachten van patiënten en het bieden van ondersteuning bij de eventuele verdere aanpak van de klacht. n. Klachtbemiddeling: het melden van de klacht aan betrokken SFG-functionaris, het rapporteren aan klager van de reactie van betrokkene bij de klacht en/of het bespreken van de klacht in een bemiddelingsgesprek om klager en betrokkene tot elkaar te brengen, niet resulterend in een beslissing over de gegrondheid van de klacht. o. Klachtopvang: het aanhoren en registreren van de klacht, het informeren over de klachtafhandeling in het ziekenhuis en procedures. p. Klager: de patiënt, de vertegenwoordiger van de patiënt of de nabestaande van de patiënt die een klacht indient bij de Patiëntenklachtencommissie. q. KWZ: Kwaliteitswet zorginstellingen. r. Nabestaande van de patiënt: echtgenoot/levensgezel van de overleden patiënt of aanverwant/bloedverwant t/m de 4e graad van de patiënt. s. Patiënt: degene die gebruik gaat maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het aanbod van de zorgaanbieder. t. Patiëntenklachtencommissie: zie klachtencommissie u. Profielschets: De eisen zoals opgenomen in de bijlage bij de regeling, die gesteld worden aan een lid van de Patiëntenklachtencommissie bij (her)benoeming. v. Raad van Bestuur: degene die volgens de statuten van de zorgaanbieder belast is met de leiding van het ziekenhuis. w. Patiëntenklachtenregeling: Regeling als bedoeld in art. 2 lid 1 WKCZ x. Seksueel misbruik: grensoverschrijdend seksueel gedrag waarbij sprake is van lichamelijk, geestelijk of relationeel overwicht. y. SFG-functionaris: de persoon werkzaam in of vanuit het ziekenhuis op basis van bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst, uitzendovereenkomst, een toelatingsovereenkomst, een vrijwilligersovereenkomst of een stageovereenkomst. z. Verantwoorde zorg: zorg van een goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt als bedoeld in art. 2 KWZ. aa. Vertegenwoordiger van de patiënt: degene die 1. door de rechter als vertegenwoordiger van de patiënt is benoemd; 2. met de schriftelijke toestemming van de patiënt namens de patiënt optreedt (=de gemachtigde); 3. het (gedeelde) ouderlijk gezag heeft over de patiënt die jonger is dan 16 jaar; 4. bij wilsonbekwaamheid van de patiënt van 16 jaar of ouder, de vertegenwoordiger is volgens de WGBO. bb. WBP: Wet bescherming persoonsgegevens. cc. WGBO: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. dd. WKCZ: Wet klachtrecht cliënten zorgsector. ee. Ziekenhuis: Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam. ff. Zorgaanbieder: de rechtspersoon die het ziekenhuis in stand houdt. gg. Beleidsadvies: een jaarlijks door de commissie aan de Raad van Bestuur gegeven opvatting over mogelijkheden voor bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg op grond van signalen die de commissie bij haar taakuitoefening in het voorbije jaar ontvangen heeft. Artikel 2 Doelstellingen van de regeling De doelstellingen van de regeling zijn als volgt: a. het bieden van een mogelijkheid tot herstel van de relatie, gebaseerd op onderling 2

3 vertrouwen tussen en gelijkwaardigheid van de klager en verweerder; b. het beschrijven van de wijze waarop klachten behandeld worden; c. het recht doen aan klager; d. het verbeteren van de kwaliteit van zorg in relatie tot de zorgverlening in het ziekenhuis. PATIËNTENKLACHTENCOMMISSIE Artikel 3 Plaats in het ziekenhuis 1. De Patiëntenklachtencommissie is een commissie die door de Raad van Bestuur is ingesteld op grond van de WKCZ. 2. De Patiëntenklachtencommissie is een onpartijdige commissie van het ziekenhuis. 3. De Patiëntenklachtencommissie rapporteert aan de Raad van Bestuur. Artikel 4 Samenstelling, benoeming en zittingsduur van de leden van de Patiëntenklachtencommissie 1. De klachtencommissie bestaat uit zeven leden. 2. De samenstelling van de klachtencommissie is als volgt: een voorzitter - tevens lid - die niet werkzaam is of gedurende tenminste 2 jaar niet werkzaam is geweest voor of bij het ziekenhuis. Bij voorkeur is de voorzitter jurist; twee leden die niet werkzaam zijn of gedurende tenminste 2 jaar niet werkzaam zijn geweest voor of bij het ziekenhuis op voordracht van de cliëntenraad. Bij voorkeur is het ene lid een ervaringsdeskundige; het andere een (oud) huisarts; Twee leden die medisch specialist zijn in het SFG, op voordracht van de vereniging medische staf. Bij voorkeur zijn de leden niet werkzaam binnen dezelfde zorggroep (snijdend, niet snijdend of medisch ondersteunend); een lid dat als verpleegkundige werkzaam is in het SFG, op voordracht van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) en een lid dat werkzaam is in het SFG, op voordracht van het managementteam. Aan dit lid wordt de specifieke eis gesteld dat hij/zij een managementfunctie vervult in de verpleegkundige sector. 3. De leden van de klachtencommissie worden door de Raad van Bestuur benoemd. De Raad van Bestuur houdt naast de profielschets voor kandidaatsleden en de in lid 2 aangegeven specifieke eisen, bij de (her)benoeming in ieder geval rekening met de aanwezigheid van een evenwichtige spreiding van deskundigheid, ervaring en sekse in de commissie. Voor dat de Raad van Bestuur tot een (her)benoeming overgaat, heeft de commissie de gelegenheid de Raad van Bestuur over de voorgedragen kandidaat te adviseren. Bij een negatief advies gaat de Raad van Bestuur niet over tot benoeming. 4. De benoeming geschiedt voor een periode van ten hoogste drie jaar. De leden zijn terstond voor een tweede termijn eenmaal herbenoembaar. De voorzitter is terstond voor een derde termijn eenmaal herbenoembaar. Indien het voor een evenwichtige spreiding in de tijd van nieuwe leden noodzakelijk is, is het mogelijk de tweede termijn van de leden met maximaal 3 jaar te verlengen. 5. Het lidmaatschap van de commissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Raad van Bestuur. 6. De klachtencommissie stelt een rooster van aftreden op van de leden. 7. Een lid kan vrijwillig terugtreden. Daartoe wordt mededeling gedaan aan de klachtencommissie en aan de Raad van Bestuur. Laatstgenoemde voorziet zo spoedig mogelijk in de opvolging. 8. Op verzoek van de Raad van Bestuur kan de klachtencommissie besluiten tijdelijk een extra lid als ter zake deskundige aan de klachtencommissie toe te voegen. 9. Wanneer te voorzien is dat een lid langer dan 3 maanden niet beschikbaar is voor de werkzaamheden van de klachtencommissie, dan verzoekt de klachtencommissie de Raad van Bestuur om een tijdelijke vervanger te benoemen. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. 10.Indien de niet-beschikbaarheid van een lid voor de werkzaamheden van de klachtencommissie reeds 3 maanden duurt, kan de klachtencommissie besluiten de Raad van Bestuur te verzoeken een tijdelijke vervanger te benoemen. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. 11.Indien twee of meer commissieleden zich onthouden van deelname aan de behandeling 3

4 van een klacht en/of het vaststellen van de uitspraak zoals is aangegeven in art. 9 lid 8 en art.13 lid 13 wordt de Raad van Bestuur verzocht om plaatsvervangende leden te benoemen. Het bepaalde in lid 2-5 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. 12. Op verzoek van de voorzitter kunnen een of meer taken van de voorzitter worden waargenomen door een lid dat niet werkzaam is voor of bij het ziekenhuis. Artikel 5 Taken van de Patiëntenklachtencommissie 1. De klachtencommissie heeft de volgende taken: a. het op basis van de behandeling van een klacht komen tot een schriftelijke uitspraak over de gegrondheid van de klacht gericht tot de klager en verweerder, in afschrift aan de Raad van Bestuur voor zover niet zijnde de verweerder; b. het zo nodig geven van adviezen aan de Raad van Bestuur; c. het melden van ernstige klachten aan de Raad van Bestuur en het melden van ernstige situaties aan de inspectie; d. het aanleveren aan de Raad van Bestuur van geanonimiseerde gegevens ten behoeve van kwaliteitsdocumenten; e. het jaarlijks voor 1 april aanleveren aan de Raad van Bestuur van geanonimiseerde gegevens ten behoeve van het jaardocument; f. het jaarlijks voor 1 april uitbrengen van een beleidsadvies aan de Raad van Bestuur en het bespreken van dit beleidsadvies met de Raad van Bestuur; g. het ter uitvoering van haar taken zorgdragen voor een goede afstemming van haar werkzaamheden met andere daarvoor in aanmerking komende personen en diensten die een taak hebben in de opvang van klachten van patiënten; h. het opstellen van een huishoudelijk reglement. 2. Bij de uitvoering van haar taken voldoet de commissie aan de vereisten van de WKCZ en de regels uit de Patiëntenklachtenregeling en het huishoudelijk reglement. Artikel 6 Bevoegdheden van de Patiëntenklachtencommissie De klachtencommissie heeft ter uitvoering van haar functie de volgende bevoegdheden: a. het inwinnen van informatie. Aan een verzoek om informatie aan SFG- functionarissen wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen (op verzoek door de commissie te verlengen), gehoor gegeven; b. het raadplegen en inzien van (medische) dossiers en andere bescheiden over de patiënt, voor zover dit noodzakelijk is en geschiedt met toestemming van de patiënt (indien niet mogelijk: de klager) een en ander met in achtneming van het beroepsgeheim van de hulpverleners; c. het oproepen en horen van personen binnen het ziekenhuis die direct bij de ingediende klacht zijn betrokken. SFG-functionarissen zijn verplicht hun medewerking aan een hoorzitting te verlenen; d. het inschakelen van deskundigen. Indien er kosten aan verbonden zijn, geschiedt het inschakelen van deskundigen in overleg met de Raad van Bestuur; e. het betreden van plaatsen. De verantwoordelijke SFG-functionaris stelt de klachtencommissie in staat elke ruimte in het SFG te betreden die de klachtencommissie redelijkerwijs nodig heeft voor zijn onderzoek van de klacht; f. het overleggen met de Raad van Bestuur. De klachtencommissie overlegt tenminste eenmaal per jaar met de Raad van Bestuur. Artikel 7 Faciliteiten voor de Patiëntenklachtencommissie 1. De Raad van Bestuur benoemt een ambtelijk secretaris die de klachtencommissie administratief ondersteunt. 2. Aan de klachtencommissie wordt door de Raad van Bestuur een ruimte en middelen ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De ruimte is tevens geschikt voor het voeren van vertrouwelijke gesprekken. Artikel 8 Taken voorzitter en ambtelijk secretaris 1. De taken van de voorzitter omvatten de volgende werkzaamheden: - het opstellen en ondertekenen van correspondentie - het beoordelen of een poging tot klachtopvang/klachtbemiddeling kan plaatsvinden - het beoordelen van de ontvankelijkheid van de klacht 4

