de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Almere (hierna: de Inspecteur)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Almere (hierna: de Inspecteur)"

Transcriptie

1 Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN Afdeling belastingrecht Locatie Arnhem nummer 13/00631 uitspraakdatum: 18 maart 2014 Uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 14 mei 2013, nummer AWB 12/4962, in het geding tussen belanghebbende en de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Almere (hierna: de Inspecteur) 1 Ontstaan en loop van het geding 1.1 Aan belanghebbende is voor het jaar 2009 een aanslag in de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen (hierna: IB/PVV) opgelegd naar een belastbaar inkomen uit werk en wonen van en een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van 106. Tevens is bij beschikking 291 aan heffingsrente in rekening gebracht en is een verzuimboete van 226 opgelegd. 1.2 Op de bezwaren van belanghebbende heeft de Inspecteur bij in één geschrift verenigde uitspraken op bezwaar, de aanslag verminderd tot een aanslag berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van en een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van nihil, de beschikking heffingsrente verminderd tot 129 en de verzuimboete gehandhaafd. 1.3 Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij de rechtbank Gelderland (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft het beroep bij uitspraak van 14 mei 2013 ongegrond verklaard. 1.4

2 Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld. Het hogerberoepschrift is op 10 juni 2013 ter griffie van het Hof ontvangen. De Inspecteur heeft een verweerschrift ingediend. 1.5 Tot de stukken van het geding behoort, naast de hiervoor vermelde stukken, het van de Rechtbank ontvangen dossier dat op deze zaak betrekking heeft. 1.6 Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 14 januari 2014 te Arnhem. Daarbij zijn verschenen en gehoord belanghebbende en [A] namens de Inspecteur. 1.7 Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt dat aan deze uitspraak is gehecht. 1.8 Belanghebbende heeft het Hof met als dagtekening 22 januari 2014 een nader stuk toegezonden. Een kopie hiervan is aan deze uitspraak gehecht. Dit stuk heeft het Hof geen aanleiding gegeven het onderzoek te heropenen. 2 De vaststaande feiten 2.1 Belanghebbende drijft in de vorm van een eenmanszaak een onderneming. De in dat kader verrichte activiteiten bestaan uit marketingonderzoek en de ontwikkeling van een internet uitgeefproject. 2.2 Aan belanghebbende is op zijn verzoek uitstel verleend voor het indienen van de aangifte IB/PVV Ondanks herinnering en aanmaning daartoe heeft belanghebbende de aangifte niet (tijdig) ingediend. Op 23 november 2011 heeft de Inspecteur de aanslag IB/PVV 2009 opgelegd naar geschatte belastbare inkomens. 2.3 In bezwaar legt belanghebbende alsnog een berekening over van zijn inkomen over Belanghebbende berekent de winst op , waarbij hij onder meer aan reiskosten, 656 aan huisvestingskosten en aan kosten van huur in aftrek brengt. Voorts claimt belanghebbende aan zelfstandigenaftrek. 2.4

3 Bij brief van 28 februari 2012 en rappelbrief van 12 april 2012 verzoekt de Inspecteur belanghebbende om een specificatie met (eventuele) onderliggende bescheiden met betrekking tot de in 2.3 genoemde aftrekposten. 2.5 Bij brief van 27 april 2012 legt belanghebbende een specificatie over van de reiskosten exclusief benzine en autokosten, en deelt hij mee dat hij nog enkele weken nodig heeft voor het overleggen van gegevens met betrekking tot de huisvestingskosten, de huur en de reiskosten. Met betrekking tot de zelfstandigenaftrek verklaart belanghebbende: Verder vermeld ik dat ik in 2009 ruimschoots voldeed aan uw urencriterium. Ik gebruikte in 2009 geen urenregistratie. Mijn uurprijs varieerde en kwam bij narekening meestal uit op zo n 25 tot 30 euro per uur. Deze lage uurprijs komt doordat je veel meer uren moest spenderen dan ingeschat. ( ) 2.6 Bij brief van 4 mei 2012 verzoekt de Inspecteur belanghebbende de gevraagde bescheiden vóór 15 juni 2012 over te leggen. Bij brief van 27 juni 2012 deelt de Inspecteur belanghebbende mee dat hij niets heeft ontvangen en dat hij hem voor de laatste maal in de gelegenheid stelt de betreffende stukken vóór 15 juli 2012 toe te zenden. Belanghebbende heeft niet op de brief van 27 juni 2012 gereageerd. 2.7 Bij de uitspraak op het bezwaar corrigeert de Inspecteur de door belanghebbende berekende winst met de door hem niet geaccepteerde reiskosten, huisvestingskosten en kosten van huur. Voorts weigert de Inspecteur de zelfstandigenaftrek. 3 Het geschil, de standpunten en conclusies van partijen 3.1 In geschil is of belanghebbende recht heeft op aftrek van reis-, huisvestings- en huurkosten en op zelfstandigenaftrek. 3.2 Beide partijen hebben voor hun standpunt aangevoerd wat is vermeld in de van hen afkomstige stukken. Daaraan hebben zij ter zitting toegevoegd hetgeen is vermeld in het aan deze uitspraak gehechte proces-verbaal van de zitting. 3.3 Belanghebbende concludeert in hoger beroep tot vernietiging van de uitspraak van de Rechtbank en van de uitspraak op bezwaar en tot vermindering van de aanslag. 3.4

4 De Inspecteur concludeert tot bevestiging van de uitspraak van de Rechtbank. 4 Beoordeling van het geschil 4.1 Het Hof stelt voorop dat een redelijke verdeling van de bewijslast meebrengt dat belanghebbende aannemelijk maakt dat hij recht heeft op aftrek van de door hem gestelde kosten en op zelfstandigenaftrek. 4.2 Belanghebbende heeft ter zitting van het Hof aangeboden op korte termijn alsnog bewijsstukken over te leggen ter onderbouwing van de door hem gestelde reis- en huisvestingskosten en de zelfstandigenaftrek. Naar het oordeel van het Hof is het in strijd met de goede procesorde om in dit stadium van de procedure belanghebbende nog in de gelegenheid te stellen stukken over te leggen. Daarbij overweegt het Hof dat de Inspecteur in de bezwaarfase belanghebbende diverse malen in de gelegenheid heeft gesteld de door hem opgevoerde kosten te specificeren en met bewijsstukken te onderbouwen en dat belanghebbende, afgezien van een opstelling van een gedeelte van de reiskosten, geen nadere stukken heeft overgelegd. Evenmin heeft belanghebbende gebruik gemaakt van de gelegenheid om in beroep en in hoger beroep zijn standpunt met bewijsstukken te onderbouwen. Gelet hierop passeert het Hof het aanbod van belanghebbende. 4.2 Ingevolge artikel 3.16 van de Wet inkomstenbelasting 2001 komen bij het bepalen van de winst niet in aftrek kosten en lasten die verband houden met een werkruimte, de inrichting daaronder begrepen, ten behoeve van een belastingplichtige zelf in zijn niet tot zijn ondernemingsvermogen behorende woning, tenzij de werkruimte een naar verkeersopvatting zelfstandig gedeelte van de woning vormt. Niet in geschil is dat belanghebbende zijn onderneming uitoefent in de door hem bewoonde huurwoning. Belanghebbende heeft gesteld dat hij zijn werkzaamheden verricht in een continue proces, waar hij zich ook in de woning bevindt, en dat hij derhalve de gehele woning, afgezien van de zolder, primair als werkruimte gebruikt. Nog afgezien van de vraag of dit aannemelijk is, hetgeen de Inspecteur betwist, heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt dat de werkruimte een zodanige zelfstandigheid bezit dat de ruimte duidelijk te onderscheiden is door uiterlijke kenmerken (Memorie van Toelichting, , nr. 3, blz. 5-6). Het gebruik van de woning voor wonen en werken vloeit dusdanig in elkaar over, dat de woning niet als een naar verkeersopvatting zelfstandige werkruimte kan worden aangemerkt. Nu een zelfstandige werkruimte ontbreekt kunnen geen (huur-)kosten ter zake van een werkruimte voor aftrek in aanmerking komen. 4.3 Belanghebbende heeft geen bewijs bijgebracht van de door hem gestelde huisvestingskosten en reiskosten. De overgelegde opstelling van een gedeelte van de reiskosten is, zonder

5 onderliggende bescheiden, daartoe niet voldoende. Belanghebbende heeft deze kosten derhalve niet aannemelijk gemaakt zodat deze niet voor aftrek in aanmerking komen. 4.4 De Inspecteur heeft betwist dat in het onderhavige jaar is voldaan aan het voor de zelfstandigenaftrek vereiste urencriterium. Belanghebbende heeft geen urenregistratie bijgehouden en heeft ook overigens geen enkel bewijs bijgebracht van zijn stelling dat hij in het onderhavige jaar ten minste 1225 uren aan werkzaamheden voor zijn onderneming heeft besteed. Belanghebbende heeft naar het oordeel van het Hof niet aannemelijk gemaakt dat hij recht heeft op zelfstandigenaftrek. 4.5 Niet in geschil is dat belanghebbende geen aangifte IB/PVV 2009 heeft gedaan. De Inspecteur heeft op grond van paragraaf 21 van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst in verbinding met artikel 67a, lid 1, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, een verzuimboete opgelegd van 226. Belanghebbende heeft geen afzonderlijke grieven met betrekking tot de verzuimboete aangevoerd. Ook overigens zijn geen omstandigheden gesteld of gebleken die het Hof aanleiding geven tot matiging van de boete. Het Hof acht de boete passend en geboden. 4.6 Het hoger beroep wordt geacht mede betrekking te hebben op de heffingsrente. Belanghebbende heeft geen zelfstandige gronden tegen de in rekening gebrachte heffingsrente aangevoerd. Ook overigens is het Hof niet gebleken dat de bepalingen met betrekking tot de heffingsrente onjuist zijn toegepast, zodat het hoger beroep in zoverre eveneens ongegrond is. Slotsom Op grond van het vorenstaande is het hoger beroep ongegrond. 5 Kosten Het Hof acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten. 6 Beslissing Het Gerechtshof bevestigt de uitspraak van de Rechtbank, Deze uitspraak is gedaan door mr. R.F.C. Spek, voorzitter, mr. J.P.M. Kooijmans en mr. J. van de Merwe, in tegenwoordigheid van mr. A. Vellema als griffier. De beslissing is op 18 maart 2014 in het openbaar uitgesproken. De griffier, De voorzitter, (A. Vellema) (R.F.C. Spek)

6 Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op: 18 maart 2014 Tegen deze uitspraak kunnen beide partijen binnen zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie instellen bij: de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), Postbus 20303, 2500 EH Den Haag. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen: 1. bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd; 2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht; d. de gronden van het beroep in cassatie. Voor het instellen van beroep in cassatie is griffierecht verschuldigd. Na het instellen van beroep in cassatie ontvangt de indiener een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad. In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.

Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente

Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente LJN: BV9731, Gerechtshof Arnhem, 11/00546 Datum uitspraak: 13-03-2012 Datum publicatie: 23-03-2012 Rechtsgebied: Belasting

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:310

ECLI:NL:GHAMS:2014:310 pagina 1 van 6 ECLI:NL:GHAMS:2014:310 Instantie Datum uitspraak 30-01-2014 Datum publicatie 12-02-2014 Zaaknummer 12/00966 Rechtsgebieden Gerechtshof Amsterdam Belastingrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond.

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. b) LJN: BX8102, Gerechtshof 's-gravenhage, BK-10/00754 en 10/00233

Nadere informatie

GERECHTSHOF DEN HAAG Team Belastingrecht meervoudige kamer nummer BK- 13/01190

GERECHTSHOF DEN HAAG Team Belastingrecht meervoudige kamer nummer BK- 13/01190 GERECHTSHOF DEN HAAG Team Belastingrecht meervoudige kamer nummer BK- 13/01190 Uitspraak van 25 juli 2014 in het geding tussen: [X] B.V., statutair gevestigd te [Z], belanghebbende, en de directeur van

Nadere informatie

Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer. procedurenummer: AWB 12/159

Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer. procedurenummer: AWB 12/159 Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer procedurenummer: AWB 12/159 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 16 augustus 2012 als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1985

ECLI:NL:RBNHO:2015:1985 ECLI:NL:RBNHO:2015:1985 Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak 23-03-2015 Datum publicatie 07-04-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 1993 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

MEERTS. Arbeidsrecht, Belastingrecht, Bestuursrecht, Incasso, Verkeersboetes. t ^L NIJiVUGFJi. L \'i. . (i. da'- 3 hi

MEERTS. Arbeidsrecht, Belastingrecht, Bestuursrecht, Incasso, Verkeersboetes. t ^L NIJiVUGFJi. L \'i. . (i. da'- 3 hi MEERTS BELASTINGADVIES EN RECHTSBIJSTAND B»V. Arbeidsrecht, Belastingrecht, Bestuursrecht, Incasso, Verkeersboetes Afzender: Duinenberg 6, 6099 CS Beegden PER POST EN PER FAX 024-323 59 92 Gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Rechtbank Gelderland 05-03-2015 06-03-2015 AWB - 14 _ 4451. Belastingrecht

Rechtbank Gelderland 05-03-2015 06-03-2015 AWB - 14 _ 4451. Belastingrecht ECLI:NL:RBGEL:2015:1431 http://d Deeplink Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Gelderland 05-03-2015 06-03-2015 AWB - 14

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:437

ECLI:NL:GHDHA:2014:437 ECLI:NL:GHDHA:2014:437 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 11-02-2014 Datum publicatie 06-03-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-13-00426

Nadere informatie

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 Beslissing van 21 mei 2012 in de zaak H 221-2011 naar aanleiding van de klacht van: dhr. A klager tegen: Mr.B verweerder

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

Samenvatting Hoewel uit de bij het boeterapport gevoegde Overeenkomst voor financiering van de bouw van 43

Samenvatting Hoewel uit de bij het boeterapport gevoegde Overeenkomst voor financiering van de bouw van 43 Knowledge Portal AB 2011/353 Aflevering AB 2011, afl. 46 Publicatiedatum 01-12-2011 Rolnummer 201007466/1/V6. Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Meervoudige kamer) 6 april 2011

Nadere informatie

HOF VAN DISCIPLINE. No. 4482 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE

HOF VAN DISCIPLINE. No. 4482 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE HOF VAN DISCIPLINE No. 4482 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. Bij beslissing van 19 december 2005 heeft de Raad

Nadere informatie

i'vviü Uw kenmerk Behandelend ambtenaar E.S.W. Wooning 070-4264192

i'vviü Uw kenmerk Behandelend ambtenaar E.S.W. Wooning 070-4264192 Raad van State At 11r 11ng bcsumrmechfspr.ial AANTEKENEN Raad van de gemeente Drimmelen Postbus 19 4920 AA MADE I 1cp z

Nadere informatie

Rapport. Klacht over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) te Den Haag. Datum: 13 april 2011. Rapportnummer: 2011/111

Rapport. Klacht over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) te Den Haag. Datum: 13 april 2011. Rapportnummer: 2011/111 Rapport Klacht over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) te Den Haag. Datum: 13 april 2011 Rapportnummer: 2011/111 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Arbeidsinspectie

Nadere informatie

LJN: AE4801, Hoge Raad, 37137. Datum uitspraak: 24-09-2004 Datum publicatie: 24-09-2004 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie

LJN: AE4801, Hoge Raad, 37137. Datum uitspraak: 24-09-2004 Datum publicatie: 24-09-2004 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie LJN: AE4801, Hoge Raad, 37137 Datum uitspraak: 24-09-2004 Datum publicatie: 24-09-2004 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Is bemiddeling bij kinderopvang door gastouders

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER 11/9 AW U I T S P R A A K op het hoger beroep van: [Appellante], wonende te [woonplaats], (hierna: appellante), tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem van

Nadere informatie

ARBITRAGEREGLEMENT KWPN

ARBITRAGEREGLEMENT KWPN ARBITRAGEREGLEMENT KWPN Inhoudsopgave: Artikel 1: Geschillen Artikel 2: Arbitrage Artikel 3: College van arbiters Artikel 4: Secretariaat Artikel 5: Onpartijdigheid en onafhankelijkheid Artikel 6: Einde

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift.

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift. Uitspraak Commissie van Beroep 2013-21 d.d. 24 juni 2013 (prof. mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en mr. A. Rutten-Roos, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder.

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. HOF VAN DISCIPLINE No. 4516 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. Bij beslissing van 6 februari 2006 heeft de Raad

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Ontbreken schriftelijke opdracht. Intrekking opdracht. Belangenverstrengeling

Belangenbehartiging opdrachtgever. Ontbreken schriftelijke opdracht. Intrekking opdracht. Belangenverstrengeling Belangenbehartiging opdrachtgever. Ontbreken schriftelijke opdracht. Intrekking opdracht. Belangenverstrengeling Klaagster heeft een huurovereenkomst m.b.t. een kantoorruimte gesloten. Zij meent haar makelaar

Nadere informatie

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel I Artikel I, onderdeel A (artikel 2.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001) De wijziging van artikel 2.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) betreft

Nadere informatie

PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Conclusie Nr. 43 602 Derde Kamer (A) Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2002 PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN MR. J.A.C.A. OVERGAAUW ADVOCAAT-GENERAAL Conclusie van 17 juli

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING J.N. Brokerhof h.o.d.n. Financieel Planbureau Datum 14 september 2011 Pagina 1 van 18 Kopie aan mr. C.J. van Dijk, Van Veen Advocaten

Nadere informatie

ABN AMRO Schadeverzekering N.V., gevestigd te Zwolle, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Schadeverzekering N.V., gevestigd te Zwolle, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-076 d.d. 9 maart 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Inboedelverzekering. Bestemmingswijziging.

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013.

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013. ARBITRAGEREGLEMENT INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241

Rapport. Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241 Rapport Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Huurcommissie Rotterdam in het ressort Schiedam zijn individueel ingebrachte bezwaren van 25 juli 1999 ten

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-394 d.d. 29 oktober 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en dr. B.C. de Vries, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie