Verantwoording Tweede vervolg bestuursopdracht. Transitie en transformatie jeugdhulp ZHZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoording Tweede vervolg bestuursopdracht. Transitie en transformatie jeugdhulp ZHZ"

Transcriptie

1 Verantwoording Tweede vervolg bestuursopdracht Transitie en transformatie jeugdhulp ZHZ Voor u ligt de verantwoording van de Tweede vervolg bestuursopdracht Transitie en transformatie jeugdhulp Zuid-Holland Zuid (ZHZ). In deze notitie geven we achtereenvolgens antwoord op de volgende vragen: 1. waarom het tweede vervolg op de bestuursopdracht? 2. wat hebben we bereikt? 3. wat zijn de gemaakte kosten? 1. Waarom dit tweede vervolg op de bestuursopdracht? De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid bereiden zich gezamenlijk voor op de decentralisatie jeugdhulp per 1 januari In totaal heeft u 3 bestuursopdrachten vastgesteld. De eerste bestuursopdracht leidde tot een gezamenlijke visie, intentionele schaalkeuze, sturingskader en inhoudelijk ontwerp. De vervolgopdracht had als resultaat een beleidsplan, regionaal transitiearrangement en inrichtingsplan voor een gezamenlijke serviceorganisatie. In dit document geven we aan tot welk resultaat de tweede vervolg bestuursopdracht heeft geleid. In 2014 worden door de 17 gemeenten gezamenlijk de laatste voorbereidingen getroffen voor de transitie en transformatie jeugdhulp. Uit het beleidsplan vloeide een aantal voorbereidende activiteiten voort, die in de afgelopen periode zijn opgepakt door het programmateam Jeugdhulp ZHZ. Te weten: a) beleidsrijk inkoopkader; b) aanvullende beleidskaders (voorzover nog niet in beleidsplan opgenomen); c) sturingsnotitie met uitwerking Gemeenschappelijke Regeling; d) verordening en beleidsregels; e) uitwerking beleid; f) leeromgeving; g) jeugdteam; h) Diagnostiek Advies Netwerk. 1

2 Met de tweede vervolg bestuursopdracht werd aan de 17 gemeenteraden gevraagd om in te stemmen met de voorgestelde voorbereidingen en een financiële bijdrage te leveren in de kosten van de voorbereidingen. In dit document wordt aangegeven hoe het staat met de voorbereidingen en de besteding van de financiële middelen 2. Wat hebben we bereikt? In dit hoofdstuk vind u een toelichting op de bereikte resultaten. a) Beleidsrijk inkoopkader en aanvullende beleidskaders Er is voor gekozen om de aanvullende beleidskaders op te nemen in het Beleidsrijk Transititearrangement (BRTA). Het BRTA is voor het zomerreces ter besluitvorming aangeboden aan de 17 gemeenten en bevat enkele nog vast te stellen beleidsmatige kaders in aanvulling op het Beleidsplan Jeugdhulp. Ook bevat het BRTA een regionaal financieel verdeelmodel op basis van het definitieve macrobudget en de uitgangspunten uit het beleidsarme Regionale Transitie Arrangement (RTA) van oktober Het BRTA vormt de basis voor het inkoopproces van jeugdhulp voor In het BRTA is ingegaan op: wat we willen bereiken en op basis van welke indicatoren we de sturing op effectieve en doelmatige jeugdhulp vormgeven; wat de financiële kaders zijn en hoe we het jeugdhulpbudget hebben verdeeld; hoe we de inkoop van jeugdhulp vormgeven en zorgen voor kwalitatief goede jeugdhulp; hoe we jeugdhulp organiseren in Zuid-Holland Zuid en welke financiële afspraken we daarover vastleggen in contracten met jeugdhulpaanbieders; wat de specifieke afspraken zijn over de persoonsgebonden budgetten (PGB s); welke risico s we in het nieuwe stelsel zien en welke beheersmaatregelen worden voorgesteld. 2

3 Vooruitlopend op het inkoopkader zijn op verzoek van het Rijk voor 28 februari 2014 regionale transitieafspraken gemaakt met Bureau Jeugdzorg. Om niet vooruit te lopen op het regionale verdeelmodel, is gekozen voor het bieden van een minimale budgetgarantie van 80% aan Bureau Jeugdzorg. Dit komt overeen met de minimumeis die door het Rijk is gesteld. De definitieve afspraken met Bureau Jeugdzorg maken onderdeel uit van het regionale verdeelmodel. Inmiddels is door alle colleges een brief vastgesteld met daarin de laatste budgettoekenning voor BJZ. b) Aanvullende beleidskaders Deze aanvullende beleidskaders zijn opgenomen in het BRTA. De 17 gemeenteraden nemen in september een besluit over dit BRTA (met aanvullende beleidskaders). c) Sturingsnotitie Er is een sturingsnotitie opgesteld voor het jeugdhulpstelsel in ZHZ. In dit document is de verdeling opgenomen van de bevoegdheden ten aanzien van de jeugdhulptaken die de 17 gemeenten gezamenlijk organiseren en de door de gemeenteraden meegegeven randvoorwaarden uitgewerkt. De sturingsnotitie bevatte een voorstel voor de governance en sturing op de jeugdhulptaken die de 17 gemeenten gezamenlijk organiseren. De 17 gemeenteraden hebben reeds ingestemd met deze sturingsnotitie Op basis van het beleidsmatige kaders in de sturingsnotitie, wordt in het laatste kwartaal van 2014 een voorstel uitgewerkt voor het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd. In deze regeling wordt de formele verantwoordelijkheidsverdeling en uitvoering van gezamenlijke taken vastgelegd. d) Verordening en beleidsregels/nadere regels De Jeugdwet verplicht gemeenten tot het hebben van een verordening voor het uitvoeren van de jeugdhulp. Voor de jeugdhulptaken die de 17 gemeenten gezamenlijk organiseren, is 3

4 een concept-verordening opgesteld die van 28 juli t/m 8 september ter inzage is gelegd bij de 17 gemeenten. Na de terinzagelegging zal de verordening worden aangepast en wordt in het laatste kwartaal van 2014 een definitieve verordening aangeboden aan de 17 gemeenten. De verordening en de nadere regels worden opgesteld met daarin vooralsnog: Begripsbepaling; Vormen van jeugdhulp Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts Toegang jeugdhulp via de gemeente Vooronderzoek Inhoud gesprek Verslag en ondersteuningsplan Indienen aanvraag Regels voor pgb Inhoud beschikking Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en uitvoerders kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering Vertrouwenspersoon Klachtregeling Inspraak en medezeggenschap Evaluatie Hardheidsclausule Inwerkingtreding en citeertitel De nadere regels worden in het laatste kwartaal van 2014 ter besluitvorming aangeboden aan de colleges van de 17 gemeenten. 4

5 e) Uitwerking beleid In de beleidsplannen jeugdhulp van de 17 gemeenten is voor een aantal thema s aangegeven dat deze in 2014 verder worden uitgewerkt. Deze uitwerking vindt op dit moment plaats. Het betreft de samenwerking tussen het jeugdteam/sociaal wijkteam binnen het regionale ontwerp van het nieuwe jeugdstelsel, met: Het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK); Het Veiligheidshuis; De Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering; Het (passend) onderwijs; Huisartsen, kinderartsen en medisch specialisten die op basis van de Jeugdwet rechtstreeks mogen doorverwijzen naar jeugdhulp, zonder tussenkomst van gemeenten. Daarnaast is een onafhankelijk kwartiermaker aangesteld voor de inrichting van het AMHK. Deze kwartiermaker heeft de opdracht gekregen om een onderzoek uit te voeren naar het door Bureau Jeugdzorg en de Dienst Gezondheid & Jeugd, die nu respectievelijk het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) uitvoeren, voorgestelde model. Het advies over de positionering van het AMHK, wordt ter besluitvorming aangeboden aan de colleges in het 3 e kwartaal van Vervolgens wordt onder leiding van de kwartiermaker een inrichtingsplan opgesteld. Na besluitvorming hierover door de 17 gemeenten, wordt onder leiding van de kwartiermaker, de voorbereidingen getroffen voor de implementatie per 1 januari Voor de aansluiting (passend onderwijs) en jeugdhulp is de keus gemaakt om dit op een subregionaal niveau verder te organiseren. Het programmateam heeft hierin een zeer beperkte en meer verbindende rol. 5

6 f) Leeromgeving In 2014 is gestart met de uitwerking van het regionale ontwerp van het nieuwe jeugdstelsel in de praktijk. Dit is gebeurd door (delen van) het ontwerp in enkele gemeenten te implementeren. Het doel daarvan is het opdoen van leerervaringen, zodat in 2015 zoveel mogelijk onderdelen van het ontwerp daadwerkelijk van start kunnen gaan. Er wordt hiervoor een leeromgeving ontwikkeld die het leren in de praktijk binnen en tussen pilots maximaal stimuleert. Alle gemeenten in Drechtsteden zijn een proeftuin gestart om een onderdeel van het nieuwe stelsel jeugdhulp uit te proberen. JSO, Onderzoekcentrum Drechtsteden en de Dienst Gezondheid en Jeugd hebben een model ontworpen waarmee het leerproces van de lokale pilots is volgen en te delen en monitoren de pilots volgens dit model. In de Zwijndrechtse Waard is een onderzoek gestart om de kosten van de jeugdteams beter te duiden. In de Drechtsteden worden vanaf 1 juli 4 coaches vanuit de zorgaanbieders ingezet om de verschillende teams te ondersteunen. In Drechtsteden wordt op dit moment een digitaal dashboard ontwikkeld en getoetst. In de Hoeksche Waard zijn de voorbereidingen gestart om het Model DAN te toetsen aan een bestaand en werkzaam jeugdteam. Voor alle 17 gemeenten zijn gebiedsanalyses ontwikkeld. g) Jeugdteam/sociaal wijkteam Een belangrijke innovatie in het regionale ontwerp van het nieuwe jeugdstelsel bestaat uit de jeugdteams/sociale wijkteams. Op basis van de beleidsplannen jeugdhulp van de 17 gemeenten zijn de basisprincipes voor de jeugdteam/sociale wijkteams uitgewerkt en is een routepad ontwikkeld voor het realiseren van de jeugdteams in de periode van 2015 tot en met 2017, vanuit het perspectief van zowel de samenwerkende jeugdhulpaanbieders, serviceorganisatie als gemeenten. Deze basisprincipes en het routepad zijn uitgewerkt en toegevoegd aan het BRTA. 6

7 Het projectteam heeft de samenstelling van de jeugdteams (taken en FTE) en de formule t.b.v. de werkwijze opgeleverd. De werkwijze zal de komende jaren in ontwikkeling zijn. Daarnaast wordt er nu al in pilots informatie verzameld om de werkwijze uit te testen en worden professionals en gemeenten betrokken in de verdere ontwikkeling en detaillering van de werkwijze. De stichting jeugdteams zhz i.o. zal de professionals faciliteren en is de werving en selectie gestart t.b.v. de jeugdprofessionals, secretariaatsmedewerkers, verandermanagers. Deze zullen de teams versterken en het aantal teams vergroten zodat er een gehele regionale verspreiding ontstaat. Binnen de gemeenten wordt aangesloten op de lokale structuur. h) Diagnostiek en Advies Netwerk (DAN) Een andere innovatie in het regionale ontwerp van het nieuwe jeugdstelsel is het Diagnostiek en Advies Netwerk. De basisprincipes voor het DAN zijn uitgewerkt en er is een routepad ontwikkeld voor het realiseren van het DAN in de periode van 2015 tot en met 2017, vanuit het perspectief van zowel de samenwerkende jeugdhulpaanbieders, serviceorganisatie als gemeenten. Deze basisprincipes en het routepad zijn uitgewerkt en toegevoegd aan het BRTA. Voor het DAN is per 1 september het concept uitvoeringsplan DAN opgesteld waarin de basisprincipes en verdere planning staat uitgewerkt. Een belangrijke eerste resultaat in de planning is dat de vacatures voor het kernteam DAN zijn open gesteld. Eind september wordt de selectieprocedure afgerond. Vanaf half augustus is de pilot DAN gestart; met de pilot wordt de volgende doelstelling nagestreefd: Er is ( een eerste) zicht op de vragen die via het jeugdteam bij het DAN terecht komen. Het is duidelijk welke ondersteuning het jeugdteam nodig heeft betreffende de adviezen en werkwijze van het DAN De hele planning is gericht op het operationeel hebben van het DAN per 1 januari Begroting 7

8 Voor de uitvoering van deze tweede vervolg bestuursopdracht zijn de volgende kosten gemaakt: Tabel 2 Product/dienst Bedrag begroot (in ) Werkelijke kosten t/m augustus 2014 Personele inzet programmateam (incl. inhuur) Personele inzet staf (financiën, onderzoek, communicatie) Juridische ondersteuning PM Personele inzet transformatieteam Onvoorzien (5%) o.a. te zien in overschrijding personele inzet. Totaal Let op: de personele kosten van het transformatieteam is begroot tot aan december 2014, werkelijke kosten zijn tot september Het resterende bedrag ,- voor de inzet van het transformatieteam wordt ingezet voor de periode van september tot en met december Als de totale kosten van het transformatieteam worden meegenomen tot december 2014 kom je uit op een besteding van ,- De andere resterende middelen zullen worden benut om de lopende onderwerpen (zie planning) uit deze tweede vervolgbestuursopdracht te kunnen uitvoeren;uitwerking GR, nadere regels, uitvoering Jeugdteams en DAN en de uitwerking van beleid etc. Bedrag ,-. 8

9 Van de 17 gemeenten is de volgende bijdrage in de kosten gevraagd: Tabel 3 Gemeente Bijdrage Alblasserdam Dordrecht Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Binnenmaas Cromstrijen Giessenlanden Gorinchem Molenwaard Hardinxveld Giessendam Korendijk Leerdam Oud-Beijerland Strijen Zederik Totaal Planning 9

10 Deze tweede vervolg bestuursopdracht is uitgevoerd in 2014 volgens onderstaande planning. Tabel 4 Activiteit Oplevering Stand van zaken realisatie a) Beleidsrijk inkoopkader 2 juni 2014 aanleveren ter besluitvorming aan 17 gemeenten Gerealiseerd b) Aanvullende beleidskaders 2 juni 2014 aanleveren ter besluitvorming aan 17 gemeenten Gerealiseerd c) Sturingsnotitie en uitwerking GR Sturingsnotitie: 26 mei 2014 aanleveren ter besluitvorming aan 17 gemeenten Gerealiseerd GR: 20 oktober aanleveren ter besluitvorming aan 17 gemeenten Volgens tijdspad d) Verordening en nadere regels Verordening: september 2014 aanleveren ter besluitvorming aan 17 gemeenten Gerealiseerd Nadere regels: eind november 2014 aanleveren ter besluitvorming aan 17 gemeenten. Volgens tijdspad e) uitwerking beleid Eind 2014 Volgens tijdspad f) Leeromgeving Eind 2014 Volgens tijdspad g) Jeugdteam Eind 2014 Volgens tijdspad h) Diagnostiek Advies Netwerk Eind 2014 Volgens tijdspad 10

11 11

Tweede vervolg bestuursopdracht Transitie en transformatie jeugdhulp ZHZ

Tweede vervolg bestuursopdracht Transitie en transformatie jeugdhulp ZHZ Tweede vervolg bestuursopdracht Transitie en transformatie jeugdhulp ZHZ Voor u ligt de Tweede vervolg bestuursopdracht Transitie en transformatie jeugdhulp Zuid-Holland Zuid (ZHZ). In deze notitie geven

Nadere informatie

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker We organiseren de Jeugdhulp regionaal met 17 gemeenten: Opgaven groot Inhoudelijk complex

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement Jeugdhulp Zuid Holland Zuid

Samenvatting Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement Jeugdhulp Zuid Holland Zuid Samenvatting Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement Jeugdhulp Zuid Holland Zuid Inleiding Bij het aanbieden van het Inrichtingsplan voor de Serviceorganisatie Jeugdhulp Zuid Holland Zuid en de Sturingsnotitie

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden Verordeningen Jeugd en Wmo 2015 Wmo-raden Procedures Advies vragen aan alle Wmo-raden = vanaf 6 juni 2 juli Wmo-raden informeren tijdens bijeenkomst = 16 juni en 19 juni Informeren raad tijdens raadsinformatiebijeenkomst

Nadere informatie

Deze Deelovereenkomst voor het uitvoeren van de Gecontracteerde Toegang (de Overeenkomst) gaat in op 1 januari 2015.

Deze Deelovereenkomst voor het uitvoeren van de Gecontracteerde Toegang (de Overeenkomst) gaat in op 1 januari 2015. Datum: 20140924 Versie 001 Robbe THG Deze Deelovereenkomst voor het uitvoeren van de Gecontracteerde Toegang (de Overeenkomst) gaat in op 1 januari 2015. en - Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, hierbij uitvoering

Nadere informatie

Ambtelijke toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad

Ambtelijke toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad Ambtelijke toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer : 114583 steller : Jacqueline Gadella-Molhoek portefeuillehouder : wethouder P. (Piet) Vat Onderwerp : Inrichting Jeugdhulp

Nadere informatie

Bijlage 2: Financiële notitie jeugdhulp Zuid-Holland Zuid

Bijlage 2: Financiële notitie jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Bijlage 2: Financiële notitie jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Inleiding Met het vaststellen van het Beleidsrijke Regionale Transitie Arrangement (BRTA), hebben de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid (ZHZ) het

Nadere informatie

berekende risicoreservering die niet tlv rijksbudget wordt gebracht.

berekende risicoreservering die niet tlv rijksbudget wordt gebracht. Raadsvoorstel: 2014-1229 Onderwerp: Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement (BRTA) Jeugdhulp ZHZ Datum: 3 juli 2014 Portefeuillehouder: E.L. Dansen Raadsbijeenkomst: 9 september 2014 Raadsvergadering:

Nadere informatie

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord.

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord. Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college zaaknummer : 119802 steller : Jacqueline Gadella-Molhoek portefeuillehouder : wethouder P. (Piet) Vat Onderwerp : Budgetgaranties Bureau Jeugdzorg Gevraagd

Nadere informatie

Jeugdhulp. Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid

Jeugdhulp. Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Jeugdhulp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Jeugdgezondheidszorg gemeentelijke opgroei- en opvoedondersteuning. Gesloten jeugdzorg Provinciale jeugdzorg Jeugdbescherming jeugdreclassering Jeugd - ggz

Nadere informatie

Dordrecht, 19 mei Vooruitblik Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement Jeugdhulp Zuid Holland Zuid

Dordrecht, 19 mei Vooruitblik Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement Jeugdhulp Zuid Holland Zuid Dordrecht, 19 mei 2014 Vooruitblik Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement Jeugdhulp Zuid Holland Zuid 1 Inleiding In het Beleidsplan Jeugdhulp Dordrecht dat uw raad op 4 februari 2014 heeft vastgesteld,

Nadere informatie

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat?

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? U bent met een jeugdprofessional in contact over het opgroeien of het opvoeden van uw kind. Maar hoe werkt een jeugdprofessional? Wat kunt u eigenlijk van

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1153714 Sliedrecht, 10 februari 2014 Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp Beslispunten 1. Het Beleidsplan jeugdhulp gemeente Sliedrecht

Nadere informatie

BIJDRAGEVERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST GEZONDHEID & JEUGD ZUID HOLLAND ZUID

BIJDRAGEVERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST GEZONDHEID & JEUGD ZUID HOLLAND ZUID BIJDRAGEVERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST GEZONDHEID & JEUGD ZUID HOLLAND ZUID Besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid Holland Zuid

Nadere informatie

Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement. Jeugdhulp Zuid Holland Zuid

Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement. Jeugdhulp Zuid Holland Zuid Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement Jeugdhulp Zuid Holland Zuid 1 Inleiding Bij het aanbieden van het Inrichtingsplan voor de Serviceorganisatie Jeugdhulp Zuid Holland Zuid en de Sturingsnotitie

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 4 november 2014 KDK/03113/i Datum: 30 september 2014 Verzonden: 23 oktober 2014

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 4 november 2014 KDK/03113/i Datum: 30 september 2014 Verzonden: 23 oktober 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 4 november 2014 KDK/03113/i.00920 9.1 Datum: 30 september 2014 Verzonden: 23 oktober 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Verordening jeugdhulp gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel: 2014-1210 Onderwerp: Serviceorganisatie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid

Raadsvoorstel: 2014-1210 Onderwerp: Serviceorganisatie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Raadsvoorstel: 2014-1210 Onderwerp: Serviceorganisatie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Datum: Portefeuillehouder: E.L. Dansen Raadsbijeenkomst: 10 juni 2014 Raadsvergadering: 26 juni 2014 Programma: Zorg Opsteller:

Nadere informatie

Decentralisaties Jeugd en Wmo Beleid & Verordeningen

Decentralisaties Jeugd en Wmo Beleid & Verordeningen Decentralisaties Jeugd en Wmo Beleid & Verordeningen Door Karin Maas en Marieke Beudeker 2 CONCEPT Waar komen we vandaan? Landelijke wetgeving Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Jeugdwet (vervangt

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J.N Fintelman : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp : Beleidsplan

Nadere informatie

stand van zaken inkoop Jeugdzorg

stand van zaken inkoop Jeugdzorg collegebrief aan de raad Aan de gemeenteraad Van het college van burgemeester en wethouders Datum 11 november 2014 Onderwerp Zaaknummer stand van zaken inkoop Jeugdzorg 174390 Geachte leden van de raad,

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouders Hoek en Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs De raad van de gemeente Tholen Behandelaar: M.M.E. van der Weele- Hoenselaar Tholen, 26 augustus 2014 Onderwerp: 1. Voorstel

Nadere informatie

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat?

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? U bent met een jeugdprofessional in contact over het opgroeien of het opvoeden van uw kind. Maar hoe werkt een jeugdprofessional? Wat kunt u eigenlijk van

Nadere informatie

Besluitenlijst van het College van B&W

Besluitenlijst van het College van B&W enlijst van het College van B&W Datum: 4 november 2014 Aanvang: 9:00 uur Vergaderlocatie: Commissiekamer Voorzitter: J.J. Luteijn Secretaris: G.P. Boluijt Aanwezig: B. Boelhouwers, G.P. Boluijt, H.J. Flieringa,

Nadere informatie

Besluit tot derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

Besluit tot derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Versie 20 oktober 2014 Besluit tot derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alblasserdam,

Nadere informatie

Sturingsnotitie Jeugdhulp ZHZ

Sturingsnotitie Jeugdhulp ZHZ Sturingsnotitie Jeugdhulp ZHZ 1 Inhoud 1. Aanleiding...4 2. Visie op sturing...4 3. Sturing in de jeugdhulp...5 4. Delegatie en mandaat...6 4.1 Delegatie...6 4.2 Mandaat...7 5. Sturing op de Serviceorganisatie...9

Nadere informatie

Jeugd. Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg. 1 september 2014, verordening Jeugdhulp

Jeugd. Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg. 1 september 2014, verordening Jeugdhulp Jeugd Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg 1 september 2014, verordening Jeugdhulp Wat moet geregeld zijn? Focuslijst Jeugd: Zorgcontinuïteit is geregeld: passend en dekkend aanbod blijft bestaan Regionaal Transitie

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 treden de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de

Op 1 januari 2015 treden de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Raadsvoorstel: 2014-1250 Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening jeugdhulp Gorinchem 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning Gorinchem 2015 Datum: 23 september 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken decentralisatie Wmo in de Drechtsteden Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken Landelijke ontwikkelingen: Wettekst nieuwe Wmo 2015 bij Raad van State: Q3

Nadere informatie

Notulen Open Jeugdtafel 26 juni 2014

Notulen Open Jeugdtafel 26 juni 2014 Notulen Open Jeugdtafel 26 juni 2014 Op 26 juni kwamen ongeveer 40 professionals die met de decentralisatie jeugdhulp te maken hebben, naar Gorinchem om hun vragen te stellen over de decentralisatie Jeugdhulp.

Nadere informatie

Beleidsplan jeugdhulp Hoeksche Waard

Beleidsplan jeugdhulp Hoeksche Waard Beleidsplan jeugdhulp Hoeksche Waard 1 Samenvatting Voor u ligt het Beleidsplan jeugdhulp voor de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard: Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. In

Nadere informatie

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014 Waar staan we? Door de Raad vastgesteld beleid: Meedoen naar Vermogen Nota Visie & uitgangspunten Transitie

Nadere informatie

Beoogd effect We voldoen aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Beoogd effect We voldoen aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: Onderwerp Beleidsplan jeugd en Verordening jeugdhulp. Voorstel 1. Het beleidsplan jeugd gemeente Oss vast te stellen. 2. De Verordening jeugdhulp gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel 11-3-2014. 14int00269. Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente

Raadsvoorstel 11-3-2014. 14int00269. Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente Raadsvoorstel raadsvergadering 11-3-2014 agendapunt nummer 14int00269 onderwerp Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel In de notitie "Samenwerken

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

Hendrik-Ido-Ambacht. jeugdhulp 9,9% 11,7% 10,3% 10,8% 10,2% 12,3% 10,0% jeugdbescherming 0,9% 1,6% 0,7% 1,1% 1,1% 1,3% 1,2%

Hendrik-Ido-Ambacht. jeugdhulp 9,9% 11,7% 10,3% 10,8% 10,2% 12,3% 10,0% jeugdbescherming 0,9% 1,6% 0,7% 1,1% 1,1% 1,3% 1,2% JEUGDHULP jeugdhulp 10,0% 9,9% 11,7% Papendrecht 10,3% 10,8% Sliedrecht Zwijndrecht 10,2% 12,3% Welzijn en Zorg Zo n één op de tien jeugdigen tot 18 jaar in de Drechtsteden ontvangt enige vorm van jeugdhulp.

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidskader decentralisatie jeugdzorg Regio Alkmaar. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidskader decentralisatie jeugdzorg Regio Alkmaar. Aan de raad, Agendapunt : 08. Voorstelnummer : 01-005 Raadsvergadering : 30 januari 2014 Naam opsteller : Martine Zweers Informatie op te vragen bij : M. Zweers Portefeuillehouders : Wethouder Mesu Registratienummer

Nadere informatie

Factsheets. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht. Fase 1 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale domein

Factsheets. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht. Fase 1 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale domein Factsheets Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 1 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale domein Rekenkamercommissie Dordrecht Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

26 oktober Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid

26 oktober Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 26 oktober 2016 Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Programma Tekst 1) Inleiding en welkom door Jolanda de Witte (regionaal portefeuillehouder Jeugd) doel is ophalen en discussie Nu met vertegenwoordiging vanuit

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van..

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening Jeugdhulp Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. gelet

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015 vast te

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Beleidsplan jeugdhulp gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Beleidsplan jeugdhulp gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Beleidsplan jeugdhulp gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Samenvatting Voor u ligt het Beleidsplan jeugdhulp gemeente Hendrik- Ido-Ambacht. In oktober 2013 heeft de Tweede Kamer de concept-jeugdwet behandeld

Nadere informatie

Beleidsplan jeugdhulp gemeente XXX

Beleidsplan jeugdhulp gemeente XXX Beleidsplan jeugdhulp gemeente XXX 1 Samenvatting Voor u ligt het Beleidsplan jeugdhulp gemeente XXX. In oktober 2013 heeft de Tweede Kamer de concept Jeugdwet behandeld en aangeboden aan de Eerste Kamer.

Nadere informatie

Opgeleverde en ingeplande producten transitiebureau en werkagenda s VNG-Rijk

Opgeleverde en ingeplande producten transitiebureau en werkagenda s VNG-Rijk Opgeleverde en ingeplande producten transitiebureau en werkagenda s VNG-Rijk Doorlopende ondersteuning Rondje regio s / accountmanagement, helpdesk Helpdesk via voordejeugd.nl Website voordejeugd.nl, met

Nadere informatie

Workshop beschermingstafel. 11 november 2016, Angelique Zoetekouw

Workshop beschermingstafel. 11 november 2016, Angelique Zoetekouw Workshop beschermingstafel 11 november 2016, Angelique Zoetekouw Opzet workshop 1. 2. 3. Kennismaken en inventariseren verwachtingen Korte presentatie beschermingstafel Gesprek over veiligheid van kinderen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Bijlage 3 Risico inventarisatie

Bijlage 3 Risico inventarisatie Bijlage 3 Risico inventarisatie Bijlage 3: Risico inventarisatie In deze bijlage treft u een eerste interne inventarisatie aan van financiële en politieke risico s die we als gemeente lopen als gevolg

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 29 mei 2012 KNDK/2012/835

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 29 mei 2012 KNDK/2012/835 *001010012012835* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 29 mei 2012 KNDK/2012/835 Datum: 20 maart 2012 Verzonden: Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Bestuursopdracht Transformatie jeugdzorg

Nadere informatie

Voorstel. het realiseren van continuïteit van zorg; het realiseren van de benodigde infrastructuur; het beperken van frictiekosten.

Voorstel. het realiseren van continuïteit van zorg; het realiseren van de benodigde infrastructuur; het beperken van frictiekosten. Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 9 Portefeuillehouder : Nico Oud Datum vergadering : 16 december 2013 Onderwerp : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Fryslân Op 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en artikel 149 en 156 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en artikel 149 en 156 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 30 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, 8.1.1 vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het "Transitiearrangement Regio Fryslân"

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het Transitiearrangement Regio Fryslân Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 11 december 2013 Commissievergadering : 3 december 2013 Agendapunt : 10 Nummer : 2013/097 Datum voorstel

Nadere informatie

memo Startnotitie inrichten serviceorganisatie

memo Startnotitie inrichten serviceorganisatie memo Startnotitie inrichten serviceorganisatie Achtergrond en aanleiding De gemeenten in de Regio Zuid-Holland Zuidhebben de intentie uitgesprokenin gezamenlijkheid werk te gaan maken van de inbedding

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Verordening Jeugdhulp gemeente Zundert 2015 Citeertitel: Verordening Jeugdhulp gemeente Zundert

Nadere informatie

GRIP OP JEUGDHULP door regionale samenwerking

GRIP OP JEUGDHULP door regionale samenwerking SeinstravandeLaar B.V. Achter de Vismarkt 12 4101 AD Culemborg Postbus 450 4100 AL Culemborg www.seinstravandelaar.nl info@seinstravandelaar.nl GRIP OP JEUGDHULP door regionale samenwerking Regionale backoffice

Nadere informatie

Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten Definitieve versie

Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten Definitieve versie Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten 2015 Definitieve versie Inhoudsopgave Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten 2015... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vormen van jeugdhulp...

Nadere informatie

Jeugdhulp naar gemeenten

Jeugdhulp naar gemeenten Jeugdhulp naar gemeenten Raad op Zaterdag Den Haag, mei 2014 Astrid Jansen Programma Voorgeschiedenis & Jeugdwet Rol van de Gemeenteraad Financiën Vragen & Discussie Voorgeschiedenis Decentralisatie is

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015 VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - andere voorziening: voorziening anders dan in

Nadere informatie

Samenwerken binnen jeugd(wijk)teams

Samenwerken binnen jeugd(wijk)teams Samenwerken binnen jeugd(wijk)teams Sandra van Heukelom Melita van der Mersch Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 7 april 2015 17-4-2015 Samenwerking samenwerking tussen gemeenten en instellingen nodig

Nadere informatie

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Presentatie Alblasserwaard Vijfheerenlanden 15 april 2015 Inhoud Missie en werkgebied Hoofdtaken Bestuurlijke aansturing Sturing en verantwoording Financiële

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink ONDERWERP Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/691480 Documentnummer: 1894/2015/693843 Besluitnummer: 47 9.1 Onderwerp: Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg

Nadere informatie

Volgens het college is het goed dat alle partijen deze aanvulling ontvangen.

Volgens het college is het goed dat alle partijen deze aanvulling ontvangen. Gemeente Buren Postbus 23 42 BA MAURIK uvj brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: behandeld door: bijlage(n): onderwerp: RI/14/1741 Inwonerszaken 1 Aanvulling vergelijking Wmomodelverordening en de lokale

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 september 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 september 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid van de Jeugdwet; gezien

Nadere informatie

Verordening jeugdhulp

Verordening jeugdhulp Verordening jeugdhulp De raad van de gemeente...; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van... 2014 met nummer...; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid,

Nadere informatie

Verordening. Jeugdhulp

Verordening. Jeugdhulp Verordening Jeugdhulp Gemeente Tiel 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Vormen van jeugdhulp... 3 Artikel 3. Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts...

Nadere informatie

Verbeterplan Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

Verbeterplan Serviceorganisatie Jeugd ZHZ Verbeterplan Serviceorganisatie Jeugd ZHZ Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Opdracht verbeterplan... 2 1.3 Proces... 2 2. Verbeterpunten... 4 2.1 Verbeterpunten

Nadere informatie

Raadsvergadering 13 maart 2014. Voorstel B 5

Raadsvergadering 13 maart 2014. Voorstel B 5 Raadsvergadering 13 maart 2014 Voorstel B 5 Heinkenszand, 25 februari 2014 Onderwerp: voorstel tot het kennisnemen van de toekomstige taken van Bureau Jeugdzorg en het vaststellen van de Zeeuwse kaders

Nadere informatie

RAADSBESLUIT: BESLUIT:

RAADSBESLUIT: BESLUIT: RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 14.0091 van 2014), mede gezien het advies van de commissie gelet op de artikelen 2.2, 2.9,

Nadere informatie

B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S

B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S Datum 24 december 2013 Openbaar Burgemeester Secretaris Wethouder Wethouder wethouder

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Besluiten functioneel ontwerp. Annemiek van Woudenberg Projectmanager Land van Cuijk

Transitie jeugdzorg. Besluiten functioneel ontwerp. Annemiek van Woudenberg Projectmanager Land van Cuijk Transitie jeugdzorg Besluiten functioneel ontwerp Annemiek van Woudenberg Projectmanager Land van Cuijk Proces transitie jeugdzorg 1 januari 2013 start de versnelling Transitie jeugdzorg. Voor de zomer

Nadere informatie

De Jeugdwet schrijft voor dat de gemeenteraad per verordening in ieder geval regels opstelt:

De Jeugdwet schrijft voor dat de gemeenteraad per verordening in ieder geval regels opstelt: Toelichting op de Verordening Jeugdhulp 2015 Gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2014/67 Algemene Toelichting Deze verordening geeft uitvoering aan de Jeugdwet. Deze wet maakt onderdeel uit van de bestuurlijke

Nadere informatie

Transformatie Jeugdzorg

Transformatie Jeugdzorg Transformatie Jeugdzorg Inhoud presentatie 1. Opdracht gemeente en besluitvorming 2. Zorgstructuur jeugd Oosterhout 3. Terugblik 2015 4. Doelen en aandachtsgebieden 2016 e.v. 5. Vragen Nieuw jeugdzorgstelsel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2014; Raadsbesluit Onderwerp: VERORDENING JEUGDHULP Montferland De raad van de gemeente Montferland gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2014; gelet op de artikelen

Nadere informatie

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015 VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015 De raad van de gemeente Veghel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein. Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013

Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein. Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013 Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013 Toelichting stand van zaken beleidskeuzes Januari besluitvorming beleidskeuzenota Stand van

Nadere informatie

Eenheid Rotterdam. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Rotterdam. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Rotterdam Reactietijden politie Eenheid Rotterdam Alblasserdam Albrandswaard Barendrecht Binnenmaas Brielle Capelle aan den IJssel Cromstrijen Dordrecht Giessenlanden Goeree-Overflakkee Gorinchem

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 7 oktober 2014 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J. N. Fintelman : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening Jeugdhulp gemeente Zederik 2016. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2015;

Onderwerp: Verordening Jeugdhulp gemeente Zederik 2016. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; Onderwerp: Verordening Jeugdhulp gemeente Zederik 2016. Z.7519/RB.76 De Raad der gemeente Zederik; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; gelet op de artikelen

Nadere informatie

REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT MEE/CLIENTONDERSTEUNING ZUID-HOLLAND ZUID 2015

REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT MEE/CLIENTONDERSTEUNING ZUID-HOLLAND ZUID 2015 REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT MEE/CLIENTONDERSTEUNING ZUID-HOLLAND ZUID 2015 Samenwerkende gemeenten Zuid-Holland-Zuid MEE Plus Groep Versie 3 juni 2014 Voorwoord Per brief van 25 februari 2014 heeft

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 7 januari 2014 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595 447776 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

b. Vaststellen van de 'Verordening Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2015'.

b. Vaststellen van de 'Verordening Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2015'. Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 10 Status : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema Behandelend ambt. : Annet Sijbesma E-mail : asijbesma@t-diel.nl

Nadere informatie

CONCEPT SPOORBOEKJE. A) Generalisten

CONCEPT SPOORBOEKJE. A) Generalisten Spoorboekje transformatie jeugdzorg West Brabant Oost (WBO) In 2015 worden wij gemeenten in de regio West Brabant Oost - verantwoordelijk voor de jeugdzorg. In ons Regionaal Transitie Arrangement (RTA)

Nadere informatie