FAILLISSEMENTSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 8 april 2015 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres: Maria Montessorilaan 25 te 2719 DB Zoetermeer, KvK Faillissementsnummer : F 09/15/151 Datum uitspraak : 10 maart 2015 Op verzoek van : eigen aangifte Curator : Mr. drs. G. Barendregt Rechter-commissaris : Mr. G.H.M. Smelt Boedelrekening : NL38 RABO Activiteiten onderneming : Beheer van vennootschappen/ondernemingen en effecten Netto omzetgegevens : 2011 : , : , : , : ,00 (conceptcijfers) Personeel gemiddeld aantal : geen Verslagperiode : 10 maart 2015 t/m 1 april 2015 Bestede uren verslagperiode : Curator : 6,25 uur FA : 3,50 uur Totaal bestede tijd : 9,75 uur ********

2 2 Hoewel de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen worden ontleend. 1. Inventarisatie 1.1 Informatie De curator baseert dit verslag op openbare bronnen en mededelingen van de bestuurder van gefailleerde. 1.2 Directie en organisatie Gefailleerde is opgericht bij akte van 31 december Bestuurder van gefailleerde is Sedal Holding B.V. Enig aandeelhouder van Sedal Holding B.V. is Stichting Administratiekantoor Aandelen Sedal Holding B.V.. Bestuurder van Sedal Holding B.V. is de heer H.M. Seij. Er is geen Raad van Commissarissen ingesteld. 1.3 Winst en verlies 2011 : ,00 (winst); 2012 : ,00 (verlies); 2013 : ,00 (verlies); 2014 : ,00 (verlies conceptcijfers). 1.4 Balanstotaal 2011 : ,00; 2012 : ,00; 2013 : , : ,00 (conceptcijfers).

3 3 1.5 Lopende procedures Gefailleerde, althans één van haar dochtervennootschappen, heeft een klacht ingediend tegen haar voormalige raadsman. De curator verricht nader onderzoek. 1.6 Verzekeringen Gefailleerde heeft een Construction All Riksverzekering afgesloten. Deze verzekering is inmiddels opgezegd. De curator is in afwachting van de vordering van de verzekeringsmaatschappij tot datum beëindiging van de verzekering. 1.7 Huur Gefailleerde huurde een bedrijfspand aan de Maria Montessorilaan 25 te Zoetermeer. Deze huurovereenkomst is reeds voor datum faillissement geëindigd. De verhuurder heeft haar vordering bij de curator ingediend. Gefailleerde was op datum faillissement gevestigd aan het adres Bouwmeesterplein 1 te Gouda. De huurovereenkomst met betrekking tot voornoemde bedrijfsruimte is aangegaan door een dochtervennootschap, Desenco Facilitair Bedrijf B.V. De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. 1.8 Oorzaak faillissement Gefailleerde fungeert als holdingvennootschap en exploiteert zelf geen activiteiten. Gefailleerde is (indirect) aandeelhouder van de navolgende dochtervennootschappen c.q. werkmaatschappijen: - Desenco Facilitiair Bedrijf B.V. (F09/15/159); - Desenco Office Planning & Project Management B.V. (F09/15/162); - Desenco Interior Contract Management B.V (F09/15/160).; - Desenco Real Estate Management B.V. (F09/15/161); - Desenco Facility Contract Management B.V. (F09/15/158); - Desenco Integrated Corporate Solutions B.V. (F09/15/163). De indirect bestuurder van gefailleerde, de heer H.M. Seij, verkeerde in de veronderstelling dat als gevolg van het faillissement van gefailleerde, zijnde de holdingvennootschap, de dochtervennootschappen eveneens failliet zouden gaan. Hij heeft, gelet op de financiële toestand van de dochterondernemingen, per ommegaande het faillissement van de dochtervennootschappen aangevraagd.

4 4 De dochtervennootschappen zijn vervolgens op 17 maart 2015 eveneens in staat van faillissement verklaard. Uit de toelichting van de heer Seij is de curator gebleken dat de groep van vennootschappen zich richt op de advisering en facilitering van (potentiële) huurders. Zo adviseert de groep van vennootschappen over het aangaan van huurovereenkomsten en onderhandelt zij namens huurders met verhuurders. Daarnaast tracht de groep van vennootschappen dienstverlening op het gebied van inkoop te verzorgen voor haar klanten. Ten slotte treedt zij op als coördinator bij interieurbouwprojecten. De heer Seij heeft medegedeeld dat de omzet van de groep van vennootschappen in de afgelopen jaren sterk is teruggelopen als gevolg van diverse oorzaken. Allereerst zou in de afgelopen jaren de concurrentie door makelaars, die zich eveneens toeleggen op advisering van huurders, sterk zijn toegenomen. Daarnaast is het volume van de markt afgenomen, aangezien een aanzienlijk aantal minder huurovereenkomsten tot stand is gekomen. Als gevolg van de concurrentie en het verminderde aanbod staan de prijzen in de markt onder druk. De heer Seij stelt dat hij getracht heeft de organisatie aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden, maar ook een sanering van kosten (waaronder het beëindigen van een huurovereenkomst en een verhuizing naar een goedkoper pand) heeft niet het gewenste effect gehad. De curator pleegt nader onderzoek. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Ten tijde van het faillissement waren er bij gefailleerde geen werknemers in loondienst werkzaam.

5 5 2.2 Aantal in jaar voor faillissement In het jaar voorafgaande aan het faillissement bij gefailleerde eveneens geen werknemers in loondienst werkzaam. 2.3 Datum ontslagaanzegging 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Gefailleerde is geen eigenaresse van onroerende zaken. Bedrijfsmiddelen 3.2 Beschrijving De bedrijfsmiddelen zijn beperkt tot een kantoorinventaris. Deze kantoorinventaris biedt plek aan 5 personeelsleden. De omvang van de inventaris is zeer beperkt en bestaat uit kantoormeubilair, computers, printers etc. De kantoorinventaris behoort niet aan gefailleerde toe maar aan haar dochtervennootschap Desenco Facilitair Bedrijf B.V. (F09/15/159). 3.3 Verkoopopbrengst De kantoorinventaris is na goedkeuring door de rechter-commissaris verkocht aan een derde voor een bedrag ad 4.000,00 vrij van BTW. De verkoopopbrengst van de kantoorinventaris komt toe aan Desenco Facilitair Bedrijf B.V. 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

6 6 Voorraden/onderhanden werk 3.5 Beschrijving Het onderhanden werk van de groepsvennootschappen is beperkt. De groep van vennootschappen kan mogelijk in totaal maximaal ,00 declareren. Het onderhanden werk zal door de boedel worden gefactureerd. Goodwill 3.6 Beschrijving De onderneming van groepsmaatschappijen bestaat voornamelijk uit dienstverlening. De waarde van de goodwill wordt mede bepaald door de personen, die de dienstverlening al dan niet zullen voortzetten. De goodwill wordt met name gevormd door lopende offertes en contracten. 3.7 Verkoopopbrengst De curator heeft na datum faillissement overleg gevoerd met diverse partijen die met name geïnteresseerd waren in de goodwill. Na onderhandelingen met deze partijen heeft de curator, na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris, de goodwill van de groepsmaatschappijen verkocht aan een nieuw opgerichte vennootschap genaamd Desenco Workplace Management B.V. voor een bedrag van ,00 vrij van BTW. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Voor zover de curator bekend bestaan zijn er geen openstaande vorderingen op debiteuren. 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage

7 7 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Gefailleerde heeft een bankrekening afgesloten bij ING Bank N.V. Per datum faillissement bedroeg het creditsaldo 107,23. De curator heeft ING Bank N.V. verzocht dit bedrag over te maken op de faillissementsrekening. Ter zake een verstrekte ING Business-Card bedraagt de vordering van ING Bank N.V. Commercial Cards op gefailleerde per datum faillissement 390, Leaseovereenkomsten Voor zover de curator bekend bestaan er ten name van gefailleerde geen leaseovereenkomsten. 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Eigendomsvoorbehoud 5.6 Reclamerechten 5.7 Retentierechten 6. Doorstart / voortzetten 6.1 Doorstart Desenco Workspace Management B.V. heeft de bedrijfsmiddelen en totale goodwill van de gezamenlijke groepsmaatschappijen gekocht. Zij heeft aangegeven op een beperkte wijze de onderneming van de groepsmaatschappijen te trachten door te starten.

8 8 6.2 Opbrengst 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator beschikt over een gedeelte van de administratie. De boekhouding lijkt op het eerste gezicht op orde te zijn. Nader onderzoek vindt plaats. 7.2 Depot jaarrekeningen 2009 : 27 augustus 2010; 2010 : 27 juli 2011; 2011 : 30 november 2012; 2012 : 30 januari 2014; 2013 : 28 januari De jaarrekening over 2014 is nog niet opgemaakt en gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant Op grond van artikel 396 lid 1 van boek 2 BW is gefailleerde vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ,00 en het geplaatst/gestort kapitaal bedraagt ,00. De curator verricht nader onderzoek naar het volstorten van de aandelen. (of riedel van verjaring?) 7.5 Rekening-courantvordering directie Rekening-courantvorderingen per 31 december 2012: - Sedal Holding B.V ,00 - Desenco Facility Contract Management B.V ,00

9 9 Rekening-courantschulden per 31 december 2013: - Desenco Integrated Corporate Solutions B.V ,00 - Desenco Facilitair Bedrijf B.V ,00 - Sedal Holding B.V ,00 Rekening-courantschulden per 31 december 2014 (conform concept-balans) - Groepsmaatschappijen ,00 - Sedal Holding B.V ,00 Nader onderzoek vindt plaats. 7.6 Onbehoorlijk bestuur Nader onderzoek vindt plaats. 7.7 Paulianeus handelen Nader onderzoek vindt plaats. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator: p.m. 8.2 Preferente vordering van de fiscus Door de Belastingdienst is tot op heden geen vordering ingediend. 8.3 Preferente vordering van het UWV 8.4 Andere preferente crediteuren Tot op heden geen. 8.5 Bedrag concurrente crediteuren Door twee crediteuren (behoudens de bank) zijn tot op heden vorderingen ingediend van in totaal ,19.

10 Verwachte wijze van afwikkeling Hierover valt nog geen uitspraak te doen. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Niet bekend. 9.2 Plan van aanpak De hierna onder nog te verrichten werkzaamheden genoemde taken zullen worden opgepakt of worden voortgezet. 9.3 Indiening volgend verslag Een volgend verslag zal uiterlijk worden ingediend op 10 juni Boedelactief Op de boedelrekening bevindt zich thans een actief van ,00 ter zake van de verkoopopbrengst van de goodwill van de groepsmaatschappijen en bedrijfsmiddelen (inventaris). Verdeling van de opbrengst dient nog plaats te vinden. 9.5 Nog te verrichten werkzaamheden - verdeling opbrengst goodwill; - onderzoek administratie; - onderzoek rekening-courantvordering directie; - onderzoek onbehoorlijk bestuur; - onderzoek paulianeus handelen; - diverse overige zaken. Gouda, 8 april 2015 Mr. G. Barendregt curator

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 21 mei 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap BNF Management B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (3011 KD) Rotterdam aan de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 15 februari 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Verhago Assuradeuren B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, kantoorhoudende te Capelle aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap B.I.T. Beveiligingen Installaties & Telecom B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. (de digitale versie zal

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal:

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 april 2013 Gegevens failliet: Prinses Invest B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/187 Datum uitspraak: 19 februari 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie