APPENDIX I: SCHEME OF THE PATHS OF ENGINEERING EDUCATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "APPENDIX I: SCHEME OF THE PATHS OF ENGINEERING EDUCATION"

Transcriptie

1 APPENDIX I: SCHEME OF THE PATHS OF ENGINEERING EDUCATION DR. AGE AGE Ph.D DR DESIGNER TU PROFESSIONAL DOCTORATE 4 years 25 TU 25 TU 2 years IR years 24 IR M.Sc TU 2 years 23 TU 23 (University specialisation (University of Technology) course of Technology) 22 M.Eng. 22 ING. (2 years) + 21 B.Sc. ING. 21 (5 years) Hogeschool VWO (6 years) (Higher Technical School) (3 years + 1 year practical training) VWO (3 years) 19 (6 years) B.Eng. Hogeschool University of professional education c (3 years + 1 year practical training) 18 HAVO (5 years) 17 HAVO (5 years) 17 PRIMARY EDUCATION 12 PRIMARY EDUCATION 12 VERSION 09/05 P. 1

2 VERSION 9/05 P. 1

3 APPENDIX II: UNIVERSITIES OF TECHNOLOGY / ENGINEERING PROGRAMS 1. UNTIL ACADEMIC YEAR : - Bedrijfskundig ingenieur - Bouwkundig ingenieur - Civieltechnisch ingenieur - Elektrotechnisch ingenieur - Geodetisch ingenieur - Ingenieur industrieel ontwerpen - Informatica ingenieur - Landbouwkundig ingenieur - Lucht- en Ruimtevaartingenieur - Materiaalkundig ingenieur - Mijnbouwkundig ingenieur - Natuurkundig ingenieur - Scheepsbouwkundig ingenieur - Scheikundig ingenieur - Technisch Bestuurskundig ingenieur (*) - Ingenieur Techniek en Maatschappij (*) - Ingenieur Technische Fysica - Ingenieur Technische Mechanica - Ingenieur Technische Scheikunde - Technisch wiskundig ingenieur - Werktuigkundig ingenieur - Wiskundig ingenieur - Wijsgerig ingenieur (*) (*) ThIs education remained 4 years study 2. FROM THE ACADEMIC YEAR ONWARD BACHELOR/MASTER: UTwente Bachelor Advanced Technology (Brede bachelor Techniek) BedrijfsInformatieTechnologie Biomedische Technologie Chemische Technologie Civiele Techniek Elektrotechniek Industrieel Ontwerpen Technische Informatica Telematica Technische Bedrijfskunde Technische Geneeskunde Technische Natuurkunde Toegepaste Wiskunde Werktuigbouwkunde Wijsbegeerte van Wetenschap Technologie en Samenleving VERSION 9/05 P. 2

4 Master Applied Mathematics Applied Physics Biomedical Engineering Business Information Technology Chemical Engineering Civil Engineering and Management Computer Science Electrical Engineering Environmental and Energy Management Geoinformatics Human Media Interaction Industrial Design Engineering Industrial Engineering and Management Mechanical Engineering Mechatronics Nanotechnology Telematics TU Delft Bachelor Bouwkunde Civiele Techniek Elektrotechniek Industrieel Ontwerpen Life Science & Technology Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek Maritieme Techniek Media & Kennistechnologie Scheikundige & Bioprocestechnologie Sustainable Molecular Science & Technology Technische Aardwetenschappen Technische Bestuurskunde Technische Informatica Technische Natuurkunde Technische Wiskunde Werktuigbouwkunde Master Aerospace Engineering Applied Earth Sciences Applied Mathematics Applied Physics Architecture, Urbanism and Building Sciences Biochemical Engineering Bioinformatics BioMedical Engineering Chemical Engineering Civil Engineering Computer Engineering VERSION 9/05 P. 3

5 Computer Science Design for Interaction Electrical Engineering Electrical Power Engineering Engineering & Policy Analysis Geodetic Engineering Industrial Ecology Integrated Product Design Life Science & Technology Management of Technology Marine Technology Materials Science & Engineering Mechanical Engineering Media & Knowledge Engineering Microelectronics NanoScience Offshore Engineering Science Education and Communication Strategic Product Design Systems Engineering, Policy Analysis & Management Systems & Control Telecommunications Transport, Infrastructure & Logistics TUE Bachelor Biomedische technologie Bouwkunde Elektrotechniek Industrial Design Scheikundige technologie Technische bedrijfskunde Technische informatica Technische innovatiewetenschappen Technische natuurkunde Technische wiskunde Werktuigbouwkunde Master Applied Physics Architecture Building and Planning Biomedical Engineering Broadband Telecommunication Technologies Building Services Business Information Systems Chemical Engineering Chemistry Education Computer Science and Engineering Construction Management and Engineering Electrical Engineering and Information Technology VERSION 9/05 P. 4

6 Embedded Systems Fluid and Solid Mechanics Human-Technology Interaction Industrial and Applied Mathematics Industrial Design Information Security Technology Innovation Management Lerarenopleidingen Mathematics Education Mechanical Engineering Medical Engineering Nano-engineering Operations Management & Logistics Physics Education Polymers Sustainable Energy Technology Systems and Control Technology and Policy RUG Bachelor Technische bedrijfskunde Technische natuurkunde Scheikundige technologie Technische wiskunde Master Technische bedrijfskunde Technische natuurkunde Scheikunde technologie Technische wiskunde Landbouwuniversiteit Wageningen Bachelor en Master Agrosysteemkunde Biologie Economie van Landbouw en Milieu Moleculaire Wetenschappen Plantenveredeling en gewasbescherming Rurale Ontwikkelingsstudies Voeding van de mens Open universiteit Bachelor Technische informatica Master VERSION 9/05 P. 5

7 Technical informatics VERSION 9/05 P. 6

8 APPENDIX III: STATUTES KIVI/NIRIA 27 november 2003 AR/39930/ Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Koninklijk Instituut Van Ingenieurs - KIVI-NIRIA, verder te noemen: KIVI-NIRIA; 2. Zij is gevestigd te 's-gravenhage. Doel Artikel 2 De vereniging heeft ten doel: a. ondersteuning van de leden in hun vorming en beroepsuitoefening; b. het bevorderen van de aandacht in de maatschappij voor techniek en technische beroepen; c. het bevorderen van het aanbod van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek in de disciplines die de leden uitoefenen, en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, in de ruimste zin des woords. Duur Artikel 3 De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. Honorair leden, ereleden, leden en geassocieerden - toelating Artikel 4 1. De vereniging kent: a. honorair leden; b. ereleden; c. gewone leden; d. student-leden. Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden wordt of worden daaronder verstaan zowel de honoraire leden, de ereleden, de gewone leden als de student-leden, tenzij het tegendeel blijkt. 2. Leden van het Koninklijk Huis kunnen door de ledenraad worden uitgenodigd als honorair lid toe te treden. 3. Personen die zich bijzonder verdienstelijk jegens de vereniging of haar doelstellingen hebben gemaakt, kunnen op voorstel van het hoofdbestuur door de ledenraad tot erelid worden benoemd. 4. Als gewoon lid kunnen worden toegelaten natuurlijke personen die: a. de titel Ingenieur (Ir.) dan wel de graad Bachelor of Science of Master of Science hebben behaald in een technische of agrarische opleiding die van overheidswege geaccrediteerd of bekostigd dan wel erkend is voor wetenschappelijk onderwijs, of b. de titel Ingenieur (Ing.) dan wel de graad Bachelor of Master hebben behaald in een technische of agrarische opleiding die van overheidswege geaccrediteerd of bekostigd dan wel erkend is voor Hoger Beroepsonderwijs. Zij die een gelijkwaardige opleiding hebben voltooid als in lid 4 sub a of b bedoeld kunnen door het hoofdbestuur als lid worden toegelaten. De ledenraad kan, op voorstel van het hoofdbestuur, nadere eisen stellen. 5. Zij die een opleiding volgen die voldoet aan het in lid 4 bepaalde kunnen als student-lid worden toegelaten, tenzij zij die opleiding reeds zes jaar of langer volgen. 6. Over de toelating van een lid beslist het hoofdbestuur, dat zo spoedig mogelijk van deze beslissing kennis geeft aan de betrokkene. De ledenraad is niet bevoegd om de beslissing van het hoofdbestuur omtrent de al of niet-toelating te wijzigen. VERSION 9/05 P. 7

9 7. Het lidmaatschap is persoonlijk. 8. De vereniging kent tevens geassocieerden. Het hoofdbestuur stelt vast wie als geassocieerden kunnen worden aangenomen en wat hun rechten en verplichtingen zijn. Contributie Artikel 5 De gewone leden en student-leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, welke per categorie wordt vastgesteld door de ledenraad. Einde lidmaatschap Artikel 6 1. Het lidmaatschap eindigt: - door overlijden van het lid; - door opzegging door het lid; - door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden door het hoofdbestuur: a. wanneer een lid niet langer voldoet aan het in artikel 4 gestelde; b. wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; c. wanneer een lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest, alsook; d. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; - door ontzetting (royement). Deze geschiedt door het hoofdbestuur. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden vóór één december, tegen het einde van het jaar. Opzegging van het lidmaatschap op een kortere termijn is ook in geval van beperking van de rechten van het lid of verzwaring van zijn verplichtingen niet toegestaan. Heeft de opzegging niet tijdig plaatsgevonden, dan houdt het lidmaatschap op met het einde van het volgende jaar. Voormelde opzeggingstermijn en -tijdstip gelden niet indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging van het lidmaatschap van een student-lid kan tevens geschieden indien het student-lid zes jaar een opleiding als bedoeld in artikel 4 lid 4 volgt. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt schriftelijk en vermeldt op welke datum het lidmaatschap een einde neemt. 3. Ontzetting uit het lidmaatschap geschieden met opgave van redenen bij aangetekende brief, welke tevens vermeldt op welke datum het lidmaatschap een einde neemt. 4. Voordat door het hoofdbestuur een besluit tot ontzetting kan worden genomen moet het lid, ten aanzien van wie een dergelijk besluit wordt overwogen, in de gelegenheid worden gesteld zich in een vergadering van het hoofdbestuur te verdedigen. 5. Binnen een maand na ontvangst van het besluit tot ontzetting staat voor het betrokken lid beroep open op de ledenraad. De ledenraad kan een reglement voor het beroep vaststellen. 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een jaar eindigt, blijft de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het hoofdbestuur goedkeurt dat de contributie slechts gedeeltelijk verschuldigd is. Hoofdbestuur Artikel 7 1. Het hoofdbestuur is belast met het besturen van de vereniging. 2. Het hoofdbestuur van de vereniging bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste twaalf leden. Het aantal leden van het hoofdbestuur wordt vastgesteld door de ledenraad. 3. De president, de twee vice-presidenten en de penningmeester worden in functie benoemd door de ledenraad. 4. Het hoofdbestuur is met goedkeuring van de ledenraad bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; VERSION 9/05 P. 8

10 Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 5. Het hoofdbestuur is ook zonder goedkeuring van de ledenraad bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 6. Indien het aantal leden van het hoofdbestuur beneden het vastgestelde aantal is gedaald blijft het hoofdbestuur bevoegd. Benoeming, aftreding, schorsing en ontslag van leden van het hoofdbestuur Artikel 8 1. De leden van het hoofdbestuur worden benoemd door de ledenraad. Zij kunnen geen lid zijn van de ledenraad en kunnen niet in dienst zijn van de vereniging. 2. Ten hoogste één student-lid kan lid zijn van het hoofdbestuur. De overige leden van het hoofdbestuur moeten gewoon lid zijn van de vereniging. 3. Ten minste één/derde van de leden van het hoofdbestuur moet een lid van de vereniging zijn als bedoeld in artikel 4 lid 4 sub a en ten minste één/derde moet een lid zijn als bedoeld in artikel 4 lid 4 sub b. 4. Het hoofdbestuur stelt voor elke vacature een voordracht op. Voordrachten bevatten de namen van één of meer personen voor elke vacature; zij zijn niet bindend. 5. Het stellen van tegenkandidaten is mogelijk tot uiterlijk veertien dagen voor de dag van de ledenraadsvergadering. Een zodanige kandidaatstelling moet schriftelijk bij het hoofdbestuur worden ingediend en ondertekend zijn door ten minste vijftien leden van de ledenraad en voorzien van een verklaring van het voorgedragen lid dat deze een benoeming zal aanvaarden. 6. De leden van het hoofdbestuur worden benoemd voor een tijdvak eindigende met de laatste dag van de maand waarin de derde jaarvergadering na hun benoeming of herbenoeming plaatsvindt. Een nieuw benoemd lid van het hoofdbestuur treedt in functie op de dag waarop de vacature waarin hij is benoemd vacant komt. Een aftredend lid van het hoofdbestuur is slechts eenmaal aansluitend herbenoembaar. 7. Bij een vacature in het hoofdbestuur wordt daarin zo spoedig mogelijk voorzien. 8. Een lid van het hoofdbestuur defungeert op de dag waarop hij het lidmaatschap van de vereniging verliest. 9. De ledenraad kan een lid van het hoofdbestuur te allen tijde schorsen of ontslaan. Het besluit kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen. Wordt een schorsing niet binnen drie maanden opgeheven of door ontslag gevolgd, dan vervalt de schorsing. Vertegenwoordiging van de vereniging Artikel 9 De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het hoofdbestuur alsmede door twee leden van het hoofdbestuur gezamenlijk, waarvan ten minste één de president, vicepresident of penningmeester is. Afdelingen, afdelingsvergaderingen en taakgerichte groepen Artikel De vereniging is georganiseerd in afdelingen. 2. De afdelingen zijn geen rechtspersoon. 3. Afdelingen kunnen de leden van de vereniging omvatten die in een bepaalde regio wonen of werken, leden die in een bepaald beroep of op een bepaald terrein werkzaam zijn of andere groepen leden. 4. De ledenraad stelt, op voorstel van het hoofdbestuur, een reglement vast voor de afdelingen, waarin ten minste wordt vastgesteld tot welke afdeling(en) een lid behoort. De ledenraad kan, op voorstel van het hoofdbestuur, afdelingen instellen, samenvoegen en opheffen. 5. Afdelingsvergaderingen zijn vergaderingen van de gewone leden en de student-leden die tot een afdeling behoren. Ieder lid heeft één stem. VERSION 9/05 P. 9

11 6. Afdelingsvergaderingen worden bijeengeroepen door het afdelingsbestuur. Het hoofdbestuur van de vereniging is eveneens bevoegd een afdelingsvergadering bijeen te roepen. 7. De afdelingsvergaderingen worden gehouden te 's-gravenhage, tenzij het afdelingsbestuur dan wel het hoofdbestuur bij de oproeping een andere plaats aanwijst. 8. De oproeping geschiedt in het officiële orgaan van de vereniging of bij brieven aan alle leden die tot die afdeling behoren met inachtneming van een termijn van veertien dagen. 9. Jaarlijks wordt ten minste één afdelingsvergadering gehouden. 10. De oproeping vermeldt de tijd en plaats van de afdelingsvergadering en de agenda. 11. Het hoofdbestuur kan, al dan niet op verzoek van leden, kringen, stuurgroepen, raden, werkgroepen en andere taakgerichte samenwerkingsverbanden van leden instellen. Het hoofdsbestuur stelt het aandachtsgebied en het toe- en uittreden van de leden voor die samenwerkingsverbanden vast. De samenwerkingsverbanden zijn geen rechtspersoon en zijn geen afdeling van de vereniging. Afdelingsbestuur Artikel Het afdelingsbestuur wordt gekozen uit en door de gewone leden en de student-leden die tot een afdeling behoren. 2. Het afdelingsbestuur bestaat uit ten minste drie personen. 3. Het hoofdbestuur ziet er op toe dat wordt voorzien in vacatures in afdelingsbesturen. 4. De leden van het afdelingsbestuur worden benoemd voor een tijdvak van ongeveer drie jaar, eindigende met de eerste afdelingsvergadering bedoeld in artikel 10 lid 9 in het derde jaar na hun benoeming of herbenoeming. Een aftredend lid van het afdelingsbestuur is eenmaal aansluitend herbenoembaar. 5. Een aftredend lid van het afdelingsbestuur is voor een tweede maal aansluitend benoembaar, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 6. Een lid van het afdelingsbestuur defungeert op de dag waarop hij het lidmaatschap van de afdeling verliest. Verenigingsjaar Artikel 12 Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Ledenraadsvergaderingen Artikel Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het jaar, wordt een vergadering van de ledenraad - de jaarvergadering - gehouden. 2. De agenda van deze ledenraadsvergadering vermeldt ten minste de volgende punten ter behandeling: a. het verslag van het hoofdbestuur over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid in het afgelopen jaar; b. de balans per het einde van het afgelopen jaar en de staat van baten en lasten over dat jaar, met het verslag van een bevoegde accountant; c. de benoeming van een bevoegde accountant die een verklaring over de getrouwheid omtrent de balans en de staat van baten en lasten aflegt; d. voorstellen van het hoofdbestuur. 3. Jaarlijks wordt in het laatste kwartaal een vergadering van de ledenraad gehouden waarin ten minste de begroting voor het komende jaar en het meerjarenplan ter behandeling op de agenda staan. 4. Ledenraadsvergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls als het hoofdbestuur zulks wenselijk acht. 5. Het hoofdbestuur is verplicht een vergadering van de ledenraad bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende (1/10) van de leden van de raad. De bijeenroeping dient te geschieden op een termijn van ten hoogste vier weken. Indien het hoofdbestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg geeft, kunnen de VERSION 9/05 P. 10

12 verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. De bijeenroeping kan alsdan alleen geschieden bij brieven aan alle leden van de ledenraad. Plaats en oproeping ledenraad Artikel De ledenraadsvergaderingen worden gehouden te 's-gravenhage of een door het hoofdbestuur aan te wijzen andere plaats. 2. De oproeping geschiedt niet later dan drie weken voor die van de vergadering. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 3. De oproeping geschiedt door het hoofdbestuur door aankondiging bij brieven aan leden van de ledenraad en tevens in het officiële orgaan van de vereniging. 4. De leden van de ledenraad kunnen, mits tijdig voor de oproeping van de vergadering, agendapunten voor de vergadering van de ledenraad aan het hoofdbestuur opgeven. Ledenraad, leiding en besluitvorming Artikel De algemene vergadering van de vereniging - de ledenraad - bestaat uit afgevaardigden. 2. De ledenraad is het orgaan dat als vertegenwoordiger van de leden in overleg met het hoofdbestuur het beleid vaststelt en de uitvoering daarvan beoordeelt. De leden van de ledenraad richten zich naar het belang van de vereniging en de leden. 3. De vergadering van de ledenraad wordt voorgezeten door de president en bij diens afwezigheid door de oudste in leeftijd aanwezige vice-president. Indien geen van hen aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 4. Van het verhandelde in de vergadering van de ledenraad worden door een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend na goedkeuring door de ledenraad. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden van de ledenraad gebracht. 5. Alle leden van de ledenraad hebben toegang tot de vergadering en zijn bevoegd daarin het woord te voeren. Alle overige leden van de vereniging hebben toegang tot de vergaderingen van de ledenraad, doch hebben niet het recht daarin het woord te voeren en stem uit te brengen. 6. Ieder lid van de ledenraad heeft één stem. Een lid van de ledenraad kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid van de ledenraad uitbrengen, met dien verstande dat een lid voor zich en als gemachtigde in totaal niet meer dan drie stemmen kan uitbrengen. Leden van het hoofdbestuur kunnen niet als gemachtigde optreden. 7. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten of de wet anders is bepaald. 8. De voorzitter bepaalt of schriftelijk dan wel mondeling wordt gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 9. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 10. Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 11. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft dan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich verenigd hebben en is hij gekozen, op wie dan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter. Ledenraad, samenstelling Artikel De ledenraad bestaat uit zestig personen. Lid van de ledenraad kunnen uitsluitend leden van de vereniging zijn. 2. Van de ledenraad worden dertig leden benoemd door de afdelingen en dertig door de leden, op voordracht van de leden. 3. De leden van de ledenraad worden benoemd voor een periode van drie jaar lopende van één januari van het jaar nadat zij zijn benoemd. 4. Het lidmaatschap van de ledenraad eindigt door: VERSION 9/05 P. 11

13 a. het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging; b. aftreden; c. ontslag door de ledenraad bij besluit van de ledenraad genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de leden; d. door het verstrijken van de in het vorige lid vermelde termijn. 5. Een lid van de ledenraad kan slechts één maal aansluitend worden herbenoemd, tenzij het lid door een tussentijdse vacature lid van de ledenraad is geworden, in welk geval het lid twee maal aansluitend kan worden herbenoemd. 6. De ledenraad kan, op voorstel van het hoofdbestuur, voor de benoeming van de leden van de ledenraad een reglement opstellen, waarin onder meer geregeld kunnen worden de wijze van het opmaken van voordrachten en de publicaties, in acht te nemen termijnen en administratieve voorschriften, waarin niet zal worden afgeweken van het bepaalde in de statuten. Voordracht en benoeming leden ledenraad door afdelingen Artikel Elke afdeling is bevoegd een voordracht op te stellen voor de benoeming van één of meer leden van de ledenraad. 2. Meerdere afdelingen kunnen tezamen één voordracht opstellen. 3. De voorgedragen persoon of personen behoeven geen lid te zijn van de afdeling of afdelingen die de voordracht opstelt/opstellen. 4. Een afdeling kan niet èn tezamen met één of meer andere afdelingen één of meer personen voordragen èn alleen één of meer personen voordragen. 5. Een voorgedragen persoon heeft zoveel stemmen als de afdeling of afdelingen waardoor hij voorgedragen is, leden heeft, gerekend naar één januari van het jaar waarin de benoeming plaatsvindt. 6. Indien een afdeling meer dan één persoon voordraagt, is het aantal stemmen voor die personen gelijk aan het aantal leden van die afdeling(en) per de in het vorige lid bedoelde datum, gedeeld door het aantal leden dat is voorgedragen. 7. Het hoofdbestuur stelt een overzicht op van de voorgedragen leden in de volgorde van het aantal stemmen dat ieder van hen heeft. 8. Indien meerdere leden een gelijk aantal stemmen hebben, bepaalt het lot de volgorde waarin zij op het overzicht worden vermeld. 9. Benoemd zijn de leden die als eerste tot en met dertigste op het overzicht zijn vermeld. 10. In geval het lidmaatschap van de ledenraad door een lid tussentijds wordt beëindigd, wordt het lid opgevolgd door degene van de voorgedragen leden die als éénendertigste op het overzicht is vermeld of - indien deze reeds eerder in een vacature is getreden - degene die als tweeëndertigste is vermeld en zo vervolgens. Voordracht en benoeming leden ledenraad door de leden van de vereniging Artikel De leden van de vereniging kunnen leden voordragen voor benoeming in de ledenraad. 2. Een voordracht moet zijn ondertekend door ten minste tien leden van de vereniging en vergezeld gaan van een verklaring van het voorgedragen lid dat deze een benoeming zal aanvaarden. 3. Het hoofdbestuur stelt een overzicht op van de voorgedragen leden en draagt er zorg voor dat het overzicht ter kennis van de leden komt. 4. Het hoofdbestuur zendt ieder van de leden een stembiljet toe waarop het lid op dertig van de voorgedragenen een stem kan uitbrengen. 5. Het bepaalde in artikel 17 leden 7, 8, 9 en 10 is van overeenkomstige toepassing. Décharge hoofdbestuur Artikel 19 De ledenraad kan het hoofdbestuur kwijting verlenen voor het in het boekjaar gevoerde beleid voor zover dat beleid uit de jaarcijfers blijkt of aan de ledenraad is bekend gemaakt. VERSION 9/05 P. 12

14 Gedragscode voor leden Artikel 20 Op voorstel van het hoofdbestuur stelt de ledenraad een gedragscode voor de leden vast, waarin regels zijn opgenomen waaraan de leden in de uitoefening van hun beroep zijn gehouden. De ledenraad kan de gedragscode op voorstel van het hoofdbestuur wijzigen. Raad opleiding Artikel De vereniging heeft twee raden opleiding te weten: - een raad opleiding bedoeld in artikel 4 lid 4 sub a, en - een raad opleiding bedoeld in artikel 4 lid 4 sub b. 2. Een raad opleiding volgt de ontwikkelingen in het onderwijs bij het wetenschappelijk onderwijs onderscheidenlijk het hoger beroepsonderwijs en behartigt de belangen van de leden bedoeld in artikel 4 lid 4 sub a onderscheidenlijk sub b. 3. Elk van de raden heeft een door het hoofdbestuur te benoemen voorzitter. De vicepresident van de vereniging die tot de betreffende categorie leden behoort is lid van de betreffende raad. 4. Het hoofdbestuur stelt de eventuele bevoegdheden en de werkwijze van de beide raden of hun leden vast. Huishoudelijk Reglement Artikel Door de ledenraad kunnen een huishoudelijk reglement en andere reglementen worden vastgesteld over al die onderwerpen waarvoor het hoofdbestuur en de ledenraad zulks wenselijk achten. 2. Op vaststelling, aanvulling en wijziging van de in lid 1 bedoelde reglementen is het bepaalde omtrent statutenwijziging van overeenkomstige toepassing. 3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet of de statuten. Statutenwijziging en ontbinding Artikel Een voorstel tot statutenwijziging moet in zijn geheel bij de oproeping tot de ledenraad worden bekend gemaakt. Het hoofdbestuur is gehouden ten minste vijf dagen voor de ledenraadsvergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te leggen tot na afloop van de dag, waarop de ledenraadsvergadering wordt gehouden. 2. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen. 3. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen op voorstel van het hoofdbestuur in een vergadering van de ledenraad, waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen. 4. Indien in de ledenraadsvergadering bedoeld in het vorige lid niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen twee maanden een tweede ledenraadsvergadering gehouden, welke over het voorstel kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen. 5. Ieder lid van het hoofdbestuur is bevoegd ter uitvoering van een besluit tot statutenwijziging de akte houdende de statutenwijziging te doen passeren. Referendum Artikel Een besluit tot ontbinding en vereffening van de vereniging kan worden onderworpen aan een referendum op schriftelijk verzoek van leden van de vereniging. VERSION 9/05 P. 13

15 2 Het verzoek dient uiterlijk zes weken nadat het besluit tot ontbinding en vereffening door het hoofdbestuur ter kennis van alle leden is gebracht schriftelijk te zijn gedaan door ten minste driehonderd leden. 3. Het hoofdbestuur zal alle leden binnen vier weken nadat het verzoek is gedaan een stembiljet toezenden waarop het lid kan aangeven voor of tegen het voorstel te zijn. Elke toevoeging op of bij het stembiljet maakt de uitgebrachte stem ongeldig. 4. Het besluit tot ontbinding is verworpen indien uiterlijk vier weken na de verzending van de stembiljetten ten minste twintig procent (20%) van de leden zijn stem heeft uitgebracht door terugzending van het stembiljet en de volstrekte meerderheid van de stemmen is uitgebracht tegen het voorstel tot ontbinding. 5. Ongeldige stemmen en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 6. Het hoofdbestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot het referendum en de daarmee samenhangende procedures. 7. Andere besluiten dan een besluit tot ontbinding en vereffening kunnen niet aan een referendum worden onderworpen. Vereffening Artikel Tenzij de ledenraad anders beslist geschiedt de vereffening door het hoofdbestuur. 2. Na rekening en verantwoording aan de ledenraad zal aan een eventueel batig saldo door de ledenraad een bestemming moeten worden gegeven, zoveel mogelijk overeenkomende met het doel van de vereniging. VERSION 9/05 P. 14

16 APPENDIX IV: REGULATIONS WET VAN 8 OKTOBER 1992, HOUDENDE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (ZOALS GEWIJZIGD VANAF 2002) Titel 1. Het onderwijs, de examens en de promoties Paragraaf 1. Het onderwijs en de examens Artikel 7.3 Opleidingen en onderwijseenheden 1. Het initiële onderwijs wordt door de instelling aangeboden in de vorm van opleidingen. 2. Een opleiding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. Een onderwijseenheid kan betrekking hebben op de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening en op de beroepsuitoefening in verband met het onderwijs in een duale opleiding, voorzover deze activiteiten onder begeleiding van het instellingsbestuur plaatsvinden. 3. Aan elke opleiding is een examen verbonden. Aan elke onderwijseenheid is een tentamen verbonden. 4. Elke opleiding wordt op de voet van titel 3 van hoofdstuk 6 geregistreerd in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs. Artikel 7.3a Bachelor- en masteropleidingen 1. Binnen het wetenschappelijk onderwijs worden onderscheiden: a. bacheloropleidingen, en b. masteropleidingen, volgend op de bacheloropleidingen, bedoeld onder a. 2. Binnen het hoger beroepsonderwijs worden onderscheiden: a. bacheloropleidingen, en b. masteropleidingen die door Onze minister als zodanig zijn aangemerkt. 3. Een besluit als bedoeld in het tweede lid, onder b, wordt uitsluitend genomen, indien in een opleiding niet of in onvoldoende mate is voorzien en de instandhouding van die opleiding wordt gevorderd door: a. het belang van het instandhouden van een doelmatig onderwijsaanbod, en b. een aantoonbare maatschappelijke behoefte. VERSION 9/05 P. 15

17 Artikel 7.3b Postinitiële masteropleidingen Naast de opleidingen, bedoeld in artikel 7.3a, worden binnen het hoger onderwijs onderscheiden: a. postinitiële masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs, en b. postinitiële masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs. Artikel 7.3c Vrij onderwijsprogramma in het wetenschappelijk onderwijs 1. Een student die is ingeschreven voor een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs, kan, met toestemming van de examencommissie die daarvoor het meest in aanmerking komt, zelf uit onderwijseenheden die door een instelling worden verzorgd, een programma samenstellen waaraan een examen is verbonden. Indien nodig wijst het instellingsbestuur een examencommissie aan die met de in de eerste volzin bedoelde beslissing is belast. 2. De examencommissie geeft bij het verlenen van de in het eerste lid bedoelde toestemming aan tot welke door de instelling aangeboden opleiding het door de betrokkene samengestelde programma voor de toepassing van deze wet wordt geacht te behoren. Artikel 7.4 Studielast en studiepunten 1. De studielast van elke opleiding en elke onderwijseenheid wordt door het instellingsbestuur uitgedrukt in studiepunten. De studielast voor een studiejaar bedraagt zestig studiepunten. Zestig studiepunten is gelijk aan 1680 uren studie. 2. Een opleiding wordt zodanig ingericht dat een student in redelijkheid in staat wordt gesteld om te voldoen aan de norm voor de studievoortgang, genoemd in artikel 10.6, tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000, of de norm vastgesteld krachtens artikel 10.6, derde lid, van die wet. Artikel 7.4a Studielast opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs 1. De studielast van een bacheloropleiding in het wetenschappelijk onderwijs bedraagt 180 studiepunten. In afwijking van de eerste volzin kan de studielast van een bacheloropleiding in het wetenschappelijk onderwijs ten hoogste 240 studiepunten bedragen, indien Onze minister voor die opleiding daartoe een besluit heeft genomen dat gebaseerd is op het accreditatierapport van die opleiding. In het besluit, bedoeld in de tweede volzin, wordt de studielast van de opleiding bepaald. 2. Behoudens het bepaalde in het derde tot en met zevende lid bedraagt de studielast van een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs 60 studiepunten. 3. De studielast van de masteropleidingen tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in vakken van voortgezet onderwijs bedraagt ten minste 60 studiepunten en ten hoogste 120 studiepunten. In afwijking van de eerste volzin bedraagt de studielast van bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen opleidingen als bedoeld in die volzin ten minste 120 studiepunten en ten hoogste 180 studiepunten. Het instellingsbestuur bepaalt de studielast van de opleiding. VERSION 9/05 P. 16

18 4. De studielast van de masteropleidingen voor het beroep van tandarts en voor het beroep van wijsgeer van een bepaald wetenschapsgebied bedraagt 120 studiepunten. 5. De studielast van de bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs bedraagt 120 studiepunten. 6. De studielast van de masteropleidingen voor het beroep van arts, voor het beroep van dierenarts en voor het beroep van apotheker bedraagt 180 studiepunten. 7. Het instellingsbestuur kan bepalen dat een opleiding als bedoeld in het tweede lid een grotere studielast heeft dan 60 studiepunten. Artikel 7.4b Studielast opleidingen in het hoger beroepsonderwijs 1. De studielast van een bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs bedraagt 240 studiepunten. 2. De studielast van een masteropleiding in het hoger beroepsonderwijs bedraagt 60 studiepunten. 3. Het instellingsbestuur kan bepalen dat een opleiding als bedoeld in het tweede lid een grotere studielast heeft dan 60 studiepunten. Artikel 7.10a Verlening van graden 1. Het instellingsbestuur verleent de graad Bachelor en de graad Master aan degene die met goed gevolg het afsluitend examen van een bacheloropleiding in het wetenschappelijk onderwijs onderscheidenlijk het afsluitend examen van een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs heeft afgelegd. Afhankelijk van het vakgebied waarin het met goed gevolg afgelegde afsluitend examen van een bacheloropleiding onderscheidenlijk het met goed gevolg afgelegde examen van een masteropleiding is afgelegd, wordt aan de verleende graad toegevoegd «of Arts» dan wel «of Science». Bij ministeriële regeling kan voor een opleiding of een groep van opleidingen aan een in dit lid bedoelde graad een andere toevoeging dan die, bedoeld in de tweede volzin, worden vastgesteld. 2. Het instellingsbestuur verleent de graad Bachelor en de graad Master aan degene die met goed gevolg het afsluitend examen van een bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs onderscheidenlijk het afsluitend examen van een masteropleiding in het hoger beroepsonderwijs heeft afgelegd. Het instellingsbestuur kan voor een opleiding of een groep van opleidingen aan een in dit lid bedoelde graad een andere toevoeging dan die, bedoeld in het eerste lid, tweede volzin, vaststellen. 3. Het bestuur van de rechtspersoon, bedoeld in artikel 5a.1, tweede lid, verleent de graad Master aan degene die met goed gevolg het afsluitend examen van een masteropleiding als bedoeld in artikel 7.3b, onder a of b, heeft afgelegd. De tweede volzin van het tweede lid is van overeenkomstige toepassing. 4. Het instellingsbestuur of het bestuur van de rechtspersoon, bedoeld in het derde lid, voegt aan een graad toe de vermelding van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft. VERSION 9/05 P. 17

19 Artikel Verlening van graad Doctor; toegang en inrichting promotie 1. Het college voor promoties van een universiteit of van de Open Universiteit is bevoegd de graad Doctor te verlenen op grond van de promotie. 2. Tot de promotie heeft toegang ieder die: a) aan wie op grond van artikel 7.10a, eerste, tweede of derde lid, de graad Master is verleend, b) als proeve van bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap een proefschrift heeft geschreven dan wel een proefontwerp heeft vervaardigd, en c) heeft voldaan aan de eisen, gesteld in het in artikel 7.19 bedoelde promotiereglement. 3. In bijzondere gevallen kan het college voor promoties personen die voldoen aan het tweede lid onder b en c maar niet voldoen aan dat lid onder a, tot de promotie toegang verlenen. 4. Voor elke promotie wijst het college voor promoties een hoogleraar van een universiteit aan als promotor. De promotie vindt plaats ten overstaan van dit college of van een commissie, door het college samen te stellen uit hoogleraren en andere personen ten aanzien van wie het heeft geoordeeld dat zij over voldoende bekwaamheid beschikken om in de commissie zitting te hebben, met inachtneming van het in artikel 7.19 bedoelde promotiereglement. 5. Voor de toepassing van het vierde lid worden de kerkelijke hoogleraren aan een openbare universiteit en de bijzondere hoogleraren bij een openbare universiteit gerekend tot de hoogleraren van die universiteit. Artikel 7.19a. Graden Bachelor en Master 1. Degene aan wie op grond van artikel 7.10a een graad is verleend, is gerechtigd die graad in de eigen naamsvermelding tot uitdrukking te brengen, desgewenst aangevuld met de vermelding, bedoeld in artikel 7.10a, vierde lid. 2. De graad, bedoeld in het eerste lid, en de toevoegingen, bedoeld in artikel 7.10a, eerste lid, worden als volgt aangeduid: a) Bachelor: B, b) Master: M, c) Bachelor met de toevoeging «of Arts»: BA, d) Bachelor met de toevoeging «of Science»: BSc, e) Master met de toevoeging «of Arts»: MA, en f) Master met de toevoeging «of Science»: MSc. De graad en de toevoeging worden in de naamsvermelding achter de naam geplaatst, desgewenst aangevuld met de vermelding, bedoeld in artikel 7.10a, vierde lid. Artikel Titels ir., mr., drs., ing. en bc. 1. Degene die op grond van artikel 7.19a gerechtigd is een graad in het wetenschappelijk onderwijs in de eigen naamsvermelding tot uitdrukking te brengen, is tevens gerechtigd tot het voeren van: a) de titel ingenieur, afgekort tot ir., indien het een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs betreft op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving of op het gebied van de techniek, b) de titel meester, afgekort tot mr., indien het een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs betreft op het gebied van het recht, of c) de titel doctorandus, afgekort tot drs., indien het een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs betreft waarop de onderdelen a en b niet van toepassing zijn. VERSION 9/05 P. 18

20 2. Degene die op grond van artikel 7.19a gerechtigd is een graad in het hoger beroepsonderwijs in de eigen naamsvermelding tot uitdrukking te brengen, is tevens gerechtigd tot het voeren van: a) de titel ingenieur, afgekort tot ing., indien het een bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs betreft op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving of op het gebied van de techniek, of b) de titel baccalaureus, afgekort tot bc., indien het een bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs betreft waarop onderdeel a niet van toepassing is. 3. De in het eerste en tweede lid genoemde titels worden, afgekort, voor de naam geplaatst. 4. Het eerste lid is niet van toepassing op masteropleidingen, bedoeld in artikel 7.3b. 5. De betrokkene maakt een keuze uit het tot uitdrukking brengen in deeigen naamsvermelding van een graad als bedoeld in artikel 7.10a en het voeren van een titel als bedoeld in dit artikel. Artikel 7.22a. Handhaving titels oude stijl 1. Degenen die op grond van de artikelen 7.20 en 7.22, zoals die bepalingen op 31 augustus 2002 luidden, gerechtigd waren tot het voeren van een in de desbetreffende bepalingen genoemde titel, blijven gerechtigd die titel te voeren overeenkomstig die artikelen. 2. Degenen die op grond van artikel 7.21, zoals die bepaling op 31 augustus 2002 luidde, gerechtigd waren tot het voeren van de titel Master of de titel Bachelor, blijven gerechtigd die titel te voeren overeenkomstig dat artikel. Artikel Graad Doctor 1. Degene aan wie op grond van de promotie, bedoeld in artikel 7.18, dan wel ingevolge artikel 7.19, tweede lid, de graad Doctor is verleend, is gerechtigd die graad in de eigen naamsvermelding tot uitdrukking te brengen. 2. Degene die op grond van het eerste lid gerechtigd is de in dat lid bedoelde graad in de eigen naamsvermelding tot uitdrukking te brengen, is tevens gerechtigd de titel doctor te voeren. 3. De in het eerste lid bedoelde graad wordt, aangeduid als D, in de naamsvermelding achter de naam geplaatst. De in het tweede lid bedoelde titel wordt, afgekort tot dr., voor de naam geplaatst. 4. De betrokkene maakt een keuze uit het tot uitdrukking brengen in de eigen naamsvermelding van de graad, bedoeld in het eerste lid, en het voeren van de titel, bedoeld in het tweede lid. Artikel Buiten Nederland verkregen graden en titels 1. Degene aan wie op grond van een examen aan een niet in Nederland gevestigde instelling voor hoger onderwijs een graad is verleend en die gerechtigd is die graad in het desbetreffende land in de eigen naamsvermelding tot uitdrukking te brengen, is eveneens gerechtigd die graad in Nederland in de eigen naamsvermelding tot uitdrukking te brengen op dezelfde wijze als in het desbetreffende land. 2. Degene aan wie op grond van een bij ministeriële regeling aangewezen examen aan een niet in Nederland gevestigde instelling voor hoger onderwijs een graad is verleend en die gerechtigd is die graad in het desbetreffende land in de eigen naamsvermelding tot uitdrukking te brengen, is tevens gerechtigd in plaats daarvan in Nederland een van de titels, genoemd in artikel 7.20, te voeren. In de in de eerste volzin bedoelde regeling wordt tevens bepaald in welke gevallen welke graad in de eigen naamsvermelding tot uitdrukking kan worden gebracht. 3. De Informatie Beheer Groep kan aan degene aan wie op grond van een examen aan een niet in Nederland gevestigde instelling voor hoger onderwijs een graad is verleend, die niet in de in VERSION 9/05 P. 19

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O.

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. De statuten zijn op 19 september 2003 notarieel vastgelegd voor notaris mr. H.H. Bulthuis. Art. 1. Naam en zetel. De vereniging draagt de naam Historische

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

Vereniging van Gepensioneerden ANWB

Vereniging van Gepensioneerden ANWB Vereniging van Gepensioneerden ANWB tstatuten Statuten van de VERENIGING van GEPENSIONEERDEN ANWB te Den Haag Artikel 1. Naam en zetel 1. De Vereniging is genaamd: VERENIGING van GEPENSIONEERDEN ANWB.

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam STATUTEN concept Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam concept STATUTEN d.d. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Toelichting: In het onderstaande overzicht is per technische masteropleiding aangegeven welke bacheloropleidingen drempelloos worden toegelaten.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: Statuten Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL], hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM Laatstelijk gewijzigd bij notariële akte op 10 april 2001 1 2 STATUTEN

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN STATUTEN NAAM Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Sliedrecht". Zij is opgericht op een mei negentienhonderd zes en veertig en aangegaan voor onbepaalde tijd. ZETEL Artikel 2.

Nadere informatie

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen. Model statuten vereniging 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:... 2. Zij is gevestigd in de gemeente:. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken

Nadere informatie

Statuten van Squash Bond Nederland

Statuten van Squash Bond Nederland van Squash Bond Nederland NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: SQUASH BOND NEDERLAND (SBN) (hierna te noemen de Bond) 2. Zij heeft haar zetel in Zoetermeer. DOEL Artikel 2 1. De Bond

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam:

tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam: 1 Statutenwijziging Machiavelli ER/LCK/36795/1 Heden * tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam: * De comparant gaf te kennen: - door de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug

Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug overeenkomstig het model dat is vastgesteld op het Partijcongres van 13 juni 2015 NAAM, LANDELIJKE ORGANISATIE, ZETEL EN NAAMGEBRUIK. Artikel 1. 1. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten ABV de Bierkaai 18 03 2015 2 / 9 Statuten Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Bierkaai en is gevestigd te Amsterdam. Doel

Nadere informatie

Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel

Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel - 1 - Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel INLEIDING. Dit document bevat de statuten van het mannenkoor Zang en Vriendschap, gevestigd in de gemeente Son en Breugel, zoals vastgelegd

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

.votb.nl Statuten www

.votb.nl Statuten www www.votb.nl Statuten STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB). 2. Zij is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging is

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting: NIBI), 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

3. Het lidmaatschap is persoonlijk. 4. Leden die zich bijzonder verdienstelijk jegens de vereniging of haar doelstellingen hebben gemaakt, kunnen op

3. Het lidmaatschap is persoonlijk. 4. Leden die zich bijzonder verdienstelijk jegens de vereniging of haar doelstellingen hebben gemaakt, kunnen op K O N I N K L I J K E V E R E N I G I N G VA N L E D E N D E R N E D E R L A N D S E R I D D E R O R D E N OPGERICHT 1902 * S TAT U T E N & H U I S H O U D E L I J K E R E G L E M E N T * 2 STATUTEN van

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote'

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Naam en zetel. Artikel 1. 1. De naam van de vereniging is: Historische Vereniging Bunscote. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Bunschoten. Doel. Artikel 2. 1.

Nadere informatie

INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL...

INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL... B. C. STATUTEN 0 INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL... 2 Artikel 1.... 2 Artikel 2.... 2 LEDEN... 2 Artikel 3.... 2 JUNIORLEDEN, BEGUNSTIGERS... 2 Artikel 4... 2 TOELATING... 3 Artikel

Nadere informatie

1.1. De vereniging draagt de naam: ASAR (Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht).

1.1. De vereniging draagt de naam: ASAR (Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht). CONCEPT STATUTEN VAN ASAR (AMSTERDAMSE STUDIEVERENIGING ARBEIDSRECHT) welke concept statuten zullen worden besproken in de algemene vergadering. 1. NAAM EN ZETEL 1.1. De vereniging draagt de naam: ASAR

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK NA STATUTENWIJZIGING DE DATO 13 MEI 2009 BIJ AKTE VERLEDEN VOOR MR. G.G.W. DE VRIES, NOTARIS TE LEEK NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING STATUTEN DELFTSE WATERSPORTVERENIGING Artikel 1. Naam De vereniging draagt de naam "Delftse Watersport Vereniging". Zij is opgericht op 26 mei 1934 en zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2.

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging St. Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk Doel Artikel 2 Het doel

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL STATUTEN VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL Art. 1: Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam van: "Nederlandse technische vereniging voor installaties

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422)

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) - 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) Heden, *, verschenen voor mij, mr. *, notaris te *: * te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk * en * van na te melden vereniging.

Nadere informatie

NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992

NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992 OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN BUURTVERENIGING De vereniging heeft de navolgende statuten. NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992 ZETEL Artikel 2 Zij heeft

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

EHBO-vereniging Zwartemeer. Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer

EHBO-vereniging Zwartemeer. Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Eerste Hulp Bij Ongelukken Vereniging Zwartemeer. Zij is gevestigd in de gemeente Emmen. Doel Artikel 2 Het

Nadere informatie

RECHTEN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 9 Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

RECHTEN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 9 Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen. STATUTEN 2008 NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1 1. De vereniging draagt de naam: "BRIDGECLUB 'T HOUTSE SLEM". 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente HELMOND. 3. De vereniging is opgericht op een september

Nadere informatie

STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer"

STATUTEN INFORMELE VERENIGING Vereniging Voorkom Alzheimer STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer" VERENIGINGSSTATUTEN/OPRICHTINGSAKTE Heden, de 28 Oktober 2016, verklaren de volgende rechtspersonen 1. Louis Kock 2. Natasja Sturm 3. Stef Verlinden

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1.

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is het bevorderen onder de leden

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

Statuten: Naam en zetel

Statuten: Naam en zetel Statuten: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bewoners Vereniging Noorderhaghe afgekort ABV. 2. Zij is gevestigd te s-gravenhage Nieuwendamlaan 46 t/m 298 even nummers. Duur

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging van Katholieke Basisschool Pancratius Enkhuizen

Statuten Oudervereniging van Katholieke Basisschool Pancratius Enkhuizen Statuten Oudervereniging van Katholieke Basisschool Pancratius Enkhuizen Begripsbepalingen Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging; b. de

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING OPRICHTING VERENIGING Op negentwintig oktober negentienhonderdzevenennegentig zijn voor mij, Mr Robert Albert Vegter, notaris ter standplaats Middelburg, verschenen: De comparanten hebben verklaard een

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht.

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de biologische veiligheid.

Nadere informatie

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF 23-10-2009 Artikel 1. 1 De vereniging draagt de naam: Badminton Club Oosterbeek. 2 Zij heeft haar zetel te Oosterbeek (gemeente Renkum). 3 De vereniging is opgericht

Nadere informatie

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen.

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen. Opgericht 28 augustus 1974 Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. Bankrekeningnr. : ING 69212648 Gironr. : 4218270 KvK nr. : 40059418 S T A T U T E N NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de

Nadere informatie

HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C.

HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C. STATUTEN VAN DE HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C. Op een vergadering, gehouden op 3 oktober 1997, is besloten een vereniging op te richten. De statuten zijn op 2 juni 2000 vastgelegd in de notariële akte en op

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

B C B STATUTEN. 10-02-09 Pagina 1 van 8. Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990

B C B STATUTEN. 10-02-09 Pagina 1 van 8. Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990 B C B STATUTEN Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990 10-02-09 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave B C B...1 STATUTEN...1 Artikel 1 Naam en zetel...3 Artikel 2 Oprichtingsdatum, verenigingsjaar...3

Nadere informatie

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS Artikel 1: NAAM De vereniging draagt de naam: "". Zij is opgericht op 3 februari 1972 en aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2: ZETEL Zij heeft haar zetel te Bovenkarspel. Artikel 3: DOEL 1. De vereniging

Nadere informatie

Artikel 1 De vereniging draagt de naam: ACI Nederland - The Financial Markets Association. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 1 De vereniging draagt de naam: ACI Nederland - The Financial Markets Association. Zij is gevestigd te Amsterdam. Statuten ACI Nederland NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: ACI Nederland - The Financial Markets Association. Zij is gevestigd te Amsterdam. DOEL Artikel 2 De vereniging heeft ten doel:

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht.

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. Artikel 2 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd,

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie;

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie; STATUTEN der LIBERTARISCHE PARTIJ Aangenomen op 28 november 2015 Artikel 1 De vereniging De vereniging draagt de naam Libertarische Partij en zal hierna worden aangeduid als de partij. De naam van de partij

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

STATUTEN Stichting NVLE Fonds

STATUTEN Stichting NVLE Fonds STATUTEN Stichting NVLE Fonds NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De Stichting draag de naam: Stichting NVLE Fonds. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bunnik DOEL EN DUUR Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING Zaaknr.: 44404GV 10-04-2013MN Pagina 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Heden, *, versche*en voor mij, mr *Geert Venema, notaris te Enschede: * handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De stichting draagt

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn ALGEMEEN Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam Oudervereniging Basisschool Essesteijn en is opgericht op 1 augustus 1993. Zij is gevestigd in Voorburg.

Nadere informatie

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2.

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2. STATUTEN TVR: Naam. Artikel 1. De vereniging, opgericht op één en twintig november negentienhonderd twee en zeventig, draagt de naam: Tennisvereniging "de Rackets". Zetel. Artikel 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN)

Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) N A A M E N Z E T E L Artikel 1 De vereniging draagt de naam Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) en is gevestigd te

Nadere informatie

1. De naam van de vereniging is: Expiatio. 2. De vereniging is gevestigd in Bilthoven. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

1. De naam van de vereniging is: Expiatio. 2. De vereniging is gevestigd in Bilthoven. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. STATUTEN EXPIATIO DE NAAM VAN DE VERENIGING 1. De naam van de vereniging is: Expiatio. DE ZETEL VAN DE VERENIGING 2. De vereniging is gevestigd in Bilthoven. DE TIJD WAARVOOR DE VERENIGING IS OPGERICHT

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie