Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten"

Transcriptie

1 Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1 28e jaargang (2009), aflevering nr. 1.

2 Het BULLETIN is een uitgave van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten. REDACTIECOMMISSIE Drs. W.M. Verschraegen (voorzitter-secretaris) Drs. P.E. de Blaeij Mevr. M.J. Dankaart, lic. R. van den Elshout Het Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten is een uitgave die tweemaal per jaar verschijnt en die bestemd is voor de leden van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten en voor anderen die belangstelling tonen in de volkskunde, de taalkunde en de oudheidkunde, kortom: in de geschiedenis en haar hulpwetenschappen van Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen (voornamelijk de vroegere Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe). Het Bulletin wil genoemde terreinen op een zowel informatieve als educatieve wijze onder de aandacht van zijn lezers brengen. Daarnaast wil het Bulletin fungeren als een forum voor zijn lezers om wederwaardigheden, vragen en bevindingen op genoemde terreinen d.m.v. het geschreven woord onder de aandacht te brengen. Voor het publiceren van artikelen, mededelingen, vragen, bijdragen e.d. voor het Bulletin (of artikelen voor het Jaarboek van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten ), wende men zich tot de secretaris van de Redactiecommissie: Drs. W.M. Verschraegen, Schoolstraat 10B, 4576 AB Koewacht, telefoon: , Kopij bestemd voor het Bulletin dient uitgetypt, zo mogelijk digitaal, te worden ingezonden. Voor artikelen bestemd voor het Jaarboek neme men eerst contact op met de secretaris. INHOUDSOPGAVE Van de Redactie... 3 Van het Bestuur... 3 Van de Excursiecommissie... 5 Van de Stichting Museum De Vier Ambachten... 6 Genealogie... 7 Van de Werkgroep Archeologie... 9 De verovering van de stad Hulst op de Spanjaarden: 5 november Colofon Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Advertenties Foto omslag voorzijde: Detail van het schilderij De verovering van Hulst op de Spanjaarden: 5 november 1645 van Hendrick de Meijer met op de achtergrond de stad Hulst (Foto René van den Elshout). Foto omslag achterzijde: De stadsmolen van Hulst (Foto Willy Verschraegen). 2

3 Van de Redactie Inmiddels heeft u al gezien dat ook dit Bulletin is uitgevoerd zoals het proefnummer (Bulletin ). Wij hebben de proef als geslaagd ervaren en ook de (overigens niet zo talrijke) reacties waren op één na positief. In overleg met het bestuur van de Oudheidkundige Kring is besloten om het Bulletin drie keer per jaar te laten verschijnen in kleur met een omvang van 16 pagina s. De planning is de drie nummers te verzenden in de eerste week van februari, juni en oktober. De binnenpagina van de omslag achterzijde (pagina 15) hebben wij gereserveerd voor advertenties. De naam Bulletin wordt gehandhaafd. Wij hebben het bestuur en de commissies en werkgroepen die deel uitmaken van onze Oudheidkundige Kring uitgenodigd om van de planning en uitvoering van hun activiteiten verslag te doen in het Bulletin. Daarnaast willen wij graag meerdere artikelen per nummer opnemen en daarom mogen deze bijdrages ook niet al te groot zijn: maximaal ca woorden met drie of vier illustraties. Wij zien uw bijdrages en advertenties graag tegemoet. In dit nummer hebben wij een artikel opgenomen van Ferrie Moubis over genealogie. Steeds meer mensen willen meer te weten komen over hun afkomst en willen stamboomonderzoek doen, maar weten niet goed hoe dit aan te pakken. Wij bieden onze leden/lezers met dit artikel alvast een hulpmiddel aan. Overigens is Ferrie onlangs gestart met een cursus genealogie. Naar aanleiding van de aankoop van het schilderij De verovering van de stad Hulst op de Spanjaarden: 5 november 1645 door de stad Hulst hebben wij een uitgebreid artikel ontvangen van Eric Verstraeten. Hij beschrijft daarin niet alleen een aantal zaken die direct betrekking hebben op dit schilderij, maar geeft ons ook een inzicht in de wijze waarop de aanval is uitgevoerd en de leefomstandigheden in de stad ten tijde van de aanval. Deze historische informatie is ontleend aan reeds bestaande literatuur over deze gebeurtenis. Vanwege de vastgestelde omvang van het Bulletin was het niet mogelijk om het gehele artikel te plaatsen en hebben wij na overleg met de auteur besloten om dit artikel te beperken tot de wetenswaardigheden over het schilderij en de schilder Hendrick de Meijer. Het complete artikel zal op de website (www.devierambachten.nl) onder wetenswaardigheden worden opgenomen. Belangstellenden kunnen via de redactie het gehele artikel ontvangen. Jan de Kort houdt op 14 mei een lezing over Notaris van Dalsum en Hulst. Met dit onderzoek hoopt hij in april te promoveren aan de universiteit van Tilburg. Zijn proefschrift zal in boekvorm verschijnen en 3 is daarmee tevens Jaarboek van de OHK De Vier Ambachten. De leden kunnen na afloop van de lezing hun exemplaar meenemen en de overige leden krijgen het thuisbezorgd. Wij wensen u veel leesplezier. Van het Bestuur ALGEMENE LEDENVERGADERING 2009 De jaarlijkse Algemene ledenvergadering vindt plaats op donderdag 26 maart 2009 in restaurant t Hof van Vlaanderen aan de Vismarkt te Hulst. Het bestuur nodigt alle leden uit deze vergadering bij te wonen. De vergadering zal om uur stipt beginnen. De jaarverslagen, notulen en andere relevante stukken zullen ongeveer een week van tevoren op onze website te vinden zijn: Heeft u geen internet maar wilt u toch de notulen van de vorige jaarvergadering ontvangen, belt u dan vóór 19 maart met de secretaris: C.E.M. Buijsrogge, telefoonnummer Zij ontvangen dan de stukken in de week voorafgaande aan de jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering zullen enkele exemplaren ter plaatse beschikbaar zijn. De agenda van de algemene ledenvergadering: 1. Opening door de voorzitter; 2. Notulen van de algemene vergadering 2008; 3. Mededelingen van het bestuur; 4. Financiële stukken; 5. Verslag van de kascommissie en benoeming van nieuwe kascommissie; 6. Verslag van de secretaris over 2008; 7. Verslagen van de afzonderlijke werkgroepen; 8. Mededelingen van de stichting museum De Vier Ambachten ; 9. Instellen en opheffen van werkgroepen, met name de nieuwe werkgroep Ruimtelijke ontwikkeling; 10. Winterprogramma , deel 2; 11. Bestuursverkiezing. Regulier aftredend is de heer P.E. de Blaeij te Axel. Deze stelt zich niet herkiesbaar. Tussentijds aftredend en eveneens niet herkiesbaar is de heer J.K. Bolleman te Hulst. Het bestuur stelt drs. J.H.J. de Kort voor als nieuw bestuurslid en gaat nog op zoek naar een tweede kandidaat en zal deze evt. voordragen op de vergadering. Overige kandidaten kunnen zich melden tot het begin van de vergadering bij de secretaris, door schriftelijke ondersteuning van tenminste tien leden. 12. Rondvraag en sluiting. Na de vergadering houdt de heer P. Stuij een lezing over Philipp von Hohenlohe (zie mededeling inzake lezingen)

4 WINTERPROGRAMMA , DEEL 2 Donderdag 26 maart 2009 (na de jaarvergadering) De heer P.W. Stuij: De betekenis van Philipp van Hohenlohe voor Zeeuws-Vlaanderen. Philipp van Hohenlohe ( ) was een Nederlands legeraanvoerder in dienst van de Republiek. Sinds 1575 had hij Willem I van Oranje gediend, en werd diens luitenant-generaal in Holland. Hohenlohe veroverde in 1576 Geertruidenberg, in 1577 Steenbergen, Tholen en Breda. In 1593 komt Hohenlohe met duizend militairen het bruggenhoofd Terneuzen versterken en begint zich onmiddellijk in te graven. Hij bouwt met zijn Duitse ruiters een nieuw fort dat de naam de Moffenschans krijgt. Wegens zijn ervaring bleef hij na de moord op Willem in 1584 op verzoek van de Staten van Holland luitenant-generaal. Maurits was namelijk nog te jong om zijn vader op te volgen. Donderdag 14 mei 2009 LEZING EN PRESENTATIE JAARBOEK Drs. J. de Kort: Van Dalsum en Hulst Hendrik Albert van Dalsum startte zijn carrière als kandidaat-notaris in Arnhem. Zijn tijd daar is te beschouwen als een voor hem belangrijke vormingstijd. In 1903 werd hij benoemd als notaris in Hulst. Hier ontpopte hij zich als een rigoureus sociaal hervormer en als politicus. Als hervormer stimuleerde hij de oprichting van werkliedenverenigingen, boerenbonden en 13 boerenleenbanken. Als politicus was hij lid van de gemeenteraad van 1905 tot 1916 en van 1922 tot september Ook was hij lid van Provinciale Staten van Zeeland van 1910 tot 1915 en van 1932 tot juni Zijn hervormingsstrijd en standpunt over de aanpak van de zogenoemde sociale kwestie bracht hem in conflict met de gegoede burgerij. Deze zocht steun bij de kerkelijke overheid, die op haar beurt en om andere reden, Van Dalsum uitsloot van het kerkelijk leven. De uitgave van De Volkswil schaadde de beoogde perseenheid onder de Nederlandse katholieken en was de diocesane leiding een doorn in het oog. Ook vanuit de notariële kring in Hulst trachtte men Van Dalsum maatschappelijk te isoleren en in een kwaad daglicht te stellen. Dit offensief op drie fronten brak Van Dalsum maatschappelijk; niet echter geestelijk, zoals uit zijn latere publicaties en zijn blad Het Natuurrecht blijkt. Tijdens zijn veldtocht van 1597, onder meer tijdens het Beleg van Grol, diende Hohenlohe nog onder Maurits. Hohenlohe raakte na zijn huwelijk met de dochter van Oranje, Maria van Nassau, echter steeds meer geïsoleerd. Maurits stelde hem nauwelijks nog op in zijn leger. Het dieptepunt in de relatie met Maurits was in 1600, toen hij Hohenlohe ontsloeg als luitenant-generaal van Holland en Zeeland. Piet W. Stuij (1924) was tot zijn pensionering als fysiotherapeut werkzaam in Terneuzen. Reeds vele jaren bestudeert hij de vaderlandse geschiedenis, in het bijzonder die van Zeeuws-Vlaanderen. Tevens publiceerde hij diverse boeken en artikelen. Speciale belangstelling gaat daarin naar de politieke geschiedenis en de vorming van grenzen. Een unieke biografie over Philipp von Hohenlohe van zijn hand verscheen in Tijd: donderdag 26 maart 2009, uur Plaats: Hof van Vlaanderen te Hulst 4 In 1988 werd de kist van Van Dalsum (nog eens) geopend en werd een voorzichtige inventarisatie opgemaakt. In 2004 begon de Hulstenaar Jan de Kort, mede op vraag vanuit het bestuur van de Oudheidkundige Kring, een wetenschappelijk onderzoek naar wat Van Dalsum bewoog om zo zijn nek uit te steken. Dit leidde tot een proefschrift dat onder leiding van prof. dr. Peter Nissen werd afgerond en dat op vrijdag 24 april om uur stipt wordt verdedigd in de aula van de Universiteit van Tilburg. Het proefschrift kent een biografische invalshoek: niet de beginnende verzuiling in het Land van Hulst wordt aan de orde gesteld, maar de verzuilingsprocessen worden bekeken vanuit de ogen van Van Dalsum. Deze stond namelijk een andere vormgeving van de katholieke sociale leer voor ogen dan die van de katholieke kiesverenigingen en die van de confessionele Tweede Kamerleden in ons land (bijvoorbeeld P.F. Fruytier uit Hontenisse). Uitgangspunt bij hem was de acceptatie van de beginselen van de Franse revolutie als voorwaarde voor een echte democratie én voor een gezond geloofsleven. De scheiding van kerk en staat diende consequent te worden doorgevoerd. Hiermee keerde Van Dalsum zich tegen confessionele partijvorming, geheel in het spoor van een Franse katholieke hervormingsbeweging tijdens de Derde Republiek.

5 Het proefschrift biedt dus een kijk op een andere katholiek. Het onderzoekt wat de dissident bewoog en hoe het hem en zijn dalsianen verging. Daarmee biedt het proefschrift ook een bijdrage aan de sociale en politieke geschiedenis van Oost-Zeeuws-Vlaanderen in de eerste decaden van de twintigste eeuw. Het proefschrift bevat ook een schat aan bronnenpublicaties, van de scheepskist van Van Dalsum tot het Vaticaans Archief. In elk geval zal het de geëngageerde lezer de wenkbrauwen doen fronsen omdat gevestigde reputaties in Hulst verbleken. Wellicht krijgt Van Dalsum eindelijk een welverdiend eerherstel. Jan de Kort studeerde na zijn gymnasiumopleiding (alpha) filosofie en theologie in Tilburg en Nijmegen. In 1970 legde hij cum laude het doctoraalexamen af aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen op een studie over de Franse godsdiensthistoricus G. Dumézil. Vervolgens was hij werkzaam bij Ons Middelbaar Onderwijs en bij de Katholieke Leergangen. Van 1976 tot 2000 was hij als conrector verbonden aan het Mollerlyceum te Bergen op Zoom. Zijn proefschrift wordt uitgegeven door de Stichting Zuidelijk Historisch Contact en verschijnt in de handelseditie tevens als jaarboek van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten. Tijd: donderdag 14 mei 2009: lezing uur; afhalen jaarboeken na afloop van de lezing (circa uur). Plaats: Hof van Vlaanderen te Hulst. Van de Excursiecommissie Dagreis Bergen op Zoom (6 september) Met het openbaar vervoer lijkt deze zustervestingstad ver weg en daarom werd gekozen om met eigen vervoer te gaan; dat was in ieder geval een stuk sneller. Op suggestie van mevrouw Connie Thissen, al jaren een trouwe deelnemer aan onze reizen en woonachtig in de Markiezenstad, was de reis dit jaar geprojecteerd op een plaatselijk wandelbezoek. Ruim op tijd arriveerden we in de Lusthof de Mattenburgh, waar we bij de koffie werden getrakteerd op de Bergse specialiteit de bastaart. De taart werd bij het 700 jarige bestaan van de stad, naar een heel oud recept geïntroduceerd. De oorspronkelijke bakker, naar wat er van bekend is, had binnen en buiten zijn gezin vele nakomelingen. Vandaar de typische naam van het gebak met de vele noten en rozijnen. Bij de rondwandeling werden we getroffen door de aantrekkelijkheid van de binnenstad met de vele historische gevels. Van de enthousiaste gidsen, zoals An Flipse, kregen we de geschiedenis van de stad en het imposante Markiezenhof te horen. Enkele van onze deelnemers hadden uit hun militaire diensttijd, toen het Markiezenhof nog een kazerne was, andere ervaringen. Door een misverstand bleek bij de lunch het geselecteerde Bergse broodje gezond aanzienlijk copieuzer en meer dan voldoende om er een ruime middag op te teren. De Gertrudiskerk blijkt na het herstel van de grote en felle restauratiebrand in 1972 nu een ruim multifunctioneel katholiekchristelijk godshuis, met diverse prachtige historische schatten. De kerk is bekroond door een toren, die tijdens de carnavalsdagen, eigentijds gekleed als de toren van het stadhuis in Hulst, dan ook nog zijn stem laat horen. 5 In de synagoge, 175 jaar geleden opgericht, die sinds 1974 weer in gebruik is genomen, werd, mede door mevrouw Aronson uit ons gezelschap, een toelichting gegeven en ons enig inzicht verschaft in de Joodse religieuze diensten en rituelen. Als herinnering aan het bezoek kregen alle deelnemers een kaars van het dochtertje van mevrouw Thissen aangereikt. Na een tochtje door de bossen van de Brabantse Wal, genoten we, vóór de thuisreis, van het afsluitende diner in Hoogerheide. Excursieprogramma 2009 Op zaterdag 25 april hebben wij voor de middagreis, een bezoek geprojecteerd vanaf Waterlandkerkje naar onder andere de kerk van Waterland-Oudeman en het omliggende poldergebied. De reis zal worden begeleid en facetten uit de streekgeschiedenis zullen worden belicht door een plaatselijke gids. Als tweede middagreis, vastgelegd op zaterdag 6 juni, organiseren wij een excursie naar de Stad Antwerpen. Wij gaan daar historisch interessante objecten bezoeken, die buiten de gewone toeristische routes liggen. Details over de beide reizen volgen per convocaat. In het Bulletin zullen we het reisdoel en de datum van de dagreis aangeven. De uitleg van mevrouw Thissen over de bastaart en het programma (Foto E. Kroes)

6 Van de Stichting Museum De Vier Ambachten Het bestuur van het museum is volop bezig met de organisatie van zijn programma voor het jaar Het volgende ligt zo goed als zeker vast. 4/5 april: (museumweekend). Zaterdag 4 april: opening. Eerste tentoonstelling: Textiel in Hulst (Milock en aanverwante bedrijven). Maandag 13 april: start van het museumseizoen. Zaterdag 27 juni: opening tweede wisseltentoonstelling: Zeeuwse Babbelaars en Speculoosplanken. Zaterdag 15 augustus: in één zaal: 400 jaar Hof te Zande-kerkje (i.s.m. Kerk in Klooster (KiK) en de Librije). Zaterdag 19 september: in de andere zaal: Hulst: 65 jaar bevrijding. Zondag 8 november: einde museumseizoen. Verder is het museum actief bij de volgende activiteiten: Ambachtelijk weekend, Monumentendag en Kerstmarkt. Ook dit jaar is er weer extra aandacht voor groepsbezoeken van leerlingen van de Groepen 7 en 8 van de basisscholen uit Hulst. Voorwaar: een druk programma! (Eric Verstraeten, secretaris museumbestuur) Kerkje van Kloosterzande 6

7 Genealogie (F. Moubis; Sinds de jaren 90 heeft de hobby stamboomonderzoek een explosieve groei doorgemaakt. Programma s zoals de cursus stamboomonderzoek van Teleac en Verre verwanten werden en worden door velen gevolgd. Bovendien zijn de meeste archieven begonnen hun gegevens via internet te ontsluiten waardoor het makkelijker wordt om iets na te zoeken. Velen, vooral vijftigplussers, gaan dan ook op zoek naar gegevens over hun voorouders. Geschiedenis In het Oude Testament komen we al geslachtslijsten tegen. In het Nieuwe Testament begint het evangelie van Mattheus (Hoofdstuk I vers 1:17) met de opsomming van drie maal veertien generaties van Abraham via David tot aan Jozef, de echtgenoot van Maria. In onze streken werd bij de Germanen een groep waar de leden onderling in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn met elkaar verwant waren een sibbe genoemd. Als een lid van een sibbe een misdrijf beging tegen een lid van een andere sibbe, waren zijn medebroeders verplicht hem te beschermen tegen de wraak van de andere sibbe. Het was dus belangrijk in zo n toch regelmatig voorkomende situatie om te weten wie bij wie hoorde. Vanaf de 17e eeuw werden er stambomen op papier gezet en ontwikkelt genealogie zich tot een echte wetenschap zij het een elitaire die zich vooral bezig hield met de afstamming van de adel. In de Tweede Wereldoorlog kreeg genealogie helaas een nare bijsmaak. Raszuiverheid en Arische afstamming waren zaken die niet in genealogie thuis horen. Na de Tweede Wereldoorlog was het genootschap De Nederlandsche Leeuw, dat voornamelijk adellijke en belangrijke geslachten onderzocht, de belangrijkste genealogische vereniging. In 1945 werd daarnaast nog eens door Jhr. E.A. van Beresteyn het Centraal Bureau voor Genealogie opgericht. Dit bureau begon met onder meer een enorme verzameling van enkele miljoe- nen krantenadvertenties uit de erfenis van majoor C.H. van Fenema en bouwde dit in de loop van de jaren uit tot een belangrijk informatiecentrum voor genealogen. Ook in 1945 werd de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) opgericht. Deze had tot doel om genealogen in verenigingsverband bij elkaar te brengen om zo onderlinge hulp te bevorderen. De NGV telt inmiddels leden en organiseert jaarlijks een genealogische ontmoetingsdag. Keuze Als men zijn stamboom wil gaan uitzoeken moet men goed bedenken dat dit niet iets is dat even op een namiddag geregeld kan worden. Het is een prachtige hobby maar wel een verslavende en tijdrovende bezigheid. Mensen die dus denken dat ze snel klaar zullen zijn met hun stamboom kunnen er maar beter niet aan beginnen. Ook de mensen die denken dat ze van adel zijn of een familiewapen zullen vinden komen meestal bedrogen uit. Het eerste wat u te doen staat als u wilt beginnen is een duidelijk plan maken van wat u wilt uitzoeken. Anders bent u voor u het weet, als u bijvoorbeeld Janssen heet, alle Janssens uit het telefoonboek aan het uitzoeken en dat gaat toch gauw vervelen. U kunt op twee manieren uw voorvaderen uitzoeken en wel door een kwartierstaat te maken of door een genealogie te maken. Bij een kwartierstaat gaat u van één persoon uit, bijvoorbeeld uzelf. Daar zoekt u dan de gegevens van uw ouders, grootouders, betovergrootouders enz. bij. U krijgt dan een schema zoals in afbeelding 1 te zien is. Een nadeel van een kwartierstaat is dat slechts een klein deel van de mensen uw eigen naam draagt. In afbeelding 1 hebben u, uw vader, uw grootvader van vaders kant, uw overgrootvader van grootvader van vaders kant allen dezelfde naam, alle anderen komen uit andere families. Van de 15 personen in dit schema hebben dus maar vier personen uw eigen naam. Bij een genealogie gaat men uit van de verst bekende voorvader bijvoorbeeld de overgrootvader (zie afbeelding 2). Daar zoekt men alle afstammelingen in de mannelijke lijn bij. Bij een genealogie of stamboom komt de familienaam veel vaker voor, want het schema is gebaseerd op de groot- 7 Afb. 1 Kwartierstaat.

8 Afb. 2 Kwartierstaat vader en zijn kinderen en kleinkinderen in de mannelijke lijn en deze dragen, normaal gesproken, allemaal dezelfde achternaam. In afbeelding 2 hebben van de 19 personen 14 personen dezelfde achternaam en vormen dus veel duidelijker dan bij een kwartierstaat één familie. Bij een genealogie zoekt u alleen naar de afstammelingen in de mannelijke lijn, dat wil zeggen: dochters met hun eventuele echtgenoten worden nog wel vermeld, maar dan houdt het op, want dan verandert ook de familienaam. Als u ook de afstamming in de vrouwelijke lijn wilt uitzoeken heet dat geen genealogie maar een parenteel en dat is dan de uitgebreidste vorm die u kunt kiezen. Schoenendoos Als u een beslissing genomen hebt wat u uit wilt zoeken, een kwartierstaat of een genealogie, begint u allereerst in een schema te zetten wat u al van uw familie weet. Daarna gaat u de familie in uw directe omgeving opzoeken. Neem vooral de oudste familieleden het eerst! U zult er verbaasd over staan hoeveel ouderen u nog kunnen vertellen over vroeger. Bijna altijd stellen ze er erg veel prijs op dat u naar hen wilt luisteren. Noteer niet alleen de gegevens zoals achternaam, voor- en roepnamen en geboorte- huwelijks- en overlijdensdata, maar ook de verhalen die deze mensen te vertellen hebben. Naast het opschrijven van gegevens is het erg belangrijk dat u ook noteert waar de gegevens vandaan komen zodat later, als dat nodig mocht zijn, getraceerd kan worden waar uw informatie vandaan kwam. Na een rondgang door de familie duikt u maar eens in de oude schoenendoos. In bijna elk huishouden is wel zo n bergplaats waar oude papieren zoals rijbewijzen, paspoorten, trouwboekjes van ouders, grootouders of andere familieleden, bidprentjes en krantenknipsels van en over familieleden in terecht komen. Als u bij familie zelf komt, vraag dan of u bij hen eens in de schoenendoos mag kijken en als u geluk hebt, krijgt 8 Afb. 3 Fragment van de geboorteakte van Coleta Judoca Lossie geboren op 26 oktober 1880 u daar wellicht ook nog wel wat uit ten geschenke. Let er wel op dat dit soort documenten allemaal mensenwerk is. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat op bidprentjes of rouwbrieven een naam niet juist gespeld wordt of een verkeerde geboorte- of overlijdensdatum genoemd wordt. Archief De volgende stap is naar het archief. Bij het Rijksarchief in elke provinciehoofdstad kunt U de aktes terugvinden die bij geboorte, huwelijk en overlijden door de gemeente worden opgemaakt. Uit privacyoverwegingen moeten deze aktes al een bepaalde leeftijd hebben om ze in te mogen zien. Voor geboorteaktes is dat na 100 jaar, huwelijksaktes 75 jaar en overlijdensaktes mag u na 50 jaar al inzien. Als u over internet beschikt, kunt u zelfs al thuis aan de slag. Voor Zeeuwse aktes kunt u terecht op de site van het Zeeuws Archief in Middelburg: Als u landelijk wilt zoeken kunt u op aktes terugvinden. Let wel op dat deze sites nog niet alles uit het archief weergeven en dat internet slechts de voorbereiding voor een archiefbezoek is. In de overzichten die Zeeuwen Gezocht en Genlias bieden staan vaak, vooral bij geboorte- en overlijdensaktes niet de werkelijke geboorte- of overlijdensdata, maar de data waarop de akte werd opgemaakt.

9 Gegevens Met wat u gehoord hebt van familie, aangevuld met gegevens uit de schoenendoos en informatie van internet gaat u dan naar het archief. U kunt natuurlijk meteen rechtstreeks naar Middelburg of een ander rijksarchief rijden, maar als uw familie uit onze regio komt dan kunt u net zo goed het gemeentearchief in Hulst of Terneuzen bezoeken. In deze gemeentearchieven vindt u voor de regio Oost-Zeeuws-Vlaanderen op fiches dezelfde aktes die in het Zeeuws Archief aanwezig zijn. Bovendien is er een hoop informatie te vinden die op Zeeuws-Vlaanderen betrekking heeft. De geboorteakte geeft de naam en de voornamen van de boreling en de datum waarop hij of zij geboren is (zie afb. 3). In de 19 e eeuw is ook vaak in de akte nog terug te vinden waar de betreffende persoon is geboren. Uiteraard staan ook de namen van de beide ouders vermeld. In de huwelijksakte vindt u de namen van de beide echtelieden en hun ouders, getuigen en de huwelijksdatum. In het Rijksarchief kunt U bovendien de bijlagen van de huwelijksakte inzien zoals verklaring over dienstplicht van de bruidegom. Bij de overlijdensakte vindt u overlijdensdatum en -plaats, naam en voornamen van de overledene en indien bekend de namen van zijn of haar ouders. Naast deze gegevens is er in een archief vaak nog een hele hoop aanvullende informatie en soms zelfs fotomateriaal van familieleden te vinden. Ik noem er u een paar: doop-, trouw- en begraafregisters om gegevens van vóór 1800 te kunnen opzoeken kranten uit de oude tijd Van de Werkgroep Archeologie kadastrale gegevens notariële akten particuliere archieven (niet allemaal openbaar) reeds eerder gemaakte stambomen. Zo vindt u in het Gemeentearchief van Hulst boeken over de stamboom Sponselee, gemaakt door mevr. J. de Bakker-van Dorsselaer, de stamboom van de familie Drumont door mevr. A. de Bruin of de stamboom Heye uit Clinge, gemaakt door de heer Staf Heye. Slot Wilt u wat meer over deze prachtige hobby stamboomonderzoek weten, loop dan eens binnen bij een van de gemeentearchieven in Hulst of Terneuzen/Axel. De gemeentearchivarissen zullen u met plezier op weg helpen. Opzoeken en uitzoeken van gegevens moet u natuurlijk zelf doen. En als u dan uiteindelijk uw genealogie en familieverhaal geschreven hebt, kunt u zeggen: Er is niets dat voorgoed verdwijnt als men de herinnering bewaart. Gebruikte literatuur: Stamboomonderzoek, een handreiking bij het schrijven van familiegeschiedenis, Aad van der Tang, 1981, Uitgave Spectrum Utrecht Prisma Pocket Zeeuwen gezocht, Gids voor stamboomonderzoek in Zeeland, L. Hollestelle en A. Meijer, 2003, Uitgave Zeeuws Archief Middelburg. Stamboomonderzoek voor beginners, Rob van Drie, 2005, Uitgave CBG Den Haag Handleiding voor stamboomonderzoek, Roelof Vennik, 1987, Uitgave Ad. Donker B.V. Rotterdam. Wij werken rustig verder. Scherven afkomstig uit het project Onder de toren (foto E. Zaman) 9

10 De verovering van de stad Hulst op de Spanjaarden: 5 nov Het schilderij van Hendrick de Meijer (Eric Verstraeten) In april 2008 verwierf de gemeente Hulst een schilderij, voorstellend De verovering van de stad Hulst op de Spanjaarden: 5 november Tijdens de Vestingstedendagen, augustus 2008, werd het werk voor het eerst gepresenteerd aan het publiek. Gedeputeerde Van Waveren en wethouder Van Damme onthulden in het museum De Vier Ambachten het kunstwerk, waarmee deze feestdagen voor Hulst officieus werden gestart. Direct bleek er onder de bezoekers van het museum grote belangstelling te zijn voor het schilderij. Het was een van de hoogtepunten van de wisseltentoonstelling Vechten langs de grens: 500 jaar Vesting Hulst. Over de schilder en dit werk was bijna niets bekend; zo bleken er al snel vier versies van dit werk te zijn. Een korte verduidelijking over de schilder en zijn werk leek ons interessant. De schilder Hendrick de Meijer Over de schilder is heel weinig bekend. In de archieven van Rotterdam is hij nauwelijks terug te vinden. Er is ook nog geen aparte studie gewijd aan deze man, zodat we over bar weinig informatie beschikken. Misschien een aardig onderwerp voor een promotieonderzoek? zee- en rivierlandschappen, legerkampen, ruiterij, panorama s, strandzichten en veldslagen. Zijn grote specialiteit was: parade-marines. Een genre van schilderen waarbij de schilders bijna altijd de aankomst of afvaart van schepen die aan een gedenkwaardige reis hadden deelgenomen of dit zouden doen. Vaak laat de parade ook de embarkering of ontscheping van belangrijke personen zien, maar deze zijn dan nauwelijks herkenbaar, ondergeschikt als ze zijn aan de uitbeelding van de schepen, jachten en sloepen. Toch kwam het onderwerp van de parade-marine voort uit de nooit verdwenen behoefte gedenkwaardige gebeurtenissen op zee vast te leggen. In zekere zin zijn ook de parades van De Meijer dus documentaire gebeurtenissen. De parades van De Meijer hebben als extra dat ze vaak ook een stadsgezicht op de achtergrond (horizon) hebben. Hij schilderde nogal eens vanaf het water. Deze weergave van stadsgezichten in parades en de benadering vanaf het water kunnen, volgens de deskundigen, als typisch Rotterdams worden beschouwd. De Meijer heeft duidelijk de invloed ondergaan van Simon de Vlieger, Jan van de Capelle en Van de Velde de Jongere. Voorbeeld van invloed van Van de Capelle op het werk van De Meijer is te zien in De Inscheping van de Troepen, een ongedateerd werk dat zich bevindt in het Statens Museum in Kopenhagen. Andere voorbeelden: De Maas voor Dordrecht en Parade voor Dordrecht. Een andere Rotterdamse schilder, Hendrik van Minderhout, heeft daarentegen zijn vroegste werken waarschijnlijk onder invloed van Hendrick de Meijer gemaakt. Vermoedelijk was hij Meijers leerling. Zijn leven Hij is afkomstig uit Rotterdam. Zijn geboorte wordt rond 1620 gesitueerd. De werkzame periode van de schilder moet geweest zijn tussen 1640 en 1689; er is gedateerd werk van hem bekend uit 1640, mogelijk zelfs Hij moet vooral gewerkt hebben in Rotterdam, waar hij vanaf 1646 in archiefstukken vermeld wordt. Via de kunsthandel van de familie Volmarijn werd werk van vooral Rotterdamse schilders verkocht, zo ook van H. de Meijer. In 1676 werd Hendrick nog een consrijck schilder tot Rotterdam genoemd. In de inventaris van Jacob Lois, opgemaakt in 1680, staat te lezen dat De Meijer bij hem een tegoed heeft staan over schilderen en schoonmacken van een schilderie. Het laatste werk van de kunstenaar zou voorzien zijn van het jaartal Van Spaan, die De Meijer een Belegerings-, Ruyter en Bataalje-schilder noemde, plaatste hem in 1698 bij de reeds overleden schilders. Waar de schilder begraven werd, is mij niet bekend. De aard van zijn werk In diverse catalogi wordt het werk van Hendrick de Meijer geplaatst onder de schilders van: 10 Afb. 1: Kaart van het beleg in 1645 (Foto R. van den Elshout) Een globaal overzicht van zijn werken De Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) komt bij de naam Hendrick de Meijer tot een 33-tal hits in RKD-images. Men kan dan als bezoeker verdere (onvolledige) informatie krijgen van zijn werken. De RKD komt tot twintig zekere, acht mogelijke en vijf verwant aan schilderijen.

11 Maar er zijn meer werken bekend. Artprice: the world leader in art- market information geeft aan dat er momenteel een 35-tal schilderijen in de markt zijn. Alleen op hun afgeschermde site (via een abonnement alleen door vakspecialisten en commerciële zaken te bezoeken). Hun lijst is als volgt: - Strandzicht bij Scheveningen met visverkoop - IJsgezicht op de Maas - Strandzicht (bij Egmond?) - Ruitergevecht (zie verderop bij Gevecht op een brug?) - Vertrek uit Scheveningen van Karel II van Engeland: 2 juni Landschap met reizend gezelschap, in de verte Bergen op Zoom (hetzelfde als Gezicht op Bergen op Zoom? Markiezenhof, Bergen op Zoom) - Hollandse vloot op de rede van Dordrecht - De aankomst van Willem III te Dordrecht Strandgezicht met een op het duin getrokken vissersboot - Strandgezicht met ruiters en vele figuren: achtergrond Scheveningen - Landschap met boerenwoning en man die water put - Strandgezicht met wagens, ruiters, op het land getrokken boten en vele figuren - Paardenmarkt - Kustlandschap - Strandgezicht - Zicht op de oude Hoofdpoort, Rotterdam met jagers die eenden schieten - Reizigers wachten buiten herberg de Zwaan - IJspret (hetzelfde als IJsvermaak op de Maas?, Maritiem Museum, Rotterdam) - Scheepvaart in de riviermonding. Ongetwijfeld zullen er nog meer zijn. Een aparte categorie in zijn werk vormen de schilderijen met oorlogstaferelen en de Prinselijke triomfator in de Tachtigjarige Oorlog : de militaire werken. Was Hendrick de Meijer een soort hofschilder, die met het leger van Prins Frederik Hendrik mee trok om als ooggetuige (oorlogscorrespondent) ons de heldendaden van zijn broodheer te tonen? Opvallend daarbij is dat het altijd de glorieuze momenten zijn. Bekend zijn de volgende werken: - Uittocht van de Spaanse bezetting van Breda, 10 oktober 1637 (Rijksmuseum, Amsterdam). (Dit werk absoluut niet verwarren met het beroemde werk van de Spaanse schilder Velasquez.) - Uittocht der Spanjaarden uit Sas van Gent: 1644 (gesigneerd rechtsonder). Het werk bevindt zich nu in Terneuzen en hing voor de gemeentelijke herindeling in de raadszaal van de toenmalige gemeente Sas van Gent. - Onlangs ontving het museum van Hulst een bericht van de heer M. Bascourt, antiquair-expert in Antwerpen. Hij stuurde ons een afbeelding van een schilderij Gevecht op een brug. Het is een voorstelling van een gevecht tussen Staatse en Spaanse cavalerie op een brug, omstreeks Dit is zeer waarschijnlijk hetzelfde werk als dat wat in de Artprice-lijst beschreven staat als Cavalry Battlescene near a River (1659: schilderij, olie op paneel; 58x84 cm). Op 27 september 2004 zou dit nog in Nederland ter verkoop zijn aangeboden. Dit tafereel stelt onmiskenbaar Hollandse ruiterij voor Afb. 2: Het schilderij in het museum in Hulst (Foto R. van den Elshout) 11

12 met de vlag en uniformen van rond Kijkt men evenwel onder de brug door, dan is het onmiskenbaar geen gezicht uit het Hulsterse: op de achtergrond is een licht heuvelachtig landschap te zien, zeker geen Zeeuws! Andere, van De Meijer bekende militaire werken zijn: - Militair kampement met rokende en drinkende soldaten, 1666 (in december 2006 in Engeland, 20 november 2008 in Denemarken) - Veldslag, 1656 (in december 2001 in Zweden) - Belegeringsscene, 1644 (5 oktober 2001 in Zwitserland) - Een schermutseling onder cavaleristen, 1653 (in 1996 in de VS, 2 december 2008 bij Christie s, Londen, ingezet voor 2250,-). Maar voor Hulst is natuurlijk van belang: De verovering van de stad Hulst op de Spanjaarden: 5 november 1645 Het schilderij van Hendrick de Meijer, dat de Gemeente Hulst in april 2008 verworven heeft, is niet echt uniek. Van deze gebeurtenis, De verovering van de stad Hulst op de Spanjaarden: 5 november 1645 zijn namelijk vier versies in omloop. Bij het samenstellen van dit artikel had schrijver dezes de beschikking over een echt schilderij (nu in het museum van Hulst), een duidelijke kleurenfotokopie van een schilderij uit het Rijksmuseum in Amsterdam, twee niet al te duidelijke zwart-wit kopieën van de versies die, volgens de informatie van het Rijksmuseum, in musea in Frankrijk zouden zijn. Er zou zich een exemplaar bevinden in het Louvre, Parijs en een in het Muséé des Beaux-Arts in Lyon. Op mijn vragen om kopieën en informatie heb ik tot nu toe (begin januari 2009) nog geen antwoord mogen ontvangen. Alle vier de schilderijen stellen hetzelfde tafereel voor. De schilder heeft in november 1645 vanaf de zuidkant van Hulst het einde van de belegering van de stad door de Staatse (Hollandse) troepen geschilderd. Op de voorgrond zien we een kampement van het Staatse leger (vlag), de aanvoerder Prins Frederik Hendrik en zijn zoon, Prins Willem II, terugkerende en rustende soldaten (gezien de dranktonnen hebben ze gefeest). Op twee schilderijen ziet men rechts vooraan koetsen met vertrekkende (Spaanse?) personen. Op de achtergrond zien we de vestingstad Hulst met zijn bekende torens (kerken, kloosters, stadhuis, molens), wallen, vesten zoals die rond 1645 het zicht op Hulst bepaalden (vergelijk Zicht op Hulst, 1628 : schilderij van Cornelis de Vos, Raadzaal Stadhuis Hulst). Tussen de voor- en achtergrond zien we een deel van de vestingwerken: het ravelijn (verdedigingseiland in de vest) 12 bij de Gentse poort. Verder menen we ook nog enige aanvalsloopgraven te ontdekken. Opvallend zijn de vele schepen (ongeveer 15), die vanaf het westen naar het zuiden van Hulst komen gevaren. In de boeken van P. Brand en P. Stockman/A. Prinsen wordt gezegd dat er geen inundaties hadden plaats gevonden; de schilderijen tonen bij nader aanschouwen bijna het tegendeel! De schilderijen zouden zijn gemaakt (zijn afbeeldingen van ) (op) de dag van de overgave of heel kort daarna. De schilderijen roepen nogal wat vragen op: In wiens opdracht heeft de schilder gewerkt? Wie heeft de werken besteld? Waarom zijn er vier werken gemaakt van deze gebeurtenis? Heeft de schilder gewerkt met assistenten/leerlingen, die geholpen hebben om de ongetwijfeld ter plaatse gemaakte schetsen verder uit te werken? Waarom heeft de schilder zo n opvallende belangstelling voor plassende en poepende paarden en honden? Is dit symboliek? (op minstens drie van de vier schilderijen treft men zo n dieren aan). De vier taferelen kunnen als een stripverhaal naast elkaar liggen en dan zie je duidelijk in de gebeurtenissen een voortgang in de tijd. Je ziet dit onder andere aan het schip, centraal op het tableau, dat duidelijk van links naar rechts vaart. Verder zien we enige hoge officieren die zich verplaatsen (Prins Frederik Hendrik op het witte paard, de kroonprins staat op verschillende plaatsen en rijdt van rechts naar het midden?) Voor het gemak heb ik de vier kopieën van de schilderijen die in mijn bezit zijn, een letter gegeven: in de volgorde zoals ze elkaar chronologisch zouden kunnen opvolgen. (Reeds eerder vermeld: tot nu toe hebben de Franse musea nog niet gereageerd op de vraag om kopieën.) A: Exemplaar in Parijs/Lyon (alleen een zwart/wit afbeelding). Geen verdere gegevens bekend. Opvallend op dit werk: Hulst op de achtergrond ligt als het ware op een heuvel/verhoog; het stadssilhouet is dichterbij getrokken. Het kampement en de loopgraven zijn bijna niet van de stad gescheiden door water. B: Exemplaar in het museum De Vier Ambachten, Hulst. Sinds 21 april 2008 aangekocht en in eigendom van de Gemeente Hulst. Grootte: 73 x 121,8 cm; olie op paneel. Een vroegere beschrijver kende de schilder en de situatie niet. Hij plaatste het onder: Anoniem/ Hollands en noemde het Kampement voor een Hollandse stad (Haarlem?) De waarde werd toen

13 (wanneer?) geschat op 4000,- 6000,-. Opvallend is de centrale plaats van een aanzeilend schip; waarom? Links: hoge officieren komen aan/ vertrekken? Rechts: de jonge kroonprins? Vertrekkende Spanjaarden (misschien wel de Gouverneur, gezien de dure koets). Let op de twee plassende dieren. Links op het schilderij staat op het vaandel bij de commandotent de tekst:... het over gaen van de stadt Hulst.. 5 nov Dezelfde tekst staat ook op schilderij D! C: Exemplaar in Parijs/Lyon. Hierover is verder niets bekend. Links: de Prins arriveert bij zijn hoofdkwartier. Midden: soldaten rusten/hebben gedronken. Rechts: groep vertrekkende personen in koetsen, aanschouwd door de kroonprins? Afb. 3: Schilderij van het Rijksmuseum in Amsterdam (Foto R. van den Elshout) D: Exemplaar uit het Rijksmuseum, Amsterdam. Hierover is meer bekend. Olieverf op paneel; h. 94 x br. 154,5 cm. Signatuur: in het midden, op het papier op de voorgrond. Daar staat de tekst op: H. de Meyer f 1645; het over gaen van de stadt Hulst op de 5 november (f betekent: fecit = gemaakt door ) Beschrijving van het Rijksmuseum: Gezicht in het kamp van de belegerende troepen. Rechts enkele koetsen en ruiters; De uittocht van de Spaanse troepen. In het midden een officier te paard bij een groep soldaten met een boek. Is dit de jonge prins Willem of is dat de rechtse ruiter? (De latere stadhouder Willem II, die het beleg aan de zijde van zijn vader Frederik Hendrik meemaakte). Links op de voorgrond vieren drinkende Nederlandse troepen hun overwinning. Bij een tent hangt het vaandel uit. Hier in de buurt staat ook weer een plassend paard. Op de achtergrond: de stad Hulst. Dit schilderij is al in Hulst tentoongesteld geweest: in 1995 was het alhier te bezichtigen tijdens de tentoonstelling Beleg en Verovering van de stad Hulst in 1645 (ter viering van 350 jaar na de gebeurtenissen). 13 We weten dus zeker dat het tweede en het vierde schilderij, oftewel B en D, van Hendrick de Meijer zijn en gaan over de verovering van Hulst. Alle vier de schilderijen komen treffend overeen: ongeveer dezelfde (verplaatste) details, dezelfde personages en omgeving, viermaal (bijna) hetzelfde stadssilhouet met herkenbare Hulsterse wallen en torens. Van schilderij B en D (of het tweede en het vierde) weten we zeker WIE WAT geschilderd heeft. Hieruit kunnen we met grote zekerheid concluderen dat de vier schilderijen (A, B, C en D) alle vier geschilderd zijn door Hendrick de Meijer (en/of assistenten) en over één en hetzelfde onderwerp gaan, namelijk De Verovering van de stad Hulst. Hulst is een echt cultuur-historisch werk rijker! Slot Naar aanleiding van dit werk zou de Gemeente Hulst kunnen nadenken over een drietal ideeën. Dit schilderij komt het beste tot zijn recht in het museum van de stad; zij heeft er een speciale Vestingkamer voor. Met behulp van informatieborden zouden de historische plekken van deze finale strijd ter plaatse goed aan te geven zijn. Het zou een mooie wandeling kunnen worden langs het slagveld van de laatste heroïsche strijd in onze Tachtigjarige Oorlog. Tot slot: een hereniging in Hulst van de vier schilderijen zou een prachtige tentoonstelling kunnen opleveren, met wellicht internationale allure. *** Dank voor de medewerking aan A. Prinsen, W.M. Verschraegen, R. van den Elshout (foto s), C. Buysrogge en M. Bascourt. Informatie verkregen via: Mevr. C. Wittop-Koning, afd. Documentatie Rijksmuseum, Amsterdam Mevr. E. Klück, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag Mevr. L. van der Zeeuw, conservator kunst Historisch Museum, Rotterdam ARTPRICE : The world leader in market information (internet). Geraadpleegde literatuur: Brand, P.J., De geschiedenis van Hulst (Hulst 1972). Prinsen, A. en P. Stockman, De Tuyn ghesloten Het beleg van Hulst anno 1645 (Hulst 1993). Schadee, Nora (red.), Rotterdamse Meesters uit de Gouden Eeuw, catalogus van de tentoonstelling in het Historisch Museum Rotterdam Stockman, P. en P. Everaers, Frontier Steden en Sterckten Vestingwerken in Oost-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen (Hulst 1997).

14 OUDHEIDKUNDIGE KRING DE VIER AMBACHTEN TE HULST OPGERICHT 22 MAART 1928 SECRETARIAAT: Postbus 102, 4560 AC HULST, tel.nr DOELSTELLINGEN de kennis van de volkskunde, taalkunde en oudheidkunde, kortom: van de geschiedenis en haar hulpwetenschappen van de vroegere Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe te bevorderen en te verspreiden; het zoveel mogelijk bijdragen tot het bewaren en herstellen van de nog aanwezige natuur- en cultuurmonumenten. ACTIVITEITEN het doen inrichten en exploiteren van het museum De Vier Ambachten ; het beleggen van bijeenkomsten, over het werkgebied verspreid, waarop voordrachten worden gehouden door eigen leden of door deskundigen van elders over de geschiedenis van onze streek; het uitgeven van een jaarboek e.d.; het uitwisselen van publicaties met gelijkgerichte verenigingen en instellingen in binnen- en buitenland; organiseren van excursies; het inrichten en openstellen van een bibliotheek; het instellen en activeren van commissies en werkgroepen betreffende de diverse onderdelen van de doelstellingen. LIDMAATSCHAP De contributie bedraagt 18,60 per kalenderjaar, te voldoen door het afgeven van een incassomachtiging. Bij een eigen betaling wordt 1.- kosten in rekening gebracht. * Secretariaat Postbus AC HULST Tel.nr * Financiële administratie, ledenadministratie en websitebeheer Postbus AC HULST * Website en actuele informatie 14 Samenstelling bestuur en commissies BESTUUR OUDHEIDKUNDIGE KRING DE VIER AMBACHTEN Mr. H.M. de Jonge, Hulst, voorzitter J.K. Bolleman, Hulst, vice-voorzitter C.E.M. Buijsrogge, Hulst, secretaris R.G.A. van den Elshout, Hulst, penningmeester Drs. P.E. de Blaeij, Axel Mevr. M.J. Dankaart, lic., Boekhoute Ir. G.J.J. van Eeden, Hulst P. Hageman, Hulst Dr. H.C.E.M. Rottier, Sint Jansteen Drs. W.M. Verschraegen, Koewacht STICHTING MUSEUM De Vier Ambachten (www.museumhulst.nl) P. Hageman (voorzitter) E. Verstraeten (secretaris) R. van den Elshout (penningmeester) Mevr. M.C.G.Tobé-Swan Mevr. J. Stam-Wartena G. Hiel E. Bogaert EXCURSIECOMMISSIE Ir. G.J.J. van Eeden (voorzitter) E.P.E.M. Kroes (secretaris) G.M.P. Sponselee G.D.M. Hermans REDACTIECOMMISSIE Drs. W.M. Verschraegen (voorzitter en secretaris) Drs. P. E. de Blaeij Mevr. M. J. Dankaart, lic. R. van den Elshout WERKGROEP ARCHEOLOGIE (onder constructie) E.J.M. Bogaert Dr. A.J.M. de Kraker W.A.A.M. Ivens M. Zwartelé MONUMENTENCOMMISSIE (onder constructie) Vacature (voorzitter) Drs. W.N.T.M.B Gielen (vice-voorzitter) L.J.M. Lebbink (secretaris) Drs. P.E. de Blaeij P.J. Everaert BIBLIOTHEEK VAN DE OUDHEIDKUNDIGE KRING Postbus 102, 4560 AC HULST BIBLIOTHEEKCOMMISSIE: W. Bauwens (1 e bibliothecaris) Vacature (2 e bibliothecaris) Mevr. J. Enklaar (bibliothecaresse) Bezoekadres: s Landshuis, Steenstraat, Hulst (tegenover museum) Openingsuren: maandag en woensdag 9.00 tot uur dinsdag en donderdag tot uur

15 Alex Verstraeten MBA Interim Management & Consultancy Network interim directie- en senior management functies advies bij transitie- en veranderingstrajecten strategisch advies Referenties o.m.: Jaguar, the Fresh Company, Dela, ING Car Lease, GE Capital, PGGM, Chromalloy Gas Turbine Corporation, Groep Schouten Techniek Ter Strate Holding BV Wildstraat JL Rosmalen Tel Building stronger business- Antiquariaat SECUNDUS Denulstenaer Geschiedenis uit de regio Kijk op onze website voor boeken over het Land van Hulst. U kunt nu inschrijven voor het boek over het Land van Hulst en Koewacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. P.F.W.H.Everaers Notendijk SV TERHOLE Tel./fax Gespecialiseerd in: Geschiedenis en topografie van Zeeland en Vlaanderen, literatuur, kunstboeken, geïllustreerde kinderboeken, bibliofiele uitgaven, oude en zeldzame werken *op afspraak Het museum in Hulst zoekt nog vrijwilligers om enkele uren in de week toezicht te houden. Iets voor u? Een advertentie voor u in ons volgend bulletin? of bel

16 16

DE VEROVERING VAN DE STAD HULST: 5 NOVEMBER 1645 Hendrick de Meijer.

DE VEROVERING VAN DE STAD HULST: 5 NOVEMBER 1645 Hendrick de Meijer. DE VEROVERING VAN DE STAD HULST: 5 NOVEMBER 1645 Hendrick de Meijer. In april 2008 verwierf de Gemeente Hulst een schilderij, voorstellend De verovering van de stad Hulst: 5 november 1645. Tijdens de Vestingdagen,

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat?

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? O C G L Genealogie voor Beginners O C G Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? Even voorstellen: Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging Landgraaf L Systemen en termen Genealogie/Stamboom

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

PINKSTEREN DRIE: Bokkie kopen!

PINKSTEREN DRIE: Bokkie kopen! PINKSTEREN DRIE: Bokkie kopen! Met PINKSTEREN hebben we in Nederland altijd vrij! Er is een 1 e Pinksterdag, een 2 e Pinksterdag. En in Purmerend (en omgeving) hebben we zelfs een 3 e Pinksterdag. Op deze

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

Rembrandt en de Bijbel

Rembrandt en de Bijbel Rembrandt en de Bijbel POSE CHRISTENDOM HAV0/VWO 4 - CSG CALVIJN GODSDIENST De profetie van Simeon aan Maria olieverf op paneel (55 44 cm) 1628 Kunsthalle, Hamburg - Duitsland 1 Wat gaan jullie doen? Als

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren.

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. WAT ANDEREN DOEM NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. Plaats : De Vaart, Hilversum, aanvang 20.00 uur. 25 januari 1984 Lezing, samen met "Albertus

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Het verhaal van de 80 jarige oorlog!

Het verhaal van de 80 jarige oorlog! Het verhaal van de 80 jarige oorlog! Filips II erft het grote "Europese Rijk" van zijn vader Karel V. Om te beginnen gaat hij strenge belastingen heffen. 1 Na een aantal jaar vertrekt hij naar Spanje,

Nadere informatie

1 Ontstaan en doelstelling

1 Ontstaan en doelstelling BELEIDSPLAN 2012-2016 1 1 Ontstaan en doelstelling De Historische Vereniging Barendrecht is opgericht op 13 december 1976 met als doel: het wekken van belangstelling voor de plaatselijke en regionale geschiedenis;

Nadere informatie

Vestingstad Hulst. De omwalling en de poorten

Vestingstad Hulst. De omwalling en de poorten WSV Zelden Rust ( Aktivia nr 261) organiseert: Zaterdag mei 20?? Omloop Vestingstad Hulst Start: Reynaertcollege Gildenstraat 1 Hulst ( Zeeuws-Vlaanderen) Afstanden: 7,15,21 en 28 km. Starturen: 07.30

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus 138 Tijdwijzer Het begin Op deze tijdbalk past niet de hele geschiedenis van de mens. Er lopen namelijk al zo n 100.000 jaar mensen rond op aarde. Eigenlijk zou er dus nog 95.000 jaar bij moeten op de

Nadere informatie

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk Hans Nagtegaal Erfenissen zijn in de loop der eeuwen oorzaak geweest van vele ruzies en zelfs van oorlogen. Wie is familie van wie en

Nadere informatie

NEDERLAND IN DE 16e EEUW

NEDERLAND IN DE 16e EEUW NEDERLAND IN DE 16e EEUW In de 16e eeuw vielen de Nederlanden onder de Spaanse overheersing. Er bestonden grote verschillen tussen de gewesten (= provincies), bv: - dialect - zelfstandigheid van de gewesten

Nadere informatie

Stamboomonderzoek !"#$%&'((")*+,)"#-*."#$&'((")/#0)"#12"#.345"6'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog.

Stamboomonderzoek !#$%&'(()*+,)#-*.#$&'(()/#0)#12#.3456'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog. !"#$!%&'()*+,-*+,./*01**2345''6')7'61* 8889:;;?@;9?A* Stamboomonderzoek!"#$%&'((")*+,)"#-*."#$&'((")/#0)"#12"#.345"6'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog. Eén van de doelstellingen

Nadere informatie

Handleiding Stamboomonderzoek

Handleiding Stamboomonderzoek Handleiding Stamboomonderzoek versie 1.0 Een eigen stamboom Steeds meer mensen vinden elkaar in een zelfde interesse: hun stamboom uitzoeken. De aanleiding kan divers zijn: een jubileum, een mooi familieverhaal,

Nadere informatie

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Sinds jaar en dag hangen er in de consistorie van de kerk te Oudelande drie schilderijen, twee panelen en een doek. De panelen stellen een gezicht op Oudelande

Nadere informatie

PERSBERICHT 16 januari 2015

PERSBERICHT 16 januari 2015 Van: Carina Blokzijl Museum Gouda [Carina.Blokzijl@museumgouda.nl] Verzonden: vrijdag 16 januari 2015 12:36 Onderwerp: van Michel tot Israels Bijlagen: GeorgesMichel_Gezicht_op_de_heuvel_van_Montmartre.jpg;

Nadere informatie

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Haags Gemeentearchief onder auspiciën van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Algemene informatie 4 Cursussen Cursus paleografie

Nadere informatie

H V W. Beleidsplan 2014 2019

H V W. Beleidsplan 2014 2019 Inleiding H V W Beleidsplan 2014 2019 In het programma van de coalitie van CDA en PvdA in 2002 was opgenomen het punt: De oprichting van een historische vereniging om de geschiedenis van de gemeente Marum

Nadere informatie

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid History Christiane Simone Stadie Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid Herinneringen van mijne academiereis in 1843 (Abraham Des Amorie van der Hoeven Jr.) Seminar paper Christiane

Nadere informatie

beeldende vakken CSE GL en TL

beeldende vakken CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur beeldende vakken CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 64 punten

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2011 bereikte resultaten... 3 Tienjarig bestaan... 3 Aantal donateurs

Nadere informatie

Archief De Van Kempen Stichting

Archief De Van Kempen Stichting Nummer Toegang: NL-HaRKD-0792 Archief De Van Kempen Stichting Irene Meyjes, 2013 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2013 This finding aid is written in Dutch. 2 Kempen Stichting, Van

Nadere informatie

Voorbereidende les bij:

Voorbereidende les bij: Voorbereidende les bij: 1 U heeft een bezoek aan de tentoonstelling 24 uur met Willem in het Nationaal Archief gepland. Wij verheugen ons op uw komst, u bent van harte welkom! Om uw bezoek aan het Nationaal

Nadere informatie

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A15 Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1626-1650) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A15 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

1945; 1945; 1944; mei 1941-okt. okt juli mei 1942-dec ; ; ; ; ; ; ; feb.

1945; 1945; 1944; mei 1941-okt. okt juli mei 1942-dec ; ; ; ; ; ; ; feb. Plaatsingslijst van het archief afkomstig van ds. J. Haitsma (1863) 1941-2006 "Jacob (Jaap) Haitsma werd geboren in 1913 in Hindehopen. Na de lagere school en het Willem Lodewijk gymnasium in Groningen,

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH SECUNDAIRE GENEALOGISCHE BRONNEN AANWEZIG IN HET STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie 14 april 2013 Woord vooraf Voor stamboomonderzoek zijn er als het ware twee soorten bronnen:

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Paspoort Ik houd mijn spreekbeurt over paspoorten. Sommige van jullie zijn vast wel eens naar het gemeentehuis geweest om met jullie vader of moeder een paspoort te halen. Ik moest ook een keer mee en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN Bestuur Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Dhr. K.E. Koeman voorzitter Dhr. E. Lijnzaad vice-voorzitter *) Mw. J. Albers secretaris Dhr. J. Koekkoek

Nadere informatie

WERKGROEP CULTUURHISTORIE

WERKGROEP CULTUURHISTORIE Inhoud voor 2011 UITNODIGING... 2 AGENDA... 3 VERSLAG... 4 JAARVERSLAG 2011... 5 Werkgroep CultuurHistorie UITNODIGING voor de Algemene Ledenvergadering van de WCH Dinsdag 10 april 2012 van 18.30-19.30

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

Gebeurtenis Regeerperiode 1403-1442

Gebeurtenis Regeerperiode 1403-1442 Johanna van Polanen is pas 11 jaar als ze trouwt. Dit komt doordat haar familie een verstandshuwelijk sluit. Ontvang 100 florijnen. 1403 Engelbrecht de Eerste van Nassau trouwt met Johanna van Polanen.

Nadere informatie

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998)

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Inventaris van het archief van VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Tiny de Boer / Ramses van Bragt Den Haag 2001 / 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris

Nadere informatie

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken.

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken. Genealogie, het uitzoeken van je familiegeschiedenis: http://members.ziggo.nl/fklerkx/brabantsegenen/index.html Een jaar nadien, begin het jaar 2014 getotaliseerd en uitgewerkt, om niet tegen iedereen

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 83 maart 1980

Nieuwsbrief 83 maart 1980 Nieuwsbrief 83 maart 1980 Bestuur: B. van Tongeren, Voorzitter Sportparklaan 1980 GOED BEGONNEN VOOR DE V.O.H.B. Voordat In januari heeft de Heemsteedse bibliotheek een collectie heemkundige literatuur

Nadere informatie

Suggesties voor de groepsopdracht om de geschiedenis van het Humberghuis en zijn bewoners te ontdekken.

Suggesties voor de groepsopdracht om de geschiedenis van het Humberghuis en zijn bewoners te ontdekken. Suggesties voor de groepsopdracht om de geschiedenis van het Humberghuis en zijn bewoners te ontdekken. Groep 1: De geschiedenis van het huis 2. Werk een korte presentatie uit over het onderwerp De geschiedenis

Nadere informatie

Mededeling bestuur. Nieuws van de boekredactie. Activiteiten. Beste lezer, Voor u ligt nieuwsbrief nummer zestien, de 6 e van 2014.

Mededeling bestuur. Nieuws van de boekredactie. Activiteiten. Beste lezer, Voor u ligt nieuwsbrief nummer zestien, de 6 e van 2014. NIEUWSBRIEF Nr. 16-3 e JAARGANG uitgave nr.6 van 2014 opmaak: september 2014 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje

Nadere informatie

Nummer Toegang: A16. Willem III, prins van Oranje, koning van Engeland ( )

Nummer Toegang: A16. Willem III, prins van Oranje, koning van Engeland ( ) Nummer Toegang: A16 Willem III, prins van Oranje, koning van Engeland (1650-1702) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A16 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Inleiding door de burgemeester

Inleiding door de burgemeester Toespraken ter gelegenheid van de uitreiking van Koninklijke Onderscheidingen bij de Algemene Gelegenheid van 2012 (vrijdag 27 april 2012, in de Raadzaal van het gemeentehuis van Soest), uitgesproken door

Nadere informatie

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Giessenburg, 9 mei 2009 De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Terugkijkend op 25 jaar Stichting van Nederveen is er één onderwerp geweest dat met grote regelmaat reden tot gesprekstof geweest,

Nadere informatie

De Kunst van het Ondernemen. Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN

De Kunst van het Ondernemen. Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN De Kunst van het Ondernemen Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN Voorjaar 2014: Start van een nieuw Kunstproject Woensdag 5 maart 2014 Na een paar mails te

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius 90 Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius Levensjaren 1851-1931 (1872-1929) Samengesteld door mw. mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2010

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2010 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2010 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2010 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2010 bereikte resultaten... 3 Aantal donateurs en sponsoren...

Nadere informatie

RESEARCH CONTENT. Loïs Vehof GAR1D

RESEARCH CONTENT. Loïs Vehof GAR1D RESEARCH CONTENT Loïs Vehof GAR1D INHOUD Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ blz. 2 Methode -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

2011: 200 jaar burgerlijke stand in Nederland

2011: 200 jaar burgerlijke stand in Nederland Pagina 1 2011: 200 jaar burgerlijke stand in Nederland Dat heersers van oudsher er belang aan hechte zijn burgers te registreren komen we in het kerstverhaal al tegen. De ouders van Jezus reisden immers

Nadere informatie

De Familie Hattinga. Cartografen

De Familie Hattinga. Cartografen De Familie Hattinga Willem Tiberius en zijn beide zonen Cartografen onder andere te Hulst In ons museum vindt u hier en daar mappen met wat meer gegevens over een bepaald onderwerp. U kunt deze mappen

Nadere informatie

Den Haag Scheveningen Delft

Den Haag Scheveningen Delft Den Haag Scheveningen Delft Zaterdag en zondag 21 en 22 juni 2008 met bezoek aan Mauritshuis Museum Beelden aan zee Vermeercentrum V.V.A. afdeling Brussel G. Gilsonstraat 55, 1090 Brussel tel. 02-479.32.32

Nadere informatie

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011 Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Datum 2 mei 2011 Colofon Projectnaam Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Auteur Willem de Bruin Datum 2 mei 2011 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5 De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 INHOUD Voorwoord.. 3 Inleiding.. 4 Doelstellingen.. 5 Missie... 6 Beleid en beheer... 7 Gegevens

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2009

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2009 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2009 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2009 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2009 bereikte resultaten... 3 Aantal donateurs en sponsoren...

Nadere informatie

geschiedenis geschiedenis

geschiedenis geschiedenis Examen HAVO 2009 tijdvak 1 woensdag 20 mei 9.00-12.00 uur tevens oud programma geschiedenis geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.W. van Nouhuys [levensjaren ], (1907)

Inventaris van het archief van J.W. van Nouhuys [levensjaren ], (1907) Nummer archiefinventaris: 2.21.125 Inventaris van het archief van J.W. van Nouhuys [levensjaren 1869-1963], (1907) 1939-1945 Auteur: C.M. Lont Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

De Ronde Venen, december 2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Ronde Venen, december 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nieuwsbrief Historische Vereniging De Proosdijlanden Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een aanvulling geven op het verenigingsnieuws in ons kwartaalblad de Proosdijkoerier.

Nadere informatie

Statutaire naam: Vereniging Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe

Statutaire naam: Vereniging Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe Algemene gegevens Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe Statutaire naam: Vereniging Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe RSIN : 816512103 KvK: 40271212 ANBI-beschikking: 23-9-2011, nr. 80028 Secretariaat:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

Open Monumentendag 'Op reis' in en buiten het provinciehuis

Open Monumentendag 'Op reis' in en buiten het provinciehuis Groningen, 4 september 2014 Open Monumentendag 'Op reis' in en buiten het provinciehuis Op zaterdag 13 september organiseert de provincie Groningen verschillende activiteiten in en buiten het provinciehuis

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 2015-2016 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Cursussen Paleografie 5 Lezingen 8 Workshops 10 Inleiding Bent u geïnteresseerd

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Museumles groep 5&6 Het grootste schilderij van Nederland! Panorama Mesdag. Detail Panorama Mesdag Dorp Scheveningen

Docentenhandleiding. Museumles groep 5&6 Het grootste schilderij van Nederland! Panorama Mesdag. Detail Panorama Mesdag Dorp Scheveningen Docentenhandleiding Museumles groep 5&6 Het grootste schilderij van Nederland! Panorama Mesdag Detail Panorama Mesdag Dorp Scheveningen Pagina 1. Inleiding 3 2. Beschrijving museumles 4 3. Aansluiting

Nadere informatie

WAARD OM TE WETEN CORNELIS BOEKSCHOTEN ( ) door. Dr. P.W. de Lange. Als dit stukje verschijnt zal het bijna vijf

WAARD OM TE WETEN CORNELIS BOEKSCHOTEN ( ) door. Dr. P.W. de Lange. Als dit stukje verschijnt zal het bijna vijf WAARD OM TE WETEN CORNELIS BOEKSCHOTEN (1906-1978) Een laat in memoriam en nog wat door Dr. P.W. de Lange Als dit stukje verschijnt zal het bijna vijf jaar geleden zijn dat Cornelis Boekschoten na een

Nadere informatie

Noot 14 Het maken van een levenslijn of familiestamboom, en het verzamelen van materialen.

Noot 14 Het maken van een levenslijn of familiestamboom, en het verzamelen van materialen. Noot 14 Het maken van een levenslijn of familiestamboom, en het verzamelen van materialen. Een levenslijn Tijdens het kennismakingsgesprek of in het eerste themagesprek kunt u met iets bijzonders beginnen:

Nadere informatie

Archief Kunsthandel Goupil (Den Haag)

Archief Kunsthandel Goupil (Den Haag) Nummer Toegang: NL-HaRKD-0355 Archief Kunsthandel Goupil (Den Haag) Marcia Zaaijer, 1933, 1999; Lidy Visser, 2013 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 1933, 1999, 2013 This finding aid

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Leerdoel Leerlingen herhalen op een speelse manier kennis over het ontstaan en het bestuur van de Republiek.

Leerdoel Leerlingen herhalen op een speelse manier kennis over het ontstaan en het bestuur van de Republiek. HISTORISCHE BLINGO Korte omschrijving werkvorm Deze kennisquiz is een combinatie van Bingo en Lingo. De klas wordt verdeeld in zes teams. Ieder team heeft een bingokaart met daarop negen jaartallen. Het

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie

Dagboek Sebastiaan Matte

Dagboek Sebastiaan Matte Vraag 1 van 12 Dagboek Sebastiaan Matte Uit het dagboek van Sebastiaan Matte: "Ik ben vandaag bij een hagenpreek geweest, in de duinen bij Overveen. Wel duizend mensen uit de stad waren bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis vwo II

Eindexamen geschiedenis vwo II Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen Vanaf de zomer van 1789 trokken veel Franse vluchtelingen naar Oostenrijk. 1p 1 Waarom vormde dit voor het Franse revolutionaire

Nadere informatie

Originele stereofoto: 'Douamont. Cheveaux morts'

Originele stereofoto: 'Douamont. Cheveaux morts' Originele stereofoto: 'Douamont. Cheveaux morts' In de conflicten voor de Eerste Wereldoorlog speelden paarden een belangrijke rol. De cavalerie was tot dan het speerpunt van de legers. Maar vanaf 1914

Nadere informatie

Prinsjesdag, de Miljoenennota en het koffertje

Prinsjesdag, de Miljoenennota en het koffertje September 2009 Inhoudsopgave 1 Wat gebeurt er op Prinsjesdag? 2 Het koffertje, wat zit er in? 3 Waarom de derde dinsdag van september? Prinsjesdag, de Miljoenennota en het koffertje De Koningin, de gouden

Nadere informatie

Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging

Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging 725 Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging (1917-1990) Samengesteld door T.L.H. van de Sande Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal

De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal door 18 januari 2017 De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal Generatie 1 1. Barend Johannes Kraal, zoon van Barend Kraal (volg

Nadere informatie

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1 31e jaargang (2012), aflevering nr. 1. Het BULLETIN is een uitgave van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten. REDACTIECOMMISSIE Drs. W.M. Verschraegen

Nadere informatie

Goudse Rembrandts bekend!

Goudse Rembrandts bekend! PERSBERICHT 17 juli 2014 Goudse Rembrandts bekend! De jury (directeur Museum Gouda, Gerard de Kleijn) heeft ruim honderd tekeningen en schilderwerken ontvangen voor de tekenwedstrijd: Wie is de beste Rembrandt

Nadere informatie

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING?

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING? STEDELIJK MUSEUM FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D WAT IS BEWEGING? AMSTERDAM WELKOM! Het Stedelijk, Nederlands grootste museum voor moderne en hedendaagse

Nadere informatie

Cursusboek. Leer uw eigen stamboom maken

Cursusboek. Leer uw eigen stamboom maken Cursusboek Leer uw eigen stamboom maken Leer uw eigen stamboom maken Beste cursist, Stamboomonderzoek doen is een geweldige reis door uw eigen verleden. Leer uw voorouders kennen, ontdek hun verhalen en

Nadere informatie

George Hendrik Breitner (1857-1923)

George Hendrik Breitner (1857-1923) George Hendrik Breitner (1857-1923) George Hendrik Breitner (1857-1923) George Hendrik Breitner werd op 12 september 1857 in Rotterdam geboren. Al van kleins af aan wilde hij het liefst historieschilder

Nadere informatie

1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde. Noteer alleen de letters.

1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde. Noteer alleen de letters. Oefenrepetitie geschiedenis SUCCES!!! 4 Havo Periode 1 Tijdvakken 1 t/m 4 Dyslectische leerlingen slaan de vragen met een asterisk (*) over. DOOR DE TIJD HEEN 1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de

Nadere informatie

Werkboek klas 2 Hoofdstuk 3

Werkboek klas 2 Hoofdstuk 3 Werkboek klas 2 Hoofdstuk 3 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Marco Harmsen 13 oktober 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/67292 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Heemkundekring Engelbrecht van Nassau

Heemkundekring Engelbrecht van Nassau Heemkundekring Engelbrecht van Nassau Beleidsplan Heemkundekring Engelbrecht van Nassau PERIODE 2016-2020 Vastgesteld in de bestuursvergadering van woensdag 10 februari 2016 Bekrachtigd in de algemene

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2013 bereikte resultaten... 3 Aantal donateurs en sponsoren...

Nadere informatie

Genealogie via internet

Genealogie via internet Genealogie via internet voor de beginnende stamboomonderzoeker Heemkundekring Boxtel door Hanneke Meulenaars 15 februari 2005 Doel van de avond Deze avond wordt u als beginnende genealogiebeoefenaar iets

Nadere informatie

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1 28e jaargang (2009), aflevering nr. 3. Het BULLETIN is een uitgave van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten. REDACTIECOMMISSIE Drs. W.M. Verschraegen

Nadere informatie

De brieven van Van Gogh

De brieven van Van Gogh De brieven van Van Gogh Tijdens een rondwandeling door het dorp, vertelt ieder gids wel iets over de vele brieven die Vincent schreef in zijn leven. Hoe belangrijk waren de brieven voor Vincent, aan wie

Nadere informatie

Personeelsvereniging Gemeente Driebergen-Rijsenburg Eddy Hinders Leersum, juli 2009

Personeelsvereniging Gemeente Driebergen-Rijsenburg Eddy Hinders Leersum, juli 2009 328 Personeelsvereniging Gemeente Driebergen-Rijsenburg 1949-2004 Eddy Hinders Leersum, juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Geschiedenis en organisatie... 3 2. Verantwoording... 3 3. Aanwijzingen

Nadere informatie

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Examen VWO 2009 tijdvak 2 woensdag 24 juni 9.00-12.00 uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven;

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven; RIS160605_26-JAN-2009 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2008.4238 RIS 160605 ATLANTIKWALLMUSEUM HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - er in de Haagse samenleving veel belangstelling

Nadere informatie

Een dieptepunt. in de geschiedenis. van de Hanzestad. Kampen

Een dieptepunt. in de geschiedenis. van de Hanzestad. Kampen Een dieptepunt in de geschiedenis van de Hanzestad Kampen Foto omslag: De foto op de omslag dateert vermoedelijk uit de periode 1937-1944, toen Egbert Altena les gaf op de lagere school van de Gereformeerde

Nadere informatie

De Brabantse Wal. Verbelgd, niet verbolgen

De Brabantse Wal. Verbelgd, niet verbolgen De Brabantse Wal Verbelgd, niet verbolgen Mattemburgh 14 1. Mattemburgh 2. Lindonk 3. Groot Molenbeek 4. Lievensberg 5. Bieduinenhof 6. Zoomland 7. Boslust 8. Wouwsche Plantage 9. Groote Meer 10. Putsche

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, (1923)

Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, (1923) 18 Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, 1677 1915 (1923) Zoetermeer, 1996 INLEIDING De dorpen Zoetermeer en Zegwaart beschikten tot in de 18e eeuw

Nadere informatie

Calvijn. Vrede van Augsburg. Margaretha van Parma. Hertog van Alva. De keurvorst van Saksen. Karel V. Buitenlandse zaken en oorlog

Calvijn. Vrede van Augsburg. Margaretha van Parma. Hertog van Alva. De keurvorst van Saksen. Karel V. Buitenlandse zaken en oorlog In welk jaar publiceerde Luther zijn 95 stellingen? Welke Frans-Zwitserse hervormer kreeg veel aanhang in de Nederlanden? Welke vrede bepaalde, dat de vorst de religie van zijn volk bepaalt? 1517 Calvijn

Nadere informatie

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.)

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 1861-2011 1 2 3 4 WERKING VAN DE K.O.K.W. 1861: oprichting K.O.K.W. is op één na oudste geschiedkundige vereniging van Vlaanderen

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Voorouder of wel stamboomonderzoek Definities:

Voorouder of wel stamboomonderzoek Definities: Jan R. Cirpka Voorouder of wel stamboomonderzoek Definities: Kwartierstaat: alle voorouders van één persoon Parenteel: Alle nakomelingen van één voorouder Familiegeschiedenis Twee belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Naam: EEN BRUG TE VER De Slag om Arnhem

Naam: EEN BRUG TE VER De Slag om Arnhem Naam: EEN BRUG TE VER De Slag om Arnhem A Bridge too Far is een film over de meest tragische blunder van de Tweede Wereldoorlog en vertelt heel precies over een groot plan. Dat plan kostte meer Geallieerden

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2010 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie