FAILLISSEMENTSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 15 februari 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Verhago Assuradeuren B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, kantoorhoudende te Capelle aan den IJssel aan de Lisztstraat 12 (2901 ER) Faillissementsnummer : F10/41 Datum uitspraak : 14 januari 2010 Curator : Mr. R.P. de Bruin Rechter-commissaris : Mr. J. Tanger Activiteiten onderneming : het optreden als (onder) gevolmachtigd agent voor verzekeringsmaatschappijen en de bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen en financieringen. Personeel gemiddeld aantal : 0 (uitgedrukt in fte) Verslagperiode : 14 januari 2010 t/m 5 februari 2010 Boedelrekening : Bestede uren in verslagperiode : Mr. R.P. de Bruin : 4,08 uur Mr. G. Barendregt : 2,33 uur Faillissementsafd.: : 0,33 uur

2 2 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie De persoonlijke holdings van de heren Verschoor, Hanzon en Van Gorkum houden de aandelen in Hagover B.V. Hagover B.V. houdt alle aandelen in het aandelenkapitaal van Duinrust Holding B.V., w elke laatste vennootschap alle aandelen houdt in het aandelenkapitaal van curanda. Duinrust Holding B.V. houdt daarnaast alle aandelen in de aandelenkapitalen Randstad Assurantie B.V. en Randstad Beurs Assurantie B.V. Deze vennootschappen zijn eveneens gefailleerd (F10.40 en respectievelijk F09.889). Statutair bestuurder van curanda is de heer T.W. Hanzon. 1.2 Winst en verlies Niet bekend. 1.3 Balanstotaal Niet bekend. 1.4 Lopende procedures Curanda is als eisende partij betrokken bij een procedure tussen TBF Assuradeuren B.V. (hierna: TBF) enerzijds en Randstad Beurs Assurantie B.V., Randstad Assurantie B.V. en curanda anderzijds. De assurantieportefeuille van curanda en Randstad Assurantie B.V. is in 2006 verkocht aan TBF. De assurantieportefeuille van Randstad Beurs Assurantie B.V. is in januari 2008 verkocht aan TBF. Voorafgaand aan de verkooptransactie is tussen Randstad Assurantie B.V., Randstad Beurs Assurantie B.V. en curanda enerzijds en TBF anderzijds een exploitatieovereenkomst gesloten. De procedure heeft betrekking vorderingen voortvloeiende uit de activatransactie en de exploitatieovereenkomst. De curator onderzoekt op dit moment de verdere inhoud en stand van de procedure. 1.5 Verzekeringen Voor zover bekend zijn er geen verzekeringen die in het belang van de boedel dienen te worden opgezegd.

3 3 1.6 Huur Er is geen sprake van een huurovereenkomst. De onderneming van curanda is gestaakt in oktober Nadien is de vennootschap als kantooradres gaan aanhouden het huisadres van de heer Hanzon. 1.7 Oorzaak faillissement De heer Hanzon heeft in een met de curator gevoerde bespreking medegedeeld dat hij en de heren Van Gorkum en Verschoor in 1997 (via persoonlijke en tussenholdings) de aandelen van curanda hebben overgenomen. Bij de overname van de aandelen zijn de heren gaan fungeren als (indirect) bestuurder van de diverse vennootschappen, waaronder curanda. In 2001 heeft de heer Verschoor zijn functie van statutair bestuurder neergelegd en sindsdien heeft hij zich feitelijk niet meer met de bedrijfsvoering bezig gehouden. In oktober 2006 is de portefeuille van curanda verkocht aan TBF Assuradeuren. De heer Hanzon stelt met de opbrengst van de verkoop crediteuren (gedeeltelijk) te hebben voldaan. Na afw ikkeling van de activatransactie bleek dat er onvoldoende middelen w aren om alle crediteuren te voldoen. Uiteindelijk is het faillissement aangevraagd door Tefra Financiële Diensten B.V. De curator pleegt nader onderzoek. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Ten tijde van het faillissement w aren er geen werknemers meer bij curanda in dienst. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement In het jaar voor faillissementsdatum waren er evenmin w erknemers in loondienst werkzaam bij curanda. 2.3 Datum ontslagaanzegging

4 4 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving 3.6 Bodemvoorrecht fiscus Voorraden/Onderhanden werk 3.7 Beschrijving 3.8 Verkoopopbrengst 3.9 Boedelbijdrage

5 5 Andere activa 3.10 Beschrijving 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Naar de omvang van de debiteuren dient nog nader onderzoek door de curator te w orden verricht. Tot op heden is de curator niet in het bezit van een openstaande debiteurenlijst per faillissementsdatum. 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Curanda houdt een bankrekening aan bij de ING Bank N.V. onder rekeningnummer: Deze rekening vertoonde per faillissementsdatum een debetstand van 5, Leaseovereenkomsten Voor zover de curator bekend bestonden op faillissementsdatum geen lopende leaseovereenkomsten. 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie

6 6 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 6. Doorstart / voortzetten Ee n doorstart is niet mogelijk gebleken. De bedrijfsactiviteiten van curanda zijn reeds gestaakt na de activatransactie, zoals vermeld onder Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator heeft een aantal stukken van de bestuurder van curanda ontvangen. Op dit mo ment bestaat er nog geen oordeel over de compleetheid en de w ijze van bijw erking van administratie. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen over de nagenoemde boekjaren zijn op de hieronder genoemde data gedeponeerd: Jaar: Gedeponeerd: 2008 Niet gedeponeerd; januari 2009; januari 2008; januari 2008; januari 2008.

7 7 7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant Op grond van artikel 396 lid 1 van boek 2 BW is de besloten vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Dit dient nog nader door de curator te w orden onderzocht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Hierover heeft de curator zich nog geen oordeel gevormd. 7.6 Paulianeus handelen Hierover heeft de curator zich nog geen oordeel gevormd. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Tot op heden geen. 8.2 Preferente vordering van de fiscus Tot op heden geen. 8.3 Preferente vordering van het UWV Geen. 8.4 Andere preferente crediteuren Tot op heden geen. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot op heden Bedrag concurrente crediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet in te schatten.

8 8 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen binnen een termijn van 24 maanden, tenzij de procedure tegen TBF Assuradeuren B.V. een langere termijn in beslag neemt. 9.2 Plan van aanpak De curator zal de onder 9.5 genoemde w erkzaamheden verrichten en daarna bezien of tot afw ikkeling van het faillissement kan w orden overgegaan. 9.3 Indiening volgend verslag Het volgend verslag zal w orden ingediend uiterlijk op 14 april Boedelactief Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans nihil. 9.5 Nog te verrichten werkzaamheden - inventariseren crediteuren; - inventariseren debiteuren; - onderzoek administratie; - onderzoek lopende procedures; - onderzoek paulianeus handelen; - onderzoek onbehoorlijk bestuur. Gouda, 15 februari 2010 Mr. R.P. de Bruin, curator

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ Eindverslag Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. tevens handelend onder de naam Scandals, statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2014 Gegevens failliet: Solidam B.V. KvK-nummer: 30176847 Faillissementsnummer: F.16/14/264 Datum uitspraak: 25 maart 2014 Rechter-commissaris: mr. D.M.

Nadere informatie