Implementatieplan bij fusie parochies. Actie Doel Wie Info Bij vorming nieuwe parochie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Implementatieplan bij fusie parochies. Actie Doel Wie Info Bij vorming nieuwe parochie"

Transcriptie

1 Implementatieplan bij fusie parochies Actie Doel Wie Info Bij vorming nieuwe parochie 1A Decreet fusie parochies notarieel laten vastleggen bij notaris. Nodig :decreet 1B Notaris opdracht geven tot noodzakelijke mutaties in officiële registers (kadaster, hypotheekregister, testamentregister etc) Nodig: schriftelijk verzoek 2 Vice-voorzitter functie benoemen. Aanvragen bij Vicaris Generaal. Nodig :mutatieformulier bestuur Burgerrechtelijke tegenhanger van kerkrechtelijk decreet verkrijgen. Bestuur / notaris Mutaties fusie verwerken Bestuur / notaris Bestuurssamenstelling en vertegenwoordiging vastleggen. Pastoor is van rechtswege voorzitter, vice Bestuur / Vicaris 3 Bij notaris volmacht verlening aan vice-voorzitter aanvragen. voorzitter wordt op functie benoemd Vertegenwoordiging parochie door voorzitter samen met de secretaris tenzij voorzitter notariële volmacht heeft afgegeven aan de vice voorzitter Pastoor / vc voorzitter / notaris Extranet, Bijlage 1 Extranet, Bijlage 2 Extranet, Bijlage 3 4 WID verklaring aanvragen bij Bisdom hoofd Economaat. nodig: kopieën legitimaties, woonadressen, benoemingsbrieven Bij vorming Federatie WID-verklaring samen met uittreksel KvK RK Nederlandse kerkprovincie heeft de functie van uittreksel handelsregister Bestuur / Hoofd economaat Bijlage 4 Bijlage 5 5 Notaris opdracht geven concept acte federatie op stellen. Notaris verstuurt concept-acte naar Econoom bisdom ter goedkeuring. Na goedkeuring geeft Econoom Bisschoppelijke Machting af en stuurt die naar notaris en bestuur/besturen. Op basis BM gaat bestuur naar notaris, waar acte kan passeren. Nodig: Federatiestatuut + brief Relaties banken Federatie oprichten Bestuur / Notaris / Algemeen econoom

2 6 Bankrekening voor federatie/parochie openen nodig: WID met KvK RK Ned Kerkprovincie en standaardformulieren van banken 7 Procuratie (vertegenwoordiging en machtigingen) bankrekeningen regelen Nodig: Bestuursbesluit, inventarisatie oude rekeningen en nieuwe vertegenwoordiging en gemachtigden 8 Wijziging tenaamstellingen banken met locatieaanduiding nodig: WID met KvK RK Ned Kerkprovincie en standaardformulieren van banken Relaties anderen Bankzaken nieuwe federatie/ parochie regelen Vertegenwoordiging door bestuur op bankrekeningen, juiste tenaamstelling bankrekeningen op basis bestuursbesluit iom locaties, machtigingen voor uitvoerenden dmv bestuursbesluit. Penningmeester Secretaris / penningmeester Bijlage 6 9 Loonbelastingnummer nieuwe federatie/parochie(s) bij belastingdienst aanvragen dmv standaardformulieren fiscus. 10 Aanmelden nieuwe federatie/parochie(s) bij UWV dmv standaardformulieren UWV 11 Wijzigen contractpartij bij o.a. verzekeringen, pensioenfondsen, Arbo 12 Arbeidsovereenkomsten medewerkers omzetten naar nieuwe rechtspersoon; diakens en priesters actie P&O bisdom, PW en overige 13 Intern: salarisadministratie regelen, detacheringsovereenkomsten voor niet-pt werknemers (standaard bij Economaat) salarisbetalingen en afdrachten Financiën intern 14 Afspraken maken over overdracht en afsluiting 2011 financiën parochie. 15 Afspraken maken implementatie najaar 2011 uitwerking voorstel penningmeesters financiële administratie Algemeen bestuur Werkgeverschap omzetten naar nieuwe parochie /federatie. Overdracht oude naar nieuwe penningmeesters regelen. Voorkeur bisdom om ouder entiteit boekjaar af te laten maken. Maken conversieplan Bestuur Bijlage 7 Bestuur Bestuur Bisdom / Bestuur Bestuur 16 Aanleggen permanent dossier Dossiervorming parochie Secr/penn

3 Nodig: o.a. oprichtingsacte, statuten, decreten, eigendomsbewijzen, koop/verkoopovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, huur en pachtovereenkomsten, meerjarenbegroting. 17 Benoemen leden Beheercommissie * Nodig: voordracht leden vanuit de parochiekernen 18 Inventarisatie bestuurlijke relaties en afspraken over voortzetting maken 19 Inventarisatie parochiële relaties en afspraken over voortzetting maken 20 Inventarisatie (neven)functies bestuursleden en leden beheercommissie Uitvoering Huishoudelijk reglement Vaststellen waar er afspraken zijn over bestuurlijke relaties Vaststellen waar er afspraken zijn over parochiële relaties (bijv begraafplaatsen) Ter voorkoming van belangenverstrengeling, ter informatie Bestuur Beheercommiss ie/bestuur Beheercommiss ie/bestuur Beheercommiss ie/bestuur Beheercommissie kan in de verschillende parochies anders genoemd zijn.

4 Bijlage 1 Heden, tweeduizend... verschenen voor mij, notaris ter standplaats: 1. mevrouw/de heer 2. mevrouw/de heer te dezen handelend als mondelinge lasthebbers van: - de Rooms Katholieke Parochie... te... De comparanten verklaarden: dat overeenkomstig het bepaalde in de canones 515 en 121 van de Codex Iuris Canonici (CIC), met ingang van... de parochies A, B en C door de bisschop van... zijn samengevoegd tot een nieuwe parochie, die de naam draagt: Z dat een kopie van het decreet van de bisschop d.d.... dienaangaande, aan deze akte is gehecht; dat de parochie is een rechtspersoon naar eigen aard, welke rechtspersoon op grond van artikel 2 Boek 2 BW rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht bezit; dat deze samenvoeging volgens het kerkelijk recht, naar de termen van nederlands recht is te verstaan als een fusie, zoals dit begrip wordt omschreven in artikel 2:309 BW, waarbij de nieuwe rechtspersoon het vermogen van de samengevoegde rechtspersonen onder algemene titel verkrijgt, welke verkrijging in artikel 3:80 lid 1 BW eveneens is geregeld; dat van de vermogenstoestand van de beide parochies blijkt uit aan deze akte gehechte en door de comparanten getekende specificaties. Op grond van bovenstaande wensen de comparanten bij deze vast te leggen: 1. Genoemde parochies zijn met ingang van... samengevoegd overeenkomstig en op grond van het bepaalde in de Codex Iuris Canonici, canones 515 en 121. De aldus ontstane nieuwe parochie draagt de naam Rooms Katholieke Parochie... In verband met het zijn van zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap behoeft terzake van deze samenvoeging niet aan verdere vormvoorschriften op grond van het Nederlands burgerlijk recht te worden voldaan. 2. Met ingang van... heeft deze nieuwe parochie alle zaken en vermogensrechten eigen aan de vroegere parochies verkregen, en neemt zij alle verplichtingen op zich, welke op dezen rustten. Hieronder zijn begrepen alle rechten en plichten, schulden en bezittingen, overeenkomsten, fundaties, hypotheken, geldleningen e.d., zoals deze overeenkomstig canon 1283 CIC zijn vastgelegd op de bij het decreet van de bisschop behorende inventarisatie van, en overigens ook die welke daarbij niet zijn genoemd doch geacht moeten worden hier eveneens onder te vallen. 3. Artikel 4:56 lid 1 BW is op deze rechtshandeling van toepassing, zodat de nieuwe parochie, als rechtsopvolger van de samengevoegde parochies, in alle uit kracht van een uiterste wil aan die parochies gedane rechten treedt.

5 4. Als statuut geldt het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie in de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. 5. De bisschop heeft met ingang van... een bestuur van de nieuwe parochie benoemd, waarvan blijkt uit een brief de dato......, welke aan deze akte is gehecht. 6. Voor alle overige regelingen betreffende deze samenvoeging wordt hier volstaan met een verwijzing naar het decreet terzake van de bisschop. De comparanten zijn mij bekend. Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te... op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij ondertekend.

6 Bijlage 2

7 BIJLAGE 3 Model-volmachtverlening aan de vice-voorzitter Ondergetekende,... pastoor van de parochie... te... en als zodanig deze parochie volgens het algemeen kerkelijk recht vertegenwoordigend in alle juridische aangelegenheden, echter voor zover deze betrekking hebben op vermogensrechtelijke handelingen de parochie betreffend, deze parochie als voorzitter vertegenwoordigen tezamen met de secretaris van het kerkbestuur op grond van de artikelen 20 en 51 van het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland; verklaart - het kerkbestuur gehoord - bij deze last en volmacht te geven aan... wonende... te... in zijn hoedanigheid van vice-voorzitter van het kerkbestuur van bovengenoemde parochie, welke blijkt uit de benoemingsbrief van de bisschop van... d.d...., om voor de duur van diens vice-voorzitterschap alle bevoegdheden uit te oefenen die aan de pastoor op grond van het kerkelijk recht toekomen voor zover die betrekking hebben op vermogensrechtelijke handelingen de parochie betreffend, daarmede in zijn plaats het voorzitterschap van het kerkbestuur uitoefenend, alles binnen de grenzen en met inachtneming van alle ter zake geldende bepalingen van genoemd Algemeen Reglement. Deze volmacht eindigt: a. bij overlijden van de volmachtgever; b. bij ontslag van de volmachtgever als pastoor; c. bij overlijden van de gevolmachtigde; d. bij ontslag van de gevolmachtigde als vice-voorzitter van het kerkbestuur; e. indien de volmachtgever tussentijds met redenen omkleed de volmacht intrekt. Het kerkbestuur van bovengenoemde parochie, alsmede de bisschop van... ontvangen een afschrift van deze volmacht. Aldus gegeven... op......, pastoor-volmachtgever. Getekend voor akkoord door de gevolmachtigde:......, vice-voorzitter... (datum)

8 Bijlage 4

9 Bijlage 5

10

11 Model antwoord bij verzoek om bewijs inschrijving Kamer van Koophandel Bijlage bij notitie inzake bankrekeningen Naar aanleiding van uw verzoek om toezending/overhandiging van het bewijs van inschrijving van onze parochie/pci bij de Kamer van Koophandel, bericht ik u als volgt. De parochie/pci is een zelfstandig onderdeel van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland. Als zodanig is zij een kerkelijke rechtspersoon, die in het Nederlands recht wordt erkend en op grond van artikel 2:2 BW rechtspersoonlijkheid bezit. Lid 2 van genoemd artikel bepaalt dat de regelingen van Boek 2 BW titel 1 niet van toepassing zijn. Op grond van artikel 6 lid 3 van de Handelsregisterwet geldt voor kerkelijke rechtspersonen een afwijkende regeling, die inhoudt dat alleen het hoogste aggregatieniveau ingeschreven hoeft te worden. Dit is het eerder genoemde Rooms Katholiek Kerkgenootschap, dat is gevestigd te Utrecht. Het RK Kerkgenootschap is onder nummer ingeschreven. Dit nummer is niet te gebruiken als nummer voor onze parochie of PCI. Indien gewenst kan via het bisdom een verklaring inzake de vaststelling van de identiteit van een kerkelijke rechtspersoon op grond van de Wet Identificatie bij financiële dienstverlening (WID) verkregen worden. In het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest,

12 Bijlage 6

13 Bijlage 7

14 Geachte heer/mevrouw, In verband met uw rechtspositie informeer ik u hierbij namens het bestuur van de parochie als volgt. Met ingang van... is - op grond van een decreet van..., bisschop van... - de parochie door samenvoeging ontstaan. Het territorium van deze nieuwe parochie omvat de voormalige parochies Het betreft naar Nederlands recht een fusie en dit betekent dat de nieuwe parochie alle rechten en verplichtingen van de voormalige parochies heeft overgenomen. Tot de hiervoor genoemde datum hebt u uw werkzaamheden formeel voor de parochie te verricht op basis van met u op schriftelijk gemaakte afspraken (of: overeenkomstig de daarvoor geldende diocesane regelingen); of: de woning van de parochie te gehuurd, op basis van een met u op gesloten huurovereenkomst; of: land van de parochie te in (erf)pacht, op basis van een met u op gesloten overeenkomst; Langs deze weg bericht ik u dat door toedoen van de hiervoor genoemde samenvoeging geen wijziging is opgetreden in uw rechtspositie. De parochie zal vanaf nu als aanspreekpunt voor u optreden en de met u afgesproken voorwaarden op de gebruikelijke wijze nakomen. Het adres van de parochie staat op deze brief. Als contactpersoon voor u zal optreden: de heer / mevrouw Alléén in geval van sub arbeid invoegen: Voor de goede orde merk ik hierbij op dat tengevolge van de samenvoeging de inhoud van uw werkzaamheden op enig moment kan veranderen7. Voor zover dit aan de orde is wordt dit apart met u besproken en daarna conform de daarvoor geldende regels uitgevoerd8. Alléén in geval van huur of (erf)pacht invoegen: U gelieve de door u verschuldigde bedragen vanaf nu over te maken op rekening nummer t.n.v. de parochie onder vermelding van Indien u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, verneem ik dat graag. In het vertrouwen u hiermee naar genoegen geïnformeerd te hebben, teken ik, namens de parochie, met vriendelijke groet, secretaris 1 Deze brief is bedoeld om ná de samenvoeging aan degenen te sturen met wie de voormalige parochies een contract hadden gesloten. Omdat sprake is van rechtsopvolging onder algemene titel veranderen deze contracten door de samenvoeging op zich niet. Wel krijgt de contractspartij fatsoenshalve een bericht dat vanaf nu een andere rechtspersoon op zal treden. Er zijn nog andere contracten mogelijk, daarvoor kan maatwerk geleverd worden. 2 Niet iedereen heeft een schriftelijk contract, met name de gewijde bedienaren niet, en in dat geval gelden de diocesane regelingen.

15 3 Voor werknemers en andere contractanten is het van belang om voor zaken die hun contract betreffen één aanspreekpunt te hebben in het bestuur van de parochie.

Financieel Welzijn Administratie

Financieel Welzijn Administratie Financieel Welzijn Administratie Parochieadministratie in Navision Salarisadministratie Fiscaal advies Pensioenadvies Mediation Bezoekadres Stationsplein 17a 7901 AA Hoogeveen (0528) 23 68 72 06 109 78

Nadere informatie

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom:

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: Statutenwijziging Zaaknummer: Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: 1. de heer Johannes Petrus Maria van Elzakker,

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING Heden, drieëntwintig juni tweeduizend negen verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus Mensink, notaris te Terschelling en Vlieland: de heer Jan Albert Kooijman, wonende

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 1 STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: "Stichting RK Voorlichting en Priesteropleidingen". 2. Zij is gevestigd in de gemeente Oegstgeest. Doel en middelen Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch

R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch Algemene informatie Informatie-memorandum ter zake van deelname in het R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van s-hertogenbosch Het R.K. Beleggingsfonds

Nadere informatie

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: S.W.B. Service Holding B.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te Lienden. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: - het fungeren

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

LOYENSLLOEFF 17393 STATUTENWIJZIGING. (Bright Pensions N. V.)

LOYENSLLOEFF 17393 STATUTENWIJZIGING. (Bright Pensions N. V.) LOYENSLLOEFF 17393 brimepr/sipc1 147514 40057122 STATUTENWIJZIGING (Bright Pensions N. V.) Op achtentwintig november tweeduizend veertien is voor mij, mr. Rien Henk Meppelink, notaris met plaats van vestiging

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte, op 29 juli 2011 verleden voor mr J.W. van der Hammen,

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

Statuten van Koninklijke Philips N.V.

Statuten van Koninklijke Philips N.V. Statuten van Koninklijke Philips N.V. statutair gevestigd te Eindhoven d.d. 15 mei 2013 Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap is genaamd: Koninklijke Philips N.V. 2. De vennootschap kan tevens handelen

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V.

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. 3001828/165523/PJ versie datum 02-03-2007 WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. Op zeven september tweeduizend zeven verscheen voor mij, mr. Petra Maria de Jong, notaris te Eindhoven: Manon Helena

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

STATUTEN LET S DANCE!

STATUTEN LET S DANCE! STATUTEN M.S.D.V. LET S DANCE! STATUTEN LET S DANCE! NOTITIE: DEZE STATUTEN ZIJN AANGEPAST IN ENKELE ARTIKELEN AANGEZIEN ZIJ SPELLINGSFOUTEN BEVATTEN OF HERINGEDEELD ZIJN VOOR DUIDELIJKHEIDSREDENEN. VOOR

Nadere informatie

Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van

Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van 1 Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van meester Henri Chrétien Marie Coenen, notaris te Echt,

Nadere informatie

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING OPRICHTING Heden, @, verscheen voor mij, mr. @, notaris te Hilversum: @ De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: S T

Nadere informatie

ELQ Hypotheken N.V. ELQ Portefeuille I B.V. Algemene Voorwaarden van geldlening, hypotheek en/of andere zekerheidstelling

ELQ Hypotheken N.V. ELQ Portefeuille I B.V. Algemene Voorwaarden van geldlening, hypotheek en/of andere zekerheidstelling ELQ Hypotheken N.V. En ELQ Portefeuille I B.V. Algemene Voorwaarden van geldlening, hypotheek en/of andere zekerheidstelling Vastgesteld bij akte op 1 september 2005 voor mr. R.J.C. van Helden, notaris

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

OPRICHTING. 20060190jCLI

OPRICHTING. 20060190jCLI OPRICHTING 20060190jCLI Op dertig juni tweeduizend en zes verschenen voor mij, ---------------- mr. Jan Alexander Alferink, notaris te Bergen op Zoom: ----------------- 1. de heer Petrus Cornelis Hermanus

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT

STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT Heden, vierentwintig augustus tweeduizend tien verscheen voor mij, mr. Johanna Hélène Maria Visser, kandidaat-notaris, als waarnemer

Nadere informatie