B&W-Aanbiedingsformulier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B&W-Aanbiedingsformulier"

Transcriptie

1 B&W.nr , d.d 14 april 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling met name Re-integratie en/of herplaatsingsregeling. BESLUIT Behoudens advies van de commissie 1. De als bijlage 1 opgenomen regeling re-integratie en/of herplaatsing op te nemen in de Arbeidsvoorwaardenregeling in hoofdstuk 32:2:1:1 t/m 32:2:1: De oude herplaatsingsregeling in hoofdstuk 32:2:1:1 t/m 32:2:1:6 in de Arbeidsvoorwaardenregeling te laten vervallen. 3. De plaatsingsvolgorde in artikel 8:4:1:1 in de Arbeidsvoorwaardenregeling te laten vervallen. 4. Deze wijzigingen van toepassing te verklaren per 1 juli Samenvatting De Leidse herplaatsingsregeling is aangepast aan de regelgeving sinds juli De wijziging is met terugwerkende kracht ingegaan. In de nieuwe situatie is sprake van re-integratiekandidaten.

2 NIEUWE REGELING: bijlage 1 Re-integratie en/of herplaatsingsregeling Artikel 32:2:1:1: Definities college Burgemeester en Wethouders; AVR de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Leiden; Re-integratiekan de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 van de AVR didaat ontslagen wordt en de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen is, of de ambtenaar die door het college als zodanig is aangemerkt; re-integratiefase - voor de ambtenaar die op grond van artikel 8:3 of 8:6 van de AVR als reintegratiekandidaat is aangemerkt, de periode van het moment bekendmaking ontslagbesluit tot de definitieve datum ontslag (art. 10d:5 AVR), inclusief mogelijke verlengingen overeenkomstig artikel 10d:7 of 10d:8 AVR; - voor de ambtenaar die op grond van de verplichtingen genoemd in hoofdstuk 7 van de AVR als re-integratiekandidaat is aangemerkt; - voor de ambtenaar die op grond van artikel 8:8 van de AVR als re-integratiekandidaat is aangemerkt, voor zover een re-integratiefase in een passende regeling tussen het college en de ambtenaar is overeengekomen; - voor de ambtenaar die om andere redenen als re-integratiekandidaat is aangemerkt, de termijn die in onderling overleg is vastgesteld; re-integratieplan het plan van aanpak waarin de reïntegratie-inspanningen van gemeente en de ambtenaar beschreven staan, die tot doel hebben de reïntegratie van de ambtenaar te bevorderen (art. 10d:9 AVR); herplaatsings- de ambtenaar die als gevolg van reorganisatie is geplaatst in een functie met kandidaat een lager schaalniveau en op grond hiervan voorrang heeft bij het vinden van een functie op het oorspronkelijke schaalniveau; herplaatsingsfase de periode gelegen tussen de datum van benoeming in de nieuwe functie met het lagere schaalniveau tot de datum benoeming in een functie met het oorspronkelijke schaalniveau; collegiale door- het op tijdelijke basis te werkstellen van een re-integratie of een herplaatsingslening kandidaat binnen de organisatie van de gemeente; detachering het op tijdelijke basis te werkstellen van een re-integratie of een herplaatsingskandidaat buiten de organisatie van de gemeente; sociaal-medische een reden veroorzaakt door een situatie, die indien deze ongewijzigd blijft reden voortbestaan medische gevolgen kan hebben. In andere omstandigheden is de ambtenaar niet arbeidsongeschikt. Artikel 32:2:1:2: Re-integratie als gevolg van arbeidsongeschitkheid (art. 8:5 van de AVR) 1. Om langdurige arbeidsongeschiktheid dan wel ontslag te voorkomen moet aan de als gevolg van arbeidsongeschiktheid aangemerkte reintegratiekandidaat, wanneer terugkeer in de eigen arbeid nog niet, of niet langer mogelijk is zo spoedig mogelijk andere passende arbeid binnen de gemeentelijke organisatie worden aangeboden. Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en binnen de organisatie van de gemeente geen

3 passende arbeid voorhanden is, bevordert het college de inschakeling van de re-integratiekandidaat in passende arbeid buiten de openbare dienst; 2. De re-integratie zal mede in overleg met de bedrijfsarts plaatsvinden. Artikel 32:2:1:3: Re-integratie wegens reorganisatie of opheffen van de functie of wegens ongeschiktheid voor de functie anders dan wegens ziekte (art. 8:3 of 8:6 van de AVR) 1. Ter voorkoming van werkloosheid heeft de op grond van artikel 8:3 of 8:6 van de AVR aangemerkte re-integratiekandidaat, gedurende een periode gelegen voor het ontslag, recht op een re-integratiefase. 2. De re-integratiefase begint de dag nadat het besluit tot ontslag aan de ambtenaar bekend is gemaakt (art. 10d:5 AVR). 3. De duur van de re-integratiefase is afhankelijk van de duur van het dienstverband bij de gemeente (art. 10d:5 AVR). De re-integratiefase voor ambtenaren die op grond van artikel 8:3 van de AVR zijn ontslagen duurt overeenkomstig artikel 32:1:3:5, zesde lid, 18 maanden. 4. De re-integratiefase eindigt (art. 10d:6 AVR): - na afloop van de geldende termijn, of - bij aanvaarding van een andere functie, of - wanneer de re-integratiekandidaat ontslag wordt verleend, vanwege het niet houden aan afspraken, zoals in het re-integratieplan zijn vastgelegd. 5. De re-integratiefase wordt verlengd, wanneer het college zich niet houdt aan de afspraken uit het re-integratieplan (art. 10d:7 AVR) en kan worden verlengd op verzoek van de reintegratiekandidaat die van de levensloop gebruik wenst te maken (art. 10d:8). 6. In de eerste maand van de re-integratiefase dient een re-integratieplan te worden opgesteld (art. 10d:9 AVR) Artikel 32:2:1:4: Re-integratie als gevolg van ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie (art. 8:8 AVR) 1. Ter voorkoming van werkloosheid treft het college in het geval dat ontslag is verleend vanwege een verstoorde arbeidsrelatie een passende regeling. 2. Een re-integratiefase kan deel uitmaken van de regeling. De re-integratiefase eindigt (art. 10d:6 AVR): - na afloop van de geldende termijn, of - bij aanvaarding van een andere functie, of - wanneer de re-integratiekandidaat ontslag wordt verleend, vanwege het niet houden aan afspraken, zoals in het re-integratieplan zijn vastgelegd. 3. De re-integratiefase kan worden verlengd, wanneer het college zich niet houdt aan de afspraken uit het re-integrtieplan (art. 10d:7 AVR), of op verzoek van de re-integratiekandidaat die van de levensloop gebruik wenst te maken (art. 10d:8). 4. In de eerste maand van de re-integratiefase dient een re-integratieplan te worden opgesteld (art. 10d:9 AVR) Artikel 32:2:1:5: Re-integratie nadat college ambtenaar als re-integratiekandidaat heeft aangemerkt

4 1. Vanwege sociaal medische redenen kan het college besluiten de ambtenaar als reintegratiekandidaat aan te merken. 2. In het besluit dient een passende regeling te worden afgesproken, waarin tevens de termijn voor de re-integratiefase wordt vastgesteld. 3. In de eerste maand van de re-integratiefase dient een re-integratieplan te worden opgesteld (art. 10d:9 AVR) Artikel 32:2:1:6: Herplaatsing De ambtenaar die als gevolg van reorganisatie of opheffing van de functie is geplaatst in een functie met een lager schaalniveau dan zijn oorspronkelijke functie wordt door het college herplaatsbaar verklaard. De herplaatsingsfase eindigt als de kandidaat wordt benoemd in een functie met het oorspronkelijke schaalniveau. Artikel 32:2:1:7: Voorrangsregel De re-integratie of herplaatsingskandidaat heeft bij de vervulling van vacatures voorrang op andere kandidaten, die deze status niet hebben, waarbij de re-integratiekandidaat, ter voorkoming van werkloosheid, tevens voorrang heeft op de herplaatsingskandidaat. Artikel 32:2:1:8: Vervulling van vacatures. 1. Alle vacatures worden bij het Mobiliteitscentrum aangemeld. 2. Bij vervulling van vacatures wordt door het mobiliteitscentrum onderzocht of de aangeboden functie passend is voor een re-integratie en/of een herplaatsingskandidaat. Het mobiliteitscentrum laat binnen 3 tot 5 werkdagen weten of een re-integratie of herplaatsingskandidaat zal worden voorgedragen. 3. Indien voor een bepaalde vacature meerdere kandidaten van gelijke geschiktheid in aanmerking komen, dient bij de keuze voor de kandidaat rekening te worden gehouden met de mogelijkheden van die kandidaten op de arbeidsmarkt, waarbij de kandidaat met de minste mogelijkheden de voorkeur zal moeten krijgen. 4. Bij het ontbreken van geschikte re-integratie of herplaatskandidaten wordt de vacature vrijgegeven voor interne werving. Indien de vacature intern niet vervuld kan worden, wordt de vacature vrijgegeven voor externe werving. 5. Wanneer zich tijdens de lopende wervingsprocedure een re-integratie of herplaatsingskandidaat bij het mobiliteitscentrum wordt aangemeld, dan wordt bij passendheid van de functie die kandidaat alsnog met voorrang voorgedragen. Artikel 32:2:1:9: Procedure re-integratie en/of herplaatsing 1. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de re-integratie van de re-integratiekandidaat en de herplaatsingskandidaat. 2. Het mobiliteitscentrum heeft de regie over het verloop van het gemeentebrede re-integratie en herplaatsingsproces. 3. Het mobiliteitscentrum beoordeelt de passendheid van de functie en de geschiktheid van de reintegratie of herplaatsingskandidaat voor de betrokken functie en adviseert daarover aan de leidinggevende. 4. Wanneer het mobiliteitscentrum en de leidinggevende van het organisatieonderdeel waar zich een vacature voordoet van mening verschillen over de passendheid van de functie dan wel de

5 geschiktheid van de kandidaat, legt het mobiliteitscentrum het geschil voor aan de gemeentesecretaris, die de beslissing neemt, waarbij beide standpunten betrokken worden. 5. De leidinggevende betaalt de kosten van om- en bijscholing en eventueel andere kosten op basis van een advies van het mobiliteitscentrum. 6. Wanneer het mobiliteitscentrum en de leidinggevende van mening verschillen over de noodzaak van de aan te bieden faciliteiten, legt het mobiliteitscentrum het geschil voor aan de gemeentesecretaris, die de beslissing neemt, waarbij beide standpunten betrokken worden. 7. Op de betrokken re-integratie of herplaatsingskandidaat rust de verplichting actief mee te werken aan de re-integratie of herplaatsing. Het niet actief meewerken aan de re-integratie of herplaatsing kan leiden tot het eerder beëindigen van de re-integratiefase (art. 10d:8 AVR) of tot het opleggen van een disciplinaire straf. Artikel 32:2:1:10: Plaatsing 1. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van een plaatsing dan wel proefplaatsing van een re-integratie of herplaatsingskandidaat is er contact tussen de leidinggevende van het ontvangende organisatieonderdeel en het mobiliteitscentrum. 2. Tussen de leidinggevende, zoals bedoeld onder lid 1, en de re-integratie of herplaatsinskandidaat vindt een kennismakingsgesprek plaats met het oog op de toekomstige samenwerking tussen de betrokkenen. De HRM-medewerker van het organisatieonderdeel, dat een vacature heeft, is als enige andere deelnemer bij het gesprek aanwezig teneinde de procedurele aspecten te bewaken en verslag van het gesprek te maken. 3. Hierna wordt overgegaan tot de plaatsing, dan wel de proefplaatsing van de kandidaat. 4. Tijdens de proefplaatsing wordt de afgesproken re-integratiefase stopgezet, tenzij sprake is van arbeidsongeschiktheid danwel in het reïntegratieplan op maat andere afspraken gemaakt zijn. 5. Tijdens de proefplaatsing worden de salariskosten door beide organisatieonderdelen voor de helft gedragen. 6. De proefplaatsing duurt maximaal een half jaar. In deze periode worden voortgangsgesprekken gehouden tussen de leidinggevende en de kandidaat. Op basis van de door beide partijen getekende verslagen van deze gesprekken vindt uiterlijk in de 5 e maand een beoordelingsgesprek plaats over het wel of niet overgaan tot definitieve plaatsing. Artikel 32:2:1:11: Rechtspositionele gevolgen bij plaatsing Bij definitieve plaatsing in een andere functie kan een wijziging in de rechtspositie optreden. Op de wijzigingen zijn de regels overeenkomstig de AVR, het Sociaal Statuut of de met de re-integratie of herplaatsingakandidaat gemaakte afspraken van toepassing.

6 OUDE REGELING: Bijlage 2 Artikel 32:2:1:1t/m6 Herplaatsingsregeling: Artikel 1: Definities herplaatsen de niet-vrijwillige (betrokkene moet) overgang van een medewerker naar een andere functie binnen de gemeente conform artikel 15:1:10. Danwel de overgang naar een functie buiten de gemeente in combinatie met ontslag bij de gemeente (zie art. 2 en art. 3:2) collegiale doorleninghet op tijdelijke basis op een andere werkplek te werk stellen van een personeelslid binnen de gemeente Leiden. detachering tijdelijke tewerkstelling buiten de gemeente interne kandidaat een medewerker van de gemeente Leiden, danwel een medewerker van een andere organisatie, waarvoor in overleg met de OR besloten is om de medewerkers als interne kandidaten te beschouwen. De aanvraag naar de OR wordt in kopie aan het GO toegezonden. Artikel 2: Artikel 3: Herplaatsbaar verklaring wegens ziekte. 1. Het college verklaart de zieke medewerker herplaatsbaar, op basis van een plan van aanpak in het kader van reïntegratie bij ziekte, waarin staat, dat betrokkene de eigen functie niet meer zal kunnen uitvoeren en er naar passend werk gezocht moet worden. (zie ook artikel 7:9). 2. Voor de wegens ziekte herplaatsbaar verklaarde medewerker wordt een andere functie binnen dan wel buiten de gemeente gezocht. De herplaatsbaar verklaarde medewerker wordt hierbij ondersteund. 3. Op deze herplaatsing zijn de wettelijke regels en afspraken bij ziekte van toepassing. Herplaatsbaar verklaring om andere redenen dan ziekte. 1) Het college kan een medewerker herplaatsbaar verklaren. In principe blijft de betrokkene dan de eigen functie uitoefenen, tenzij sprake is van een situatie als in artikel 15:1:10 lid 2. 2) Voor de herplaatsbaar verklaarde medewerker wordt een andere functie binnen dan wel buiten de gemeente gezocht. De herplaatsbaar verklaarde medewerker wordt hierbij ondersteund. Het herplaatsingsproces is gericht op het vinden van een structurele functie voor de medewerker, de te aanvaarden functie dient te voldoen aan artikel 15:1:10 lid 1. Wanneer een tijdelijke werkplek gevonden is, loopt het zoekproces door, tenzij het zoekproces de goede vervulling van de functie belemmert. 3) Herplaatsbaar verklaring door het college vindt plaats in het kader van: a) wijziging van de organisatie zie ook art. 8:4

7 b) een andere in het besluit aangegeven zwaarwegende reden. Artikel 4: Regels bij het herplaatsingsproces, bij herplaatsing om andere redenen dan ziekte. 1. Bij de herplaatsing worden termijnafspraken gemaakt, deze komen voort uit: a. bij artikel 32:2:1:3, lid 3 sub a; b. bij artikel 32:2:1:3, lid 3 sub b worden afspraken gemaakt afhankelijk van de situatie. Er worden daarbij voor zover mogelijk afspraken gemaakt over het einde van de herplaatsingsperiode, waarbij duidelijk wordt of daarna ontslag plaatsvindt. 2. In bijzondere gevallen is afwijken van de overeengekomen termijnen mogelijk. 3. Definitieve overgang van de herplaatsingskandidaat: a. Binnen de gemeente gaat het personeelsdossier mee. b. Bij definitieve herplaatsing kan een wijziging in de rechtspositie optreden. Hiervoor geldt: i. na wijziging van de organisatie de regels in het sociaal statuut ii. wegens een zwaarwegende reden de gemaakte passende afspraken. Artikel 5: Vervulling van vacatures. 1. Alle vacatures worden aangemeld bij het Mobiliteitscentrum. 2. Bij vervulling van vacatures wordt in het kader van mobiliteit eerst onderzocht of een herplaatsingskandidaat geschikt is voor de functie dan wel geschikt te maken is binnen een half jaar. Het mobiliteitscentrum laat binnen 3 tot 5 werkdagen weten of een herplaatsingskandidaat zal worden voorgedragen. 3. Een geschikte of geschikt te maken kandidaat wordt door het mobiliteitscentrum voorgedragen voor de functie. Als er meerdere geschikte kandidaten worden voorgedragen voor dezelfde functie dan kiest de leidinggevende de meest geschikte kandidaat, rekening houdend met de te hanteren afvloeiingsvolgorde.. 4. Bij het ontbreken van geschikte dan wel geschikt te maken herplaatsingskandidaten wordt de vacature vrijgegeven voor interne werving. Bij het niet intern kunnen vervullen van de vacature wordt deze vrijgegeven voor externe werving. 5. Wanneer zich tijdens een lopende wervingsprocedure een herplaatsingskandidaat voordoet, dan wordt deze bij passendheid van de functie en geschiktheid van de kandidaat bij voorrang voorgedragen voor de functie. Artikel 6: Herplaatsingsprocedure 1. Overgang naar een andere functie: a. Blijvend: een gewijzigde aanstelling. b. Tijdelijk: in dit geval is er sprake van collegiale doorlening, dit kan zijn om blijvend de functie te gaan vervullen of om tijdelijk werk te verrichten. In de afspraken wordt dit duidelijk gemaakt. 2. Herplaatsingsprocedure: a. De leidinggevende van het oorspronkelijke organisatie-onderdeel is verantwoordelijk voor de herplaatsingskandiaat. b. Het mobiliteitscentrum heeft de regie over het verloop van het gemeentebrede herplaatsingproces. c. Het mobiliteitscentrum beoordeelt de passendheid van de functie en de geschiktheid van de herplaatsingskandidaat voor de betrokken functie en adviseert daarover aan de leidinggevende. d. Wanneer het mobiliteitscentrum en de leidinggevende van het organisatieonderdeel waar zich een vacature voordoet van mening verschillen over de passendheid

8 van de functie dan wel de geschiktheid van de kandidaat, legt het MC het geschil voor aan de gemeentesecretaris, die de beslissing neemt, waarbij beide standpunten betrokken worden. e. De leidinggevende van het oorspronkelijke organisatie-onderdeel betaalt de kosten van om- en bijscholing en eventueel andere kosten op basis van een advies van het MC f. Wanneer het mobiliteitscentrum en de leidinggevende van mening verschillen over de noodzaak van de aan te bieden faciliteiten, legt het MC het geschil voor aan de gemeentesecretaris, die de beslissing neemt, waarbij beide standpunten betrokken worden. g. Op de betrokken herplaatsingskandidaat rust de verplichting actief mee te werken aan het welslagen van de herplaatsing. Het niet actief meewerken aan de herplaatsing kan leiden tot het opleggen van een disciplinaire maatregel. h. Bij het zoeken naar een functie buiten de gemeente kunnen (aanvullende) afspraken gemaakt worden. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 3. Plaatsing en proefplaatsing van de herplaatsingskandidaat: a. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van een plaatsing dan wel proefplaatsing van een herplaatsingskandidaat is er contact tussen de leidinggevende van het ontvangende organisatie-onderdeel en het Mobiliteitscentrum. b. Tussen de leidinggevende als bedoeld onder lid 3, a en de herplaatsingskandidaat vindt een kennismakingsgesprek plaats met het oog op de toekomstige samenwerking tussen de betrokkenen. De p&o-medewerker van het organisatie-onderdeel, dat een vacature heeft, is als enige andere deelnemer bij het gesprek aanwezig teneinde de procedurele aspecten te bewaken en verslag van het gesprek op te maken. c. Hierna wordt overgegaan tot de plaatsing, danwel de proefplaatsing van de kandidaat. d. Tijdens de proefplaatsing worden de in artikel 32:2:1:4 afgesproken termijnen stopgezet. e. Tijdens de proefplaatsing worden de salariskosten door beide organisatieonderdelen voor de helft gedragen. f. De proefplaatsing duurt maximaal een half jaar. In deze periode worden voortgangsgesprekken gehouden tussen de leidinggevende en de kandidaat. Op basis van de door beide partijen getekende verslagen van deze gesprekken vindt uiterlijk in de 5 e maand een beoordelingsgesprek plaats over het wel of niet overgaan tot definitieve plaatsing.

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.1120, d.d. 27 oktober 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling: Re-integratie en/of herplaatsingsregeling. BESLUIT Behoudens advies van de commissie 1. De

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0949, d.d. 7 oktober 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal kader BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Het als bijlage toegevoegde sociaal kader (van toepassing op verzelfstandigen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

TiU-Regeling vacaturevervulling en herplaatsing

TiU-Regeling vacaturevervulling en herplaatsing TiU-Regeling vacaturevervulling en herplaatsing Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Definities 1. vacature: een (deels) vacante functie 1 met een minimale omvang van 0,3 fte die voor tenminste

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10589 8 juli 2010 Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 23 juni 2010 De Minister van

Nadere informatie

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 januari 2008 laatstelijk gewijzigd met ingang van 13 november 2009. In aanvulling

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 januari 2008 laatste wijziging overeengekomen met de werknemersorganisaties in

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden d.d. 17

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

Van Werk naar Werk bij reorganisaties

Van Werk naar Werk bij reorganisaties Van Werk naar Werk bij reorganisaties Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2009 Universiteit Leiden, Bestuursbureau/HRM Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Van Werk naar

Nadere informatie

Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie

Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Minister van Justitie de beheerders van de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt:

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 367 30 januari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 december 2016, nr. 888290/888294, tot het opnieuw vaststellen

Nadere informatie

10d Voorzieningen bij werkloosheid

10d Voorzieningen bij werkloosheid 10d Voorzieningen bij werkloosheid Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen wordt en de ambtenaar die op grond

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaires van het Landelijk Overleg Gemeentelijke

Nadere informatie

REGELING RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN EN SANCTIEBELEID TIJDENS HET VAN WERK- NAAR-WERK-TRAJECT OF DE RE-INTEGRATIEFASE EN WERKLOOSHEID

REGELING RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN EN SANCTIEBELEID TIJDENS HET VAN WERK- NAAR-WERK-TRAJECT OF DE RE-INTEGRATIEFASE EN WERKLOOSHEID REGELING RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN EN SANCTIEBELEID TIJDENS HET VAN WERK- NAAR-WERK-TRAJECT OF DE RE-INTEGRATIEFASE EN WERKLOOSHEID ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Werkwijze Herplaatsingscommissie

Werkwijze Herplaatsingscommissie Werkwijze Herplaatsingscommissie Kenmerk: CvB UIT-627 Datum: 10-10-2014 Inhoudsopgave 1 TAAK HERPLAATSINGSCOMMISSIE... 2 2 PASSENDE FUNCTIE... 2 3 BEVOEGDHEID HERPLAATSINGSCOMMISSIE... 2 4 SAMENSTELLING

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71.

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. Artikel 1 Definities a. bestuursorgaan : de betreffende deelnemende organisaties Leiden, Leiderdorp,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 379 31 januari 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Besluit

Nadere informatie

Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé

Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Definitieve versie mei 2009 Personeelszaken (laatste wijzigingen zijn geel gearceerd) 1 Sociaal Plan Gemeentelijk zwembad Sudersé Ten behoeve van de overgang van

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT SERVICEPUNT

SOCIAAL STATUUT SERVICEPUNT Het Dagelijks Bestuur van Servicepunt71 gelet op: de Wet op de ondernemingsraden (WOR), met name artikel 25; de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) gezien de

Nadere informatie

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015.

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. VWNW- dossier Als de medewerker boventallig wordt wegens een reorganisatie,

Nadere informatie

besluit vast te stellen de navolgende Regeling rechtspositie trainees Den Haag 2017:

besluit vast te stellen de navolgende Regeling rechtspositie trainees Den Haag 2017: RIS297969 REGELING RECHTSPOSITIE TRAINEES DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, in overeenstemming met de commissie voor georganiseerd overleg; besluit vast

Nadere informatie

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Olst-Wijhe. Nr. 1609 14 januari 2014 Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; gelet

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging;

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Brabant. Nr. 402 1 februari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent begeleiding van werk naar

Nadere informatie

ECCVA/U Lbr: 13/003 CvA/LOGA 13/02

ECCVA/U Lbr: 13/003 CvA/LOGA 13/02 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 2 betreft wijziging hoofdstuk 10d CAR ons kenmerk ECCVA/U201300008 Lbr: 13/003 CvA/LOGA 13/02

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. dr. J.H. van Gelderen

het College van Bestuur van C, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. dr. J.H. van Gelderen 104967 - Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid; De werknemer is 50% arbeidsongeschikt en de werkgever ontslaat hem voor 0,5 fte. De werkgever heeft ter zitting gesteld dat de ontslagbeslissing

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71 SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71 Artikel 1 Definities a. bestuursorgaan : de colleges, respectievelijk de raden van Leiden, Leiderdorp,

Nadere informatie

Aan het door Nederland gedetacheerd personeel aan de Europese Scholen

Aan het door Nederland gedetacheerd personeel aan de Europese Scholen Aan het door Nederland gedetacheerd personeel aan de Europese Scholen Datum: 17 oktober 2007 Ons kenmerk: 07333/ES/lb/eg Betreft: Wijzigingsblad notitie Terugkeerbegeleiding Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 2:4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag;

gelet op het bepaalde in artikel 2:4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag; Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2014.673 RIS 276992 REGELING RECHTSPOSITIE TRAINEES 2014 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op het traineeprogramma gemeente Den Haag; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam, d.d. Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht, d.d.

Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam, d.d. Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht, d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwijndrecht. Nr. 109939 19 november 2015 Werving & Selectie Drechtsteden Aldus vastgesteld door: Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid Beleid en Procedure Het Drechtstedenbestuur,

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 3806 2 juli 2015 Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties en wijziging van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies,

Nadere informatie

tiif I. ingevolge de LOGA-circulaires van 27 juni 2008 en 3 juli 2008 de volgende wijzigingen van de CAR-UWO vast te stellen: Drechtstedenbestuur

tiif I. ingevolge de LOGA-circulaires van 27 juni 2008 en 3 juli 2008 de volgende wijzigingen van de CAR-UWO vast te stellen: Drechtstedenbestuur tiif Drechtstedenbestuur Ontwerp-besluit Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 28 oktober 2008 wijzigingen in de CAR-UWO inzake Herziening van

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT SERVICEPUNT

SOCIAAL STATUUT SERVICEPUNT GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiderdorp. Nr. 55117 6 oktober 2014 SOCIAAL STATUUT SERVICEPUNT71 2014-2016 Het Dagelijks Bestuur van Servicepunt71 gelet op: de Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 5 juni 2009 registratienummer: B/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 5 juni 2009 registratienummer: B/ NOTA dienst: Dienst Bestuur datum: 5 juni 2009 registratienummer: B/0907039 afdelingsnaam: steller: paraaf chef: kopie aan: onderwerp: DB/P&O Dekker, Marianne Wijzigingen ARH in verband met aanvullingen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. b e s l u i t e n :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. b e s l u i t e n : GEMEENTE HOOGEVEEN Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Aanstelling/ Voorwaarden aanstelling/ Aanstelling/ voor bepaalde tijd Omzetting aanstelling/ bepaalde tijd in aanstelling/ onbepaalde tijd

Nadere informatie

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR381680_2 19 december 2016 Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel B.8 van de

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J..

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J.. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Benoemingsbeleid Onderwijzend personeel en directie Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres:

Nadere informatie

Regeling beoordelen gemeente Overbetuwe 2013

Regeling beoordelen gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Regeling beoordelen gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13bwb00060 De burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente

Nadere informatie

HR FRICTIEBELEID GEMEENTE VENRAY

HR FRICTIEBELEID GEMEENTE VENRAY HR FRICTIEBELEID GEMEENTE VENRAY GEMEENTE VENRAY Nota over het HR Frictiebeleid van de Gemeente Venray. Team personeelszaken Sebastiaan Klaassen Jose Hermans Diana Omri 1. Inleiding Gemeenten worden steeds

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 29 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 30 juni 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 21 juni 2005, nr. 2005-12.559, afd PO, tot

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

gelet op: - het traineeprogramma gemeente Den Haag, - het bepaalde in artikel 2:4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag;

gelet op: - het traineeprogramma gemeente Den Haag, - het bepaalde in artikel 2:4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag; Gemeente Den Haag REGELING RECHTSPOSITIE TRAINEES 2015 DEN HAAG Ons kenmerk BSD/2015.717 RIS 285401 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - het traineeprogramma gemeente Den Haag, - het

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Ilpendam: Marken:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Ilpendam: Marken: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen blz 1-2 Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning blz 2-3 Bekendmaking wijziging in de CAR/UWO blz 3-14

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

PREAMBULE. INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM

PREAMBULE. INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM PREAMBULE INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM Na aanname door de Tweede en Eerste Kamer van het wetsvoorstel Wet afschaffing plusregio's komt de wettelijke grondslag

Nadere informatie

Algemene beschrijving categorie Niet nagekomen verplichting zoals: Sanctie

Algemene beschrijving categorie Niet nagekomen verplichting zoals: Sanctie Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categorie Niet nagekomen verplichting zoals: Sanctie Categorie 1: Onder deze categorie vallen verplichtingen die gericht zijn op het stroomlijnen van het

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 105659 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing betrekking/gewichtige reden; De werknemer kan na een periode van detachering niet terugkeren in zijn oude functie van manager bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD

Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD Wat betekent de aanstelling in algemene dienst voor de medewerkers? De aanstelling in algemene dienst heeft geen directe consequenties voor medewerkers. In artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde regeling - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2015

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde regeling - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 26-02-2015 Nummer gemeenteblad: 0432 Vastgestelde regeling - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

ECCVA/U200801544 CVA/LOGA 08/36 Lbr. 08/185

ECCVA/U200801544 CVA/LOGA 08/36 Lbr. 08/185 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Technische wijzigingen bovenwettelijke werkloosheidsregeling Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200801544 CVA/LOGA

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie ROWR B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling: ontslag wegens arbeidsonge-schiktheid in overeenstemming met WIA-wetgeving BESLUITEN 1. De

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 31 december 2005.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 31 december 2005. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 31 december 2005. 7:1 Definities In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a b c d passende arbeid: alle arbeid die voor de

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF)

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) Vastgesteld op 11 juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1: Definities en samenstelling Verantwoordingsorgaan (VO) Artikel 2: Profiel

Nadere informatie

B & W gemeentesecretaris. Programmabesluit B&W programmamanager B&W , B&W

B & W gemeentesecretaris. Programmabesluit B&W programmamanager B&W , B&W versie 1.5 Mandaatregister 7 april 25 Volgnr. Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Bevoegd Bestuursorgaan Mandaat aan Functienaam INSTRUCTIE 1. Mandaten Algemeen 1.a Algemeen 1a 1a 02 1a 03 Besluiten

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007

SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE EDE 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ede; gelet op het Organisatiebesluit van de gemeente Ede, de Wet op de ondernemingraden (WOR) en de desbetreffende artikelen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provinciaal Blad Vaststellen regeling Van Werk naar Werk

PROVINCIAAL BLAD. Provinciaal Blad Vaststellen regeling Van Werk naar Werk PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Flevoland. Nr. 6461 29 september 2015 Provinciaal Blad 2015-30 Vaststellen regeling Van Werk naar Werk Op 22 september 2015 hebben Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W nr. 07.1027 d.d. 16-10-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging rechtspositie buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Leiden per 1 december 2007 BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL Samen in beweging

GEMEENTE UDEN VITAAL Samen in beweging GEMEENTE UDEN VITAAL Samen in beweging Onderdeel WERVING & SELECTIE Gemeente Uden Vitaal De gemeente Uden is een organisatie met lef. Een dynamische organisatie die haar interne processen verbindt met

Nadere informatie

Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004

Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004 Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004 De raad der Gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het presidium, gelet op het advies van de commissie voor

Nadere informatie

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008.

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012; Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 15:1:15 van CAR-UWO gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Olst-Wijhe. Nr. 8809 30 januari 2015 Sociaal Statuut DOWR Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; overwegende dat het college

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6466 Inboeknummer 15bst01179 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.103 (2.3.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE)

Nadere informatie

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad Jaar: 2011 Nummer: 109 Besluit: B&W 20 december 2011 Gemeenteblad RICHTLIJN W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7, eerste lid onderdeel a en artikel 8,

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

RICHTLIJN HERPLAATSINGSBELEID EN BELEID TER VOORKOMING VAN WERKLOOSHEID UNIVERSITEIT MAASTRICHT

RICHTLIJN HERPLAATSINGSBELEID EN BELEID TER VOORKOMING VAN WERKLOOSHEID UNIVERSITEIT MAASTRICHT RICHTLIJN HERPLAATSINGSBELEID EN BELEID TER VOORKOMING VAN WERKLOOSHEID UNIVERSITEIT MAASTRICHT Uitgangspunten 1. Inleiding 1.1. Status richtlijn 2. Verplichting tot instellen van een herplaatsingsonderzoek

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de modernisering van het loopbaanbeleid en de introductie van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Model Sociaal Statuut 1

Model Sociaal Statuut 1 Model Sociaal Statuut 1 Doel en werkingssfeer. Dit sociaal statuut (hierna deze regeling ) heeft als doel om de uitgangspunten en de rechtspositionele waarborgen vast te leggen, die nodig zijn om de personele

Nadere informatie

Voorwoord 11 Lijst van afkortingen 13

Voorwoord 11 Lijst van afkortingen 13 Inhoud Voorwoord 11 Lijst van afkortingen 13 Mr. W.H. Janssen Hoofdstuk 1. Het ambtenarenontslagrecht 15 1.1 Inleiding 15 1.2 De subsidiaire ontslaggrond 17 Hoofdstuk 2. De ontslaggronden 26 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

vast te stellen de 12e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 12e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (l) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

Voorbeeld Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand versie per 1 januari 2018

Voorbeeld Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand versie per 1 januari 2018 Voorbeeld Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand versie per 1 januari 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente, gelet op het reglement houdende bepalingen

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2012-007805 directie middelen en control College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 16 oktober 2012 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Inleiding SOCIAAL PLAN T.B.V. FUSIE SWB EN SWIMT. slotversie (29 augustus 2007, typefouten gecorrigeerd 4 september 2007) Pagina 1 van 5

Inleiding SOCIAAL PLAN T.B.V. FUSIE SWB EN SWIMT. slotversie (29 augustus 2007, typefouten gecorrigeerd 4 september 2007) Pagina 1 van 5 Inleiding De afdeling Werk van de sector Sociale Zaken en Werk (hierna te noemen SWIMT) en de afdeling BU Arbeidsintegratie van het Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf Midden Twente (hierna te noemen SWB)

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke

Nadere informatie

Regeling Werving & Selectie Gemeente Maastricht

Regeling Werving & Selectie Gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 43767 20 mei 2015 Regeling Werving & Selectie Gemeente Maastricht BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT, Overwegende dat het Reglement Werving

Nadere informatie

uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0)

uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0) Aan de Raad van Bestuur Datum 12 augustus 2016 Auteur talitha de jong-sesink uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0) Uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0) 1. De medewerker meldt

Nadere informatie

Delegatie uitvoering rechtspositionele bevoegdheden ten aanzien van de griffie

Delegatie uitvoering rechtspositionele bevoegdheden ten aanzien van de griffie Vergadering: 17 maart 2009 Agendanummer: 13 Status: Hamerstuk Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Rechtspositie griffie(r) Korte inhoud: Door de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur dienen

Nadere informatie