5 - het beoordelen van verzoeken aan verweerder voor schriftelijke reactie op producties van klager - het beoordelen van verzoeken aan klager voor schriftelijke reactie op producties van verweerder - het voorzitten van de klachtencommissievergaderingen - het vertegenwoordigen van de klachtencommissie binnen en buiten het ziekenhuis - het voorzitten van hoorzittingen - het opstellen van conceptuitspraken - het mede aanleveren van geanonimiseerde gegevens ten behoeve van de kwaliteitsdocumenten en het jaardocument. 2. De taken van de ambtelijk secretaris omvatten de volgende werkzaamheden: - het opstellen en verzenden van correspondentie - de archivering en het beheer van de correspondentie - het notuleren van de klachtencommissievergaderingen en hoorzittingen - het mede aanleveren van geanonimiseerde gegevens ten behoeve van de kwaliteitsdocumenten en het jaardocument - het administreren van de benoemingstermijnen van de leden van de klachtencommissie - het signaleren en reageren op (dreigende) termijn overschrijdingen bij de klachtbehandeling. Artikel 9 Zittingen van de Patiëntenklachtencommissie 1. De klachtencommissie vergadert in de regel eenmaal per maand en voorts zo dikwijls als de voorzitter het nodig oordeelt voor een goede taakvervulling. 2. De voorzitter belegt de vergadering van de klachtencommissie door minstens een week voorafgaand aan de vergaderdatum de commissieleden te informeren middels het toesturen van de agenda. Voorafgaand aan de vergadering kan besloten worden om de agenda aan te passen. 3. De klachtenfunctionaris wordt uitgenodigd voor (een deel van) de vergadering. Het betreft de volgende aspecten: beleidszaken van de commissie, beleidsadviezen, bij de klachtencommissie ingediende klachten die nog niet in behandeling zijn genomen vanwege de eventuele mogelijkheid van klachtopvang/klachtbemiddeling door de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris informeert over de voortgang van de klachtopvang/klachtbemiddeling - binnen de grenzen van zijn beroepsgeheim - de klachtencommissie. 4. De agenda dient duidelijk te vermelden welke onderwerpen aan de orde zullen worden gesteld, eventueel blijkend uit een toelichting of bijgevoegde stukken. 5. De vergadering vindt plaats in aanwezigheid van bij voorkeur alle commissieleden en de ambtelijk secretaris. Indien een lid verhinderd is, dient hij dit zo spoedig mogelijk aan de voorzitter of ambtelijk secretaris te berichten. Bij verhindering van de voorzitter kiest de vergadering uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter die niet voor of bij het ziekenhuis werkzaam is. Indien minder dan 4 leden aanwezig (zullen) zijn, wordt de zitting verdaagd. 6. De klachtencommissie behandelt de klachten in een samenstelling van tenminste vier leden, waaronder de voorzitter of tenminste een van de andere niet aan het ziekenhuis verbonden leden. 7. Besluiten worden in de vergadering met meerderheid van stemmen genomen. Alleen de leden hebben stemrecht. Indien de stemmen staken, wordt de behandeling verdaagd tot een volgende zitting. Indien ook dan de stemmen staken, beslist de voorzitter. 8. Aan de behandeling van en de stemming over een klacht wordt niet deelgenomen door een lid over wie geklaagd wordt. Een lid van de klachtencommissie kan zich op eigen initiatief of op verzoek van de klachtencommissie van deelname aan de behandeling van of de stemming over een klacht onthouden. 9. De vergadering van de klachtencommissie heeft een besloten karakter. 10. De klachtencommissie kan in een huishoudelijk reglement aanvullende bepalingen opnemen. Deze mogen niet in strijd zijn met de wet of de Patiëntenklachtenregeling. 5

6 KLACHTRECHTPROCEDURE Artikel 10 Uitgangspunten bij de klachtbehandeling De uitgangspunten bij de klachtbehandeling zijn: a. het bij voorkeur voorafgaand aan de klachtbehandeling bespreken van de klacht tussen klager en verweerder; b. een zorgvuldige, heldere, laagdrempelige en objectieve klachtbehandeling; c. een vlotte afhandeling van de klacht; d. een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling en registratie van alle gegevens over klager, verweerder en anderen die bij de klachtbehandeling betrokken zijn; e. het toepassen van het beginsel van hoor en wederhoor van klager en verweerder. Artikel 11 Indienen van een klacht 1. Het klachtschrift moet per brief worden ingediend bij het secretariaat van de klachtencommissie. Het klachtschrift kan meerdere klachten bevatten. 2. Het klachtschrift bevat de volgende gegevens: - de naam, het adres, postcode, indien mogelijk het telefoonnummer en eventueel het adres van klager - de naam en geboortedatum van patiënt - indien klager een ander is dan de patiënt, een bewijs dat klager als vertegenwoordiger/nabestaande mag optreden - indien mogelijk de naam en functie/beroep van de verweerder - indien mogelijk de naam van de afdeling waar de klacht zich heeft voorgedaan - de datum waarop de klacht(en) is/zijn ontstaan - de klacht(en) - een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het gebeuren waarop de klacht(en) betrekking heeft/hebben - het doel van het indienen van de klacht(en) - de datum van indiening van het klachtschrift en de handtekening van de klager. 3. De klager mag bij het opstellen van het klachtschrift er niet van uitgaan dat informatie over de klacht reeds bij de klachtencommissie bekend is. 4. Als de klacht mondeling wordt geuit, wordt de klager geadviseerd de klacht op schrift te stellen. Voor assistentie hierbij wordt klager verwezen naar de klachtenfunctionaris. 5. Een klachtschrift dat duidelijk bestemd is voor de klachtencommissie, maar niet bij het secretariaat van de klachtencommissie is terecht gekomen, wordt direct na ontvangst door de SFG-functionaris gezonden naar de klachtencommissie. 6. De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor dat binnen een week na ontvangst van het klachtschrift door de klachtencommissie een ontvangstbevestiging aan de klager wordt gestuurd, waarin klager wordt geïnformeerd over de verdere procedure door toezending van het reglement en de namen van de commissieleden. 7. Indien uit het klachtschrift niet blijkt dat het bespreken van de klacht met verweerder heeft plaatsgevonden en dit naar het oordeel van de voorzitter nog tot de mogelijkheden behoort, nodigt de voorzitter de klager uit om de klacht eerst te bespreken met verweerder. De voorzitter wijst klager hierbij op de mogelijkheid van hulp door de klachtenfunctionaris. Indien klager betrokkenheid van de klachtenfunctionaris gewenst vindt, brengt de voorzitter klager in contact met de klachtenfunctionaris. 8. Indien uit het klachtschrift duidelijk blijkt dat het klager niet om klachtbehandeling gaat, draagt de voorzitter de klachtbrief over aan de klachtenfunctionaris die met klager contact zoekt. Lid 6 van dit artikel is dan niet van toepassing. 9. Indien een klacht naar het oordeel van de voorzitter tot een niet-ontvankelijkheid zal leiden, stelt hij de indiener van de klacht in de gelegenheid alsnog binnen drie weken aan de eisen genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel te voldoen. Desgewenst verleent de klachtenfunctionaris de nodige hulp bij het opstellen of aanpassen van het klachtschrift. 10. Indien aan de klachtencommissie een oordeel wordt gevraagd over een klacht van complexe medisch inhoudelijke/technische aard, zal de voorzitter- mede met het oog op een vlotte afhandeling van de klacht- de klager adviseren de klacht voor te leggen aan een daartoe meer geëigende en beter geëquipeerde instantie. Indien de klager desondanks de wens tot behandeling van de klacht door de klachtencommissie handhaaft, dan zal de commissie zich beperken tot het 6

7 geven van een globaal of tot onderdelen beperkt oordeel over de gedraging van de verweerder. 11. Indien uit het klachtschrift blijkt dat de klager de verweerder en/of het ziekenhuis straf-, tucht-, civiel- en/of administratiefrechtelijk aansprakelijk heeft gesteld of zal stellen of deze zal bevorderen, zal de voorzitter klager wijzen op de specifieke doeleinden en middelen van het klachtrecht. Indien de klager behandeling van de klacht door de klachtencommissie blijft wensen, is het kiezen voor de elders gestarte procedure geen grond voor niet-ontvankelijkheid van de klager. 12. Indien aan de klachtencommissie een klacht wordt voorgelegd, welke (deels) ook betrekking heeft op een aansprakelijkheidsstelling, doet de commissie geen uitspraken over de vraag of de verweerder of het ziekenhuis aansprakelijk is, maar beperkt de commissie zich tot de beoordeling van de gegrondheid van de klacht. De klachtencommissie licht de klager en verweerder hierover in. 13. Indien uit het klachtschrift blijkt dat de in het klachtschrift genoemde verweerder niet (alleen) verantwoordelijk gesteld kan worden voor het ontstaan van de klacht, dan zal de voorzitter klager hierop wijzen en uitleg geven. Alleen met instemming van de klager wordt het klachtschrift aangepast. Artikel 12 Ontvankelijkheid van de klager 1. De voorzitter van de klachtencommissie beoordeelt - nadat het bepaalde in art. 11 lid 7 en 9 heeft plaats gevonden - de ontvankelijkheid van de klager. 2. De klager wordt niet ontvankelijk verklaard, indien: - de klacht wordt ingediend door een daartoe niet bevoegde, zoals aangegeven in art. 1p - de verweerder geen (ex) SFG-functionaris of (ex) lid van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis is - de klacht niet schriftelijk is ingediend - het klachtschrift onvoldoende of onvolledige informatie bevat volgens art. 11 lid 2 om de klacht te kunnen behandelen - de klacht reeds eerder door de klachtencommissie is beoordeeld en geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn aangedragen die een nieuwe klachtbehandeling rechtvaardigen. 3. Indien de klager ontvankelijk is, wordt de klacht in behandeling genomen. De klager wordt hiervan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht door de klachtencommissie in kennis gesteld. Indien het voor de klachtbehandeling noodzakelijk is, wordt de patiënt (indien niet mogelijk: de klager)gevraagd een schriftelijke machtiging af te geven voor het opvragen (van een kopie) en/of het inzien door de klachtencommissie van het in en/of buiten het ziekenhuis aanwezige (medisch) dossier. 4. Indien, nadat het bepaalde in art. 11 lid 9 heeft plaatsgevonden, de niet-ontvankelijkheid is vastgesteld, wordt klager zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht door de ambtelijk secretaris hiervan op de hoogte gesteld. Klager wordt op de mogelijkheid gewezen een eventueel aangepast klachtschrift in te dienen. De klachtenfunctionaris kan hierbij behulpzaam zijn. De klachtencommissie beoordeelt dan de ontvankelijkheid van de klager. De klager wordt zo spoedig mogelijk van deze beslissing schriftelijk op de hoogte gesteld. Artikel 13 Behandelen van de klacht 1. De ambtelijk secretaris doet bij voorkeur binnen een week nadat de ontvankelijkheid is vastgesteld altijd mededeling van de inhoud van de klacht aan de verweerder door toezending van het klachtschrift, met het verzoek daarop binnen twee weken schriftelijk te reageren (verweer). Dit verzoek kan gepaard gaan met een of meer vragen van de klachtencommissie. In de begeleidende brief geeft de commissie aan in welke hoedanigheid verweerder gevraagd wordt te reageren op de klacht. Verweerder mag bij het opstellen van zijn verweer er niet van uitgaan dat informatie uit een eventueel plaatsgevonden klachtopvang of klachtbemiddeling bekend is bij de klachtencommissie. Verweerder krijgt eveneens de Patiëntenklachtenregeling en de namen van de leden van de klachtencommissie toegestuurd. Indien een hoorzitting wordt gehouden, kan de klachtencommissie besluiten om af te zien van het verzoek aan verweerder om een schriftelijke reactie op het klachtschrift te geven. 2. Indien de verweerder in opleiding is wordt de direct leidinggevende en/of opleider hierover geïnformeerd. 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 blijft achterwege indien naar het oordeel van de 7

8 klachtencommissie de klacht bij aanvang als kennelijk ongegrond moet worden beschouwd. 4. Klager krijgt van de ambtelijk secretaris een afschrift van het standpunt van de verweerder met het eventuele verzoek hierop binnen 2 weken schriftelijk te reageren (repliek). Dit verzoek kan gepaard gaan met een of meer vragen van de klachtencommissie. De verweerder krijgt altijd een afschrift van de repliek van de klager. Indien een hoorzitting wordt gehouden, kan de klachtencommissie besluiten de repliek niet te verzoeken. 5. De klachtencommissie kan besluiten aan verweerder een schriftelijke reactie binnen 2 weken te vragen op de repliek van de klager (dupliek). Dit verzoek kan gepaard gaan met een of meer vragen van de klachtencommissie. De klachtencommissie zendt een afschrift van de dupliek altijd aan de klager. 6. Indien klager of verweerder geen reactie geven binnen de gestelde termijn op verzoeken van de commissie, dan herhaalt de commissie het verzoek, stelt een nieuwe termijn vast en informeert klager/verweerder over de mogelijke gevolgen van het uitblijven van een reactie. 7. Indien de klachtencommissie dit noodzakelijk acht, kan de schriftelijke behandeling van de klacht - ook na een hoorzitting - worden voortgezet. 8. De klachtencommissie kan in elke fase van de klachtbehandeling nader onderzoek naar de klacht instellen. De commissie kan daarbij gebruik maken van haar bevoegdheden zoals geregeld in art. 6. Indien een informant wordt geraadpleegd die in opleiding is, wordt de opleider of leidinggevende hiervan in kennis gesteld. 9. De klager, de verweerder, alsmede bij de klachtprocedure betrokken informanten die naar het oordeel van de klachtencommissie zouden moeten worden gehoord, worden gevraagd voor de hoorzitting door (een afvaardiging van) de klachtencommissie. De klager en verweerder kunnen zich op eigen kosten door een persoon laten bijstaan. De voorzitter beslist op voorstel van klager of verweerder of anderen voor de hoorzitting zullen worden uitgenodigd/toegelaten. 10.Het horen geschiedt ter beoordeling van de klachtencommissie bij voorkeur gezamenlijk. Verweerder of klager kan bij de voorzitter gemotiveerd bezwaar maken tegen een gezamenlijke hoorzitting. De voorzitter neemt daarop een gemotiveerd besluit en licht daarover de partij die bezwaar maakte in. 11.De ambtelijk secretaris maakt een verslag van de hoorzitting. De klachtencommissie kan besluiten om (een deel van) het verslag aan de deelnemers van de hoorzitting te zenden met het verzoek eventueel een aanvulling te geven. Aanvullingen worden in ieder geval naar klager en verweerder gezonden. Als de voorzitter beslist dat klager en verweerder niet in elkaars aanwezigheid worden gehoord, dan hebben partijen het recht om op het door de gehoorde partij geaccordeerde verslag te reageren. Een afschrift van de reactie wordt naar de andere partij gezonden. Indien naar het oordeel van de klachtencommissie het noodzakelijk is, is het mogelijk dat nogmaals een wederzijdse reactie van klager en verweerder plaatsvindt. Indien klager of verweerder niet aanwezig is op een (gezamenlijke) hoorzitting, dan beslist de klachtencommissie of het geaccordeerde verslag naar de afwezige partij wordt gestuurd, eventueel ter becommentariëring. Het is mogelijk dat de klachtencommissie nogmaals om een wederzijdse reactie vraagt. Bij zijn beslissingen laat de commissie zich leiden door de doelstellingen van de Patiëntenklachtenregeling en de uitgangspunten bij de klachtbehandeling. 12.Indien naar het oordeel van de klachtencommissie de klachtbehandeling kan worden beëindigd, wordt de uitspraak van de klachtencommissie vastgesteld. 13.De klager heeft het recht om zijn klacht gedurende de klachtbehandeling schriftelijk in te trekken. Indien de klager zijn klacht schriftelijk heeft ingetrokken, doet de klachtencommissie geen uitspraak. De klachtencommissie stuurt op basis van de voorgelegde feiten een afsluitend bericht naar klager en verweerder. 14.Gedurende de klachtbehandeling heeft zowel de klager als de verweerder het recht om bezwaar te maken tegen de deelname van een of meer leden van de klachtencommissie aan de behandeling van de klacht (wraking). Indien een partij gebruik maakt van zijn recht op wraking moet hij schriftelijk aan de klachtencommissie aangeven tegen wie zijn bezwaar is gericht en wat zijn bezwaar is. De klachtencommissie geeft een bindend oordeel over de erkenning van het bezwaar en deelt haar beslissing schriftelijk en 8

9 gemotiveerd mee aan de partijen. Als de wraking wordt toegewezen, onthoudt het lid zich van deelname aan de behandeling en het vaststellen van de uitspraak. 15.De klachtprocedure is kosteloos. Dit geldt niet ten aanzien van de eventuele kosten die het inroepen van een adviseur of advocaat met zich meebrengen. 16.Tegen een uitspraak van de klachtencommissie is geen beroep mogelijk. 17.Indien gedurende de klachtbehandeling een nieuwe (aanvullende) klacht door klager wordt ingediend, gelden eveneens de bepalingen uit de art Met instemming van verweerder en voorzitter kan hiervan tijdens de hoorzitting worden afgeweken. DE UITSPRAAK VAN DE PATIËNTENKLACHTENCOMMISSIE EN DE REACTIE VAN DE RAAD VAN BESTUUR Artikel 14 De termijn en de onderdelen van de uitspraak 1. De klachtencommissie geeft binnen vier maanden nadat de klager ontvankelijk is verklaard, een schriftelijke uitspraak. 2. De uitspraak van de klachtencommissie omvat tenminste: - de klacht - de klachtprocedure - het verweer van de verweerder - een gemotiveerd oordeel - eventuele aanbevelingen - de datum van vaststelling van de uitspraak en - ondertekening door de voorzitter. In elke uitspraak wordt vermeld dat de klachtencommissie geen uitspraak heeft gedaan over eventuele aansprakelijkheid van verweerder en de zorgaanbieder. 3. De uitspraak is zo geformuleerd dat deze voor alle betrokkenen duidelijk en navolgbaar is. Artikel 15 Het oordeel van de Patiëntenklachtencommissie 1. Het gemotiveerde oordeel resulteert in een van de volgende mogelijkheden: - de klacht is niet-ontvankelijk - de klacht is (kennelijk) ongegrond - de klacht is gegrond - de klacht is gedeeltelijk ongegrond en gedeeltelijk gegrond 2. De klachtencommissie houdt bij het vaststellen van het oordeel rekening met het bepaalde in art. 11 lid 9 en lid 11 van de Patiëntenklachtenregeling. 3. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk toegezonden aan de klager, verweerder en in afschrift aan de Raad van Bestuur. De klachtencommissie beslist of een al dan niet geanonimiseerd - afschrift van (een deel van) de uitspraak ook aan andere bij de klachtprocedure betrokkenen wordt gezonden. Artikel 16 De aanbevelingen van de Patiëntenklachtencommissie 1. De klachtencommissie kan naar aanleiding van de klachtbehandeling een of meer aanbevelingen aan de Raad van Bestuur verbinden over te nemen maatregelen. De aanbevelingen worden tegelijkertijd met het oordeel toegezonden aan de ontvangers van het oordeel. 2. Een aanbeveling mag geen betrekking hebben op enige vorm van financiële genoegdoening voor klager. Artikel 17 De reactie van de Raad van Bestuur 1. De Raad van Bestuur deelt aan de klachtencommissie, klager, verweerder en eventueel andere betrokkenen bij de klachtprocedurele uiterlijk binnen een maand mee of en zo ja welke maatregelen de Raad van Bestuur zal nemen naar aanleiding van de uitspraak van de commissie. 2. Bij afwijking van de termijn van een maand doet de Raad van Bestuur daarvan gemotiveerd mededeling aan de klachtencommissie en de in het eerste lid genoemde personen, onder vermelding van de termijn waarbinnen de Raad van Bestuur zijn standpunt kenbaar zal maken. 3. Bij afwijking van de aanbevelingen zal de Raad van Bestuur zijn overwegingen 9

10 daartoe meedelen aan de klachtencommissie en de in het eerste lid genoemde personen. OVERIGE BEPALINGEN Artikel 18 Termijnen De klachtencommissie draagt er zorg voor dat de termijnen genoemd in de Patiëntenklachtenregeling (met uitzondering van art. 17) in acht worden genomen. De termijnen kunnen worden verlengd indien dit voor een goede behandeling van de klacht gewenst is. Klager en verweerder worden hierover schriftelijk geïnformeerd onder vermelding van de termijn waarbinnen de klachtbehandeling kan voortgaan of de klachtbehandeling kan worden afgerond. Artikel 19 Samenloop De klager behoudt in alle gevallen de mogelijkheid zich te wenden tot een andere daartoe geëigende (externe) instantie zoals de Raad van Bestuur bij civielrechtelijke aansprakelijkheid, het regionale tuchtcollege, de Officier van Justitie, de regionaal Inspecteur voor de Gezondheidszorg en de civiele rechter. Artikel 20 Geheimhouding 1. De leden van de klachtencommissie en anderen die bij de procedure betrokken zijn, hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen betrokkenen uit hoofde van hun functie, als lid van de commissie dan wel uit hoofde van hun betrokkenheid bekend is geworden. 2. De geheimhoudingsplicht kan worden opgeheven op grond van de wet of de Patiëntenklachtenregeling. Artikel 21 Externe verantwoording 1.De klachtencommissie levert op verzoek van de Raad van Bestuur tijdig geanonimiseerde gegevens aan voor de kwaliteitsdocumenten van het SFG, waaronder: - Prestatie-indicatoren - Jaardocument 2. De klachtencommissie levert op verzoek van de Raad van Bestuur tijdig geanonimiseerde gegevens voor het kwaliteitsbeleid van het SFG. Artikel 22 Melding ernstige klacht aan Raad van Bestuur 1. Indien bij een klacht mogelijk een calamiteit of seksueel misbruik aan de orde is, meldt de klachtencommissie dit direct aan de Raad van Bestuur. 2. De klachtencommissie informeert klager en zo mogelijk ook de verweerder over het voornemen tot - de melding. De commissie overlegt vooraf met de klager over de eventuele beschikbaarstelling van tot de persoon herleidbare gegevens. De klachtencommissie start daarnaast de afhandeling van de klacht als de klager dit wenst. 3. De meldingsplicht is gebaseerd op art. 4a van de KWZ. Artikel 23 Melding ernstige situatie aan Inspectie voor de Gezondheidszorg 1. Indien een klacht zich richt op een ernstige situatie met een structureel karakter, stelt de klachtencommissie de Raad van Bestuur daarvan in kennis. Indien de klachtencommissie niet is gebleken dat de Raad van Bestuur ter zake maatregelen heeft getroffen, meldt de klachtencommissie deze klacht aan de inspectie voor de gezondheidszorg. Dit is aan de orde indien de Raad van Bestuur ondanks herhaald (tenminste 2 maal) aandringen van de klachtencommissie nalaat om adequaat te reageren door maatregelen te nemen die een einde maken aan de ernstige situatie met een structureel karakter. De klachtencommissie zal bij de 1e herhaling de vereniging medische staf in kennis stellen van de ernstige situatie met een structureel karakter. 2. De klachtencommissie stelt de Raad van Bestuur in de gelegenheid de ernstige situatie aan de inspectie te melden alvorens zelf de melding bij de inspectie te doen. 3. De klachtencommissie informeert de Raad van Bestuur, de verweerder en de klager over de melding aan de inspectie. De klachtencommissie maakt de klager daarbij duidelijk dat de melding geen invloed heeft op de verdere behandeling van de klacht. 10

11 Artikel 24 Bewaarverplichting, bewaartermijn, inzagerecht en recht op kopie 1. De wijze waarop klachtgegevens worden bewaard door de klachtencommissie, voldoet aan de eisen van de WBP. 2. De tot de persoon herleidbare klachtengegevens worden tot maximaal twee jaar na afsluiting van de klachtafhandeling bewaard. Deze termijn kan verlengd worden als te voorzien is dat op de klacht wordt teruggekomen. 3. De klager en verweerder hebben het recht op inzage in en een kopie van de over hen vastgelegde gegevens zonder dat daarbij de privacy van anderen in het geding komt. Artikel 25 Slotbepalingen 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur, gehoord de klachtencommissie. 2. De regeling, alsmede de wijzigingen daarvan, worden door de Raad van Bestuur vastgesteld. Alvorens de wijzigingen als voorgenomen besluit aan de cliëntenraad ter advisering voor te leggen, worden de klachtencommissie en de voordragende geledingen genoemd in art. 4 lid 2 geïnformeerd en om advies gevraagd. 3. De regeling treedt in werking op 1 februari Rotterdam, ondertekend d.d H.P.J. Gerla RA Voorzitter Raad van Bestuur

12 PROFIELSCHETS LEDEN * Patiëntenklachtencommissie De eisen die aan de voorzitter en leden van de Patiëntenklachtencommissie bij (her)benoeming gesteld worden, zijn: Affiniteit met de zorg Kennis van het patiëntenperspectief Levenservaring en/of ervaring met conflicthantering Goed bereikbaar en toegankelijk Bekwaam en onpartijdig Analytische kijk op de zorg- en dienstverlening in een ziekenhuis. Deze eis is met name van belang voor het signaleren van structurele tekorten en voor het invulling geven aan de klachtenregeling die binnen de mogelijkheden van de organisatie recht doet aan de behoeften van de cliënt Kennis van het klachtrecht en/of bereid zijn om zich op de hoogte te stellen van de (actuele) ontwikkelingen op dit gebied Deze eisen gelden naast het bepaalde in art. 4 van de Patiëntenklachtenregeling. H.P.J. Gerla RA Voorzitter Raad van Bestuur 1 februari

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of

Nadere informatie

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de zelfstandig werkende verloskundige,

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Artikel 1: Doel reglement Doel van dit reglement is het beschrijven van de werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de klachtencommissie.

Nadere informatie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Overwegende dat: de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) zorgaanbieders de verplichting oplegt tot een klachtregeling; de osteopathie met haar

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

Klachtenregeling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Klachtenregeling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix Klachtenregeling Streekziekenhuis Koningin Beatrix Het SKB vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn over de dienstverlening in het ziekenhuis. Daarom streven de medewerkers er naar

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Toepassingsgebied Artikel 1 Deze regeling is krachtens de Wet Klachtrecht Cliënten

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1 Zorgaanbieder Elk bij de Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon- en/of Zorgvoorzieningen (NeVeP) aangesloten (aspirant-)lid.

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door:

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door: Klachtenreglement Allerzorg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Allerzorg; b. directie : de

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie. Afkortingen en Definities. Inleiding

Reglement Klachtencommissie. Afkortingen en Definities. Inleiding Reglement Klachtencommissie Inleiding Dit document is van toepassing op de Klachtencommissie van het LUMC en beschrijft de werkwijze en verantwoordelijkheden van deze commissie. Hiermee wordt voldaan aan

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ.

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Preambule: Dit reglement is een praktische uitwerking van de uitgangspunten met betrekking tot een onafhankelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling GGD regio Utrecht

Klachtenregeling GGD regio Utrecht Klachtenregeling GGD regio Utrecht Artikel 1 BEGRIPPEN Klacht Uiting van onvrede over de zorgverlening en/of dienstverlening en/of bejegening door de zorgaanbieder. Klager Een natuurlijk persoon die gebruik

Nadere informatie

Inhoud klachtreglement

Inhoud klachtreglement Inhoud klachtreglement Inleiding 2 Begripsbepaling 2 Doelstelling van de klachtencommissie 2 Uitgangspunten bij het klachtenreglement 3 Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie 3 Taken van de

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1. b. raad van bestuur : de raad van bestuur van Kraamzorg de Waarden;

Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1. b. raad van bestuur : de raad van bestuur van Kraamzorg de Waarden; Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : de kraamverzorgende;

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis klachtenregeling cliënten en reglement van de klachtencommissie cliënten

Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis klachtenregeling cliënten en reglement van de klachtencommissie cliënten Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis klachtenregeling cliënten en reglement van de klachtencommissie cliënten Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur NKI-AVL op

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie 1. Begripsomschrijving a. Raad van Bestuur: het krachtens artikel 3 lid 1 van de statuten van de Sophia Stichting te 's-gravenhage met het bestuur van de instelling belaste

Nadere informatie

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis.

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. 1. Begripsbepalingen Ziekenhuis Stichting Oogziekenhuis Zonnestraal. Raad van Bestuur Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. Directie De groep

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland De Stichting Weerklank doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

Klachtenreglement. Klachtenbehandeling door de klachtencommissie van Buurtzorg Nederland op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector

Klachtenreglement. Klachtenbehandeling door de klachtencommissie van Buurtzorg Nederland op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector Klachtenreglement Klachtenbehandeling door de klachtencommissie van Buurtzorg Nederland op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit klachtenreglement wordt

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Pento

Reglement klachtencommissie Pento Reglement klachtencommissie Pento Versie februari 2014 Inleiding Zowel cliënten als medewerkers van Pento hebben de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie van Pento In

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen Klachtenreglement Stichting Audiologische Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede gericht aan de Klachtencommissie SAO

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTIKEL 1: DEFINITIES Commissie: de klachtencommissie

Nadere informatie

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. directie: de persoon of verzameling personen die eindverantwoordelijk is/zijn voor

Nadere informatie

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger.

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 16 oktober 2014 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Augustus 2015 1) Definities

Nadere informatie

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen Definities Artikel 1: In dit Reglement wordt verstaan onder: 1.1 Commissie: de Geschillencommissie NKH; 1.2 NKH: het Nationaal Keurmerk

Nadere informatie

Klachtenregeling. Reglement procedure Klachtafhandeling BCND. Algemeen

Klachtenregeling. Reglement procedure Klachtafhandeling BCND. Algemeen Klachtenregeling Algemeen 1. Indien de eigenaar van een dier dat behandeld is door een lid van de BCND een klacht heeft over dat lid, bespreekt de eigenaar de klacht eerst met de behandelend therapeut.

Nadere informatie

Klachtenregeling Bodymind Opleidingen. Begripsbepaling. Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Klachtenregeling Bodymind Opleidingen. Begripsbepaling. Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Klachtenregeling Klachtenregeling Bodymind Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een uiting van onvrede over de organisatie van het opleidingsinstituut,

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers Inleiding Het klachtenreglement heeft tot doel om het mogelijk te maken dat klachten van cliënten, wettelijk vertegenwoordigers of andere direct bij de cliënt betrokken personen, goed en zo snel mogelijk

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CLIËNTEN

KLACHTENREGELING CLIËNTEN Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Regelingen & Procedures, nummer REG 002 Reikwijdte: Zorggroep KLACHTENREGELING CLIËNTEN Beheer inhoud: Kwaliteitsfunctionaris Verantwoordelijk: Bestuurder Opgeslagen

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Documenttype: Reglement Versie: 6 Code: Centrale stafdienst Klachten Titel: Klachtenregeling patiënten Deventer Ziekenhuis

Documenttype: Reglement Versie: 6 Code: Centrale stafdienst Klachten Titel: Klachtenregeling patiënten Deventer Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Titel... 1 2. Doel... 1 3. Toepassingsgebied... 1 4. Definities... 1 5. Uitgangspunten bij het klachtenbeleid en de klachtenregeling... 3 6. Werkwijze: het indienen van een klacht... 3

Nadere informatie

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Klachtenreglement Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Audité klachtencommissie zorg p/a De Kazerne Annerweg 30 9471 KV ZUIDLAREN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO Preambule Het bestuur van de Stichting Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches (NOBCO) heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEMIDDELING EN KLACHTENBEHANDELING

REGLEMENT KLACHTENBEMIDDELING EN KLACHTENBEHANDELING REGLEMENT KLACHTENBEMIDDELING EN KLACHTENBEHANDELING Begripsomschrijving Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder: a. Klacht: iedere uiting van

Nadere informatie

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 Klachtenreglement CIZ 2015 Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Klachtrecht Artikel 3 Behoorlijke behandeling Hoofdstuk

Nadere informatie

Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid. Klachtenregeling. Reglement klachtenbehandeling

Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid. Klachtenregeling. Reglement klachtenbehandeling Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid Klachtenregeling Reglement klachtenbehandeling KLACHTENREGELING EERSTELIJNSZORG Rotterdam e.o. en Zuid-Holland Zuid Het bestuur

Nadere informatie

Reglement van de klachtencommissie van. de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord

Reglement van de klachtencommissie van. de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord Reglement van de klachtencommissie van de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 4 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl Leonie Linssen Coach en Counsellor Tel : 073-6420725 M: 06-45550680 E-mail: info@veranderjewereld.nl www.veranderjewereld.nl Verander je Wereld conformeert zich aan de klachtenregeling van de Nederlandse

Nadere informatie

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie:

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie: REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Waterland HET BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO Waterland (27.07), statutair zetel hebbende in de gemeente

Nadere informatie

Klachtenreglement Martini Ziekenhuis

Klachtenreglement Martini Ziekenhuis Klachtenreglement Martini Ziekenhuis Verantwoording Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) moeten zorgaanbieders, die zorg leveren als in de wet omschreven voorzien in een regeling waardoor

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

KLACHTREGLEMENT ZELFSTANDIGE BEDRIJFSARTSEN INLEIDING

KLACHTREGLEMENT ZELFSTANDIGE BEDRIJFSARTSEN INLEIDING KLACHTREGLEMENT ZELFSTANDIGE BEDRIJFSARTSEN INLEIDING De gezondheidszorg kent het klachtrecht voor patiënten dat sinds 1995 geregeld is in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). Het klachtrecht

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde

Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde De klachtencommissie cliënten Reinaerde is belast met het beoordelen van en adviseren over klachten van cliënten. In het navolgende zijn o.m. de samenstelling

Nadere informatie

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie de Aanbieder maatschappelijke zorg en/of andere diensten op het gebied van de arbeidsintegratie

Nadere informatie

Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV, gevestigd in Emmeloord. Hierna te noemen Panta Rhei.

Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV, gevestigd in Emmeloord. Hierna te noemen Panta Rhei. KLACHTENREGLEMENT Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV kennen een klachtenreglement welke ten doel hebben het voorzien in een procedure om op klachten binnen zo kort mogelijke termijn adequaat

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

Klachtenprocedure Malva Opleiding

Klachtenprocedure Malva Opleiding 1 Klachtenprocedure Malva Opleiding Inwerkingtreding: januari 2010 Inhoudsopgave Preambule 1. Definities 2. Indienen van een klacht en voortraject 3. Behandeling van een klacht 4. Niet in behandeling nemen

Nadere informatie

Klachtenreglement klachtencommissie Zorg voor Intermetzo

Klachtenreglement klachtencommissie Zorg voor Intermetzo Soort document Doel Doelgroep Reglement Het klachtenreglement beschrijft de werkwijze van de klachtencommissie. Leden van de klachtencommissie Zorg, ambtelijk secretaris, klager, klachtenfunctionaris en

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachten Procedure en Reglement

Klachten Procedure en Reglement Klachten De directie van Coaching Plaza heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft de directie de hierin genoemde klachtencommissie

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN Artikel 1. begripsbepaling a. Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO Reglement individueel Klachtenrecht MCO Augustus 2010 Reglement Individueel Klachtenrecht 1 Inhoud Artikel 1 Plaats en functie van de Klachtencommissie 3 Artikel 2 Samenstelling, voordracht en benoeming

Nadere informatie

K L A C H T E N R E G E L IN G

K L A C H T E N R E G E L IN G KLACHTENREGELING Klachtenregeling Amnesty International, Afdeling Nederland, 2007 Inhoudsopgave I ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Definities Doelstellingen Geheimhouding II DE KLACHTENCOÖRDINATOR

Nadere informatie

b. Afdeling: Een medische afdeling van VUmc, zoals bedoeld in artikel 12.15 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

b. Afdeling: Een medische afdeling van VUmc, zoals bedoeld in artikel 12.15 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Klachtenregeling VU medisch centrum Preambule Deze regeling beoogt te voorzien in een geheel van beleid, maatregelen en middelen voor de behandeling van klachten bedoeld in artikel 2 van de Wet Klachtrecht

Nadere informatie