FICHE 9: ENERGIE EN KLIMAAT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FICHE 9: ENERGIE EN KLIMAAT"

Transcriptie

1 FICHE 9: ENERGIE EN KLIMAAT BB/03/DA/022.0/ /SC/BC 1 FACTS AND FIGURES De energieprijzen zijn de voorbije jaren, na een lichte daling in de eerste helft van 2009, opnieuw gestegen. Dat is niet het enige probleem; het gemiddelde energiegebruik van de woningen in Vlaanderen ligt ook nog eens een stuk boven het Europees gemiddelde. Bijna een derde van de woningen heeft geen dakisolatie; een derde beschikt nog niet over dubbele beglazing en 71 % van de woningen wordt verwarmd met oude verwarmingsinstallaties. Hoge energieprijzen, gecombineerd met een hoog energiegebruik, zorgen ervoor dat een steeds grotere groep mensen problemen heeft om zijn energiefactuur te betalen. Dat hoge energiegebruik zorgt ook voor een hoge CO 2 uitstoot. In België is de CO 2 uitstoot van gebouwen zelfs verantwoordelijk voor 21,8 % van de totale Belgische uitstoot. Op die manier draagt België haar steentje bij aan de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Energiebesparing is een antwoord op beide problemen: de hoge energieprijzen en de klimaatverandering. Daarbij zal elke sector zijn steentje moeten bijdragen: de industrie maar ook de huishoudens. Hernieuwbare energie opwekken is een ander deel van de oplossing. Tegen 2020 moet Vlaanderen 13 % van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Het grootste deel (64% in 2010) van de Vlaamse groene stroom komt vandaag uit biomassa en biogas. Daarnaast komt nog een belangrijk deel uit verbranding van huishoudelijk afval met energierecuperatie (7%), uit windenergie (13 %). Het aandeel van zonne elektriciteit groeide sterk tot 16%. Ook in de komende jaren zullen biomassa en wind instaan voor het leeuwendeel van de groene stroom. Zowel op het vlak van energiebesparing als op het vlak van de productie van hernieuwbare energie heeft het lokale niveau heel wat hefbomen in handen. 2 ACW VISIE Om een integraal beleid te kunnen realiseren moet het lokaal klimaatbeleid meer geïntegreerd worden in niet milieu beleidsvelden, zoals onder andere ruimtelijke ordening, verkeersplanning of afvalverwerking. Dat geldt ook voor het energiebeleid. Louter premies toevoegen aan het bos van premies dat al bestaat, heeft weinig zin. Een integrale aanpak is ook hier de sleutel tot een sociaal en efficiënt energiebeleid: integratie in het ruimtelijk beleid, in het sociaal beleid en in het economisch beleid. Indien er al gekozen wordt voor premies, dan moeten die zeer gericht zijn naar bepaalde doelgroepen met lage inkomens. De eerste stap is informatie verzamelen. Hoe is het gesteld met de woningen op het grondgebied? Waar wonen de mensen die zelf niet aan energiebesparing toekomen? Wat zijn de drempels? Energiescans zijn nuttig om snel een idee te krijgen van de energieprestaties van een woning. Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost biedt in veel regio s de mogelijkheid om die energieprestaties te verbeteren. Maatregelen en instrumenten zijn voorhanden, maar vormen een voor veel mensen onontwarbaar kluwen. Het lokale niveau is het uitgelezen niveau om orde te scheppen in de chaos, om de toeleiding naar bestaande instrumenten te verbeteren. Een gemeente moet in haar energiebeleid ook aandacht

2 hebben voor huurders en verhuurders. De bestaande instrumenten slagen er immers niet in deze doelgroepen te bereiken. 3 VOORSTELLEN WAARMEE HET ACW NAAR DE VERKIEZINGEN WIL GAAN 3.1 De gemeente als toeleider naar energiebesparing met bijzondere aandacht voor de kwetsbare doelgroepen i.p.v. verdeler van subsidies De middelen die een gemeente kan inzetten voor een meer rationeel energieverbruik zijn beperkt. Daarom moeten er vanaf het begin een aantal keuzes worden gemaakt zodat met de beperkte middelen zoveel mogelijk energie bespaard wordt bij de mensen die dat het meest nodig hebben. De gemeenten moeten vooral inzetten op hun rol als toeleider naar energiebesparing en niet door extra gemeentelijke premies uit te delen. Ook de samenaankoop van groene energie kan inwoners sensibiliseren en een goedkopere energiefactuur opleveren. In haar rol als toeleider kan de gemeente volgende instrumenten inzetten: een woon en energieloket kan burgers een beter overzicht bieden van de bestaande instrumenten. Voor veel gemeenten is het niet haalbaar om gespecialiseerde ambtenaren in te zetten. Samenwerkingsverbanden, ook met het middenveld, kunnen een oplossing bieden. Ook informeren over een goede plaatsing van isolatie en het belang van ventilatie is belangrijk; energiescans zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen uit de kwetsbare doelgroep. Samenwerking met het OCMW en het middenveld is aangewezen om deze mensen te bereiken. Daar mag het echter niet stoppen. De energiescan zou het beginpunt moeten zijn van een traject naar energiebesparing; dit kan door gebruik te maken van het FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost). Het FRGE biedt via lokale entiteiten (bv. OCMW s) mogelijkheden om ook mensen met beperkte financiële middelen een goedkope lening aan te bieden. Begeleiding is bij deze doelgroep echter zeer belangrijk. Dit kan door samenwerkingsverbanden op te zetten met het middenveld, het OCMW, sociale kredietgevers, sociale economie e.d. Het aantal leningen dat een lokaal bestuur jaarlijks kan toekennen is beperkt. Daarom is het belangrijk dat er gefocust wordt op de mensen die dat het meest nodig hebben Daarom vraagt het ACW dat: o de prioriteit gaat naar isolatie, hoogrendementsbeglazing en de vervanging van de verwarmingsinstallatie; o een inkomensbeperking, bijvoorbeeld de inkomensbeperking van de renovatiepremie, de hoogste inkomens uitsluit van de FRGE leningen; o een kwaliteitsvolle begeleiding in de doelgroepdossiers primeert. Voor mensen uit de kwetsbare doelgroep moet een begeleidingstraject worden opgezet dat financiële moeilijkheden voorkomt en garandeert dat er energie bespaard wordt; o de LAC s (Lokale Adviescommissie) meer accent leggen op de begeleiding van de doelgroep bij hun zoektocht naar een nieuwe energieleverancier; o per lokale entiteit naast het OCMW minimaal één partner betrokken wordt die er in slaagt de doelgroepen te bereiken. Door een netwerkopstelling met een sterke inbedding in het middenveld worden meer kwetsbare mensen bereikt; o samenwerkingsmogelijkheden beter benut worden. Energiesnoeiers, scanbedrijven, leveren vaak goed werk. Door de middelen die nu reeds voorhanden zijn gezamenlijk in te zetten, zullen gezinnen vaker overgaan tot daadwerkelijke investeringen; o bestaande systemen, contacten en procedures beter benut worden. Wanneer men een budgetmeter plaatst in een wooneenheid, kan men bijvoorbeeld met het gezin bekijken hoe de energiefactuur structureel verlaagd kan worden; o o de lokale entiteit meer doelgroepdossiers realiseert dan wettelijk verplicht is; de lokale entiteit de mogelijkheid voorziet om kosteloos te lening te herschikken wanneer de ontlener zijn premies, belastingvermindering of belastingkrediet ontvangen heeft

3 om ook de minst kapitaalkrachtige groepen te bereiken, moet de gemeente experimenten met derdebetalerssystemen, waarbij een investering terugbetaald wordt met de winst van de energiebesparing, ondersteunen. Hier is ook een belangrijke rol weggelegd voor de intercommunales. 3.2 Het middenveld de ruimte geven om activiteiten rond energie te ontplooien en hen daarbij ondersteunen In veel regio s is het middenveld zeer actief rond energiebesparing, hernieuwbare energie en de samenaankoop van dakisolatie, groene energie, verwarmingsinstallaties e.d. De gemeente moet deze initiatieven ruimte geven en ondersteunen, omdat het middenveld een ruimer bereik heeft bij de bevolking in het algemeen en bij doelgroepen in het bijzonder. 3.3 De gemeente moet kansen bieden aan de productie van hernieuwbare energie De gemeente is een belangrijke actor bij de plaatsing van windmolens. Niet alleen omdat die rechtstreeks betrokken wordt bij de vergunningsprocedure, maar ook omdat de gemeente het eerst geconfronteerd wordt met vragen en opmerkingen van omwonenden. Gemeenten zijn ook het meest aangewezen bestuurlijke niveau om draagvlak te creëren voor een op hun grondgebied gepland windproject. Ook bij andere vormen van hernieuwbare energie kan de lokale overheid een belangrijke rol spelen. Denk maar aan biomassa en biogasinstallaties, zonnepanelenvelden, De beste aanpak is een pro actief beleid, waarbij de gemeente samen met de naburige gemeenten geschikte locaties voor windprojecten kan zoeken en selecteren. Elke gemeente z n eigen windmolenpark, is geen goed idee, omdat de open ruimte in Vlaanderen beperkt is en veel actoren er aanspraak op maken. Ook de milieuraad en de GECORO kunnen een belangrijke rol spelen bij de uitwerking van zo n pro actief gemeentelijk windmolenbeleid. Er moet bekeken worden welk gebied in de regio maximaal benut kan worden. De gemeente/het bovenlokale of intergemeentelijke samenwerkingsverband kan dan, los van een voorliggend project, met verenigingen, burgers en bedrijven communiceren over de voor en nadelen van een project. Ze kan de meest optimale zones afbakenen, met het gunstigste windaanbod, met de geringste hinder en in overeenstemming met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Ze kan zelf projectontwikkelaars benaderen en daarbij eigen accenten, zoals de mogelijkheid tot participatie, leggen. Via concessies en aandelen kan de gemeenschap er ook nog aan verdienen. Wat voor windenergie geldt, geldt ook voor biogas/biomassa installaties. De gemeente/het samenwerkingsverband kan bijkomende voorwaarden opleggen, om de hinder te beperken, de duurzaamheid te garanderen en het draagvlak te vergroten. Een project moet passen in de streek, zodat de bevolking zich er goed bij kan voelen. Het ACW is voorstander van een coöperatieve aanpak, waarbij de bewoners kunnen participeren in een project en verwacht hiervoor steun bij de gemeenten. Zo n aanpak is de beste garantie op een goede kwaliteit tegen de laagste prijs. Bovendien kan hierdoor het draagvlak bij de bevolking voor hernieuwbare energie vergroten doordat de winsten terugvloeien naar de gemeenschap. Hernieuwbare energie wordt zo toegankelijk voor iedereen. 3.4 Een integraal beleid is een geloofwaardig beleid Geef zelf ook het goede voorbeeld door te kiezen voor groene stroom voor de gebouwen van de gemeenten en het OCMW, door zelf hernieuwbare energie op te wekken door middel van zonnepanelen op de daken van de gebouwen van de gemeente, door bij nieuwbouw en renovatie van openbare gebouwen te kiezen voor lage energie of passiefbouw, In de gebouwen van de gemeenten kan vaak ook nog veel energie bespaard worden. Het bijhouden van een energieboekhouding is de eerste stap. De distributienetbeheerder biedt daar

4 bij ondersteuning. Het lijkt eenvoudig, maar uit de evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst Milieu blijkt dat die energieboekhouding in zeer veel gemeenten ontbreekt. Linken leggen tussen verschillende beleidsdomeinen: werk energie wonen mobiliteit zijn de sleutels om op het grondgebied de uitstoot van broeikasgassen te beperken en om energiebesparing te realiseren bij de bewoners. Een beleid dat niet integraal is, werkt zichzelf tegen: de ene maatregel kan dan de andere tenietdoen. Een integraal beleid werkt daarentegen versterkend. Het ACW wil dat de gemeente: de beperkte middelen prioritair inzet voor energiebesparing bij de maatschappelijk kwetsbare groepen; het middenveld erkent en ondersteunt in haar activiteiten rond energiebesparing en hernieuwbare energie een positief en pro actief beleid voert rond hernieuwbare energie, samen met de naburige gemeenten voor haar eigen gebouwen kiest voor groene stroom en voor energiebesparing 4 HANDVATEN VOOR ACW MANDATARISSEN (BIJ DE OPMAAK VAN BELEIDSNOTA S) 4.1 Sociale rechtvaardigheid De gemeentelijke premies voor energiebesparing moeten prioritair gericht zijn op de maatschappelijk kwetsbare groepen, die nog niet aan energiebesparing toekomen. Vlaamse premies, premies van de netbeheerder en federale belastingsvoordelen en kredieten moedigen burgers reeds aan om energiebesparende investeringen te doen. Gemeentelijke premies toevoegen aan dit kluwen zal de verwarring alleen maar groter maken en de Mattheuseffecten versterken. Het zijn immers vooral de hoogste inkomenscategorieën die hiervan genieten, de laagste maken er nauwelijks gebruik van. Sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren zijn ideaal geplaatst om op grotere schaal tegelijk de woonkwaliteit en de energieprestaties van sociale woningen te verbeteren. Dat kan de energiefactuur van de bewoners drukken en hen meer financiële ademruimte geven. Mandatarissen die in het bestuur van een Sociale Huisvestingsmaatschappij zetelen moeten hier oog voor hebben. Subsidies van verschillende beleidsniveaus (Europees, Vlaams, provinciaal) kunnen de investeringskost voor SHM s en SVK s flink verlagen. 4.2 Verduurzaming zie punt Participatie en democratie Kanalen zoals het woonloket of het gemeentelijk infoblad slagen er vaak niet in om kwetsbare groepen te bereiken. Zij moeten eerder actief benaderd worden. Daarom is het belangrijk dat zowel het OCMW als het middenveld betrokken worden bij het energiebeleid. Voorbeelden tonen aan dat zij er beter in slagen om deze mensen te bereiken. 5 VOORBEELDEN De gemeente Leopoldsburg benadert gezinnen actief via klimaatwijken, infoavonden en via e portemonnee: inwoners worden beloond als ze aan duurzame activiteiten participeren (bv. naar het containerpark gaan), maar ook als ze hun gratis vuilniszakken op de afgesproken datum afhalen. Dat werkt zeer drempelverlagend. Ook met de armenvereniging wordt er actief

5 samengewerkt. Hun punten kunnen ze inruilen voor spaarlampen, radiatorfolie of treintickets. Ook wanneer iemand z n budgetmeter komt opladen, is een gesprek mogelijk. Grootverbruikers worden onmiddellijk begeleid. De Lokale Entiteit Duwolim is in het kader van het derdebetalerssysteem van start gegaan met een proefproject waarbij netbeheerder Infrax het verschil tussen het aflossingsbedrag en de energiebesparing financiert. WIN (Wonen in Noord Limburg) groepeert 8 Limburgse gemeenten en bemant er het woonloket dat ook adviseert over energiepremies. Er worden ook infosessies georganiseerd. De samenwerking met Duwolim, de lokale entiteit van het FRGE, verloopt zeer goed. Na het succes van de gezamenlijke aankoop van zonne energie, is IOK (de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen) met een Tankslag gestart, een gezamenlijke sanering van stookolietanks. In 2011 saneert IOK, samen met 20 Kempense gemeenten, buitengebruikgestelde stookolietanks. In Genk heeft men foto s van de daken genomen met een warmte camera. Daarmee gaat men deur aan deur om de mensen te overtuigen om hun dak te isoleren. Gent, Oostende, Leuven en de provincie Limburg hebben zich intussen geëngageerd om klimaatneutraal te worden tegen MEER INFORMATIE 7 BIJLAGE ACW standpunt: energiebesparing bij kwetsbare groepen: de mogelijkheden van het FRGE (zie Overzicht lokale entiteiten van het FRGE in Vlaanderen

De kracht van je gemeente V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE

De kracht van je gemeente V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE Het klimaat verandert. Willen we de klimaatopwarming beperkten tot 2 C en een onomkeerbare klimaatverandering vermijden, dan moet onze CO2 uitstoot drastisch dalen. Hiervoor

Nadere informatie

ENERGIE-ARMOEDE: MAXIMAAL 10% VAN HET INKOMEN VOOR ENERGIE

ENERGIE-ARMOEDE: MAXIMAAL 10% VAN HET INKOMEN VOOR ENERGIE 105 9 GEEN ENERGIE-ARMOEDE: MAXIMAAL 10% VAN HET INKOMEN VOOR ENERGIE Energie-armoede ontstaat als de energiekost een te grote hap neemt uit het gezinsbudget, het houdt dus verband met het inkomen, de

Nadere informatie

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HEIST-OP-DEN-BERG Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie en visie van de gemeente... 2 3 Opbouw en uitvoering plan... 2 4 Financiële aspecten...

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente.

Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. 1. Inleiding Het denken over lokale aanspreekpunten wonen, water en energie

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2 Concept paper for the continuation of the Energy checks An Coninx 3 februari 2014 Pagina: 2/12 Inleiding en situering KOMOSIE nam deel aan het project EC-LINC, Energy Checks for Low INCome households,

Nadere informatie

Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente.

Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw Steunpunt Turnhout Otterstraat 116, 2300

Nadere informatie

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal 2 COLOFON Dit cahier bevat een voorstel voor een regionale energiestrategie voor Zuid- West-Vlaanderen: Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal in 2050. Het biedt een denkkader over hoe Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

Energieplan 03 juli 2013

Energieplan 03 juli 2013 ACTIEPLAN ENERGIE Met dit nieuwe plan, wil de gemeente de positieve elementen van het vorige energieplan versterken en de minder aangepaste maatregelen afschaffen. Deze aanpassingen zijn nodig om een antwoord

Nadere informatie

HERENTALS. Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant

HERENTALS. Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant HERENTALS Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie van de stad Herentals... 2 3 Opbouw en uitvoering plan...

Nadere informatie

In naam van het ganse bestuur

In naam van het ganse bestuur VOORWOORD Steden zijn verantwoordelijk voor 80 procent van het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot. Initiatief van steden is dus cruciaal, want niet alleen vinden we er de oorzaken maar ook heel wat oplossingen.

Nadere informatie

NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN

NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN Samenlevingsopbouw NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN 1. Energetisch besparingspotentieel op

Nadere informatie

Actieplan Lokaal Kyotoprotocol Wevelgem 2010-2012

Actieplan Lokaal Kyotoprotocol Wevelgem 2010-2012 Actieplan Lokaal Kyotoprotocol Wevelgem 2010-2012 Actieplan 2010-2012 Inhoudstafel 1.Intern 1.1.gebouwen 1.2.openbare verlichting 1.3.hernieuwbare energie 1.4.Wagenpark 2.Extern 2.1. maatregelen burgers

Nadere informatie

IEDERS STEM TELT. beleid maken we samen. 2 prioriteiten voor de strijd tegen energiearmoede

IEDERS STEM TELT. beleid maken we samen. 2 prioriteiten voor de strijd tegen energiearmoede IEDERS STEM TELT beleid maken we samen 2 prioriteiten voor de strijd tegen energiearmoede SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN PROVINCIE Steunpunt Turnhout Otterstraat 116, 2300 Turnhout Tel.: 014 44 26 74 Mieke

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 We kozen ervoor om één programma te maken voor alle beleidsniveaus: Europees, federaal, Vlaams en Brussels. Achter elk voorstel

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

MEMORANDUM VAN DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW VOOR DE FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010

MEMORANDUM VAN DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW VOOR DE FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 MEMORANDUM VAN DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW VOOR DE FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 www.samenlevingsopbouw.be Samenlevingsopbouw: samen met kwetsbare groepen werken aan structurele verandering België

Nadere informatie

De beste besparing is investeren in energiebesparing

De beste besparing is investeren in energiebesparing Dossier De beste besparing is investeren in energiebesparing All rights reserved by footprintbuilding Dossier van Bond Beter Leefmilieu, WWF, Greenpeace, Passiefhuis-Platform, VIBE, Dialoog, ACV, ABVV,

Nadere informatie

DE POLITICI. politici 1

DE POLITICI. politici 1 DE POLITICI Jullie zijn de vertegenwoordigers van de Vlaamse politiek: de minister-president en de minister van Energie. Jullie stellen het beleid van de regering voor aan de andere gesprekspartners. Standpunt

Nadere informatie

Energiearmoede in de Energietransitie Zuid- West- Vlaanderen. I. De problematiek van energiearmoede

Energiearmoede in de Energietransitie Zuid- West- Vlaanderen. I. De problematiek van energiearmoede Energiearmoede in de Energietransitie Zuid- West- Vlaanderen Deze adviesnota werd geschreven voor de expertengroep energiearmoede in het kader van de Energietransitie Zuid-West-Vlaanderen, georganiseerd

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan

Gemeentelijk klimaatactieplan Gemeentelijk klimaatactieplan sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors 1 COLOFON SAMENSTELLING Bond Beter Leefmilieu, provincie Limburg en de gemeente Overpelt Dit gemeentelijk klimaatactieplan

Nadere informatie

Beleidsnota. Energie 2014-2019. Verslag. stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015)

Beleidsnota. Energie 2014-2019. Verslag. stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015) stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015) Beleidsnota Energie 2014-2019 Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek De Vlaamse regering wil meewerken aan de vermindering van de CO2 uitstoot door in te zetten op groene energie, door energie-investeringen

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie