JAARSTUKKEN 2011 STICHTING VOORWERK EDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARSTUKKEN 2011 STICHTING VOORWERK EDE"

Transcriptie

1

2 JAARSTUKKEN 2011 STICHTING VOORWERK EDE Opmaakdatum: 12 juni

3 2

4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 JAARVERSLAG 1 INLEIDING 7 2 BEDRIJFSVOERING 11 Personeel 11 Huisvesting en faciliteiten 12 Informatievoorziening 12 Organogram 13 3 TRAJECTEN 15 Trajecten 15 Instroom 18 Uitstroom 20 4 PROJECTEN 25 Service voor de Wijk 26 Re-Bike 28 Het Openluchttheater in Ede 29 Zorgproject 29 3

5 5 MARKT 31 Plaatsingen bij werkgevers 31 Raad van Advies 31 Marketing 31 Samenwerking en partners 32 JAARREKENING JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten 39 Waarderingsgrondslagen 40 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de Staat van baten en lasten 44 OVERIGE GEGEVENS Voorstel tot verwerking van het resultaat 49 Gebeurtenissen na de balansdatum 49 Controle verklaring 50 BIJLAGE: RAAD VAN ADVIES 52 4

6 VOORWOORD Het jaar 2011 was voor Stichting Voorwerk Ede een bewogen jaar. Na een aanvankelijke, positieve start ontstond er na de zomer een geheel nieuwe situatie. In april 2011 presenteerden we nog een positief evaluatierapport over de werkwijze, resultaten en projecten van Voorwerk. Op basis van deze evaluatie besloot de gemeente Ede door te gaan met Voorwerk. In mei 2011 kregen wij echter de eerste berichten over bezuinigingen op het participatiebudget en de aankondiging van de halvering van het budget van Voorwerk in In september 2011 volgde het collegebesluit dat de activiteiten van Voorwerk afgebouwd worden. Dit besluit heeft grote gevolgen voor de medewerkers en de klanten van Voorwerk, maar ook voor de toekomst van onze succesvolle projecten Service voor de Wijk en Re-Bike. Service voor de Wijk is een project waarin mensen met een verschillende afstand tot de arbeidsmarkt zich aan elkaar optrekken. Door die succesvolle formule kent het project een relatief hoge uitstroom naar de arbeidsmarkt. Daarnaast bieden de geleverde diensten uitkomst voor vele, met name oudere, inwoners van Ede met een krappe beurs. Het project Re-Bike biedt een beschermde omgeving waarin specifieke doelgroepen sociale vaardigheden en werkritme kunnen opbouwen. Het bestuur van Voorwerk is van mening dat beide projecten waardevolle middelen zijn, die ook in de toekomst hard nodig blijven om de afstand van onze klanten tot de arbeidsmarkt te verkleinen. De uitdaging voor 2012 is om alles wat we in de afgelopen vijf jaar hebben opgebouwd en de positieve resultaten die dat oplevert, niet verloren te laten gaan. Voorwerk zal dan ook haar uiterste best doen om haar expertise en kennis over te dragen aan de afdeling Werk en Inkomen van de Gemeente Ede. Ook zal Voorwerk haar relatienetwerk dat in de loop van de jaren zo waardevol is gebleken, overdragen aan de gemeente. Met contacten in alle mogelijke hoeken van de Edese samenleving, kunnen we Voorwerk met recht een Edese organisatie noemen. Tenslotte zullen we er alles aan doen om de succesvolle projecten Service voor de Wijk en Re-Bike onder te brengen bij een marktpartij. 5

7 Natuurlijk vinden we het jammer dat de activiteiten van Voorwerk afgebouwd worden, maar we zijn trots op wat we in de afgelopen jaren met elkaar hebben bereikt. Zo stroomde 23 procent van onze klanten in het afgelopen jaar uit naar een reguliere baan. Dat is prestatie van formaat. Ik spreek de hoop uit dat de gemeente gebruik maakt van datgene wat wij hebben opgebouwd en daarmee mensen kan blijven helpen bij de re-integratie op de arbeidsmarkt en het versterken van de zelfredzaamheid. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Namens bestuur en directie van Stichting Voorwerk Ede, Henk-Jan Baakman, voorzitter 6

8 1 INLEIDING Stichting Voorwerk Ede geeft als gemeentelijk re-integratiebedrijf sinds september 2007 invulling aan de doelstelling van de gemeente Ede om de instroom naar de uitkering te beperken en de uitstroom te vergroten. Voorwerk heeft de volgende doelstellingen meegekregen: een (beschermde) werkomgeving bieden voor mensen die moeten herintreden op de arbeidsmarkt; bijdragen aan een betere aansluiting van vraag (werkgevers/vacatures) en aanbod (werkzoekenden); ondersteuning bieden aan organisaties die met name op wijkniveau een bijdrage leveren aan de sociale infrastructuur van de gemeente Ede; diensten en ondersteuning aanbieden voor zwakkere doelgroepen in de samenleving; tijdelijke dienstverbanden aanbieden aan inwoners van Ede die een bijstandsuitkering ontvangen, met het oog op plaatsing op een reguliere baan buiten Voorwerk. Om deze doelstellingen te realiseren, voeren we de volgende taken uit: een diagnose (oriëntatietraject) op maat voor mensen die bij de gemeente een uitkering aanvragen, of die al langer een uitkering hebben; het bieden van een diversiteit aan proefplaatsingen en stages (participatiebanen), waarin mensen relevante werkervaring opdoen en werken met behoud van uitkering; het bieden van passende en betaalde banen bij reguliere werkgevers met loonkostensubsidie en persoonlijke begeleiding (detacheringsbanen), waarbij mensen in dienst zijn van Voorwerk en het minimumloon ontvangen voor hun werkzaamheden, als voorbereidende fase op betaald en ongesubsidieerd werk. Om de aansluiting met werk te bevorderen en de diversiteit in werksoorten en doorgroeimogelijkheden te vergroten, heeft Voorwerk naast 7

9 deze reguliere taken ook een aantal projecten. Deze projecten zijn in samenwerking met de gemeente Ede en het maatschappelijk middenveld van Ede tot stand gekomen. Zowel voor Service voor de Wijk (klussenbedrijf en een persoonlijke dienstenservice) als Re-Bike (fietsenwerkplaats en -verkooppunt) zijn de naamsbekendheid en het aantal opdrachten dat we uitvoeren voor (kwetsbare) burgers in Ede, in 2011 toegenomen. In het zorgproject, dat we samen met de grote zorgaanbieders Opella en Vilente uitvoeren, begeleiden we mensen bij het halen van een diploma en het vinden van betaald werk. Vanwege de goede uitstroomresultaten naar betaald werk is dit project ook in 2011 voortgezet. In 2011 zijn we samen met de afdeling Educatie Welzijn en Zorg van de gemeente Ede en hoveniersbedrijf Loohorst een werkervaringsproject gestart, waarbij wij het monumentale Openluchttheater in Ede onderhouden. Missie Binnen een vooraf gestelde termijn de persoonlijke en maatschappelijke zelfstandigheid van mensen zonder werk te ontwikkelen tot het hoogst haalbare niveau. Mede door deze projecten hebben we meer bekendheid gekregen op de lokale (re-integratie)markt. Via werk naar werk Werk staat centraal in al onze re-integratietrajecten. Door aan de slag te gaan, ervaren mensen hoe het is om (weer) te werken en arbeidsritme en werkervaring op te bouwen. In die zin is werk hét middel om het doel te bereiken: uitstroom naar regulier werk. Werk voorkomt of vermindert bovendien sociaal isolement. Pas als werk echt niet mogelijk blijkt, zoeken de trajectbegeleiders van Voorwerk naar werkzaamheden en activiteiten waarbij iemand op zijn minst actief en betrokken blijft bij de maatschappij. Ons werkgebied De mensen die wij begeleiden op weg naar werk komen uit de gemeente Ede. Voor het plaatsen van onze mensen maken we gebruik van onze eigen projecten en van participatiebanen en detacheringsbanen bij reguliere 8

10 werkgevers in de gemeente Ede en daarbuiten. De plaatsing van mensen in participatiebanen en detacheringsbanen is steeds mogelijk gebleken. Het feit dat we een Edes re-integratiebedrijf zijn, geworteld in de Edese samenleving en met een uitgebreid netwerk, zorgt ervoor dat onze mensen hun weg vinden bij verschillende Edese bedrijven en organisaties. De deskundigheid van Voorwerk is mensen te stimuleren hun capaciteiten zo in te zetten, dat zij sociaal en economisch zelfstandig zijn. Uiteindelijk is het doel dat iedereen naar vermogen zijn of haar bijdrage levert aan de gemeenschap. Visie Voorwerk is een professionele en betrokken partner die kansen creëert voor mensen op weg naar zelfstandigheid. Dit doet zij in samenwerking met lokale partijen. De re-integratiemarkt in Ede Mensen die zich melden bij de gemeente voor een uitkering, die níet direct bemiddelbaar zijn en die niet door een behoefte aan zorg zijn ontheven van de arbeidsplicht, worden verwezen naar Voorwerk voor een traject naar werk. Het gaat dan om mensen die voor het eerst een bijstandsaanvraag indienen bij de gemeente en waarvan het vermoeden is dat zij zonder hulp niet aan het werk komen. Daarnaast gaat het ook om mensen die al langere tijd op een bijstandsuitkering aangewezen zijn en die opnieuw aangemeld worden voor een re-integratietraject. Wij verzorgen voor de gemeente Ede een uitgebreide diagnose aan de hand van werk, testen en training. Binnen acht weken beschikt de gemeente over een bruikbare diagnose van de arbeidsmogelijkheden, op basis waarvan zij een goed onderbouwd besluit kan nemen over een eventueel vervolg. In 2011 heeft de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Ede er voor gekozen om een deel van de re-integratietrajecten zelf uit te voeren. Daardoor zijn niet alle mensen naar Voorwerk doorgestuurd voor intensieve ondersteuning. 9

11 Onze positie op de re-integratiemarkt In 2011 hebben wij veel geïnvesteerd in het verder uitbouwen van contacten met verschillende organisaties in ons werkgebied. Zo werken we nauw samen met het sociaal werkvoorzieningbedrijf Permar. Via de Raad van Advies van Voorwerk is er veel contact met de bestuurders en directeuren van alle organisaties in het maatschappelijk middenveld, zoals s Heerenloo, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Opella, Vilente, Welstede, Woonstede, De Medewerker, ROC A12 en verschillende afdelingen van de gemeente Ede, maar ook met commerciële organisaties als Hotel Belmont, ACV/Restore, handelsondernemingen (Plantion), bouw- en beveiligingsbedrijven. Hieruit zijn al verschillende projecten ontstaan. Op operationeel niveau onderhouden onze trajectbegeleiders zelf contacten met leidinggevenden van organisaties en bedrijven waar zij hun mensen hebben geplaatst. 10

12 2 BEDRIJFSVOERING Het jaar begon met een optimistische groeiverwachting. In de eerste helft van 2011 is ons personeelsbestand dan ook gegroeid, ook op basis van het evaluatierapport dat onze succesvolle manier van werken en hoopvolle berichten over onze prestaties en toekomst bevestigde. In de loop van het jaar wijzigde deze verwachting drastisch. Na de aankondiging van de bezuiniging en de gevolgen daarvan voor Voorwerk, zijn alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten vanaf de zomer van 2011 niet meer verlengd, om zo tijdig in te spelen op de afbouw in Personeel De directeur is benoemd door het Bestuur van de Stichting Voorwerk en gedetacheerd vanuit Permar WS. De trajectbegeleiders en de coördinator, die vanaf de start in 2007 bij Voorwerk werken, zijn gedetacheerd vanuit de gemeente Ede of Permar WS. De in 2011 aangenomen nieuwe personeelsleden hebben een tijdelijke arbeidsovereenkomst naar algemeen burgerlijk recht, worden verloond via Permar Energiek BV en gedetacheerd naar Voorwerk, omdat wij geen eigen arbeidsvoorwaardenregeling voor ondersteunend personeel hebben. Een intensief deskundigheidsbevorderingsprogramma voor de trajectbegeleiders, dat in 2009 startte, is in 2010 en 2011 doorgezet. De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de personele bezetting eind 2010 en eind

13 31 december december 2011 personen fte personen fte +/- fte 2010 Directeur Coördinator 1 0,9 1 0,9 - Trajectbegeleider ,55 -/- 3,45 Teamsecretaresse Werkleiding ,6 -/- 1,4 projecten Totaal 20 13, ,05 -/ Formatieoverzicht naar functies in aantallen personen en fte Huisvesting en faciliteiten We huren kantoorruimte bij Permar aan het Horaplantsoen 2 in Ede, inclusief kantoormeubilair, computers, datacommunicatie, telefonie en faciliteiten als ICT-beheer, gebruik van het cliëntvolgsysteem en andere software en het gebruik van de kantine. Voorwerk betaalt apart voor aanvullende diensten van Permar, zoals financieel administratieve en personele ondersteuning, het gebruik van de leerwerkplekken voor mensen binnen de bedrijven van Permar, het gebruik van het Training en Adviescentrum (TAC) en de personele inzet in het TAC. Informatievoorziening Voor onze trajectadministratie maken we gebruik van het cliëntvolgsysteem Compas van Permar. Binnen dit systeem zijn de trajecten van Voorwerk herkenbaar en afgezonderd. 12

14 Organogram Directeur Coördinator Trajectbegeleiders Project Service voor de Wijk Werkleiding Klussendienst WI-trajecten WIJ-trajecten Oriëntatietrajecten Participatiebanen Detacheringsbanen Werkleiding Dienstenservice WI-trajecten WIJ-trajecten Oriëntatietrajecten Participatiebanen Detacheringsbanen Project Re-Bike Werkleiding Re-Bike WI-trajecten WIJ-trajecten Oriëntatietrajecten Participatiebanen Detacheringsbanen Teamsecretaresses 13

15 14

16 3 TRAJECTEN Voorwerk is een van de belangrijke instrumenten binnen het Edese reintegratiebeleid. We begeleiden zoveel mogelijk mensen met een uitkering van de gemeente Ede richting werk. Als dat (nog) niet mogelijk is, zetten we in op een activeringstraject. Zo blijven mensen in een uitkeringssituatie actief, wat voor hun ontwikkeling van belang is, ook als betaald werk nog niet aan de orde is. We verzorgen de diagnose in het oriëntatietraject, de participatiebaan, de detacheringsbaan, het inburgeringstraject (WI) en sinds eind 2010 het WIJ-traject, specifiek voor jongeren. Daarnaast bieden we onze producten aan de ketenpartners van de gemeente Ede aan. Trajecten Oriëntatietraject Het oriëntatietraject dat wij uitvoeren, is een combinatie van werk en een uitgebreid assessment en duurt maximaal acht weken. De gemeente zet dit traject in voor zowel nieuwe instroom als voor mensen die al langer afhankelijk zijn van een uitkering. Het verplichte karakter en het meteen moeten starten met werk, zorgen voor minder instroom omdat de uitkering minder aantrekkelijk wordt. De vaardigheden die klanten tijdens het werk ontwikkelen en de stimulerende werking die uitgaat van werk, bevorderen de uitstroom. Wij beoordelen de vaardigheden, belemmeringen en voorkeuren van de klant. Gedurende het oriëntatietraject neemt de klant deel aan trainingen gericht op het verbeteren van persoonlijke presentatie en werknemersvaardigheden. Zo nodig testen we interesses en mogelijkheden of medische of psychische beperkingen van een klant. Wij kijken naar het prestatieniveau, de inzetbaarheid en flexibiliteit en maken een inschatting van de benodigde begeleiding. Op basis van deze uitgebreide diagnose geven wij een advies aan onze opdrachtgever over het haalbare niveau van de klant qua arbeidsproductiviteit en de mogelijke opties voor de inzet van 15

17 re-integratie-instrumenten. De opdrachtgever kan zo het meest passende en kostenefficiënte vervolg kiezen. Participatiebanen De participatiebaan is bedoeld voor mensen die nog niet zo ver zijn dat ze zelfstandig aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Het gaat het om mensen die een potentiële arbeidscapaciteit hebben en waarvan de verwachting is dat ze met inzet van re-integratie-instrumenten zelfstandig (tenminste) het minimumloon kunnen verdienen. De mensen in een participatiebaan werken meestal maximaal 12 maanden met behoud van uitkering. Het uitbreiden van kennis en ervaring is de belangrijkste doelstelling. Als het perspectief op betaald werk nog steeds aanwezig is, maar de productiviteit nog onder het minimumloon ligt, kan de participatiebaan, na overleg met de gemeente, worden verlengd. WI-trajecten Het WI-traject begeleidt niet naar werk. We verzorgen dit traject voor mensen die onder de Wet Inburgering (WI) vallen. In dit begeleidingstraject voorzien wij mensen die inburgeren en die een opleiding Nederlandse taal volgen van een passende leerwerkplek, waar zij de taal op de werkvloer kunnen oefenen. Het gaat meestal om kleine parttime stageplekken in onze eigen projecten en bij organisaties die bereid zijn een of enkele inburgeraars te begeleiden. Het doel is bereikt wanneer de klant voldoet aan zijn of haar schoolopdrachten van de taalstudie. Een deel van de WI klanten stroomt na het halen van het inburgeringsdiploma door naar een vervolgtraject, soms naar een participatiebaan en in een enkel geval ook naar regulier werk. WIJ-trajecten Eind 2009 trad de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) in werking. Op verzoek van en na intensief overleg met de jongerenconsulenten over de opzet en inhoud, ontwikkelde Voorwerk voor deze jongeren een specifiek en zeer intensief programma. 16

18 De jongeren die aangemeld worden zijn tussen de 16 en 27 jaar, hebben geen werk of studie en staan aan de zijlijn. Een complexe problematiek op cognitief, psychisch en sociaal vlak belemmert vaak deelname aan school of werk. Wij onderzoeken de mogelijkheden van de jongere en leiden waar mogelijk door naar werk of school of een ander passend vervolg, om de afstand tot werk of studie te verkleinen. Een vast en aansprekend onderdeel van het programma is sport en spel. Met sportcoaches van Sport Service Ede sporten de jongeren twee keer per week intensief, waarbij zij ook andere onderwerpen als voeding, roken, alcohol en drugsgebruik aansnijden. UWV trajecten Sinds 2009 voeren we trajecten uit voor UWV. De doelgroep bestaat voornamelijk uit jongeren (Wajong) die nog niet toe zijn aan regulier werk. Wij begeleiden hen bij het (weer) wennen aan werk, het opstellen van een passend beroepsprofiel en de voorbereiding op een werkgericht re-integratietraject. De opbrengsten van deze opdrachten dekken de inzet van onze trajectbegeleiders en middelen. Detacheringsbanen De detacheringsbaan is bedoeld voor mensen die klaar zijn om volledig terug te keren op de arbeidsmarkt, maar aan wie de meeste werkgevers nog geen vast contract durven aan te bieden, omdat zij huiverig zijn voor ziekte of uitval van de potentiële medewerker. Voorwerk begeleidt deze mensen bij het maken van de laatste stap naar regulier werk. Zij komen bij Voorwerk in dienst en worden tegen een inleenvergoeding gedetacheerd bij een werkgever. De detacheringsbaan duurt maximaal twaalf maanden. Mensen blijven met ondersteuning van Voorwerk actief solliciteren naar een vaste baan. In 2011 hebben we minder detacheringsbanen kunnen realiseren dan gepland, omdat het beschikbare budget door de afdeling WIZ fors naar 17

19 beneden is bijgesteld, ondanks het feit dat de loonkostensubsidie minus de inleenvergoeding lager is dan de uitkering en dus voor de gemeente financieel gunstiger is. Ook voor de klanten is een detacheringsbaan beter, omdat zij zelfstandig een inkomen verwerven en daarmee onafhankelijk worden van de uitkering. Instroom Instroom in trajecten Meer dan 95 procent van onze trajecten in 2011 was in opdracht van de gemeente Ede. Een klein deel vond plaats in opdracht van UWV. Een klein aantal mensen is doorverwezen door de gemeente Wageningen. De klanten die de gemeente Ede in een re-integratietraject opneemt, zijn mensen waarvan bij de intake bij de gemeente vast is komen te staan dat zij niet zelfstandig aan werk kunnen komen en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. In 2011 is de afdeling WIZ van de gemeente Ede zelf steeds meer mensen gaan ondersteunen naar werk zonder daarbij gebruik te maken van de trainingen of leerwerkplekken van Voorwerk. Hiermee nam zij een voorschot op de verwachte veranderingen door de nieuwe Wet Werken naar Vermogen, die naar verwachting in 2013 in werking treedt. De afdeling WIZ wil de uitvoering van re-integratietrajecten zelf oppakken. Mensen die een beroep doen op de bijstand en zonder ondersteuning het minimumloon kunnen verdienen, maar waar bijvoorbeeld sprake is van het niet efficiënt zoeken naar werk, worden bemiddeld door het Werkgeversserviceloket (WGSL). Ook de groep mensen die vrijstelling van de arbeidsplicht heeft, bijvoorbeeld om medische redenen of vanwege de zorg voor kleine kinderen, wordt niet naar ons doorverwezen. 18

20 De groep mensen die bij ons in een traject komt, is daarmee een groep waar de inzet van re-integratie-instrumenten zoals leerwerkplekken en trainingen rendabel is, omdat vaak blijkt dat we vaardigheden kunnen aanleren en tijdelijke belemmeringen kunnen wegnemen *. Instroom trajecten 2011 Nettoinstroom 2010 Beginstand (open) eind 2010 Nettoinstroom 2011 Afgesl Eindstand (open) eind 2011 Oriëntatietraject Participatiebaan Detacheringsbaan WIJ-traject WI-traject UWV-voortrajecten Wageningen Totaal Ten opzichte van 2010 zagen we in 2011 een sterke afname (bijna veertig procent) van het aantal gestarte trajecten. Het aantal openstaande trajecten is relatief afgenomen ten opzichte van 2010, tot minder dan de helft van het aantal trajecten. Het aantal gerealiseerde detacheringsbanen is met 75 procent gedaald. Dit is een direct gevolg van het niet toekennen van loonkostensubsidie door de afdeling WIZ van de gemeente Ede en niet vanwege een krimp in het aantal detacheringsbanen in de markt. De totale instroom in 2011 was op niveau van de begroting. * Dit geldt niet voor de mensen die primair zijn aangemeld om hun beroep op een uitkering te ontmoedigen. 19

21 Trajecten Begroot Gerealiseerd Oriëntatietraject Participatiebaan Detacheringsbaan WI-traject WIJ-traject Intensieve plaatsingsondersteuning Toeleidingstraject Wsw 20 0 Totaal Instroom in aantal mensen De instroom bestond uit 364 trajecten voor 298 mensen. Dat betekent dat een deel van de mensen meer dan één traject heeft gevolgd. Vaak komt dat omdat mensen stapsgewijs van een oriëntatietraject naar een participatiebaan en/of een detacheringsbaan doorstromen. Daarnaast werden enkele mensen meerdere keren aangemeld door de gemeente. Uitstroom Uitstroom in trajecten Voor alle afgesloten trajecten is gekeken naar de reden van beëindiging. De tabel op bladzijde 22 laat zien hoe effectief Voorwerk als instrument is. Effectiviteit kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Het aantal mensen dat uitstroomde naar regulier werk zonder verdere ondersteuning is bijna 23 procent. Een bredere definitie van de effectiviteit is geen uitkering meer hebben. Als we in 2011 het aantal trajecten dat eindigt met regulier werk, de uitstroom naar een detacheringsbaan (geen uitkering meer maar gesubsidieerd werk) en stopzetting van de uitkering bij elkaar optellen, dan is het percentage effectieve trajecten bijna 34 procent. Met een uitkeringslast van gemiddeld euro per persoon

22 per jaar, betekent dit concreet een besparing op de uitkeringslasten van de gemeente van euro. De doorstroom naar een vervolg in een participatiebaan of detacheringsbaan betekent dat er een stijgende lijn zit in de persoonlijke ontwikkeling van mensen, waardoor hun kansen op uitstroom aanzienlijk toenemen (12 procent). Maar ook begeleiding naar een passend vervolg (zorg), een geobjectiveerde diagnose medisch beperkt, een Wsw indicatie of de conclusie dat regulier werk geen optie is, brengt duidelijkheid waar de opdrachtgever, maar zeker ook de mensen in het traject, baat bij hebben. Mensen die niet naar betaald werk uitstromen, hebben vaak te maken met een meervoudige problematiek, vooral van psychische aard en op het vlak van verslaving, agressie of criminaliteit. In andere gevallen spelen onvoldoende inburgering, lichamelijke of ouderdomsklachten, soms gecombineerd met twijfelachtige of onvoldoende inzet, een rol. Gelet op de problematiek van de mensen die een traject bij Voorwerk volgen, zijn we trots op onze resultaten. De meest kansrijke mensen worden, zoals eerder gezegd, niet naar ons doorverwezen. Zij worden in de gelegenheid gesteld zelf werk te vinden. De groep die bij ons een traject volgt vanuit een achterstandspositie of gedragsproblematiek is in de afgelopen jaren aanmerkelijk gegroeid. Uitstroom in mensen en uitstroomkanalen In 2011 hebben 387 mensen een traject beëindigd. Hiervan zijn er 88 bij een reguliere werkgever gaan werken, zonder verdere ondersteuning of subsidie. Van deze mensen vond 41 procent een reguliere baan via de door ons gelegde contacten met werkgevers. Ruim 15 procent is bemiddeld via het WGSL, 4 procent via de jobhunters van Permar en bijna 40 procent van de mensen vond zelfstandig, bijvoorbeeld via eigen netwerk of door (open) sollicitaties een betaalde baan. 21

23 De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aantallen trajecten en de redenen van beëindiging van het traject. Reden van beëindiging traject Oriëntatietraject Participatiebaan Detacheringsbaan WIJ-traject WI-traject totaal Regulier werk Einde traject: zorg Einde traject: regulier werk geen optie Einde traject: psych. en/of fysieke beperking Einde traject: i.o.m. de gemeente Geen recht meer op uitkering Verlenging OT 1 1 Verlenging PB Verlenging WI 3 3 Verlenging DB 3 3 Verlenging WIJ 6 6 Aanvaarding PB Aanvaarding DB 5 5 Aanvaarding WSW Activeringstraject Totaal trajecten Adm. Fout/traject niet gestart Totaal excl.adm fouten

24 Toelichting redenen van beëindiging: Regulier werk Einde traject: zorg Einde traject: regulier werk geen optie Einde traject: psychische/fysieke beperking Einde traject i.o.m. gemeente Geen recht meer op uitkering Verlenging trajecten (OT, PB, DB, WI, WIJ) Aanvaarding participatiebaan Aanvaarding detacheringsbaan Aanvaarding WSWindicatie Activeringstraject Adm. fouten/traject niet gestart De klant stroomt uit naar regulier en betaald werk (zonder loonkostensubsidie of verdere ondersteuning van Voorwerk) bij een reguliere werkgever met een arbeidsovereenkomst van tenminste een half jaar Het traject wordt afgesloten met een vervolg in een zorgtraject, omdat klant geen mogelijkheden heeft richting werk (bijv. als langdurige verslavingszorg nodig is) De klant heeft het hoogst haalbare bereikt, maar stroomt niet uit naar regulier werk De klant heeft door een arts vastgestelde fysieke of psychische beperkingen die werkaanvaarding belemmeren De klant gaat terug naar gemeente (portfolio behaald, klant komt niet meer, de opdrachtgever trekt opdracht in, vrijstelling gegeven in verband met kinderen etc.) Niet toekennen van de uitkering of stopzetting van de uitkering, bijvoorbeeld door samenwonen met verdienende partner, verhuizing, detentie of fraude (na aantal maatregelen) De doelstelling van het traject is binnen bereik, maar er is meer tijd nodig. Aansluitend op oriëntatietraject gaat de klant verder in een participatiebaan met inzet van re-integratie-instrumenten De klant komt in loondienst van Voorwerk en wordt tegen een inleenvergoeding gedetacheerd bij een werkgever De klant wordt tijdens het traject van Voorwerk geïndiceerd voor de sociale werkvoorziening en gaat naar de wachtlijst van Permar Vrijwilligerswerk Onterechte aanmeldingen, klanten die niet verschijnen voor intake, zijn omgeboekt naar ander traject etc. 23

25 24

26 4 PROJECTEN Naast onze reguliere taken voeren we een aantal projecten uit in samenwerking met het maatschappelijk middenveld van Ede. Het belangrijkste doel is dat zoveel mogelijk mensen meedoen en werkervaring opdoen, die hen in staat stelt door te stromen naar (betaald) werk. Dit combineren we met maatschappelijk relevante diensten aan de Edese burger. Met andere woorden door en voor Edenaren. In combinatie met de beschikbare banen bij andere werkgevers, bieden de projecten een ruime keuze aan mogelijke werkervaringsplaatsen, waar onze mensen kunnen oefenen met verschillende soorten werk. Onze projecten genieten inmiddels grote bekendheid in Ede en omstreken. De bezuiniging en de omslag van regie naar uitvoering binnen de afdeling WIZ van de gemeente heeft er toe geleid dat het aantal mensen dat bij Voorwerk is aangemeld ten opzichte van 2010 veel minder werd. Dat heeft helaas ook grote gevolgen gehad voor de bezetting van de projecten. Met minder mensen die een traject volgden bij Voorwerk hebben we er voor gekozen om voorrang te geven aan de projecten met het grootste maatschappelijke doel. Met name vanwege de hulpvraag van oudere inwoners van Ede die een beroep doen op Service voor de Wijk, heeft Voorwerk prioriteit gegeven aan deze werkervaringsplekken. Er blijven zich steeds weer kansen voordoen voor nieuwe en relevante projecten, waar mensen ervaring opdoen in combinatie met andere maatschappelijk relevante activiteiten. In verband met de afbouw van Voorwerk in 2012 hebben we deze kansen in 2011 verder niet meer kunnen oppakken. 25

27 Service voor de Wijk Het eerste project is Service voor de Wijk, dat in samenwerking met Woonstede, de gemeente Ede, Vilente en Opella is opgezet. Samen leveren wij een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en de leefbaarheid in de gemeente Ede. Service voor de Wijk richt zich vooral op kwetsbare burgers, zoals ouderen, mensen met een minimuminkomen en mensen met een beperking (WMO). Onze klussendienst doet onder begeleiding van ervaren werkleiders kleine klusjes in huis en in de tuin zoals schilderen, meubels (de-)monteren, gras maaien en onkruid wieden. Onze dienstenservice helpt mensen met allerlei activiteiten waar de reguliere zorg niet aan toe komt, zoals gezelschap houden, meegaan naar de dokter, boodschappen doen, wandelen en kleine schoonmaakklusjes. Voor een aantal deelnemers vormt dit een opstap naar een vervolgopleiding in de zorg. Onze dienstverlening draagt niet alleen bij aan het naar werk leiden van mensen met een uitkering, maar ook aan andere relevante maatschappelijke doelen als het vergroten van de zelfredzaamheid van oudere of kwetsbare burgers. Hiervan profiteren ook andere organisaties, omdat mensen langer zelfstandig in hun woning kunnen blijven wonen (minder woningmutaties, minder beroep op kostenintensieve zorg) en tuinen er verzorgd uitzien (leefbaarheid in de wijk, minder interventies van verhuurders). Motivatie De Universiteit van Utrecht heeft in 2011 een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de succesfactoren die leiden tot uitstroom bij vier verschillende projecten in Nederland, waaronder Service voor de Wijk. Het blijkt dat de persoonlijke aandacht van de begeleider, het weer hebben van een relevant sociaal netwerk en het zich nuttig kunnen maken voor anderen de factoren zijn die de motivatie van de deelnemers om weer te gaan werken doet toenemen. 26

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 INTOS

Jaarverslag 2014 INTOS Jaarverslag 2014 INTOS 2 Inhoudsopgave 5 6 8 13 22 24 29 31 Voorwoord Algemeen Missie, visie Verslag IWGM Verslag Ondernemingsraad Arbeidsontwikkeling Resultaten Onze aanpak Detacheren/Begeleid werken

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Jaarverslag 2013 EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN Postbus 2040 7801 CA Emmen Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Email Internet algemeen@emco-groep.nl www.emco-groep.nl 1 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Aan het werk in Purmerend. Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014

Aan het werk in Purmerend. Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014 Aan het werk in Purmerend Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014 11 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Participatiebeleid: uitdagingen voor nu en voor de toekomst 4 1.1 Fasering beleidsopdrachten

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Colofon Programma Dienstverlenende Overheid Datum Augustus 2013 Nummer R13/05 ISSN ISBN 1383-8733 978-90-5079-264-6

Nadere informatie

Traag rende ik een smalle brug op, t water over

Traag rende ik een smalle brug op, t water over TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 2007.391 12085 Meedoen in de Drechtsteden Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Evaluatie De Brug

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

Meedoen op de arbeidsmarkt

Meedoen op de arbeidsmarkt Uitvoeringsprogramma Enschedese arbeidsmarktaanpak 2015 Meedoen op de arbeidsmarkt Voorgenomen besluit van college en burgemeester van 11 november 2014 Datum: november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen JAARVERSLAG 2013 We tonen lef We doen het slim We werken samen We geven en nemen verantwoordelijkheid XXXXX INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG* VOORWOORD 5 MISSIE EN BELEID 6 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2013 INLEIDING

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie