U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord."

Transcriptie

1 Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college zaaknummer : steller : Jacqueline Gadella-Molhoek portefeuillehouder : wethouder P. (Piet) Vat Onderwerp : Budgetgaranties Bureau Jeugdzorg Gevraagd besluit: Het college van Molenwaard besluit: 1. achteraf in te stemmen met de budgetgaranties van de functies van Bureau Jeugdzorg zoals vastgelegd in een conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg; 2. dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad. Inleiding Met Bureau Jeugdzorg (BJZ), vertegenwoordigers van de regio's Zuid Holland Zuid, Midden Holland en Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid & Justitie (V&J) is afgesproken dat de regio s BJZ uiterlijk 1 juli 2014 duidelijkheid moeten geven over het budget dat de rechtsopvolger van BJZ (gecertificeerde instelling) in 2015 zal ontvangen. U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord. Kader Eerder genomen besluiten: Op 29 oktober 2013 heeft u ingestemd met het indienen van het beleidsarme Regionale Transitie Arrangement Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid (RTA). Hierin zijn voor de functies van Bureau jeugdzorg budgetgaranties (onder voorbehoud van een toereikend budget) afgegeven van 94% en voor de toegang van 90%. Op 25 maart 2014 heeft u ingestemd met de afspraken over het continueren van de functies van BJZ uitgaande van een minimumgarantie van 80% van de aan BJZ toegekende subsidie voor Hierbij is wel besloten dat, indien het jeugdhulpbudget in de meicirculaire toereikend zou zijn, de eerder gemaakte afspraken in het beleidsarme RTA weer leidend worden. Beoogd maatschappelijk resultaat De in de brief aan BJZ uitgewerkte budgetgaranties per functie geven duidelijkheid over het budget dat de rechtsopvolger van BJZ in 2015 ontvangt. Hiermee is het uitvoeren van taken die vallen onder de Jeugdwet gegarandeerd. Argumentatie Op basis van de meicirculaire is het budget dat de 17 gemeenten gezamenlijk beschikbaar hebben, bekend. Dit budget is voldoende om ons aan de gemaakte afspraken te houden. Het budget voor de functies van het huidige BJZ maken onderdeel uit van het Beleidsrijke Regionale Transitie Arrangement. De brief aan bureau Jeugdzorg is bedoeld om de rechtsopvolger van Bureau jeugdzorg (de gecertificeerde instelling) duidelijkheid te geven over het budget De afspraken zijn conform de afspraken in het Regionaal transitiearrangement, rekening houdend met de door het Rijk opgelegde efficiencykorting en passend binnen het door de gemeenten te ontvangen budget 2015.

2 Maatschappelijk draagvlak Het maatschappelijk draagvlak is niet bekend. Wel is bekend dat inwoners van Molenwaard gebruik maken van jeugdhulp. Financiële consequenties De meicirculaire is eind mei 2014 bekend geworden. De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid ontvangen voldoende financiële middelen om zich aan de gemaakte afspraken te houden, en daarnaast kosten te dekken zoals voor de Serviceorganisatie. Een definitieve verdeling van het budget wordt gemaakt in het aangekondigde Beleidsrijke Regionale Transitie Arrangement. Communicatie van het besluit Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad. Het besluit wordt verder via de gemeentelijke website gepubliceerd. Realisatie van het besluit De definitieve budgetafspraken met Bureau Jeugdzorg worden gemaakt door de Serviceorganisatie, binnen de kaders van het vast te stellen regionale financiële verdeelmodel. 2

3 Conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg inzake budgetgaranties Geacht bestuur, Tijdens het overleg van 8 mei 2014 tussen u, de regio s Zuid Holland Zuid, Midden Holland en Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid & Justitie (V&J) is afgesproken dat de regio s u uiterlijk 1 juli 2014 duidelijkheid zouden geven over het budget dat uw rechtsopvolger (hierna gecertificeerde instelling) in 2015 zal ontvangen. In deze brief geven de gemeenten in Zuid-Holland Zuid achtereenvolgens aan wat de voorgeschiedenis van deze afspraak is, uit welke onderdelen het budget is opgebouwd en de hoogte van het budget dat de gecertificeerde instelling in 2015 zal ontvangen. Deze brief is tevens een reactie op uw brief van 3 juni 2014 met kenmerk JvK/MV/nm waarin u verzoekt om een schriftelijke bevestiging van het budget dat de regio Zuid-Holland Zuid de rechtsopvolger van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland (BJZ) in 2015 maximaal garandeert. Wat vooraf ging Op 25 november 2013 hebben de Staatsecretarissen van het ministerie van VWS en het ministerie van V&J bij de regio s Zuid-Holland Zuid, Midden-Holland en Holland Rijnland per brief aandacht gevraagd voor het borgen van de functies van BJZ. Op 19 december 2013 hebben Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hierover nader overleg gevoerd, resulterend in een brief van 20 december. Die brief gaf aan dat de afspraken met BJZ gereed dienden te zijn op 28 februari Mocht dit niet het geval zijn dan zou een 80% garantie van het BJZ-budget 2014 gelden voor de borging van de functies van BJZ. Op 27 februari 2014 hebben de regio s en BJZ aan beide staatssecretarissen een brief gestuurd met afspraken waarmee de functies van BJZ geborgd zijn voor Tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer van 3 april 2014 heeft Staatssecretaris Teeven aangekondigd dat gemeenten voor 1 juli contracten moeten hebben gesloten met de Bureaus Jeugdzorg. Tijdens het overleg op 8 mei 2014 tussen BJZ, regio s, ministeries van VWS en V&J en de provincie Zuid-Holland is gebleken dat het niet mogelijk is om voor 1 juli 2014 een contract te hebben tussen BJZ en de regio s. Afgesproken is dat de regio s voor 1 juli 2014 aan BJZ een brief sturen waarin duidelijkheid wordt gegeven over het budget voor 2015per onderdeel van BJZ. Met deze brief geven de gemeenten in Zuid-Holland Zuid deze duidelijkheid. De regio s en BJZ zijn in de brief van 27 februari overeengekomen dat de gemeenten in Zuid-Holland Zuid de volgende budgetgaranties afgeven voor de functies van BJZ voor Tabel 1 Budgetgarantie per functie obv brief 27 februari 2014 Huidige functies BJZ Afspraken over positionering/financiering % garantie functies BJZ voor ZHZ Indicatiestelling Positionering bij Jeugdteams, budget gereserveerd ,00 en Toegang om deel vrijgekomen formatie BJZ bij Jeugdteams onder te brengen. Casemanagement Positionering bij Jeugdteams, budget gereserveerd 0,00 om deel vrijgekomen formatie BJZ bij Jeugdteams onder te brengen. AMK Exacte positionering nog niet definitief, alleen Rijkskorting wordt doorberekend ,00 Crisisinterventie, Jeugd Preventie Team (JPT) en overige hulpverleningsfuncties Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering Functies gericht op hulpverlening bij Jeugdteams. Positionering crisisinterventie nog niet definitief, wel budgettaire zekerheid voor personeel BJZ. Voor enkele overige functies zijn budgetten per regio gereserveerd. JB/JR bij gecertificeerde instelling. Voor de functie JB/JR budgettaire garantie in % van het 0, ,00 (JB) ,00 (JR)

4 (JR) objectief aan de gemeenten in Zuid-Holland Zuid aan deze functie toebedeelde budget Totaal Budget meicirculaire 2014 De meicirculaire is eind mei 2014 bekend gemaakt. Dit heeft voor Zuid-Holland Zuid tot gevolg dat het budget stijgt ten opzichte van de decembercirculaire Vanwege deze stijging kunnen de gemeenten in Zuid-Holland Zuid een hogere budgetgarantie geven ten opzichte van de brief van 27 februari In de brief van 27 februari 2014 is een eventuele toevoeging van een OVA-percentage van 2% besproken. Uitsluitsel over de toevoeging is afhankelijk van besluitvorming over het regionale financiële verdeelmodel en is onder andere gebonden aan de toevoeging van de OVA-middelen 2014 door het Rijk bovenop de bedragen uit de meicirculaire Omdat hier op dit moment nog geen definitieve besluitvorming over heeft plaatsgevonden, is besloten om de garantie op de functie Toegang te verhogen, maar niet tot 90%. Wel werd in het overleg van 18 juni 2014 ambtelijk vanuit het Rijk medegedeeld dat de OVA bovenop het huidige macrobudget zal komen. Voor de functies AMK, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering geldt een garantie van 94%(zie tabel 2). Tabel 2 Budgetgarantie per functie in 2015 Huidige functies BJZ 80% garantie functies BJZ voor ZHZ obv brief 27 februari 2014 Definitieve garanties functies BJZ voor ZHZ na meicirculaire 2014 en zonder toevoeging OVA 2014 Indicatiestelling , ,00 en Toegang Casemanagement 0,00 0,00 AMK , ,00 Crisisinterventie, JPT en overige hulpverleningsfuncties 0,00 0,00 Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) ,00 (JB) ,00 (JR) ,00 (JB) ,00 (JR) Totaal ,00 Verdeling per functie Het bedrag van ,00dat bestemd is voor de borging van de functies van BJZ wordt hieronder per functie uitgesplitst. AMK In de brief van 27 februari 2014 hebben BJZ en de gemeenten in Zuid-Holland Zuid afgesproken dat ,00 beschikbaaris voor de functie AMK in In het nog door de 17 gemeenteraden vast te stellen Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid, wordt voorgesteld de huidige onderzoekstaken van het AMK voorlopig in een onderzoeksfase bij de te vormen gecertificeerde instelling te positioneren. Voor de advies en meldtakenwordt voorgesteld deze voorlopig in een onderzoeksfase te positioneren in het te vormen AMHK. Het is mogelijk dat de definitieve positionering van de taken van het huidige AMK nog wijzigt. Onderstaande berekeningen zijn dan ook onder voorbehoud van besluitvorming over de definitieve positionering van deze taken. Uit de begrotingen van BJZ van 2012 tot en met 2014 is te zien dat gemiddeld 90,4% van het budget van de functie AMK gerelateerd is aan de onderzoekstaken. Daarom zal 90,4% van het budget worden ondergebracht bij de gecertificeerde instelling en de overige 9,6% bij het AMHK (zie tabel 3).

5 Tabel 3 Toerekening budget functie AMK Budget 2015 Gemiddeld aandeel budget AMK Totaal budget 2015 Toevoeging budget aan Onderzoekstaken 90,40% ,00 gecertificeerde instelling Advies- en meldpunttaken 9,60% ,00 AMHK Totaal 100,00% ,00 TOEGANG In de brief van 27 februari 2014 is een bedrag van ,00 opgenomen dat gekoppeld is aan de Toegang, na de aanpassing op basis van de meicirculaire 2014 en zonder de toevoeging van de OVA 2014 is dit ,00. Dit bedrag omvat niet alleen de indicatiestelling, maar ook casemanagement en alle vormen van hulpverlening. In de brief van 27 februari 2014 is afgesproken dat alle functies die gericht zijn op hulpverlening ondergebracht worden binnen de jeugdteams. In de beleidsplannen Jeugdhulp van de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid is opgenomen dat de jeugdteams vanaf 1 januari 2015 de toegang verzorgen tot de jeugdhulp. Daarnaast is het mogelijk dat inwoners van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid toegang krijgen tot de jeugdhulp door een rechtstreekse verwijzing van een arts. De indicatiestelling, en daarbij de volledige Toegangsfunctie van BJZ, zal vanaf 1 januari 2015 verdwijnen bij de gecertificeerde instelling. Het volledige budget voor de functie Toegang ter hoogte van ,00 zou conform het Beleidsplan Jeugdhulp van de 17 gemeenten worden ondergebracht bij de te vormen Stichting Jeugdteams. Deze stichting zal dit budget inzetten om medewerkers van BJZ in dienst te nemen voor de jeugdteams. Momenteel zijn wij met u in overleg over de positionering van de onderdelen van de functie Toegang. Afhankelijk van de uitkomsten van dit overleg is het mogelijk dat niet alle onderdelen van de functie Toegang bij de Stichting Jeugdteams worden gepositioneerd, maar dat een deel van de onderdelen wordt ondergebracht bij de gecertificeerde instelling. In de definitieve contractering (zie vervolgproces ) worden met u afspraken gemaakt over de exacte positionering van de onderdelen van de functie Toegang en de bijbehorende budgetten. JEUGDBESCHERMING/JEUGDRECLASSERING (Een deel van) BJZ zal na 1 januari 2015 verder gaan als gecertificeerde instelling. In het nog vast te stellen Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement Zuid-Holland Zuid wordt voorgesteld dat de 17 gemeentenonder andere het voormalig BJZ als één van de gecertificeerde instellingen contracteren. In de brief van 27 februari 2014 is tussen de gemeenten in Zuid-Holland Zuid en BJZ afgesproken dat in 2015 voor de functie Jeugdbescherming een budget van ,00 beschikbaar is en voor de functie Jeugdreclassering ,00. Schematisch levert bovengenoemde toedeling de volgende verdeling op: Tabel 4 Verdeling budget functies BJZ Budget voor functie na meicirculaire 2014 Toedeling aan AMHK Toedeling aan Stichting Jeugdteams Toedeling aan toekomstige gecertificeerde instelling AMK , ,00 0, ,00 Toegang ,00 0, ,00 0,00 JB ,00 0,00 0, ,00 JR ,00 0,00 0, ,00 Totaal , , , ,00 De toekomstige gecertificeerde instelling kan in 2015 dus op een budget van ,00 rekenen aan financiering vanuit Zuid-Holland Zuid.

6 Vervolgproces Momenteel zijn wij met u in gesprek over de daadwerkelijke contractering voor 2015 waarbij wij zoveel mogelijk zullen aansluiten bij de bestaande financieringssystematiek. Uiterlijk 1 november 2014 zal de contractering worden afgerond met de ondertekening van zowel de procesovereenkomst en de deelovereenkomst RTA. Bovengenoemde budgetgaranties zijn dan ook onder het voorbehoud dat u de procesovereenkomst en de deelovereenkomst RTA voor deze datum ondertekent. Voor de periode na 2015 streven wij naar een andere vorm van financiering. Wij gaan graag met u in gesprek over de invulling van deze vorm, het realiseren van quickwins en het tegengaan van perverse prikkels. De invulling van de kortingen op het macrobudget in 2016 en 2017 zullen onderdeel zijn van de afspraken die in het vervolgproces met u gemaakt worden. Voorwaarden/overwegingen bij deze brief In uw brief van 3 juni 2014 spreekt u, onder verwijzing naar de brief van 27 februari 2014, over toegezegde financiële middelen voor het jaar 2015 en verder. De in de brief van 27 februari 2014 en de in deze brief genoemde bedragen gelden uitdrukkelijk alleen voor In de brief van 27 februari 2014 is een eventuele toevoeging van een OVA-percentage van 2% besproken. Uitsluitsel over de eventuele toevoeging wordt gegeven na besluitvorming over het regionale financiële verdeelmodel en is afhankelijk van onder andere de toevoeging van de OVAmiddelen 2014 door het Rijk bovenop de bedragen uit de meicirculaire Wel werd in het overleg van 18 juni 2014 ambtelijk vanuit het Rijk medegedeeld dat de OVA boven op het huidige macrobudget zal komen. De verdeling van het budget voor de functie AMK is onder voorbehoud van besluitvorming over de definitieve positionering van de taken van de functie AMK. De verdeling van het budget voor de functie Toegang is onder voorbehoud van besluitvorming over de definitieve positionering van de taken van de functie Toegang. In artikel 3.2. van de Jeugdwet is opgenomen dat een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclasseringsmaatregel uitsluitend wordt uitgevoerd door een gecertificeerde instelling. De in deze brief afgegeven garanties zijn dan ook onder voorbehoud dat het huidige BJZ vanaf 1 januari 2015 beschikt over een (voorlopig) certificaat als bedoeld in artikel 3.4 van de Jeugdwet. In uw brief van 3 juni 2014 geeft u aan dat u rekent met een budget voor Jeugd Preventie Team (JPT) dat deels bekostigd wordt vanuit gemeentelijk budget. De huidige en eventueel toekomstige gemeentelijke financiering van het JPT is geen onderdeel van deze brief. De in deze brief afgegeven garanties zijn onder voorbehoud van instemming van alle colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid met deze brief en vaststelling, door de gemeenteraden, van het regionaal financieel verdeelmodel op basis waarvan de contractering voor 2015 zal plaatsvinden. Slot Met deze brief is, conform de afspraak uit het overleg van 8 mei 2014 en uw verzoek uit de brief van 3 juni 2014, aan u duidelijkheid geboden over het budget dat uw rechtsopvolger zal ontvangen in Het bedrag van ,00 dat conform de afspraken uit de brief van 27 februari 2014 beschikbaar is voor de functies van het huidige BJZ is opgehoogd naar ,00 en onderverdeeld over de verschillende functies en (toekomstige) organisaties die deze functies vanaf 1 januari 2015 zullen uitvoeren. Wij zijn met u in overleg over de exacte invulling van deze functies en zien uit naar een voortzetting van de huidige constructieve samenwerking waarbij de belangen van de kinderen en gezinnen in Zuid-Holland Zuid voorop staan.

brief aan staatssecretaris F. Teeven over functies Bureau Jeugdzorg Gelderland

brief aan staatssecretaris F. Teeven over functies Bureau Jeugdzorg Gelderland Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan staatssecretaris F. Teeven over de functies van Bureau Jeugdzorg Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het "Transitiearrangement Regio Fryslân"

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het Transitiearrangement Regio Fryslân Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 11 december 2013 Commissievergadering : 3 december 2013 Agendapunt : 10 Nummer : 2013/097 Datum voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. - Kennis nemen van de notitie 21 voor de jeugd 2.0. vormen van dagbehandeling. Agenda nr.

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. - Kennis nemen van de notitie 21 voor de jeugd 2.0. vormen van dagbehandeling. Agenda nr. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen van bestuurlijke kaders uit de notitie 21 voor de jeugd 2.0 Soort: Kaderstellend Opsteller: E.J.M. Toonen-van den Berg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer:

Nadere informatie

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar :

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 3 december 2013 : 16 december 2013 : dhr. J.L.M. Vlaar : Zaaknummer

Nadere informatie

Zuid-Holland Zuid. Datum: 27 2 2014 Betreft: borging functies Bureau Jeugdzorg Zuid Holland in 2015

Zuid-Holland Zuid. Datum: 27 2 2014 Betreft: borging functies Bureau Jeugdzorg Zuid Holland in 2015 Zuid-Holland Zuid Datum: 27 2 2014 Betreft: borging functies Bureau Jeugdzorg Zuid Holland in 2015 Aan: Ministerie van VWS T.a.v. dhr. M. van Rijn, staatssecretaris Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Ministerie

Nadere informatie

: Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg. Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg

: Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg. Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Nummer : 10-02.2014 Onderwerp : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Uithuizen, 16 januari 2014. AAN DE RAAD. Inleiding Per 1 januari 2015

Nadere informatie

Verantwoording Tweede vervolg bestuursopdracht. Transitie en transformatie jeugdhulp ZHZ

Verantwoording Tweede vervolg bestuursopdracht. Transitie en transformatie jeugdhulp ZHZ Verantwoording Tweede vervolg bestuursopdracht Transitie en transformatie jeugdhulp ZHZ Voor u ligt de verantwoording van de Tweede vervolg bestuursopdracht Transitie en transformatie jeugdhulp Zuid-Holland

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/691480 Documentnummer: 1894/2015/693843 Besluitnummer: 47 9.1 Onderwerp: Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg

Nadere informatie

Raadsvergadering 13 maart 2014. Voorstel B 5

Raadsvergadering 13 maart 2014. Voorstel B 5 Raadsvergadering 13 maart 2014 Voorstel B 5 Heinkenszand, 25 februari 2014 Onderwerp: voorstel tot het kennisnemen van de toekomstige taken van Bureau Jeugdzorg en het vaststellen van de Zeeuwse kaders

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouders Hoek en Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs De raad van de gemeente Tholen Behandelaar: M.M.E. van der Weele- Hoenselaar Tholen, 26 augustus 2014 Onderwerp: 1. Voorstel

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken) 4. ADV/M/14/00230 Z/M/14/09990 Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 1 Gedeputeerde staten van Noord-Brabant hebben de Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 1 in ontwerp vastgesteld.

Nadere informatie

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving.

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving. *ZE97BEC7220* = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-25430/DV.13-288, afdeling Samenleving. Sellingen, 5 december 2013 Onderwerp: Regionaal Transitie Arrangement

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 17 december 2013 Agendapunt: RTG: 4 december 2013

GEMEENTE NUTH Raad: 17 december 2013 Agendapunt: RTG: 4 december 2013 Reg.nr:Z.04308 INT.03606 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 17 december 2013 Agendapunt: RTG: 4 december 2013 AAN DE RAAD Onderwerp: Decentralisatie jeugdzorg; Regionaal transitiearrangement jeugd Zuid

Nadere informatie

Voorstel. het realiseren van continuïteit van zorg; het realiseren van de benodigde infrastructuur; het beperken van frictiekosten.

Voorstel. het realiseren van continuïteit van zorg; het realiseren van de benodigde infrastructuur; het beperken van frictiekosten. Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 9 Portefeuillehouder : Nico Oud Datum vergadering : 16 december 2013 Onderwerp : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Fryslân Op 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 13/064

uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 13/064 4 4 7 6 'f fä Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Regionale transitiearrangementen jeugdzorg uw kenmerk ons

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 11 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 221013/401 afdeiing: Welzijn Onderwerp: Regionaal Transitiearrangement

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 7 januari 2014 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595 447776 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

COMMISSIESTUK. Informatief

COMMISSIESTUK. Informatief COMMISSIESTUK Informatief COMMISSIE BURGERS Agendanummer 7 d.d. 10 juni 2014 De leden van COMMISSIE BURGERS van de gemeente Asten Onderwerp : 21 voor de jeugd 2.0 Portefeuillehouder : WIII Samenvatting

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013 1. Transitie Jeugdzorg Woerden, 17 oktober 2013 Inhoud Stand van zaken Jeugdwet Regionaal Transitiearrangement Regionale Samenwerking Jeugdwet Voor de zomer wetsvoorstel ingediend 9, 10 en 15 oktober:

Nadere informatie

L. van de Ven raad00716

L. van de Ven raad00716 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van de Ven 3570 lve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00716 Kaderstellende notitie voor de transformatie van

Nadere informatie

Raadsvergadering. 12 mei

Raadsvergadering. 12 mei RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 12 mei 2016 16-021 Onderwerp Risicodeling jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht 2015 en 2016 Aan de raad, Onderwerp Risicodeling jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht 2015

Nadere informatie

Collegevoorstel. K. Timmermans Programmamanager : Onderwerp : Afspraken continuïteit van de functies van Bureau Jeugdzorg Gelderland 2015

Collegevoorstel. K. Timmermans Programmamanager : Onderwerp : Afspraken continuïteit van de functies van Bureau Jeugdzorg Gelderland 2015 Collegevoorstel Kenmerk : 14int00158 Afdeling : Beleid Datum : 14 februari 2014 Behandeld door : P. Sikking College verg. : 25 februari Mede adviseur : G. Van der Steen Hoofd Afdeling / Portefeuillehouder

Nadere informatie

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014 Waar staan we? Door de Raad vastgesteld beleid: Meedoen naar Vermogen Nota Visie & uitgangspunten Transitie

Nadere informatie

Preventief toezicht Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

Preventief toezicht Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ collegebrief aan de raad Aan de gemeenteraad Van het college van burgemeester en wethouders Datum 8 januari 2015 Onderwerp Zaaknummer Preventief toezicht Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 173701 Geachte leden

Nadere informatie

Wethouder H. (Harmen) Akkerman wethouder P. (Piet) Vat

Wethouder H. (Harmen) Akkerman wethouder P. (Piet) Vat Raadsinformatiebrief Datum 19 oktober 2017 Zaaknummer Giessenlanden Zaaknummer Molenwaard 17-22196 - AW Raad.2017-00017 793722 Portefeuillehouder Giessenlanden Portefeuillehouder Molenwaard Wethouder H.

Nadere informatie

Onderwerp: (Voorlopige) gunningen jeugd GGZ en dyslexiezorg

Onderwerp: (Voorlopige) gunningen jeugd GGZ en dyslexiezorg Collegebesluit Onderwerp: (Voorlopige) gunningen jeugd GGZ en dyslexiezorg BBV nr: 2014/365068 1. Inleiding Op 24 juni 2014 heeft het college ingestemd met de Offerteaanvraag Zorg voor Jeugd (onderdeel

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad

Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad Ons kenmerk G.13.03143 G.13.03143 Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad Raadsnummer: BP 272 Datum collegebehandeling: 12 november 2013 Steller: Ineke van der Laan Portefeuillehouder:

Nadere informatie

1. Onderwerp Veiligheid en kind, gesloten jeugdhulp. Datum: Informerend

1. Onderwerp Veiligheid en kind, gesloten jeugdhulp. Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 17 december 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

mi lil lil li mi min li 2013.05026 03/09/2013 Ingekomen Afdeling Kopie

mi lil lil li mi min li 2013.05026 03/09/2013 Ingekomen Afdeling Kopie Concernzaken Cluster Directie ondersteuning (071)54 54 848 ppols@leiderdorp.nl mi lil lil li mi min li 2013.05026 03/09/2013 Gemeente Leiderdorp V7 Aan de leden van de Raad Ingekomen Afdeling Kopie 0 3

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement Jeugdhulp Zuid Holland Zuid

Samenvatting Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement Jeugdhulp Zuid Holland Zuid Samenvatting Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement Jeugdhulp Zuid Holland Zuid Inleiding Bij het aanbieden van het Inrichtingsplan voor de Serviceorganisatie Jeugdhulp Zuid Holland Zuid en de Sturingsnotitie

Nadere informatie

0 Heerhugowaar Stad van kansen

0 Heerhugowaar Stad van kansen 0 Heerhugowaar Stad van kansen Besluit: imrtav\*ew^ jjįooretelnummer: 3o 'ĩ.^ o a 5 Raadsvergadering : g 2Q13 Agendanr.: 9 Voorstelnr.: RB2013202 Onderwerp: Regionaal Transitie Arrangement Jeugd Programma:

Nadere informatie

Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant.

Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant. Zaaknummer Documentnummer Z-12-02024 INT/005217 Raadsvergadering : 9 december 2013 Agendapunt : 8 Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant. Samenvatting voorstel Door de decentralisatie

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 treden de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de

Op 1 januari 2015 treden de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Raadsvoorstel: 2014-1250 Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening jeugdhulp Gorinchem 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning Gorinchem 2015 Datum: 23 september 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Advies aan raad. Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp

Advies aan raad. Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Registratienummer Raad-14-01755 Z-13-12095 Datum raadsvergadering 5 juni 2014 Advies aan raad Agendapunt 6.5 Opgesteld door Trees Warmerdam Bijlagenummer 36/08 Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Advies

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Nummer: 6f. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 oktober 2013 Aanleiding Door de decentralisatie

Nadere informatie

stand van zaken inkoop Jeugdzorg

stand van zaken inkoop Jeugdzorg collegebrief aan de raad Aan de gemeenteraad Van het college van burgemeester en wethouders Datum 11 november 2014 Onderwerp Zaaknummer stand van zaken inkoop Jeugdzorg 174390 Geachte leden van de raad,

Nadere informatie

Tweede vervolg bestuursopdracht Transitie en transformatie jeugdhulp ZHZ

Tweede vervolg bestuursopdracht Transitie en transformatie jeugdhulp ZHZ Tweede vervolg bestuursopdracht Transitie en transformatie jeugdhulp ZHZ Voor u ligt de Tweede vervolg bestuursopdracht Transitie en transformatie jeugdhulp Zuid-Holland Zuid (ZHZ). In deze notitie geven

Nadere informatie

BIJDRAGEVERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST GEZONDHEID & JEUGD ZUID HOLLAND ZUID

BIJDRAGEVERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST GEZONDHEID & JEUGD ZUID HOLLAND ZUID BIJDRAGEVERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST GEZONDHEID & JEUGD ZUID HOLLAND ZUID Besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid Holland Zuid

Nadere informatie

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland Memo: Van: Aan: Datum: Linda Nugter Gemeente Zwolle Postbus 10007 8011 PK Zwolle T (038) 498 2797 l.nugter@zwolle.nl https://jeugdzorgdichtbij.pleio.nl Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg

Nadere informatie

Leden Gemeenteraad Postbus AA IJSSELSTEIN. Geachte raadsleden,

Leden Gemeenteraad Postbus AA IJSSELSTEIN. Geachte raadsleden, Gemeente IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Leden Gemeenteraad Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

Nadere informatie

*Z00AE3DC52B* documentnr.: INT/M/14/12612 zaaknr.: Z/M/14/15293

*Z00AE3DC52B* documentnr.: INT/M/14/12612 zaaknr.: Z/M/14/15293 *Z00AE3DC52B* documentnr.: INT/M/14/12612 zaaknr.: Z/M/14/15293 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Stand van zaken inkoop jeugdhulp 2015 Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : H.P.W.M. van Daal Datum

Nadere informatie

Verdere procedure: Na instemming zal de begroting voor zienswijzen worden aangeboden aan de gemeenteraden en op 10 september worden vastgesteld.

Verdere procedure: Na instemming zal de begroting voor zienswijzen worden aangeboden aan de gemeenteraden en op 10 september worden vastgesteld. Overleg: AB Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 2 juli Agendapunt nr.: 14b Onderwerp: Begroting GR Jeugdhulp Rijnmond 2016 Gevraagde beslissing: Instemmen met de Begroting GR Jeugdhulp Rijnmond 2016

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 juni 2014

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 juni 2014 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 18 juni 2014 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Nota sturing en bekostiging jeugdhulp 2015-2018. Agendapunt Portefeuillehouder: C. van Dijk Kenmerk:

Nadere informatie

Notitie positionering toekomsttaken Bureau Jeugdzorg Zeeland (BJZ)

Notitie positionering toekomsttaken Bureau Jeugdzorg Zeeland (BJZ) bijlage 3 bij brief TFJ aan Colleges van B&W, d.d. 17 februari 2014 Notitie positionering toekomsttaken Bureau Jeugdzorg Zeeland (BJZ) 1. Aanleiding In een bestuurlijk overleg tussen Rijk (VWS en V&J),

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 18 november 2013 Regionaal Transitiearrangement Jeugd Zuid-Limburg 20885

agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 18 november 2013 Regionaal Transitiearrangement Jeugd Zuid-Limburg 20885 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI IBR 18 november 2013 onderwerp Regionaal Transitiearrangement Jeugd ZuidLimburg 20885 zaakkenmerk Inleiding Op 1 juli jl. is het voorstel voor de Jeugdwet

Nadere informatie

Dordrecht, 19 mei Vooruitblik Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement Jeugdhulp Zuid Holland Zuid

Dordrecht, 19 mei Vooruitblik Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement Jeugdhulp Zuid Holland Zuid Dordrecht, 19 mei 2014 Vooruitblik Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement Jeugdhulp Zuid Holland Zuid 1 Inleiding In het Beleidsplan Jeugdhulp Dordrecht dat uw raad op 4 februari 2014 heeft vastgesteld,

Nadere informatie

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl 1 van 5 -W- T QEMEENTE J ^ Q Q J * J ^ Zaaknummer : Behoort bij oplegger: nr. : Programmabegroting: 6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015 vast te

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 13/064

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 13/064 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Regionale transitiearrangementen jeugdzorg uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300998 Lbr. 13/064 bijlage(n)

Nadere informatie

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering Juni 2013 Anna van Beuningen Gemeenten na 2015 verantwoordelijk voor inrichting van het gehele jeugdstelsel Dus ook voor toeleiding naar jeugdbescherming

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Sociaal

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Sociaal BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Sociaal 25-2-15 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B. Er is wel overeenstemming C. Er heeft overleg plaatsgevonden

Nadere informatie

Doetinchem, 18 juni Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015

Doetinchem, 18 juni Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.2 Financiële uitwerking Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Achterhoek ALDUS VASTGESTELD 26 JUNI 2014 Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking

Nadere informatie

Jeugdhulp. Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid

Jeugdhulp. Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Jeugdhulp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Jeugdgezondheidszorg gemeentelijke opgroei- en opvoedondersteuning. Gesloten jeugdzorg Provinciale jeugdzorg Jeugdbescherming jeugdreclassering Jeugd - ggz

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Onderwerp : Inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering, informatie omtrent WSG en Leger des Heils

Onderwerp : Inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering, informatie omtrent WSG en Leger des Heils Raadsinformatiebrief Datum : 3 oktober 2017 Zaaknummer Giessenlanden Zaaknummer Molenwaard : : 17-22196 787966 Portefeuillehouder Giessenlanden Portefeuillehouder Molenwaard : : wethouder H. (Harmen) Akkerman

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 74/2014 Datum : 22 april 2014 B&W datum : 29 april 2014 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Samenwerkingsovereenkomst Achterhoekse gemeenten en MEE - Oost Gelderland

Nadere informatie

Riedsútstel. Bijlage 5 : Bijlage 6 : Bijlage 7 : Op besjen : - Underwerp Regionaal Transitie Arrangement (RTA) jeugdzorg Fryslân

Riedsútstel. Bijlage 5 : Bijlage 6 : Bijlage 7 : Op besjen : - Underwerp Regionaal Transitie Arrangement (RTA) jeugdzorg Fryslân Riedsútstel Ried : 12 december 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling Informerend d.d. 28 november 2013 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : K. H. Antuma Amtner : mw. A.R. Voolstra Taheakke

Nadere informatie

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Zaaknummer : 170397 Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Collegevergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 21 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente Uitloopavond commissie sociaal 28 aug. 2013 Annemarie Kristen-Reerink Kirsten Boelen Kristel Fiselier Wat gaan we vertellen? 1. Stand van zaken 2. Notitie Samenwerken

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c Agenda nr.7c Onderwerp: Soort: Opsteller: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Informatieve notitie betreffende de inkoop jeugdhulp Informatieve notitie E.J.M. Toonen-van den Berg T.C.W. Maas SOM/2014/003961

Nadere informatie

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg 1 inleiding aanleiding voor de quick scan In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering Kansen, ook voor kinderen met een beperking! Commissie Sociale Leefbaarheid Dordrecht 19 September 2017 Jolien Witteveen - Gebiedsmanager

Nadere informatie

Concept notitie Eerste aanzet tot het transitiearrangement jeugdzorg

Concept notitie Eerste aanzet tot het transitiearrangement jeugdzorg Concept notitie Eerste aanzet tot het transitiearrangement jeugdzorg Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De voorbereidingen hiertoe zijn in volle gang.

Nadere informatie

Eén Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) in Drenthe

Eén Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) in Drenthe *14.09055* Behandeld door: A. de Vries d.d. 21-04-2014 Afdeling/Cluster: SEM Telefoonnr.: VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbaar Geheimhouding: Nee Portefeuillehouder: J.F.A.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

Aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.a.v. staatssecretaris drs. M.J. van Rijn Postbus EJ DEN HAAG

Aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.a.v. staatssecretaris drs. M.J. van Rijn Postbus EJ DEN HAAG Aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.a.v. staatssecretaris drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Aan het ministerie van Veiligheid en Justitie t.a.v. staatssecretaris

Nadere informatie

Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum

Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum Jeugd, Zorg & Welzijn Raadsvoorstel Voorstel nr Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum 9-01-2014 Onderwerp Vaststelling nota Jeugd, onze zorg Portefeuille P. Blokhuis Aan de gemeenteraad Voorstel

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/884605 Besluitnummer: 51 9.1 Onderwerp: Meerjarenplan Veilig Thuis Noord-en Midden Limburg 2017-2018 Advies: 1 2 3 4

Nadere informatie

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker We organiseren de Jeugdhulp regionaal met 17 gemeenten: Opgaven groot Inhoudelijk complex

Nadere informatie

VOORLOOPOVEREENKOMST INDIVIDUELE VOORZIENINGEN JEUGD

VOORLOOPOVEREENKOMST INDIVIDUELE VOORZIENINGEN JEUGD VOORLOOPOVEREENKOMST INDIVIDUELE VOORZIENINGEN JEUGD Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Voorwerp van de Voorloopovereenkomst... 3 Artikel 3. Duur van de Voorloopovereenkomst... 3 Artikel 4. Beschikbaar

Nadere informatie

berekende risicoreservering die niet tlv rijksbudget wordt gebracht.

berekende risicoreservering die niet tlv rijksbudget wordt gebracht. Raadsvoorstel: 2014-1229 Onderwerp: Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement (BRTA) Jeugdhulp ZHZ Datum: 3 juli 2014 Portefeuillehouder: E.L. Dansen Raadsbijeenkomst: 9 september 2014 Raadsvergadering:

Nadere informatie

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Jeugdzorg

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Jeugdzorg Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Jeugdzorg Januari 2014 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Jeugdzorg Januari 2014 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr.

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Besluiten functioneel ontwerp. Annemiek van Woudenberg Projectmanager Land van Cuijk

Transitie jeugdzorg. Besluiten functioneel ontwerp. Annemiek van Woudenberg Projectmanager Land van Cuijk Transitie jeugdzorg Besluiten functioneel ontwerp Annemiek van Woudenberg Projectmanager Land van Cuijk Proces transitie jeugdzorg 1 januari 2013 start de versnelling Transitie jeugdzorg. Voor de zomer

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Ambtelijke toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad

Ambtelijke toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad Ambtelijke toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer : 114583 steller : Jacqueline Gadella-Molhoek portefeuillehouder : wethouder P. (Piet) Vat Onderwerp : Inrichting Jeugdhulp

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Onderwerp: bijdrage regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg Hart van Brabant 2014

Onderwerp: bijdrage regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg Hart van Brabant 2014 Zaaknummer: 00384933 Onderwerp: bijdrage regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg Hart van Brabant 2014 Collegevoorstel Inleiding Op 1 januari 2015 gaat de regie van de jeugdzorg over naar de gemeenten

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT:

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT: Memo Zaaknummer: MUG-14-00049 Documentnummer: Datum: 20 maart 2014 Onderwerp: Memo inkoop- en subsidiemodel en ict-systeem Datum behandeling PG: 13 maart 2014 Datum behandeling SG: 18 maart 2014 BOR/BGO:

Nadere informatie

Nummer : 2013/65 Datum : 23 oktober 2013 Onderwerp : standpuntbepaling Zeeuws Transitiearrangement Jeugd

Nummer : 2013/65 Datum : 23 oktober 2013 Onderwerp : standpuntbepaling Zeeuws Transitiearrangement Jeugd Voorbereidende raadsvergadering: 26 november 2013 Besluitvormende raadsvergadering: 17 december 2013 Portefeuillehouder: L.F. Kosten AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2013/65 Datum : 23 oktober 2013 Onderwerp

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J.N Fintelman : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp : Beleidsplan

Nadere informatie

06-35113534 NEE. Van: C. de Jongh Tel.nr. : Datum: 11 juli 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: Nummer: 14A.00573

06-35113534 NEE. Van: C. de Jongh Tel.nr. : Datum: 11 juli 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: Nummer: 14A.00573 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C. de Jongh Tel.nr. : Datum: 11 juli 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: 06-35113534 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg K. van den Heuvel, R. de

Nadere informatie

Besluit De voorziter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan.

Besluit De voorziter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan. Aanwezig: Voorzitter Mevr. drs. M.M.van 't Veld Wethouders De heer J.W. Verkroost De heer P. de Groene De heer E.R.M. Balemans De heer V. van der Horst De heer H. Van Rhee De heer F. Živković-Laurenta

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Collegebesluit gunning 'Veilig Thuis' BBV nr: 2014/454714

Collegebesluit. Onderwerp: Collegebesluit gunning 'Veilig Thuis' BBV nr: 2014/454714 Collegebesluit Onderwerp: Collegebesluit gunning 'Veilig Thuis' BBV nr: 2014/454714 1. Inleiding In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet is bepaald dat er op bovenlokaal niveau

Nadere informatie

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 1 juli 2015 onderwerp: Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, 1.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) ISD (Formaliseren van de administratieve afhandeling van de pgb s jeugd) - Besluitvormend

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) ISD (Formaliseren van de administratieve afhandeling van de pgb s jeugd) - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00508 Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) ISD (Formaliseren van de administratieve afhandeling van de pgb s jeugd) - Besluitvormend

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar Besluitvormend

Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00527 Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In december 2014

Nadere informatie

ECFE/U201500606 Lbr. 15/021

ECFE/U201500606 Lbr. 15/021 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft AWBZ-realisatiecijfers 2014 uw kenmerk ons kenmerk ECFE/U201500606 Lbr. 15/021 bijlage(n) - datum 10 april

Nadere informatie

Gemeenschappelijke brief Regio Fryslân/Bureau jeugdzorg Friesland. Aanleiding

Gemeenschappelijke brief Regio Fryslân/Bureau jeugdzorg Friesland. Aanleiding Gemeenschappelijke brief Regio Fryslân/Bureau jeugdzorg Friesland Aanleiding In de bestuurlijke afspraken van 19 december 2013 tussen Rijk, VNG en IPO is opgenomen dat gemeenten uiterlijk 28 februari in

Nadere informatie