JAARSTUKKEN 2011 STICHTING VOORWERK EDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARSTUKKEN 2011 STICHTING VOORWERK EDE"

Transcriptie

1

2 JAARSTUKKEN 2011 STICHTING VOORWERK EDE Opmaakdatum: 12 juni

3 2

4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 JAARVERSLAG 1 INLEIDING 7 2 BEDRIJFSVOERING 11 Personeel 11 Huisvesting en faciliteiten 12 Informatievoorziening 12 Organogram 13 3 TRAJECTEN 15 Trajecten 15 Instroom 18 Uitstroom 20 4 PROJECTEN 25 Service voor de Wijk 26 Re-Bike 28 Het Openluchttheater in Ede 29 Zorgproject 29 3

5 5 MARKT 31 Plaatsingen bij werkgevers 31 Raad van Advies 31 Marketing 31 Samenwerking en partners 32 JAARREKENING JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten 39 Waarderingsgrondslagen 40 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de Staat van baten en lasten 44 OVERIGE GEGEVENS Voorstel tot verwerking van het resultaat 49 Gebeurtenissen na de balansdatum 49 Controle verklaring 50 BIJLAGE: RAAD VAN ADVIES 52 4

6 VOORWOORD Het jaar 2011 was voor Stichting Voorwerk Ede een bewogen jaar. Na een aanvankelijke, positieve start ontstond er na de zomer een geheel nieuwe situatie. In april 2011 presenteerden we nog een positief evaluatierapport over de werkwijze, resultaten en projecten van Voorwerk. Op basis van deze evaluatie besloot de gemeente Ede door te gaan met Voorwerk. In mei 2011 kregen wij echter de eerste berichten over bezuinigingen op het participatiebudget en de aankondiging van de halvering van het budget van Voorwerk in In september 2011 volgde het collegebesluit dat de activiteiten van Voorwerk afgebouwd worden. Dit besluit heeft grote gevolgen voor de medewerkers en de klanten van Voorwerk, maar ook voor de toekomst van onze succesvolle projecten Service voor de Wijk en Re-Bike. Service voor de Wijk is een project waarin mensen met een verschillende afstand tot de arbeidsmarkt zich aan elkaar optrekken. Door die succesvolle formule kent het project een relatief hoge uitstroom naar de arbeidsmarkt. Daarnaast bieden de geleverde diensten uitkomst voor vele, met name oudere, inwoners van Ede met een krappe beurs. Het project Re-Bike biedt een beschermde omgeving waarin specifieke doelgroepen sociale vaardigheden en werkritme kunnen opbouwen. Het bestuur van Voorwerk is van mening dat beide projecten waardevolle middelen zijn, die ook in de toekomst hard nodig blijven om de afstand van onze klanten tot de arbeidsmarkt te verkleinen. De uitdaging voor 2012 is om alles wat we in de afgelopen vijf jaar hebben opgebouwd en de positieve resultaten die dat oplevert, niet verloren te laten gaan. Voorwerk zal dan ook haar uiterste best doen om haar expertise en kennis over te dragen aan de afdeling Werk en Inkomen van de Gemeente Ede. Ook zal Voorwerk haar relatienetwerk dat in de loop van de jaren zo waardevol is gebleken, overdragen aan de gemeente. Met contacten in alle mogelijke hoeken van de Edese samenleving, kunnen we Voorwerk met recht een Edese organisatie noemen. Tenslotte zullen we er alles aan doen om de succesvolle projecten Service voor de Wijk en Re-Bike onder te brengen bij een marktpartij. 5

7 Natuurlijk vinden we het jammer dat de activiteiten van Voorwerk afgebouwd worden, maar we zijn trots op wat we in de afgelopen jaren met elkaar hebben bereikt. Zo stroomde 23 procent van onze klanten in het afgelopen jaar uit naar een reguliere baan. Dat is prestatie van formaat. Ik spreek de hoop uit dat de gemeente gebruik maakt van datgene wat wij hebben opgebouwd en daarmee mensen kan blijven helpen bij de re-integratie op de arbeidsmarkt en het versterken van de zelfredzaamheid. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Namens bestuur en directie van Stichting Voorwerk Ede, Henk-Jan Baakman, voorzitter 6

8 1 INLEIDING Stichting Voorwerk Ede geeft als gemeentelijk re-integratiebedrijf sinds september 2007 invulling aan de doelstelling van de gemeente Ede om de instroom naar de uitkering te beperken en de uitstroom te vergroten. Voorwerk heeft de volgende doelstellingen meegekregen: een (beschermde) werkomgeving bieden voor mensen die moeten herintreden op de arbeidsmarkt; bijdragen aan een betere aansluiting van vraag (werkgevers/vacatures) en aanbod (werkzoekenden); ondersteuning bieden aan organisaties die met name op wijkniveau een bijdrage leveren aan de sociale infrastructuur van de gemeente Ede; diensten en ondersteuning aanbieden voor zwakkere doelgroepen in de samenleving; tijdelijke dienstverbanden aanbieden aan inwoners van Ede die een bijstandsuitkering ontvangen, met het oog op plaatsing op een reguliere baan buiten Voorwerk. Om deze doelstellingen te realiseren, voeren we de volgende taken uit: een diagnose (oriëntatietraject) op maat voor mensen die bij de gemeente een uitkering aanvragen, of die al langer een uitkering hebben; het bieden van een diversiteit aan proefplaatsingen en stages (participatiebanen), waarin mensen relevante werkervaring opdoen en werken met behoud van uitkering; het bieden van passende en betaalde banen bij reguliere werkgevers met loonkostensubsidie en persoonlijke begeleiding (detacheringsbanen), waarbij mensen in dienst zijn van Voorwerk en het minimumloon ontvangen voor hun werkzaamheden, als voorbereidende fase op betaald en ongesubsidieerd werk. Om de aansluiting met werk te bevorderen en de diversiteit in werksoorten en doorgroeimogelijkheden te vergroten, heeft Voorwerk naast 7

9 deze reguliere taken ook een aantal projecten. Deze projecten zijn in samenwerking met de gemeente Ede en het maatschappelijk middenveld van Ede tot stand gekomen. Zowel voor Service voor de Wijk (klussenbedrijf en een persoonlijke dienstenservice) als Re-Bike (fietsenwerkplaats en -verkooppunt) zijn de naamsbekendheid en het aantal opdrachten dat we uitvoeren voor (kwetsbare) burgers in Ede, in 2011 toegenomen. In het zorgproject, dat we samen met de grote zorgaanbieders Opella en Vilente uitvoeren, begeleiden we mensen bij het halen van een diploma en het vinden van betaald werk. Vanwege de goede uitstroomresultaten naar betaald werk is dit project ook in 2011 voortgezet. In 2011 zijn we samen met de afdeling Educatie Welzijn en Zorg van de gemeente Ede en hoveniersbedrijf Loohorst een werkervaringsproject gestart, waarbij wij het monumentale Openluchttheater in Ede onderhouden. Missie Binnen een vooraf gestelde termijn de persoonlijke en maatschappelijke zelfstandigheid van mensen zonder werk te ontwikkelen tot het hoogst haalbare niveau. Mede door deze projecten hebben we meer bekendheid gekregen op de lokale (re-integratie)markt. Via werk naar werk Werk staat centraal in al onze re-integratietrajecten. Door aan de slag te gaan, ervaren mensen hoe het is om (weer) te werken en arbeidsritme en werkervaring op te bouwen. In die zin is werk hét middel om het doel te bereiken: uitstroom naar regulier werk. Werk voorkomt of vermindert bovendien sociaal isolement. Pas als werk echt niet mogelijk blijkt, zoeken de trajectbegeleiders van Voorwerk naar werkzaamheden en activiteiten waarbij iemand op zijn minst actief en betrokken blijft bij de maatschappij. Ons werkgebied De mensen die wij begeleiden op weg naar werk komen uit de gemeente Ede. Voor het plaatsen van onze mensen maken we gebruik van onze eigen projecten en van participatiebanen en detacheringsbanen bij reguliere 8

10 werkgevers in de gemeente Ede en daarbuiten. De plaatsing van mensen in participatiebanen en detacheringsbanen is steeds mogelijk gebleken. Het feit dat we een Edes re-integratiebedrijf zijn, geworteld in de Edese samenleving en met een uitgebreid netwerk, zorgt ervoor dat onze mensen hun weg vinden bij verschillende Edese bedrijven en organisaties. De deskundigheid van Voorwerk is mensen te stimuleren hun capaciteiten zo in te zetten, dat zij sociaal en economisch zelfstandig zijn. Uiteindelijk is het doel dat iedereen naar vermogen zijn of haar bijdrage levert aan de gemeenschap. Visie Voorwerk is een professionele en betrokken partner die kansen creëert voor mensen op weg naar zelfstandigheid. Dit doet zij in samenwerking met lokale partijen. De re-integratiemarkt in Ede Mensen die zich melden bij de gemeente voor een uitkering, die níet direct bemiddelbaar zijn en die niet door een behoefte aan zorg zijn ontheven van de arbeidsplicht, worden verwezen naar Voorwerk voor een traject naar werk. Het gaat dan om mensen die voor het eerst een bijstandsaanvraag indienen bij de gemeente en waarvan het vermoeden is dat zij zonder hulp niet aan het werk komen. Daarnaast gaat het ook om mensen die al langere tijd op een bijstandsuitkering aangewezen zijn en die opnieuw aangemeld worden voor een re-integratietraject. Wij verzorgen voor de gemeente Ede een uitgebreide diagnose aan de hand van werk, testen en training. Binnen acht weken beschikt de gemeente over een bruikbare diagnose van de arbeidsmogelijkheden, op basis waarvan zij een goed onderbouwd besluit kan nemen over een eventueel vervolg. In 2011 heeft de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Ede er voor gekozen om een deel van de re-integratietrajecten zelf uit te voeren. Daardoor zijn niet alle mensen naar Voorwerk doorgestuurd voor intensieve ondersteuning. 9

11 Onze positie op de re-integratiemarkt In 2011 hebben wij veel geïnvesteerd in het verder uitbouwen van contacten met verschillende organisaties in ons werkgebied. Zo werken we nauw samen met het sociaal werkvoorzieningbedrijf Permar. Via de Raad van Advies van Voorwerk is er veel contact met de bestuurders en directeuren van alle organisaties in het maatschappelijk middenveld, zoals s Heerenloo, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Opella, Vilente, Welstede, Woonstede, De Medewerker, ROC A12 en verschillende afdelingen van de gemeente Ede, maar ook met commerciële organisaties als Hotel Belmont, ACV/Restore, handelsondernemingen (Plantion), bouw- en beveiligingsbedrijven. Hieruit zijn al verschillende projecten ontstaan. Op operationeel niveau onderhouden onze trajectbegeleiders zelf contacten met leidinggevenden van organisaties en bedrijven waar zij hun mensen hebben geplaatst. 10

12 2 BEDRIJFSVOERING Het jaar begon met een optimistische groeiverwachting. In de eerste helft van 2011 is ons personeelsbestand dan ook gegroeid, ook op basis van het evaluatierapport dat onze succesvolle manier van werken en hoopvolle berichten over onze prestaties en toekomst bevestigde. In de loop van het jaar wijzigde deze verwachting drastisch. Na de aankondiging van de bezuiniging en de gevolgen daarvan voor Voorwerk, zijn alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten vanaf de zomer van 2011 niet meer verlengd, om zo tijdig in te spelen op de afbouw in Personeel De directeur is benoemd door het Bestuur van de Stichting Voorwerk en gedetacheerd vanuit Permar WS. De trajectbegeleiders en de coördinator, die vanaf de start in 2007 bij Voorwerk werken, zijn gedetacheerd vanuit de gemeente Ede of Permar WS. De in 2011 aangenomen nieuwe personeelsleden hebben een tijdelijke arbeidsovereenkomst naar algemeen burgerlijk recht, worden verloond via Permar Energiek BV en gedetacheerd naar Voorwerk, omdat wij geen eigen arbeidsvoorwaardenregeling voor ondersteunend personeel hebben. Een intensief deskundigheidsbevorderingsprogramma voor de trajectbegeleiders, dat in 2009 startte, is in 2010 en 2011 doorgezet. De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de personele bezetting eind 2010 en eind

13 31 december december 2011 personen fte personen fte +/- fte 2010 Directeur Coördinator 1 0,9 1 0,9 - Trajectbegeleider ,55 -/- 3,45 Teamsecretaresse Werkleiding ,6 -/- 1,4 projecten Totaal 20 13, ,05 -/ Formatieoverzicht naar functies in aantallen personen en fte Huisvesting en faciliteiten We huren kantoorruimte bij Permar aan het Horaplantsoen 2 in Ede, inclusief kantoormeubilair, computers, datacommunicatie, telefonie en faciliteiten als ICT-beheer, gebruik van het cliëntvolgsysteem en andere software en het gebruik van de kantine. Voorwerk betaalt apart voor aanvullende diensten van Permar, zoals financieel administratieve en personele ondersteuning, het gebruik van de leerwerkplekken voor mensen binnen de bedrijven van Permar, het gebruik van het Training en Adviescentrum (TAC) en de personele inzet in het TAC. Informatievoorziening Voor onze trajectadministratie maken we gebruik van het cliëntvolgsysteem Compas van Permar. Binnen dit systeem zijn de trajecten van Voorwerk herkenbaar en afgezonderd. 12

14 Organogram Directeur Coördinator Trajectbegeleiders Project Service voor de Wijk Werkleiding Klussendienst WI-trajecten WIJ-trajecten Oriëntatietrajecten Participatiebanen Detacheringsbanen Werkleiding Dienstenservice WI-trajecten WIJ-trajecten Oriëntatietrajecten Participatiebanen Detacheringsbanen Project Re-Bike Werkleiding Re-Bike WI-trajecten WIJ-trajecten Oriëntatietrajecten Participatiebanen Detacheringsbanen Teamsecretaresses 13

15 14

16 3 TRAJECTEN Voorwerk is een van de belangrijke instrumenten binnen het Edese reintegratiebeleid. We begeleiden zoveel mogelijk mensen met een uitkering van de gemeente Ede richting werk. Als dat (nog) niet mogelijk is, zetten we in op een activeringstraject. Zo blijven mensen in een uitkeringssituatie actief, wat voor hun ontwikkeling van belang is, ook als betaald werk nog niet aan de orde is. We verzorgen de diagnose in het oriëntatietraject, de participatiebaan, de detacheringsbaan, het inburgeringstraject (WI) en sinds eind 2010 het WIJ-traject, specifiek voor jongeren. Daarnaast bieden we onze producten aan de ketenpartners van de gemeente Ede aan. Trajecten Oriëntatietraject Het oriëntatietraject dat wij uitvoeren, is een combinatie van werk en een uitgebreid assessment en duurt maximaal acht weken. De gemeente zet dit traject in voor zowel nieuwe instroom als voor mensen die al langer afhankelijk zijn van een uitkering. Het verplichte karakter en het meteen moeten starten met werk, zorgen voor minder instroom omdat de uitkering minder aantrekkelijk wordt. De vaardigheden die klanten tijdens het werk ontwikkelen en de stimulerende werking die uitgaat van werk, bevorderen de uitstroom. Wij beoordelen de vaardigheden, belemmeringen en voorkeuren van de klant. Gedurende het oriëntatietraject neemt de klant deel aan trainingen gericht op het verbeteren van persoonlijke presentatie en werknemersvaardigheden. Zo nodig testen we interesses en mogelijkheden of medische of psychische beperkingen van een klant. Wij kijken naar het prestatieniveau, de inzetbaarheid en flexibiliteit en maken een inschatting van de benodigde begeleiding. Op basis van deze uitgebreide diagnose geven wij een advies aan onze opdrachtgever over het haalbare niveau van de klant qua arbeidsproductiviteit en de mogelijke opties voor de inzet van 15

17 re-integratie-instrumenten. De opdrachtgever kan zo het meest passende en kostenefficiënte vervolg kiezen. Participatiebanen De participatiebaan is bedoeld voor mensen die nog niet zo ver zijn dat ze zelfstandig aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Het gaat het om mensen die een potentiële arbeidscapaciteit hebben en waarvan de verwachting is dat ze met inzet van re-integratie-instrumenten zelfstandig (tenminste) het minimumloon kunnen verdienen. De mensen in een participatiebaan werken meestal maximaal 12 maanden met behoud van uitkering. Het uitbreiden van kennis en ervaring is de belangrijkste doelstelling. Als het perspectief op betaald werk nog steeds aanwezig is, maar de productiviteit nog onder het minimumloon ligt, kan de participatiebaan, na overleg met de gemeente, worden verlengd. WI-trajecten Het WI-traject begeleidt niet naar werk. We verzorgen dit traject voor mensen die onder de Wet Inburgering (WI) vallen. In dit begeleidingstraject voorzien wij mensen die inburgeren en die een opleiding Nederlandse taal volgen van een passende leerwerkplek, waar zij de taal op de werkvloer kunnen oefenen. Het gaat meestal om kleine parttime stageplekken in onze eigen projecten en bij organisaties die bereid zijn een of enkele inburgeraars te begeleiden. Het doel is bereikt wanneer de klant voldoet aan zijn of haar schoolopdrachten van de taalstudie. Een deel van de WI klanten stroomt na het halen van het inburgeringsdiploma door naar een vervolgtraject, soms naar een participatiebaan en in een enkel geval ook naar regulier werk. WIJ-trajecten Eind 2009 trad de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) in werking. Op verzoek van en na intensief overleg met de jongerenconsulenten over de opzet en inhoud, ontwikkelde Voorwerk voor deze jongeren een specifiek en zeer intensief programma. 16

18 De jongeren die aangemeld worden zijn tussen de 16 en 27 jaar, hebben geen werk of studie en staan aan de zijlijn. Een complexe problematiek op cognitief, psychisch en sociaal vlak belemmert vaak deelname aan school of werk. Wij onderzoeken de mogelijkheden van de jongere en leiden waar mogelijk door naar werk of school of een ander passend vervolg, om de afstand tot werk of studie te verkleinen. Een vast en aansprekend onderdeel van het programma is sport en spel. Met sportcoaches van Sport Service Ede sporten de jongeren twee keer per week intensief, waarbij zij ook andere onderwerpen als voeding, roken, alcohol en drugsgebruik aansnijden. UWV trajecten Sinds 2009 voeren we trajecten uit voor UWV. De doelgroep bestaat voornamelijk uit jongeren (Wajong) die nog niet toe zijn aan regulier werk. Wij begeleiden hen bij het (weer) wennen aan werk, het opstellen van een passend beroepsprofiel en de voorbereiding op een werkgericht re-integratietraject. De opbrengsten van deze opdrachten dekken de inzet van onze trajectbegeleiders en middelen. Detacheringsbanen De detacheringsbaan is bedoeld voor mensen die klaar zijn om volledig terug te keren op de arbeidsmarkt, maar aan wie de meeste werkgevers nog geen vast contract durven aan te bieden, omdat zij huiverig zijn voor ziekte of uitval van de potentiële medewerker. Voorwerk begeleidt deze mensen bij het maken van de laatste stap naar regulier werk. Zij komen bij Voorwerk in dienst en worden tegen een inleenvergoeding gedetacheerd bij een werkgever. De detacheringsbaan duurt maximaal twaalf maanden. Mensen blijven met ondersteuning van Voorwerk actief solliciteren naar een vaste baan. In 2011 hebben we minder detacheringsbanen kunnen realiseren dan gepland, omdat het beschikbare budget door de afdeling WIZ fors naar 17

19 beneden is bijgesteld, ondanks het feit dat de loonkostensubsidie minus de inleenvergoeding lager is dan de uitkering en dus voor de gemeente financieel gunstiger is. Ook voor de klanten is een detacheringsbaan beter, omdat zij zelfstandig een inkomen verwerven en daarmee onafhankelijk worden van de uitkering. Instroom Instroom in trajecten Meer dan 95 procent van onze trajecten in 2011 was in opdracht van de gemeente Ede. Een klein deel vond plaats in opdracht van UWV. Een klein aantal mensen is doorverwezen door de gemeente Wageningen. De klanten die de gemeente Ede in een re-integratietraject opneemt, zijn mensen waarvan bij de intake bij de gemeente vast is komen te staan dat zij niet zelfstandig aan werk kunnen komen en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. In 2011 is de afdeling WIZ van de gemeente Ede zelf steeds meer mensen gaan ondersteunen naar werk zonder daarbij gebruik te maken van de trainingen of leerwerkplekken van Voorwerk. Hiermee nam zij een voorschot op de verwachte veranderingen door de nieuwe Wet Werken naar Vermogen, die naar verwachting in 2013 in werking treedt. De afdeling WIZ wil de uitvoering van re-integratietrajecten zelf oppakken. Mensen die een beroep doen op de bijstand en zonder ondersteuning het minimumloon kunnen verdienen, maar waar bijvoorbeeld sprake is van het niet efficiënt zoeken naar werk, worden bemiddeld door het Werkgeversserviceloket (WGSL). Ook de groep mensen die vrijstelling van de arbeidsplicht heeft, bijvoorbeeld om medische redenen of vanwege de zorg voor kleine kinderen, wordt niet naar ons doorverwezen. 18

20 De groep mensen die bij ons in een traject komt, is daarmee een groep waar de inzet van re-integratie-instrumenten zoals leerwerkplekken en trainingen rendabel is, omdat vaak blijkt dat we vaardigheden kunnen aanleren en tijdelijke belemmeringen kunnen wegnemen *. Instroom trajecten 2011 Nettoinstroom 2010 Beginstand (open) eind 2010 Nettoinstroom 2011 Afgesl Eindstand (open) eind 2011 Oriëntatietraject Participatiebaan Detacheringsbaan WIJ-traject WI-traject UWV-voortrajecten Wageningen Totaal Ten opzichte van 2010 zagen we in 2011 een sterke afname (bijna veertig procent) van het aantal gestarte trajecten. Het aantal openstaande trajecten is relatief afgenomen ten opzichte van 2010, tot minder dan de helft van het aantal trajecten. Het aantal gerealiseerde detacheringsbanen is met 75 procent gedaald. Dit is een direct gevolg van het niet toekennen van loonkostensubsidie door de afdeling WIZ van de gemeente Ede en niet vanwege een krimp in het aantal detacheringsbanen in de markt. De totale instroom in 2011 was op niveau van de begroting. * Dit geldt niet voor de mensen die primair zijn aangemeld om hun beroep op een uitkering te ontmoedigen. 19

21 Trajecten Begroot Gerealiseerd Oriëntatietraject Participatiebaan Detacheringsbaan WI-traject WIJ-traject Intensieve plaatsingsondersteuning Toeleidingstraject Wsw 20 0 Totaal Instroom in aantal mensen De instroom bestond uit 364 trajecten voor 298 mensen. Dat betekent dat een deel van de mensen meer dan één traject heeft gevolgd. Vaak komt dat omdat mensen stapsgewijs van een oriëntatietraject naar een participatiebaan en/of een detacheringsbaan doorstromen. Daarnaast werden enkele mensen meerdere keren aangemeld door de gemeente. Uitstroom Uitstroom in trajecten Voor alle afgesloten trajecten is gekeken naar de reden van beëindiging. De tabel op bladzijde 22 laat zien hoe effectief Voorwerk als instrument is. Effectiviteit kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Het aantal mensen dat uitstroomde naar regulier werk zonder verdere ondersteuning is bijna 23 procent. Een bredere definitie van de effectiviteit is geen uitkering meer hebben. Als we in 2011 het aantal trajecten dat eindigt met regulier werk, de uitstroom naar een detacheringsbaan (geen uitkering meer maar gesubsidieerd werk) en stopzetting van de uitkering bij elkaar optellen, dan is het percentage effectieve trajecten bijna 34 procent. Met een uitkeringslast van gemiddeld euro per persoon

22 per jaar, betekent dit concreet een besparing op de uitkeringslasten van de gemeente van euro. De doorstroom naar een vervolg in een participatiebaan of detacheringsbaan betekent dat er een stijgende lijn zit in de persoonlijke ontwikkeling van mensen, waardoor hun kansen op uitstroom aanzienlijk toenemen (12 procent). Maar ook begeleiding naar een passend vervolg (zorg), een geobjectiveerde diagnose medisch beperkt, een Wsw indicatie of de conclusie dat regulier werk geen optie is, brengt duidelijkheid waar de opdrachtgever, maar zeker ook de mensen in het traject, baat bij hebben. Mensen die niet naar betaald werk uitstromen, hebben vaak te maken met een meervoudige problematiek, vooral van psychische aard en op het vlak van verslaving, agressie of criminaliteit. In andere gevallen spelen onvoldoende inburgering, lichamelijke of ouderdomsklachten, soms gecombineerd met twijfelachtige of onvoldoende inzet, een rol. Gelet op de problematiek van de mensen die een traject bij Voorwerk volgen, zijn we trots op onze resultaten. De meest kansrijke mensen worden, zoals eerder gezegd, niet naar ons doorverwezen. Zij worden in de gelegenheid gesteld zelf werk te vinden. De groep die bij ons een traject volgt vanuit een achterstandspositie of gedragsproblematiek is in de afgelopen jaren aanmerkelijk gegroeid. Uitstroom in mensen en uitstroomkanalen In 2011 hebben 387 mensen een traject beëindigd. Hiervan zijn er 88 bij een reguliere werkgever gaan werken, zonder verdere ondersteuning of subsidie. Van deze mensen vond 41 procent een reguliere baan via de door ons gelegde contacten met werkgevers. Ruim 15 procent is bemiddeld via het WGSL, 4 procent via de jobhunters van Permar en bijna 40 procent van de mensen vond zelfstandig, bijvoorbeeld via eigen netwerk of door (open) sollicitaties een betaalde baan. 21

23 De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aantallen trajecten en de redenen van beëindiging van het traject. Reden van beëindiging traject Oriëntatietraject Participatiebaan Detacheringsbaan WIJ-traject WI-traject totaal Regulier werk Einde traject: zorg Einde traject: regulier werk geen optie Einde traject: psych. en/of fysieke beperking Einde traject: i.o.m. de gemeente Geen recht meer op uitkering Verlenging OT 1 1 Verlenging PB Verlenging WI 3 3 Verlenging DB 3 3 Verlenging WIJ 6 6 Aanvaarding PB Aanvaarding DB 5 5 Aanvaarding WSW Activeringstraject Totaal trajecten Adm. Fout/traject niet gestart Totaal excl.adm fouten

24 Toelichting redenen van beëindiging: Regulier werk Einde traject: zorg Einde traject: regulier werk geen optie Einde traject: psychische/fysieke beperking Einde traject i.o.m. gemeente Geen recht meer op uitkering Verlenging trajecten (OT, PB, DB, WI, WIJ) Aanvaarding participatiebaan Aanvaarding detacheringsbaan Aanvaarding WSWindicatie Activeringstraject Adm. fouten/traject niet gestart De klant stroomt uit naar regulier en betaald werk (zonder loonkostensubsidie of verdere ondersteuning van Voorwerk) bij een reguliere werkgever met een arbeidsovereenkomst van tenminste een half jaar Het traject wordt afgesloten met een vervolg in een zorgtraject, omdat klant geen mogelijkheden heeft richting werk (bijv. als langdurige verslavingszorg nodig is) De klant heeft het hoogst haalbare bereikt, maar stroomt niet uit naar regulier werk De klant heeft door een arts vastgestelde fysieke of psychische beperkingen die werkaanvaarding belemmeren De klant gaat terug naar gemeente (portfolio behaald, klant komt niet meer, de opdrachtgever trekt opdracht in, vrijstelling gegeven in verband met kinderen etc.) Niet toekennen van de uitkering of stopzetting van de uitkering, bijvoorbeeld door samenwonen met verdienende partner, verhuizing, detentie of fraude (na aantal maatregelen) De doelstelling van het traject is binnen bereik, maar er is meer tijd nodig. Aansluitend op oriëntatietraject gaat de klant verder in een participatiebaan met inzet van re-integratie-instrumenten De klant komt in loondienst van Voorwerk en wordt tegen een inleenvergoeding gedetacheerd bij een werkgever De klant wordt tijdens het traject van Voorwerk geïndiceerd voor de sociale werkvoorziening en gaat naar de wachtlijst van Permar Vrijwilligerswerk Onterechte aanmeldingen, klanten die niet verschijnen voor intake, zijn omgeboekt naar ander traject etc. 23

25 24

26 4 PROJECTEN Naast onze reguliere taken voeren we een aantal projecten uit in samenwerking met het maatschappelijk middenveld van Ede. Het belangrijkste doel is dat zoveel mogelijk mensen meedoen en werkervaring opdoen, die hen in staat stelt door te stromen naar (betaald) werk. Dit combineren we met maatschappelijk relevante diensten aan de Edese burger. Met andere woorden door en voor Edenaren. In combinatie met de beschikbare banen bij andere werkgevers, bieden de projecten een ruime keuze aan mogelijke werkervaringsplaatsen, waar onze mensen kunnen oefenen met verschillende soorten werk. Onze projecten genieten inmiddels grote bekendheid in Ede en omstreken. De bezuiniging en de omslag van regie naar uitvoering binnen de afdeling WIZ van de gemeente heeft er toe geleid dat het aantal mensen dat bij Voorwerk is aangemeld ten opzichte van 2010 veel minder werd. Dat heeft helaas ook grote gevolgen gehad voor de bezetting van de projecten. Met minder mensen die een traject volgden bij Voorwerk hebben we er voor gekozen om voorrang te geven aan de projecten met het grootste maatschappelijke doel. Met name vanwege de hulpvraag van oudere inwoners van Ede die een beroep doen op Service voor de Wijk, heeft Voorwerk prioriteit gegeven aan deze werkervaringsplekken. Er blijven zich steeds weer kansen voordoen voor nieuwe en relevante projecten, waar mensen ervaring opdoen in combinatie met andere maatschappelijk relevante activiteiten. In verband met de afbouw van Voorwerk in 2012 hebben we deze kansen in 2011 verder niet meer kunnen oppakken. 25

27 Service voor de Wijk Het eerste project is Service voor de Wijk, dat in samenwerking met Woonstede, de gemeente Ede, Vilente en Opella is opgezet. Samen leveren wij een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en de leefbaarheid in de gemeente Ede. Service voor de Wijk richt zich vooral op kwetsbare burgers, zoals ouderen, mensen met een minimuminkomen en mensen met een beperking (WMO). Onze klussendienst doet onder begeleiding van ervaren werkleiders kleine klusjes in huis en in de tuin zoals schilderen, meubels (de-)monteren, gras maaien en onkruid wieden. Onze dienstenservice helpt mensen met allerlei activiteiten waar de reguliere zorg niet aan toe komt, zoals gezelschap houden, meegaan naar de dokter, boodschappen doen, wandelen en kleine schoonmaakklusjes. Voor een aantal deelnemers vormt dit een opstap naar een vervolgopleiding in de zorg. Onze dienstverlening draagt niet alleen bij aan het naar werk leiden van mensen met een uitkering, maar ook aan andere relevante maatschappelijke doelen als het vergroten van de zelfredzaamheid van oudere of kwetsbare burgers. Hiervan profiteren ook andere organisaties, omdat mensen langer zelfstandig in hun woning kunnen blijven wonen (minder woningmutaties, minder beroep op kostenintensieve zorg) en tuinen er verzorgd uitzien (leefbaarheid in de wijk, minder interventies van verhuurders). Motivatie De Universiteit van Utrecht heeft in 2011 een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de succesfactoren die leiden tot uitstroom bij vier verschillende projecten in Nederland, waaronder Service voor de Wijk. Het blijkt dat de persoonlijke aandacht van de begeleider, het weer hebben van een relevant sociaal netwerk en het zich nuttig kunnen maken voor anderen de factoren zijn die de motivatie van de deelnemers om weer te gaan werken doet toenemen. 26

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel JAARSTUKKEN Stichting De Wissel Woerden, 8 februari 2016 Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden Tel: 0348-497000 Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum VERKORTE JAARCIJFERS 2015 Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans 10 9101 PZ Dokkum De gegevens zijn ontleend aan de vastgestelde jaarrekening 2015 van de stichting. blad Inhoudsopgave 1 Algemeen 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Publicatiejaarrekening 2014

Publicatiejaarrekening 2014 Publicatiejaarrekening 2014 KvK-nummer: 41046120 RSIN: 004155324 Stichting Figulus Welzijn Aalten -Dinxperlo Postbus 83 7090 AB DINXPERLO INHOUD BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJF EN SAMENLEVING HAARLEM EN OMSTREKEN TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING BEDRIJF EN SAMENLEVING HAARLEM EN OMSTREKEN TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING BEDRIJF EN SAMENLEVING HAARLEM EN OMSTREKEN TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Meuze Schepenstraat 48 A NJ Rotterdam JAARREKENING 2015

Stichting Meuze Schepenstraat 48 A NJ Rotterdam JAARREKENING 2015 Stichting Meuze Schepenstraat 48 A1 3039 NJ Rotterdam JAARREKENING 2015 1 INHOUDSOPGAVE Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Waarderingsgrondslagen Toelichting

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM. Activiteitenverslag Financiële verantwoording 2016

Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM. Activiteitenverslag Financiële verantwoording 2016 Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM Activiteitenverslag 2016 & Financiële verantwoording 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Activiteitenverslag 1 Financiële verantwoording Balans

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2014. Miks welzijn

Financiële verantwoording 2014. Miks welzijn Financiële verantwoording 2014 Miks welzijn april 2015 1 Stichting Miks welzijn Brugstraat 1 8501 EV JOURE Inhoudsopgave Pagina Jaarstukken 2014 Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans 5 Staat van baten

Nadere informatie

Energiek BV J A A R STUKKEN. Permar Energiek BV Ede. Opmaakdatum:30 maart 2017

Energiek BV J A A R STUKKEN. Permar Energiek BV Ede. Opmaakdatum:30 maart 2017 J A A R STUKKEN Energiek BV 2 0 1 6 Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:30 maart 2017 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2016 4 -WInst en verliesrekening 2016 6 -Toelichting

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2015 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2016 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses.

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Algemeen Activiteiten De Stichting Muses (de Stichting) is opgericht op 13 maart

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 STICHTING WERKWIJS. Bezoekadres: Laan van Diepenvoorde 37-43 Waalre Postbus 44015 5604 LA Eindhoven

JAARREKENING 2012 STICHTING WERKWIJS. Bezoekadres: Laan van Diepenvoorde 37-43 Waalre Postbus 44015 5604 LA Eindhoven STICHTING WERKWIJS JAAR STICHTING WERKWIJS Bezoekadres: Laan van Diepenvoorde 37-43 Waalre Postbus 44015 5604 LA Eindhoven telefoon: 040-2140404 telefax: 040-2116739 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1.

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 2013 2 2. Exploitatierekening over 2013 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2016 Versie: Openbaar Vastgesteld: juli 2017 Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Titurel Fiscaalnummer: Putte. Publicatiebalans 31 december 2015

Stichting Titurel Fiscaalnummer: Putte. Publicatiebalans 31 december 2015 Fiscaalnummer: 8004.75.380 Putte Publicatiebalans 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 384.495 504.585 Financiële vaste activa 0

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014 Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN Financieel overzicht 2014 Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN Financieel

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2014 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. met steun van:

Jaarrekening 2012. met steun van: Jaarrekening 2012 met steun van: ondertekend door de raad van toezicht op 15 april 2013 Inhoud Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 4 Waarderingsgrondslagen 5 Toelichting op

Nadere informatie

Vereniging FNV Jong

Vereniging FNV Jong Vereniging FNV Jong 2014 9 INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda Jaarverslag over het boekjaar 2013 van Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda HS/R13GDFB/1 Inhoud Pagina Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten 2013 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. "Toon Hermans Huis Ede"

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. Toon Hermans Huis Ede Jaarrekening 2016 Stichting Inloophuis Gelderse Vallei "Toon Hermans Huis Ede" INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) geschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting

Nadere informatie