1.1. De Inspecteur heeft appellante voor het jaar 1993 een taxatieve aanslag in de winstbelasting opgelegd, gedagtekend 3 juni 1996.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1. De Inspecteur heeft appellante voor het jaar 1993 een taxatieve aanslag in de winstbelasting opgelegd, gedagtekend 3 juni 1996."

Transcriptie

1 BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 24 september 2001 Vonnisnummer : 1998/191 Datum : 24 september 2001 Rechters : mrs. L. van Gijn als voorzitter en de leden C.W.M. van Ballegooijen en L.F. van Kalmthout Middel : Winstbelasting Artikel : 3, 31, 37 Belastingjaar : 1993 Plaats : Curaçao Essentie : De beschikking op het bezwaarschrift is ontvangen na de termijn van twee maanden. Het beroepschrift is enkele dagen na de ontvangst ingediend. De beschikking is niet per aangetekende post is verzonden, zoals de LWB voorschrijft. Inspecteur moet aannemelijk maken dat beroep te laat is ingediend. Appellante stelt dat zij de aanslag nimmer heeft ontvangen. De aanslag is niet per aangetekende post is verzonden, zoals de LWB voorschrijft. Inspecteur moet aannemelijk maken dat bezwaar te laat is ingediend. NV handelt onzakelijk door renteloze lening in rekening courant aan haar directeur/enig aandeelhouder te verstrekken. De Raad schat de gederfde rente uit op 6% per jaar. 1. Loop van het geding 1.1. De Inspecteur heeft appellante voor het jaar 1993 een taxatieve aanslag in de winstbelasting opgelegd, gedagtekend 3 juni Op 4 augustus 1997 is ter inspectie een aangifte winstbelasting over het jaar 1993 van belanghebbende ontvangen. De Inspecteur heeft deze aangifte aangemerkt als een bezwaarschrift Bij beschikking van 26 augustus 1998 heeft de Inspecteur op het bezwaar beslist. Hij heeft daarbij de aanslag verminderd tot een berekend naar een belastbare winst van Naf Tegen de beschikking op het bezwaarschrift heeft de gemachtigde van appellante beroep ingesteld. Het beroepschrift is op 16 november 1998 door de Raad ontvangen De Inspecteur heeft een vertoogschrift ingediend, dat bij de Raad is binnengekomen op 3 april De zaak is behandeld ter zitting van 20 april 2000, gehouden te Curaçao. Aldaar zijn verschenen Mr. R als gemachtigde van appellante, tot haar bijstand vergezeld van Mr. P, alsmede de Inspecteur. De gemachtigde heeft gepleit overeenkomstig de door haar overgelegde pleitnota met bijlagen. De pleitnota en de bijlagen daarbij behoren tot de stukken van het geding.

2 1.7. Na de mondelinge behandeling heeft een briefwisseling plaatsgehad tussen partijen en de Raad. Van de gemachtigde van appellante is een brief ingekomen op 31 mei De Inspecteur is in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. Hij heeft dat gedaan door middel van een brief welke op 21 juni 2000 is ingekomen. Van deze brief is aan de gemachtigde een afschrift toegezonden Partijen hebben eenparig afgezien van een tweede mondelinge behandeling van het beroep, waaromtrent correspondentie met de Raad heeft plaatsgevonden in februari, mei en juni Vaststaande feiten 2.1. Appellante, die een onderneming uitoefent, had gedurende het jaar 1993 een vordering in rekening courant op haar directeur, tevens haar enige aandeelhouder. Bij de aanvang van het jaar bedroeg de vordering Naf , aan het einde van het jaar Naf De aangroei van de rekening courant in 1993 is veroorzaakt doordat appellante haar directeur/enig aandeelhouder gelden ter leen heeft verstrekt ter financiering van een bedrijfsgebouw dat de directeur/enig aandeelhouder in privé heeft laten bouwen De rekening courant is in 1994 geheel afgelost Ter zake van de aldus ter leen verstrekte en in rekening courant geboekte gelden heeft appellante geen rente in rekening gebracht. 3. Geschil en standpunten van partijen 3.1. De Inspecteur stelt zich allereerst op het standpunt dat appellante wegens overschrijding van de wettelijke beroepstermijn niet in haar beroep kan worden ontvangen. Subsidiair is hij van mening dat appellante wegens overschrijding van de wettelijke bezwaartermijn niet-ontvankelijk in haar bezwaar had moeten worden verklaard. Meer subsidiair stelt de Inspecteur dat appellante door af te zien van rente ter zake van haar vordering in rekening courant op haar directeur/enig aandeelhouder laatstgenoemde op niet zakelijke gronden een voordeel heeft doen toekomen. Dat voordeel, naar het oordeel van de Inspecteur te stellen op Naf ,57, zijnde 9% van de gelden die gemiddeld over 1993 hebben uitgestaan, dient volgens de Inspecteur tot de winst van appellante te worden gerekend Appellante meent dat zowel haar bezwaarschrift, als haar beroepschrift ontvankelijk moet worden geacht. Ook de meer subsidiaire stelling van de Inspecteur bestrijdt zij. Naar haar mening is er geen grond om de door haar uiteindelijk aangegeven winst te verhogen met een bedrag aan rente ter zake van de rekening courant. Mocht over dit laatste anders geoordeeld worden, dan acht zij geen hogere rentebijtelling gerechtvaardigd dan Naf , zijnde 4% van de gemiddeld gedurende 1993

3 uitgeleende gelden. 4. Overwegingen omtrent het geschil 4.1. De ontvankelijkheid van het beroep De beschikking op het bezwaarschrift is gedagtekend 26 augustus Appellante stelt dat zij de beschikking echter pas enkele dagen vóór 13 november 1998, de dag waarop zij haar beroepschrift heeft ingediend, heeft ontvangen. Voorts heeft zij aangevoerd dat de beschikking niet, zoals de Landsverordening op de winstbelasting 1940 (hierna: LWB) in artikel 31 voorschrijft, per aangetekende post is verzonden. De Inspecteur heeft dit laatste niet weersproken Onder deze omstandigheden ligt het op de weg van de Inspecteur om aannemelijk te maken dat de beroepstermijn is aangevangen meer dan twee maanden vóór 13 november 1998, derhalve vóór 13 september Hierin is hij niet geslaagd Appellante is ontvankelijk in haar beroep De ontvankelijkheid van het bezwaar De aan appellante opgelegde aanslag draagt de dagtekening 3 juni Appellante stelt dat zij de aanslag nimmer heeft ontvangen. Voorts heeft zij door de Inspecteur niet weersproken aangevoerd dat ook de aanslag niet, zoals de LWB in artikel 37 voorschrijft, per aangetekende post is verzonden Alsdan ligt het evenzeer op de weg van de Inspecteur om aannemelijk te maken dat de bezwaartermijn is aangevangen meer dan twee maanden vóór 4 augustus 1997, de dag waarop de als bezwaarschrift aangemerkte aangifte van appellante door de Inspecteur is ontvangen. Hierin is hij evenmin geslaagd De Inspecteur heeft appellante derhalve terecht in haar bezwaar ontvangen De rente Ingeval appellante heeft bedoeld te stellen dat zij niet onzakelijk heeft gehandeld door de onder de feiten vermelde lening in rekening courant aan haar directeur/enig aandeelhouder te verstrekken zonder daarvoor rente te bedingen, verwerpt de Raad dit standpunt. Het komt de Raad onaannemelijk voor, dat appellante de betreffende gelden in zakelijke verhoudingen renteloos zou hebben uitgeleend. Dit is niet anders indien zoals appellante heeft gesteld, doch de Raad verder in het midden laat de lening is gefinancierd met haar voorziening voor pensioenverplichtingen. Ook de omstandigheid dat de lening in 1994 weer is afgelost, doet aan het voorgaande niet af Vaststaat dat de gelden zijn gebruikt voor de stichting van een nieuw bedrijfsgebouw en dat de rekening courant in 1994 volledig is afgelost. Dit in aanmerking

4 genomen dient ter bepaling van de rente welke appellante zich heeft laten ontgaan ervan te worden uitgegaan dat zij de gelden zou hebben belegd voor een termijn van één à twee jaar, bijvoorbeeld door deze op deposito s te plaatsen. Appellante heeft overtuigend aangetoond dat het uitgangspunt van de Inspecteur, dat de rentevoet van langlopende deposito s zonder verdere precisering van de termijn in casu maatgevend is, onjuist is De Inspecteur heeft in zijn vertoogschrift gesteld dat in het onderhavige jaar de rente op een langlopend deposito op de Nederlandse Antillen 6 tot 8% heeft belopen. Appellante heeft deze stelling bestreden. De gemachtigde heeft tijdens haar pleidooi opgemerkt dat de rente op langlopende termijndeposito s slechts 5 tot 6% bedroeg en op kortlopende spaarrekeningen gemiddeld 4% De rente die appellante van haar directeur/enig aandeelhouder had kunnen bedingen indien zij zakelijk zou hebben gehandeld, is door de Inspecteur geschat op 9% per jaar. Reeds omdat de Inspecteur, zoals hiervóór onder is overwogen, hierbij is uitgegaan van een onjuist uitgangspunt, kan deze schatting niet als redelijk worden aangemerkt. Naar het oordeel van de Raad komt een redelijke schatting van de door appellante gederfde rente uit op 6% s jaars Tussen partijen is de grondslag waarover de rentevergoeding dient te worden berekend niet in geschil. De Raad stelt het bij te tellen bedrag op 6/9 x Naf = Naf Het voorgaande brengt mee dat de bestreden aanslag moet worden verminderd tot een berekend naar een belastbare winst van Naf Naf = Naf , welk bedrag ingevolge artikel 15 LWB dient te worden afgerond op Naf Het beroep van appellante is ten dele gegrond. 5. Beslissing De Raad vernietigt de beschikking van de Inspecteur en vermindert de bestreden aanslag tot een berekend naar een belastbaar bedrag van Naf

5

BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 juli 2000

BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 juli 2000 BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 28 juli 2000 Vonnisnummer : 1998/125 Datum : 28 juli 2000 Rechters : mrs. A.W.M. Bijloos, C.W.M. van Ballegooijen en L.F. van Kalmthout. Middel : Loonbelasting en premie AOV/AWW

Nadere informatie

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond.

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. b) LJN: BX8102, Gerechtshof 's-gravenhage, BK-10/00754 en 10/00233

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:310

ECLI:NL:GHAMS:2014:310 pagina 1 van 6 ECLI:NL:GHAMS:2014:310 Instantie Datum uitspraak 30-01-2014 Datum publicatie 12-02-2014 Zaaknummer 12/00966 Rechtsgebieden Gerechtshof Amsterdam Belastingrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente

Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente LJN: BV9731, Gerechtshof Arnhem, 11/00546 Datum uitspraak: 13-03-2012 Datum publicatie: 23-03-2012 Rechtsgebied: Belasting

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Almere (hierna: de Inspecteur)

de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Almere (hierna: de Inspecteur) Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN Afdeling belastingrecht Locatie Arnhem nummer 13/00631 uitspraakdatum: 18 maart 2014 Uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van

Nadere informatie

Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer. procedurenummer: AWB 12/159

Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer. procedurenummer: AWB 12/159 Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer procedurenummer: AWB 12/159 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 16 augustus 2012 als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft bij brieven van 16 mei 2011 en 23 juli 2011 nog stukken in het geding gebracht.

1.2 Belanghebbende heeft bij brieven van 16 mei 2011 en 23 juli 2011 nog stukken in het geding gebracht. GCHB 2011-423 Uitspraak van 10 november 2011 prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr. C.A. Joustra, drs. P.H.M. Kuijs AAG, mr. F.H.J. Mijnssen en mr. F.P. Peijster. Klik hier voor de uitspraak in eerste

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VOOR Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 fax 070-3905171. Beslissing Mw. A.- B.

RAAD VAN TOEZICHT VOOR Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 fax 070-3905171. Beslissing Mw. A.- B. RAAD VAN TOEZICHT VOOR Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 fax 070-3905171 Beslissing Mw. A.- B. 1. Per brief van 15 juli 2002 wendt Mw. A. te P. (hierna A.) zich

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen.

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-007 d.d. 31 januari 2014 (mr. W.J.J. Los, voorzitter, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers, drs. P.H.M. Kuijs AAG, prof. mr. F.R. Salomons, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging)

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht CARL

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang.

Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang. Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang. Beklaagde trad op als verkopend makelaar van een bouwproject. Klager heeft een koopaannemingsovereenkomst gesloten m.b.t. een 50% aandeel

Nadere informatie

Raad van Discipline. Beslissing. Beslissing van 12 november 2013 in de zaak 13-144A naar aanleiding van de klacht van: klaagsters.

Raad van Discipline. Beslissing. Beslissing van 12 november 2013 in de zaak 13-144A naar aanleiding van de klacht van: klaagsters. van 12 november 2013 in de zaak naar aanleiding van de klacht van: klaagsters tegen: verweerder 1 VERLOOP VAN DE PROCEDURE 1.1 Bij brief aan de raad van 29 mei 2013 met kenmerk 03-13-0407, door de raad

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-145 d.d. 2 mei 2012 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. P.M. Arnoldus-Smit en mr. J.W.H. Offerhaus, leden, en mr. E.P.A. Bogers, secretaris)

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr.

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. 106128 - Beroep tegen een berisping: SAMENVATTING Werknemer heeft ernstige fouten bij het opstellen van de roosters gemaakt en de werkgever stelt dat sprake is van disfunctioneren. De werknemer vertoont

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/116 WA. i n d e k l a c h t nr. 056.00. hierna te noemen 'klaagster',

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/116 WA. i n d e k l a c h t nr. 056.00. hierna te noemen 'klaagster', RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 056.00 ingediend door: vertegenwoordigd door hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van

Nadere informatie

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde.

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. In verband met een mogelijke verkoopopdracht heeft beklaagde aan de eigenaar van een woning een vraagprijs geadviseerd van EUR 349.500 k.k. Een maand later werd beklaagde

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen

Samenvatting. Consument, tegen Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-61 d.d. 21 februari 2013 (mr. C.E du Perron, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. A.P. Luitingh, leden en mevrouw mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

College van Beroep Stichting Normering Arbeid

College van Beroep Stichting Normering Arbeid College van Beroep Stichting Normering Arbeid Uitspraak d.d. nr. SNA 09-01 inzake: (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), gevestigd te (..), gemachtigde (..), eiseres, tegen (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), gevestigd te (..),

Nadere informatie

TAR 2009/142: ontslag op andere gronden wegens verstoorde arbeidsrelatie

TAR 2009/142: ontslag op andere gronden wegens verstoorde arbeidsrelatie Page 1 of 5 TAR 2009/142: ontslag op andere gronden wegens verstoorde arbeidsrelatie Instantie: Centrale Raad van Beroep Datum: 7 april 2009 Magistraten: Vermeulen Zaaknr: 07/6209AW Conclusie: - LJN: BK0290

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2005:AT9828

ECLI:NL:CRVB:2005:AT9828 ECLI:NL:CRVB:2005:AT9828 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13-07-2005 25-07-2005 03/2367 ZW + 03/2368 WAO

Nadere informatie

Axent NabestaandenZorg N.V., gevestigd te Groningen, hierna te noemen Verzekeraar.

Axent NabestaandenZorg N.V., gevestigd te Groningen, hierna te noemen Verzekeraar. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-231 d.d. 13 augustus 2015 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. W. Dullemond, leden en mr. R.A.F. Coenraad,

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER 11/9 AW U I T S P R A A K op het hoger beroep van: [Appellante], wonende te [woonplaats], (hierna: appellante), tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem van

Nadere informatie

HR: rechtsbijstandverzekeraar aansprakelijk voor niet wijzen op verjaringstermijn

HR: rechtsbijstandverzekeraar aansprakelijk voor niet wijzen op verjaringstermijn HR: rechtsbijstandverzekeraar aansprakelijk voor niet wijzen op verjaringstermijn Hoge Raad 03 februari 2012 BV2719 10/04120 Niet-nakoming van garantieverplichting. Rechtsbijstandverlener verzuimt haar

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Westelijke Mijnstreek U.A., gevestigd te Sittard, hierna te noemen Aangeslotene.

Coöperatieve Rabobank Westelijke Mijnstreek U.A., gevestigd te Sittard, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-05 d.d. 7 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.S.W. Holtrop, leden en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Rabobank, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Rabobank, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-50 d.d. 27 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop en mr. W.F.C. Baars, leden en mr. E.J. Heck, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 juli 2004 Rapportnummer: 2004/295

Rapport. Datum: 30 juli 2004 Rapportnummer: 2004/295 Rapport Datum: 30 juli 2004 Rapportnummer: 2004/295 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de staatssecretaris van Financiën afwijzend heeft beslist op haar verzoek om met toepassing van de hardheidsclausule

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-270 d.d. 1 oktober 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heer H. Mik RA en de heer G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie

28 maart 2013 2013/02. De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen

28 maart 2013 2013/02. De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen BESLISSING Datum uitspraak : 28 maart 2013 Zaaknummer : 2013/02 Appellant : De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen Verweerder : Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Arbitraal vonnis van 25 augustus 2010 Kenmerk: 10/12 Het Scheidsgerecht, samengesteld als volgt: mr. H.F.M. Hofhuis, wonende te s-gravenhage, voorzitter, mr. E.J. Rutters,

Nadere informatie